Grób św. Marka w bazylice św. Marka w Wenecji

 

 

 

 

Nauka.

Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

W ten dzień Kościół św. odbywa procesję na oddanie czci Bogu, na ubłaganie miłosierdzia Jego, na podziękowanie Mu za dobrodziejstwa i na pomnożenie pobożności w wiernych. Także dla odwrócenia karania Bożego i uproszenia, aby błogosławił owocom ziemi.

Procesja w dzień św. Marka.

Prośmy, kochani bracia, Boga Ojca wszechmogącego, ażeby świat oczyścił ze wszystkich błędów, ażeby usunął choroby, oddalił głód, otworzył więzienia i więzy więźniów rozerwał, ażeby podróżującym szczęśliwego powrotu, chorującym zdrowia, żeglującym zbawiennego ocalenia udzielił, aby nas obdarzył pokojem w dniach żywota naszego, aby uwolnił nas od nieprzyjaciół duszy i wybawił nas z rąk piekła, dla Imienia swego świętego. Alleluja!

Antyfona.

Powstań Panie! wspomóż nas, i zbaw nas dla Imienia Twego. Alleluja. Boże! otośmy usłyszeli głos Twój, i ojcowie nasi oznajmili nam. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Powstań Panie, wspomóż nas i zbaw na dla Imienia Twego. Alleluja!

V. Zgrzeszyliśmy Panie! z ojcami naszymi,

R. Niesprawiedliwie czyniliśmy i niegodziwość popełnialiśmy.

V. Módlmy się: Zlituj się, prosimy Cię Panie! nad czeladką Twoją, i za przyczyną wszystkich świętych Twoich, obudź w jej sercu dar skruchy i łaskawie wysłuchaj. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

W czasie stacji śpiewa się Antyfony.

 1. O Duchu świętym.

Przyjdź Duchu Św., napełnij serca wiernych Twoich i ogień Twojej miłości racz w nich zapalić, któryś przez różność języków wszystkie narody do jedności wiary zgromadził, Alleluja, Alleluja.

 1. O Krzyżu świętym.

Uległ śmierci krzyżowej Ten, który piekło zwyciężył, przyodziany potęgą dnia trzeciego zmartwychwstał. Alleluja.

 1. O Matce Boskiej.

Królowo niebios wesel się, Alleluja, Albowiem Ten, któregoś była godną nosić w swoim żywocie, Alleluja, Zmartwychwstał jako powiedział, Alleluja. Proś za nami Boga, Alleluja!

 1. O Świętych Apostołach Piotrze i Pawle.

Godni sławy Książęta ziemi, jako za życia swego kochali się szczerze, tak i w śmierci nie byli rozdzieleni, Alleluja.

 1. O Świętym Marku.

Święci Twoi Panie kwitnąć będą jako lilija, Alleluja, i jak zapach balsamu będą przed Tobą, Alleluja.

 1. O świętym Wojciechu.

Przez zasługi św. Wojciecha, wysłuchaj nas Jezu Chryste, a za Jego prośbami przybądź nam nędznym na pomoc, Alleluja.

 1. O Świętym Stanisławie.

Stanisławie, mężu sławny życiem, cudami i męczeństwem, pasterzu dobry lud twój udaruj błogosławieństwem, rządź opieką i zbaw świętą od Boga przyczyną, Alleluja.

 1. O Świętym Wacławie.

Sercem i usty, prosimy Cię św. Wacławie, pamiętaj o narodzie katolickim. Alleluja.

 1. O Świętym Florianie.

Florianie, pod żołnierskim płaszczem ukrywał się prawdziwy uczeń Chrystusa, który się okazał wtedy, gdy zdążał chciwie do walki. Alleluja.

 1. O Świętej Jadwidze.

Jadwigo święta, sławna niewiasto, zachowaj nas od zguby i spraw, niech używamy łaski Boskiej. Alleluja.

 1. Za Monarchę.

Ponieważ Król nasz N., ma w Tobie nadzieję Panie! niech dosięgnie ręka Twoja wszystkich nieprzyjaciół jego, a prawica Twoja niech go strzeże.

 1. O pogodę albo deszcz.

Panie, Królu, Boże Abrahama, udziel nam deszczu stosownego, albo: (udziel pogody na ziemię), ażeby lud Twój wiedział, żeś Ty jest Panem i Bogiem naszym. Alleluja.

 1. O pokój.

Udziel pokoju Panie za dni naszych, ponieważ nie masz nikogo innego, który by walczył za nas, tylko Ty, Boże nasz.

 1. O Wszystkich świętych.

W niebieskich królestwach mieszkanie jest świętych, Alleluja, i na wieki odpoczynek ich. Alleluja.

Wiersze i odpowiedzi.

1.

 1. Wypuść Ducha Twego, a będą stworzone (nowe ludy), Alleluja!
 2. I odnowisz oblicze ziemi, Alleluja!

2.

 1. Pokłon Ci oddajemy Chryste i błogosławimy Tobie,
 2. Ponieważ przez krzyż Twój odkupiłeś świat.

3.

 1. Ciesz się i wesel Panno Maryja, Alleluja.
 2. Ponieważ zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

4.

 1. Po całej ziemi rozszedł się dźwięk ich, Alleluja.
 2. I po krańcach okręgu ziemskiego słowa ich, Alleluja.

5.

 1. Święci i sprawiedliwi cieszcie się w Panu, Alleluja.
 2. Was wybrał Bóg za dziedzictwo sobie, Alleluja.

6.

 1. Chwałą i czcią uwieńczyłeś go Panie, Alleluja.
 2. I postanowiłeś go nad dziełami rąk Twoich, Alleluja.

7.

 1. Włożyłeś Panie na głowę jego, Alleluja.
 2. Koronę z kamienia kosztownego, Alleluja.

8.

 1. Sprawiedliwy jako palma będzie kwitnął, Alleluja.
 2. Jako cedr Libanu rozmnoży się, Alleluja.

9.

 1. Droga w obliczu Pana, Alleluja.
 2. Śmierć błogosławionych Jego, Alleluja.

10.

 1. Rozlana jest łaska w ustach Twoich, Alleluja.
 2. Dlatego ubłogosławił Cię Bóg na wieki, Alleluja.

11.

 1. Panie zbaw Króla naszego N.
 2. I wysłuchaj nas w dzień, w który Cię wzywać będziemy.

12.

 1. Pan da łaskawość v. pogodę, Alleluja.
 2. A ziemia nasza będzie wydawała owoce swoje, Alleluja.

13.

 1. Wspomóż nas Boże, Zbawicielu nasz,
 2. I dla chwały imienia Twego, zbaw nas.
 3. Niech będzie pokój w mocy Twojej,
 4. I obfitość w zamkach Twoich.

14.

 1. Niech się radują sprawiedliwi w obliczu Boga, Alleluja.
 2. I niech się weselą w radości, Alleluja.

Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, Alleluja.

 1. Panie wysłuchaj modlitwę moją,
 2. A głos mój, niech do Ciebie przyjdzie.

 

Módlmy się:

1.

Daj, prosimy Cię, miłosierny Boże, Kościołowi Twemu, ażeby zgromadzony w Duchu Świętym, żadną napaścią nie był trapiony.

2.

Boże, któryś za nas Syna Twego na śmierć krzyżową poświęcił, ażebyś odpędził od nas moc nieprzyjaciela, udziel nam sługom Twoim, ażebyśmy łaski zmartwychwstania dostąpili.

3.

Boże! któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, czeladkę Twoje uweselić raczył; spraw to prosimy, ażebyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę, wiecznych radości dostąpili.

4.

Strzeż Panie lud Twój, ufający w opiekę Apostołów Twoich, Piotra i Pawła i innych Apostołów i Ewangelistów, a miej go w ciągłej obronie.

5.

Boże! któryś błogosławionego Marka Ewangelistę Twego, uzacnił chwałą ogłaszania Twego słowa: spraw to, prosimy Cię, ażebyśmy za jego nauką postępowali, jego modlitwą byli bronieni.

6.

Twoje przebaczenie dla nas, prosimy Cię Panie, niech nam wyjedna błogosławiony Wojciech Biskup i Męczennik, ażebyś i winy nasze łaskawie nie pamiętał, i pożądane dobrodziejstwa udzielił.

7.

Lud Twój, prosimy Cię Panie, za przyczyną błogosławionego Stanisława Męczennika Twego i Biskupa, prawicą mocy Twojej mężnie broń i spraw, abyśmy godnymi się stali widzieć świetne oblicze Twoje w Królestwie chwały.

8.

Boże, któryś błogosławionego Wacława szlachetność na lepszy stan zamienił i Tegoż przez koronę męczeńską do niebieskiej chwały doprowadził: prosimy Cię, abyśmy za jego prośbami od wszelkich przeciwności byli uwolnieni i wiecznego zbawienia dostąpić mogli.

9.

Dopomóż o Panie, ludowi Twemu, iżby naśladując sławne zasługi św. Floriana, Męczennika Twego, dla wyjednania zmiłowania Twego, jego prośbami zawsze był wspierany.

10.

Boże! dawco łaski i chwały, otwórz nam łaskawie łono miłosierdzia Twego; i spraw: abyśmy, którzy tu stałej krainy nie mamy, do przyszłej której szukamy, przez przyczynę błogosławionej Jadwigi byli doprowadzeni.

11.

Prosimy Cię wszechmogący Boże! aby sługa Twój Król nasz N., który z łaski Twojej objął rządy Królestwa, nabył także wszystkich cnót pomnożenia; któremiby wysoce ozdobiony, i skazy grzechów uniknął, i do Ciebie, który jesteś drogą, prawdą i życiem, pełen łaski przyjść zasłużył.

12.

Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołających, i proszącym udziel pogody (v. łaskawości), ażebyśmy, którzy sprawiedliwie za grzechy nasze odbieramy chłosty, przez miłosierdzie Twoje, łaskawości Twej dostąpili.

13.

Boże! od którego święte pragnienia, zdrowe rady i sprawiedliwe uczynki pochodzą: daj sługom Twoim, ten pokój, którego im świat dać nie może, ażeby i serca nasze posłuszne były Twoim rozkazom, i aby usunąwszy wszelką bojaźń nieprzyjaciół, nastąpiły czasy za Twą opiekę dla nas szczęśliwe.

14.

Wszyscy święci Twoi, prosimy Panie! niech nas wszędzie wspomagają i gdy ich zasługi rozważamy, niechajże ich opieki doświadczamy, a nadto udziel Twojego pokoju za naszego życia, a od Kościoła Twego wszelką niegodziwość oddal, oraz życie nasze, uczynki nasze i chęci nasze, i wszystkich wiernych sług Twoich, ku drodze szczęśliwej wieczności kieruj: dobrodziejom naszym wiekuiste dobro udziel, a wszystkim wiernym zmarłym daj odpoczynek wieczny. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

UWAGA. To samo nabożeństwo i procesja, które się odprawia w dzień św. Marka, odbywa się także i w dni Krzyżowe, które przypadają przed Wniebowstąpieniem Pańskim.

Modlitwa o urodzaje.

Boże wszechmogący, dawco wszystkich rzeczy, rozkaż ziemi Twojej, aby płodną była i wydała dary Twe sługom Twoim. Niechaj ją Twe rosy i Twoje słońce, Twe deszcze i Twoje pogody i powietrze użyźniają i urodzajną czynią. Twoje to Panie posialiśmy ziarno, Twojej opiece i Twojej opatrzności oddajemy potem ludu Twego skropione. Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie nasz i Ojcze nasz. Nie spuszczaj na nas plag Twoich Boże, którzy na gniew Twój zasługujemy, ale wielkością boskich darów Twoich, racz serca nasze do wdzięcznego Twej Opatrzności wychwalania łaskawie zagrzewać. Prosimy Cię Boże w Trójcy jedyny, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, Syna Twego, któremu z Ojcem i z Duchem Świętym cześć, chwała i dziękczynienie teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *