Św. Michał Archanioł

(29 Września)

 

 

Zawartość strony

 

 

Godzinki o Św. Michale Archaniele

Źródło: ks. B. Sławiński, Godzinki i koronka o św. Michale Archaniele, 1932 r

NA JUTRZNIĘ

Zacznijmy społem chwalić Księcia Niebieskiego * Michała Archanioła, Patrona naszego.

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy * i wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, * i równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, tak zawsze i ninie, * niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj Duchu potężny, * Święty Archaniele, * któryś pogromił rokosz * złych aniołów śmiele:

“Któż jak Bóg” hasłem swoim * na nich uderzając, * o znieważony Honor * Boga się stawiając.

Buntowników strąciłeś * aż na dno piekielne, * tym sobie zdobywając * imię nieśmiertelne:

“Michael”, Wódz i Książe * Wojska Niebieskiego, * Przyjaciela i Powiernik * Pana Najwyższego.

Blaskiem Mądrości Bożej * cudnie ozdobiony, * Rzecznikiem, Opiekunem * ludzi uczyniony.

O, dopomagaj swoim * czcicielom na ziemi * w walce z duchami złymi, * daj nam moc nad nimi.

Byśmy zawsze zwycięsko * z boju wychodzili, * miejsca stracone przez nich * dla siebie zdobyli.

Antyfona. Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo.

V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.

R. Byśmy nie zginęli w Dzień straszliwego Sądu.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, Który w Dobroci Swojej i Miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół naszych za życia, zwłaszcza w godzinę śmierci, zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze Twoje. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

NA PRYMĘ

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.

Hymn

Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy * przed Panem stojący, * któremu ważne sprawy * zleca Wszechmogący.

Osobliwszą masz władzę * na Niebie i ziemi, * i niezrównaną Chwałę * pomiędzy Świętymi.

Tyś Górnego Syonu * blaskiem i ozdobą, * najpierwszą po Królowej * Niebieskiej osobą.

Wszystkie Chóry Aniołów, * Święci Pańscy w Niebie * i wierni Chrystusowi * modlą się do Ciebie.

I kochają serdecznie * za Twój bój o Boga, * za Miłość, za pokorę * i za pogrom wroga.

I my, co Ciebie z Nimi * wielbimy, kochamy, * spraw niech Twe hasło w życiu * wiernie wypełniamy.

Niech nic nad Boga więcej * nie mamy droższego, * zapałem niech płoniemy * w walce o cześć Jego.

Antyfona. Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.

Wersety z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

NA TERCJĘ

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.

Hymn

O wielbicielu wielki * Słowa Wcielonego, * Czcicielu niezrównany * Panny, Matki Jego.

Po Niej w modłach my Ciebie * pierwszego wzywamy, * Tobie się chyląc głowy, * kornie spowiadamy.

Jednasz z Bogiem grzeszników, * Łaskę im przywracasz, * gdy Ci się polecają, * z błędnej drogi zwracasz.

Starą Tyś synagogę * niegdyś strzegł i bronił, * aby Izrael wiary * w Boga nie uronił.

Strzeżesz teraz Kościoła * jako Patron Jego, * lud swój w obronę bierzesz, * ratujesz od złego.

Kraje, narody, wojska, * zakony przez wieki * Patronem Cię swym czynią * żądni Twej opieki.

Bo w Twą wierzą potęgę, * wierzą Twej miłości, * którą otaczasz ludzi * z hojnej łaskawości.

Antyfona. Ten jest Michał Archanioł, Książę Wojsk Anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa, i którego modlitwa prowadzi do Królestwa Niebieskiego.

Wersety z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

NA SEKSTĘ

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.

Hymn

Święty Michał Archanioł * tak ludzi miłuje, * że im się i widzialnie * nieraz ukazuje.

Wśród sławnych jego zjawień * jest góra Gargani, * o której w brewiarzu * czytają kapłani.

Zabłąkanemu chłopcu * w lesie się pokazał * i kościół na tym miejscu * wystawić nakazał.

Ażeby z Aniołami * mógł tam cześć odbierać * i wpływ Dobroci Boskiej * i swojej wywierać

Zjawił się z Wojskiem Niebian, * jak podanie głosi, * zwycięstwo ponad wrogiem * dla Polski wyprosił.

Zjawia się niewidzialnie, * kiedy jest wzywany, * odpiera wrogów duszy * Patron nasz kochany.

A za tę wielką miłość * wzajem Go miłujmy: * cześć, ufność w jego dobroć * szerzyć usiłujmy.

Antyfona. Michał Archanioł przybył na pomoc Ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.

Wersety z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

NA NONĘ

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.

Hymn

Walka, która na Niebie * kiedyś się odbyła, * dotąd się jeszcze w świecie * Bożym nie skończyła.

Ciemność walczy z światłością, * zło się ciągle sroży * i chce świat opanować, * znieść Porządek Boży

Bo tu chodzi o dusze, * by się nie dostały * na trony, które w Niebie * duchy postradały.

Książę Niebios Michale, * Tobie jest moc dana * przeciw zasadzkom wszelkim * i złości szatana.

Tyś odwiecznym zwycięzcą * i pogromcą złego. * Skróć władzę, zetrzyj pychę * smoka przeklętego.

“Niechaj mu Bóg rozkaże”, * pokornie prosimy, * strąć Mocą Bożą czarta * w piekielne głębiny.

O zwyciężaj tak dalej, * jak zacząłeś w Niebie, * walczącym dopomagaj, * gdy wzywają Ciebie.

Antyfona. Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z Nieba.

Wersety z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

NA NIESZPORY

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.

Hymn

Święty Michał wyznacza * z Aniołów jednego * na stróża dla człowieka * na świat zrodzonego.

I sam z wielkiej dobroci * strzeże go i wspiera * za życia, lecz szczególniej, * gdy człowiek umiera.

Nie opuści go wtenczas, * lecz na pomoc spieszy, * ze swymi Aniołami * obecnością cieszy.

I odpędzą szatanów, * wzbudzą ufność w Boga, * jakżesz obecność jego * jest dla duszy błoga.

Potem w Czyśćcu pociesza, * cierpienia osładza, * do Nieba po pokucie * odbytej wprowadza.

O jak szczęśliwy człowiek, * co za życia swego * czci i pomocy wzywa * Michała Świętego.

Zapewnioną ma pomoc * we wszelkiej potrzebie, * po śmierci zapewniony * tron u Boga w Niebie.

Antyfona. Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu powierzy! Pan dusze Świętych, by je zawiódł do Raju radości.

Wersety z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ

Niech nas Święty Archanioł do Boga nawróci, * a zagniewanie Jego niech od nas odwróci.

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy… itd.

Hymn

W Dniu Ostatnim głos trąby * tego Archanioła * wszystkich umarłych wskrzesi * i na Sąd powoła.

Stanie przy Trybunale * ważyć ludzkie sprawy * i wstawiać się dla wiernych * o Wyrok łaskawy.

On Zwiastunem Wyroków * Pana Najwyższego, * Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem * Raju Niebieskiego.

Krzyż Chrystusa podejmie * i pod nim zgromadzi * na Sądzie sprawiedliwych * i w Niebo wprowadzi.

Kto czci tego obrońcę * i grzechów się strzeże, * tego Archanioł Święty * pod swój sztandar bierze.

A pisarze Kościoła * są takiego zdania, * że mieć doń nabożeństwo * znakiem jest wybrania.

Kogo Bogu poleca * i za kim się wstawia * taki unika piekła * i swą duszę zbawia.

Antyfona. Michale Archaniele, postanowiłem Cię Księciem dusz, które mają być przyjęte do Królestwa mego.

Wersety z modlitwą i końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK

Przyjmij te nasze pienia, * Święty Archaniele, * które Ci oddajemy * my, Twoi czciciele.

Oby należna Tobie * od nas grzesznych chwała, * wdzięczność, gorąca miłość * wciąż się powiększała.

Wspieraj nas modlitwami, * w walce dodaj męstwa, * walczących doprowadzaj * do Chwały zwycięstwa.

Byśmy miejsca upadłych * aniołów zdobyli, * i z Tobą wiecznie Boga * w Niebiosach chwalili.

Antyfona. Książe Niebios, Michale Archaniele Święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.

V. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.

R. Upadnę czołem przed świątynią Majestatu Twego i oddam Chwałę Imieniu Twemu.

V. Módlmy się: Boże, Który w porządku przedziwnym wkładasz obowiązki na Aniołów i ludzi, pozwól z Dobroci Swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania Rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Godzinki do Św. Michała Archanioła II

Źródło: Bractwo św. Michała Archanioła przy kościele św. Michała 1935

Na Jutrznię.

Zacznijcie, wargi nasze, chwalić tak zacnego

Michała Archanioła, Wodza Anielskiego.

Przybądźże nam, Michale Święty, ku pomocy;

A broń nas od złych wrogów, jak we dnie, tak w nocy.

Chwała bądź zawsze Bogu, w Trójcy Jedynemu;

Ojcu, Synowi wspólnie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak każdej godziny;

Niech od nas cześć odbiera Bóg w Trójcy Jedyny.

HYMN

Witam Cię, Wodzu Wojska, Króla Niebieskiego,

Najdzielniejszy obrońco, Honoru Boskiego.

Tyś z Nieba lucyfera strącił zuchwałego;

I zepchnął w przepaść ognia nieugaszonego.

W tąż zwolenników jego Twoja Moc i siła

W straszną piekła niewolę, na wieki strąciła.

Wyznałeś, że Jeden Bóg, a Nadeń innego

Nie masz w Niebie, na ziemi, pod ziemią równego.

V. Stała się utarczka wielka na Niebie:

R. Michał i Aniołowie, walczyli ze smokiem.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Boże, Któryś Michała Archanioła wielką Chwałą na ziemi i na niebie przyozdobić raczył, spraw to prosimy, abyśmy sercem i usty tegoż Archanioła Świętego wysławiając na ziemi, pożądanego wsparcia i pociechy z Nieba przez jego przyczynę w uciskach naszych doznawali i wiecznego zbawienia dostąpili. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. Dusze wiernych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

Na Prymę.

Przybądź nam, o Michale Święty… itd. jak wyżej.

HYMN

Witaj Strażniku czujny Kościoła Bożego;

Sprawco i Rządco Prawa Pana Wszechmocnego.

Przez Ciebie Katolickiej Wiary jest obrona;

Pierzchać musi bezbożnych niedowiarków strona.

Tobie jest powierzona Państw, Królestw opieka;

I sprawiedliwa dusza każdego człowieka.

Ty powietrza uśmierzasz, morskimi falami;

Oraz władasz Świętymi w Niebie Aniołami.

V. Kto jak Bóg?

R. Pokłon Mu oddajcie wszystkie twory Jego.

V. Panie, wysłuchaj… itd. jak wyżej.

Na Tercję.

Przybądź nam, o Michale Święty… itd. jak wyżej.

HYMN

Witaj najwaleczniejszy Wojsk Niebios Hetmanie,

Pobożnym na ratunek, a złym na skaranie.

Gdyż jak męstwa dodajesz w sprawiedliwym boju,

Tak też i serca skłaniasz do życzeń pokoju.

Ty swą tarczą nas kryjesz od piekielnych wrogów,

Od bezbożności, zgorszeń i zgubnych nałogów;

A za kim się Ty wstawisz przed Wszechmocnym Tronem,

Ten się zaszczyci cnotą i pobożnym zgonem.

V. Święty Michale, broń nas w utarczce z wrogiem duszy.

R. Abyśmy nie zginęli na strasznym Sądzie Boskim.

V. Panie wysłuchaj itd. jak wyżej.

Na Sekstę.

Przybądź nam, o Michale Święty… itd. jak wyżej.

HYMN

Witam Cię, cudotwórny Miejsc Świętych Patronie,

Które są powierzone Twej możnej ochronie,

Jakiej wierni doznali w jaskini Garganu,

Gdzie być miała Świątynia Wszechmocnemu Panu.

Przez cud jawny z rąk Strzelca wypuszczonej strzały,

Co się nazad zwróciła, odbita od skały.

W której, gdy się dogodna przestrzeń znaleźć dała,

Ku czci twojej Świątynia wzniesioną została.

V. Przed oblicznością Aniołów, będę ci śpiewał, Boże mój;

R. Będę się kłaniał w Kościele twoim i będę wyznawał Imię twoje święte.

V. Panie, wysłuchaj… itd. jak wyżej.

Na Nonę.

Przybądź nam, o Michale Święty… itd. jak wyżej.

HYMN

Witam cię, główny Stróżu, wiernych bliskich zgonu,

Wzdychających do szczęścia Górnego Syonu.

Boś Ty dzielnym pogromcą wszelkiej piekła złości,

Cieszysz grzesznych nadzieją, Boskiej łaskawości.

Niechże Twoja opieka naszą słabość wspiera,

Zwłaszcza gdy bojaźń śmierci przytomność odbiera.

O to Cię prosim, ufni w Twej mocy i chwale,

Broń nas w ostatniej chwili, o święty Michale.

V. Święty Michale Archaniele, pamiętaj na nas,

R. I zawsze się wstawiaj za nami do Boga.

V. Panie wysłuchaj… itd. jak wyżej.

Na Nieszpory.

Przybądź nam, o Michale Święty… itd. jak wyżej.

HYMN

Witaj Pułków Anielskich Wielki Wojewodo!

Gdy brzmienia trąb straszliwych z mogił nas wywiodą

Na Sąd ostatni Boga, Stwórcy Zbawiciela,

Co dla nas tyle Darów i Łask Swych udziela.

Przetoż Cię prosim, byś nas wśród owiec pokornych,

Stawił, nie zaś oddzielił do kozłów upornych.

Przyczyńże się łaskawie za nami do Boga,

By w Jego strasznym Sądzie minęła nas trwoga.

V. Głos ich rozbrzmiewa po całej ziemi,

R. I na koniec okręgu świata sława ich.

V. Panie, wysłuchaj… itd. jak wyżej.

Na Kompletę.

Nawróć do Siebie, Boże, dusze zaślepione,

Dając im, choć niegodnym, od zguby ochronę.

Przybądź nam, o Michale Święty… itd. jak wyżej.

HYMN

Witam Cię czujny Stróżu Ogrodu Rajskiego,

Skąd Adam był wygnany z Wyroku Boskiego.

Za winę pierworodną na tę nędzną ziemię,

Której karze uległo całe jego plemię.

Raczże nas dzielnie wspierać łaskawą przyczyną,

Póki życia naszego chwile nie przeminą,

By najszczersza pobożność i rzetelna cnota,

Do Niebieskich Przybytków otworzyła wrota.

V. Ten jest, któremu oddane są dusze Świętych.

R. Aby je przeprowadzić do Raju wesela.

V. Panie, wysłuchaj… itd. jak wyżej.

Ofiarowanie.

Z pokłonem ofiarujem te nasze godziny,

Tobie, Święty Michale, aby nasze winy

Za Twą prośbą rychlejszy odpust otrzymały

I do wiecznej nas grzesznych, wprowadziły Chwały.

V. Ten jest, który przed Tronem Baranka nieustannie śpiewa:

R. Święty! Święty Pan Bóg Zastępów.

V. Módl się za nami, Święty Michale Archaniele,

R. Abyśmy się stać mogli godnymi wiecznej Chwały Niebieskiej.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, spraw miłościwie, za przyczyną Świętego Michała Archanioła, pogromcy złego ducha, by ustały zasadzki nieprzyjaciół Kościoła, a przeciwnicy, poznawszy prawdy jego, wyrzekli się bezbożności i powrócili do jedynej prawdziwej owczarni Jedynego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu chwała.

V. Dusze wiernych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Litania do Św. Michała Archanioła I

Źródło: Służ! Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła 1902

Źródło: Bractwo św. Michała Archanioła przy kościele św. Michała 1935

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Królowo Aniołów, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Michale Archaniele,

Św. Michale, Chorąży Trójcy Przenajświętszej,

Św. Michale, Wierny Czcicielu Boga,

Św. Michale, Wielbicielu Słowa Przedwiecznego,

Święty Michale, ozdobiony blaskiem Mądrości Bożej,

Święty Michale, doskonały wielbicielu Słowa Przedwiecznego,

Święty Michale, przybrany od Boga Samego w ozdobę i chwałę,

Św. Michale, czcią i chwałą uwieńczony,

Święty Michale, Wodzu potężny Wojska Niebieskiego,

Święty Michale, Chorąży Trójcy Przenajświętszej,

Święty Michale, Zwierzchniku Rajski,

Święty Michale, światłości Aniołów,

Św. Michale, Klejnocie Królestwa Bożego,

Św. Michale, Radości i ozdobo Nieba,

Św. Michale, Książe Zastępów Niebieskich,

Św. Michale, Wodzu niezwyciężony,

Św. Michale, Pogromco lucyfera,

Św. Michale, Poskromicielu szatanów,

Św. Michale, Kluczniku Raju utraconego,

Święty Michale, któryś dostał pod Swą obronę szczególną lud Boży,

Święty Michale, chwało i twierdzo Kościoła Wojującego,

Święty Michale, zaszczycie i radości Kościoła Tryumfującego,

Święty Michale, w którym Święty Kościół Katolicki ma Patrona szczególnego,

Sw. Michale, Wodzu i Obrońco nasz,

Św. Michale, Stróżu i Opiekunie nasz,

Św. Michale, Potęgo walczących pod sztandarem Krzyża,

Św. Michale, Puklerzu dusz prawowiernych,

Św. Michale, Bezpieczna tarczo w pokusach,

Święty Michale, wspomożycielu we wszystkich przeciwnościach,

Św. Michale, Drogowskazie błądzących,

Św. Michale, Pochodnio wątpiących,

Św. Michale, Nadziejo rozpaczających,

Św. Michale, Rękojmio pokutujących,

Św. Michale, Orędowniku nawróconych,

Święty Michale, ucieczko najpewniejsza,

Św. Michale, Uśmierzycielu bezbożników,

Św. Michale, Poskromicielu grzeszników,

Św. Michale, Karząca Prawico Boża,

Święty Michale, nieodstępny towarzyszu dusz wiernych przy skonaniu,

Święty Michale, Heroldzie Wyroku odwiecznego,

Święty Michale, pocieszycielu dusz w Czyśćcu,

Święty Michale, któremu Pan powierzył przyjmowanie dusz po śmierci,

Św. Michale, Przodowniku dusz wyzwolonych,

Święty Michale, nasz Książe,

Święty Michale, nasz Rzeczniku,

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Cherubini i Serafini,

Wszyscy Święci Patronowie i Patronki,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami, Najchwalebniejszy Książę Michale Archaniele.

R. Pamiętaj o nas teraz i w godzinę śmierci naszej.

V. Módlmy się. Zastępów Niebieskich i Mocy naczelny Wodzu Michale Święty, módl się do Pana i Boga naszego, aby mnie w niebezpieczeństwach wszelkich, w ciężkich, a natarczywych walkach mej duszy ze złem, tarczą Twej mocy zasłaniał, Opieką Twych skrzydeł ochraniał, duchowną Twą siłą pokrzepiał: żebym ani na duszy, ani na ciele szwanku żadnego nie doznał. A kiedy wzywać będziesz żywych i umarłych przed straszny Sąd Boży, zjednaj mi, abym za Twoją przyczyną był umieszczony po Prawicy między Wybrane Boże i wespół z Nimi dostał się za Twoim przewodem do Błogosławionej wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Antyfona. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli na Sądzie strasznym.

(100 dni odp. raz dziennie Leon XIII, 19 lipca 1893 r.).

Hymn

Jezu, moc, światłość Ojcowa,

Życie serc i życia chlebie,

W zawisłych od Twego słowa

Aniołach chwalimy Ciebie.

Tłum duchów Tobie w bój dąży;

Gęstym zastępem ich wiedzie

Michał zwycięski chorąży

Z Krzyżem zbawienia na przedzie.

Ten sam, co starego węża

Wtrąca w piekielne głębiny,

Rokoszan z hersztem zwycięża,

Wygania z niebios krainy.

Walczmyż na Michała stronie

Z wodzem pychy, z piekła stroną,

By nas Baranek na tronie

Uwieńczył Chwały koroną.

Ojcu z Synem, z Duchem sława,

Boże w Troistej Osobie:

Niech jak była nie ustawa

Przez wiek wszystek Chwała Tobie. Amen.

Antyfona. Książe najchwalebniejszy Michale Archaniele, pamiętaj o nas tu i wszędzie oraz zawsze módl się za nami do Syna Bożego.

V. Przed obliczem Aniołów będę śpiewał, Boże mój.

R. Będę się kłaniał ku Kościołowi Twemu Świętemu i wyznawał Imieniu Twemu.

V. Módl się za nami, Święty Michale Archaniele,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: O Chryste Panie! racz nas uświęcić wciąż Łaskami Twoimi, i daj nam nabyć, za przyczyną Świętego Michała tej mądrości, która by nas nauczyła skarbić sobie zasługi dla Nieba i zamieniać dobra doczesne na wieczne. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków.

R. Amen.

Lub:

V. Módlmy się: Wszechmogący i Wieczny Boże, Który w podziwu godny sposób Aniołom i ludziom obowiązki wyznaczasz, spraw prosimy Cię, abyśmy za przyczyną Świętego Michała Archanioła nabyli takiej mądrości, która by nauczyła nas skarbić zasługi dla Nieba i zamieniać dobra doczesne na wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

(6 maja 1817 r. Pius VII za odmówienie jednorazowe powyższego hymnu, antyfony i modlitwy udzielił wiernym 200 dni odpustu; odmawiającym go zaś codziennie przez cały miesiąc odpust zupełny w dniu dowolnym, byleby w tym dniu odbyli Spowiedź, przystąpili do Komunii Świętej i pomodlili się na intencję Ojca Świętego).

 

 

***

 

 

Litania do Św. Michała Archanioła II

Źródło: Świątnica duchowna Bogu w Troycy Jedynemu 1829

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Królowa Archaniołów, módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Boga Rycerzu najodważniejszy,

Całego Wojska Niebieskiego Wodzu,

Dumnych zgubo,

Burzycielów plago,

Hetmanie waleczny,

Jednowładco anielski,

Kawalerze osobliwy,

Lucyfera hańbo,

Nieprzyjaciół zwycięzco,

Ozdobny żołnierzu,

Promotorze honoru Boskiego,

Rot Świętych komendancie,

Smoka i towarzyszów jego wzgardzicielu,

Tajemnic Boskich Sekretarzu,

Utarczki Generale,

Wszystkich Monarchów celujący tryumfatorze,

Książe najchwalebniejszy,

Znakomity Kościoła Świętego Obrońco,

Boże bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie,

Od wszystkiego złego, wybaw nas, Panie.

Przez przyczynę Świętego Michała, wybaw nas, Panie

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś panom chrześcijańskim zgodę, pokój i moc dać raczył,

Abyś wszystkim wiernym w utarczkach poległym odpoczynek wieczny dać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste clejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Święty Michale Archaniele broń mnie w potrzebie.

R. Abym nie zginął(ęła) w Dzień Sądu.

V. Módlmy się. Błogosławionego Michała Archanioła Twego, prosimy Panie, przyczyna chwalebna zawsze i wszędzie niech nas zasłania i do życia prowadzi wiecznego.

R. Amen.

V. Świętego Archanioła Twego Michała wspomożeniem ciesząc się pokornie Cię, Panie, upraszamy, abyśmy czego naszymi zasługami nie możemy, jego przyczyny dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Litania o Świętym Michale Archaniele III

Źródło: Korona życia 1889

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,.

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Królowo Anielska, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę najchwalebniejszy, stojący przed Tronem Najwyższego,

Święty Michale Wodzu Wojsk Niebieskich,

Święty Michale pogromco lucyfera z jego złymi duchami i zwolennikami,

Święty Michale Marszałku Dworu Niebieskiego,

Święty Michale Kościoła Bożego w Starym niegdyś Przymierzu obrońco,

Święty Michale Kościoła Bożego w Nowym Testamencie mocny opiekunie,

Święty Michale wojsk chrześcijańskich wsparcie i przewodniku,

Święty Michale trzymający wagę Sprawiedliwości Boga, Sędziego żywych i umarłych,

Święty Michale królestwa naszego patronie,

Święty Michale od napaści, pokus i przemocy czartowskiej pewna ucieczko,

Święty Michale konających szczególna pociecho,

Święty Michale dusz sprawiedliwych do Nieba przewodniku,

Święty Michale we wszystkich duszy i ciała przypadkach szczególny ratunku,

Święty Michale we wszystkich trudach i mozołach naszych,

Święty Michale, abyśmy Przykazania Pańskie wiernie zachowując, na Opiekę Boską i Twą pomoc sobie w przeciwnościach zasłużyli,

Święty Michale, abyś nam zwycięstwo nad widomymi i niewidomymi nieprzyjaciółmi u Boga wyjednać raczył,

Święty Michale, abyś nam Łaskę do wytrwania w dobrem aż do śmierci wyprosić raczył,

Święty Michale Archaniele dziś i w godzinę śmierci naszej,

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, przez przyczynę Świętego Michała Archanioła, prosimy Cię,  wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona. Stała się wielka bitwa na Niebie, gdy smok wszczął wojnę; a Michał walczył z nim i zwyciężył go. Alleluja.

Prośba. Święty Michale Archaniele broń nas w walce; przeciwko złości i zasadzkom diabelskimi bądź obroną. Niechaj mu Bóg rozkaże, pokornie błagamy: Ty zaś Książe Wojsk Niebieskich szatana i innych złych duchów, którzy na zgubę dusz w świecie czyhają, Boską Mocą strąć do piekła. Amen.

V. Aniołom Swoim rozkazał Pan o tobie,
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże, Który cudownym sposobem tak Aniołów, jako też i ludzi ku wychwalaniu Twego Świętego Imienia w poczet Twego Chóru wpisujesz, spraw łaskawie, aby tychże Duchów Błogosławionych przyczyna i nas na ziemi w każdym razie wspierała. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

***

 

 

Litania do Św. Michała Archanioła IV

Źródło: Nowenna i inne modlitwy ku czci świętego Michała Archanioła 1939

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Marya, Królowo Aniołów, módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale Wodzu Wojska Niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej Chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie Nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio Ludu Bożego,

Święty Michale Stróżu i Patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale Aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w Niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami, Święty Michale Archaniele.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Który Św. Michała Archanioła ustanowiłeś Obrońcą Kościoła i Zwierzchnikiem Raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam Łaski w tym życiu i Chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 Litania do św. Michała Archanioła V

Źródło: Zbiór modlitw odpustowych 1873

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święta Marya, Królowo Aniołów,

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale, ozdobiony najdoskonalszymi Darami Bożymi,

Święty Michale, oświecony światłem Boskiej Mądrości,

Święty Michale, miłujący Boga miłością Serafinów,

Święty Michale, chwalebny Książęciu Niebieski,

Święty Michale jeden z Aniołów przed Tronem Boga stojący,

Święty Michale, Wodzu Zastępów Niebieskich,

Święty Michale, któryś przeciw szatanowi wojnę prowadził,

Święty Michale, któryś lucyfera z jego zbuntowanymi aniołami z Nieba wygnał,

Święty Michale, któryś pysznego lucyfera z jego sprzymierzeńcami w otchłań piekielną strącił,

Święty Michale, tryumfujący nad nieprzyjaciółmi Boskimi,

Święty Michale, mścicielu obrazy Najwyższego Majestatu,

Święty Michale, utwierdzony w świątobliwości,

Święty Michale, wynagrodzony wielkim stopniem Chwały,

Święty Michale, Posłanniku Boski,

Święty Michale, Obrońco Synów Bożych,

Święty Michale, Wspomożycielu Ludu Bożego,

Święty Michale, któryś Świętym Patryarchom często się ukazywał,

Święty Michale, oznajmicielu Objawień Boskich,

Święty Michale, który modły pobożnych przed Tron Boga zanosisz,

Święty Michale, Książę Duchów Błogosławionych,

Święty Michale, wytępiający bezbożnych,

Święty Michale, stróżu i obrońco Kościoła i Wiary powszechnej,

Święty Michale, Arcystrażniku wiernych,

Święty Michale, Opiekunie Wybranych Bożych,

Święty Michale, Aniele pokoju,

Święty Michale, ucieczko nasza,

Święty Michale, Patronie nasz,

Święty Michale Archaniele,

Abyśmy za Łaską Bożą oprzeć się mogli wszystkim sidłom szatańskim — Uproś nam u Boga, Święty Michale.

Abyśmy nie odstępowali od Przykazań Bożych, umacniając się we wszelkich przeciwnych pokusach, hasłem Twoim: «Któż jak Bóg» — Uproś nam u Boga, Święty Michale.

Aby serca nasze zwracały się jedynie do Nieba, prawdziwej Ojczyzny naszej— Uproś nam u Boga, Święty Michale.

Abyśmy nade wszystko miłowali Jezusa Zbawcę naszego— Uproś nam u Boga, Święty Michale.

Abyśmy z największą czystością duszy i serca przystępowali do Sakramentów Świętych — Uproś nam u Boga, Święty Michale.

Abyśmy prawdziwą miłość do Najświętszej Panny Maryi otrzymać mogli i do Niej jak do Matki, we wszelkich potrzebach udawali się —Uproś nam u Boga, Święty Michale.

Abyśmy przed zgonem Sakramenty Święte godnie przyjąć mogli — Uproś nam u Boga, Święty Michale.

Abyśmy przy śmierci Łaskę ostateczną otrzymać mogli — Uproś nam u Boga, Święty Michale.

Baranku Boży, Królu Aniołów — przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, światło Aniołów — wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, uszczęśliwienie Aniołów — zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona. Chwalebny Książę Michale Archaniele, prosimy Cię bądź zawsze pamiętny o nas i wstawiaj się za nami w każdej potrzebie do Syna Bożego.

V. Ześlij Panie Anioła Twego z Nieba.

R. Dla strzeżenia tych, którzy w Tobie ufność pokładają.

V. Módlmy się. Zdarz nam, Wszechmogący Boże, Błogosławionego Archanioła Michała Święty za osobliwego Obrońcę naszego, abyśmy którego Chwałę wystawiamy na ziemi, jego przemożnymi modłami wsparci zostawali w Niebiesiech. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

****

 

 

Litania do Św. Michała Archanioła VI

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Królowo Anielska,

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Hetmanie Wojsk niebieskich,

Święty Michale na czele dobrych Aniołów, buntownicze zastępy odpierający,

Święty Michale walcząc za Pana, słowami: „Kto jako Bóg?“ pychę szatańską poniżający,

Święty Michale potężnym Boga ramieniem, lucypera do piekielnych przepaści spychający,

Święty Michale mocą od Boga ci daną, głowę piekielnego smoka depczący,

Święty Michale srogą zuchwałość rzeszy szatańskiej poskramiający,

Święty Michale wołając: „Kto jako Bóg“ u podnóżka Pana Zastępów miecz swój zwycięski składający,

Święty Michale za gorliwość o Chwałę Boga i doskonałą Jemu uległość, na Wodza Zastępów Anielskich wyniesiony,

Święty Michale za wierność swoją, miłość, pokorę, na Książęcia Duchów błogosławionych wywyższony,

Święty Michale władzą od Boga ci daną, sług Bożych od władzy szatańskiej ochraniający,

Święty Michale za prawdziwych sług Bożych z czartem przeklętym się potykający,

Święty Michale Opiekunie i Obrońco ludu żydowskiego, dopóki był ludem Bożym,

Święty Michale ludowi żydowskiemu do ziemi obiecanej idącemu przewodniczący,

Święty Michale Jozuemu po przejściu Jordanu się ukazujący i ziemię tę miejscem świętem, a siebie Hetmanem Pańskich Zastępów nazywający,

Święty Michale czarta chcącego objawić miejsce grobu Mojżeszowego, dla obudzenia zabobonności żydowskiej pokonujący,

Święty Michale o uwolnienie ludu żydowskiego z niewoli babilońskiej się starający,

Święty Michale lud żydowski, Synagogę od Boga za niedowiarstwo odrzucone, opuszczający,

Święty Michale Kościoła Chrystusowego Opiekunem, Obrońcą i osobliwym Patronem, z Łaski Bożej zostający,

Święty Michale niezliczone zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi Kościoła odnoszący,

Święty Michale przeciwników i prześladowców Kościoła, od czarta podżeganych, poniżający,

Święty Michale zdrady i zasadzki zwodzicieli i rozsiewaczy nauk fałszywych, niweczący,

Święty Michale Biskupowi Apulijskiemu się objawiający i na górze Garganum Kościół ku Chwale Bożej, czci swojej i wszystkich Aniołów, Imieniem Bożym nakazujący,

Święty Michale czasów ostatnich na pomoc Kościołowi i wsparcie Sług Bożych przeciw antychrystowi przyjść mający,

Święty Michale mocnym ramieniem, wspartym Siłą Boga samego, zwojować i zwyciężyć antychrysta mający,

Święty Michale na każdym miejscu mocy szatańskiej pogromco,

Święty Michale wraz z chórem Aniołów, o darowanie winy nam biednym grzesznikom błagający,

Święty Michale łaskawy Orędowniku dusz z ciałem sią rozstających,

Święty Michale nieodstępny towarzyszu dusz wiernych w śmierci godzinie,

Święty Michale Opiekunie troskliwy dusz w Czyśćcu pokutujących,

Święty Michale dusze z Czyśćca wyzwolone, przed Panem Niebios stawiający,

Święty Michale Bramy Królestwa Bożego Pańskim Wybranym otwierający,

Święty Michale w Dzień Ostateczny ciała nasze umarłe wzbudzić trąbą mający,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od Gniewu Twego,

Od utraty Wiary naszej Świętej,

Od niezgody i bratniej nienawiści,

Od rozpaczy i złorzeczenia Wyrokom Twym Świętym,

Od moru i głodu duszy,

Od wojny z rzeszą szatańską,

Od nagłej, a niespodziewanej śmierci,

Od nieopatrzenia przy śmierci Sakramentami Świętymi,

Od ognia piekielnego i robaka wiecznie gryzącego,

My grzeszni, Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy szczególniejszym nabożeństwem ku Michałowi Świętemu pałając, na jego opieką potężną zasłużyć mogli,

Abyśmy idąc za przykładem Michała Świętego, byli pokorni i Woli Bożej zawsze ulegli,

Abyśmy szatana, ojca pychy i króla pysznych, za pomocą Michała Świętego zawsze odpierać mogli,

Aby, jako lud żydowski z niewoli babilońskiej tak my z niewoli szatańskiej przez Michała Świętego wyprowadzeni byli,

Abyśmy żadnej rzeczy na świecie przekładać nad Boga nie chcieli,

Abyśmy we wszystkich potyczkach z rzeszą szatańską, dzielnej opieki Michała Świętego zawsze doznawać mogli,

Abyśmy w pokusach i prześladowaniach szatańskich, pomocy i ratunku Michała Świętego wzywając, rychło od nich uwolnionymi być mogli,

Abyśmy w chorobie śmiertelnej i w chwili walki z czartem ostatniej, Michała Świętego ku naszej pomocy przybywającego ujrzeli,

Abyśmy w chwili skonania, sercem raczej niż usty „Kto jako Bóg“ zawoławszy, przez Michała Świętego, do Ciebie, Panie Zastępów, szczęśliwie zaprowadzeni byli, o to prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

ANTYFONA. Książęciu Niebios, Michale Archaniele Święty pomnij zawsze na nas i módl się za nami we wszystkie czasy do Syna Bożego.

V. Ubłogosławię Cię, Boże, w Zgromadzeniu Aniołów Twoich.

R. Upadnę czołem przed Świątynią Majestatu Twojego i oddam Chwałę Imieniu Twojemu.

V. Módlmy się. Boże, Który cudownym sposobem tak Aniołów jako też i ludzi ku wychwalaniu Twego Świętego Imienia w poczet Twego Chóru wpisujesz; spraw łaskawie, aby tychże Duchów Błogosławionych, przyczyna i nas na ziemi w każdym razie wspierała. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Hymn do Św. Michała Archanioła na uproszenie zwalczania najazdów szatana, już to przy życiu, jak w chwili śmierci

Źródła: Służ! Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła 1902

Głos duszy 1881

Anioł Stróż : książka do nabożeństwa 1891

Miesiąc Aniołów czci nieba ziemi Królowéj Najświętszej 1865

Nawiedzania Najświętszego Sakramentu i Niepokalanie NMP 1857

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r.

Antyfona

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w czasie straszliwego Sądu!

(100 dni odp. raz dziennie Leon Xlll, 19 lipca 1893).

Hymn

Ojca mocy i jasności * A serce życie i miłości * Wśród Duchów, coć służą w Niebie * Ciebie chwalim, Jezu, Ciebie.

Aniołów mnogie tysiące * Tobie walczą jaśniejące, * Lecz przed nimi z krzyżem dąży * Michał, zbawienia chorąży.

Jego to ręką wężowa * W otchłań piekła pchnięta głowa * I z Niebios postrącani * Z hersztem wszyscy zbuntowani.

Przeciwko pychy wodzowi * Dajmy się nieść Michałowi, * By z Barankowego trona * Dana była nam korona.

Ojcu razem i Synowi * Świętemu też Duchowi * Niechaj będzie, jak bywała * Po wiek wieków wieczna Chwała. Amen.

Pozostałe inne wersje tłumaczenia:

Jasności i mocy Ojca, * O Jezu serc naszych życie, * Tobie jedynie żyć chcemy, * Ciebie z Anioły wielbimy.

Tobie tysiące tysięcy * Wieńcem zdobnych Niebian służy; * Przed Tobą Michał zwycięską, * Chorągiew Krzyża rozwija.

On głowę smoka hardego, * W głębie piekła stargnął śmiało, * Wodza z Anioły pysznymi, * Jak grom, z wyżyn strąca Nieba.

Przeciw temu ojcu pychy, * Idźmy w ślady za Michałem, * Byśmy z przed tronu Baranka, * Zyskali koronę Chwały.

Ojcu razem i Synowi, * I Świętemu też Duchowi, * Jak była, tak niechaj będzie, * Chwała zawsze, chwała wszędzie

Pozostałe inne wersje tłumaczenia:

Ciebie, Ojca blask i ramię, * Ciebie, Jezu, dusz zbawienie, * Wielbim społem z Aniołami, * Co na Twoje są skinienie.

Milion książąt cię otacza, * Przeciw piekłu z tobą dąży, * Lecz zwycięski Krzyż roztacza * Książę Michał, Twój chorąży.

Głowę smoka on potworną * Strąca w piekło swą Prawicą; * Herszta z tłuszczą wraz niesforną * Ciska z Nieba błyskawicą.

Na szatana zhardziałego * Za tym Księciem idźmy śmiało, * By Baranek z Tronu Swego * Nas uwieńczył wieczną Chwałą.

Ojcu razem i Synowi, * I Świętemu też Duchowi, * Jako była, tak niech będzie * Cześć i chwała zawsze, wszędzie. Amen.

Lub:

O Jezu, Światłości i Mocy Ojca, * Jezu, Żywocie dusz naszych, * Łączymy się z Duchami Niebieskimi * I z radością Chwałę Twoją śpiewamy.

Święte Zastępy Niebieskie, tysiące * Duchów Błogosławionych walczą za Ciebie, * A Michał Święty, Archanioł, Pogromca Aniołów ciemności, * Rozpościera znamię zbawienia, Krzyż Święty.

Strąca on w przepaść smoka * I z wysokości Niebios zrzuca wodza buntowników, * Który w głębokości piekieł ukrywa swą hańbę.

Idźmy wszyscy za Książęciem Aniołów, który zniszczył pychę szatana, i wraz z Michałem Świętym zerwijmy na Tronie Baranka, wieniec nieśmiertelności.

Chwała bądź Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku i teraz i na wieki wieków. Amen.

Antyfona. Książe najchwalebniejszy, Michale Archaniele, pamiętaj o nas; tu i wszędzie módl się za nami do Syna Bożego.

V. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.

R. Upadnę czołem przed Świątynią Majestatu Twego, oddam Chwałę Imieniu Twemu.

Lub:

V. Przed oblicznością Aniołów będę śpiewał Tobie, o Boże mój.

R. Będę się kłaniał ku Kościołowi Twojemu Świętemu i wielbił Imieniu Twemu.

V. Módlmy się. O Boże, Który w porządku przedziwnym wkładasz obowiązki na Aniołów i ludzi, pozwól w dobroci Swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonywania Rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

1) 200 dni raz na dzień za odmówienie ze sercem skruszonym i nabożnie powyższego hymnu z antyfoną, wierszem i modlitwą na cześć Świętego Michała Archanioła dla otrzymania zbawiennych skutków Jego opieki w napadzie pokus za życia i przy śmierci.

2) Odpust zupełny raz w miesiąc za odmawianie codziennie przez miesiąc. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta, modlitwa przez czas jakiś na intencję Ojca Św. (Pius VII. Reskr. Św. Kongreg. Odp. 6 maja 1817).

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 Koronka Anielska na cześć Św. Michała Archanioła i Dziewięć Chórów Anielskich

Źródło: Bractwo św. Michała Archanioła przy kościele św. Michała 1935

V. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

R. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 1. Pozdrowienie pierwszego Niebian Chóru Serafinów.

1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya.

Przez przyczynę Św. Michała i Niebiańskiego Chóru Serafów, niech raczy Pan zapalić w sercach naszych ogień płomiennej Swojej Miłości. Amen.

 1. Pozdrowienie drugiego Niebiańskiego Chóru Cherubów.

1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya.

Przez przyczynę Św. Michała Archanioła i Niebiańskiego Chóru Cherubów racz, Panie, dać nam Łaskę opuszczenia drogi grzechowej, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

 1. Pozdrowienie trzeciego Niebian Chóru Tronów.

1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya.

Przez przyczynę Św. Michała Archanioła i Niebiańskiego Chóru Tronów, racz wlać, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej, szczerej i głębokiej pokory. Amen.

 1. Pozdrowienie czwartego Anielskiego Chóru Panowań.

1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya.

Przez przyczynę Św. Michała i Niebiańskiego Dworu Panowań, racz, Panie, dać nam Łaskę, abyśmy panowali nad zmysłami naszymi, i przewrotne zwyciężali namiętności. Amen.

5. Pozdrowienie piątego Anielskiego Chóru Potęg i Władz.

1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya.

Przez przyczynę Św. Michała i Niebiańskiego Chóru Potęgi Władz, racz, Panie, osłaniać dusze nasze i bronić od wszelkich zasadzek i pokus ducha ciemności. Amen.

 1. Pozdrowienie szóstego Anielskiego Chóru Mocarstw.

1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya.

Przez przyczynę Św. Michała i cudownego Niebiańskiego Chóru Mocarstw, nie dopuść, Panie, abyśmy wpadli w pokusy, ale raczej zbaw nas ode złego.

 1. Pozdrowienie siódmego Anielskiego Chóru Księstw.

1 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Marya.

Przez przyczynę Św. Michała i Niebiańskiego Chóru Księstw, racz napełnić, o Boże, dusze nasze duchem prawdziwego i chętnego posłuszeństwa. Amen.

 1. Pozdrowienie ósmego Niebian Chóru Archaniołów.

1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya.

Przez przyczynę Św. Michała i Niebiańskiego Chóru Archaniołów, racz udzielić nam, Panie, Daru wytrwania w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli zyskać koronę Chwały na Niebiosach. Amen,

 1. Pozdrowienie dziewiątego Chóru Niebiańskiego Aniołów.

1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya.

Przez przyczynę Św. Michała i Niebiańskiego Chóru Aniołów, racz nam, Panie, udzielić Łaskę, aby nas zawsze w tym śmiertelnym życiu, strzegli Twe Anioły, a potem wprowadzili do Chwały na Niebiosach. Amen.

Po tych dziewięciu pozdrowieniach odmawia się 4 Ojcze nasz, to jest na cześć Św. Michała, Gabryela, Rafała i Świętych Aniołów Stróżów.

Kończy się to pobożne ćwiczenie następującą antyfoną:

Antyfona. O najchwalebniejszy Książe Święty Michale, Wodzu i Mistrzu Zastępów Niebiańskich, dusz naszych Obrońco, Zwycięzco pysznych przeciw Bogu powstających duchów, Królestwa Bożego Ozdobo, po Jezusie Chrystusie najcudowniejszy nasz Nauczycielu, w godności i mocy wszystkich przechodzący, racz nas uciekających się z ufnością do Ciebie wybawić od wszelkiego niebezpieczeństwa i złego; spraw przez Twą niezrównaną przyczynę, abyśmy z dniem każdym, coraz wierniej służyli Panu i Bogu naszemu.

V. Módl się o Święty Michale, Książe Kościoła Chrystusowego.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący, Wieczny Boże, Który przez nieskończoną cudowną Dobroć i Miłosierdzie Twoje dla zbawienia ludzi raczył wybrać na Księcia i Obrońcę Kościołowi Twemu, Świętego Michała Archanioła; spraw, błagamy Cię, abyśmy za jego wstawieniem się i przyczyną tak byli wybawieni z rąk wszelkich nieprzyjaciół naszych, aby żaden z nich, w godzinę śmierci nie ważył się nam szkodzić, ale raczej, aby Michał Święty zaprowadził nas przed Oblicze Boskiego Majestatu Twego. Powtarzamy naszą prośbę przez Zasługi Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

Odpusty:

1) 7 lat i 7 czterdziestek za każde odmówienie tej koronki pobożnie i z sercem przynajmniej skruszonym.

2) 100 dni raz na miesiąc dozwolono każdemu, kto nosi przy sobie taką koronkę, lub tylko pocałuje przydany do niej medalik z wyobrażenien Świętych Aniołów.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnym dla tych, co odmawiają koronkę codziennie.

Warunki: Spowiedź Święta, Komunia Święta i modlitwa o wywyższenie Świętej Matki Kościoła i o zachowanie Najwyższego Pasterza.

4) Odpust zupełny pod tymi samymi warunkami w uroczystość Zjawienia Św. Michała (8. maja), w Poświęcenie tegoż Św. Archanioła (29. września), Św. Gabriela Archanioła (24. marca), św. Rafała Archanioła (24. październik) i Św. Anioła Stróża (2. października).

Dla uzyskania zaś rzeczonych odpustów potrzeba używać właściwej koronki i na niej odmawiać dziewięć Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Marya po każdym Ojcze nasz, i drugie cztery Ojcze nasz w końcu; nadto jeszcze pozdrowienia odpowiednie, antyfonę, wiersz i modlitwę, jak wyżej.

Takie koronki z rozporządzenia Piusa IX wydanego Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 4 lutego 1877r,, powinny być po święcone przez kapłanów mających pozwolenie ogólne od Stolicy św. błogosławienia koronek, medalów itd.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów

Źródło: Bractwo św. Michała Archanioła przy kościele św. Michała 1935

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu

Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Serafinów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Cherubinów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Tronów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Panowań

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Mocarstw

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Potęg

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Księstw

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Archaniołów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna Bożego.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

 1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Aniołów

Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)

V. Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej Chwały,

R. Módl się za nami do Syna Bożego.

V. Ze Świętym Michałem Archaniołem

R. Uwielbiamy Cię, Panie, na wszystkich ołtarzach świata.

V. Ze Świętym Gabrielem Archaniołem

R. Dziękujemy Ci, Boże, za dzieło Wcielenia.

V. Ze Świętym Rafałem Archaniołem

R. Prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego.

V. Ze swoim Aniołem Stróżem

R. Przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy.

V. Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Zwierzchności, Księstwa i Potęgi, Moce Niebieskie, Cherubini i Serafini

R. Błogosławcie Pana na wieki. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Antyfona z odpustem do Św. Michała Archanioła.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli na strasznym sądzie.

300 dni Odpustu raz na dzień.

Pełen odpust, zgodnie ze zwykłymi warunkami, jest wezwaniem odmawiana codziennie przez cały miesiąc przez pobożny umysł (Odpust, 19 sierpnia 1893; S. Pen. Ap., 6 maja 1933).

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Modlitwa Papieża Leona XIII do Świętego Michała Archanioła

Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1952

Formuła po łacinie:

Prínceps gloriosíssime coeléstis milítiae, sancte Míchael Archángele, defénde nos in proélio et colluctatióne, quae nobis est advérsus príncipes et potestátes, advérsus múndi rectóres tenebrárum hárum, contra spirituália nequítiae, in coeléstibus (Eph 6). Véni in auxílium hóminum; quos Deus creávit inexterminábiles, et ad imáginem similitúdinis suae fécit, et a tyránnide diáboli emit prétio mágno (Sap 2:1; Cor 6).

Proeliáre hódie cum beatórum Angelórum exércitu proélia Dómini, sícut pugnásti ólim contra dúcem supérbiae lucíferum et ángelus éjus apostáticos; et non valuérunt, néque lócus invéntus est eórum ámplius in caélo. Sed projéctus est dráco ílle mágnus, sérpens antíquus, qui vocátur diábolus et sátanas, qui sedúcit univérsum órbem; et projéctus est in térram, et ángeli éjus cum íllo míssi sunt (Apoc 12).

En antíquus inimícus et homicída veheménter eréctus est. Transfigurátus in ángelum lúcis, cum tóta malignórum spirítuum catérva láte círcuit et invádit térram, ut in ea déleat nómen Dei et Christi éjus, animásque ad aetérnae glóriae corónam destinátas furétur, máctet ac pérdat in sempitérnum intéritum.

Vírus nequítiae suae, támquam flúmen immundíssimum, dráco maléficus transfúndit in hómines depravátos ménte et corrúptos córde; spíritum mendácii, impietátis et blasphémiae; halitúmque mortíferum luxúriae, vitiórum ómnium et iniquitátum. Ecclésiam, Ágni immaculáti spónsam, vaférrimi hóstes replevérunt amaritudínibus, inebriárunt absínthio; ad ómnia desiderabília éjus ímpias misérunt mánus. Úbi sédes beatíssimi Pétri et Cáthedra veritátis ad lúcem géntium constitúta est, ibi thrónum posuérunt abominatiónis et impietátis suae; ut percússo Pastóre, et grégem dispérdere váleant.

Adésto ítaquae, Dux invictíssime, pópulo Dei contra irrumpéntes spiritáles nequítias, et fac victóriam. Te custódem et patrónum sáncta venerátur Ecclésia; te gloriátur defensóre advérsus terréstrium et infernórum nefárias potestátes; tíbi trádidit Dóminus ánimas redemptórum in supérna felicitáte locándas. Deprecáre Deum pácis, ut cónterat sátanam sub pédibus nóstris, ne últra váleat captívos tenére hómines, et Ecclésiae nocére. Óffer nóstras préces in conspéctu Altíssimi, ut cíto antícipent nos Misericórdiae Dómini, et apprehéndas dracónem serpéntem antíquum, qui est diábolus et sátanas, ac ligátum míttas in abýssum, ut non sedúcat ámplius géntes (Apoc 20).

V. Écce Crúcem Dómini, fúgite pártes advérsae.

R. Vícit Leo de tríbu Júda, rádix Dávid.

V. Fíat misericórdia tua Dómine, super nos.

R. Quemádmodum sperávimus in te.

V. Dómine, exáudi oratiónem méam.

R. Et clámor meus ad te véniat.

(si fuerit clericus: V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.)

V. Orémus: Deus, et Páter Dómini nóstri Jesu Christi, invocámus Nómen Sánctum Tuum, et clemántiam Tuam súpplices expóscimus: ut per intercessiónem Immaculátae semper Vírginis Dei Genitrícis Maríae, Beáti Michaélis Archángeli, Beáti Jóseph ejúsdem beátae Vírginis Sponsi, Beatórum Apostolórum Pétri et Páuli et ómnium Sanctórum, advérsus sátanam, omnésque álios immúndos spíritus, qui ad nocéndum humáno géneri animásque perdéndas pervagántur in múndo, nóbis auxílium praestáre dignéris. Per eúmdem Chrístum Dóminum nóstrum.

Formuła po polsku:

O chwalebny Święty Michale Archaniele, Książę Wojska Niebieskiego, bądź naszą obroną w straszliwej wojnie, którą toczymy z księstwami i mocami, z władcami tego świata ciemności, duchami zła. Przyjdź z pomocą człowiekowi, którego Bóg uczynił nieśmiertelnym, stworzył na Swój Obraz i Podobieństwo, i wykupił za wielką cenę od tyranii szatana.

Tocz dzisiaj tę bitwę Pana, razem z Aniołami Świętymi, jak już walczyłeś z liderem dumnych aniołów, lucyferem i jego odszczepieńczym wojskiem, którzy byli bezsilni by oprzeć się Tobie, a nie było już dla nich miejsca w Niebie.

Ten okrutny, starodawny wąż, którego nazywa się diabłem lub szatanem, który zwodzi cały świat, został rzucony w otchłań ze swoimi aniołami. Oto ten prastary wróg i morderca ludzi nabrał odwagi. Przekształcając się w anioła światłości, wędruje z całym tłumem złych duchów, atakuje ziemię w celu wymazania Imienia Boga i Jego Chrystusa, by schwytać, zabić i rzucić na wieczną zgubę dusze przeznaczone do korony wiecznej Chwały. Ten niegodziwy smok wylewa jak najbardziej nieczystą powódź, jad swojej złośliwości na ludzi o zdeprawowanym umyśle i skorumpowanym sercu, ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa, i zgubny oddech nieczystości i wszelkiego występku i bezprawia.

Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec Kościoła, małżonki niepokalanego Baranka, i położyli swoje bezbożne ręce na tym co ma najświętsze.

W samym Świętym Miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę Świętego Piotra i Tron Prawdy jako światło świata, wyniosą na tron swoją ohydną bezbożność, z niecnym planem, że kiedy uderzą w Pasterza, rozpierzchną się owce.

Pokaż się, niezwyciężony Książę, udziel pomocy przeciwko atakom zagubionych duchów na lud Boży, i daj mu zwycięstwo.

Lud czci Cię jako swojego opiekuna i Patrona; Tobą chlubi się Kościół Święty jako obroną przed złośliwą mocą piekła; Tobie Bóg powierzył dusze ludzi, które mają być doprowadzone do niebiańskiej szczęśliwości. Oh, módlcie się do Boga Pokoju, żeby położył szatana pod naszymi stopami, jak dotąd podbitych, by już nie mógł trzymać ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi. Ofiarujmy nasze modlitwy przed oczyma Najwyższego, żebyśmy mogli szybko zjednać sobie Miłosierdzie Pana; i pokonując smoka, starodawnego węża, który jest diabłem i szatanem, byś Ty znowu zniewolił go w otchłani, żeby już nie mógł zwodzić narodów. Amen.

V. Spójrzcie na Krzyż Pana; rozproszcie się wrogie moce.

R. Lew z plemienia Judy podbił, z rodu Dawida.

V. Udziel nam Twego Miłosierdzia, Panie.

R. Bo mamy nadzieję w Tobie.

V. Panie, wysłuchaj mojej modlitwy.

R. I niech moje wołanie dojdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, wołamy do Ciebie, i jako petenci błagamy o Twoją Łaskę, żebyś za wstawiennictwem Maryi zawsze Niepokalanej Dziewicy i naszej Matki, i chwalebnego Św. Michała Archanioła, Błogosławionego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, Błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła i Wszystkich Świętych, raczył nam pomóc przeciwko szatanowi i wszystkim innym duchom nieczystym, które wędrują po świecie na szkodę rasy ludzkiej i na zgubę dusz.

R. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Mały egzorcyzm do Św. Michała Archanioła

Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1952

Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium: Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque, Princeps militiae caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich krążą po świecie, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Indulgentia trium annorum.

Indulgentia plenaria suetis conditionibus, dummodo quotidie per integrum mensem oratio pia mente iterata fuerit (S. Paen. Ap., 12 nov. 1932).

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Pozdrowienie Św. Michała Archanioła.

Źródło: Korona życia 1889

Bądź pozdrowiony, Święty Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę Wojska Niebieskiego. Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi Chórami Anielskimi i niech będzie zawsze Błogosławiona Przenajświętsza Trójca, Która zechciała Cię ubogacić tylu Darami, Łaskami i przywilejami.

Święty Michale Archaniele, Opiekunie Kościoła powszechnego, módl się za nami i przybywaj z pomocą w naszych potrzebach. Uwolnij nas od smoka piekielnego oraz od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, teraz i w godzinę naszej śmierci, po której oczekujemy za cenę Twej potężnej opieki uwolnienia od mąk Czyśćca i wprowadzenia przez Ciebie samego do szczęśliwej obecności z Bogiem w Niebie. Ufamy, że tak się stanie. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Modlitwy w dzień Św. Michała Archanioła

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Stworzycielu Nieba i ziemi Boże, o którego powinną od wszelkiego stworzenia cześć i chwałę najpierwszy z początku świata ujął się mężnie z Aniołami Swoimi ich Książe Michał Święty i przeciwko przeciwnym Majestatowi Twemu owym pysznym szatanom nie przestał walczyć, póki ich zepchnąwszy z Nieba, nie pogrążył w głębokości piekielne: wzbudzajże, Panie, i na ziemi tak mężnych przeciw nieprzyjaciołom twoim ludzi, którzy by z wszelkim usiłowaniem swoim zastawiał: się o Twój Honor, a przynajmniej Jego uszczerbku najmniej nie dopuszczali. Wytężają i rwą się ludzkie siły o sławę, godność, dobre mienie, przyjaźń, urodę, rozkosz, i o inne pomyślności, czyli raczej zmyślności, ale cóż jest nad Ciebie, Boże! sławniejszego, godniejszego, szacowniejszego, i co prócz Ciebie może być milszego?

Ach! Któż jak Bóg! rozważ to sobie duszo moja! Tać to w krótkich słowach uwaga tak silnie uzbroiła Świętego Michała Archanioła przeciwko chcącym się Tobie, Boże! równać szatańskim duchom, toć to hasło wszystkie Anielskie dzisiejszego Świętego Wojska utrzymało w wygranej z czartami bitwie, i w wierności ku Tobie, Panie: raczże toż samo w rozum, i w serce moje zakorzenić. Niech nic bardziej nad Ciebie nie przekładam, ani z tobą nie równam, niech to raczej utracę wszystko, cokolwiek jest przeciw Tobie, albo nie jest dla Ciebie, niech martwieją najwyższe skłonności moje, niech odpadają najnatarczywsze pokusy czarta, niech mnie od Ciebie żadna rzecz nie wzrusza, gdy sobie wspomnę, a niech zawsze pamiętam na to, Któż jak Bóg: O Boże mój: cóż nad Cię mogę mieć w Niebie, i czego prócz Ciebie chcę na ziemi? Ach, Ty Sam bądź Bogiem moim, i cząstką moją na wieki!

Święty Michale Archaniele, tobie Pan Bóg powierzył miłą Sobie przedtem Synagogę żydowską, a teraz ci w straż oddał Kościół Chrześcijański opiekujże się Nim naprzeciw prześladowcom Jego, zgromadzaj błędnych i niewiernych do uznania w Nim Prawdy, przywiedź odłączonych do tej Jednej Owczarni, utrzymuj wiernych w statecznej Służbie Boskiej do śmierci. A że i nad duszami wychodzącymi z ciał postanowił cię Stworzyciel nasz, abyś je na tamten świat przyjmował: broń ze nas i w tym niebezpiecznym razie, abyśmy nie zginęli na strasznym Sądzie Boskim. Amen.

***

Źródło: Wybór najosobliwszego nabożeństwa, czyli Dokładny Zbiór 1848

Święty Michale Archaniele, którego imię słusznie się nazywa: „Któż jak Bóg!” – bądź uczczony między ludźmi, ponieważ Twoja szczerość tak żarliwa ku bronieniu i zastawianiu się za czcią Najwyższego czynną była: gdyż więc Tobie jak potężnemu dowódcy, całe Wojsko dobrych Aniołów na pomoc szło, i się temu najzuchwalszemu, zbrodniarskiemu szatanowi sprzeciwiała, i onegoż z jego całą rotą bezbożną z Nieba do piekła wypędziło! O Ty nieprzezwyciężony Bohaterze i najszczerszy Stróżu i Opiekunie Kościoła Bożego i dusz wierzących, któryś z pałającą miłością ku Bogu tak wysokie zwycięstwo nad złym nieprzyjacielem odniósł, a nie, abyś – od świata cześć wziął, szczególniej – dla czci, którą my wszyscy prawdziwemu Bogu powinniśmy, ku bronieniu i przy pośpieszeniu zbawienia dusznego: przyjdźże też, proszę Cię, ubogiej duszy mojej ku pomocy, która zawsze sidłami nieprzyjaciela swego – i świata, i ciała, i onego złego ducha – od wielkich niebezpieczeństw okrążoną jest; tak jest, prowadź mnie tak długo, jak wierny towarzysz, przez pustynię tego świata, aż mnie Ty bezpiecznie przeprowadzisz do owych szczęśliwych krain żyjących, do naszej prawdziwej Ojczyzny, z której my pielgrzymi tu, także jesteśmy zawsześmy są wygnańcami! Ach, weźmij moją duszę w zupełne osobliwie do bezpiecznego Puklerza Obrony Twojej, kiedy swoje ciało opuścić i do wieczności się powrócić musi, a bądź jej Przyczyńcą, kiedy ona przed Stolicą Sądu Bożego stanie ku oddaniu rachunku; i wyjednaj jej, żeby ją Pan pod Twoja zwycięską chorągiew, do Świętego Królestwa Światłości przyjął, we której się też sam ze wszystkimi Aniołami i dziatkami światłości w Bogu weselisz! Amen.

***

Źródło: Tarcza polska: zbiór modlitw i pieśni nabożnych dla narodu polskiego 1863

 O Aniołowie, wielcy i przemożni panowie, mocarze, książęta, hetmanowie, wielcy urzędnicy i sprawcy Najwyższego, nie wstydźcie się posługi naszej, bo się jej Pan wasz i Bóg wasz w ciele naszym nie wstydził. Chociaż żeśmy teraz w prochu i w nędzy, aleśmy z wami powołaniem i końcem równi, a to nad was mamy, jako mówi Apostoł: iż nie z waszego nasienia, ale z naszego, Bóg i Pan wasz ciało wziął (Żyd. 2), i mocniej się z wami spowinowacił. Nie traćcie gorącej ku nam miłości, gdy się wam uporem, niestatkiem i twardością naszą do dobrego przykrzym, i grzechami was i upadkiem naszym zasmucamy, a bardzo rzadko powstaniem prawem uweselamy. Zrozumiejcie młodszej i głupiej, niedorosłej braci swoje. Przebywajcie z nami, a oświecajcie rozumy nasze i gorącością swoją zapalajcie wolę naszą ku dostąpieniu szczęścia waszego. Brońcie nas od nieprzyjaciół i duchów na nas jadowitych i od wszelkich przygód, a nieście potrzeby nasze do Pana, a wracajcie się do nas, przynosząc nam dobrą odprawę. Dziękujcie za nas, za tak niezmierną Łaskę, i te dobra, które nam wspólny Pan daje, a nagradzajcie niewdzięczność i oziębłość naszą niskim i pokornym pokłonem, którego wam pomagamy, chwaląc Trójcę Świętą, Boga Jednego, przez Jezusa Chrystusa, i pomagać będziem na wieki. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Akt dozgonnego przyrzeczenia po Komunii Świętej.

Źródło: Służ! Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła 1902

O Święty Michale Archaniele, Stróżu wybranego ludu, wskrzesicielu zmarłych w Dzień Sądu, Ty, który stoisz przed Ołtarzem, „abyś oddał z modlitwy wszech Świętych na Ołtarz złoty, który jest przed Stolicą Bożą“. Ty Duchu, uprzywilejowany osobliwą godnością i władzą w Niebie i na ziemi, odwieczny Pogromco szatana, a osobliwy patronie walczących z duchem ciemności, który i mnie, pomimo nędzy mojej i grzechów moich, raczysz przyjąć w poczet sług i żołnierzy swych, o potwierdź na zawsze w dniu dzisiejszym szczere moje chęci służenia Najdroższemu Panu naszemu w nawracaniu bliźnich moich i przyczyń się za mną, abym od Jezusa Chrystusa, Miłośnika dusz, otrzymał zdolność rozbudzania we wszystkich prawdziwej skruchy i najgorętszej miłości Bożej.

Przyrzekam Ci z mojej strony najuroczyściej, o Święty Archaniele, nie zapominać do ostatnich dni życia mego, żem został żołnierzem twoim dla walki z duchem zła i przeciwdziałania wpływowi jego w sobie i drugich. Uproś mi, o Święty Michale, pokorę, czystość, miłość, wytrwałość i gorliwość w służeniu Bogu, a będąc pomocą moją na ziemi, bądź także obrońcą moim w Dzień Sądu. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Affekt do Św. Michała Archanioła

Źródło: Świątnica duchowna Bogu w Troycy Jedynemu 1829

Najbłogosławieńszy Michale Archaniele, Anioła mego Stróża i Wszystkich Chórów Niebieskich Książąt, uciekających się do Ciebie najszczodrobliwszy Patronie, diabłów zwycięzco, nie opuszczaj mnie umierającej, i z zazdrosnym onym czartem, któregoś ty zwyciężył certującej, ale módl się za mną, żebym Świętego Anioła mego i Ciebie wodzem w życiu i śmierci miał(a), i przez Cię dziedzictwo zbawienia wiecznego otrzymał(a). Amen.

Święty Michale Archaniele, któryś pysznego lucyfera z wszystkimi jego towarzyszami w piekielną przepaść wtrącił, proszę Cię abyś mi przybył w śmierci godzinę, a rozpędziwszy wszystkie nieprzyjacielskie najazdy, bronił mnie od smoka piekielnego i zdrady złych duchów. Amen.

Święty Michale Archaniele, któryś przybył na pomoc Ludowi Bożemu przybądź i mnie przed Najwyższym Sędzią żeby mi moje grzechy odpuścił dla wielkich Litości Swoich; wysłuchaj mnie wzdychającego(ą) i wzywającego(ą) Ciebie, a pomóż mi ubłagać Majestat Boski, wnieś instancją za mną, i uczyń mnie czystym(ą) od wszystkich grzechów moich. Żebrzę Łaski twojej, żebyś w ostatni Dzień duszę moją łaskawie wziąć raczył, i zaprowadził ją do miejsca ochłody, pokoju i spoczynku, gdzie Świętych Dusze w wesołości, i z niewypowiedzianą uciechą przyszłego Sądu i Chwały Błogosławionej zmartwychwstania oczekują. Amen.

Święty Michale, Niebieskiego Wojska Hetmanie, któryś w wielu bywał okazjach, i wielkieś zawsze z nieprzyjaciół otrzymywał zwycięstwa, nie dla nabawienia się sławy i mniemania, jako wodzowie świata tego czynią, ale dla zachowania i obrony Honoru i Chwały Boskiej, a pomocy narodu ludzkiego; przybądź proszę na pomoc duszy mojej, która ustawicznie z wielkim niebezpieczeństwem, z nieprzyjacielami swymi, ciałem, światem i czartem się potyka. A jakoś Przewodnikiem był ludu Izraelskiego przez pustynię, tak i mnie bądź wiernym towarzyszem w gęstwie tego świata zabłąkanego(ej), abym pożądane z piekielnej bestii na pożarcie mnie oczekującej otrzymał(a) zwycięstwo, przybądź mi i na strasznym Sądzie, a ubłagaj Sędziego Sprawiedliwego, i nie opuszczaj mnie dotąd do póki mnie nie zaprowadzisz do szczęśliwej ziemi żyjących i błogosławionej Ojczyzny. Amen.

Święty Michale, Kościoła Bożego obrońco i prokuratorze, przybądź grzesznej duszy mojej w ostatnim zgonie, i pomnij zawsze o mnie, abym twoimi zasługami i modlitwami od wszystkiego złego ciała i duszy obroniona była; prostuj nogi moje do drogi zbawiennej, abym z cnoty w cnotę w uczynkach dobrych postępowała. Spraw, żebym pysznemu wężowi, któregoś Ty Mocą Boską chwalebnie zwalczył i poraził, odpór dać mogła, a tryumfująca wraz z Tobą i Świętymi Aniołami ustawicznie chwaliła Boga Łaskawość, który aniołom złym po grzechu Sprawiedliwym Sądem umknął Miłosierdzia, nam zaś ludziom z upadku szczodrobliwie powstać dał Łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zakończenie.

Już wtedy kończącej dzisiejsze nabożeństwo Boże na pomoc przybądź, i na ratunek Panie pokwap się. Wspomóż mnie, Boże mój, a dla Chwały Imienia Twego, i przyczyny Michała Świętego, wybaw mnie od wszystkiego złego i wielkiej choroby, a bądź mi miłościw grzesznej. W Ręce Twoje, Panie oddaję ducha mego, broń mnie od nagłej niespodzianej i złej śmierci, Ojcze i Stworzycielu mój. Broń mnie we wszystkich dniach i nocach życia mego Boże Ojców naszych. Ześlij mi na pomoc Świętego Michała Archanioła, który by mnie strzegł i bronił od wszystkich nieprzyjaciół moich. Amen.

Święty Michale Archaniele, przez Łaskę, którąś sobie zasłużył proszę Cię, żebyś mnie przez Jednorodzonego Syna Boskiego, Pana naszego Jezusa Chrystusa wyrwał od śmierci niebezpieczeństwa. Święci Gabryelu i Rafale, i Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie upraszam wszystkich was o poratunek, aby mi żaden nieprzyjaciel szkodzić nie mógł w życiu i śmierci, w drodze, w wodzie, w ogniu, gruntach i trunkach, ale aby przed Krzyżem Pańskim uciekali wszyscy nam nieprzyjaźni i strony przeciwne. Amen.

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Affekty na dzień Św. Michała i Aniołów Świętych

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r. 

 1. Dziękuję Ci, Mądrości Pana Boga naszego, któraś wymyśliła ten środek zbawienia, nam według ciała i dusze, straż Anielską. Dziękuję i Tobie Woli Boska, któraś Sobie ten środek upodobała. Dziękuję na koniec Tobie, Boskie Panowanie i Rozrządzanie, któreś na ten straż Aniołów zażyło.
 2. Dziękuję Wam Aniołowie Stróżowie, w szczególności Tobie Aniele mój Stróżu, żeście się poddali pod ten Dekret Boski, abyście ludzi strzegli, a podobno każdy z was rzekł: Oto idę.
 3. Ponówcie Aniołowie Stróżowie, osobliwie mój, to wasze ofiarowanie na strzeżenie nas.
 4. Dziękuję Wam za dobrodziejstwa jawne i skryte, któreście sierotom waszym uczynili, a mnie mój Stróż.
 5. Cóż wam godnego oddamy, choćbyśmy (jako mówił Tobiasz) połowicę substancji wam naszej dali, mało by to było, na wielkości dobrodziejstw waszych. Oto przynajmniej Boga chwalimy za to, czego nam użyczył, na nagrodę prac waszych około nas.
 6. Szanuję szczególnie Anioła, który ma straż nad Ojczyzną naszą, boć widzimy, jako cudownymi sposobami, z tak wielu ostatecznych upadków, wyrwana jest Ojczyzna nasza.
 7. Dopomagam wesela Aniołom Świętym, którzy już tych, których strzegli, do Nieba wprowadzili, oświadczam się, że tęż pociechę za Łaską Bożą chciał(a)bym czynić Aniołowi memu, ale zaraz przepraszam go, że go nie uweselam, i że nic nie ma, co by też ode mnie Bogu ofiarował.
 8. Frasuję się o to, że tak wiele Świętych Aniołów Stróżów, nie mieli szczęścia zaprowadzenia swoich aż do Nieba! boję się, abym takiej nieszczęśliwości nie nabawił(a) Anioła mojego.
 9. Częstuję Cię Aniele mój Stróżu miejscem pierwszym, abyś zawsze przede mną chodził, abyś gdzie przebywam, najlepsze miejsce miał.
 10. O gdybym był(a) żył(a) w ten czas, kiedy się Michał Święty z smokiem potykał, chciał(a)bym był(a) stanąć przy Bogu, i zawołać: kto jak Bóg, niech żyje, Bóg Baranek.
 11. Dziękuję Ci, Panie, za Łaskę daną Świętemu Michałowi, aby był mówił, kto jak Bóg! dziękuję za Łaskę podobną, daną drugim Aniołom, osobliwie Aniołowi Stróżowi mojemu.
 12. Ofiaruję Ci, Panie wszystkie Aniołów Świętych do Ciebie zwrócenia się, i onymi wszystkie moje ofiary Tobie uczynione ozdabiam.
 13. Mam pociechę nad piekłem zwyciężonym, osobliwie nad tym czartem, któremu się znać szczególniej Anioł mój Stróż sprzeciwił.
 14. Wzywam Ciebie, Święty Michale, abyś wojny oddalił; Święty Gabryelu, abyś z sprzyjające Niebu kościoły osobliwie ten, przy którym nabożeństwa zażywam, nawiedził, w nim Boga uczcił i miłował. Wzywam Ciebie, Święty Rafale, abyś wszystkich uzdrowił chorych. Wzywam Was Chóry Święte Anielskie, abyście nam do Ofiar Mszy Świętej przybywali.
 15. Uciekam się do Ciebie, Święty Michale Archaniele, któremu Pan oddał wszystkie dusze do przyjęcia, abyś mi był miłościw w skonaniu moim.
 16. O gdybym mógł (mogła) stanąć między Chórami Anielskimi i z Nimi Pana mojego chwalić, kłaniać Mu się z Książętami Anielskimi, drżeć z Mocarstwami, a z Serafinami nieustannie śpiewać: Święty Święty, Święty.
 17. Żebrzę od Ciebie, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, naznacz mi miłościwie czterech Aniołów, z których by pierwszy do Ciebie, Trójcy Świętej, drugi do Chrystusa Pana i Natury Jego ludzkiej ubóstwionej, trzeci do Najświętszego Sakramentu, w Kościele, w którym nabożeństwa mego zażywam, czwarty do Najświętszej Panny, aby mówię do tego czworga za mnie się modlili, czcili, miłowali. Boć ja z nikczemności mojej ludzkiej, ustawicznie nierozerwanie, czynić tego nie mogę. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Akt ofiarowania się.

Źródło: Służ! Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła 1902

O Święty Michale Archaniele, pogromicielu Szatana, oto przejęty widokiem występku i niedowiarstwa, które tak bardzo rozszerzyły się na świecie, ja, nędzny grzesznik, upadam w pokorze wielkiej przed Tobą i błagam abym mógł za wstawiennictwem Twoim u Pana przez zasługi Jezusa Chrystusa, miłośnika dusz i Niepokalanej Maryi Dziewicy Uczestniczki wraz z Synem w zbawieniu ludzkości otrzymać łaskę nawracania niewierzących, zbłąkanych braci moich.

O Duchu święty! daj mi dar nieograniczonej miłości, abym nie tylko coraz więcej kochał Pana mego, lecz także abym moim dobrem postępowaniem i mową łagodną zjednywał dla Boga jak najwięcej dusz. O Pani Przeczysta i najpokorniejsza! która czystością i pokorą swoją zwalczyłaś ducha pychy i nieczystości, mnie, Twego sługę i miłośnika, dziś pasując na rycerza Syna Twojego przeciwko czartu oblecz czystością i pokorą swoją.

Ja N. (tu się wymienia imię i nazwisko) wobec Boga w Trójcy Świętego Jedynego, Maryi Panny Przeczystej, św. Michała Archanioła i Wszystkich Świętych, postanawiam od dzisiaj dołożyć wszystkich starań moich, aby niewierzących, zbłąkanych i oziębłych w wierze bliźnich moich oświecić, nawrócić i pojednać z Łaska Bożą, w czym mi dopomóż, o Michale Święty. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Poświęcenie się Św. Michałowi Archaniołowi

Źródło: Nowenna i inne modlitwy ku czci świętego Michała Archanioła 1939

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, oto ja N., chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności Wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen.

Westchnienie odpustowe. Święty Michale, pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego, módl się za nami.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Powszechna prośba do Św. Michała Archanioła od Św. Jana Damascena

Źródło: Wybór najosobliwszego nabożeństwa, czyli Dokładny Zbiór 1848

Święty Michale Archaniele, Książe całego Wojska Niebieskich Pułków, my ubodzy grzesznicy prosimy Ciebie, żebyś nas, przez Twoją przyczynę u Boga pod Obronę cienia skrzydeł Twoich opiekować raczył! Zachowaj nas, Ty korono z Zakonu wszelkich Niebieskich Mocarstw, a doprowadź nas niegdyś do chwały wiecznej. Amen.

Michale wielki Hetmanie;

Nawiedzaj nasze mieszkanie,

Oddal od nas wszystkie swady,

Do pokoju dodaj Twojej rady.

Modlitwa o pomoc w walce ze złem.

O najchwalebniejszy Wodzu Wojska Niebieskiego, Święty Michale Archaniele, broń nas w utarczkach i okrutnej walce, którą toczymy przeciw złym duchom z księstwami tego ciemnego świata. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył nieśmiertelnymi, uczynił na obraz i podobieństwo swoje i wykupił za wielka cenę z tyranii szatana. Wystąp dzisiaj do walki Pańskiej z wojskiem Świętych Aniołów, podobnie jak już walczyłeś z głową pysznych lucyferem i jego odstępnymi aniołami, którzy nie mogli Ci się oprzeć i nie było dla nich odtąd miejsca w Niebie. A ten anioł zbuntowany, przemieniony w anioła ciemności, który czyha jeszcze na ziemi na naszą zgubę, strącony został w przepaść razem ze swymi zwolennikami. Lecz oto ten pierwszy nie przyjaciel i mężobójca znowu podnosi w zuchwalstwie głowę. Przybrawszy postać anioła światłości krąży wraz z całym tłumem złych duchów i stara się opanować ziemię, aby wymazać z niej Imię Boga i Imię Chrystusa, aby porwać, zabić i wtrącić na wieczną zgubę dusze, przeznaczone do korony wiekuistej chwały. Ten smok złowrogi rozlewa na ludzi o zepsutym umyśle i sercu jakoby pełną brudów rzekę: jad swej złości, ducha kłamstwa, bezbożności i bluźnierstwa, tchnienie zarazy bezwstydu, wszelkiego występku i nieprawości. Ci najbardziej zawzięci nieprzyjaciele zalali i napoili goryczą Kościół, Oblubienicę Baranka Niepokalanego i na Jego najświętsze rzeczy wyciągnęli bezbożnie ręce. O Wodzu niezwyciężony, przeciw napaściom odrzuconych duchów wesprzyj lud Boży i daj mu zwycięstwo. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Modlitwa do Św. Michała Archanioła.

Źródło: Służ! Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła 1902

O Książe najchwalebniejszy Wojsk Niebieskich, Święty Michale Archaniele, broń nas w potyczce wśród walki strasznej z potęgami i z mocami piekieł, z książętami świata ciemności, złymi duchami! Przybądź z pomocą ludziom, których Bóg stworzył nieśmiertelnymi na obraz i podobieństwo Swoje, i za taką cenę odkupił z niewoli szatana. Na czele Wojska Aniołów Świętych staczaj z nimi bój pański, tak jak go staczałeś z lucyferem i duchami zbuntowanymi, którzy „nie mogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest w Niebie“. Plugawy, staroświecki wąż, któremu imię diabeł i szatan, a który kusi świat wszystek, strącony wtedy został z wojskiem swoim do otchłani. Lecz oto znów podnosi głowę wróg i zabójca rodu ludzkiego. Wziąwszy na siebie postać Anioła jasności, dąży do tego, aby z całą falangą złych duchów zawojować ziemię, zgładzić na niej Imię Boże i Imię Chrystusa a wszystkie dusze, przeznaczone do wieczystej Chwały, zdobyć i porwać dla piekieł. Wypuścił z paszczy swojej smok, jako rzekę plugawą, jad nienawiści na słabych umysłem, a sercem popsutych, zionął kłamstwem, niewiarą, przekleństwem, zarazą sprośności i rozwiązłości wszelkiej! Wrogowie podstępni, napoili goryczą i zelżyli Kościół, Oblubienicę Baranka bez zmazy, położyli bezbożne ręce na przedmioty święte. Przy stolicy Piotrowej, z której się światu ogłasza prawda, wznieśli tron bezbożności wstrętnej z podstępnym zamiarem uderzenia Pasterza, aby się rozproszyły owce! Więc powstań, o Książę niezwyciężony! daj pomoc ludowi Bożemu, daj mu zwycięstwo! Za obrońcę i opiekuna Ciebie przecież uznajemy i Tobą się szczyci Kościół jako puklerzem przeciwko piekłu, Tobie Bóg dusze ludzkie oddaje, abyś je w Chwale Niebieskiej pomieścił! Więc uproś Boga pokoju, niech spętanego szatana rzuci nam pod nogi, aby ludów nie uciskał i nie szkodził Kościołowi, zanieś przed Oblicze Pana modły nasze, ażeby uprzedziło nas Zmiłowanie Boże i żebyś uchwycił smoka, węża starego, który jest diabeł i szatan i związał i wrzucił go w przepaść i zamknął go w otchłani, aby nie zwodził dalej narodów! Amen.

V. Oto Krzyż Pański — uciekajcie szatani.

R. Zwyciężył Lew z pokolenia Judy z rodu Dawida.

V. Zbaw sługi Twoje.

R. Boże mój w Tobie nadzieję pokładające.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. O Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, wzywamy świętego Imienia Twojego i błagamy najpokorniej, ażebyś raczył za wstawieniem się zawsze Przeczystej Maryi Dziewicy a Matki naszej i chwalebnego Archanioła Św. Michała, wesprzeć nas i obronić przeciwko szatanowi i wszystkim duchom nieczystym, które dla potępienia ludzi a zguby dusz, krążą po świecie.

R. Amen.

(300 dni odp. raz na dzień Leon XII — 25 września 1888).

 

 

Św. Michał Archanioł

 

Modlitwa do Św. Michała.

Modlitwa Kościelna.

Boże, Który dziwnie rozporządzasz posługi Aniołów i ludzi, użycz nam łaskawie, aby ci Święci Aniołowie, którzy Ci zawsze w Niebie służą, życia naszego na ziemi obroną byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

O Boże! Który w niewysłowionej Opatrzności Twojej raczysz posyłać Świętych Aniołów Twoich dla strzeżenia nas, wysłuchaj pokorne prośby nasze, abyśmy pod ich strażą zawsze zachowani byli i cieszyli się ich wiecznym towarzystwem. Amen.

Wszechmogący Wieczny Boże, Który w Wyrokach niewymownej Dobroci Twojej, każdemu z wiernych od chwili przyjścia jego na świat, osobnego Anioła naznaczyłeś, aby był stróżem duszy i ciała jego: użycz łaskawie, abym czcił i kochał tego, co z Miłosierdzia Swego mnie dałeś, ażebym przez Twoją Łaskę i jego straż zachowany, wraz z nim i ze Wszystkimi Aniołami kiedyś w Niebieskiej Ojczyźnie zasłużył oglądać Oblicze Twoje. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Modlitwa Papieża Leona XIII do Św. Michała Archanioła o poranku

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego Świętej Woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego Świętą Wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Różne modlitwy do Św. Michała Archanioła

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Pułków Niebieskich i Wojska Boskiego niezwyciężony Hetmanie Michale Święty, do Twojej uciekam się obrony w niebezpieczeństwach moich, abyś mnie w nagłych, gwałtownych, z nieprzyjacielem dusznym potyczkach tarczą Twoją zasłaniał, pod skrzydłami Opieki Twojej ochraniał, cieniem nieskazitelnej natury Twojej zakrywał, abym ani na duszy, ani na ciele szwanku śmiertelnego nie znalazł. Kiedy zaś na żywych i umarłych, aby się przed ostatni, a bardzo straszny Trybunał Boski stawili, zatrąbisz, każże mnie z pośrodka kozłów wyłączyć, a na prawej stronie między wybrane owieczki postawić, abym szczęśliwy i Błogosławiony usłyszał Wyrok, i do pożądanej za Twoim dozorem dostał się wieczności. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

Najchwalebniejszy Książe Niebieski, Święty Michale, Twój wizerunek umieszczony jest na cudami słynącym Obrazie Najświętszej Dziewicy Maryi, Matki Nieustającej Pomocy; na tym świętym obrazie w bliskości Matki Bożej trzymasz w swych rękach włócznię i trzcinę z gąbką napełnioną octem i żółcią, którą podał żołnierz umierającemu na Krzyżu Zbawicielowi naszemu. O święty Michale Archaniele, dopomóż nam, jak najczęściej rozpamiętywać gorzką Mękę i okrutną Śmierć Jezusa Pana naszego i straszne boleści Maryi, Matki Jego Najświętszej. Broń nas w ostatniej godzinie życia ziemskiego od nieprzyjaciela duszy naszej, a po śmierci zaprowadź do Przybytków Niebieskich. Amen.

****

Źródło: Bóg moją miłością, 1894

Witaj, o najchwalebniejszy Księże Nieba, Święty Michale Archaniele! Witaj, potężny Wodzu najszlachetniejszy Wojsk Zastępów Niebieskich! Witaj ozdobo i chwało Wszystkich Chórów Anielskich! O Książe najjaśniejszy! Tyś najwyższą winieneś Chwałę oddawać Stwórcy, który Cię bez żadnych zasług Twoich taką uczcił Chwałą, takimi przyozdobił cnotami. O Rycerzu najsławniejszy! ozdobo Raju, jaśniejąca Perło Niebieskiego Pałacu! Tyś pieczęcią Obrazu Boga, pełen mądrości, doskonały w ozdobie i skończenie piękny. Ty wszelki najdroższy kamień przewyższasz Swą ozdobą, złoto przedniejszego gatunku przeważasz swoją powagą i Twoją pięknością. Ty w rozkoszach Raju Boskiego przechodzisz się wpośród kamieni ognistych na Górze Świętej Boskiej, obdarzony mocą i władzą! Tyś od Boga naznaczony Książęciem Nieba, by do Niego przyjmować dusze i wprowadzać je do Chwały Niebieskiej. Przypominam Ci, o Błogosławiony Książe, te wszystkie Łaski, którymi Cię hojna Łaska szczodrobliwości Boga nad Wszystkich Aniołów uprzywilejowała i proszę Cię, przez ową wzajemną miłość łączącą serce Twoje Anielskie z Bogiem, abyś w dzień zejścia mego, duszę moją przyjąć raczył, a wstawieniem swoim łaskawie przejednał Sędziego mego. Amen.

 

Św. Michał Archanioł

 

Źródło: Głos duszy 1881

Obrońco Kościoła i Wodzu przemożny Wojska Niebieskiego, Święty Michale Archaniele! przybądź w potrzebach naszych, a wybaw z niebezpieczeństw ciała i duszy, w jakie nas duchowie ciemności wpędzają! Twoja bowiem miłość i Łaska, o Święty Archaniele! możniejsza jest i większą, niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy przeciw Bogu, Ty racz nas hamować od grzechu; gdy oni sieją w pośród nas niezgodę i rozerwanie, jako szatani i obywatele Babilonu, Ty, jako Anioł pokoju i jeden z Książąt górnego Syjonu, racz nas uchować i utwierdzić w jedności; gdy oni zdrad swoich sidła przed nami zostawiają: Ty serca nasze odwracaj od ich zasadek, i wszelkich ich podstępów uniknąć dopomóż. Obronie Twojej cały Kościół jest powierzony; racz Go strzec od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby Chwała Boga naszego nie traciła pośród nas przybytku, owszem rosła i szerzyła się przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zarazem Cię proszę pokornie, Święty Archaniele! Spraw, aby dusza moja nie powstała grzechami przeciw Bogu, Stwórcy i Zbawicielowi, ale Go kochała i chwaliła. Ty, Święty Patronie! drogą Przykazań Boskich nas prowadź, a przy śmierci broń od szatańskich zasadzek, po szczęśliwym zgonie Chwałę Niebieską nam ukaż. Oddal bojaźń i rozpacz przy skonaniu i wzbudź nadzieję, którą teraz mam w Bogu, Zbawicielu moim, że za Twoją przyczyną i obroną grzechów się ustrzegę, za popełnione odpokutuję i wiecznego ujdę potępienia. A najbardziej proszę Cię, Święty Archaniele! niech głosem trąby Twojej obudzony, stanę w Dniu Sądnym po prawej stronie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Sędziego żywych i umarłych. Amen.

 

***

 

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święty Michale Archaniele, wielki Anielskiego Wojska Hetmanie, wielki Zelancie i obrońco Honoru Boskiego, wielki zwycięzco pysznego lucyfera, czczę cię ze wszystkich tych przyczyn, a najbardziej, żeś się stał mocny przy honorze tego Boga, któremu wszelka cześć i pokłon od wszystkiego stworzenia jest powinna, żeś pokonał tego i uczynił najniższym w piekle, który chciał być równy Najwyższemu w Niebie, i sam nabyłeś w Niebiesiech tego miejsca pokorą, które on stracił przez pychę. Również Cię proszę pokornie, Święty Archaniele, spraw to, aby dusza moja powstała z grzechami przeciw Bogu Stwórcy i Zbawicielowi swemu, Go kochała, chwaliła i broniła Honoru Jego, którą ty Patronie osobliwy kochających Cię w życiu, drogą Praw Boskich prowadź, a przy śmierci od szatańskich zasadzek broń i zaprowadź po szczęśliwym skonaniu do Chwały Niebieskiej. Oddal ode mnie bojaźń i rozpacz przy skonaniu, uczyń mi nadzieję wtenczas, którą i teraz mam w Bogu Zbawicielu moim, że za twoją przyczyną i obroną, grzechów się ustrzegę, a popełnione odpokutuję i wiecznego ujdę potępienia. Bądź mi Patronem we wszystkich niebezpieczeństwach, a ja twoim będę czczącym Cię w życiu całym. A najbardziej proszę Cię, Święty Archaniele, niech głosem trąby Twojej wzbudzony stanę po Prawicy na Dniu Sądnym, nie po lewicy. Przez Chrystusa Pana, Sędziego żywych i umarłych. Amen.

***

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Święty Michale! Wodzu Aniołów i obrońco Honoru Boskiego, któryś zwalczył zbuntowanych ku Bogu Aniołów ciemności, i wraz z ich naczelnikiem lucyferem, strąciłeś ich z wysokości niebios w głębokości piekielne, a za tę gorliwość i wierność Twoją. Uczynił Cię Bóg obrońcą dusz Wyznawców Chrystusowych, przeciwko wszelkim napadom szatańskim. Ty głosicielu Ostatniego Sądu, który przez głos trąby straszliwej, zapowiesz strwożonemu światu, to jest wszystkim ludziom, przyjście Sędziego Boga. Spraw to swoją przemożną przyczyną u Najwyższego, abyśmy żyli cnotliwie, i pamiętali na cztery ostateczne rzeczy: śmierć, Sąd, Niebo i piekło. A gdy powstaniemy na Sąd straszliwy, bądź naszym obrońcą i przyczyńcą do Pana naszego Jezusa Chrystusa, Tego Sędziego żywych i umarłych, abyśmy postawieni byli po Prawicy Jego, wraz z Błogosławionymi. Amen.

 

Św. Michał Archanioł

 

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

Książe Niebieski i Naczelniku Wojska Niebieskiego! Święty Michale, któryś lucyfera pysznego z wszystkimi jego zwolennikami do piekła zrzucił, Obrońco i Patronie Kościoła Świętego i Przewodniku dusz z tego świata na wieczność przechodzących, przybądź miłościwie na pomoc duszy mojej w godzinie śmierci. Broń ją przeciw wszystkim natarciom nieprzyjacielskim, weźmij ją pod Twoją Opiekę, a ze wszystkich sideł szatańskich wyratowaną przypuść do radości niebieskiej, abym tam ze Wszystkimi Aniołami wychwalał Boga na wieki.

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, Cherubinowie i Serafinowie, i Wszyscy Niebiescy Duchowie, ratujcie nas w godzinę śmierci, i przeprowadźcie nas z tego padołu płaczu do Waszego Błogosławionego Towarzystwa. Święci Aniołowie, przeznaczeni od Boga nasi Stróżowie, nie wypuszczajcie nas z Swojej Opieki, noście nas na rękach Swoich i zanieście nas do Nieba, abyśmy z Wami na wieki chwalili Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

***

Źródło: Jezus Marya Józef 1897

Sługo u Tronu Bożego, Święty Michale Archaniele, Wodzu Wojska Niebieskiego, któryś ludowi Bożemu przybywał ku pomocy, Obrońco Walczącego Kościoła, broń Kościoła pieczy Twej powierzonego naprzeciw bramom piekielnym. Przybądź mi z pomocą u surowego mego Sędziego i wyjednaj odpuszczenie wszystkich grzechów. Wysłuchaj mnie wołającego(cą), błagaj za mną wielce uciśnionym(ą), walcz za mnie, napastowanego(ą) od pokus. Pomagaj mi, ażebym we wszystkim, co czynię, stosował(a) się do Woli Bożej; uwolnij mnie od chytrych zasadzek nieprzyjaciela i od wszelakich jawnych i ukrytych przygód. Pospiesz mi z pomocą w godzinę śmierci, ratuj mą duszę w ostatniej życia mego od paszczy złego ducha i zaprowadź do wiecznej szczęśliwości niebieskiej, gdzieby z Tobą i Wszystkimi Aniołami Boga chwaliła i miłowała. Amen.

V. Święty Michale! broń nas we walce.

R. Abyśmy nie byli zatraceni na straszliwym Sądzie.

V. Módlmy się: O Boże! w którego blasku Święty Archanioł Michał przewodniczy Zastępom Aniołów, spraw, prosimy Cię, ażebyśmy tak, jak On zasłużył sobie za Łaską Twoją, iż dzierży pierwszeństwo w Niebie, za Jego przyczyną dostąpili żywota wiecznego. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Modlitwy do Św. Michała Archanioła o dobrą śmierć

Źródło: Chrześcijańska pomoc chorym 1912

Książe Zastępów Niebieskich, Święty Michale Archaniele, któryś pysznego lucyfera z jego zwolennikami strącił w przepaść piekła, Obrońco Kościoła Wojującego, przybywaj w pomoc ludowi Bożemu; broń Kościoła Ci zleconego, przeciw wielkim knowaniom Jego przeciwników. Obrońco dusz, z tym światem się rozstających, kiedy będziemy w ostatnich chwilach życia, wtedy wspieraj łaskawie naszą duszę i strzeż jej od wszelkich najazdów jej wrogów; gdy opuści ciało, weźmij ją w Twą Opiekę i wprowadź ją do radości niebieskich, by tam z Tobą i Wszystkimi Świętymi Aniołami wielbiła i wysławiała Boga na wieki. Amen.

Lub ta sama modlitwa w innej formule:

Źródło: Jezus miłość moja 1851

Niebieskich Zastępów Książe Święty Michale, który pysznego lucyfera ze wszystkimi legionami stronników jego, Mocą Boską w wieczną przepaść strąciłeś, obrońco i opiekunie Wojującego Kościoła, i ochronicielu dusz z świata tego schodzących! przybądź na pomoc duszy mojej w jej walce ze śmiercią, ochroń ją od wszelkich nieprzyjaciela napadów i wszystkich jego diabelskich podstępów , a uproś u Sędziego Boga Łaskę i zbawienie dla niej, abyś mógł ją zaprowadzić do krainy życia, gdzie bym wraz ze wszystkimi Aniołami, wiecznie Boga wielbił i wysławiał. Amen.

***

Źródło: Nowenna i inne modlitwy ku czci świętego Michała Archanioła 1939

Święty Michale Archaniele, Chwało Kościoła Wojującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece. Broń nędznej duszy mojej przeciw szatanom i wszelkim ich pokusom. A przede wszystkim przyjmij mnie do wiekuistej Chwały w godzinę śmierci, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen.

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

Modlitwa za zmarłych do Św. Michała Archanioła

Źródło: Z Mszału Rzymskiego 1949r.

Domine Jesu Christe, * Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne candant in obscurum: sed signifer sanctus Michaël repraesentet eas in lucem sanctam: * Quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus. Amen.Panie Jezu Chryste, Królu Chwały, zachowaj dusze wszystkich wiernych zmarłych od kar piekielnych i głębokiej czeluści. Wybaw je z lwiej paszczęki, niech ich nie pochłonie piekło, niech nie wpadają w ciemności. Lecz chorąży Święty Michał niech je stawi w Światłości Świętej, którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Amen.

 

 

 

 

 

 

***

 

Modlitwa do Św. Michała Archanioła, przewódcy dusz zmarłych.

Źródło: Ratuj Dusze w Czyśćcu Cierpiące nabożeństwo 1915

Błogosławiony Michale Archaniele, Książe wszystkich Chórów Niebieskich, Patronie najszczodrobliwszy do Ciebie się  uciekających, świetny zwycięzco szatanów, przeprowadź dusze wiernych zmarłych z otchłani czyśćcowej do Niebieskiej Krainy.

Święty Michale Archaniele, któryś pysznego lucyfera z wszystkimi jego towarzyszami w piekielną przepaść wtrącił, proszę Cię: abyś rozpędziwszy wszystkie  nieprzyjacielskie najazdy, bronił dusze w Czyśćcu cierpiące od smoka piekielnego i  zdrady złych duchów.

Święty Michale Archaniele, któryś przybył na pomoc Ludowi Bożemu, przybądź  z pomocą i duszom zmarłych przed Najwyższym Sędzią: żeby im grzechy odpuścił dla wielkiej Litości Swojej. Wysłuchaj dusze w Czyśćcu wzdychające i ogniem trapione. Przeprowadź je na miejsce ochłody, pokoju i spoczynku, gdzie dusze Świętych w wesołości i z niewypowiedzianą radością oczekują przyszłego Sądu i Chwały zmartwychwstania.

Święty Michale, Niebieskiego Wojska Hetmanie, któryś przez Moc od Boga Ci daną, szatana wtrącił do piekła, przybądź, proszę, na pomoc duszom, które Sprawiedliwość Boska na kary czyścowe skazała. Ubłagaj Sędziego Sprawiedliwego i przeprowadź dusze zmarłych do szczęśliwej i Błogosławionej Ojczyzny Niebieskiej.

Święty Michale, Kościoła Bożego Obrońco, umierających pocieszycielu i konających do Nieba Przewodniku, przybądź i dopomóż duszom w Czyśćcu pokutującym. Spraw, żeby pysznego lucyfera, któregoś Ty chwalebnie zwalczył i pokonał i one zwyciężyły, tryumfując z Tobą i z Świętymi Aniołami ustawicznie chwaląc Boską Łaskawość. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023