Św. Mateusz

(21 września)

 

 

 

 

Modlitwa w dzień Św. Mateusza Apostoła

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Zbawicielu nasz Chryste Jezu, który spojrzawszy na siedzącego przy cle Mateusza Świętego jednym Słowem „Pójdź za Mną” oderwałeś go od mamony nieprawości tak, że poszedł za Tobą w dobrowolne ubóstwo: pókiż ja Słów Twoich Boskich w kazaniach i w naukach bez wszelkiego pożytku słuchać będę? pókiż wewnętrznym do serca mego natchnieniom Twoim sprzeciwiać się nie przestanę? Ach, Panie! rzuć jeszcze łaskawym na mnie Okiem, zobacz Sam moje do złego przyrodzone skłonności, nabyte z grzechów częstych nałogi, i nieuchronne do grzeszenia okazje, zobacz moje na ludzi względy, i do rzeczy doczesnych przywiązania: wspomóż mnie skuteczną Łaską Twoją do przełamania tych wszystkich przeszkód, które mnie od Ciebie tak długo zatrzymują: a ja też przykładem dzisiejszego Świętego bez odwłoki usłucham Głosu Twego, i do Ciebie przystanę. A że mój Jezu nie prędzej wszedłeś w dom tego nowego Ucznia, póki nie odstąpił rzemiosła nieprawości, i do Ciebie, przez swoje zupełne nawrócenie nie przestał: nie dopuszczajże przyjmować mi Cię, Panie, w Najświętszym Sakramencie do serca mego, aż się należycie przez pokutę oczyszczę z grzechów, i pojednam się z Tobą.

O pokorny Apostole, i wierny Ewangelisto! opisując ty Swoje od Chrystusa wezwanie, i Jego w dom twój przyjęcie, nie utaiłeś wzorem innych Ewangelistów imienia swego i wydałeś się sam, żeś był grzesznikiem, abyś przez to pokazał z przykładu swego: jako dla usprawiedliwienia się z grzechów, potrzeba je pokornie wyznać. O! jak mnie to przeraża trwogą, czy mi przyszło się kiedy prawdziwie usprawiedliwić Bogu? Wstyd nierozdzielny z wyznaniem grzechu nie zabraniałże Spowiednikowi memu należycie poznać sumienia mego? bojaźń pożytecznego na Spowiedzi upominania nie wymawianych wyznanych ode mnie nieprawości? wzgląd na innych pokutujących ludzi nie czyniłże ich w moim rozumieniu większymi nade mnie grzesznikami? Ach wielki z grzesznego człowieka, Święty Mateuszu! uprośże mi u Boga wyniszczanie tej serca nadętości, która by mi do pewnego pojednania się z Nim przeszkadzała, zjednaj mi taką ducha pokorę, aby ta Boskie skłoniła Miłosierdzie do odpuszczenia wszystkich grzechów moich. Amen.

 

 

Św. Mateusz

 

 

Afekt do Św. Mateusza.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. II 1897

Święty Apostole! Swym nawróceniem zgotowałeś Chrystusowi wspaniałą ucztę, ale jeszcze wspanialszą wyprawiłeś Mu spisaniem twej Świętej Ewangelii. Wyrównywa ona bowiem owej księdze, którą Anioł dał do spożyciu Ezechielowi Prorokowi, a która w ustach jego słodką była jako miód (Ks. Ezech. 3, 3). — Ta Ewangelia twoja niechaj będzie pokarmem mej duszy! Wyproś mi tylko u Boga Łaskę, abym ją czytał i rozważał bacznie i w Duchu Świętego Kościoła Katolickiego, abym żył odpowiednio do Nauk, którymi cię natchnął Duch Święty i mógł zawołać wraz z psalmista Pańskim (Ps. 119/118, 103): „Jako podniebieniu memu Słowa Twoje, nad miód ustom moim!“ Amen.

 

 

Św. Mateusz

 

 

Modlitwa do Św. Mateusza Apostoła.

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

Wspomagaj nas, o Panie, za przyczyną Sługi Twego Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Panie i Boże nasz, Któryś Kościół Świętego Mateusza Apostoła w Rzymie przez Łaskami słynący Obraz Matki naszej Nieustającej Pomocy wsławić raczył, a po zburzeniu tegoż kościoła przez złość nieprzyjaciół, na tymże samym prawie miejscu nowy kościół na cześć Boskiego Syna Twego, a Odkupiciela naszego, Jezusa Chrystusa i Twego Sługi wiernego Świętego Alfonsa pobudować dozwolił, wysłuchaj, pokornie prosimy, modlitwy nasze i uczyń nas uczestnikami Chwały Królowej Niebieskiej Maryi, Świętego Mateusza i Wszystkich Świętych Twoich. Amen.

 

 

Św. Mateusz

 

 

Modlitwa do Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Święty Mateuszu Apostole z jawnogrzesznika jawny wyznawco Boga prawdziwego do Niego prędko nawrócony. Będąc przykuty do skarbów i do zdzierstwa, potem do Jezusa przywiązałeś się tak mocno, żeś ani śmiercią nie jest oderwany. Proszę Cię, Święty Apostole, niech za twoją świętą przyczyną oderwę się od wszystkiego, co mi przeszkadza złączyć się z Bogiem. Niech Boga mego powołania i natchnienia słucham, jakoś ty słuchał zawołany będąc: „Pójdź za Mną”, Święty Ewangelisto i Kanclerzu Boga Wcielonego Jezusa Chrystusa, zapisz życie, sprawy i śmierć Jego w sercu moim i w pamięci, żebym według Życia Jezusowego żyjąc, był Mu podobny i zbawienie otrzymał. Nawróć mnie grzesznika do Boga, jakoś nawrócił cały dom królewski w murzyńskim państwie, dopomóż, żebym tu opłakał grzechy moje, a potem poszedł na wesele wieczne. Amen.

 

 

Św. Mateusz

 

 

Modlitwa do Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Święty Mateuszu, Apostole i Ewangelisto, który na pierwsze wezwanie Chrystusa: „Pójdź za Mną“ poszedłeś za Nim, opuściwszy całą swoją majętność. Ty pokorny sługo Chrystusa, któryś się zawsze nazywał jawnogrzesznikiem, abyś przez to dał ludziom poznać, że Bóg nie chce zguby grzesznika, tylko pragnie aby się nawrócił i żył na wieki! Ty wielki Pracowniku w Kościele Jezusa, któryś po odebraniu Ducha Świętego, udał się do dzikich krajów: Persji i Etiopii, abyś te pogańskie narody do jedności Wiary Chrystusa zgromadził; i dla ich nauki napisałeś Ewangelię Świętą, czyli dobrą i szczęśliwą Nowinę, w której objawiłeś ludziom, że Jezus, Syn Ojca Niebieskiego, To Słowo Przedwieczne stając się Ciałem w Żywocie Przeczystej Panny za sprawą Ducha Świętego, pojednał Niebo z ziemią przez Mękę i Śmierć krzyżową, że przez Niego stało się uwolnienie ludzi z niewoli czarta, odpuszczenie grzechów, i zapewnienie wiecznego żywota po zgonie. Spraw to, abyśmy wierząc mocno w te Prawdy Boskie, nigdy się Wiary Świętej Katolickiej nie wstydzili, nie wypierali, ale owszem postępując według tej Świętej Ewangelicznej Nauki, którąś napisał, naśladowali Jezusa, Zbawiciela naszego w cnotach, i otrzymali za to nagrodę niebieską, którą Ty za swoje prace, trudy i męczeństwo już odebrałeś. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023