Św. Róża z Limy

(30 Sierpnia)

 

 

 

 

Godzinki do Św. Róży Limańskiej

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

JUTRZNIA.

Boże usta chwalących Różę Serca Twego,

Otwórz, Któryś Ją przeniósł do Raju Wiecznego.

Daj Boże Wszechmogący pomoc z wysokości

Wspomóż Jezu, żebyśmy uszli nieprawości.

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu

Bogu, na wieki wieków, w Trójcy Wszechmocnemu.

Hymn.

Róży, wszyscy ziemianie hymny prześpiewajmy,

Od wschodu, do zachodu chwałę Jej oddajmy

Na pamiątkę imienia kwiatu prześlicznego.

Którą wydała stolica kraju Indyjskiego

Izabelli imieniem pierwej mianowana,

Lecz wkrótce potem Różą cudownie nazwana.

Gdyż się Róża w Jej Twarzy kwitnąca zjawiła,

I to Imię Marya Najświętsza stwierdziła.

Niech będzie pochwalony Bóg w Trójcy Jedyny

Różo Święta uproś nam odpuszczenie winy.

℣. Dane jest Róży imię nad córki ludzkie,

℟.  Imię nowe dane jest z ust Pańskich,

℣.Módl się za nami Panno Św. Różo,

℟. Abyśmy się stali wonnością Chrystusową

℣.Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się. Boże Wszechmogący, szczodrobliwy wszelkich dóbr Dawco, Któryś Błogosławioną Różę Niebieskiej Łaski rosą wprzód skropioną, panieństwa i cierpliwości ozdobą Indyjskim narodom, dał zakwitnąć, pozwól i nam sługom Twoim, abyśmy za wonnością Jej idąc, Chrystusową dobrą wonnością stać się zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

℟. Amen.

℣.Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Błogosławmy Panu,

℟. Bogu Chwała.

℣. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

℟. Amen.

LAUDES.

Daj Boże Wszechmogący… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Hymn.

Ozdobie kwiatu róży, inne ustępują,

Wszystkie kwiaty swą niższość wobec róży czują,

Z Różą Świętą inne nie równają się Róże,

Bo Ty Ją Sam wsławiłeś Wszechmogący Boże.

Wesel się Ameryko żeś ten kwiat wydała,

Chwała ci stąd wielka żeś go w Niebo posłała

Jak szczęśni i bogaci rodzice się stali!

Kiedy Różę bez ciernia Jezusowi dali.

Którą otacza wonność Oblubieńca swego

Stąd cieszą się Anieli, chwaląc Imię Jego.

Wonności i my chciejmy tak wdzięcznego kwiatu

Byśmy Bogu kwitnęli, a nie temu światu.

V. Oto wonność Córki mojej

R. Jako zapach ogrodu pełnego.

Dalsze wersety z modlitwą jak wyżej w Jutrzni.

PRYMA.

Daj Boże Wszechmogący… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Hymn

Róża od lat dziecinnych poświęca się Panu,

Dążąc z dniem każdym do doskonałości stanu

Jedynie Jezusowi swe serce oddaje,

Przeto miłą ofiarą dla niego się staje.

Usiłuje Jezusa w życiu naśladować

I obok niewinności ostro pokutować

Słusznie Róża z imienia, bo ledwie zrodzona

Już cierniem utrapienia zewsząd otoczona.

Uproś nam Różo Święta w utrapieniach stałość

Pokory, cierpliwości i sumienia całość.

V. Jako róża między cierniem,

R. Tak przyjaciółka moja między córkami.

Dalsze wersety z modlitwą jak wyżej w Jutrzni.

TERCJA.

Daj Boże Wszechmogący… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Hymn

W pięciu leciech, już Róża czystość poślubiła

Przykładem życia swego inne przechodziła

Z Katarzyny Sieneńskiej biorąc wzór do cnoty,

Z samym tylko Jezusem mając swe pieszczoty.

Duszę swą posilała Męki rozmyślaniem

A ciało swe dręczyła postem niewyspaniem.

Prześladowanie o to miewała od matki

Która Jej wskazywała światowe dostatki.

Lecz Róża mężna w cnocie nic na to nie dbała

Jezusa tylko, za skarb największy mieć chciała.

Wspieraj nas Różo Święta i broń od upadku

Zachowywaj od nieszczęść i cnót niedostatku.

V. Różo pociągnij nas zapachem wonności Twoich.

R. A pobieżemy, bo Cię ukochały dusze nasze.

Dalsze wersety z modlitwą jak wyżej w Jutrzni.

SEKSTA.

Daj Boże Wszechmogący… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Hymn

Róża Święta poznawszy próżność tego świata

Bogu wcześnie poświęca młode swoje lata

Świętego Dominika suknię na się bierze

I wielkie Jego cnoty naśladuje szczerze.

Ostra z blachy korona nabita kolcami,

Uwieńczając Jej głowę okrywa ranami;

Modlitwa, twarde łoże oraz dyscypliny

Są w codziennym użytku za grzeszników winy.

Włosiennicą i pracą osłabia swe ciało

By w pokucie zaczętej ulżenia nie miało.

Uproś i nam pokutę Siostro nasza Święta

I spraw to by od Boga została przyjęta.

V. Połóż mnie jako znamię na Sercu Twoim.

R. Albowiem Miłość Niebieska nad śmierć jest mocniejsza.

Dalsze wersety z modlitwą jak wyżej w Jutrzni.

NONA.

Daj Boże Wszechmogący… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Hymn

Róża, swe ciało postem, czuwaniem

Miłością Boga, bliźnich swą duszę zdobiła

Każdy swój pokarm żółcią krasiła i wodą

Wzgardziwszy tego świata wszelaką wygodą.

A nadto do tak wielkiej żywota ostrości

Przybywały choroby i ciała słabości.

Znosiła przecież wszystko mężnie i cierpliwie

Ukrywając swe cnoty przed światem troskliwie.

Błagała oraz szczerze Oblubieńca swego

By zawsze się zgadzała z Świętą Wolą Jego,

Prowadź nas Różo Święta, prowadź nas do Nieba

Wszak widzisz że nam tego jedynie potrzeba.

V. Ja kochających mnie kocham,

R. I którzy pilnie czuwają znajdą mnie.

Dalsze wersety z modlitwą jak wyżej w Jutrzni.

NIESZPORY.

Daj Boże Wszechmogący… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Hymn

Którąś dziwnie ukochał Miłościwy Boże

Kto Jej miłość ku Tobie opowie gorącą?

Tylko ten, kto oceni sercem pałającą.

Jaśniała pobożnością, miłością gorzała

W czym dla zbawienia grzesznym nigdy nie ustała.

Za to jesteś do Nieba Różo, już wezwana

I od Pana Twojego ukoronowana

Twoją Chwałę Niebieską Ten wielom objawił.

Który Ciebie w szczęśliwej wieczności postawił.

Jezu Tobie bądź Chwała z Róży uwielbienia

Daj nam przez Jej przyczynę pomoc do zbawienia.

V. Różo Święta spraw nam dobrze u Boga,

R. Aby dusza nasza żyła w Łasce Jego.

Dalsze wersety z modlitwą jak wyżej w Jutrzni.

KOMPLETA.

Nawróć Jezu, chwalących Różę Serca Twego,

Odwróć Gniew, a prowadź nas do Raju Wiecznego.

Daj Boże Wszechmogący… itd. jak wyżej w Jutrzni.

Hymn

Wielkie Łaski od Róży wszyscy odbierają

Którzy się w potrzebach swych do Niej uciekają.

Za Jej mocną przyczyną grzeszni pokutują

Uznając swoje winy we łzy obfitują,

Jej modlitwy sprawiły że zmarli powstali

Przez zasługi Jej, i wzrok ślepi odbierali;

Trędowaci, opuchli i skancerowani

W ciele swym pokurczeni zdrowiem darowani.

O Różo Panno Święta! daj i nam obronę,

Żeby złe wypadki szły od nas na stronę

Uproś Różo, abyśmy więcej nie grzeszyli

I zawsze w Przykazaniach wierni Bogu byli.

V. Cudowny Bóg w Świętych Swoich

R. I Święty we wszystkich sprawach Swoich.

V. Módl się za nami Święta Różo Limańska,

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste Chwało Panienek i Kochanku ich, Któryś Oblubienicę Twoje Różę Świętą Pannę wielkimi łaskami i cnotami obdarzył i ozdobił, daj nam to prosimy: abyśmy dusze nasze na Przyjście Twoje, z wszelkich dostatków przez grzechy nasze obnażone, zasłużyli przybrać i ozdobić w szaty godowe i wnijść na Gody Niebieskie, przez przyczynę Tejże Oblubienicy Twojej Róży Świętej. Ciebie oraz Święta Patronko nasza prosimy racz to nam sprawić, abyśmy, pozbywszy się wszystkich nieprawości naszych, wiecznego z Tobą w Niebie dostąpili Błogosławieństwa. Przez Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Który żyje i króluje z Tobą na wieki.

R. Amen.

 

 

Św. Róża z Limy

 

 

Litania o Św. Róży Limańskiej

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Panno nad pannami, módl się za nami.

Święta Różo, pierwszy w Ameryce południowej kwiecie świątobliwości,

Święta Różo, w stołecznym królestwa Peruańskiego mieście Limie z rodziców chrześcijańskich zrodzona,

Święta Różo, od Najświętszej Panny Boga Rodzicielki, Różą od Świętej Maryi nazwana,

Święta Różo, w piątym roku życia swego wieczną czystość Jezusowi ślubująca,

Święta Różo, od Jezusa za oblubienicę jego w tych słowach: Różo Serca Mego, bądź Moją oblubienicą, przyznana,

Święta Różo, od samej młodości w pobożności i w modlitwach ustawiczna,

Święta Różo, w boleściach twoich cierpliwość niewypowiedzianą zachowująca,

Święta Różo,  dla miłości Oblubieńca niebieskiego światem i bogactwami doczesnymi pogardzająca,

Święta Różo, dla obrony cnoty panieństwa stan zakonny obierająca,

Święta Różo, przy obłóczynach w sukienkę zakonna dziwnie się mieniącą i jasność z twarzy swej wydająca,

Święta Różo, ciało swoje niewinne ustawicznymi postami martwiąca,

Święta Różo, włosiennicę szpilkami obostrzoną we dnie i w nocy na ciele swym nosząca,

Święta Różo, dla przebłagania zagniewanego na grzeszników Boga, częste dyscypliny czyniąca,

Święta Różo, na wzór Świętej Katarzyny Sieneńskiej życie prowadząca,

Święta Różo, pod zasłoną zakonną koronę gęstymi kolcami opatrzoną zawsze na głowie swej nosząca,

Święta Różo, potrójnym łańcuszkiem żelaznym biodra swe przepasująca,

Święta Różo, nocy bezsenne na modlitwie trawiąca,

Święta Różo, przez piętnaście lat oschłość ducha z niewymowną cierpliwością znosząca,

Święta Różo, pokazujące się Tobie piekielne straszydła, z nieustraszonym męstwem zwyciężająca,

Święta Różo, częstokroć długi i ciężki krzyż na ramionach swych dźwigając, długo w nocy po ogrodzie boso chodząca,

Święta Różo, dla głębokiej pokory najniższe usługi z ochotą czyniąca,

Święta Różo, wszelkie zniewagi sobie wyrządzone z radością przyjmująca,

Święta Różo, przed próżną chwałą jakby przed największym złem, uciekająca,

Święta Różo, Seraficzną miłością ku Bogu pałająca,

Święta Różo, nie raz Najświętszej Maryi Panny Anioła Stróża i Świętej Katarzyny Sieneńskiej widzeniem uweselona,

Święta Różo, Zbawienia dusz ludzkich pragnąca i o nie z całą usilnością się starająca,

Święta Różo, za nawrócenie grzeszników gorące modły do Boga przesyłająca,

Święta Różo, Duchem prorockim od Boga udarowana,

Święta Różo, chorób nieuleczonych doskonała lekarko,

Święta Różo, utrapionych skuteczna pociecho,

Święta Różo, o dniu zejścia swego od Boga upewniona,

Święta Różo, po śmierci swej w wielkiej światłości różami otoczona, po kilka razy widziana,

Święta Różo, wielkimi cudami przy grobie swym od Boga wsławiona,

Święta Różo, w różnych potrzebach i przygodach doświadczona patronko,

Święta Różo, chwało kraju Indyjskiego,

Święta Różo, ozdobo Zakonu Świętego Dominika,

Święta Różo, wzorze cnót Świętych,

Święta Różo, przykładzie cierpliwości w boleściach,

Święta Różo, wizerunku niewinności panieńskiej,

Święta Różo, abyśmy od wszelkiego złego przypadku zachowani być mogli, Wysłuchaj nas, Panie.

Święta Różo, abyśmy przez twoje zasługi nieba dostąpić mogli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Bądź pozdrowiona od wszelkiego stworzenia Różo Święta, która przez ścisłe posty, ciągłe umartwienia, bezsenne nocy i wielką ostrość życia wysłużyłaś sobie Chwałę u Boga i u ludzi.

℣. Módl się za nami Święta Różo,

℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Wszelkich Dóbr Dawco, Wszechmogący Boże, Któryś chciał, aby Błogosławiona Róża Niebieskiej Łaski rosą wpierw skropiona, panieństwa i cierpliwości wzorem była dla Indyjskich narodów; daj nam sługom Twoim, abyśmy za przykładem Jej idąc, zasłużyli sobie stać się przyjemną Chrystusowi Panu wonnością. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego.

℟. Amen.

 

 

Św. Róża z Limy

 

 

Polecenie sią opiece Św. Róży.

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

O prześliczny kwiecie między cierniami bałwochwalstwa narodu indyjskiego wydany, Różo Święta. O chwalebny wzorze świątobliwości i rozlicznych cnót wszystkim na tym padole płaczu zostającym do naśladowania od Boga dany, Twojej ja grzeszny teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, polecam się opiece, prosząc Cię pokornie, abyś mi wyjednała u Boga Łaskę poprawy życia mego, za której pomocą opłakawszy w skrusze serca grzechy moje, mógłbym dostąpić Miłosierdzia Boskiego. O Panno Święta! przyczyń się za mną do najukochańszego Oblubieńca Twego Jezusa Chrystusa, aby raczył być mi miłości w w życiu i w godzinę śmierci i w wieczności. Amen.

Tu zmówić siedem Ojcze nasz, siedem Zdrowaś Maryajedno Wierzę w Boga, a potem:

V. Przedziwny Bóg w Świętych Swoich,

R. I Święty we wszystkich sprawach swoich.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Chwało Panien i Kochanku ich, Któryś oblubienicę Twoją Różę Świętą wielkimi Łaskami udarować raczył: daj nam, prosimy Cię, abyśmy za przyczyną jej od wszelkich nieprawości naszych uwolnieni, wiecznego Błogosławieństwa dostąpić mogli w Niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Róża z Limy

 

 

Modlitwa do Św. Róży Limańskiej.

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

O prześliczny kwiecie między cierniami bałwochwalstwa narodu Indyjskiego zrodzony, wonność świątobliwości, czystości, cierpliwości, umartwienia dający, jaśniejący wzorem i przykładem wszystkim w bałwochwalstwie będącym; Święta Różo, wdzięczny kwiecie Sercu Jezusowemu, w Raju Niebieskim, między Świętymi Pańskimi kwitnący; w ogrodzie Różannym Najświętszej Maryi, Róży Mistycznej Matki Boskiej umieszczony; — Ciebie Stworzyciel wszystkich rzeczy obrał Sobie przed wieki jako kwiat najśliczniejszy i wyrwał z cierni bałwochwalstwa, a rozlicznymi Łask Swych Darami ubogacił i do Raju Niebieskiego przeniósł. Ciebie ja grzeszny teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę mej śmierci, pokornym sercem wzywam, Ciebie proszę gorąco przez miłość, którą Oblubieńca swego ukochałaś, i na wieki kochać będziesz, żebyś mnie wzięła w opiekę Swoją, i między wielu innymi Patronami moimi była mi zawsze opiekunką. Bądź gorliwą Panno Święta o cześć Boską i zbawienie dusz Krwią Jezusową odkupionych; — abym przez zasługi Twoje dostąpił(a) Miłosierdzia Boskiego. Uproś mi moc i siłę do poprawy życia, abym opłakiwała we dnie i w nocy grzechy moje, abym miała za nie żal prawdziwy i nigdy o Miłosierdziu Boskim nie wątpił(a). Uproś mi stateczny umysł i postanowienie mocne Boga nie obrażać, owszem z całej duszy Go kochać, i bliźniego jak siebie samego(ą), wreszcie tak żyć, abym wiecznego żywota nie utracił(a). O Panno Święta! Wysłuchaj moje prośby, obiecuję wielbić szczerze Majestat Boski i Jego Dobroć Nieskończoną w Tobie; obiecuję chwalić Najświętszą Pannę i Królową, Matkę Boską Maryę, Którąś Ty codziennie w kaplicy Jej Różańcowej chwaliła i Łask wielkich od Niej doznawała. Będę i Ciebie chwalić przebłogosławiona Różo Serca Jezusowego, racz pamiętać o mnie i nie wypuszczać mnie z opieki swojej. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *