Litania do Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika

Polka przed Bogiem 1910r.

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko

Święta Panno nad pannami

Święty Wojciechu

Święty Wojciechu, z imienia wojskową pociechę znaczący,

Święty Wojciechu, z pobożnych i szlachetnych rodziców narodzony

Święty Wojciechu, sławo słowiańskich narodów

Święty Wojciechu, zaszczycie i światło narodu naszego

Święty Wojciechu, od pierwszego niemowlęctwa Bogu poświęcony

Święty Wojciechu, w dzieciństwie łask Panny Maryi doznający

Święty Wojciechu, w łasce Bożej ciągle wzrastający

Święty Wojciechu, szczególniejszy Maryi czcicielu

Święty Wojciechu, w postach i modlitwach się kochający

Święty Wojciechu, mężnie pokusy zwyciężający

Święty Wojciechu, pogromco szatanów

Święty Wojciechu, wzorze pokory i posłuszeństwa

Święty Wojciechu przenoszący ustronie klasztorne nad zaszczyty pasterskie

Święty Wojciechu, doskonałości życia jedynie pragnący

Święty Wojciechu, cudami od Boga w życiu wsławiony

Święty Wojciechu, dobrych uczynków nadal nie odkładający

Święty Wojciechu, towarzyszu poufały króla Bolesława

Święty Wojciechu, miłością najwyższą z Królem Niebios połączony

Święty Wojciechu, niezmordowany pracowniku w winnicy Chrystusowej

Święty Wojciechu, misjonarzu i Chrzcicielu Gdańska

Święty Wojciechu, apostole narodu pruskiego

Święty Wojciechu, od bałwochwalczych prusaków zamordowany

Święty Wojciechu, od samych niewiernych równo ze złotem ceniony

Święty Wojciechu, ozdobo arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego

Święty Wojciechu, drogi depozycie miasta Gniezna

Święty Wojciechu, Patronie i opiekunie narodu naszego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Święty Wojciechu!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Niechaj nam, błagamy Cię, Panie Boże, błogosławiony sługa Twój Wojciech, Biskup  i Męczennik, zjedna Twoje przebaczenie, abyś nam i występków naszych zapomnieć  i dobrodziejstw pożądanych, łaskawie udzielić raczył. Przez Chrystusa, Pana naszego.         ℟. Amen.

 

 

Modlitwa litanijna do św. Wojciecha, patrona Polski

Modlitwa litanijna do św. Wojciecha, patrona Polski, ułożona na uroczystość 950-lecia jego śmierci. Warszawa, dnia 11 lutego 1947

 

Wszechmogący, Wieczny Boże, klęcząc u grobu św. Wojciecha, który za życia swego był narodowi naszemu przykładem wiary i przyjacielem, a teraz przed Obliczem Twego Majestatu jest naszym Orędownikiem, błagamy Cię, wysłuchaj łaskawie modlitwy, którą do Ciebie przez wstawiennictwo Świętego Męczennika zanosi wierny lud Twój.

Ty zaś Matko Boża, Królowo Polski i Wniebowzięta Patronko tego świętego Kościoła Gnieźnieńskiego, okaż nam dobrotliwość Swego Niepokalanego Serca.

Św. Wojciechu, któryś w zaraniu narodu naszego utwierdzał go w wierze, uproś nam umiłowanie Prawdy Przedwiecznej.

Św. Wojciechu, któryś w duszę polską szczepił cześć i miłość ku Bogarodzicy Dziewicy, wyproś nam Jej przemożną opiekę.

Św. Wojciechu, prawa Bożego głosicielu nieugięty, wyproś kapłanom polskim ducha żarliwości i apostolstwa.

Św. Wojciechu, darem osobliwej rady obdarzony, któryś utwierdzał królów we wierze świętej, wyproś rządcom Rzeczypospolitej zrozumienie Swej woli i światło w rządach.

Św. Wojciechu, któryś życie oddał za wiarę, wyproś nam stałość i męstwo w wyznaniu Chrystusa życiem całym.

Św. Wojciechu, któryś czuwał nad narodem naszym w dniach chwały i upadku, wyproś nam trwałą wierność Kościołowi Świętemu.

Św. Wojciechu, którego wstawiennictwu zawdzięczamy odzyskanie wolności, wyproś Ojczyźnie naszej ducha jedności i zgody.

Niech Cię wielbi Panie Boże nasz. Lud Polski przy grobie Świętego Męczennika, by Jego krew ofiarna wyjednywała narodowi dalsze Twe łaski i opiekę.

Przez zasługi Świętego Wojciecha, naucz nas. Boże, odradzać się przez łaskę św. Sakramentów, żyć w pobożności i trwać w miłości Twojej.

Przez zasługi św. Wojciecha, spraw Boże, aby Polska życiem chrześcijańskim chwałę Ci oddawała.

Przez zasługi św. Wojciecha, spraw Boże, aby naród Polski swych świętych posłannictw dopełnił.

Przez zasługi św. Wojciecha, spraw Boże, abyśmy wszyscy po cnotliwym życiu, rajskiego wesela dostąpić mogli – Amen.

Do patrona parafii

Patronie naszej parafii, stróżu naszego kościoła, Święty Wojciechu, twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, prace i nasze dusze. Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. Błądzących prowadź do Kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym Ciebie – wytrwanie. Weź w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą. Módl się do Boga za chorych i cierpiących naszej parafii. Uproś, Patronie nasz, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów. Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga.

 

 

Modlitwa do Św. Wojciecha kard Augusta Hlonda

Wszechmogący Wieczny Boże, uciekając się pod opiekę św. Wojciecha, który za życia swego był narodowi naszemu przykładem wiary i przyjacielem, a teraz przed Obliczem Twego Majestatu jest naszym Orędownikiem, błagamy Cię, wysłuchaj łaskawie modlitwy, którą do Ciebie przez wstawiennictwo Świętego Męczennika zanosi wierny lud Twój.

Ty zaś, Matko Boża, Królowo Polski i Wniebowzięta Patronko świętego Kościoła Gnieźnieńskiego, okaż nam dobrotliwość Swego Niepokalanego Serca.

Św. Wojciechu, któryś w zaraniu narodu naszego utwierdzał go w wierze, uproś nam umiłowanie Prawdy Przedwiecznej.

Św. Wojciechu, któryś w duszę polską wszczepił cześć i miłość ku Bogarodzicy Dziewicy, wyproś nam Jej przemożną opiekę.

Św. Wojciechu, prawa Bożego głosicielu nieugięty, wyproś kapłanom polskim ducha żarliwości i apostolstwa.

Św. Wojciechu, darem rady osobliwie obdarzony, któryś utwierdzał królów w wierze świętej, wyproś rządcom Rzeczypospolitej zrozumienie Twej woli i światło w rządach.

Św. Wojciechu, któryś życie oddał za wiarę świętą, wyproś nam stałość i męstwo w wyznawaniu Chrystusa życiem całym.

Św. Wojciechu, któryś czuwał nad narodem naszym w dniach chwały i upadku, wyproś nam trwałą wierność Kościołowi świętemu.

Św. Wojciechu, którego wstawiennictwu zawdzięczamy odzyskanie wolności, wyproś Ojczyźnie naszej ducha jedności i zgody.

Niech Cię wielbi, Panie Boże nasz, lud polski przy grobie Świętego Męczennika, by Jego krew ofiarna wyjednywała narodowi dalsze Twe łaski i opiekę.

Przez zasługi św. Wojciecha, udziel nam, Boże, grzechów odpuszczenia.

Przez zasługi św. Wojciecha, naucz nas, Boże, odradzać się przez łaskę świętych sakramentów, żyć w pobożności i trwać w miłości Twojej.

Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, aby Polska życiem chrześcijańskim chwałę Ci oddawała.

Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, aby naród polski swych świętych posłannictw dopełnił.

Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, abyśmy wszyscy po cnotliwym życiu rajskiego wesela dostąpić mogli. Amen

 

 

Modlitwa do Św. Wojciecha, Patrona Polski.

Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Boże, który nikogo zguby nie chcesz, i  owszem każdemu twej prawdy światło  pokazujesz: dziękuję ci jak najpokorniej za  to: że oświeciwszy naród Polski Chrześcijańską wiarą, z tymże światłem na oświecenie Prus w bałwochwalstwa ciemności zostających, wprowadziłeś do nich Świętego Wojciecha Arcybiskupa i Męczennika twego. O jak przedziwnie! Męczeńska jego krew w tymże kraju wylana stała się nasieniem Chrześcijaństwa szczęśliwie po całych Prusach rozkrzewionego. Ale że nieprzyjaciel twój, Boże zdradą między nie nasiał  kąkolu wiele, a ten się coraz bardziej rozrasta, i w górę idzie: jeżeli nie chcesz go Panie przed żniwem Sądu twojego wykorzenić, racz przynajmniej przez swą wszechmocność bronić: ażeby prawowiernych ziarno nie było przytłumione, i wyniszczone.

O Święty Wojciechu najpierwszy Apostole Pruskiego kraju! bądźże mu teraz jeszcze Patronem u Boga w Niebie. Zacząłeś wnosić weń prawdziwą Chrystusa wiarę, uprośże jej zachowanie, i pomnożenie. Poniosłeś Męczeńską śmierć dla Chrystusowej Ewangelii, i prawdę jej wylaniem krwi swojej podpisałeś.» zjednajże nam to wszystko tak, jakoś nauczał wierzyć, i w przyzwoitych tej wierze obyczajach żyć do śmierci,  Amen.

Apostole i Męczenniku Święty Wojciechu, który opowiadając pogańskiemu ludowi Prusaków Prawdę Ewangelii, koronę męczeńską odebrałeś, racz modlitwami Twoimi uprosić u Pana, który Cię nagrodził zapłatą wiekuistą, abym tę Wiarę Chrystusową od Ciebie zaszczepioną zachowywał(a), pomnażał(a) i utwierdzał(a) w Ojczyźnie naszej: abyśmy od Świętych Nauk, których Prawdę krwią swoją podpisałeś, w niczym nie odstępowali i na towarzystwo z Tobą w Niebie zasłużyli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

 

 

Droga do zbawienia 1863

Apostole i męczenniku Święty Wojciechu, który opowiadając Ewangelią Świętą, od Prusaków pogan okrutnie zamordowanym zostałeś siedmiu włóczniami, a wykupione ciało twe z rąk pogańskich jaśniejące wielką światłością pośród naszego spoczęło kraju. Ty który od dziewięciuset lat jesteś patronem naszym i skuteczną swą przyczyną, niejedną już łaskę od Pana Zastępów dla nas zjednałeś: prosimy Cię święty biskupie, Apostole i Męczenniku, nie wypuszczaj nas i nadal z Twojej opieki, ale modlitwami twymi wyjednywaj nam pobożność, gorącą wiarę, hołdy chrześcijańskie, miłość ku bliźniemu. Niechaj nigdy nie odstępujemy ani na jeden krok od nauk, które krwią swoją przypieczętowałeś, niech krew ta czysta i niewinna wyda hojne owoce, abyśmy przez nią ułatwione mieli zbawienie nasze i po życiu cnotliwym mogli dostąpić królestwa niebieskiego, a przez wytrwałość i niezachwianą moc w wierze Świętej stali się godnymi tego szczęścia jakiego Ty święty nasz patronie używasz na łonie Zbawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa Gillar Bytom 1895

Biskupie i męczenniku Święty Wojciechu, który opowiadając poganom pruskim prawdę Ewangelii, odebrałeś koronę męczeńską, racz uprosić modlitwami twoimi u Pana, który cię nagrodził zapłatą wiekuistą, iżbym też wiarę Chrystusową, od ciebie zaszczepioną, widział pomnożoną i utwierdzoną w ojczyźnie naszej; abyśmy od świętych nauk, których prawdę krwią swoją podpisałeś, w niczym nie odstępowali i na towarzystwo z tobą zasłużyli w niebie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

Święty Wojciechu, ustawicznie na modlitwach postami się suszący i schnąwszy, widząc nieprawość ludzką dziejącą się, niezmordowany Peregrynacie po miejscach świętych, a pracowity Apostole koło nawrócenia narodów niewiernych i wiernych, ale odwróconych od Boga przez nieprawość, proszę cię pokornie, żebym tak szukał we wszystkim honoru Boskiego i zbawienia bliźniego, żebym był tobie podobny w żarliwości i we wszystkich cnotach. Proszę cię też jako osobliwego Patrona korony Polskiej, żebyś od niej oddalił przyczyną swoją wojny, głód i gniew Boży, jedną myśl niezgodnym Polakom. Ozdobo Infuły Gnieźnieńskiej! nie dopuszczaj abyśmy szli Polacy w pogardę u niewiernych narodów.

Pasterzu czujny, broń owieczek twoich krwią Baranka Jezusa odkupionych, żeby żadna nie zginęła, a najbardziej dusza moja. Jako ty na wadze położony, lekki stałeś się, tak niech i ja ulżę się z ciężkich grzechów, a niech wiele ważę w cnoty i dobre uczynki, żebym wiele pospłacał przed Bogiem moim w szczęśliwej wieczności. Amen.

***

Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868

O święty Wojciechu, Apostole naszego kraju, bądź nam jeszcze teraz patronem u Boga w niebie Przyniosłeś do naszej ziemi znajomość prawdziwej Chrystusa wiary; uproś u Boga, aby ją między nami zachował, pomnażał i utwierdzał. Poniósłszy męczeńską śmierć dla Chrystusowej Ewangelii, prawdę jej wylaniem krwi poparłeś; zjednaj nam, abyśmy w to wszystko tak jakeś nauczał, wierzyli, i w przyzwoitych tej wierze obyczajach żyli aż do śmierci. Amen.

***

Błogosławmy Panu 1891

Święty Wojciechu, żarliwy Apostole około nawracania narodów niewiernych i wiernych, ale odwróconych od Boga przez nieprawość; proszę Cię pokornie, abym tak szukał we wszystkim honoru Boskiego i zbawienia bliźnich, abym i pracy i życia nie żałował, i był Tobie podobny w żarliwości o chwałę Bożą i we wszystkich cnotach. Proszę Cię także żebyś od nas oddalił przyczyną swoją wojny, głód i gniew Boży, jedną myśl uprosił niezgodnym. Pasterzu czujny, broń owieczek Twoich, Krwią Baranka Jezusa odkupionych, żeby żadna nie zginęła, a przede wszystkim dusza moja. Jako Ty na wadze położony, lekkim stałeś się, tak niechaj i ja ulżę się z ciężkich grzechów, a niech wiele ważą w cnoty i dobre uczynki, abym wiele popłacał przed Bogiem moim w szczęśliwej wieczności. Amen.

 

Modlitwa o odpuszczenie win do Św. Wojciecha.

Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa 1897

Miłościwy Boże, racz nam odpuścić łaskawie przewinienia nasze za przyczyną błogosławionego Wojciecha, biskupa i męczennika, i dopomóż nam, abyśmy cnoty jego naśladując, mogli dostąpić błogosławieństwa wiecznego. Amen.

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *