Jan Kanty

(20 października)

 

 

 

 

Litania o Św. Janie Kantym

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święty Janie Kanty,

Święty Janie Kanty, Mężu chwalebny,

Święty Janie Kanty, Ojcze najłaskawszy,

Święty Janie Kanty, Kapłanie Tajemnic Boskich wiadomy,

Święty Janie Kanty, Wyznawco czcigodny,

Święty Janie Kanty, Sługo Jezusa Chrystusa,

Święty Janie Kanty, Synu bogobojnych rodziców,

Święty Janie Kanty, Wzorze posłuszeństwa,

Święty Janie Kanty, Przykładzie pilności,

Święty Janie Kanty, Miłośniku Męki Pańskiej,

Święty Janie Kanty, Do Bogarodzicy Panny wielce nabożny,

Święty Janie Kanty, Duchów Błogosławionych naśladowco,

Święty Janie Kanty, Dziedzicu Chwały Niebieskiej,

Święty Janie Kanty, Cnót Wszystkich Świętych Pańskich naśladowco,

Święty Janie Kanty, Wyznawco nieustraszony między poganami Wiary Jezusa Chrystusa,

Święty Janie Kanty, wychowany w osobliwej opiece Świętej Anny,

Święty Janie Kanty, Świętej Anny wielki czcicielu,

Święty Janie Kanty, uwielbienie ludu Chrześcijańskiego,

Święty Janie Kanty, Pochodnio cnót gorejąca,

Święty Janie Kanty, Wzorze doskonałości stanu nauczycielskiego,

Święty Janie Kanty, Chlubo i zaszczycie Kapłanów,

Święty Janie Kanty, Głosicielu Prawd Ewangelii,

Święty Janie Kanty, Wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa,

Święty Janie Kanty, Świątnico Bojaźni Bożej,

Święty Janie Kanty, Zwierciadło niewinnego życia przykładzie,

Święty Janie Kanty, Wzorze doskonałości cnót, wiary, nadziei i miłości Boskiej,

Święty Janie Kanty, Świątynio Miłości Boga,

Święty Janie Kanty, Ozdobo Akademii Krakowskiej,

Święty Janie Kanty, Chwało i uwieńczenie nauczycieli,

Święty Janie Kanty, przedziwny i wielki Cudotwórco,

Święty Janie Kanty, Wskrzesicielu umarłych,

Święty Janie Kanty, akademików utwierdzenie,

Święty Janie Kanty, pochwało kapłańska,

Święty Janie Kanty, w Kościele Bożym jaśniejąca gwiazdo,

Święty Janie Kanty, Wzgardzicielu uciech światowych,

Święty Janie Kanty, Miłośniku cichości i pokory,

Święty Janie Kanty, Poskromicielu ciała,

Święty Janie Kanty, czartów zwycięzco,

Święty Janie Kanty, Perło czystości,

Święty Janie Kanty, Apostole prawdy i szczerości,

Święty Janie Kanty, Wizerunku sprawiedliwości,

Święty Janie Kanty, Nauczycielu pokoju,

Święty Janie Kanty, Opiekunie naukom się oddających,

Święty Janie Kanty, Świeco pałająca miłością bliźniego,

Święty Janie Kanty, Nauczycielu nieumiejętnych,

Święty Janie Kanty, Niebiański Orędowniku grzeszników,

Święty Janie Kanty, Wielki jałmużniku,

Święty Janie Kanty, Ojcze żywiący ubogich,

Święty Janie Kanty, Pocieszycielu i ucieczko strapionych,

Święty Janie Kanty, Uzdrowienie chorych,

Święty Janie Kanty, Oświecenie niewidomych,

Święty Janie Kanty, Pociecho i ratunku konających,

Święty Janie Kanty, Wybawco więźniów,

Święty Janie Kanty, Przyczyńco za grzesznikami przed Bogiem,

Święty Janie Kanty, Porcie tonących,

Święty Janie Kanty, Stróżu pielgrzymów,

Święty Janie Kanty, Wspomożenie rodzących,

Święty Janie Kanty, Głosicielu sądu Bożego,

Święty Janie Kanty, Obrońco naszej Ojczyzny,

Święty Janie Kanty, Polaków ozdobo,

Święty Janie Kanty, Ojcze, obrońco i obywatelu miasta Krakowa,

Święty Janie Kanty, Miłośniku dusz Krwią Chrystusową odkupionych,

Święty Janie Kanty, cieszący się z Wybranymi w Niebie,

Święty Janie Kanty, Obrońco i Patryarcho nasz,

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

My grzesznicy! Ciebie prosimy, Św. Janie Kanty przyczyń się za nami!

Aby nam Bóg miłościwy uspokojenie sumienia przez prawdziwą pokutę dać raczył,

Aby nam ducha Twego pokory, posłuszeństwa ku Bogu i zwierzchności udzielić raczył,

Aby nas w czystości ciała i duszy zachować raczył,

Aby w nas wiarę i miłość Chrześcijańską wskrzesić i pomnożyć raczył,

Aby w młodzieży szkolnej pilność i gorliwość do nauki Wiary Chrześcijańskiej wpoić raczył,

Aby rodzice, opiekunowie i nauczyciel mieli Cię przewodnikiem do pomnożenia Chwały Boga,

Aby błogosławieństwo, pomoc, opiekę, zgodę, pokój i jedność wszystkim stanom tak duchownym jak świeckim dać raczył,

Boże nagradzający Wieczną Chwałą życie Św. Jana Kantego, wysłuchaj nas, Panie,

Boże wieczny! przez przyczynę Św. Jana Kantego, prosimy Ciebie, ażebyś wszystkim dobrodziejom naszym tak żywym jako i umarłym, wiekuistymi dobrami ich wszelką uczynność wynagrodzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Święty Janie Kanty.

Abyś wszystkim chorym, kalekom, w nędzy, utrapieniach, wzywającym pomocy Sługi Twojego Jana Kantego, zdrowie, pomoc, Łaskę Twoją Świętą i odpuszczenie grzechów dać raczył,

Abyś nas od wszelkiego nieszczęścia strzec raczył,

Abyś wiernych twoich we wszelkich potrzebach bronić raczył,

Abyś nam pokój, Łaskę i żywot wieczny uprosić raczył,

Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Święty Janie Kanty!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś Św. Jana Kantego, Wyznawcę Twojego, a naszego Opiekuna wybrać Sobie raczył, daj to prosimy pokornie, abyśmy za przykładem Św. Jana Kantego w umiejętności Świętych postępując i innym miłosierdzie świadcząc, za przyczyną Jego Miłosierdzia Twego stali się uczestnikami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlmy się: Wszechmogący, Przedwieczny Boże! Któryś Jana Kantego, Wyznawcę Twojego, a u Ciebie naszego Opiekuna, raczył Sobie wybrać, daj to prosimy, aby od wszelkiej kary, na którąśmy naszych grzechów sprośnością, słowem, uczynkiem i myślą zasłużyli, i od wszystkiego, czegośmy się wiadomie i niewiadomie dopuścili, przez Jego zbawienną przyczynę, na duszy i na ciele wolnymi zostali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Módlmy się: Święty Janie Kanty, Mistrzu Krakowskiej Akademii i Rodaku miasta Kąt, jakoś za życia miał osobliwą cześć i nabożeństwo do Najświętszej Bogarodzicy, Królowej Korony Polskiej, tak dziś przez Jej wstawiennictwo uproś u Boga zmiłowanie dla Ojczyzny naszej, aby otoczona blaskiem potęgi i chwały, była zawsze przedmurzem Wiary i Kościoła Świętego Katolickiego!

Święty Patronie nasz, dobry Nauczycielu, strzeż nauki polskiej przed ciemnotą błędu, aby ci, którzy światło wiedzy niosą przed narodem, mieli tę mądrość, która Tobie ukazała Królestwo Boże!

Dobry Ojcze i serdeczny Opiekunie polskiej młodzieży, któryś przez lat dziesiątki całe zastępy uczniów w cnotach i umiejętnościach wychował, przyczyną Swą przed Bogiem spraw, aby rodzice i nauczycielstwo, Twoim śladem idąc, po Bożemu wychowywali powierzone im od Boga dzieci, i by dziatwa nasza wyrosła na wierne Kościołowi i Ojczyźnie dzieci!

Święty Janie Kanty, Mistrzu sprawiedliwości, spraw orędownictwem Twoim, by Prawa Boże władały w naszej Ojczyźnie!

Święty nasz Rodaku, któryś nigdy nie odmówił proszącemu, dziś (w rodzinnym mieście), proszą Cię rodacy i ziomkowie Twoi: uproś Błogosławieństwo Boże (dla rodzinnego miasta Twego) i dla całej Polski.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Jan Kanty

 

 

Hymn ku czci Św. Jana Kantego

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

  1. Witaj Filarze Domu Jagiellona,

Którym się szczyci Sarmacka Korona

Kanty kolumno, bądź nam ku zbawieniu,

Podporą stałą Chrystusa cierpieniu.

2. Witaj chwalebny Krakowskiej Doktorze

Akademii, Niebieskich Cnót Wzorze,

Zjednaj nam mądrość i Boga poznanie,

Daj doskonalsze w Nim się zakochanie.

3. Witaj Cudowny Lekarzu ludzkiego

Szwanku, nieszczęścia i dawco pierwszego

Zdrowia, uproś nam życie nieśmiertelne,

Precz oddaliwszy maligny piekielne.

4. Witaj Obrońco Miasta stołecznego,

Tyś go wybawił z upału ciężkiego,

Prowadź na miejsce światła i ochłody.

Twoich Czcicielów broń wszelkiej przygody.

5. Witaj przykładzie ostrego żywota,

W Tobie jaśniała umartwiania Cnota.

Jednaj nam grzesznym świętą wstrzemięźliwość,

Zaczętych sprawach miarkuj popędliwość.

6. Witaj Zwycięzco wojska piekielnego,

Przed Tobą pierzcha smok z ciała ludzkiego,

Przybądź z posiłkiem duchownej obrony.

Niech nic przeciwne nam nie szkodzą strony.

7. Witaj pociecho sług Twoich znędznionych,

W różnych upadkach przez Cię podźwignionych,

Uproś nam w Łasce dotrwanie stateczne,

Serc, myśli, z Bogiem zjednoczenie wieczne.

V. Módl się za nami Święty Janie Kanty.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O wielki i prawdziwy przykładzie prawdzi­wej pokory i wzgardy próżności światowych, Święty Janie Kanty, Doktorze pokoju i ucie­szenie serca, w żywocie Chrześcijańskim prawy Wzorze i Nauczycielu miłosierdzia i politowa­nia nad nędzą bliźniego. Prosimy Cię przez te dary, którymi Cię Bóg przedziwnie ozdobił; abyś się za nami modlił, którzy w tych nie­bezpieczeństwach żywota tego doczesnego widzimy się być położonymi: abyśmy w czy­stości, pokorze i miłości Bożej i bliźniego żyjąc, czystym sumieniem i przykładem życia pobożnego, innych do dobrego pociągnęli; a Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez tegoż Samego Zasługi, ostatecznie uczestnikami stali się.

R. Amen.

 

 

Jan Kanty

 

 

Modlitwa do Świętego Jana Kantego.

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Bądź pozdrowiony Święty Janie Kanty, ozdobo Niebieskich Chórów, w ciele Panno, w księgach Nauczycielu, w Kościele Kaznodziejo, w Akademii Krakowskiej światło, na Pałacach przykładzie żywy, między pospólstwem cudo. Tobie dziecinna młodość powinna swoje wychowanie, podrastający ćwiczenie, dorosłość wszelką pobożność, lata zupełne rzeczy Niebieskich poznanie. Tobie powinno pospólstwo, pilne słuchanie Słowa Bożego i nabożeństwa pomnożenie; Tobie Szkoły Niebieskich nauk i mądrości prawdziwej przywrócenie. Tobie tak wielu mężów godnych i świętych winno swoje oświecenie i doskonałość: Tobie we wszelakim utrapieniu będący, pociechę: Tobie w ostatecznej nagłości śmierci pomoc, Tobie grzesznicy i grzesznice po występkach poprawę. Tobie na koniec w czyśćcowych mękach Dusze zatrzymane, wyzwolenie. Wszystek żywot twój nauką był doskonalą nieumiejętnych i światłem przodkującym niewiadomych. Więcże i teraz Cudami Twoimi do Miłości Bożej jesteś drogą pewną i nieomylną, uciekam się przeto ja niegodny Łaski Bożej, do Twoich zasług, wołając do Ciebie, kochanku Przedwiecznej Mądrości, módl się za mną do Pana i uproś mi Łaskę Boga mojego, jakoś i innym upraszaj i teraz upraszasz i objaw mi Chwałę Boga Wszechmogącego, abyśmy Go z Tobą wespół na wieki wieków chwalić mogli. Amen.

 

 

Jan Kanty

 

 

Modlitwa do Św. Jana Kantego, Patrona korony Polskiej.

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Błogosławiony Janie Kanty, na ziemi wieńcem doktorskim, a w Niebie koroną Chwały uwieńczony, miłośniku ubóstwa i ubogich, sam ich odziewający i karmiący, zapowietrzonych lekarzu, kilku umarłych wskrzesicielu, obmowy i nieprawdy się strzegący, w postach się kochający. Ileś cnót miał, tyle ci oddaję pochwał, i proszę, wyjednaj mi u Boga choć cząstkę tych doskonałości cnót Twoich, a najbardziej miłości Najwyższego Dobra, z Którego wszystko na mnie spłynie wtenczas. Wyjednaj mi też doktorze Święty, od Najwyższej Mądrości nąjpierwszą mądrość, bojaźń Boską i umiejętność Prawa Jego, abym według Niego żyjąc świętobliwie, skonał szczęśliwie i zbawiennie. Przy tym Ojczyznę moją i Twoją broń od wszelkiej przeciwności, zachowaj w pokoju, i w Wierze niewzruszoną w cnoty chrześcijańskie, złotą wolnością zawsze kwitnącą. Amen.

 

 

Jan Kanty

 

 

Modlitwa do Św. Jana Kantego, bolesnego współtowarzysza

Źródło: Nabożeństwo do Miłosiernego Pana naszego Jezusa Chrystusa 1868

O wielki doktorze i mistrzu miłości Jezusa i Maryi w zbawiennych tych księgach zatopiony. Błogosławię Twe ręce, które się tych ksiąg chwytały. Błogosławię Twoje święte oczy, które z tych ksiąg żywe cnót wybierały przykłady. Błogosławię Twoją świętą głowę i serce, które tu przenikając Boską Miłość w nie się prawie przemieniały. Błogosławię świętą duszę Twoją, która tu prawie omdlewając, żywe wyobrażała w sobie uczucie zbolałego Jezusa i Maryi.

Oto ja nędzny(a) podnosząc swe oczy do Ciebie, proszę Cię, o Ojcze Święty, wspomnij na mnie przynajmniej przy śmierci na ten krwawy okup duszy mojej i owymi zapłakanymi oczyma wejrzyj litościwie na Jezusa i Maryę tak skutecznie, aby Oczy i Serca Ich dla mnie litościwe były. — Upraszam Cię, Janie Święty, przez Serce Jezusa i Maryi, zjednaj mi z tych Ran i potoku Krwi, aby jedną kropelkę Krwi Przenajświętszej na zgładzenie grzechów moich, za które ja teraz serdecznie żałuję.

O Jezu Miłosierny, przez serce i rany Franciszka Świętego, przez łzy Jana Twego nagradzam Ci wszystkie krzywdy Tobie przez grzechy moje zadane. Ty proszę odpuść nieprawość moją. O Marya, Boleści morze! bądźże dla mnie tak litościwa, jakeś była dla mnie pod Krzyżem Syna Twego bolejąca. Amen.

 

 

Jan Kanty

 

 

Modlitwy do Św. Jana Kantego

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Błogosławiony Janie Kanty, któryś w nabożnym pielgrzymowaniu, na trud żaden nie bacząc, nawiedził i uczcił Święty Grób Odkupiciela Zbawiciela świata, także po kilkakroć groby Świętych Apostołów Jego; racz nam wyjednać modlitwami Twoimi Łaskawość Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego, Maryi Panny. Polecamy się przyczynie Twojej, Patronie nasz cudami od Boga wsławiony, we wszystkich chorobach i niemocach naszych; a uproś nam po dobrym życiu śmierć szczęśliwą, jakiej Sam dostąpiłeś, abyśmy w Królestwie Stwórcy i Pana naszego, mogli w Błogosławionym Towarzystwie Twoim wiecznie Go wychwalać i Jemu dziękować. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Jan Kanty

 

Źródło: Droga do zbawienia 1863

Błogosławiony Rodaku nasz, który głęboką nauką słynąłeś i ją ku pomnożeniu Chwały Bożej używałeś. Pielgrzymie zwiedzający miejsca święte z przedziwną pobożnością, miłosierny opiekunie nędzarzy i pocieszycielu strapionych, nauczycielu młodzieniaszków, Tobie polecamy, Święty Patronie, dziatki nasze, bądź im wspomożycielem w naukach, kierownikiem w obyczajach i obrońcą przed światłością światłości. Niechaj za Twą przyczyną wzrastają w cnotach i naukach na Chwałę Bogu, na pociechę rodzicom i bliźnim, na pożytek krajowi i sobie. Polecamy się modlitwom Twoim Patronie ziemi naszej cudami słynący, uproś nam po cnotliwym życiu śmierć szczęśliwą jakiej Sam dostąpiłeś, abyśmy w Królestwie Niebieskim wiecznie Boga w Trójcy Świętej Jedynego wychwalać i Jemu dziękować mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023