Św. Tekla

(23 Września)

 

 

 

 

Godzinki o Świętej Tekli, Pannie i Męczenniczce

Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa 1849

JUTRZNIA.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.

Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz, zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Zacna Panieńskiej korony ozdobo,

Któż w podziwieniu nie będzie nad tobą.

Cud ci to świata, żeś w błędach pogańskich

Życie zaczęła od cnót chrześcijańskich,

Przez coś tak boskie serce zniewoliła.

Ażebyś sobie ten błąd obrzydziła,

Bóg ci obmyślił Pawłowe kazanie,

Skąd światło wzięłaś nad swoje mniemanie.

V. Wybrał ją Bóg i obrał ją sobie.

R. A w przybytku swoim mieszkanie jej założył.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Módlmy się. Boże, Którego Dobroci końca nie masz, Którego Miłosierdzia nieprzebrane są skarby, użycz odrobin przynajmniej żebrzącym tych Łask Twoich, któremiś Świętą Pannę i Oblubienicę Twoją Teklę tak hojnie ubogacił, ażebyśmy przy tym Łask Twoich świetle przejrzawszy, z ciemności grzechów naszych tego zawsze w życiu naszym upatrowali, co by z wysławieniem Miłosierdzia Najświętszego, z Chwałą Świętej Oblubienicy Twojej Tekli, a zbawieniem dusz naszych było, co daj, Chryste Jezu, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyjąc i królując na wieki, Jednychże z Nimi i Dobroci, i Miłosierdzia Nieskończonego użyczasz nam skarbów.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

LAUDES

Boże, ku wspomożeniu etc. jako wyżej.

Hymn

Porzucasz zatem dom, fortun dostatki,

Przez co troskliwe rozrzewniasz twej matki

Serce, i chociaż na cię Tamirydę

Przepuszcza, żebyś dom cały w ohydę

Tym nie podała, żeś na Pawła słowa

Dom, przyjaźń, błędy porzucić gotowa.

Ty przecię milczysz na takie zarzuty,

Bo w sercu tliła myśl twa do pokuty.

V. Wspierać ją będzie Bóg Obliczem Swoim.

R. Bóg w pośrodku jej wzruszony nie będzie.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jako wyżej na Jutrznię.

PRYMA

Boże, ku wspomożeniu jako wyżej.

Hymn

Tu już otwierasz serca tajemnice,

Gdyś własne stroje, które ci rodzice

Oddali, Pawła strażnikom rozdała,

Byś więźnia swego częściej nawiedzała.

Sprzedałaś przy tym dostatki domowe,

Chcąc zagłodniałe posilać Pawłowe

Usta, z którycheś zbawienne posiłki,

Więźnia dochodząc, brała bez omyłki.

V. Rozpłynęła się Łaska w uściech twoich.

R. Dlatego błogosławił ci Bóg na wieki.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze nich przyjdzie do Ciebie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jako wyżej na Jutrznię.

TERCJA.

Boże, ku wspomożeniu jako wyżej.

Hymn

Ledwie co o tym matkę wieść dochodzi,

Prosto z Tamirym ku więzieniu godzi.

Tam, gdy siedzącą przy Pawle zastali,

Wszyscy, żeś godna stosów, zawołali.

Więc Tamir Pawła, a matka zaś ciebie,

Bijąc przy nogach Pawła, w prochu grzebie,

Tłumi nogami, chcąc twą piękność skazić

Lub od zamysłów swym biciem odrazić.

V. Ta jest, która nie znała łożnice grzechowej.

R. Odbierze przeto nagrodę, gdy Bóg wejrzy na Sługi Święte Swoje.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze nich przyjdzie do Ciebie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jako wyżej na Jutrznię.

SEKSTA

Boże, ku wspomożeniu etc. jako wyżej.

Hymn

Biciem tyrańskim gdy swego zapału

Zgasić nie mogła, więc do trybunału

Matka z Tamirym przywiedli tę parę,

Gdzie Paweł wolnym, Teklę za ofiarę

Skazał prokonsul, na stosy ogniste

Wrzucić, a Chrystus katarakty dżdżyste

Zesłał, gdzie Tekla miała to widzenie

Jakoby Paweł sam gasił płomienie.

V. Wybaw mnie Bóg od nieznośnych płomieni, które otoczyły mnie.

R. I wpośród ognia nie zgorzałam.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze nich przyjdzie do Ciebie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jako wyżej na Jutrznię.

NONA.

Boże, ku wspomożeniu etc. jako wyżej.

Hymn

Jak drugi Feniks, który swe w popiele

Gniazdo, po innym, gdy zgore, uściele,

Tak Tekla w ogniu swe gniazdo usłała,

Gdzie nad mniemanie życie odebrała.

Z tego wyszedłszy, dla Pawła konwoju

Do pielgrzymskiego zabrała się stroju,

Idą w świat głosić Chrystusową Wiarę,

Gdzie czart miał na nich sztuk zażyć nad miarę.

V. Wezwałam Pana, Ojca Pana mojego.

R. Ażeby mnie nie opuścił w dzień ucisku mojego.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze nich przyjdzie do Ciebie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jako wyżej na Jutrznię.

NIESZPORY.

Boże, ku wspomożeniu etc. jako wyżej.

Hymn

Jeszcze się do bram miasta nie zbliżyła

Antyjochii, gdy płomień rzuciła

Na Aleksandra miłość zaślepiona.

Na co niewinna, gdy bardzo strwożona,

Stanęła Tekla, przecież odpór dała

Postrzałom, które miłość natężała.

Tak druga w ogniu sprawiła potyczka,

Że laur zwycięstwa wzięła męczenniczka.

V. Wybawiłeś mnie, Panie, z rąk szukających duszy mojej.

R. I z bram ucisków, które mnie obtoczyły.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze nich przyjdzie do Ciebie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jako wyżej na Jutrznię.

KOMPLETA.

Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz.

I odwróć Gniew Twój od nas.

Boże, ku wspomożeniu etc. jako wyżej.

Hymn

Lecz nie tu zwycięstw koniec, nie tu złości,

Wskazują pannę na lwich zębów ości.

Wrzucają potym w dół pełen zjadliwych

Wężów, jaszczurek, żmij, gadzin szkodliwych.

Z dzikiemi woły, tam gdzie ostre skały

Puszczona, żeby panieńskie stargały

Członki, lecz Bóg ją od tych mąk wybawia

I przez aniołów na górze ją stawia,

Gdzie dziewięćdziesiąt lat życia przeżyła,

Tak w Bogu swego wieku dokończyła.

V. Według wielkości miłosierdzia i Imienia Twojego.

R. Wybawiłeś mnie od lwów ryczących i gotowych na pożarcie moje.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze nich przyjdzie do Ciebie.

Modlitwa z końcowymi wersetami jako wyżej na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK

Panie, Wyznawców, Męczenniczek Wzorze,

Teklo! miejże mój interes w dozorze

Duszy, za co Ci te polecam pienia,

Żebrząc przez Ciebie grzechów odpuszczenia,

Spraw, niech Marya na pomoc mi spieszy,

Jak ciebie w życiu, tak mnie w zgonie cieszy. Amen.

 

 

Św. Tekla

 

 

Litania o Św. Tekli, Pannie i Męczenniczki

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święta Teklo,

Święta Teklo, Czysta Panno,

Święta Teklo, Świętego Apostoła Pawła duchowna córko,

Święta Teklo, pilnie słuchająca Słowa Bożego,

Święta Teklo, przez Św. Pawła Apostoła do Wiary Chrystusowej nawrócona,

Święta Teklo, wiernie usługująca Świętemu Apostołowi Pawłowi,

Święta Teklo, Świętego Pawła w więzieniu żywiąca,

Święta Teklo, z miłości Chrystusowej ziemskim Oblubieńcem gardząca,

Święta Teklo, od pogańskiej matki Twojej, różnymi sposobami i biciem od Chrystusa odwodzona,

Święta Teklo, od rodziców twoich dla Wiary Katolickiej okrutnie zbita,

Święta Teklo, od Oblubieńca twego Tamirydy przed tyranem o Chrystusa oskarżona,

Święta Teklo, od bałwochwalskich kapłanów do ofiar bożków przymuszana,

Święta Teklo, żywcem na spalenie od tyrana skazana,

Święta Teklo, któraś Znakiem Krzyża Świętego ogień przeżegnawszy, deszczem z Nieba zesłanym, ten pożar zagasiła,

Święta Teklo, okrutnym lwom na pożarcie do dołu wrzucona,

Święta Teklo, dzikim wołom do nóg przywiązana na rozszarpanie,

Święta Teklo, któraś Mocą Boską od wszystkich mąk wolną została,

Święta Teklo, pierwsza z białogłowskiej płci Panno i Męczenniczko,

Święta Teklo, któraś zacną Tryfemę i cały dom jej do Chrystusa nawróciła,

Święta Teklo, od Aniołów do Seluecji na górę zaniesiona była,

Święta Teklo, któraś aż do dziewięćdziesiątego roku życia swojego na tej górze wiernie Bogu służyła,

Święta Teklo, któraś tam od Oblubieńca Twego, Chrystusa, często nawiedzaną bywała,

Święta Teklo, któraś wiele dusz Chrystusowi pozyskała i do Chrztu Świętego przyprowadziła,

Święta Teklo, któraś jest najpewniejszą ucieczką w różnych uciskach i zdesperowanych sprawach,

Święta Teklo, któraś jest matką wszystkich wdów, sierot i panien,

Święta Teklo, któraś blisko Tronu Boskiego, jako wspomożycielka nasza posadzona,

Święta Teklo, któraś od Ojców Świętych osobliwie wychwalona i uczczona,

Święta Teklo, która wszystkim uciekającym się do Ciebie, pociechę i ratunek Boski upraszasz,

Święta Teklo, do której grobu Chrześcijanie podróżowali,

Święta Teklo, zwierciadło i przykładzie Panien,

Święta Teklo, pociecho i radości Boga Ojca Przedwiecznego,

Święta Teklo, jedyne rozkoszy Syna Boskiego, Oblubieńca Twojego,

Święta Teklo, Najśliczniejsze mieszkanie i przybytku Ducha Świętego,

Święta Teklo, Panno i Męczenniczko,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święta Teklo, najpierwsza z Panien Męczenniczko.

R. Abyśmy się stali uczestnikami Twoich zasług u Boga i Obietnic Jego.

V. Módlmy się. Boże, Któryś Świętą pannę i męczenniczkę Twoją Teklę jako pierwiastki z ciemności pogańskich obrał Sobie za oblubienicę, osobliwymi Łaskami i przywilejami ją udarowawszy, na pomoc i pociechę wiernych Twoich. Daj nam przez Jej święte zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy w ciemnościach grzechów naszych przez Łaskę Twoją oświeceni, od wszelkiego złego duszy i ciała uwolnieni, prośby naszej pożądany skutek otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą, żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Tekla

 

 

Modlitwa do Świętej Tekli, Panny i Męczenniczki (I)

Głos duszy 1881

O Święta Teklo, potrójnym wieńcem od Oblubieńca swego ukoronowana, jako Panna, Męczenniczka i Nauczycielka, Patronko wszystkich opuszczonych, uproś mi tę Łaskę u Boskiego Oblubieńca Twego, abym się wszystkich złych nałogów pozbył, na świętą drogę cnoty wstąpił i Boga mojego znalazł. Uproś mi oderwanie się od rzeczy światowych, od zgubnych skłonności, które by memu zbawieniu przeszkodzić mogły; niech pobożne uczynki, a zwłaszcza miłosierdzie nad bliźnim zjednają mi Łaskę u Chrystusa Pana. Spraw, aby serce moje, podobnie Twemu, przejęte było gorącą miłością ku Boskiemu Zbawicielowi mojemu, i niech mara w nienawiści grzech, który Tego Dobrego Pana obraża; niech za pomocą Twoja wyniszczę wszystkie namiętności i niegodziwe żądze, a duszę swoją prawdziwą Miłością Boską zapalę. Wyjednaj mi cnotę wytrwałości, iżbym w zamysłach i przedsięwzięciach swoich trwał statecznie i żeby sama śmierć nawet nie zdołała mnie od nich oderwać. Uproś mi u Boga, żebym nigdy nie miał w nienawiści nieprzyjaciół moich; wszelkie zaś krzyże, nie ulęknionym sercem, ochotnie i mężnie dla Boga znosił. Uczyń, abym wszystkie złe skłonności porzuciwszy, Ciebie, o prawdziwa sługo Chrystusowa, naśladował, i nieprzyjaciół moich zwyciężywszy pokazać mógł, iż Bóg zawsze jest Obrońcą moim. Wybaw mnie od języków złośliwych, potwarzających, niechaj też sam będę tak ostrożny, iżbym nikomu językiem moim szkodzić nie mógł, żeby nic gorszącego nigdy z ust moich nie wyszło. Zjednaj mi Łaskę, aby Bóg Miłościwy był mi ratunkiem w każdym utrapieniu moim, a mój Anioł Stróż nie opuszczał mnie nigdy. Uproś mi na koniec to szczęście, abym świątobliwie na Ręku Jezusa, Maryi, Józefa Świętego skonał i łaskawy Sąd Boski po śmierci usłyszał, żebym z Tobą wspólnie oglądać i chwalić mógł Boga mojego na wieki. Amen.

 

 

Św. Tekla

 

 

Modlitwa do Świętej Tekli, Panny i Męczenniczki (II)

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Winszuję Ci, Święta Teklo, tego zaszczytu, żeś już osiągnęła Boga Najwyższego, Dobro swoje, i w nim masz wszystko szczęście wieczne. Wysłużyłaś Go sobie pięknymi cnotami, uczynkami, i miłością Boga do Którego przyczyń się za mną sługą Twoim, a czego niegodność moja u Niego wyżebrać nie może, Twoja skuteczna i święta przyczyna niech mi wyjedna. Prezentuj Twoje cnoty i proś Go przez zasługi Twoje i Wszystkich Świętych, żeby się zmiłowawszy nad grzeszną duszą moją zbawił ją, i pokazał Opatrzność nad wszystkimi niedostatkami mymi, żeby był moim Pocieszycielem w smutkach i Wybawicielem od wszelkiego złego.

Niech dzień dzisiejszy Twojej Chwale poświęcony, tak dla mnie będzie szczęśliwy, żebym przez Ciebie wszystko otrzymał. Daj Łaskawy, Miłosierny i Wszechmogący Boże, dla Tej Świętej Twojej, przez którą teraz ja Ciebie czczę, w imię Jej proszę, a otrzymawszy będę Cię z nią uwielbiał i chwalił na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Św. Tekla

 

 

Modlitwa do Świętej Tekli, Panny i Męczenniczki (III)

Zegarek czyscowy 1774; Nadzieja grzesznych 1728

Antyfona.

Przybądźcie Wszyscy Święci, pospieszcie się Aniołowie Pańscy, przyjmijcie duszę moją kiedy się z ciałem rozstawać będzie, i postawcie ją przed Obliczem Boskim.

Niech mnie w godzinę śmierci mojej przyjmie Jezus Pasterz Najdobrotliwszy, Który zgubioną owieczkę wziął na Ramiona Swoje i zaniósł do Ojca Niebieskiego.

Aniołowie Święci niech ją zaniosą na Łono Abrahamowe, żebym z Łazarzem wiecznego mógł (mogła) zażywać spoczynku.

V.  Módlmy się: O Święta Teklo, prosimy cię teraz zawczasu póki przy zupełnym rozumie i wszelkiej refleksji jesteśmy, aby naówczas gdy kapłan nad umierającym ciałem naszym będzie wzywał Imienia Twego, przybyć raczyła ratować nas, abyśmy sercem i usty nabożnie wymawiając Najsłodsze Imiona: Jezus, Marya, Józef, życie nasze w Łasce Bożej zakończyli. Spraw to Patronko nasza, ażeby Sędzia Sprawiedliwy był nam natenczas Miłosierny i Łaskawy dla nas: Kiedy zaś Święty Michał Archanioł sprawy nasze położy na wadze, przybądź Teklo Święta z Najbłogosławieńszą Matką Boską i Świętym Aniołem Stróżem naszym, i Patronami Świętymi! Dopomóż odpędzić szatana, żebyśmy wieczność szczęśliwą zaczynając, mówić wesoło mogli: Niech będzie Bóg pochwalony wiecznie, żeśmy znaleźli Łaskę i Miłosierdzie Jego. Amen.

 

 

Św. Tekla

 

 

Modlitwa do Świętej Tekli, Panny i Męczenniczki (IV)

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Prosimy Cię, Panie Boże, Ojcze nasz, abyś przez zasługi Świętej Tekli, Panny i męczenniczki, którejś tyle męstwa do znoszenia okropnych mąk i cierpień udzielił, i nam cierpliwości dodał w naszych utrapieniach, abyśmy w Tobie pokładając nadzieję, nie zeszli z drogi cnoty, ale ciągle na niej postępując, doszli do Chwały Twojej, gdzie żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Tekla

 

 

Modlitwa do Świętej Tekli, Panny i Męczenniczki (V)

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Boże, Któryś Świętą Pannę Twoją i Męczenniczkę Teklę obrał Sobie za oblubienicę, jako pierwiastek z ciemności pogańskiej, i osobliwymi ją Darami i Łaskami udarował, na pomoc i pocieszenie wszystkich wiernych sług Twoich, w każdym razie, a mianowicie przy skonaniu za Patronkę przeznaczył; daj nam przez jej święte zasługi i skuteczną przyczynę, abyśmy z ciemności grzechów naszych, przez Łaskę Twoją, wyprowadzeni zostali z wszelkich złych nałogów, od boleści duszy i ciała wybawieni byli, abyśmy życie nasze, w Łasce Bożej zakończyli. A kiedy Święty Archanioł Michał sprawy nasze położy na wadze Sprawiedliwości Twojej, ażeby Święta Tekla z Najbłogosławieńszą Matką Boską, ze Świętym Aniołem Stróżem naszym, ku ratunkowi naszemu pośpieszyła, ażebyśmy wieczność szczęśliwą zaczynając, mogli zawołać: niech będzie pochwalony Pan Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Tekla

 

 

Modlitwa do Świętej Tekli, Panny i Męczenniczki (VI)

Źródło: Arka pociechy 1880r.

Wszechmogący, a Wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, proszę Cię za przyczyną Świętej Tekli, racz mnie łaskawie od wszelkich pokus w godzinę śmierci mojej wybawić, jakoś Świętych Apostołów Piotra i Pawła z więzienia, i Świętą Teklę Pannę i Męczenniczkę od trzech okrutnych męczarni wybawił; racz mnie do Chwały Niebieskiej wspołem z Wybranymi Twymi miłościwie przyjąć. Ty zaś, o Święta Patronko moja, przybądź mi w ostatniej potrzebie konania mego, i uproś mi ten Dar Ducha Świętego, aby ostatnie tchnienie serca mego pałało najgorętszą miłością Pana Jezusa. A gdy już mój język zdrętwieje od śmiertelnych boleści, spraw to, abym przynajmniej sercem wynurzał(a) te Imiona: Jezus, Marya, Józef, i owe Zbawiciela Słowa z Krzyża wyrzeczone: Ojcze Niebieski w Ręce Twoje polecam ducha mego. Jezu Chryste, Synu Boga żywego, w Ranach Twoich pokładam nadzieję odpuszczenie wszelkich nieprawości moich; Duchu Przenajświętszy, Łasce się Twojej polecam. O Trójco Przenajświętsza, w Tobie żyję, w Tobie umieram, i Twoim chcę być teraz i na wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023