Św. Stanisław Kostka

(13 listopada)

 

 

 

 

 

Uwaga.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Źródło: Wianek ku czci Najświętszej Maryi Panny Wyd.9 1881 W. Lessinski

Źródło: Nowenna Stanisław Kostka 1947

Módlcie się gorąco do tego Świętego Patrona, naśladujcie przykład jego, starajcie się zjednać sobie przyczynę jego, ćwicząc się w cnotach, którymi jaśniał, i usiłujcie pozyskać następujące odpusty, nadane przez Piusa VII i Leona XII.

Poniższe odpusty zostały nadane przez Piusa VII (Dekr. Kongr. oclpust. z 3-go kwietnia i 1-go maja 1821) i Leona XII (Reskr. tejże Kongr. z 2I  stycznia i 25 lutego 1826), ale tylko dla pewnych krajów. Aby jednakże zachęcić, wszystkich wiernych đo czci Św. Stanisława Kostki, gdyż nabożeństwo do Św. Stanisława Kostki wielce pomaga do rozbudzenia serdeczniejszej czci Matki Najświętszej udzielił ich Leon XII dla całego świata (Dekr. Św. Kongr. Odpust. z 3 marca 1827r. Racc. n.286).

  1. Uroczystość Św. Stanisława Kostki.
  • (1) Uroczystość Św. Stanisława Kostki obdarowała Stolica Święta odpustem zupełnym dla tych wszystkich, którzy wtedy przystąpią do Spowiedzi i Komunii Świętej oraz nawiedzą kościół czy kaplicę publiczną, gdzie się tę uroczystość obchodzi i pomodlą się na intencję Ojca Świętego.
  • (2) Za 10 niedziel przed tym świętem: 7 lat i 7 kwadragen w każdą niedzielę, gdy kto nawiedza kościół lub kaplicę, w której pobożne to ćwiczenie przez 10 niedziel się odbywa, jeśli się modli przez czas jakiś na intencję Papieża.
  1. Nowenna.

(3) Każdego dnia nowenny poprzedzającej uroczystość Św. Stanisława, gdy kto w niej pobożnie bierze udział, i pomodli się na intencję Ojca św. zyskuje 100 dni odpustu.

  1. Modlitwa przed obrazem Św. Stanisława w jakim kościele.

(4) Odpusty: 100 dni raz na dzień, jeśli kto odmawia sercem skruszonym i nabożnie jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Marya przed obrazem Św. Stanisława w jakim kościele.

(5) Odpust zupełny dla wszystkich, którzy odmówiwszy wspomniane Ojcze nasz i Zdrowaś Marya przez przeciąg miesiąca jednego w dniu dowolnie obranym prawdziwie żałujący za grzechy wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą i pomodlą się na intencję Ojca Świętego.

Gdyby zaś w jaki dzień miesiąca nie można było nawiedzić kościoła, można uzyskać rzeczone odpusty odmawiając gdziekolwiek Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

(Leon XII. Reskr. Św. Kongr. Odp. d. 3 marca 1827).

Wszystkie te odpusty zawarte w pkt. 1-5 można zyskać i w innym czasie roku, jeśli obchód tego święta przenosi się za pozwoleniem Biskupa na inny dzień roku.

4. Pobożne ćwiczenie ku czci Św. Stanisława.

Pobożne to ćwiczenie składa się z Różańca, kazania, modlitwy i błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Każdy uczestniczący w nim może zyskać 100 dni odpustu, jeśli  pomodli się przy tym pobożnie i sercem skruszonym na intencję Ojca Świętego.

Wszystkie te zupełne i cząstkowe odpusty udzielił Papież Leon XII z dn. 3 marca 1827r. również dla wszystkich wewnętrznych kościołów i kaplic, seminariów, kolegiów, konserwatoriów (instytutów dla panienek pod kierownictwem zakonnic lub Sióstr kongregacji), klasztorów i tych domów, które są przeznaczone na duchowne rekolekcje dla osób obojga płci.

 

 

 

Św. Stanisław Kostka

 

 

Godzinki o Św. Stanisławie 

Źródło: Maryo, Niepokalanie Poczęta módl się za nami 1904

NA JUTRZNIĘ.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga.

Ojcze, Boże Przedwieczny, otwórz wargi moje,

Niech usta ogłaszają dziwne sprawy Twoje.

Wspomóż nas, Dobry Jezu, przez wielkie zasługi

Świętego Stanisława Kostki, Twego Sługi.

Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze, i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN.

Stanisław w niewinności Aniołom zrównany,

Prowadził żywot święty, cichy niezmazany,

Względem innych łagodny i pełen miłości,

Nie zasłużone mężnie ponosił przykrości.

Od rodzonego brata srodze udręczony,

Milczał chociaż był bity i ciężko zelżony.

I w Panu swą nadzieję położywszy całą,

Cierpliwością się Bogu zasłużył wytrwałą.

Chwała Ci, wielki Boże, w Trójcy niezmierzony,

Bądź w Twych Świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona. Będę się cieszył w Panu moim, będę się radował w Bogu Zbawicielu moim.

V. Nasza pomoc jest w Imieniu Pana.

R. Który stworzył Niebo i ziemię.

V. Módlmy się. Boże! Któryś między innymi Mądrości Twojej Cudami, Błogosławionego Stanisława Kostkę w młodziuchnym wieku tak wielką świątobliwością życia obdarzyć raczył: błagamy Cię pokornie, udziel nam tej Łaski, abyśmy, idąc za przykładem Św. Stanisława, wszystkie Natchnienia i Łaski Twoje pilnie zachowywali i z nimi współpracując, zbawienia wiecznego dostąpić mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA LAUDES.

Wspomóż nas, Dobry Jezu… itd. jak na Jutrznię.

HYMN.

Dla pozyskania Nieba w prawie Pańskim stały,

Zwycięzca własnych zmysłów o zbawienie dbały.

Poznał cel Darów, które odebrał obficie,

I oddał Służbie Boga młodociane życie.

Cały Bogiem zajęty z Anioły przestawał,

Z nimi wspólnie cześć Panu pokorną oddawał,

A gdy noc ciemna innych w spoczynku uśpiła,

Jego dusza pobożna Jezusa chwaliła.

Chwała Ci, Jezu Chryste, w Trójcy niezmierzony,

Bądź w Twych Świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona. Szukałem na łożu moim, którego miłowała dusza moja.

V. Błogosławić będę Pana w każdym czasie.

R. Zawsze Chwała Jego w ustach moich.

Modlitwa wraz z wersetami końcowymi tak jak po Jutrzni.

NA PRYMĘ.

Wspomóż nas, Dobry Jezu… itd. jak na Jutrznię.

HYMN.

Miłością gorejący ku Maryi Pannie,

Niósł Tej pienia pobożne, chwalił nieustannie.

A Życie Jej bez plamy, poczęcie bez zmazy,

Wyższe sądził nad wszelkie uwielbień wyrazy.

Ona jest Matką moją, zwykł mawiać z ufnością,

Ją kochać powinienem synowską miłością.

W Jej Opiece przemożnej nadzieję położył,

Przetóż też Bóg w Nim Łaski cudowne pomnożył.

Chwała Ci, wielki Boże, w Trójcy niezmierzony,

Bądź w Twych Świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona. Ja jestem Matką pięknej miłości i bojaźni i poznania świętej nadziei.

V. Błogosławionaś Ty między niewiastami.

R. I Błogosławion Owoc Żywota Twego.

Modlitwa wraz z wersetami końcowymi tak jak po Jutrzni.

NA TERCJĘ.

Wspomóż nas, Dobry Jezu… itd. jak na Jutrznię.

HYMN.

Bóg Stanisława kochał, a dla doświadczenia

Zesłał na Niego ciężkie choroby cierpienia.

I gdy leżał w boleściach niemocą złożony,

Duszę Jego usidlić chciał duch potępiony.

Ale Darem nie groźby wszystkie swe natężył,

Bo Go znakiem zbawienia nasz Święty zwyciężył.

Mocny Rycerz Chrystusa wśród duchownej bitwy.

Miał za broń siłę cnoty i ufność modlitwy,

Chwała Ci, wielki Boże, w Trójcy niezmierzony,

Bądź w Twych Świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona. Bądźcie Bogu poddanymi, a sprzeciwiajcie się czartu, wtedy od was odstąpi.

V. Sprawiedliwy kwitnąć będzie jako drzewo palmowe.

R. Rosnąć będzie jak cedr na Libanie.

Modlitwa wraz z wersetami końcowymi tak jak po Jutrzni.

NA SEKSTĘ.

Wspomóż nas, Dobry Jezu… itd. jak na Jutrznię.

HYMN.

Gdy tryumf odniósł z czarta broniąc Świętej Wiary,

Zesłał Mu Bóg pociechę i Niebieskie Dary,

Barbara wśród Aniołów zstępująca z Nieba,

Niesie Mu Święty Pokarm pod postacią chleba.

Rozrzewniony w miłości, nadziei i wierze,

Tajemnicę Najświętszą z rąk Anielskich bierze.

Z nieśmiałością pokory, z uczuciem wesela,

Przyjął do serca swego Ciało Zbawiciela.

Chwała Ci, wielki Boże, w Trójcy niezmierzony,

Bądź w Twych Świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona. Wtedy opuścił Go szatan i Aniołowie przystąpili ku Niemu i służyli Mu.

V. Chleb z Nieba dałeś Mu, Panie.

R. Wszelką słodycz w sobie mający.

Modlitwa wraz z wersetami końcowymi tak jak po Jutrzni.

NA NONĘ.

Wspomóż nas, Dobry Jezu… itd. jak na Jutrznię.

HYMN.

Wzmocniony Wiarą Świętą i pełen ufności,

Gotów był na przeprawę z życia do wieczności.

Lecz Bóg inaczej o Nim z Woli Swej stanowił,

Gdy cudownym sposobem chorego uzdrowił.

Wtenczas Marya Sama do Niego zstąpiła,

I Dzieciątko Jezus na ręku złożyła.

O któżby radość Jego wyrazić był wstanie,

Kiedy Mu Jezus Święte dał pocałowanie.

Chwała Ci, wielki Boże, w Trójcy niezmierzony,

Bądź w Twych Świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona. Mądrość prowadziła pewną drogą sprawiedliwego, gdy przed gniewem brata swego uchodził, ukazała mu Królestwo Boskie i dała mu poznanie Świętych.

V. Panie, Ty rozerwałeś więzy moje.

R. Chcę przeto złożyć Ci ofiary dziękczynienia i wzywać Imienia Pańskiego.

Modlitwa wraz z wersetami końcowymi tak jak po Jutrzni.

NA NIESZPORY

Wspomóż nas, Dobry Jezu… itd. jak na Jutrznię.

HYMN.

Wezwany głosem od Boga do obrania stanu,

By w zakonie poświęcił życie swoje Panu

Opuszcza świat z rozkoszą w pielgrzymiej odzieży,

Do odległej krainy młody rycerz bieży.

A chociaż prześladowcy w tropy za nim biegli,

Jednak, że Go Bóg broni, prędko się spostrzegli.

Gdyż nawet rzeka bystra staje mu się drogą,

Aby po niej bezpiecznie przeszedł suchą nogą.

Chwała Ci, wielki Boże, w Trójcy niezmierzony,

Bądź w Twych Świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona. Doświadczyłeś serce moje: wypróbowałeś mnie w ogniu i nie znalazłeś żadnej niesprawiedliwości we mnie.

V. Imię Pańskie niech będzie błogosławione.

R. Teraz i na wieki wieczne.

Modlitwa wraz z wersetami końcowymi tak jak po Jutrzni.

NA KOMPLETĘ.

Nawróć nas do Siebie, Boże Zbawicielu, Panie,

I odwróć Gniew Twój od nas i słuszne karanie.

Wspomóż nas, Dobry Jezu… itd. jak na Jutrznię.

HYMN.

W stolicy chrześcijaństwa, w odległej krainie,

Przyjęty do Zakonu cnoty swemi słynie.

O, któż odda radości jego uniesienie,

Gdy swoje święte ujrzał spełnione życzenie,

W doskonałości życia jest dla innych wzorem,

Postępując w Zakonie za Jezusa torem.

I w nader krótkim czasie dla wiernych zaszczytu,

Najwyższego świętości dostępuje szczytu.

Antyfona. Któżby mi to dał, aby ciebie, brata mojego, który ssałeś piersi matki mojej mógł znaleźć i ucałować.

V. Lewica jego pod głową moją,

R. A prawica jego obejmie mnie.

Modlitwa wraz z wersetami końcowymi tak jak po Jutrzni.

OFIAROWANIE.

Nędzne modlitwy moje, Święty Stanisławie,

Na uwielbienie Twoje racz przyjąć łaskawie.

I wyproś mi ku Bogu miłość mocną żywą,

W moment śmierci Chleb Życia i wieczność szczęśliwą.

V. Módlmy się. Boże, Któryś dla pomnożenia Chwały Imienia Twojego, raczył wezwać Stanisława Świętego do Zakonu Zgromadzenia Jezusowego, udziel nam, prosimy Cię pokornie, tę Łaskę, abyśmy, naśladując Go w czystości i bogobojności życia na wieczne Błogosławieństwo zasłużyć mogli. Przez Pana naszego Jezusa. Chrystusa.

R. Amen.

Akt poświęcenia się św. Stanisławowi.

Anielski młodzieńcze, Święty Stanisławie, ja niegodny sługa Twój, pobudzony wielkimi Łaskami, które wiernym czcicielom Twoim wypraszasz, obieram Cię sobie za szczególnego Patrona i Przyczyńcę przed Bogiem, Twojej opiece polecam duszę moją, ciało moje i cały żywot twój. Postanawiam statecznie naśladować cnoty Twoje, abym Cię tym sposobem godnie uczcił i chwałę Twoją wśród innych rozszerzył. Przyjmij mnie więc za Twego sługę, wspieraj skutecznie we wszystkich przedsięwzięciach i frasunkach, i prowadź mnie drogą zbawienia do szczęśliwej wieczności. Amen.

 

 

Św. Stanisław Kostka

 

 

Litania do Św. Stanisława Kostki

Źródło: Maryo, Niepokalanie Poczęta módl się za nami 1904

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Marya, bez grzechu pierworodnego Poczęta,

Święta Marya, Królowo Wyznawców,

Święty Stanisławie, w łonie matki przeznaczony na Sługę Bożego.

Święty Stanisławie, którego matka przed urodzeniem Imię Jezus na piersiach swoich widziała,

Święty Stanisławie, którego ojciec w kościele przed Najświętszym Sakramentem ofiarował,

Święty Stanisławie, któryś w domu rodziców wzgardził dodatkami,

Święty Stanisławie, któryś od brata swego wiele wycierpieć musiał,

Święty Stanisławie, któryś na wspomnienie grzechu z boleści omdlewał,

Święty Stanisławie, któryś w cierpieniach i prześladowaniach największą cichość i pokorę zachował,

Święty Stanisławie, któryś swoim prześladowcom usługiwał,

Święty Stanisławie, któryś pod krzyżem Jezusa całe godziny rozmyślał,

Święty Stanisławie, któryś przed Najświętszym Sakramentem największych słodyczy, doznawał,

Święty Stanisławie, któryś do Komunii Świętej przez posty i umartwienia się przygotował,

Święty Stanisławie, któryś po Komunii Świętej w zachwycenie wpadał,

Święty Stanisławie, któryś na modlitwie całkiem się w Bogu zatapiał,

Święty Stanisławie, któryś Najświętszą Maryę Pannę najukochańszą Matką swoją nazywał,

Święty Stanisławie, którego Najświętsza Marya Panna nawiedzała.

Święty Stanisławie, któryś dwa razy Najświętszym Ciałem Jezusa przez Aniołów był nakarmiony,

Święty Stanisławie, któryś włosiennicą, postami i dyscyplinami dręczył niewinne ciało swoje,

Święty Stanisławie, któryś niewinności na Chrzcie Świętym odebranej aż do śmierci dochował,

Święty Stanisławie, któryś szatana Znakiem Krzyża Świętego zwyciężył,

Święty Stanisławie, któryś wzgardził wszystkimi honorami i zaszczytami świata,

Święty Stanisławie, któryś pokochał ubóstwo Ewangeliczne,

Święty Stanisławie, któryś był przykładem i zachętą do cnoty dla wszystkich kolegów,

Święty Stanisławie, któryś był prawdziwą ozdobą Zgromadzenia Jezusowego,

Święty Stanisławie, któryś w godzinę swojej śmierci Najświętszą Maryę Pannę z Panem Jezusem i z Aniołami obecną widział,

Święty Stanisławie, którego sława słynie po całym świecie,

Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej,

Święty Stanisławie, ucieczko grzeszników,

Święty Stanisławie, uzdrowienie chorych,

Święty Stanisławie, Obrońco konających,

Święty Stanisławie, Patronie i Orędowniku naszego kraju,

Święty Stanisławie, któremu się w opiekę całkiem oddaliśmy,

Święty Stanisławie, od którego ratunku i pomocy w każdym niebezpieczeństwie oczekujemy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami, Święty Stanisławie Kostko!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. O najukochańszy nasz Patronie Święty Stanisławie! błagamy Cię pokornie, abyś nam uprosił u Boga naśladowanie cnót Twoich; abyśmy idąc, za Natchnieniami Bożymi coraz więcej w doskonałości chrześcijańskiej postępowali; abyśmy zwyciężając pokusy czarta, świata i ciała pobożne życie prowadzili i wszelkiego grzechu się wystrzegali. Uproś nam także, abyśmy kochając Najświętszą Maryę Pannę opiekę w Niej mieli. Wreszcie kiedy się zbliży ostatnia godzina śmierci, zjednaj nam u Boga Łaskę, abyśmy się przez Spowiedź i skruchę serdeczną z Panem Jezusem pojednali i Jego Najświętszym Ciałem nakarmieni byli.

R. Amen.

 

 

Św. Stanisław Kostka

 

 

 

Nabożeństwo do Św. Stanisława Kostki

Źródło: Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

W Imię Ojca †, i Syna †, i Ducha † Świętego. Amen.

Boże! † wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

MODLITWA.

O najniewinniejszy Seraficzny Młodzieniaszku Stanisławie Święty! ja Twój niegodny, ale najwierniejszy sługa i wielbiciel, przychodzę do Ciebie, abym Ci oddał cześć należną i polecił się Twojej Opiece. Raduję się z Tobą z tej Chwały niepojętej, jaką Cię Bóg obdarzył w Niebie, w nagrodę żeś pałał ku Niemu miłością gorącą i czystość nienaruszoną zachował.

Dziękuję Trójcy Przenajświętszej za wszystkie Łaski i Dary, którymi Cię tu na ziemi napełniła. Dziękuję Ojcu Niebieskiemu, że już w łonie matki naznaczył Cię piętnem Swojego Syna, dla pokazania, że jako Ojciec będzie się Tobą opiekował.

Dziękuję Synowi Bożemu, że jako Dziecina raczył zostawać na Twoich rękach, pieścić się z Tobą i przez Aniołów raczył Cię nakarmić Ciałem Swym Najświętszym.

Dziękuję Duchowi Świętemu, że w sercu Twoim zamieszkał i rozpalał je tak silnym ogniem Miłości Boskiej, iż całe ciało się rozgrzewało. Przez te wszystkie Łaski, którymi Bóg ubogacił Twą duszę tu na ziemi i przez to upodobanie, jakie teraz ma w Tobie, uproś mi żal serdeczny za moje grzechy, obrzydzenie ich zupełne, abym na samą myśl grzechu omdlewał z boleści, abym wzgardził błyskotkami i marnościami świata, a serce i duszę zatapiał w dobrach niebieskich, dla których stworzony jestem, abym, poskramiając namiętności cielesne, zachował się czystym i niepokalanym.

O najdroższy Patronie! bądź moim obrońcą w życiu, a szczególniej w ostatnią godzinę śmierci. Błagam Cię o Łaskę, której bardzo potrzebuję i którą mam nadzieję, że otrzymam za Twoją przyczyną N. (tu można wymienić tę Łaskę o którą się prosi). Ty zaś Niepokalana Maryo Królowo Panieńska i Matko dusz niewinnych, która tak bardzo miłowałaś i miłujesz Stanisława Świętego, Która razem z nim tak wiele razy ukazywałaś się duszom pobożnym i proszącym Ciebie, ulituj się nade mną i przyjmij prośbę moją.

Prawda, żem niegodzien wysłuchania, bom grzesznik wielki, ale mam ufność, że niegodność moją zastąpi Twoje Miłosierdzie i zasługi Świętego Stanisława. A ja dostąpiwszy Twej Łaski, ogłaszać będę wszędzie Twą Dobroć, będę drugich zachęcał do Twojej Miłości, abyśmy Cię, wielbiąc tu na ziemi, mogli oglądać w Niebie. Amen

 

Św. Stanisław Kostka

 

 

Triduum do Św. Stanisława Kostki

Źródło: Droga do Nieba 1946

O najukochańszy mój Święty Stanisławie, wzorze miłości i niewinności! Ja, sługa Twój, polecam tobie duszę moją i oddaję Ci w szczególną Opiekę młodość moją. Proszę Cię przez miłość, którą miałeś ku Jezusowi i którą Ci nawzajem okazywał, gdy Ci się dał w postaci Dzieciątka na łonie Twoim piastować, i dwukrotnie przez posługę Aniołów Twe serce młodzieńcze Najświętszym Sakramentem posilić raczył, oraz przez miłość Najświętszej Maryi Panny, Która w ostatniej Twej godzinie duszę Twą czystą do Nieba wzięła, zachowaj mnie od wszelkiego grzechu i uproś mi wstręt i nienawiść do niego. Wyjednaj mi, Opiekunie drogi, anielską czystość serca i prawdziwe męstwo w chwilach pokus i walki o tę cnotę. Racz mi wyjednać prośbami Swoimi, ażeby mnie nikt i nic w świecie, ani nawet śmierć sama, nie mogły od gorącej miłości Zbawiciela mego i Jego Wiary Świętej oderwać. Racz mi ubłagać żywą wiarę i gorącą miłość Pana Jezusa, Utajonego w Najświętszym Sakramencie, abym nie żył bez zasilania się tym Niebieskim Pokarmem i w ostatniej chwili, podobnie jak Ty, został nim wzmocniony, a za Przyczyną Najświętszej i Wniebowziętej Maryi, Matki Twojej, a naszej Królowej, szczęśliwej doczekał się śmierci. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Wszechmogący Wieczny Boże, Który Swą Władzę rozciągasz nad żywymi i umarłymi, który okazujesz Miłosierdzie wszystkim, co dzięki swej wierze i dobrym uczynkom mają należeć do Ciebie, najpokorniej Cię błagamy, aby ci, za których się modlimy, czy na tym świecie żyją, czy też przeszli już do wieczności, za przyczyną Wszystkich Świętych Twoich, dostąpili z Twej Łaskawości przebaczania wszystkich swoich grzechów. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

V. Pan z wami.

R. I z duchem Twoim.

V. Niech nas wysłucha Pan Wszechmogący i Miłosierny.

R. Amen.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

 

Św. Stanisław Kostka

 

 

Wezwanie do Św. Stanisława Kostki.  

Źródło: Zbiorek modlitw do użytku Wychowanek Sacré Coeur 1921

Św. Stanisławie, Miłością Boską zawsze pałający, módl się za nami.

Św. Stanisławie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Św. Stanisławie, mężny zwycięzco samego siebie,

Św. Stanisławie, ukochany Synu Maryi,

Św. Stanisławie, wzorze posłuszeństwa,

Św. Stanisławie, mistrzu skromności,

Św. Stanisławie, kwiecie czystości,

Św. Stanisławie, zwycięzco własnych myśli,

Módlmy się: Święty Stanisławie, Aniele czystości, uproś mi, proszę Cię, gorące nabożeństwo do Jezusa w Najświętszym Sakramencie, serdeczną i dziecięcą ufność do Matki Niepokalanej i Łaskę zachowania zawsze czystości mego serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Św. Stanisław Kostka

 

 

Modlitwy nieustającego odpustu do Św. Stanisława Kostki.

Źródło: Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

1. O cnotę czystości.

O Święty Stanisławie, najczystszy Opiekunie mój, Aniele czystości, weselę się z Tobą onym szczególniejszym Darem czystości panieńskiej, zdobiącym serce Twe nieskalane, a błagam Cię najpokorniej, byś mi wyjednał moc i siłę przeciw wszystkim pokusom nieczystości i natchnął mnie ciągłą czujnością w strzeżeniu cnoty czystości świętej przez się najchwalebniejszej i Panu Bogu najmilszej.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

2. O cnotę miłości.

O Święty Stanisławie, najmilszy Opiekunie mój, Serafinie miłości, weselę się z Tobą onym gorejącym płomieniem miłości, który czyste i niewinne serce Twoje wznosił ku Bogu i jednoczył je z Bogiem, i błagam Cię najpokorniej, abyś i mnie wyjednał tyle ognia Miłości Bożej, aby wypalił we mnie wszelkie przywiązanie ziemskie, a zapalił mnie całego samą tylko miłością niebieską.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

3. O dobrą śmierć.

O Święty Stanisławie, najlitościwszy i najmożniejszy Opiekunie mój, Aniele czystości i Serafinie miłości, weselę się z Tobą Twoją najszczęśliwszą śmiercią, spowodowaną gorącym pragnieniem oglądania w Niebie Maryi w uroczystość Wniebowzięcia Jej, a sprawioną najwyższym aktem miłości Twej ku Niej. Składam dzięki Najświętszej Pannie, że raczyła spełnić pragnienia Twoje, i błagam Cię przez nieoceniony przywilej onej błogosławionej śmierci Twojej, byś w śmierci mojej był przyczyńcą i obrońcą moim. Ach, wstawże się za mną do Maryi, dla wyjednania mi śmierci, jeżeli nie tak szczęśliwej jak Twoja, wtedy przynajmniej dobrej i spokojnej, pod Opieką Maryi Orędowniczki mojej i Twojej, mój Opiekunie najmilszy.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Odpusty: 1) 300 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z trzema Ojcze nasz itd. z sercem skruszonym i nabożnie. (Pius IX. Reskr. własnor. d. 21 marca 1847).

2) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnym za odmówienie powyższych modlitw przynajmniej raz na dzień przez miesiąc, pod warunkiem Spowiedzi i Komunii Świętej, nawiedzenia kościoła lub publicznej kaplicy i modlitwy przez pewien czas na intencję Papieża. (Pius IX. Dekr. Św . Kongr. Odp. d. 10 lipca 1854).

4. O miłość ku Najświętszej Maryi Pannie.

Boże, Któryś Stanisława Świętego w cnocie niezmazanej czystości zachował i serce jego serdeczna synowską miłością ku Najświętszej Maryi Pannie zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez Jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała Tobie służąc, codziennie w pobożności ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

5. O miłość ku Najświętszemu Sakramentowi.

Boże, Któryś przez ręce Aniołów posłanych w towarzystwie Świętej Barbary, Ciałem Najświętszym Syna Twego Jezusa Chrystusa, wiernego Sługę Swego Świętego Stanisława zasilić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy za przyczyną tegoż Świętego Stanisława coraz gorętszą miłością pałali ku Jezusowi Utajonemu w Najświętszym Sakramencie, często Go odwiedzali, Jego czci bronili, i w każdym czasie, a szczególniej w godzinę śmierci godnie Go przyjąć mogli, i do cieszenia się z Tobą w Niebie przypuszczeni byli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Święty Stanisławie Kostko proś za nas, módl się za nas do Pana Jezusa, przyczyniaj się za nas, aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości, a potem nas przyjął do wiecznej radości.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Na intencję młodzieży, gotującej się do stanu duchownego, proszę odmówić:

7 Ojcze nasz. 7 Zdrowaś Marya. 7 Chwała Ojcu i jedno Wierzę w Boga.

Akt strzeliste odpustowe

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie.

Ile minut w godzinie a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon Jezu moja miłości.

Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi.

Najświętsza Panno strzeż serca mego.

Najsłodszy Jezu nie wychodź z niego aż do skończenia życia mojego.

Serce Jezusa stój ze mną.

Serce Jezusa bądź moją miłością.

Serce Maryi bądź moim zbawieniem.

Królowo Serca Jezusowego módl się za nami.

O Maryo wyproś duszom pobożnym wytrwanie w pobożności, grzesznikom nawrócenie, smutnym pocieszenie, konającym śmierć szczęśliwą, a duszom w Czyśćcu cierpiącym wybawienie. Amen.

5 Ojcze nasz. 5 Zdrowaś Marya. 5 Chwała Ojcu.

 

 

Św. Stanisław Kostka

 

 

Modlitwy do Św. Stanisława Kostki

Źródło: Chwała Bogu na wysokościach : wybór nabożeństwa i pieśni kościelnych 1899

Ołtarzyk rzymsko-katolicki, czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

MODLITWA I. OZDOBO KOŚCIOŁA NASZEGO NA ZIEMI

Ozdobo Kościoła naszego na ziemi i obrono Jego przed Bogiem w Niebie, Stanisławie Święty, któryś żadną pokusą ani siłą świata tego nie dał się od Służby Boskiej odwieść, racz mi wyjednać modlitwami Twoimi, aby mnie ani strapienie i boleść, ani pomyślność i szczęście doczesne, ani śmierć sama nie mogły nigdy od miłości Stwórcy i Zbawiciela mojego oderwać; racz mi uprosić zbawienną gorliwość w nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu, abym bez łaskawego tym Chlebem Anielskim posilenia się nie umierał(a), a za przyczyną Błogosławionej i Wniebowziętej Maryi Panny, Matki Pana i Odkupiciela naszego, otrzymał(a) skonanie szczęśliwe; bądź także, o Święty Ziomku nasz, prawdziwym Patronem naszym, broń nas od powietrza, głodu, ognia i od wszystkiego złego; strzeż od niezgód własnych i od zdrad nieprzyjacielskich, a zachowaj w starodawnej żarliwości Wiary Świętej, aby jako z Ciebie, naszego Ziomka Świętego, jest teraz Bogu Chwała, tak i z nas wszystkich była. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA II. PANIE JEZU, RATUJ KOŚCIÓŁ TWÓJ ŚWIĘTY

Źródło: Módlmy się  czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

Panie Jezu, ratuj Kościół Twój Święty! Natchnij czystą miłością prawdy, świętą gorliwością Duchowieństwo! niech Słowa Twoje, że „Dobry Pasterz odda duszę swą za owce swoje“ głęboko wyryją się w sercach każdego kapłana Twego. Błogosław im Panie w tym świętym, a trudnym powołaniu, niech nam w pokoju przewodniczą na drodze cnoty, ochroń ich od wszelkich nieszczęść i przeszkód, a nam dodaj siły, ażebyśmy wszystkie zbawienne ich rady w pokorze do serca biorąc, na korzyść dusz naszych obracali.

A Ty, czysty duchu Świętego Stanisława, nie odmawiaj miłości i opieki Krajowi, w którym się rodziłeś, bądź nam tarcza we wszystkich nieszczęściach, ratuj w moralnych upadkach, uproś nam u Boga uznanie win naszych, szczery żal za nie, a nade wszystko gorliwą chęć poprawy, ach bo bez tego, czegóż byśmy spodziewać się mogli? – Jakże nas Bóg w ciężkich klęskach i potrzebach naszych ratować może, kiedyśmy się oddalili od Niego, kiedyśmy Praw Jego zaniedbali? Panie, przebacz nam! Zlituj się nad nami! oświeć zaślepionych, przebacz im, boć nie wiedzą, co czynią, a przyjmij łzy i modlitwy chcących być wiernymi Tobie, przez zasługi Świętego Stanisława! ratuj ziomków Jego, zachowaj od nędzy, zachowaj od najstraszniejszego nieszczęścia, od coraz gorszego zepsucia moralnego! niech pamięć tylu cnotliwych, bogobojnych mężów odwodzi nas od brudnych namiętności! Matko Najświętsza, Któraś nam tylokrotnie Opieki Swej nie odmawiała, nie opuszczaj nas! Amen.

MODLITWA III. ŚWIĘTY STANISŁAWIE KOSTKO! OZDOBO NARODU POLSKIEGO

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Nabożeństwo codzienne 1857

Święty Stanisławie Kostko! ozdobo Narodu Polskiego, w czystości i strzeżeniu się najmniejszego grzechu. Wcielony Aniele i Serafinie, tak gorejący Miłością Boską, że aż ci ochłodę do piersi przykładać musiano, ani nienawiścią brata, ani groźbami ojca twego, ani nadzieją czekających Cię honorów od Służby Bożej oderwany nie jesteś, wyjednaj mi skutek u Pana Boga, żeby mnie utrapienie, ani nagość, ani głód, ani miecz, ani przemoc, ani wzgląd, ani afekt, ani rozkosz, ani śmierć sama nie oderwała od miłości Stwórcy mego. Uproś mi gorącego ducha w nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu, godne i częste Onego przyjmowanie, abym bez Niego nie umarł. Uproś mi afekt gorący do Najświętszej Maryi Panny, abym też i ja miał Ją za Matkę w życiu i przy śmierci. Przy tym Święty Polaku, Ziomku nasz, bądź prawdziwym Patronem Kraju naszego, broniąc go od wojen, od zaraźliwego powietrza i głodu, od niezgody w radach broniąc od zdrad nieprzyjacielskich, a zachowując w starożytnej żarliwości, żeby jako z Ciebie jest teraz Bogu Chwała, tak i z nas wszystkich była. Amen.

V. Módl się za nami Święty Stanisławie Kostko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Boże! Który pomiędzy różnymi Mądrości Twojej Cudami także i młodocianemu wiekowi dojrzałej świątobliwości Łaskę udzielasz; spraw prosimy, abyśmy za Błogosławionego Stanisława Kostki przykładem z każdej chwili czasu zbawiennie korzystając, do wiecznego spokoju wejść pospieszali. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

Modlitwa do Św. Stanisława o czystość serca i gorącość w nabożeństwie do Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza.

Źródło: Nowenna Stanisław Kostka 1947, Świętego Stanisław Kostki 1863, Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

Najukochańszy Święty Stanisławie! Serafinie miłości i niewinności! ja Twój sługa polecam Tobie duszę moją. Proszę Cię przez tę miłość, którąś miał ku Jezusowi i którą Ci Jezus nawzajem okazał, gdy Ci się dał w postaci Dzieciątka piastować, i przez miłość Najświętszej Panny Maryi, Która Cię często nawiedzała, zachowaj mnie od wszelkiego grzechu i napełnij takim do niego wstrętem i obrzydzeniem, jakim sam byłeś przejęty, gdyś na samo grzechu wspomnienie omdlewał. Wyjednaj mi anielską serca czystość i męstwo przeciw pokusom, wpajając we mnie przedziwne Twe zdanie: „Nie jestem zrodzony dla rzeczy doczesnych, ale dla wiecznych i dla tych tylko żyć winienem, a nie dla tamtych“. Racz mi wyjednać prośbami Twoimi, żeby mnie ani utrapienie, ani boleść, ani pomyślność, ani szczęście doczesne, ani śmierć sama nie mogły nigdy od miłości Stwórcy i Zbawiciela mego oderwać. Racz mi uprosić zbawienną gorliwość w nabożeństwie do Przenajświętszego Sakramentu i abym bez potrzebnego tym Chlebem Anielskim zasilenia nie umarł, a za przyczyną Błogosławionej i Wniebowziętej Maryi Panny, Matki Pana i Odkupiciela naszego, śmierć szczęśliwą otrzymał. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *