Św. Klemens Hoftbauer

Nabożeństwo do Św. Klemensa Marii Hofbauera

 

 

Litania do Św. Klemensa Marii Hofbauera

Źródło: Zdrowaś Marja ks. Jan Wielicki wyd. 17 1912

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya bez grzechu poczęta, módl się za nami.

Święty Klemensie Mario, przez Św. Alfonsa, proroczo chwalony,

Święty Klemensie Mario, w poczet błogosławionych wpisany,

Święty Klemensie Mario, Zgromadzenie Redemptorystów najsłynniejszy krzewicielu,

Święty Klemensie Mario, Bogarodzicy Panny najpilniejszy wielbicielu,

Święty Klemensie Mario, Kościoła Świętego żarliwy obrońco,

Święty Klemensie Mario, najwyższą wiarą udarowany,

Święty Klemensie Mario, Chwały Bożej jedynie szukający,

Święty Klemensie Mario, pokorą i pogardą świata odznaczający się,

Święty Klemensie Mario, naśladowco Najświętszego Zbawiciela najwierniejszy,

Święty Klemensie Mario, Jezusa w Komunii Świętej czcicielu najgorętszy,

Święty Klemensie Mario, lilio nieskażona panieńskiej czystości,

Święty Klemensie Mario, Chrześcijańskim darowaniem uraz obdarzony,

Święty Klemensie Mario, w poskromieniu żądz ciała najbardziej oddany,

Święty Klemensie Mario, z modlitwy nieustannej godny podziwu,

Święty Klemensie Mario, z mądrości niebieskiej wszystkim zalecony,

Święty Klemensie Mario, poszukiwaczu dusz najbardziej opuszczonych,

Święty Klemensie Mario, życia zakonnego wskrzesicielu nieustraszony,

Święty Klemensie Mario, prosty apostolskiej żywe zwierciadło,

Święty Klemensie Mario, trybunałowi pokuty zawsze oddany,

Święty Klemensie Mario, Słowo Boże najskuteczniej opowiadający,

Święty Klemensie Mario, zachowawco życia zakonnego najgorliwszy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Święty Klemensie Mario!

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże, Któryś Św. Klemensa Marię, dziwną wiary mocą i niezwyciężonej stałości cnotą przyozdobił. Uczyń nas, prosimy przez zasługi i przykłady Jego, tak silnymi w wierze i tak gorliwymi w miłości, abyśmy nagrodę wieczną osiągnęli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Klemens Hoftbauer

 

 

Modlitwy do Św. Klemensa Marii.

Źródło: Książka misyjna OO. Redemptoryści 1947 

I.

O uczniu najwierniejszy Nąjświętszego Odkupiciela, św. Klemensie Mario, Tyś od najmłodszych lat uważał za swój Skarb jedyny Wiarę Świętą Katolicką. Tyś z zadziwiającą gorliwością pracował nad utwierdzeniem w wierze dzieci Kościoła Świętego i nad rozpowszechnieniem Wiary wśród wszystkich ludzi. Spraw więc, abyśmy za Twoim przykładem dar ten drogocenny prawdziwej wiary nad wszelkie dobra przekładali i życie nasze do jego świętych zasad zastosowali. Uproś nam ta Łaskę, abyśmy z Wiary jedynie się szczycąc, mogli jak Ty z chlubą mówić: Jesteśmy grzesznikami, to prawda, brak nam wszelkich cnót; — z tego jednak chełpić się możemy, żeśmy dziećmi Świętego Kościoła Katolickiego.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

IL

O uczniu najwytrwalszy Najświętszego Odkupiciela, Św. Klemensie Mario, Ty ani sam w sobie, ani w ludzkiej pomocy i sile nie ufałeś, lecz jedynie w Boskiej obronie nadzieję swą złożyłeś. Tą nadzieją wzmocniony pogardziłeś wszystkimi dobrami, przyjemnościami i zaszczytami tego świata, mając oczy zwrócone tam, gdzie są radości wieczne i dobra nieprzebrane. Wyjednaj nam, abyśmy przykłady Twe naśladując, z sercem oderwanym od wszelkich rzeczy doczesnych, do Nieba jedynie dążyli, oraz za pośrednictwem pobożnej modlitwy z wielką ufnością spodziewali się od Boga potrzebnej pomocy, pomni na ową wzniosłą zasadę, którą od lat najmłodszych miałeś na swych ustach: Powinniśmy poświęcać modlitwie każdą wolną chwilę, która nam od zajęć naszego stanu pozostaje.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

III.

O uczniu wielce miłujący Najświętszego Odkupiciela, Św. Klemensie Mario, Ty najgorętszą miłością pałając, żyłeś dla Boga jedynie i starałeś się wszystkich pozyskać dla Pana Jezusa, od którego ani prześladowania, ani niebezpieczeństwa, ani pokusy, ani najrozmaitsze utrapienia nie mogły Cię nigdy odłączyć. Wyjednaj nam, prosimy Cię, choć jedną iskierkę swej najżarliwszej miłości Boga i bliźniego, ażebyśmy według prośby tak Tobie drogiej: zjednoczeni w zgodzie i miłości wzajemnej, Najmilszego naszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa, wraz z Matką Jego Niepokalaną nieustannie miłowali i wiernie w Ich ślady idąc, tu aż do śmierci, a potem na wieki Ich chwalili i błogosławili.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu.

 

 

Św. Klemens Hoftbauer

 

 

Akt ofiarowania.

który Św. Klemens co tydzień sam pilnie odmawiał i drugim odmawiać poleca.

Źródło: Książka misyjna OO. Redemptoryści 1947 

Stwórco, Panie i Boże mój! Ty widzisz moje uczucia i moje pragnienia, które nie są przed Tobą ukryte. Że zaś potrzeby tego życia nie dopuszczają, aby moje myśli wciąż ku Tobie były zwrócone, w następującą ugodę z Tobą wchodzę, pragnąc, aby mnie obowiązywała przez, cały tydzień:

  1. Ile razy wzniosę oczy ku niebu, tyle razy radbym uczcić i błogosławić Twoje Boskie Doskonałości, Wszechmoc, Mądrość, Dobroć i Sprawiedliwość Twoją.
  2. Ile razy okiem mrugnę, tyle razy radbym chwalić wszystkie Uczynki i Dzieła Syna Twojego Jednorodzonego, Wszystkich Świętych i sprawiedliwych już spełnione lub spełnić się mające na Chwałę Twoją, w których najusilniej pragnę mieć udział.
  3. Ile razy oddychać będę; tyle razy radbym ofiarować Tobie Życie, Mękę i Krew Odkupiciela naszego, Jezusa Chrystusa, wraz z zasługami Wszystkich Świętych za zbawienie całego świata i na zadośćuczynienie za wszystkie grzechy.
  4. Ile razy moje serce bić będzie, tyle razy radbym potępić i znienawidzić wszelki i każdy grzech, czy to mój, czy innych ludzi popełniony od początku świata przeciwko Chwale Najświętszego Imienia Twego, które to życzenie jak najchętniej chciałbym wykonać, choćby i krwi mojej przelaniem.
  5. Wreszcie, ile razy ruszę ręką albo nogą, tyle razy radbym poddać się zupełnie Twojej Przenajświętszej Woli, tego jedynie pragnąc, aby wszystko według Niej się działo.

Ażeby ta pięcioraka ugoda nigdy nie była naruszona, potwierdzam i pieczętuję ją Pięcioma Ranami Pana Jezusa i mam silną wolę potwierdzać ją zawsze, a nawet wtedy, gdy nie będę miał jej w pamięci. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023