Nabożeństwo do Św. Katarzyny Seneńskiej

 

 

 

 

Litania do Św. Katarzyny Seneńskiej, Panny Zakonu Św. O. Dominika

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa  1877

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Katarzyno, z pobożnych rodziców w Sennie urodzona,

Święta Katarzyno, ozdobo i zaszczycie kraju włoskiego,

Święta Katarzyno, od pierwszej zaraz młodości Boskiej służbie oddana,

Święta Katarzyno, w młodziuchnym jeszcze wieku do Najświętszej Bogarodzicy wielce nabożna,

Święta Katarzyno, w siódmym już roku cnotę panieńskiej czystości Bogu poświęcająca,

Święta Katarzyno, od lat dziecinnych w modlitwie, postach i umartwieniu ciała i zmysłów usilnie się ćwicząca,

Święta Katarzyno, osobności, milczenia i życia Bogomyślnego miłośnico,

Święta Katarzyno, dla miłości Niebieskiego Oblubieńca krzywdy i poniżenia od domowników cierpliwie znosząca,

Święta Katarzyno, stan zakonny nad wszelkie powaby świata przenosząca,

Święta Katarzyno, czcigodna Św. O. Dominika Córko i Jego świątobliwego żywota wierna naśladowniczko,

Święta Katarzyno, trzykrotnie na wzór ś. Patryarchy twego łańcuszkami się biczująca,

Święta Katarzyno,  długą bezsennością ciało swe utrudzająca,

Święta Katarzyno, w chorobach i boleściach dziwnie cierpliwa,

Święta Katarzyno, samem Najświętszem Ciałem Chrystusa przez wiele dni cudownie bez żadnego innego posiłku żyjąca,

Święta Katarzyno,  prawie ustawicznie w Bogu i rozmyślaniu rzeczy niebieskich zatopiona,

Święta Katarzyno, często w zachwyceniach na powietrze wzniesiona,

Święta Katarzyno,  dla większej zasługi, z dopuszczenia Bożego srodze od czartów sprośnymi pokusami dręczona,

Święta Katarzyno, mężnie naprzeciw natarczywościom szatanów walcząca,

Święta Katarzyno, tryumf i zwycięstwo w pokusach chwalebnie nad piekłem odnosząca,

Święta Katarzyno,  szatanów z ciał ludzkich odważna płoszycielko,

Święta Katarzyno, przez mądrość z Nieba udzieloną, najtrudniejsze pytania o rzeczach Boskich z łatwością rozwiązująca,

Święta Katarzyno, zbawiennemi radami i upomnieniami wielu grzesznych z drogi nieprawej na drogę pokuty i cnoty wprowadzająca,

Święta Katarzyno, gniewy nienawiści i zawaśnienia ludzkie uśmierzająca i godząca,

Święta Katarzyno, ubogich i niedostatnich litościwa wspomożycielko,

Święta Katarzyno, za dusze w Czyśćcu zatrzymane dobrowolnie na siebie pokutę ich przyjmująca,

Święta Katarzyno, smutkiem i różnemi przygodami dotkniętych pocieszycielko,

Święta Katarzyno, cierniową koronę chętniej niż złotą z rąk Chrystusa Pana przyjmująca,

Święta Katarzyno, ciężkich boleści Chrystusowych uczestniczko,

Święta Katarzyno, Ranami Zbawcy na ciele swoim napiętnowana,

Święta Katarzyno, z weselem i radością w ostatnim zgonie życia duszę swą Bogu oddająca,

Święta Katarzyno, cudami za życia i po szczęśliwej śmierci od Pana Boga wsławiona,

Święta Katarzyno, w chórze Panienek świętych wieńcem Niebieskiej chwały zaszczytnie przyozdobiona,

O Boże, iżeś raczył Błogosławioną Katarzynę Pannę prawie od niemowlęctwa do służby swojej powołać, Dzięki Ci składamy Panie,

Za Jej usilność i stateczne w Twej świętej służbie wytrwanie,

Za Jej niewinność i świętą czystość z daru Twej łaski do zgonu nienaruszenie dochowaną,

Za wszystkie Jej umartwienia ciała i ducha, któremi siłą Twą wsparta, swoją ku Tobie miłość odznaczała,

Za Jej liczne cnoty i dzieła święte, któremi Cię w śmiertelnym życiu wielbiła,

Za mężne gwałtownych. pokus zwycięstwo, którem swą ku Tobie miłość odznaczała,

Za Jej gorącą żądze, przez którą usilnie zbawienia wszystkich pragnęła,

Za dar niebieskiej łaski, przez którą wielu od grzechów do pokuty i służby Twojej nawróciła,

Za piętna Ran świętych naszego Odkupienia, któremiś Jej panieńskie ciało kosztownie przyozdobić raczył,

Za wszystkie inne dary Jej udzielone. a osobliwie za chwałę, którąś Ją w Niebie w gronie Panien świętych udarować i uczcić raczył,

O Święta Katarzyno, Oblubienico Chrystusowa, wstaw się za nami do Boga, abyśmy wzgardziwszy złudzeniem i próżnością świata, całem sercem do Boga i świętej Jego służby się garnęli, Zjednaj nam to o Panno święta.

Abyśmy wzorem Twoim usilnie i statecznie w dobrem i cnotliwem życiu do końca wytrwali,

Abyśmy niewinności duszy i serca czujnie przestrzegali,

Abyśmy chuciom i zmyślnościom ciała bynajmniej nie pobłażali,

Abyśmy przez dobre sprawy, o coraz większe dusz naszych przyozdobienie się starali,

Abyśmy najazdom i poduszczeniom dusznych nieprzyjaciół naszych mężnie się broniąc, zawsze nad niemi zwycięstwo otrzymywali,

Abyśmy usilnie o Niebo i wieczne zbawienie duszy się starali,

Abyśmy z Twego przykładu Mękę Chrystusa Pana Odkupiciela naszego pilnie rozpamiętując, Jej też zbawienne skutki w sobie uczuć mogli,

Abyśmy przed śmiercią godnie się Bogu usprawiedliwić, i szczęśliwie w Jego łasce ze świata tego zejść zasłużyli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona.

O Święta Panno, wysoką w Niebie chwałą ozdobiona, której świątobliwość świat cały z uszanowaniem czci i uwielbia: której Aniołowie zaszczytne wznoszą pochwały, a inni Święci górnego Nieba Mieszkańcy z weselem sławiąc podziwiają: uproś nam u Boga, abyśmy przykazań Jego wiernie przestrzegając i w cnotach pilnie się ćwicząc, obfite na żywot wieczny zasługi sobie skarbili.

℣. Módl się za nami ś. Katarzyno Seneńska.

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże, któryś błogosławionej Katarzynie, szczególnym darem panieństwa i cierpliwości ozdobionej, najazdy piekła zwyciężyć i w miłości Twej nienaruszenie wytrwać dozwolili daj nam prosimy, abyśmy za Jej przykładem, wzgardziwszy światem i jego przewrotnością, a oraz uniknąwszy sideł dusznych nieprzyjaciół naszych, bezpieczna drogą do wiecznej dojść mogli w Niebie chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

 

 

Litania do Św. Katarzyny Seneńskiej, Panny Zakonu Św. Ojca Dominika (II)

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa  1877

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami.

Święty Ojcze Dominiku,

Święta Katarzyno Seneńska,

Święta Katarzyno, zwierciadło sprawiedliwości,

Święta Katarzyno, lilio czystości,

Święta Katarzyno, różo cierpliwości,

Święta Katarzyno, przykładzie pokory i cichości,

Święta Katarzyno, naczynie łaski Bożej,

Święta Katarzyno, korono Dziewic Chrystusowych,

Święta Katarzyno, ozdobo Kościoła,

Święta Katarzyno, najmilsza duchowna Córko Św. O. Dominika,

Święta Katarzyno, bogaty skarbie Pana Jezusa,

Święta Katarzyno, często wzniesiona w powietrze przez upał serdeczny,

Święta Katarzyno, prawdziwym pierścieniem z Panem Jezusem zaślubiona,

Święta Katarzyno, naznaczona ranami Pana Jezusa,

Święta Katarzyno, uwieńczona korona Zbawiciela,

Święta Katarzyno, żywy obrazie Męki Pana Jezusa,

Święta Katarzyno, miłośnico ubóstwa Chrystusowego,

Święta Katarzyno, przez samego Pana Jezusa Najświętszem Jego Ciałem nakarmiona,

Święta Katarzyno, żyjąca przez miłość gorącą Pana Jezusa,

Święta Katarzyno, w sercu swoim Pana Jezusa mająca,

Święta Katarzyno, karmicielko ubogich,

Święta Katarzyno, najczulsza Matko cierpiących,

Święta Katarzyno, pocieszycielko grzeszników rozpaczających,

Święta Katarzyno, nieomylna wspomożycielko Namiestników Chrystusa Pana,

Święta Katarzyno, najgorliwsza opiekunko Kościoła katolickiego i miasta Rzymu,

Święta Katarzyno, prześladowana do śmierci przez duchy szatańskie,

Święta Katarzyno, za prace swoje wynagrodzona wiekuistą szczęśliwością,

Święta Katarzyno, nasza przemożna Orędowniczko,

Święta Katarzyno, Matko, Tercyarko i Siostro nasza,

Święta Katarzyno, Patronko Arcybractwa Najsłodszego Imienia Jezus,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona.

Katarzyna chwaliła zawsze Pana, dlatego też od Niego na wysokości wyniesiona została, Alleluja.

℣.  Módl się za nami Święta Katarzyno Seneńska!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże, któryś błogosławionej Katarzynie panieństwa i cierpliwości darem ozdobionej złośliwych duchów utarczki zwyciężyć i w miłości Twojego Imienia niewzruszonej wytrwać pozwolił, racz użyczyć prosimy, abyśmy Ja naśladując, światowe nieprawości zdeptawszy, do Twojej chwały bezpiecznie przyjść mogli. Przez Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

Uwaga. Odpust Św. Katarzyny Seneńskiej w Krakowie u XX. Dominikanów obchodzi się zwykle w niedzielę po dniu 3 Maja tj. po Znalezieniu Drzewa Krzyża świętego. Na intencję tego, który się starał o wydanie tej Litanii, Zdrowaś Marya.

 

 

 

Pięć Modlitw do Świętej Katarzyny Seneńskiej.

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa  1877

Na pięć Śród poprzedzających Jej uroczystość, albo po niej następujących, które również i w inne dni odmawiane być mogą, z wielką dusz pobożnych korzyścią, szczególniej w Kościele, przed Tejże Świętej Ołtarzem, który ktokolwiek i ilekroć z wiernych pokłonem uczci, pozyskuje 100 dni Odpustu, w moc pozwolenia Ojca Świętego Benedykta X III. r. 1728.

Środa czyli Dzień pierwszy.

Rozpamiętywa się dziś przedziwne duchowne zaślubienie Jezusa Chrystusa ze Św. Katarzyną.

MODLITWA.

Czcigodna Dziewico Katarzyno święta, która unikając uciech świata, dostąpiłaś tego zaszczytu, iż wobec Anielskich Duchów, do godności Oblubienicy Jezusa Chrystusa podniesioną zostałaś. O! dałżeby to Bóg, abym zdołał przyczynić się do rozpowszechnienia czci Twojej na ziemi w części, jaką Ty pozyskałaś w Niebie, aby Cię wielbiąc pobożni na ziemi błogosławili tego Pana, który jest przedziwnym w Świętych swoich, i rozradowali się w duchu, z niebieskich Twoich poślubin. O któż mi to wyjedna, abym ja z seraficzną Panną Katarzyną świętą mógł się z tymże miłością przepełnionym Oblubieńcem połączyć na wieki! Ty Serafino niebiańska, najlepiej to pojmujesz; o ile mi do tak świątobliwego zjednoczenia się z Bogiem, przywiązanie do tego poziomu i nikczemności widocznie stawia przeszkody. Ale wyżebraj proszę, przez ten Twój niepotłumiony pożar miłości, n Oblubieńca Twojego, abym z niedoskonałości ludzkich, w zbawiennem pokuty źródle oczyszczony, i równie przez wielkie Twe zasługi do Przenajświętszego boku Jego mógł być przytulony, jako do mojej pociechy i nadziei. Wyjednaj tę łaskę droga moja Opiekunko, przez te Twoje święte zaślubiny, o co Cię dziś pokornie błagam, a ja w całym biegu mojego żywota sercem i usty wielbić i rozgłaszać Imię Twoje nie zaniedbam. Amen.

Pięć Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i Wierzę, na uczczenie świętych Zbawiciela blizn, któremi widzialnie i cudownie Oblubienicę swoją Katarzynę zaszczycić raczył.

Środa czyli Dzień drugi.

Dziś rozważaj miłość ś. Katarzyny do Serca Pana Jezusa.

MODLITWA.

Seraficzna wiszącego na krzyżu miłośnika ludzi Jezusa Chrystusa Oblubienico, św. Katarzyno, żywem pragnieniem serca zajęta, abyś zdolna była kochać, Boskie Zbawiciela serce, udręczone i poranione dla szczęścia świata, i jakoż całą siłą kochania Go obdarzona, podziwiam to Twoje niepojęte szczęście, na którem się świat nie zna, i oraz na kolanach przed Twoim Obrazem błagam , abym też i ja mógł się rozkochać w tern Boskiem Zbawiciela Sercu. Pojmuję święta Panno, iż sam tej miłości wysłużyć sobie nie podołam, wszakże Jej wielce pragnę, bo na niej całe moje polega zbawienie; i Boga mojego, który mnie ukochał i aż na śmierć krzyżowa się dla mnie poświęcił, w życiu całem i w wieczności chcę kochać. Ale o moja jedyna Opiekunko, Ty najdokładniej poznajesz, w jak ciężkich okowach światowych zostaje serce moje, jak ubrudzona jest pyłem grzechowym dusza moja; więc Twoimi prośbami i wstawieniem się za mną, skrusz te więzy serca mojego, oczyść z zarodków występnych, rozżarz w głębi duszy mojej miłości Bożej iskrę i spraw aby ją żaden powiew wiatru nieprzyjaciół moich, to jest świata, ciała i czarta przygasić nie zdołał. A jeżeli to serce moje, oziębłe, nauczy się Boga kochać szczerze i bez rozdziału, — do Niego samego, jako jedynego celu i ostatecznego końca podążać, Tobie będę winien cały mój los szczęśliwy; Tobie zawdzięczę tę nieocenioną łaskę, jako skutek próśb Twoich i z Tobą kochać miłością wieczną Jezusa Chrystusa Pana naszego zasłużę; spraw to mój Zbawicielu, a Ty święta Dziewico Katarzyno Seneńska przyczyń się za mną do Pana Jezusa. Amen.

Pięć Ojcze nasz i pięć Zdrowaś Marya i Wierzę, w celu wyżebrania daru miłości Boskiej, za wstawieniem się ś. Katarzyny, dla tych dusz, które jej nie mają.

Środa czyli Dzień trzeci.

Dziś rozważa się wyrażenie Ran Zbawiciela Jezusa na ciele świętej Katarzyny Seneńskiej.

MODLITWA.

O jakiż niepojęty dowód miłości Zbawiciela Pana, Tobie był okazany święta Katarzyno w tę chwilę, kiedy raczył na dziewiczem Twoim Ciele, swoje przenajświętsze boleśnie nacechować Rany. O jakże nienasyconą żądzą cierpienia jeszcze więcej dla Jezusa Chrystusa rozogniło się Twoje serce, otrzymawszy tak wielkie dobrodziejstwo. Zagłębiam się w podziwieniu nad Twoją miłością, która Cię najwierniejszym wizerunkiem bolejącego na krzyżu

Jezusa uczyniła, chociaż z pokorą oświadczyłaś się służebnicą Boga. O święta Panno, gdybym to ja mógł te zbawienne blizny na moim wyobrazić ciele, jakiemiś Ty jak gdyby w całej świetności pięcia gwiazdami jaśniała! Ale znam to dobrze, o ile skazitelna i niegodna ta powłoka ciała mojego, aby na niej Boskiej Miłości zadatki spoczęły; przynajmniej na sercu moim szczerze pragnę, nosić te pięć Ran Chrystusa 1 takowemi się uzbroić, a tak acz w małej cząsteczce, do mojego Zbawiciela przez cierpienia być podobnym. Ale o jakże zbywa mi wiele, jak mało, albo nic właśnie nie czynię, nie myślę, ani nawet pragnę, abym był ukrzyżowanym z Jezusem Chrystusem! Święta Opiekunko moja Katarzyno, ponieważ nie ma innej ścieżki do Nieba, oprócz pokory, przez owo zbawienie braci, któregoś nienasycenie pożądała, wyproś dla mnie abym Cię naśladując w cierpliwości, w pokorze jako cnót wszystkich zasadzie, do towarzystwa Twojego, i do owej niepojętej nam chwały z Bogiem; mógł być przez przyczynę Twoją domieszczony. Amen.

Pięć Ojcze nasz i pięć Zdrowaś Marya i Wierzę na uproszenie wiernym nabożeństwa do pięciu Ran Chrystusowych, i nieustannej o Nich pamięci.

Środa czyli dzień czwarty.

Dziś przypomnienie o koronie cierniowej i złotej jaką daje Pan Jezus Świętej Katarzynie Seneńskiej.

MODLITWA.

O jak słusznie święta Patronko moja Katarzyno przebłogosławiona, podziwiam znakomite cnoty Twoje, a razem jak sprawiedliwie samego siebie zawstydzam, że jestem z niech ogołocony, i w te chrześcijańskie zalety zupełnie ubogi. Ufny atoli w przemożnej przyczynie Twojej, która nigdy bezskuteczną nie będzie, śmiem pokornie upraszać — zważając wielką miłość Twoją ku bliźnim którzy Ci złorzeczyli, — i owe chętne przyjęcie korony ciernistej z świętych rąk Jezusa Pana, — że mi równie tę miłość bratnią jak i roztropność w obieraniu, co zbawieniu duszy mojej może być przydatne, dobrotliwie wyprosić raczysz. Oby się nad Tobą zdumiewał i uwielbiał Cię świat cały i wszystkie ludy! Ale ja nędzny daleki od podobieństwa Twojego, nie zdołam przymnażać czcicielów Tobie. Serce moje ostygłe, zaledwie w nim iskierka miłości bliźnich się znajduje; myśl roztargniona, nie łatwo ocenia cnotę, a wola skłonna do złego szybko się go czepia. Ale gdyby moje serce z pomocą Twoją rozgorzało czynnem kochaniem braci w Chrystusie Jezusie i nabyło roztropności, iżby duchownych i dla duszy zbawiennych skarbów chciwe było, już bym stanął na szczeblu świątobliwości. Lecz oto ani bliźniego kochać nie umiem, ani obierać sobie w Bogu, i w Jego chwale cząstki potrafię, przeto tern dotkliwiej uczuwam nędzę moją. Jednakże Święta Dziewico, dla owej Anielskiej miłości którą się przepełniło Twe serce, dla tego ciernistego wieńca cierpień i boleści, jakim udarowaną zostało, uproś, aby serce moje pokochało wszystko co godne chrześcijańskiej miłości, a wola pociągnięta łaską, łatwo się skłaniała ku rzeczom świętym i Boskim. Niechże się to stanie w tern życiu, abym zasłużył wraz z Tobą kochać Boga mojego na wieki. Amen.

Pięć Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i Wierze w Boga, za cały kaznodziejów Zakon, o gorliwość potrzebną, do zachęcania dusz Chrześcijańskich, aby się ustawiczną miłością ku Ukrzyżowanemu Jezusowi rozpłomieniały.

Środa czyli Dzień piąty.

Dziś się rozważa, jak Pan Jezus ciało swoje Najświętsze w komunii, sam podaje Św. Katarzynie Seneńskiej.

MODLITWA.

O najukochańsza święta Opiekunko moja, gdy z pomocą Twoją kończę to nabożeństwo które czci Twojej a zbawieniu mej duszy poświęciłem, — składam oraz u stóp Twoich pokorną prośbę. Znasz to dokładnie, o Seraficzna Oblubienico Jezusa, jakiej pokory i miłości potrzeba grzesznikowi, który do godowego stołu, do pożycia owego niepokalanego Baranka, zbliżyć się zamyśla, — wiesz dobrze, jak na jednem godnem przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej, zawisło zbawienie człowieka; przeto kiedyś Ten Najświętszy pożywała pokarm, — nie człowieka śmiertelnego, ale raczej Anioła pałającego ognistą miłością okazywałaś i przedstawiałaś z siebie obraz. O gdybym i ja nędzny i ułomny grzesznik — owe święte Twoje uniesienia ku Bogu, pragnienia miłosne i żywą wiarę w obecność Jego w Sakramencie Najświętszym mógł w sercu moim rozniecić przystępując do Stołu Pańskiego! Lecz wyznaję w tem zupełną moją nieudolność. Jednakże czyż nie mogę przynajmniej samem pożądaniem miłości — przybrać i ozdobić moje serce na przybycie Tego niebieskiego Oblubieńca? Dosyć mi tego pragnąć, a najukochańszy mój Zbawiciel upatrzy we mnie przybytek i samego uświątobliwić raczy. Tylko Ty Anielska Dziewico Katarzyno święta przez ów niepojęty zaszczyt, którym Cię obdarzył Pan Jezus, zasilając własnoręcznie Swoim Boskim Ciałem, udziel mi choć cząstkę owej miłości, jakąś Ty pałała, abym wszelkie do świata przywiązanie umorzywszy, mógł się jak najsilniej połączyć z Bogiem. Nie odmawiaj mi tego Boska Oblubienico, czego tak słusznie pragnę z duszy i serca. Jeszcze Cię niegodny o jedną błagam łaskę abyś ode mnie dobrotliwie, to pięciodniowe na cześć Twoją odprawiane nabożeństwo przyjąwszy, chciała mi wyjednać, abym pobożnym umysłem i sercem jeszcze i w przyszłym roku Twoją świętą uroczystość, z wielu innemi którzy się rozmiłowali, a w nabożeństwie ku Tobie, mógł z pociechą uczcić i to sobie wysłużyć abyśmy wspólnie w onej wiecznej uroczystości, która się odprawuje w niebie uczestniczyć mogli, przez najłaskawszego Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pięć Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i jedno Wierzę, na uproszenie łaski pobożnego i świątobliwego przyjmowania Najśw. Sakramentu dla tych wszystkich którzy doń przystępują.

Dzień szósty poprzedzający uroczystość Sw. Katarzyny Seneńskiej.

Dziś pamiątka szczęśliwej Jej śmierci.

MODLITWA.

O z jakąż pociechą Seraficzna Katarzyno święta ten dzień prawdziwego Twojego zwycięztwa i przejścia do niebieskiego Oblubieńca w wieczne przybytki rozważam! a oraz jaką przejęty jestem bojaźnią, kiedy na ostatnie chwile mojego życia i na samą śmierć uwagę swą zwracam. Tyś mogła kosztować prawdziwej pociechy serca, i z najwiekszem weselem oczekiwać Boskiego wezwania: pójdź Oblubienico moja, pójdź, a będziesz ukoronowaną! Bo też świat ten za prawdziwą płaczu dolinę i za wygnanie grzeszników uważałaś, przeto z upragnieniem przybycia do Ojczyzny niebieskiej spiesznie pragnęłaś. Lecz ja któremu świat zdaje się być szczęścia siedliskiem, nie umiem pragnąć nieba szczerze, ani nań zasługiwać, jakże się powinienem niepokoić, gdy spostrzegam iż śmierci ulegnę i tę ziemię opuścić muszę, z chwałą nieba mogę się pominąć i na wieczną zgubę narazić! O jakąż walkę z bojaźnią i nadzieją staczać mi przyjdzie! Lecz Ty święta Dziewico Katarzyno, uproś to, aby dusza moja w chwilę ostateczną rozstania się z ciałem nie uległa rozpaczy, ale przez tę błogosławioną śmierć Twoją, którąś chwalebnie życia Twego dokonała, i wskutek owego przyrzeczenia Twego, wszystkim uciekającym się do Ciebie danego, że im przybędziesz z pomocą, chciej mi uprosić u Jezusa nienawiść świata, ciała i czarta, obojętność dla rzeczy doczesnych, a żywe pragnienie osiągnięcia Boga i Jego wiekuistego dziedzictwa, słowem, abym był podobny w życiu moim chrześcijańskim do Ciebie, umarł jak Ty szczęśliwie i królował gdzie Ty królujesz z Bogiem na wieki. Amen.

Pięć Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i .jedno Wierzę za nawrócenie do Wiary Jezusa Chrystusa wszystkich ludów, którzy jej dotąd nie znają.

Dzień siódmy, czyli uroczystość Św. Katarzyny Seneńskiej.

Rozmyślać należy dziś niepojętą chwałę Św. Katarzyny Seneńskiej u Boga w niebie i wielką sławę Jej u ludzi na ziemi.

MODLITWA.

O chwalebna Seraficzna Dziewico Katarzyno Święta, jakąż radością napełnione jest dziś serce moje. widząc Cię w duchu że podwyższoną zostałaś do niepojętych rozumem ludzkim niebieskich krain, a tu na ziemi w całym kościele Bożym wielką czcią — uwielbioną. Na ten wysoki stopień chwały podniosły Cię Twoje święte cnoty: owa gorąca miłość Boga, Anielskie dziewictwo, głęboka pokora, surowość życia, wielkie umartwienie zmysłów, przez co stałaś się po wszystkie wieki, całemu światu, godną podziwienia. O jakże byłbym szczęśliwy, gdybym do Twoich zasług uciekając się, mógł tych świętych cnót, o ile ułomność moja podoła, naśladować wzory! przebłogosławiona Katarzyno błagam Cię, abyś mi swoją przyczyną wyprosiła ukochanego Oblubieńca swego Jezusa żywe pragnienie służenia Mu wiernie, serdeczna za grzechy skruchę, moc wielką przeciw natarczywościom nieprzyjaciela mej duszy czarta. Święta Opiekunko moja, nim przyjdzie ta upragniona chwila, kiedy będę mógł oglądać Cię w niebie, przyjmij teraz modły i serce moje które Ci pokornie polecam, cały Ci się poruczam i wszystkich do Ciebie się uciekających, Twojej czci i uwielbienia pragnących — opiece Twej i łasce oddaję; racz nam wyjednać u Boga wspólną z Tobą w niebie zapłatę. Amen.

Pięć Ojcze nasz, 5 Zdrowaś i jedno Wierzę na intencję Ojca świętego Papieża, oraz za nawrócenie grzeszników do Boga i do świętej pokuty.

 

 

 

 

Responsorium do Świętej Katarzyny Seneńskiej

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa  1877

które śpiewają w Rzymie u XX. Dominikanów w kaplicy gdzie ciało tejże świętej Panny spoczywa.

  1. Królestwo świata i wszelką ozdobę jego porzuciłam, dla miłości Pana mojego Jezusa Chrystusa, którego umiłowałam, w Kiego uwierzyłam i Jego ukochałam.
  2. Matko litościwa, i o zbawienie troskliwa nasze, pomnij na naszą ułomność, którzy zostajemy na tym burzliwym świecie, a ocalaj nas prośbami Twoimi. Którego widziałam, Jego umiłowałam, w Niego uwierzyłam i Jego ukochałam.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W Niego uwierzyłam, i Jego ukochałam.

℣.  Módl się za nami Święta Katarzyno Seneńska!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże któryś Błogosławionej Katarzynie, panieństwa i cierpliwości, osobliwszym darem ozdobionej złośliwych duchów utarczki zwyciężyć i w miłości Twojego Imienia niewzruszenie trwać pozwolił, racz użyczyć prosimy, abyśmy oneż naśladując, światowe nieprawości zdeptawszy i wszelkich nieprzyjaciół zasadzki zwyciężywszy, do Twojej chwały, bezpiecznie, przyjść mogli. Przez Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Katarzyny Seneńskiej Panny.

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa  1877

Witam Cię i pozdrawiam prześliczny kwiecie niebiański, kosztowna Perło Rajska, ś. Katarzyno Seneńska Panno przezacna, niewinnego w Niebie Baranka wybrana Oblubienico! Pokorne oddaję Panu Bogu dzięki, że Cię sobie wybrał spośród tylu innych, że Cię od pierwszych lat życia błogosławieństwy swemi uprzedził, ze Cię mnóstwem cnót świętych przez łaskę swoją ubogacił, i wieczną na koniec w Niebie chwałą udarował. Uprzejmym także sercem, winszuję Ci tego posiadanego zaszczytu, i szczęścia, a przypominając Ci ową błogą chwilę, jakoteż niewysłowioną radość, którąś rozpoczęła, kiedy twa święta dusza po rozłączeniu się z ciałem, pierwszy raz stanęła przed obliczem niebiańskiego Oblubieńca swojego; przypominam oraz samego siebie i proszę abyś raczyła mieć na mnie wzgląd łaskawy, a we wszelkich potrzebach moich tak dusznych jak doczesnych chciała być moją zawsze Opiekunką.

O święta Dziewico! Ty się już cieszysz widzeniem Twarzy Boskiej, w nader miłem i pożądanem Towarzystwie Aniołów i innych Wybranych Pańskich: Ty się rozkosznie napawasz zdrojem wód żywych wiecznego błogosławieństwa: Ty się już nasycasz obfitością domu Bożego: Twoje szczęście, Twoja nagroda, Twoja chwała, którąś sobie przez bogobojne i umartwione w Zakonie świętym życie, u Boga wysłużyła, nigdy już końca mieć nie będzie. Raczże to sprawić, przez Twą opiekę nade mną i święte za mną prośby do tronu miłosierdzia Bożego, abym i ja kiedyś wiecznego w Niebie szczęścia i zasług Twoich mógł być uczestnikiem. Z jednaj mi proszę u Pana odpuszczenie grzechów, szczere do Boga nawrócenie się i świętej Jego służby zamiłowanie, ducha dobrego, pilne i stateczne cnót świętych wykonywanie, abym się mógł zupełnie z grzechowych brudów oczyścić i Panu Bogu przez dobre i święte życie godnie przypodobać.

A osobliwie Cię proszę o święta Patronko moja, nie opuszczaj mię w ostatnią godzinę śmierci mojej! Pomnij o Panno jakoś żyjąc na świecie, usilnie wszystkich zbawienia pożądała: chciejże więc i ku mnie tę samą życzliwość Twoją okazać: broń mię naówczas od wszelkich napaści piekła, usposób do godnego usprawiedliwienia się Panu Bogu, wspomagaj w bólach katastrofy śmierci, uproś szczęśliwe w łasce Bożej skonanie, abym gdy stanę po wyjściu z ciała przed Sędzią Bogiem dla oddania ścisłego rachunku z życia, nie padł na zęby tygrysa piekielnego, lecz dostawszy się za Twą przyczyną do krainy nieustannych radości i szczęścia, wraz z Tobą i wszystkimi Świętymi chwalił i kochał w Niebie Pana Boga po nieskończone wieki wieków. Amen.

***

 

 

Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Ogniem miłości Boskiej pałająca Święta Dziewico Katarzyno! wielkiego Patryarchy Dominika prawdziwa uczennico! cnót wszelkich mistrzynio! do Ciebie się uciekam, jako do przemożnej naszej przed Bogiem, abyś nam łaskę zjednała życia bogobojnego i pobożnego. Znam doskonale, jak, życie moje różne jest od Twojego, Świątobliwość Twoja, pełna świętej niewinności sumienia, czystości duszy i ciała oraz miłości serca ku Bogu zjednała Ci niezliczone względy u Jezusa Oblubieńca Twego. Poświęciłaś się jemu zupełnie przez srogie umartwienie, posty i dobre uczynki. Podeptałaś świat z jego próżnością i rozkoszami. Wyrzekłaś się własnej woli przez święte posłuszeństwo, a w pokorze cichości, miłości ku bliźniemu i we wszystkich cnotach siebie doskonaląc, zasłużyłaś czynić za życia rozmaite cuda. Tyle się podobałaś Wszechmocnemu Zbawcy, że Ciebie widomie zaślubił sobie, cierniową koroną uwieńczył i męki swojej uczestniczką uczynił. — Przez te wielkie dary Boskie w duszy Twej złożone, przez Twoje i zasługi wielkie, zjednaj nam u Boga czystość duszy i ciała, pokorę w pomyślnościach, cierpliwość w przeciwnościach, wiarę, nadzieję i miłość ku Bogu, posłuszeństwo, ubóstwo, męstwo i stałość w dobrem, abyśmy uwielbiając Cię i naśladując cnoty Twoje na ziemi, stali się godnymi uczestnictwa chwały Twojej w Niebie, i wspólnie z Tobą widzenia twarzy Oblubieńca Twego, któremu niech przez Ciebie od wszystkich ludzi żyjących i mnie grzesznika będzie cześć i chwała oddawana na wieki. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *