(24 listopada)

 

 

 

 

Litania do Św. Jana od Krzyża

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Janie od Krzyża, we wsi Fontyreros w Hiszpanii, z ubogich rodziców zrodzony,

Święty Janie od Krzyża, któryś w 21 roku życia swego do zakonu Karmelitów Obserwantów przyjęty został,

Święty Janie od Krzyża, od dzieciństwa swego do Najświętszej Maryi Panny szczególnie nabożny,

Święty Janie od Krzyża, w bogomyślności i umartwieniach nieustannie się ćwiczący,

Święty Janie od Krzyża, któryś za radą Św. Teresy położył pierwsze zasady reformy Karmelitów bosych,

Święty Janie od Krzyża, któryś do swego imienia Jan, dodając od krzyża, zamierzył oznaczyć chęć martwienia ciała i pozostania ukrzyżowanym światu dla miłości Jezusa Chrystusa,

Święty Janie od Krzyża, któryś ustawicznie prosił Boga, abyś mógł za Niego cierpieć i być wzgardzonym,

Święty Janie od Krzyża, którego Bóg wysłuchawszy zesłał na Ciebie rozliczne i dotkliwe umartwienia w prześladowaniu,

Święty Janie od Krzyża, któryś na wszystkie dolegliwości z radością spoglądał i uważał je jako uproszone dary,

Święty Janie, któryś ze swymi potwarcami i prześladowcami obchodził się, wzorem Jezusa Chrystusa, jako z przyjaciółmi,

Święty Janie od Krzyża, któryś dla nabycia większej doskonałości uchylił się na puszcze, gdzieś się bezprzestannie już tylko samym Panem Bogiem zajmował,

Święty Janie od Krzyża, któryś na trzy miesiące przed śmiercią, uprzykrzoną choroba, i wielkimi cierpieniami od Pana Boga został doświadczony,

Święty Janie od Krzyża, któryś z zapałem dziękował Chrystusowi Panu, że Cię przypuścił do uczestnictwa Swej Męki,

Święty Janie od Krzyża, śmiercią drogą w Obliczu Pana, w konwencie Ubeda, z tego świata zeszły,

Święty Janie od Krzyża, wielbicielu Boga, od Boga wieczną nagrodą udarowany,

Abyśmy wolę Boga poznawali i takową ochotnie pełnili, przyczyń się za nami Św. Janie.

Abyśmy Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samych kochali,

Abyśmy przez cnotliwe życie zasłużyli na wieczną nagrodę,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami, Święty Janie od Krzyża.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, dla Którego Chwały Święty Jan w życiu swoim rozliczne ponosił utrapienia, wspomóż nas Łaską Swoją, abyśmy wszystkie przygody życia z Woli Twej wynikające, z radością znosili, i przez wypełnienie tejże Twojej Woli, zasłużyli na wieczną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Jan od Krzyża

 

 

Hymn o Św. Janie od Krzyża

Źródło: Marya w Szkaplerzu Świętym 1861

Wielka górnego ozdobo karmelu,

Teresy Synu, wybrany z tak wielu,

Janie od krzyża w zakonie nazwany,

Koadiutorem Matce Świętej dany.

Tyś Eliaszem w swojej żarliwości,

Drugim Chrzcicielem, z życia niewinności;

Ewangelistą w oleju smażonym,

Gorzkim kielichem dla Boga spełnionym

Z Ciebie wzór mamy Anielskiej czystości

Chrzciciela Jana, z ubóstwa, nagości:

Głos wołający; dla pokory jego,

Marszałka Stwórcy, z przykładu danego.

Naczyniem jesteś Jezusa wybranym,

Doktorem ludziom dla nauki danym;

Heroicznymi wstawiony cnotami,

I rozlicznymi słynący cudami.

Wielce pragnący Stwórcy Twego chwały;

Gotowy na krzyż i wszelkie postrzały,

Zraniony wewnątrz niebieską miłością,

I pałający Jego gorącością.

Jasna światłości karmelu swojego,

Siła cierpiący dla reformy jego,

Na krzyżu z Mistrzem Twoim wraz przybity,

Nigdy w obelgach dla niego nie syty.

Przedziwnych cudów bogata skarbnico,

Chorych podporo, i ślepych źrenico,

Wszystkim dający Twe z nieba pomocy,

Lekarzu pewny na wszystkie niemocy.

Wspomożycielu na łóżku leżących,

Ucieczko pewna w grzechach zostających,

Pocieszycielu różnie utrapionych,

Lekarstwo pewne na siłach zemdlonych.

Ciebie żywioły we wszystkim słuchają,

Ogień, powietrze, ucha nadstawiają,

Rzeki płynące, mostem Ci się kładą,

Żeby w podróży nie były zawadą.

Jasny promieniu nieba gwiaździstego,

Zakonodawco ludu wybranego,

Twoim przykładem zakon wspierający,

Za grzechy świata Boga błagający.

Larwy piekielne Ciebie się lękają,

Na Twoje imię zaraz uciekają,

Umarli wstają cudownie wskrzeszeni;

Pokutę czynią przez Cię napomnieni.

Bądźże, o Ojcze, i na nas łaskawy,

Gdy masz koronę za czoła pot krwawy,

Zachęć nas Twoim przykładem do pracy,

Niechaj żądamy takiej jak Ty płacy.

Serce Twe całe Jezusowe było,

Bo się jak w Matce, tak w Nim zatopiło,

Uproś nam szczere Jezusa kochanie,

Niech tchnie miłością każde oddychanie. Amen.

V. Módl się za nami Święty Janie od Krzyża.

R. Abyśmy mogli cierpieć i wzgardzonymi być dla Chrystusa.

Modlitwa.

Boże! wszystkich cnót Dawco, z Którego Łaski Jan Święty od Krzyża cnotami rozlicznymi słynął, i tego w utrapieniach nabył ducha, iż nic milszego mieć nie mógł, jako słuchać o utrapieniu, krzyżu, Męce Chrystusowej i Tajemnicach Żywota Zbawiciela swego i Najświętszej Maryi Panny, Ciebie prosimy, abyśmy tego Świętego w cnotach naśladując, o Życiu i Boleściach Jezusa i Maryi rozmyślali i krzyż cierpliwie znosili. Który żyjesz i królujesz na wieki.

R. Amen.

Antyfona.

Tobie Jezus z Maryą w wszelkim utrapieniu

Był pociechą, pomocą, w każdym życia tchnieniu,

Jestem, nie bój się Janie, te do Ciebie słowa,

Rzekł Jezus i Marya, obrona gotowa.

V. Módl się za nami Święty Janie od Krzyża,

R. Abyśmy się stali pociechy godnymi Jezusa i Maryi.

Modlitwa.

Pociecho smutnych, Jezu Dobrotliwy, Który z Najświętszą Matką Twoją, Maryą, Janowi Świętemu od Krzyża, w utrapieniach zostającemu, osobliwą byłeś pociechą i obroną, daj nam, aby gdy w utrapieniu i frasunku będziemy, od Ciebie, o Jezu, i Maryi, Matki Twojej, za przyczyną Jego pocieszeni byli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Jan od Krzyża

 

 

Hymn z modlitwą do Św. Ojca Jana od Krzyża

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829

Św. Teresy osobliwie w odnowieniu Zakonu Karmelitańskiego Protektora, który Hymn może śpiewać na mel.: Boże wieczny, Boże żywy. Odkupicielu prawdziwy.

Hymn

Witaj Słowa Wcielonego, * Według Serca Przedwiecznego,  * Boga sługo uwielbiony,  * Matce Bożej zaślubiony.

Ozdobo świata całego, * Gwiazdo Nieba prześwietnego, * Perło Syjonu górnego, * Słońce Karmelu nowego.

Przed którym to inne gasną * Światła ziemskie jak zajaśnieją. * Zapatrzą się na twarz Twoją, * Tracić muszą jasność swoją.

Policzyć kto gwiazdy może, * Twoich promień nie pomoże, * Bo ludzkie rażą źrenice, * Serce miękczą jak krynice.

Od Miłości Jezusowej, * Omdlewasz jednak krzyżowej, * Pragniesz mówiąc: daj dla Ciebie, * Cierpieć pierwej niż być w Niebie.

Koronęć Jezus gotuje, * Z którąć i Niebo daruje. * Czego co chcesz pyta Ciebie, * Za krzyż podjęty dla Siebie.

A Ty od krzyża nie stronisz, * Kiedy się korony chronisz, * Nie chcąc korony piastować, * Tylko krzyżowi się oddawać.

Nam takiego Ducha zjednaj, * Nas grzesznych z Bogiem pojednaj, * Byśmy tu krzyż ponosili, * W Niebie koronę nosili. Amen.

Antyfona.

Chrystus na Krzyż Janowi ofiaruje koronę,

Który nie koronę za krzyż, ale cierpieć i wzgardzonym być w nagrodę obiera sobie.

Módlmy się. Boże Miłościwy, Któryś Błogosławionego Jana, Wyznawcę Twojego, doskonałego samego siebie umartwienia i Krzyża Twojego osobliwym miłośnikiem uczynił, daj, abyśmy Jego naśladując, Wiecznej Chwały dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który króluje w Niebie i na ziemi.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023