Św. Jan Ewangelista

Nabożeństwo do Św. Jana Ewangelisty

(27 grudnia)

 

 

 

 

Godzinki o Św. Janie Ewangeliście, Ukochanym Uczniu Chrystusowym, a wielkim Opiekunie sierot

Źródło: Chęc pokorna 1831

Na Jutrznię

V. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

R. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn.

Wiecznej Miłości niezbrodzone morze,

Jak się wylewasz z nią ludziom, o Boże!

Kiedy prócz Syna, Któregoś darował

W ludzkiej naturze miłość skoncentrował

Dość znaczne światu pokazał kochanie,

W Ewangeliście Twoim Świętym Janie,

Ach,  Boże! moje lodowate serce,

Choć w jednej ogrzej Miłości iskierce.

Antyfona. Stałeś się czci godnym w oczach moich i chwalebnym. Jam Cię umiłował, mówi Pan, tyś sługa Mój, któregom obrał.

V. To jest Dziecię Moje wybrane, któregom obrał.

R. I położył na nim Ducha Mojego.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. O Boże! Któryś Świętego Jana Ewangelistę tak upodobał, że go Syn Twój, Pan nasz Jezus Chrystus w afekcie nad innych Uczniów Swoich przeniósł, daj prosimy Cię, abyśmy Cię Najwyższe Dobro nad wszystko miłowali, i w Łasce i Miłości Twojej życie nasze kończyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyidzie do Ciebie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

NA LAUDES.

Boże! ku wspomożeniu… itd. jako wyżej.

Hymn.

Alboż to mały fawor mu świadczony,

Gdy bliskim krewnym Chrystusa zrodzony.

O cudne w Janie respektów postaci!

Gdy się w jednej Krwi prawie z Bogiem braci.

Ktoż Cię już może w tym punkcie celować?

Więc godną prośbą chciej nas utrzymywać.

Przed Bogiem, byśmy Łask Jego bliskimi

Będąc; chwalić Go mogli ze Świętymi.

Antyfona. O! jako piękny jest i czysty rodzaj z jasnością; nieśmiertelna bowiem jest pamiątka Jego, albowiem u Boga znajoma jest i u ludzi.

V. Wielkiej uczciwości są Boże przyjaciele Twoi.

R. Bardzo się wzmocniło ich panowanie.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Boże, Który Janowi Ewangeliście pozwoliłeś bliskim krewnym Chrystusa Pana urodzić się, daj nam prosimy tę Łaskę: żebyśmy myślą i sercem zawsze do Ciebie się zbliżali, i z Świętymi Twoimi chwalili Cię na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jako wyżej po modlitwie  na Jutrznię.

NA PRYMĘ.

Boże! ku wspomożeniu itd. jako wyżej.

Hymn.

Według Mechtyldy Świętej objawienia

Miałeś do Służby Boskiej wstęp służenia

Gdy Cię na godach w Galilejskiej Kanie

Przybrał do Boku Chrystus, Święty Janie.

Pierwszy Cud czyniąc, wodę przemieniając

W wino, a Kandor Twój za drugi mając

O Święty Janie! ja pozyskam wiele,

Gdy moje będzie w Jezusie wesele.

Antyfona. W on dzień przyjmę Cię sługę mojego, i położę cię jako znak i klejnot przed obliczem moim; albowiem Jam cię wybrał, mówi Pan.

V. Znalazłem Jessego,

R. Męża według serca mego.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Świętego Jana Ewangelistę, pierwszy Cud czyniąc, na godach w Kanie Galilejskiej przemieniając wodę w wino, do Boku Swego przybrał, daj prosimy Cię: żebyśmy za przyczyną i zasługami Jana Świętego, zasłużyli być z Tobą na wiecznym weselu w Niebie. Amen.

Końcowe wersety jako wyżej po modlitwie  na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Boże! ku wspomożeniu itd. jako wyżej.

Hymn.

Jeszcze cię młodość, jeszcze drobne lata

Trzymały, ty już rzucasz marność świata,

Ofiarujesz się chętnie na usługi

Bogu, a z tobą Jakub biegnie drugi,

Ach jak leniwe me Bogu służenie!

Więc żwawe odtąd niech będzie kończenie.

Byśmy się nie wzdrygali kielicha Pańskiego

Niech chętnie pełnimy, co jest z gustem jego.

Antyfona. Przystąpiła do Jezusa matka Synów Zebedeusza, z synami swoimi kłaniając się i prosząc.

V. Możecie-li pić Kielich, który Ja pić będę?

R. Odpowiedzieli: możemy.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Boże, Któryś nie gardząc ofiarą usług Jana Ewangelisty od początku życia i lat dziecinnych, dał mu ochotę do służenia Tobie, daj mnie proszę dla zasług sługi Twego, żebyśmy się Kielichem Syna Twego nie wzdrygali, ale zawsze Wolę Twoją z ochotą pełnili. Amen.

Końcowe wersety jako wyżej po modlitwie  na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

Boże! ku wspomożeniu itd. jako wyżej.

Hymn.

Tyś do Jezusa łatwy przystęp mając,

I do Maryi, zawsze przy Nich trwajac,

Był Sekretarzem, przez Cię się pytali,

Którzy responsu od Pana żądali.

Uproś nam taką Łaskę Święty Janie:

Byśmy mieli w prośbach naszych wysłuchanie,

Niech łatwy przystęp mamy do Boga naszego,

A potem cieszymy wiecznie z Twarzy Jego.

Antyfona. Ten jest najbłogosławieńszy Ewangelista i Apostoł Jan, który przywilejem miłości osobliwej nad innych, wyżej zasłużył od Pana być uczczony.

V. Ten jest Uczeń, który świadczy o tym.

R. I wiemy, że jest prawdziwe świadectwo jego.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Boże, Któryś Janowi Ewangeliście największy do Siebie dawszy przystęp, uczynił go Sekretarzem Swoim, aby przez niego łatwiej otrzymać mogły czego żądały, daj i nam prosimy za Jego zasługami, byśmy byli w prośbach swoich wysłuchani, a potem się wiecznie widzeniem Twarzy Twojej cieszyć. Amen.

Końcowe wersety jako wyżej po modlitwie  na Jutrznię.

NA NONĘ.

Boże! ku wspomożeniu itd. jako wyżej.

Hymn.

Tyś świadkiem był na Taborejskiej górze,

Gdy Chrystus Twarz Swą rozjaśnił nad zorze;

Szaty nad sam śnieg, mówiąc z Prorokami,

Głos słyszeć Ojca dał Ci z kompanami,

O szczęście Jana! gdy śmiertelnym okiem

Równym jak w Niebie cieszy się widokiem!

Niech w oczach naszych gaśnie, co przemija.

A chęć do wieczno–trwałych dóbr się wzbija.

Antyfona. Wziął Jezus Piotra, Jakuba, i Jana Brata jego; i wprowadził Ich na wysoką górę, i przemienił się przed Nimi.

V. Chwalebnym pokazał się w Obliczu Pańskim.

R. Dlatego przyozdobił Cię Pan.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Boże! Któryś Jana Ewangelistę tym szczęściem udarować raczył, że mu na ziemi żyjącemu dałeś widzieć Chwałę Syna Swego na górze Tabor, i Głos Swój słyszeć; daj prosimy, niech w oczach naszych gaśnie wszystko, co jest przemijającego, a niech nas chęć nasza wiedzie do wiecznej szczęśliwości. Amen.

Końcowe wersety jako wyżej po modlitwie  na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Boże! ku wspomożeniu itd. jako wyżej.

Hymn.

W Onej Ostatniej Jezusa Wieczerzy

Tobie skłonienia na Swych Piersiach wierzy,

Tobie Maryą za Matkę leguje,

Jej Cię za Syna wraz rekomenduje;

Gdy Ci dał Serce i Matkę kochaną,

Wziąłeś Janie rzecz nieoszacowaną,

Serce Jezusa dla nas, o Patronie,

Z Maryą zniewól, niech Ich mamy przy zgonie.

Antyfona. Ten jest Jan, który na Piersiach Pańskich przy Wieczerzy spoczywał, Błogosławiony Apostoł, któremu są objawione sekreta Niebieskie,

V. Bardzo ma być i czczony Błogosławiony Jan.

R. Który na piersiach Pańskich przy Wieczerzy spoczywał.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. O Panie Jezu Chryste! Któryś Świętemu Janowi przy Wieczerzy, na Piersiach Swoich pozwolił spoczywać: i Któryś Matkę Swoją, za Matkę Jemu oddał, nie oddalaj się od nas przy zgonią życia naszego z Najmilszą Matką Twoją, Maryą. Amen.

Końcowe wersety jako wyżej po modlitwie  na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Boże! ku wspomożeniu itd. jako wyżej.

Hymn.

Miłości Boskiej w Tobie nie zgasiły

Prace i trudy, które ci słodkie były

Ani trucizny, ni oleje wrzące,

Wygnania same zbyt kontentujące.

Na nas niech kropla utrapienia kapnie,

Jakie cierpimy w duszy pomieszanie!

Uproś nam mężne serce do znoszenia,

Abyśmy mieli nagrodę z cierpienia.

Antyfona. Który zwycięży, uczynię go kolumną w Kościele Moim, mówi Pan, i napiszę na nim Imię Moje, i Imię Miasta nowego Jeruzalem.

V. Ten jest miłośnik Braci i ludu izraelskiego

R. Który się wiele modli za lud i za wszystko Miasto Święte.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. O Boże! nieprzebranej Dobroci i Łaski, Któryś dał Świętemu Janowi taką moc i trwałość, że na żadne trudy, trucizny i wrzące nie dbał oleje, a wygnania za wdzięczne i miłe przyjmował, daj prosimy i nam serce mężne do znoszenia wszelkich przeciwności, ażebyśmy tu na ziemi cierpiąc, w Niebie cieszyli się nagrodą wieczną. Amen.

Końcowe wersety jako wyżej po modlitwie  na Jutrznię.

POLECANIE GODZINEK.

Te Święty Janie prośby zalecamy,

Niech w Twej opiece zawsze zostawamy,

Na nasze wszystkie duszy tak i ciała,

Potrzeby, pamięć o nas będzie trwała.

Święty Patronie zgaś ferwor marności,

Niech tylko Miłość Boska w sercach gości:

Zwłaszcza, aby Jezus został do nas skłonny

Z Maryą, w nas zaś honor Ich dozgonny, Amen.

 

 

Litania o Św. Janie Ewangeliście

Źródło: Chęc pokorna 1831

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Janie, Ewangelisto,

Święty Janie, Świętego Jakuba Starszego Apostoła rodzony Bracie,

Święty Janie, Jezusa najukochańszy Uczniu,

Święty Janie, jedyna Maryi po Chrystusie pociecho,

Święty Janie, wzorze Panieńskiego Kandoru i czystości,

Święty Janie, w Nauce Boskiej między Teologami najwyższy,

Święty Janie, życia Chrystusowego pilny Notariuszu,

Święty Janie, życiem i słowy Chrystusa opowiadający,

Święty Janie, Apostole wzajemnej miłości,

Święty Janie, Mężu Ducha Prorockiego,

Święty Janie, Przemienienia Chrystusowego świadku,

Święty Janie, Janie na Piersiach Jezusowych spoczywający,

Święty Janie, Janie Potoku Ewangelii z Piersi Chrystusowych jak ze źródła czerpający,

Święty Janie, do śmierci od Jezusa ukochany nad innych;

Święty Janie, przed Krzyżem Jezusowym z Najświętszą Maryą stojący,

Święty Janie, Matce Chrystusowej za Syna oddany,

Święty Janie, Matkę Najświętszą Testamentem od Chrystusa odbierający,

Święty Janie, Ciało Chrystusowe z Krzyża zdejmujący,

Święty Janie, do Grobu Pańskiego z Świętym Piotrem ubiegający się,

Święty Janie, Kielich Męki Chrystusowej ochotnie pełniący,

Święty Janie, w oleju wrzącym za Chrystusa smażony,

Święty Janie, jako szmaragd przez olej polerowniejszy,

Święty Janie, trucizną pojony, lecz nieobrażony,

Święty Janie, orle wysoko w nauce wzbijający się,

Święty Janie, treść z Cedru, to jest z Chrystusa zbierający orle,

Święty Janie, jako orzeł w niestworzonym świetle źrenicę zatapiający,

Święty Janie, wielkich Tajemnic Boskich w objawieniu zamkniętych Sekretarzu,

Święty Janie, dla Chrystusa na wygnanie posłany,

Święty Janie, Bóstwa Chrystusowego żwawy obrońco,

Święty Janie, żywy w miłości Boga serafinie,

Święty Janie, przez którego usta Sam Bóg zdał się mówić,

Święty Janie, wielu Kościołów w Azji Fundatorze i Biskupie,

Święty Janie, Mężu sędziego wieku,

Święty Janie, nieustanną manną z grobu twego płynącą cudowny,

Święty Janie, nad wszystkie Nieba wyniesiony,

Święty Janie, wdzięczny zapachu całego Nieba,

Święty Janie, Chrystusowi między Apostołami milszy,

Święty Janie, między Ewangelistami celniejszy,

Święty Janie, między Prorokami najwięcej światła mający,

Święty Janie, między Wyznawcami najgorliwszy,

Święty Janie, między Męczennikami cierpliwością zalecony,

Święty Janie, dla liliowej czystości Panną nazwany,

Przez wielkie i poważne zasługi Jana Świętego, Przepuść nam, Panie.

Od niewdzięczności Dobrodziejstw Twoich, Wybaw nas, Panie.

Od ducha nieczystego,

Od upodobania w sobie,

Od zbytniej miłości własnego życia i zbiorów,

Abyśmy Cię na wzór Świętego Jana całym sercem kochali, Wysłuchaj nas, Panie!

Abyśmy w Miłości Twojej oziębłymi nie byli,

Abyśmy na Piersiach Twoich myśli starania, i troskliwości nasze składały,

Abyśmy wszystkie utrapienia od Ciebie dopuszczone z miłością synowską przyjmowali,

Abyśmy najmniejszym grzechem Łaski i Miłości Twojej nie tracili,

Abyśmy w żalu prawdziwym i Miłości Twojej życie nasze zakończyć mogli,

Abyśmy Cię nieprzerwaną miłością i w życiu i po śmierci na wieki kochać mogli,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Ten jest Jan, który na Piersiach Pańskich na Ostatniej Wieczerzy odpoczywał. Błogosławiony Apostoł, któremu objawione są Tajemnice Niebieskie: a strumieni Ewangelii z samej Świętej Krynicy Piersi Pańskich się napił.

V. Ten jest on Uczeń, w którym się kochał Jezus.

R. Który też na Piersiach na Wieczerzy odpoczywał.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Święty Janie Ewangelisto, Sekretów Boskich skrzynio, Kochanku Jezusowy, i najmilszy Uczniu Jego, który umierając na Krzyżu wspomniał o Tobie, gdy ci Testamentem Rzecz Najdroższą legował; Matkę Najświętszą oddając Ci w opiekę. Tak godny Święty, i wiele u Boga ważący, uproś nam Miłość Boską, żebyśmy byli zawsze w Sercu Jezusowym, a On w naszym, żebyśmy Matkę Boską czcili i szanowali, byli zawsze w Jej Opiece, i przez Nią zbawienie otrzymali jakoś ty Kochanku Chrystusowy czystością Aniołom zrównał, przez coś się Bogu i Maryi podobał, niech czystym i niewinnym sumieniem podobamy się Bogu naszemu. Jako tobie od złośliwej ręki podana trucizna nie szkodziła, niech i nam wszelka rozkosz i próżność światowa nie smakuje, gdyż jest trucizną duszy naszej, i śmiercią wieczną. Niech nam tylko Bóg nasz do gustu zawsze będzie, a grzech w obrzydliwości: żebyśmy sobie zasłużyli na tę Koronę, którąś ty sobie wysłużył Apostolską funkcją, i wielkimi cnotami, i Anielską czystością.

R. Amen.

MODLITWA II.

Kościół Twój, Panie, racz dobrotliwie oświecić, aby nauką Błogosławionego Jana, Twego Apostoła i Ewangelisty objaśniony, otrzymać mógł Wiekuiste Dary. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Modlitwa kościelna przy święceniu wina

Źródło: Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

Zmów najpierw początek Ewangelii według Św. Jana: ,,Na początku było Słowo” itd.

Módlmy się: Przez te słowa Świętej Ewangelii i przez zasługi Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, racz Panie Boże ten kielich wina i każdego napoju Twoją Prawicą błogosławić i poświęcić, a udziel, aby wszyscy w Ciebie wierzący i z tego kielicha pijący błogosławieni i zachowani byli, i jako błogosławiony Jan z kielicha pijący truciznę, nienaruszony pozostał, tak też my w Miłości Twojej i Św. Jana z tego kielicha pijący dla zasług jego niech od wszystkiego niezdrowia z trucizny i od wszelakich przeszkód zachowani, a z ciałem i z duszą Tobie się ofiarując, od wszelkiej winy uwolnieni będziemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosław, Panie, to stworzenie napoju, aby było lekiem uzdrawiającym wszystkim pożywającym, a udziel przez wzywanie Świętego Imienia Twego, aby wszyscy, którzy by z niego kosztowali, tak duszy jako też ciała zdrowie z Twojej Szczodrobliwości otrzymali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Antyfona. Ten jest Jan, który na piersiach Pana przy Wieczerzy Ostatniej spoczywał: Błogosławiony Apostoł, któremu otwarte są Tajemnice Niebieskie.

V. Przewielkiej czci godny jest Jan Święty!

R. Który na piersiach Pańskich przy Wieczerzy spoczywał.

V. Módlmy się: Boże, Któryś w osobie Błogosławionego Jana Ewangelisty tak upodobał Sobie, że go Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus w przyjaźni nad innych Uczniów Swoich przeniósł, na Swoich Piersiach spoczywać mu pozwolił, Matkę Swą polecił mu w opiekę i wielu innymi Łaskami przyozdobił, racz nam dać prosimy, abyśmy Cię, Najwyższe Dobro nade wszystko miłowali i w Łasce Twojej życie nasze kończyli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Modlitwa w dzień Św. Jana Ewangelisty

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Jezu, Miłośniku dusz naszych pozwoliłeś dzisiejszemu Świętemu wesprzeć się na Piersiach Twoich przy Ostatniej Wieczerzy, i Miłością ku niemu Serca Twego takąś miłość ku Sobie w sercu jego pomnożył, iż odtąd stałeś mu się najukochańszym on Tobie: azaliż nie pozwalaż mi więcej, niż z Janem przytulać się do Serca Twego, kiedy w Najświętszym Sakramencie idziesz w wnętrzności moje, a idziesz tak wiele razy w życiu moim.

Ach, Panie! dajże mi się kiedyż wtedyż zakochać w Tobie, a zakochać nie tylko słowem jak dotychczas, lecz uczynkiem i prawdą aż do śmierci i na całą wieczność.

O Apostole nad innych odważniejszy! nie wzdrygałeś się z nimi trzymać się Chrystusa pojmanego na Męki, i na Śmierć prowadzonego, i owszem nigdzie Go nie odstępując, szedłeś za Nim aż na gorę Kalwarii, a bez bojaźni kary albo hańby stałeś śmiało pod krzyżem umierającego na nim Zbawiciela: uprośże mi u tego Pana taką przy Nim stateczność, aby mnie od Miłości i Łaski Jego ani pomyślności ani przeciwności żadne nie odrywały. O kochany Jezusowy uczniu i za syna od Niego Najświętszej Pannie zlecony Janie Święty, sprawże to przyczyną i zasługami twymi: aby taż najukochańsza Matka w liczbę innych przysposobionych dziatek Swoich i w Swoją wielowładną Opiekę mnie także raczyła pprzyjąć A jakoś z tą Bolesną Matką trwał przy Chrystusie aż do Śmierci, tak i mnie z Nią nie odstępuj do zgonu życia mego. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty.

Źródło: Aniół stróż chrześcianina katolika 1896

MODLITWA I.

Jezu, Miłośniku dusz naszych! pozwoliłeś Świętemu Janowi, Apostołowi spoczywać na piersiach Twoich przy ostatniej wieczerzy, i takąś miłość ty sobie w sercu jego pomnożył, iż odtąd stałeś się najukochańszym, a on Tobie; pozwól mnie także z nim przytulać się do serca Twego, kiedy w najświętszym Sakramencie zstępujesz w wnętrzności moje. Daj z taką stałością umysłu pokonywać wszystkie jady zbrodni i namiętności moich, z taką bezkarnością, z jaką za Twą Łaską Św. Jan Ewangelista wypił puchar trucizny, bez najmniejszego uszkodzenia zdrowia. Spraw to, Wszechmocny Boże, za wstawieniem się tegoż Świętego Jana Apostoła do Syna Twego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje przez nieskończone wieki wieków. Amen.

MODLITWA II.

O Apostole, nad innych odważniejszy! nie wzdrygałeś się, trzymać się Chrystusa pojmanego, na Męki i na Śmierć prowadzonego, i owszem nigdzie Go nie odstępując, szedłeś za Nim aż na gorę Kalwarii, a bez bojaźni kary albo hańby stałeś śmiało pod krzyżem umierającego na nim Zbawiciela; uprośże mi u tego Pana taką przy Nim stateczność, aby mnie od Miłości i Łaski Jego ani pomyślności, ani przeciwności żadne nie odrywały. O kochany Jezusa Uczniu! i za syna od Niego Najświętszej Pannie zlecony, Janie Święty! sprawże to przyczyną i zasługami Twymi, aby też najukochańsza Matka w liczbę dziatek Swoich i w Swoją Opiekę mnie także raczyła przyjąć. A jakoś z Tą Bolesną Matką trwał przy Chrystusie aż do Śmierci, tak i mnie z Nią nie odstępuj aż do zgonu życia mego. Amen.

 

 

Modlitwa Św. Edmunda Bł., do Najświętszej Panny Maryi i Św. Jana

Źródło: Katolickie nabożeństwo modlitwy na wszystkie dni tygodnia 1859

O Wy, Światła Niebieskie, które przed tronem Łaski świecicie, Maryo Panno i Janie! Rozpędźcie promieńmi waszymi chmury z występków moich. Bo wy jesteście owi błogosławieni, którym Syn Boski dla waszej panieńskiej czystości, szczególniejszą miłość swoją dowiódł, gdy Krwią oblany na Krzyżu wyrzekł do Was: „Niewiasto, oto Syn Twój; Uczniu, oto Matka Twoja!” Przez słodycz tej najświętszej miłości, którą słowem Pańskim wówczas byliście połączeni, ja nędzny polecam Waszej wiernej pieczy ciało i duszę moją, ażebym za pomocą chwalebnego wdania się Waszego wzrastał i wytrwał w miłości Boga i bliźniego i czystości serca. Amen.

 

 

Radości Św. Jana Ewangelisty

Źródło: Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

O najłaskawszy i najmiłościwszy Uczniu Jezusa, Święty Janie! przypominam Ci tę słodką miłość i przyjaźń serdeczną, którą Mistrz Twój okazywał Ci przed innymi Apostołami. Przypominam Ci tę słodką rozkosz, której doznawałeś w kochającym sercu Twoim, gdy przy ostatniej wieczerzy spoczywałeś na Świętych Piersiach Jezusa, przy czym dusza Twoja tak wielką napełniła się radością, że słodycz jej zgotowała Ci niewysłowioną rozkosz i uszczęśliwienie. Przez te przesłodkie radości, proszę Cię, o mój ukochany Święty Janie! racz mi uprosić u Jezusa Łaskę ciągłego pomnażania się w Jego Miłości i abym nigdy słowami, uczynkami ani myślami nie splamił(a) ślicznej lilii niewinności i czystości. Proszę Cię także, racz w godzinę mej śmierci przyjść mi z pomocą i spraw Twą przyczyną, abym w Twym towarzystwie wstąpił(a) do żywota wiecznego. Amen.

 

 

Modlitwa do św. Jana Ewangelisty.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święty Janie Ewangelisto, Sekretów Boskich skrzynio, kochanku Jezusowy, i najmilszy Uczniu Jego, który konając wspomniał o Tobie, gdy Ci Testamentem rzecz legował, oddając ci Matkę Najświętszą w opiekę. Tak godny Święty i wiele u Boga ważący, uproś mi Miłość Boską, żebym był zawsze w Sercu Jezusowym, a on w moim; żebym był w Maryi Opiece i przez Nią zbawienie otrzymał. Jakoś Ty, Chrystusowy Kochanku, czystością Aniołom wyrównał, przez coś się Bogu i Maryi podobał, niech i ja czystym i niewinnym sumieniem podobam się Stwórcy memu. Jak Tobie od złośliwej ręki podana trucizna nie szkodziła, niech i mnie wszelka rozkosz i próżność światowa nie smakuje, gdyż jest trucizną duszy mojej i śmiercią wieczna. Niech mi tylko Bóg mój zawsze w smaku będzie, a grzech w obrzydliwości, żebym sobie zasłużył apostolskim urzędem, wielkimi cnotami i Anielską czystością. Amen.

***

Źródło: Głos duszy 1881

Święty Janie, Uczniu ukochany Jezusa Chrystusa, któryś na Piersiach Jego w wieczerniku odpoczywał i pod krzyżem Matkę Jego Tobie zleconą w opiekę wziął: proszę Cię pokornie, racz i mnie między braci Tobie poleconego(ą) przyjąć, a proś za mną Tego, z którego nam wszelka łaska płynie, aby mnie ze wszystkich niebezpieczeństw żywota tego miłosiernie wywiódł, i do towarzystwa Twego w Królestwie Swoim przywołać raczył, gdzie Jezus Chrystus z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *