Dnia 16 maja

Doświadczonego w potrzebach Patrona i osobliwego od zlej sławy Opiekuna.

 

 

 

 

GODZINKI O ŚW. JANIE NEPOMUCENIE

Cały złoty ołtarz 1829 / Chęć pokorna 1831

Święty, Święty, Święty, Panie Boże zastępów,

Napełnione są niebiosa i ziemia chwałą Twoją.

NA JUTRZNIĘ

Panie, otwórz wargi moje.

A usta moje opowiedzą chwałę Twoją.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.

Panie, ku ratunku memu pospiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Lub:

Panie, otwórz wargi moje.

A usta moje opowiedzą Chwałę Twoją.

Boże, ku wspomożeniu memu łaskawie wejrzyj.

Boże, ku ratunkowi skutecznej Łaski przejrzyj.

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Wieczną Bogu Jedynemu w Osobach Trójjedynemu.

Hymn

Światu Nepomuk daje ciebie, Janie, którego

Czeska Korona uznaje za patrona swojego.

W tej dla wielkiej pobożności ozdobionej cnotami,

Wiek wiodąc w świątobliwości, słyniesz co dzień cudami.

Lub: (Mel. Ty, któraś pięknie dni)

Światu jak prędko Janie ogłoszony,

Jesteś z wielkimi policzon Patrony,

Czeski korony Mężu pobożności,

Świątobliwości.

V. Panie, nie oddalaj Twej ode mnie pomocy.

R. Bądź obrońcą, jak we dnie, tak w okropnej nocy.

Modlitwa

Boże, któremu samemu przyzwoita cześć i chwała przez chwalebne zasługi świętego męczennika Twego, Jana Nepomucena, do Ciebie pokornie suplikujemy, abyś wszelaką hańbę i niesławę, skądkolwiek nad nami wiszącą, miłościwie oddalić raczył, a pozwolił w dostojności światowej tak się sprawować, abyśmy wiecznego wstydu ujść mogli i do wiecznej chwały zaprowadzeni być zasłużyli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który od wiecznej hańby sromotną śmiercią krzyżową nas odkupił, i teraz z Tobą żyje i króluje, Bóg, na wieki wieków. Amen.

NA PRYMĘ

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jako na jutrzni.

Hymn

Żeś z niepłodnej zrodzon matki, to sprawiła prośbami

Marya, cudne zadatki między ziemią z niebami.

Czym by cię wieki widziały i czym dziecię być miało,

Światła praktykowały, niebo otwierało.

Lub:

Najświętsza Panna u Boga sprawiła,

Że Cię niepłodna matka porodziła,

Światła Niebieskie prognostykowały,

Czym by Cię znały.

V. Do Ciebie, Panie, myśl moją kieruję.

R. Bym uszła pohańbienia, Boże, suplikuję.

Modlitwa jak wyżej na zakończenie w Jutrzni.

NA TERCJĘ

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jako na jutrzni.

Hymn

Na kapłaństwo poświęcony, pałasz wszystek miłością

Ku niebu, by był chwalon Bóg z wielką żarliwością.

Kazaniami, eksportami, lud do życia poprawy

Wiodłeś słowy, uczynkami, kapłańskimi zabawy.

Lub:

Zaledwie godność Kapłana przyjmujesz,

Imię i honor Boski promujesz.

Lud Boga sławił twymi egzortami,

I Modlitwami.

V. Strzeż duszę, Panie, Tyś jest dusze każdej zbroja.

R. Wyrwij ją od sromoty, w Tobie ufność moja.

Modlitwa jak wyżej na zakończenie w Jutrzni.

NA SEKSTĘ

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jako na jutrzni.

Hymn

Cnej spowiednikiem królowej pobożność cię obrała,

Żeś dziwnych cnót zarys nowy, taż reprezentowała.

Od królowej ojcem zwany, w nabożeństwie sumienia

Świadkiem tytułowany byłeś do podziwienia.

Lub:

Królowa czeska tym się zachwiała,

Że Duchownego Ojca z Ciebie miała.

Również i świadka wiek wiodąc w ostrości,

W Bogomyślności.

V. Według Twej obietnice przyjmij mię, mój Panie.

R. Niech nie będzie z sromotą moje oczekiwanie.

Modlitwa jak wyżej na zakończenie w Jutrzni.

NA NONĘ

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jako na jutrzni.

Hymn

Okrutny król i zażarty, nad tygrysy srożeje,

Gdy nie mógł wskórać żarty skryte królowej dzieje.

Abyś Janie światu zjawił, surowo rozkazuje,

Tyś się niemym przed nim stawił, za co śmierć ci gotuje.

Lub:

Król zagniewany, jak kamień twardnieje,

Przymuszał Ciebie, byś Królowej dzieje.

Objawił światu, nie mogąc prośbami,

Groził mękami.

V. Ufność, nadzieja moja wszystka w Tobie, Boże.

R. Niech mię Twa sprawiedliwość od hańby wspomoże.

Modlitwa jak wyżej na zakończenie w Jutrzni.

NA NIESZPÓR

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jako na jutrzni.

Hymn

Nie wyjawiłeś sekretu tobie powierzonego,

Więc na głębią dla dekretu z mostu skatowanego

Tłumnie pchają, zanurzają, a gdzieś był utopiony,

Światła niebieskie wydają, żeś jest błogosławiony.

Lub:

Zepchnięty z mostu dla powierzonego

Sekretu, jesteś nie wyjawionego.

Utopionego Niebo wynajduje,

Kanonizuje.

V. Wejrzyj na dusze moją, a bądź jej obroną.

R. Od nieprzyjaciół zbroją, puklerzem, zasłoną.

Modlitwa jak wyżej na zakończenie w Jutrzni.

NA KOMPLETĘ

Nawróć nas do siebie, Boże, Zbawicielu nasz.

A odwróć Gniew Twój od nas.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… itd. jako na jutrzni.

Hymn

Wynalezion pogrzebiony, na cały świat cudami

Słyniesz, ktokolwiek zraniony do ciebie potwarzami,

Święty Janie, suplikuje, skutek prośby odnosi,

Na imprezie nie szwankuje, w czym cię ktokolwiek prosi.

Lub:

Złożony w grobie wielkimi Cudami,

Słyniesz, ratujesz zawsze suplikami.

Wolny, ktokolwiek zraniony na sławie,

Bronisz łaskawie.

V. Panie, niechaj nie będę nigdy zawstydzona.

R. Ciebie wzywam na pomoc w troskach położona.

Modlitwa jak wyżej na zakończenie w Jutrzni.

POLECANIE GODZINEK

Przyjmij, prosim, modlitwy, któreć oddajemy,

Nepomucenie święty, a póki żyjemy

Zachowaj nas od hańby, potwarzy, sromoty

Na ziemi, po śmierci zaś uproś nam wiek złoty.

Lub:

Święty Janie, proszę przyjmij te Godzinki,

Złych ode mnie odwróć języków przycinki.

Niech sława przy Tobie bezpieczna zostaje,

Zniewadze zaś obrona, twa niech odpór daje.

Przed tym życzliwi, a już nieprzyjaciele,

Szkodzić na fortunie, chcą mi i na ciele.

Nie dopuszczajże tego, mój Patronie Święty;

Niech odejdzie na mnie wszystek gniew zawzięty.

I pod Twą Opieką, sława nie zelżona,

Niech będzie choć na nię złość jest przysiężona.

Ale od doczesnej nie tylko niesławy,

Mnie uchowaj, Święty Patronie łaskawy.

Ale bardziej oddalaj ode mnie wstyd wieczny,

I tejże nadziei ja żyję bezpieczny.

V. Do Boga, święty Janie, suplikuj za nami.

R. Nie oddalaj ściśnionych zewsząd kłopotami.

Modlitwa

Święty Janie, męczenniku i patronie, Nepomucenie, w Czeskim zrodzony Królestwie, kościoła świętego Wita na zamku praskim kanoniku, który dlatego, że na rozkaz Wacława IV króla (który chciał się mścić nad żoną, że go często o poprawę życia napominała), przed mękami i po mękach spowiedzi królowej nie wydałeś, w rzekę Mołdawę z mostu wrzucony, cudowną światłością, gdzie by ciało twoje leżało wydany. Która za najprawdziwszy niewinności i świątobliwości twojej dokument stała się, z wielkim aplauzem i tryumfem od wszystkiego duchowieństwa i pospólstwa do katedralnego kościoła prowadzony i tam złożony, gdzie po dziś dzień, którzy grobu twego nie szanują, świeckiej obelgi uchronić się nie mogą. Ty zaś przedziwną, niesłychaną i wieczną pamiątkę sekretu niewyjawienia po sobie zostawiłeś. Przez te twoje zasługi i łaski z nieba nadane, do ciebie pokornie suplikujemy, abyś nam Boga zagniewanego ubłagał, aby nam odpuszczenie grzechów dał oraz morowe powietrze, wojny, głód i inne, tak ciała, jako i dusze karania, miłościwie od nas oddalić raczył, uproś nam, żebrzemy, i zjednaj, abyśmy przed zgonem życia ostatnim wyspowiadać się, za grzechy dosyć uczynić, wszelkiego niebezpieczeństwa i światowej sromoty, zgorszenia ludzi uchronić się, Bogu podobać się i Jemu służyć, życie chwalebne skończyć i do wiecznej chwały przyprowadzeni być mogli. Przez Pana etc.

Antyfona. Rzekłem, wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją Panu, a Tyś odpuścił niezbożność grzechu mego. Ps. 31, 5

V. Złożyłem straż ustom moim.

R. Gdy powstał grzesznik przeciwko mnie.

Modlitwa I

O Święty Janie z Nepomuku, osobliwy niesławy patronie, proszę cię przez onę chwałę, której teraz zażywasz w niebie, abyś mnie w potrzebie najlepiej tobie wiadomej N. zostającą, ratować i przybyć mi, zaczętą sprawę szczęśliwie na większą Bogu chwałę, bez żadnego naruszenia sławy, dla zgromadzenia naszego, pociechy aż do końca przyprowadzić raczył. Amen.

Modlitwa II

Wszechmogący, miłościwy Boże, użycz łaskawie, abyśmy, którzy w zasługi świętego Jana Nepomucena ufamy, jego poważną przyczyną ze wszelkiej niesławy i zamętu, tak doczesnej, jako i wiecznej, tego i drugiego życia, a osobliwie z następującej N.przez najłaskawsze Miłosierdzie Twoje wybawieni byli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas odkupił przez niesławną śmierć krzyża i który z Tobą chwalebnie żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, pocieszyciela zasmuconych, Bóg, teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa III

Boże serca mego, bez którego woli ani włos z głowy naszej nie ginie, Ciebie, przez chwalebne zasługi wiernego sługi Twego, Jana Nepomucena, (który z mostu praskiego w Mołdawę wrzucony był i utopiony być wolał niżeli świątobliwy sekret spowiedzi królowi objawić) pokornie proszę, abyśmy w tym, Tobie wiadomym, mojej sławy niebezpieczeństwie jawnym, mnie z łaski Twojej cudem wspomóc i od wszelkiej sromoty i niesławy wyrwać raczył, aby się nie cieszyli nieprzyjaciele moi, tak przez prośby świętego Jana Nepomucena spodziewam się i tak w Twoim miłosierdziu ufam, Boże, który jesteś błogosławiony na wieki. [Amen.]

Modlitwa IV

Wysłuchaj miłościwie, prosimy, wszechmogący Boże, modlitwy nasze, które na uczczenie błogosławionego Jana, męczennika Twego, Tobie ofiarujemy, abyśmy jego zasługami i przyczyną wsparci, od niesławy, wstydu, sromoty doczesnej i wiecznej wybawieni, wprzód niż pomrzemy z przewinienia grzechów naszych przez szczerą spowiedź sprawili się i usprawiedliwieni Tobie Bogu naszemu i z nieprawości wszelakich prawdziwą, zbawienną pokutą sumienia nasze oczyścili, a potem do portu świętej wieczności szczęśliwie przybyli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który wisiał na drzewie Krzyża Świętego w oczach wszystkiego świata i bok swój już po śmierci swojej dopuścił sobie szeroko otworzyć dla gospody naszej, do której pospieszamy wszyscy. Amen.

 

 

 

 

Litania o Św. Janie Nepomucenie

Kwiatek Eucharystyczny 1929

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Janie Nepomucenie,

Święty Janie Nepomucenie, łzami i prośbami rodziców od Najświętszej Maryi Panny wyproszony,

Święty Janie Nepomucenie, niebieską światłością przy narodzeniu uczczony,

Święty Janie Nepomucenie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele,

Święty Janie Nepomucenie, jeszcze w kolebce Najświętszej Panny kochanku,

Święty Janie Nepomucenie, gorliwy sługo Ołtarza Pańskiego,

Święty Janie Nepomucenie, od Ducha Świętego w naukach oświecony,

Święty Janie Nepomucenie, mężu według przykładu apostolskiego,

Święty Janie Nepomucenie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego,

Święty Janie Nepomucenie, ozdobo praskiego kościoła,

Święty Janie Nepomucenie, czyste zwierciadło spowiedników,

Święty Janie Nepomucenie, spowiedniku niezmordowany,

Święty Janie Nepomucenie, Jałmużniku szczodrobliwy,

Święty Janie Nepomucenie, honorów światowych wzgardzicielu,

Święty Janie Nepomucenie, już w kołysce Najświętszą Pannę kochający,

Święty Janie Nepomucenie, kapłanie świątobliwy,

Święty Janie Nepomucenie, kaznodziejo żarliwy,

Święty Janie Nepomucenie, krasomówco najwymowniejszy,

Święty Janie Nepomucenie, gorliwy łowczy dusz, Krwią Jezusową odkupionych,

Święty Janie Nepomucenie, pobudko grzeszników do pokuty,

Święty Janie Nepomucenie, prawdziwy wzorze świętobliwości,

Święty Janie Nepomucenie, naczynie niezmazanej piękności,

Święty Janie Nepomucenie, duchem prorockim napełniony,

Święty Janie Nepomucenie, stróżu tajemnicy Spowiedzi Świętej nieprzełamany,

Święty Janie Nepomucenie, milczenia sakramentalnego większy niż własnego życia miłośniku,

Święty Janie Nepomucenie, odważny za sekret Spowiedzi męczenniku,

Święty Janie Nepomucenie, męstwa i stateczności kapłańskiej diamencie nieskruszony,

Święty Janie Nepomucenie, za dochowanie sekretu Spowiedzi w rzece Mołdawie utopiony,

Święty Janie Nepomucenie, unoszącymi się nad ciałem twoim gwiazdami pokazany,

Święty Janie Nepomucenie, w grobie cudami od Boga wsławiony,

Święty Janie Nepomucenie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco,

Święty Janie Nepomucenie, zasmuconych potwarzą słodki pocieszycielu,

Święty Janie Nepomucenie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Patronie najpewniejszy,

Święty Janie Nepomucenie, nowy w cudach Boskich doznany Patronie,

Święty Janie Nepomucenie, w domach szlacheckich nieoszacowany klejnocie,

Święty Janie Nepomucenie, prędki we wszelkich potrzebach pomocniku,

Święty Janie Nepomucenie, możny nasz u Boga przyczyńco,

Święty Janie Nepomucenie, szczególny a wielki nasz Patronie,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, Wybaw nas, Panie Jezu.

Od grzechu każdego,

Od wszelkiego zgorszenia,

Od wszelkiego złego rozumienia,

Od niesławy u świata,

Od wstydu i potępienia wiecznego,

Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,

Od świętokradzkiej Spowiedzi,

Od ucisku sumienia,

Od codziennego Pokuty Świętej odkładania,

Od wszelkiego kłamstwa i fałszu,

Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół,

Od przewrotnego towarzystwa,

Od wątpiących we wierze,

Od zuchwałości i próżnej nadętości,

Od wątpliwości i złego rozumienia o wierze,

Od niesprawiedliwego oskarżenia,

Od wyjawienia powierzonych sekretów,

Od zaniedbywania obowiązków stanu,

Przez zelżywe Ciebie na śmierć krzyżową skazanie,

Przez haniebne Ciebie z łotrami przy śmierci porównanie,

Przez pośmiewiska od faryzeuszów zadane,

Przez gorzką Śmierć Twoją,

Przez Twoją na największe zbrodnie ludzkie cierpliwość,

Przez przyczynę i zasługi Świętego Jana Nepomucena,

W dzień Sądu Twego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie Jezu.

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,

Abyś nam grzechów odpuszczenie i poprawę życia dać raczył,

Abyś w nas łatwe i zupełne grzechów naszych wyznanie sprawić raczył,

Abyś w nas pragnienie wyrządzenia bliźniemu nawet i niepozornych usług wzniecić raczył,

Abyś nieprzyjaciół Kościoła Bożego upokorzyć raczył,

Abyś cześć, chwałę i honor Świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył,

Abyś prośby wszystkich jego czcicieli łaskawie wysłuchać raczył,

Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Przystałem do sądów twoich, Panie.

R. Nie zawstydzaj mnie.

V. Niechaj przyjdą na mnie litości twoje, a będę żył.

R. I nie zawstydzaj mnie w oczekiwaniu moim.

V. Niech serce moje będzie niepokalane w usprawiedliwieniu Twoim, Panie!

R. Ażebym się nie zawstydził w dzień Sądu Twego i nie był zawstydzony na wieki.

V. Uczyń ze mną znak na dobre, ażeby wiedzieli, którzy mnie nienawidzą, i ażeby zawstydzeni byli.

R. Broń mnie według wyroku Twego,

V. A nie zawstydzaj mnie w oczekiwaniu moim.

R. Ponieważ Ty, Panie, ratowałeś mnie, i pocieszyłeś mnie.

V. Módl się za nami Święty Janie Nepomucenie.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana!

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze!

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże, któryś przez nieprzezwyciężone milczenie sakramentalne, Świętego Jana Nepomucena Kościół Twój nową męczeństwa koroną przyozdobił, daj nam za jego przyczyną i przykładem przezorną w mowie ostrożność, abyśmy raczej wszystko złe na tym świecie, aniżeli szkodę na duszy ponieśli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wstaw się za nami do Boga, Święty Janie Nepomucki.

R. Najpewniejszy Patronie nasz i obrońco, sławy ludzkiej.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże! któremu samemu przyzwoita cześć i chwała, przez chwalebne zasługi Świętego Męczennika Jana Nepomucena Ciebie pokornie prosimy, abyś od nas wszelką hańbę i sromotę jawną, skądkolwiek nad nami wiszącą, miłościwie oddalić raczył, a pozwolił w dostojności światowej tak się sprawować, abyśmy wiecznego wstydu ujść mogli, i do wiecznej cbwały zaprowadzeni być zasłużyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

V. Usłysz Panie prośby nasze, które przez męczennika twojego Jana Nepomucena pokornie do tronu twego zanosimy, i za Jego chwalebną przyczyną, spraw miłościwie, abyśmy od wszelkiej sromoty i zawstydzenia wolni, z grzechów oczyszczeni w szczerej pokucie, do portu szczęśliwej wieczności przyjść zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Święty wyznawco i męczenniku Janie! pokutujących ucieczko bezpieczna, który, gardząc króla ziemskiego groźbami i katowniami, łaskę Króla niebieskiego pozyskałeś sobie, Chrystusa cierpiącego; czcicielu wielki, racz się przyczynić za nami grzesznymi modlitwami Twoimi, broń nas od wszelkiej krzywdy i niesławy w życiu, a osobliwie do prawdziwej pokuty doprowadź i odpuszczenie grzechów naszych nam otrzymaj. Przez Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

Litania do Św. Jana Nepomucena, Męczennika

Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Janie Nepomucenie, nabożeństwa Maryi Panny rozmnożycielu żarliwy,

Święty Janie Nepomucenie, przesłańca Pańskiego naśladowco prawdziwy,

Święty Janie Nepomucenie, miłego ucznia Jana wzorze Pański,

Święty Janie Nepomucenie, nowy Janie Sylencyaryuszu,

Święty Janie Nepomucenie, naszego wieku wielki cudotwórco,

Święty Janie Nepomucenie, tajemnic niebieskich wiadomy,

Święty Janie Nepomucenie, od Ducha św. w naukach ćwiczony,

Święty Janie Nepomucenie, mądrości i świętobliwości laurem ukoronowany,

Święty Janie Nepomucenie, najczystsze światło kościoła Praskiego,

Święty Janie Nepomucenie, Króla królów potajemny konsyliarzu,

Święty Janie Nepomucenie, trybunału łaskawego rządco niespracowany,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.

Od grzechu wszelkiego,

Od wszelkiego zgorszenia,

Od wszelkiej nieprawości i podejrzenia,

Od potępienia wiecznego,

Od odwlekania pokuty,

Od świętokradzkiej spowiedzi,

Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,

Od ciężkości i zatwardziałości sumienia,

Od wszelkiego kłamstwa i zdrady,

Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół,

Od złego i przewrotnego towarzystwa,

Od zuchwałego i zbytecznego w miłosierdziu Twoim zaufaniu,

Od rozpaczy i zatwardziałości serca,

Od powątpiewania w Wierze,

Od fałszywego obwinienia,

Od wszelkiej lekkomylśności,

W dzień sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś nieprawości naszych zapomnieć raczył,

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,

Abyś nam grzechów naszych łatwe poznanie i zupełne przebaczenie onych dać raczył,

Abyś nam w trudnych i wątpliwych sumienia przypadkach pomocnikiem być raczył,

Abyś nam niewiadomości nasze, grzechy i nieprawości odpuścić raczył,

Abyś nieprzyjacioły Kościoła św. poniżyć raczył,

Abyś przez nabożeństw o św. Jana Nepomucena chwałę Twoje rozmnożyć i rozszerzyć raczył,

Abyś wszystkim do niego się uciekającym, łaskawe ucho nakłonić raczył,

Abyś nas od niesławy doczesnej i od hańby wiecznej bronić raczył,

Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Św. Janie Nepomucenie,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

MODLITWA.

V. O najmiłosierniejszy Boże! któryś nam wszystkim, osobliwie na sławie szwankującym, błogosławionego Jana Nepomucena, Męczennika Twojego, opatrzyć raczył za Patrona, Ciebie sercem skruszonym i myślą uniżoną, pokornie prosimy, abyś za mocnym Jego do Ciebie wstawieniem się, od wszelkiego tak niniejszej jako i przyszłej hańby, niebezpieczeństwa, wybawić i zachować raczył, abyśmy, za przyczyną Jego będąc wybawieni, Imię Twoje czcić i sławić mogli teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

Litania o Św. Janie Nepomucenie, Męczenniku

Cały złoty ołtarz 1829

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Janie Nepomucenie,

Wielki wieku naszego Cudotwórco,

Mądrości i światłości Laurem uwielbiony,

Niezgasłe Praskiego Kościoła światło,

Nieomylny sławy dobrej Patronie,

Czuły od złych i lekkomyślnych języków obrońco,

Nieprawdy i nieszczerości Nieprzyjacielu,

Prawdy niezwyciężonej Ogłosicielu,

Zwierciadło wszystkich spowiedników,

Prześwietny Stanu Kapłańskiego Wzorze,

Pamiętna twych Przełożonych Ozdobo,

Bezpieczna pokutujących Ucieczko,

Niesłychanie cudowny i wieczny, nienaruszonego spowiedzi sekretu przykładzie,

Prawdziwa w tęskliwych sumienia zgryzotach Pociecho,

Osobliwy Męki Chrystusowej Naśladowniku,

Szczera w smutnych przypadkach Pomoco,

Cudowny za uciekającymi pod Twoją obronę Przyczyńco,

Prześwietne wątpliwym w obieraniu stanu jakiego światło,

Skuteczne zasmuconych lekarstwo,

Nieustająca grobu Twego Świętego chwało,

Który ciebie obserwujących przy dobrej sławie zachowujesz, a Tobie jej nie czyniących, zawstydzeniem i wstydem nabawiasz,

Który dobre i chwalebne, o kim zawzięte rozumienie w innych ponawiasz,

Prędki i ochotny w przykrościach Pomocniku,

Pomoco matek rodzących,

Zastępco i Obrońco wdów,

Z tysiąca Świętych Sług Bożych, mnie najukochańszy Patronie wybrany,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie.

Od wszystkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od wszelkiego zgorszenia,

Od wszelkiej nieprawości i podejrzanych myśli,

Od niesławy doczesnej,

Od potępienia wiecznego,

Od świętokradzkiej i niedoskonałej Spowiedzi,

Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,

Od tęskności i zgryzenia sumienia,

Od odwlekania Spowiedzi i Świętej Pokuty,

Od wszelkiej nieprawdy i chytrej nieszczerości,

Od fałszywych braci i bezbożnych przyjaciół,

Od na złe skłonnego towarzystwa,

Od wątpliwej wiary i błędnych, wichrzycielskich przeświadczeń,

Od złego i niesłusznego naśladowania,

Od rzeczy w skrytości powierzonych wydania,

Od urzędów niebezpiecznych sprawowania,

Przez wzgardę Krwi Twojej Najświętszej,

Przez zdradliwe niewdzięcznego Judasza pocałowanie,

Przez niemiłosierne o ziemię rzucanie i nogami deptanie,

Przez nieznośny policzek w domu Annaszowym poniesione,

Przez Twoje największe wyśmianie strojem u Heroda ubieranie,

Przez Twoje często od innych niesłusznie oskarżenie,

Przez niesprawiedliwe całego żydowstwa, na haniebną śmierć krzyżową potępienie,

Przez smrodliwe Twarzy Twojej Najświętszej zeplwanie,

Przez wszystkie pogardzenia Twoje,

Przez wzgardzie Twoje z łotrem Barabaszem porównanie,

Przez niewstydliwe Ciała Twego Panieńskiego przy biczowanu obnażenie,

Przez zniewagi Majestatowi Twemu Boskiemu przy koronacji Twojej cierniem uczynione,

Przez straszne Twoje między dwoma łotrów ukrzyżowanie,

Przez żydów z Ciebie na krzyżu wiszącego prześladowania,

Przez cierpliwość i wielką Dobroć Twoją, którąś cierpiał tę tak sromotną złość żydowską,

Przez przyczynę i zasługi Św. Jana Nepomucena,

W dzień Sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadził,

Abyś nam łatwego grzechów uznania i zupełnego onychże wyznania użyczył,

Abyś w nas chęć do niższych i podlejszych usług bliźniego naszego wzniecał,

Abyś nam miłościwie grzechy nasze odpuścił,

Abyś nas w zawikłanych sumienia przypadkach pocieszył,

Abyś nam nieprzyjaciół Kościoła Świętego Twego poniżył,

Abyś chwałę Świętego Jana Nepomucena pomnażał,

Abyś wszystkim Jego przyczyny żebrzącym, łaskawie Twoje Ucho nakłonił,

Abyś duszom wiernym zmarłych wieczny odpoczynek w Królestwie Niebieskim uprosił,

Synu Boży,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przystałem do Sądów Twoich, o Panie.

R. Nie zawstydzaj mnie.

V. Broń mnie według Wyroku Twego i niechaj żyję.

R. A nie zawstydzaj mnie w oczekiwaniu moim.

V. Niech będzie serce moje niepokalane w Sprawiedliwościach Twoich.

R. Abym się nie zawstydził(a).

V. Uczyń znak ze mną ku dobremu, aby widzieli ci, którzy mnie nienawidzą, a byli zawstydzeni.

R. Żeś Ty, Panie, ratował mnie i pocieszył.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA.

Święty Patronie i Obrońco sławy ludzkiej, w Czeskim zrodzony Królestwie, kościoła Świętego Wita na Zamku Praskim Kanoniku, któryś za Wacława czwartego Króla Czeskiego, za zawzięte na następowania, Królowej nie wydał ze spowiedzi (który się stąd na nię zawziął, że go często zbawiennym upominaniem od rozwiązłego życia odwodziła), i za to najpierw kilka razy powtórzonym więzieniem, odnowionymi męczarniami, pochodniami boki paleniem, głodem męczony, potem z Mostu Praskiego w Mołdawę rzekę wrzucony, ale za Niebieską Światłością znaleziony, przy licznym Duchowieństwa i ludzi w zgromadzeniu był zaprowadzony do Kościoła Świętego Krzyża, i potem w Katedrze Twojej z szacunkiem pochowany, gdzie dotychczas niezliczonymi słyniesz cudami, prosimy Cię, przez wielkie Twoje przed Bogiem zasługi, chciejże przyczyną Twoją od nas oddalić Gniew Boży i wszelkie kary, nam dla grzechów naszych wymierzone, jako to powietrze, głód i wojnę, N. (wymień) i inne, ciała i duszy naszej niebezpieczeństwa, ażebyśmy uznawszy nieprawości nasze, za grzechy nasze żałowali, za nie pokutę czynili i życie poprawiwszy, strzegli się wszelkiego złego i sprawy nasze miarkowali, jedynie się chcieć przypodobać Majestatowi Boskiemu, abyśmy tak chwalebnie przepędziwszy życie, do szczęśliwej wieczności przyjść mogli, i z Tobą cieszyć się na wieki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki. Amen.

MODLITWA II.

Boże serca mego, bez którego Woli ani włos z głowy naszej nie ginie; Ciebie prosimy przez chwalebne zasługi wiernego sługi Twego, Jana Nepomucena, (który z Mostu Praskiego w Mołdawę wrzucony był i topiony być wolał, niżeli świętobliwy sekret Spowiedzi królowi wyjawić), pokornie proszę, abyś w tym Tobie wiadomym mojej sławy niebezpieczeństwie jawnym, mnie z Łaskawości Twojej wspomóc i od wszelakiego wstydu i niesławy wyrwał, aby się nie cieszyli nieprzyjaciele moi, tak przez prośby Świętego Jana Nepomucena spodziewam się i tak w Twoim Miłosierdziu ufam, Boże! który jesteś Błogosławiony na wieki. Amen.

 

 

 

 

Litania o nienaruszonym Języku Św. Jana Nepomucena

Cały złoty ołtarz 1829

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Boska, módl się za nami.

Święty Janie Nepomucenie,

Twoim nienaruszonym Językiem,

Twoim nabożeństwa pełnym Językiem,

Twoim żarliwym Językiem,

Twoim miłości Boskiej gorejącym Językiem,

Twoim czystym Językiem,

Twoim posłusznym Językiem,

Twoim cichym Językiem,

Twoim cierpliwym Językiem,

Twoim pokornym Językiem,

Twoim miłosiernym Językiem,

Twoim pociech pełnym Językiem,

Twoim milczącym Językiem,

Twoim Duchownym Językiem,

Językiem, który jest dziełem chwały Boskiej,

Językiem, który wszystko dobre opowiadał,

Językiem, który nieumiejętnych uczył,

Językiem, na którym wszystka prawda mieszkała,

Językiem, który sam siebie nigdy nie chwalił,

Językiem, który siłą utrapionych pocieszył,

Językiem, na którym miłość bliźniego była,

Językiem, który rozpaczających ratował,

Językiem, który błądzących na dobrą drogę przyprowadzał,

Językiem, który grzesznych ludzi, szczerze do poprawy napominał,

Językiem, który nigdy słowem nie grzeszył,

Językiem, który bardziej Niebieski niż ziemski pokarm przyjmował,

Językiem, który nikogo nie obrażał,

Językiem, który tylko komu chciał pożytek czynił,

Językiem, który w swoim tak długim niezachwianiu, wiele od Boga otrzymał,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od wszelkiego grzechu języcznego,

Od wszystkich obmawiających języków,

Od wszystkich Boga bluźniących języków,

Od wszystkich przeklinających języków,

Od wszystkich kłamliwych języków,

Od wszystkich pochlebiających i faryzejskich języków,

Od wszystkich pysznych języków,

Od wszystkich łakomych języków,

Od wszystkich nieczysto gadających języków,

Od wszystkich złości języka,

Od wszystkich zazdrości języka,

Od wszystkich lekkomyślności języka,

Od wszystkich próżnych słów języka,

Od wszystkich swawoli i poluzowanego języka,

Od nieochotnie modlącego się języka,

Od siłą mówiącego języka,

Od wszystkich złych zwyczajów języka,

My grzeszni prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nam tobie upodobanego języka udzielił,

Abyśmy cię naszym językiem gorąco wzywali,

Abyśmy cię statecznie językiem naszym chwalili,

Abyśmy jako sobie życzymy, tak też bliźniego naszego językiem naszym bronili,

Abyśmy językiem naszym prawdę mówili,

Aby na nasz język mądrość przyszła i na nim zostawała,

Abyśmy czasu swego mówić i czasu swego milczeć umieli,

Abyśmy się językiem naszym wszystkich grzechów szczerze spowiadali,

Abyśmy utrapione językiem naszym cieszyli,

Abyśmy językiem naszym do dobrego napominali,

Abyśmy językiem naszym od złego odstraszali,

Abyśmy sobie to często przypominali, że wszyscy będziemy musieli rachunek z każdego próżnego słowa dawać,

Abyśmy zawsze ostrożnie rozmawiali,

Abyśmy zawsze języka na chwałę Boską zażywali,

Abyśmy cię, o Boże, językiem naszym chwalili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami nienaruszony Języku

R. Aby język nasz od wszystkiego zażywania nieźle obroniony był.

V. Módl się za nami Święty Janie Nepomucenie.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Proszę Cię jak najpokorniej kochany mój Patronie, Święty Męczenniku przez twój nienaruszony Język, abyś mi nim u twego i naszego Boga, to wszystko uprosił, czego pragnę, a osobliwie, abym przez usilną przyczynę Języka Twego, z tego utrapienia i zmartwienia N. i z tego niebezpieczeństwa N. uwolniony(a) był(a), jeżeli widzisz, że to będzie z zbawieniem duszy mojej. Więc o wielki sługo Boski, Święty Janie Nepomucenie, kieruj jako Niebieski Serafin przez twoją przyczynę moje usta, aby już więcej mój język nie umiał nic więcej mówić, tylko to, co z Bogiem o Boskich rzeczach jest, i tak usta moje godnie opowiadały chwałę Boską. Usta moje mówiły to co się Bogu podoba i mojej duszy jest pożyteczne do zbawienia, i bliźniemu memu na pożytek; przy tym uproś mi o Święty Obrońco Patronie Błogosławiony Janie Nepomucenie, od Boga tę osobliwą łaskę, abym umiał(a) milczeć i milczeniem okrył(a) to wszystko, co miłości i bliźniemu przeciwne. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa z wersetem do Św. Jana Nepomucena

Cały złoty ołtarz 1829

Niech będzie Bóg pochwalony w Świętym Swoim słudze Janie Nepomucenie, teraz i na wieki. Amen. (3 razy)

V. Boże, przybądź ku pośpiesznemu,

R. Z Nieba wspomożeniu memu.

MODLITWA.

Uciekam się do Ciebie, Janie Święty Nepomucenie, ja opuszczony(a) i wzgardzony(a) grzesznik(ca), jako do ucieczki wszystkich opuszczonych i zasmuconych, abyś mnie przyjął do Ojcowskiej Twojej Opieki, bo w Twojej ufam przyczynie, o Pociecho smutnych! Niechże w każdej przykrości i prześladowaniu moim, doznaję Twojej łaskawej Obrony, tą mnie strzeż od niesławy wszelkiej, osobliwie od wiecznej, a mną tak się opiekuj za Łaską Bożą, abym z Tobą i ze Wszystkimi Świętymi, Boga mógł (mogła) wiecznie chwalić w szczęśliwości wiecznej. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa dla tych, którzy w Bractwie Św. Jana Nepomucena zostają i którzy Obrazek jego przy sobie noszą

Cały złoty ołtarz 1829

Święty Janie Nepomucenie, ty mój kochany Patronie i Obrońco, uciekam się do Ciebie ja twój (twoja) najniegodniejszy(a) sługa (służebnica), i społecznie z tobą pod opiekę Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, oddany(a) w postanowionym Bractwie, czczę cię z całego serca, noszę też na na znak tego związku i miłości przeciwko tobie wyobrażenie twoje, czynię i odnawiam moje niegodne postanowienie ciebie zawsze czcić, sławę twoją rozmnażać, a oddaję się cały(a) twojej obronie i protekcji; proszę cię pokornie, abyś mnie w obronie twojej trzymał, i abyś był Obrońcą honoru mego, i tarczą przeciwko nieprzyjaciołom moim, tak od doczesnej jako i wiecznej, zachowaj mnie konfuzji, uproś mi abym po chrześcijańsku żył(a), zbawiennie umarł(a), i do wiecznej chwały przyszedł (przyszła). Amen.

 

 

Ofiarowanie się w opiekę Św. Jana Nepomucena

Arka pociechy 1880

Pod Twoją obronę, o Święty Janie Nepomucenie, opiekunie najszczególniejszy wszystkich, którzy do Ciebie gorąco wzdychają, i ja się uciekam. Polecam tobie siebie samego, rodziców, braci, siostry, krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół moich. Przyczyń się za nami, abyśmy nie tylko od wszelkiej niesławy uwolnieni żyli, ale abyśmy się wzajemnie miłowali, a w miłości zachowali jedność ducha, a w jedności ducha spokojnie chodzili drogą prawdy, na którą jesteśmy powołani; i ażebyśmy wszystko, cokolwiek czynimy w słowie albo w uczynku, na chwałę Boga czynili, a mając czym byśmy się żywili, i czym byśmy się okrywali, z tego zadowoleni byli; i abyśmy we wszystkim uzbrajali się tarczą wiary, w której byśmy mogli wszystkie zasadzki i najazdy dusznego nieprzyjaciela zwyciężyć, a po tym życiu doczesnym wiecznego dostąpili zbawienia. Amen.

V. Błogosławmy Panu!

R. Bogu chwała.

V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Jana Nepomucena dla unikania jawnej niesławy, którejśmy sami przyczyną

Cały złoty ołtarz 1829

O Święty Patronie sławy! proszę cię w tym moim przypadku straty sławy i nieszczęścia, zmiłuj się w tych okolicznościach nade mną i uproś mi od nieskończonej Dobroci Boskiej ten dar, abym żałował(a) za grzechy moje, które mnie wprawiły w to nieszczęście utraty i sławy, i mienia dobrego; wyjednaj mi stateczność, abym krzyż ten mój cierpliwie znosił(a), abym Boskiej się nie sprzeciwiał(a) Woli, abym odtąd Przykazania Boskie całkowicie zachowywał(a), i wszystkiego się strzegł(a) złego. A jeżeli z większą chwałą Boską i zbawieniem duszy mojej będzie, za Łaską Boską oddal ode mnie to niebezpieczeństwo sławy, w którym jestem. Ach! przybądź mi Święty Patronie Janie Nepomucenie, a uwolnij mnie przyczyną twoją u Boga, od tej N. (wymień niesławę) niesławy, abym się nie zawstydził(a) przed nieprzyjaciółmi duszy i ciała, ale żebym w całym pokoju zbawienia duszy mojej, bezpieczniej mógł (mogła) szukać i dostąpić. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa do Relikwii Ciała Św. Jana Nepomucena

Cały złoty ołtarz 1829

Święty Janie Nepomucenie, mój osobliwszy Patronie, winszuję Ci korony nieśmiertelności, którąś ozdobiony w chwale wiecznej zostajesz. Całuję serdecznym afektem Święte Ciała Twojego Relikwie, a osobliwie popiół serca Twojego, które wielką ku Bogu miłością pałało; całuję Twój Święty Język, który przez trzysta trzydzieści i sześć lat w grobie nieskażony, za osobliwym Panu Bogu cudem jest zachowany; w nagrodę żarliwych Kazań i dochowanego sekretu Spowiedzi Świętej, Tobie od królowej uczynionej. Uciekam się do Ciebie, pokornie prosząc, abyś mnie przyczyną Twoją, dziś i przez całe życie bronił od wszelkie niesławy. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Jana Nepomucena przed przypadającą sprawą.

Cały złoty ołtarz 1829

Święty Janie Nepomucenie, osobliwie przeciwko niesławie Patronie! proszę cię przez chwałę, której teraz zażywasz w Niebie, abyś mnie w potrzebie najlepiej tobie wiadomej N. (wymień) zostającego(ą) ratował, abym zaczętą sprawę szczęśliwie, bez żadnego naruszenia sławy mojej skończyć mógł (mogła) na większą Pana Boga mojego chwałę. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Jana Nepomucena, w czasie gdy się ktoś procesuje w sądzie

Cały złoty ołtarz 1829

O Wielki Pomocniku, Patronie i mocny Przyczyńco, niezwyciężony Wyznawco i stateczny Męczenniku, Święty Janie Nepomucenie, którego serce było lampą gorejącą Miłości Boskiej, a język Jego, wybornym Chwały Boskiej naczyniem. Twoja całkowita żarliwość była ta, przybywać na pomoc wszystkim przyciśnionym w procesach, pomocy i pociechy dodawać, we wszystkich duchownych i cielesnych przypadkach, którego osobliwa praca była, fałszywym umysłom i niewstydliwym gębom się sprzeciwiać i ich nawracać, którego pragnienie było w sprawach sądowych dobrze utrzymywać, sprawiedliwie czynić, złe i niesprawiedliwe wyniszczać. Ach! patrz mój szczery Pomocniku, Patronie wielki, Przyczyńco i mój osobliwy Niebieski Obrońco, Święty Janie Nepomucenie, patrz na mój teraźniejszy stan, umocnij sprawę honoru mego, która nie z żadnej nieprzyjaźni ani swawoli, tylko z przynależącej mi sprawy, w przeciwnym zatargu zostaje, niechże ta moja sprawiedliwa sprawa i wszystkich, którzy tu dla niej przybyli, i od których ma być osądzona, i także mój dobry umysł, moje Chrześcijańskie przynależyte pragnienie, mój honor, moje dobre imię, moje szczęście i dochody, moje potrzeby, i ubóstwo, moja nadzieja i obrona, mojej koniec tej sprawy, ciało i dusza moja, moja wola i rozum, niechże Ci będzie zupełnie ofiarowane i przywłaszczona, proszę Cię, przez wszystkie Łaski i dary, przez wszystek miłość i dobrodziejstwo, które Ci kiedykolwiek Dobrotliwy Bóg uczynił, jako też przez wszystkie Męki, Boleści, mego i Twego Zbawiciela, przez wszystkie fałszywe oskarżenia i niesprawiedliwe osądzenie na śmierć, które od żydów spotykało Zbawiciela mojego, rządźże sprawą moją, jako może być z chwałą Boską i zbawieniem duszy mojej, oświeć wszystkich, do których rąk i sądu sprawy moje przyszły, i jeszcze przyjdą, aby były skończone wedle przynależytości, a ja, abym został(a) pocieszony(a) i moja słuszna sprawa, koniec wzięła pomyślny. Amen.

 

 

Modlitwa o małomówność do Św. Jana Nepomucena

Jezus Marya Józef 1897

Boże! któryś przez niezłomne dochowanie tajemnicy Świętej Spowiedzi Kościół Twój nową koroną męczeńską przyozdobił, daj nam, abyśmy za przykładem i przyczyną Św. Jana, strzegąc ustna nasze od mów niepotrzebnych, kłamstw, oszczerstw i plotek, w chrześcijańskiej żyli wstrzemięźliwości i umartwieniu, i tak wysłużyli sobie koronę chwały niebieskiej. Amen.

 

 

 

 

Pozostałe modlitwy do Św. Jana Nepomucena, Patrona sławy ludzkiej.

Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Od Boga za cnoty ukochany i ukoronowany, od ludzi za ustawiczne Łaski i cuda wielkie powszechnie czczony, święty Janie Nepomucenie Męczenniku Chrystusowy, więcej sekret Spowiedzi, niżeli drogie życie szanujący, winszuję ci tej chwały od Nieba i ziemi danej, a proszę cię serdecznie, uświęć i mój język, żeby się nigdy nie odważył na obrazę Stwórcy swego, ale się tylko obracał na większą cześć i chwałę Jego. Niech nie otworzę ust moich na urazę i obmowę bliźniego, ale na chwałę tego Boga, który i z ust niemowląt ma swoją cześć i honor. Tyś w wodę od złośliwej ręki wrzucony za honor Boski, a ja sam dobrowolnie w przepaść i błoto nieprawości zabrnąłem. wyciągnij mię z tego święty Męczenniku, żebym na wieki nie utonął. Bądź Patronem i obrońcą sławy mojej, proszę Cię o to przez wstyd Jezusa Chrystusa, który ponosił podczas haniebnego obnażenia swego, będąc poszanowania i honoru najgodniejszy. A co większa broń mnie kochany Patronie od wstydu wiecznego, żebym miawszy na sobie piękny obraz Boski nie poszedł na pogardę czartowską, ale pod twoją protekcją zaszedł tam, gdzie Boga czczą i chwalą wszyscy niebiescy mieszkańcy. Jesteś w widu potrzebach doświadczony Patron, niechże i ja doświadczę łaski Twojej w tym N. (wymień ucisk), a  w ten czas uznasz, jak cię czcić i szanować będę, Boga w tobie chwalić nie przestanę, przyczynie Bogu i sobie chwały, przez pocieszenie mnie smutnego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Módlmy się  czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

Święty Janie Nepomucenie! Tyś patronem sławy dobrej, bo wolałeś śmierć męczeńską ponieść, niż zdradzić powierzona Ci na Spowiedzi tajemnicę; osłoń mnie i moich najbliższych od potwarzy i szkodliwej a krzywdzącej obmowy; żebyśmy przez nią na sławie naszej nie ucierpieli. Ty na święcie żyjąc byłeś jałmużnikiem królowej i chętnie .nędznych i ubogich wyszukiwałeś, aby im pomocy i wsparcia udzielać. Teraz kiedy za cnoty Twoje dana Ci jest władza udzielać jałmużny z nieprzebranych nieba skarbów, ulituj się nad niedostatkiem naszym moralnym i materialnym! Uproś nam u Boga cnotę wstrzemięźliwości w mowie, abyśmy nią nie tylko krzywdy ale przykrości nikomu nie wyrządzili i od przykrego, uciążliwego niedostatku za przyczyna Twoja wybawieni zostali. O wielki święty, bądź stróżem wszystkich spotwarzonych, uciśniętych, niedostatkiem i ubóstwem znękanych! Nie odmawiaj nam wsparcia przyczyna Twoja do Boga za nami! przez szczęśliwość, której duch Twój używa na wieki. Amen.

***

Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Boże! mądrości odwieczna, który powiadasz, że usta nierozumnych, mieszają się do kłótni i dopuszczają się przekleństwa; proszę Cię przez zasługi i za przyczyną św. Jana męczennika Twego, postaw straż ustom moim, abym tego, co widzą oczy moje, albo uszy słyszą, ze złośliwą porywczością nie rozgłaszał na krzywdę sławy bliźniego, którejbym nie był w stanie nagrodzić. Odwróć ode mnie Panie! obmowy, kłótnie i przekleństwa, abym tego nie doświadczył na sobie, czem grozisz kłótliwym. Daj, abym dla wszystkich jednostajną okazywał łagodność, jako uczeń Twój, który jesteś cichy i pokornego serca.

Ty zaś św. Janie, patronie dobrej sławy, któryś potrafił nakazać milczenie językowi swemu, naucz mnie mój język trzymać na wodzy, abym przykładem Twoim postępując, strzegł się wszelkiego fałszu, kłamstwa i obmowy, któreby szkodziły mej duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Głos duszy 1881

Wysłuchaj miłościwie, prosimy Cię, wszechmogący Boże, modlitwę nasza, która na uczczenie błogosławionego Jana, męczennika Twego, Tobie ofiarujemy, abyśmy, jego zasługami i przyczyną wsparci, od niesławy, wstydu, konfuzji doczesnej wybawieni, wprzód niż pomrzemy, z przewinienia grzechów naszych, przez szczerą spowiedź sprawili się i usprawiedliwili Tobie Bogu naszemu, i z niesprawiedliwości wszelkich prawdziwą zbawienną pokuła sumienia nasze oczyścili, a potem do portu świętej wieczności szczęśliwi przybyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który wisiał na drzewie krzyża świętego w oczach całego świata, i bok swój już po śmierci swojej dopuścił szeroko otworzyć, dla gospody naszej, do której pospieszamy. Amen.

***

Błogosławmy Panu 1891

Wszechmogący i miłosierny Boże! użycz łaskawie, abyśmy, którzy w zasługach św. Jana Nepomucena ufamy, Jego poważną przyczyną ze wszelkiej niesławy i zawstydzenia publicznego, tak doczesnego jako i wiecznego, na tym i na drugim świecie, a osobliwie z tego następującego N., przez nieskończone miłosierdzie Twoje wybawieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który nas odkupił śmiercią niesławną, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

***

Cały złoty ołtarz 1829

Święty Janie Nepomocenie, Mężu wedle Serca Boskiego, któryś dla zachowania sekretu Spowiedzi Świętej, więzienia, katownie, na ostatek i śmierć poniosłeś męczeńską, któryś za życia swego, łaskawą i miłosierną szczodrobliwość ubóstwu świadczyłeś, za Jałmużnika od królowej obrany, zaczym ja do Ciebie, jako do Ojca łaskawego ubogich uciekam się, prosząc, żebyś w chwale wiecznej już zostający, do Boga wniósł za mną wstawiennictwo, abym ani na sławie, ani na majątku moim i gospodarstwie, utraty jakiej nie poniósł (poniosła), przez co bym się stał(a) nieprzyjaciołom moim okazją cieszenia się ze mnie, przyjaciołom zaś moim przyczyną smutku i wstydu, innym zgorszenia, za którą przez Ciebie mnie od Boga uproszoną Łaskę, Boga w Tobie i Ciebie w Bogu czcić postanawiam na wieki. Amen.

***

Cały złoty ołtarz 1829

O Boże nieskończonej Dobroci, któryś z wielkości Miłosierdzia Twego, Świętego Jana Nepomucena z świata tego do Twego wiecznych pociech pełnego Królestwa wezwałeś, użycz łaskawie, abym przy stroskanym życiu moim, od niesławy doczesnej, utrapienia, prześladowania i innych niebezpieczeństw, za przyczyną Jego i zasługami uwolniony(a) był(a). Który żyjesz Bóg Ojciec, Bóg Sym, Bóg Duch Święty równy Bóg na wieki. Amen.

***

Cały złoty ołtarz 1829

Boże! któryś słudze Twemu wiernemu Dawidowi przykazał, abyśmy Ciebie w Świętych Twoich chwalili (zob. Ps. 150, 1), za czym sławię i błogosławię, i czczę Cię z całego serca mego, z całej duszy mojej, w Świętym słudze Janie Nepomucenie, i dziękuję nieogarnionemu Majestatowi Twemu, za Jemu osobliwe użyczane Łaski i dary, to jest: za w Niego wlaną żywą wiarę, mocną nadzieję i doskonałą miłość Ciebie Samego, którą pałając, niezwyciężoną serca statecznością, cierpiał powtórne więzienia, głód przedłużony, zadanie mąk tyrańskich; na ostatek: przedziwnym męstwem, na śmierć okrutną się odważył, dla większej chwały Imienia Twego i Wiary Świętej wywyższenia, aby całości Spowiedzi Świętej nie był naruszył. Przez którego zasługi, proszę Cię teraz, o Boże, serca mego Rządco, żebyś mi serce moje podobnymi cnotami wzmocnił, abym w pokusach moich, tak zewnętrznych, jako i wnętrznych, w każdej przykrości i utrapieniu, choć najcięższym, statecznie i nie oderwanie stał(a) przy Tobie aż do końca życia mego; i zwyciężywszy sidła, tak wiadomych, jako niewidomych nieprzyjaciół, żebym Ciebie w Nim na wieki chwalić, błogosławić i czcić mógł (mogła) w Niebie. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym, równy Bóg żyje i króluje na wieki. Amen.

***

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Święty Wyznawco i Męczenniku, Janie, pokutujących ucieczko bezpieczna, który gardząc króla ziemskiego groźbami i katowniami, łaskę Króla Niebieskiego pozyskałeś sobie; Chrystusa cierpiącego czcicielu wielki: racz się przyczynić za nami grzesznymi modlitwami twoimi, broń nas od wszelkiej krzywdy i niesławy wżyciu, a osobliwie do prawdziwej pokuty doprowadź i odpuszczenie grzechów naszych otrzymaj nam, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023