Św. Augustyn

(28 Sierpnia)

 

 

 

 

Godzinki o Świętym Augustynie

Arka pociechy 1880

Jutrznia

Otwórz, Wszechmocny Panie! grzeszne usta moje,

By wielbiły na wieki Święte Imię Twoje.

Przybądź mi, Boże! w pomoc z Łaskawości Swojej,

A racz dodać ratunku grzesznej duszy mojej.

Pokłon niski niech będzie w Trójcy Jedynemu,

Bogu Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Prosząc, by nam darował grzechów odpuszczenie,

Potem z Swymi Świętymi wieczne odpocznienie.

Hymn

Zawitaj jasne światło! Ty niegdyś zaćmiony,

Błędy manichejskimi, a dziś nawróconym

Augustynie! wśród doktorów jesteś na czele,

Dziwna pochodnio płoniesz w Chrystusa Kościele;

Z nauki głębokiej dziś uwielbiamy Ciebie,

Prosząc, byśmy w niej trwając, ujrzeli Cię w niebie.

V. O Święty Augustynie! przez Twoją przyczynę.

R. Zjednaj nam Łaskę Boską, przejednawszy winy.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją,

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Racz nakłonić ucha Swego, Wszechmogący Boże! na prośby nasze, a którym otuchę czynisz o Litości Twojej, tym za przyczyną Błogosławionego Augustyna, Wyznawcy i Biskupa Twego skutek zwykłego Miłosierdzia Swego racz miłościwie okazać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, na wieki wieków. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją,

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju na wieki.

R. Amen.

Laudes, czyli uwielbienie

Przybądź mi, Boże! w pomoc z Łaskawości Swojej itd. jak wyżej!

Hymn

Ciebie matka Monika tak długo płakała

Ażby Cię w społeczności sług Boskich widziała;

Nigdy Cię z macierzyńskiej nie spuszczając pieczy,

Aż Cię z twych błędów łaska Boża nie wyleczy;

Uproś nam także przez łzy Matki Twojej Świętej,

Abyśmy w służbie Boskiej trwać mogli zaczętej.

Wersety i modlitwa z końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

Pryma, czyli pierwsza godzina

Przybądź mi, Boże! w pomoc z Łaskawości Swojej itd. jak wyżej!

Hymn

Zawitaj odrodzony przez Chrzest Ambrożego,

Z nimże wyśpiewujący z natchnienia Boskiego.

Cudownie, on hymn święty: „Ciebie chwalim Boga”,

Skąd na wszystkie kacerstwa padła wielka trwoga;

Żeś je mężnie odstąpił z taką dla Cię chwałą,

Uproś nam w służbie Bożej stateczność wytrwałą.

Wersety i modlitwa z końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

Tercja, czyli trzecia godzina

Przybądź mi, Boże! w pomoc z Łaskawości Swojej itd. jak wyżej!

Hymn

Tobie Jednorodzony Syn Boga żywego

Dał i zlecił opiekę Kościoła Swojego,

Ukrywszy Swoje Bóstwo w pielgrzyma postaci,

Abyś gdy się błąd szerzy, prawdy uczył braci;

Bądźże w głowie i członkach onego obroną,

I nam od nieprzyjaznych duchów bądź zasłoną.

Wersety i modlitwa z końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

Sexta, czyli szósta godzina

Przybądź mi, Boże! w pomoc z Łaskawości Swojej itd. jak wyżej!

Hymn

Tyś Ojcem pustelników, Patryarchą wielu

Zakonów, którzy wiarą przy swym Zbawicielu

Stojąc, a świątobliwie pod Regułą Twoją

Żyjąc, dotychczas mężnie Kościół Boży zbroją;

Dajże wszystkim do Twojej Służby się garnącym,

Kochać Boga, jak i ty sercem pałającym.

Wersety i modlitwa z końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

Nona, czyli dziewiąta godzina

Przybądź mi, Boże! w pomoc z Łaskawości Swojej itd. jak wyżej!

Hymn

Trzyś rzeczy pragnął widzieć na świecie żyjący:

Chrystusa w Ciele, i jak był Paweł każący,

Potem ozdoby Rzymu dawniej kwitnącego;

Teraz już widząc Boga, nie pragniesz niczego.

Dostąpiłeś spokoju w świętej ciekawości,

Zjednaj i nam choć cząstkę tejże szczęśliwości.

Wersety i modlitwa z końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Przybądź mi, Boże! w pomoc z Łaskawości Swojej itd. jak wyżej!

Hymn

Witaj,  o światło! jaśniej nad słońce świecące,

Tajemnice Trójcy Świętej w księgach kreślące;

Tyś z grona doktorów najszczytniejszym doktorem,

Przechodzący wszystkich swym piśmiennictwa wzorem;

Tyś Kościół z Nieba wziętą utwierdził mądrością,

Spraw, aby się mógł cieszyć w pokoju jednością.

Wersety i modlitwa z końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

Kompleta, czyli dopełnienie

Racz nas podźwignąć, Boże! z błędu grzechowego,

Żebyśmy uszli Sądu Twojego strasznego.

Przybądź mi, Boże! w pomoc z Łaskawości Swojej itd. jak wyżej!

Hymn

Niech Ci, Boże Wszechmocny! dzięki będą wieczne,

Że przy świetle doktorów dusze są bezpieczne.

Był Augustyn sam z młodu w niedowiarstwie pilny,

Teraz jest młot kacerzów, pogromca ich silny.

Jego nauka niech nas utwierdza w wierze, w cnocie,

Byśmy z nim Boga w Jego widzieli Istocie.

Wersety i modlitwa z końcowymi aklamacjami jak wyżej na Jutrznię.

Polecenie Godzinek

Przyjmij Święty Doktorze, od nas te godzinki,

Utaj i pokryj wszystkie nasze złe uczynki;

A pełną wszelkich zasług przyczyną przed Bogiem

Spraw, abyśmy się grzechu brzydzili nałogiem.

Serca nasze iskierką zapal tej miłości,

Którą zawsze pałały przedtem Twe wnętrzności.

V. Módl się za nami, Święty Ojcze Augustynie!

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Dozwól nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, cieszyć się pobożnym wspomnieniem Świętego Ojca naszego Augustyna, pod którego opieką przy Pomocy Twojej spodziewamy się osiągnąć zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Litania o Świętym Augustynie

Arka pociechy 1880

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Ojcze Augustynie,

Synu pobożnych łez Świętej Moniki, Matki Twojej,

Ojcze i Prawodawco Pustelników,

Patryarcho wielu Zakonów pod Twoją Regułą żyjących,

Cudowny Naśladowco Pawła Świętego w nawróceniu się do Boga,

Światło wybrane Doktorów,

Chwalebny badaczu Pisma Świętego,

Światło wszystkich nauczycieli,

Pochodnio jaśniejąca w Kościele Bożym,

Gromicielu kacerstwa,

Mocny filarze Kościoła Chrystusowego,

Waleczny wojowniku przeciw nieprzyjaciołom Kościoła Świętego,

Podporo gruntowna prawdziwej wiary,

Nauczycielu wszelkiej prawdy,

Nauczycielu Teologów,

Naczynie Boskiej Mądrości,

Wzorze życia Apostolskiego,

Obrono Kościoła Katolickiego,

Biskupie głębokiej wiary i wielkiego politowania,

Niespracowany głosicielu Słowa Bożego,

Nieustraszony Obrońco Wiary prawowiernej,

Śliczna i kosztowna Perło wyznawców,

Pisarzu objaśniający Tajemnice Wiary Świętej,

Mężu zraniony Miłością Chrystusową,

Biskupie wielkiej pokory i miłości,

Żywy obrazie wielkiej miłości Boga i bliźniego,

Znakomita Ozdobo biskupów i prałatów,

Światło prawdziwej Wiary,

Srogi młocie kacerzów,

Rzeko płynąca niezgłębionej Boga Mądrości,

Piękna tęczo Chwały Boskiej,

Kwitnące drzewo oliwne w Domu Bożym,

Pracowita pszczółko Boża,

Tęczo świecąca między mgłą heretyckich i pogańskich błędów,

Jasne słońce w Kościele Bożym,

Orle w słońce Trójcy Przenajświętszej patrzący,

Kwiecie różowy podczas wiosny,

Nieprzebrane źródło wymowy,

Zwierciadło świątobliwości,

Przykładzie cnót wszystkich,

Wielka Pociecho serc smutnych, synów i wszystkich do Ciebie uciekających się,

Wizerunku prawdziwie pokutujących,

Słodyczy opuszczonych,

Wspomożycielu ubogich,

Łaskawy obrońco do Ciebie się uciekających,

Pociecho ubogich i strapionych,

Pewny lekarzu chorujących,

Doświadczony gromicielu szarańczy i powietrza morowego,

Serdeczny czcicielu Trójcy Przenajświętszej,

Osobliwy doskonały miłośniku Najświętszej Maryi,

O przebłogosławiony Ojcze Augustynie,

Do Ciebie Święty Ojcze, uciekamy się, Ubłagaj nam Serce Boskie i zjednaj nam Łaskę!

Przez łzy Moniki Świętej dla Twego nawrócenia wylane,

Przez cudowne nawrócenie Twoje,

Przez Święty Chrzest Twój,

Przez cudowne powołanie Twoje,

Przez pewną i niewątpliwą wiarę Twoją,

Przez miłość i żarliwość, którąś pałał w obronie wiary świętej,

Przez prace Twoje, którymiś kościół wojujący wspierał i wzbogacił,

Przez cudowną bogomyślność i zachwycenie Twoje,

Przez cuda i nauki Twoje,

Przez święte do Nieba przeniesienie Twoje,

Przez znalezienie Ciała Twojego,

Przez zasługi Świętych, których Bogu i Kościołowi Zakon Twój urodził,

Przez przyczynę Twoją.

Abyśmy za grzechy i występki nasze prawdziwą pokutę czynili, Wyjednaj u Serca Jezusowego!

Abyśmy się szczerze do nieskończonej Dobroci Boga czemprędzej nawrócili,

Abyśmy śluby Bogu uczynione według stanu zachować mogli,

Aby miłość Boga i bliźniego, Wiara Święta i pobożność pomnożona w nas była,

Aby Kościół Święty od kacerskiej zarazy i wszelkiej skazy wolny w jedności zostawał,

Aby Ojca Świętego naszego N., najwyższego Pasterza jako Namiestnika Chrystusa Pana i Głowę Kościoła Świętego wszystkie narody czciły,

Aby wszystkie stany duchowne Tobie osobliwie podległe w świętej pobożności trwały,

Aby dobrodziejom naszym żywym i umarłym doczesną i wiekuistą zapłatą ich uczynność nagrodzoną była,

Aby hymn przedziwny, który ze Św. Ambrożym wyśpiewywałeś, i my w Niebie śpiewać zasłużyli,

Abyśmy za Twoją przyczyną bezpieczni od czartowskich najazdów do Niebieskiej Ojczyzny dostać się mogli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. O światłości Kościoła, Błogosławiony Ojcze Augustynie zacnego rodu, Doktorze wielki Prawa Bożego, wierny naśladowco, przyczyniaj się za nami do Syna Bożego, a Zbawiciela naszego, abyśmy z grzechów do Boga prawdziwie się nawrócili, bądź nam przed Bogiem wespół z Matką Twoją, Moniką Świętą, litościwym obrońcą.

V. Sprawiedliwy jako Palma zakwitnie,

R. I jako Cedr na Libanie rozkrzewi się.

V. Módl się za nami Święty Augustynie.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Panie Boże Wszechmogący! którego wnętrzności Miłosierdzia są wszystkim otwarte, i który nie chcesz zguby grzesznika, ale aby się nawrócił i żył, Majestatu Twego pokornie prosimy, aby za przyczyną Św. Augustyna, Wyznawcy Twego i Biskupa, którego pamiątkę nawrócenia nabożnie rozpamiętujemy, od więzów i złych nałogów naszych mogliśmy być uwolnieni, i serca nasze w ziemskich zatopione marnościach, Łaskawą Rękę Twoją racz wydźwignąć i do Siebie przyciągnąć. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego. Amen.

Boże, któryś Błogosławionego Ojca Augustyna, Kościołowi Twojemu w wykładaniu Pisma Świętego Tajemnic Doktora najlepszego i wybranego Biskupa opatrzył, racz nam dać prosimy i z nauk Jego wskazówki i we wstawieniu się Jego podporę. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Boże, Pocieszycielu smutnych i w Tobie ufność pokładających Zbawco, który Błogosławionej matki Moniki pokorne łzy w nawróceniu syna jej Augustyna miłościwie przyjąć raczyłeś, daj nam za przyczyną obojga grzechy nasze opłakiwać i z Łaski Twojej odpuszczenia ich dostąpić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

Litania do Św. Augustyna II

Głos duszy 1881

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Orędowniczko grzeszników! módl się za nami.

Święty Augustynie, najświetniejsze zwycięstwo Jezusa, Zwycięzcy grzechu!

Święty Augustynie, znakomity cudzie Łaski Bożej!

Święty Augustynie, zadziwiający cudzie nauki!

Święty Augustynie, Synu łez najpobożniejszej z matek!

Święty Augustynie, Pokutniku, zawsze skruchą i pokorą przejęty!

Święty Augustynie, Doktorze pełen skromności pomimo wszelkiego rozumu!

Święty Augustynie, Doktorze Łaski Bożej!

Święty Augustynie, Doktorze Miłości Bożej!

Święty Augustynie, zapalony miłością ku niestworzonej piękności!

Święty Augustynie, którego miłość posłuszna z Miłości Jezusowej początek bierze!

Święty Augustynie, którego miłość żarliwa zapala wszystko, co się do ciebie zbliża!

Święty Augustynie którego miłość światła oświeca wszystkich, którzy od Ciebie rady żądają!

Święty Augustynie, Ojcze niezliczonego grona Świętych!

Święty Augustynie, Prawodawco biegły w kreśleniu prawideł doskonałości!

Święty Augustynie, perło Wyznawców!

Święty Augustynie, światłości Doktorów!

Święty Augustynie, który przez swoje niewymowna zdolność do opowiadania słowa Bożego, mógłbyś się nazywać językiem Chrystusowym!

Święty Augustynie, chwało Biskupów!

Święty Augustynie, drzewo oliwne zawsze pełne owocu!

Święty Augustynie, którego cnoty rozlewają wkoło siebie woń przyjemna!

Święty Augustynie, słońce jaśniejące w świątyni Bożej!

Święty Augustynie, któryś zasłużył oglądać Trójcę Przenajświętszą!

Święty Augustynie, pszczoło zręczna, ręka Boga ukształcona!

Święty Augustynie, wzorze nasz, Opiekunie nasz, Ojcze nasz!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Święty Augustynie, módl się za nami.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże Wszechmogący i Miłosierny, Któryś wzbudził Augustyna Świętego, aby w Kościele Twym był świadkiem i obrońcą Ewangelii Twojej: uczyń i nam, prosimy Cię, podobną Łaskę, abyśmy poznawszy od Ciebie Wolę Twoją, mogli za Pomocą Boskiego Wspomożenia Twego, wykonywać ją całym sercem, przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

Trzydniowe nabożeństwo na cześć Świętego Augustyna.

Źródło pociechy czyli Książeczka dla członków Arcybractwa 1907

DZIEŃ PIERWSZY.

Za nawrócenie grzeszników.

Wielki Sługo Boży, Święty Augustynie, Tyś do Boga szczerze się nawrócił. W młodym wieku swoim byłeś podobny do syna marnotrawnego, który według słów Ewangelii rzekł do ojca swego: „Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada”. A po niewielu dniach zebrawszy wszystko, odjechał w daleką krainę i rozproszył tam majętność swoją żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko utracił stał się głód wielki w owej krainie i począł niedostatek cierpieć i pasł wieprze jednego obywatela owej krainy i radby był napełnił brzuch swój młotem, który jadali wieprze, a nikt mu nie dawał. (Łk 15, 12 sq.). Tak też i Ty, Święty Augustynie, opuściłeś dom ojcowski, udałeś się do dalekiej krainy, żyjąc grzesznie.

Lecz Łaska Boża Cię nie opuściła. Pan Bóg wysłuchał modlitwy Świętej matki Twojej, skruszył serce Twoje i poznałeś marność uciechy światowej. Nawróciwszy się do Boga wytrwałeś w pokucie aż do śmierci.

Święty Augustynie, módl się za grzesznikami, aby i oni także się szczerze do Boga nawrócili i w pokucie trwali aż do śmierci.

Nie dopuszczaj, Święty Ojcze i Zakonodawco, abym ja żył marnotrawnie i rozpraszał Dary od Boga mi dane. Niechaj ja, wszyscy bracia i siostry Arcybractwa przez modlitwy nasze i pokutę przyczynimy się do nawrócenia grzeszników, aby żadna dusza, Krwią Zbawiciela odkupiona nie poszła na potępienie. Amen.

1) 3 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya za grzeszników,

2) Litania do Św. Augustyna, za grzeszników.

 

DZIEŃ DRUGI.

Za nawrócenie innowierców.

Święty Nauczycielu Augustynie, od chwili, gdy Chrzest Święty przyjąłeś, całe życie Twoje poświęciłeś nawracaniu innowierców. Jeden tylko jest Kościół prawdziwy, nieomylny, założony na opoce Piotra, a tym jest Kościół Święty Rzymsko-Katolicki. W Kościele tym mamy wszystkie Sakramenty, które Chrystus Pan ustanowił; tu się głosi Ewangelia Święta.

Lecz oto i dzisiaj, Święty Augustynie, powstali kacerze przeciw Kościołowi Świętemu, jak za czasów Twoich. Zamiast Ewangelii głoszą odmienne nauki ludzkie, zamiast zbawienia dusz szukają zysku swego, zamiast miłości rozsiewają nienawiść w społeczeństwie ludzkim i wielu jest takich, co opuszczają prawdziwą Owczarnię Chrystusową i słuchają fałszywych proroków.

Jak bolesny widok nam się przedstawia! Miliony innowierców, poganów, żydów, schizmatyków, mahometanów pogrążeni w ciemnościach błędnej nauki i w cieniu śmierci! Kiedy przyjdzie owa błoga godzina, gdy będzie tylko jeden Pasterz i jedna Owczarnia?

Święty Augustynie, Filarze wiernych, przyczyń się u Boga, aby nawrócił kacerzy i innowierców do prawdziwej Wiary Katolickiej. Nas, którzy mamy szczęście nieocenione, że jesteśmy członkami nieomylnego Kościoła Katolickiego, utwierdź we wierze, abyśmy wiarę w sercu zachowali aż do śmierci według niej żyli. Amen.

1) 3 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya za innowierców.

2) Litania do Św. Augustyna za innowierców.

 

DZIEŃ TRZECI

Za Zakonników i członków Arcybractwa.

Święty Augustynie, Założycielu Zakonu Augustiańskiego, przez wspólne życie zakonne odnowiłeś czasy Apostolskie w Dziejach Apostolskich czytamy: „Wszyscy też, którzy wierzyli, byli pospołu i wszystko mieli wspólne. Osiadłości i majętności sprzedawali i podzielali nimi wszystkich, jako każdemu było potrzeba. Co dzień trwali jednomyślnie w kościele, a łamiąc chleb po domach, pożywali pokarmu z radością i w prostocie serdecznej chwaląc Boga, a mając Łaskę u wszego ludu”. (Dzieje Ap. 2, 44 sq.).

Tak też za przewodnictwem Twoim, Święty Patryarcho, kapłani i zakonnicy byli pospołu i wszystko mieli wspólnie, wielbiąc Boga z radością, trwali na modlitwie i usługiwaniu wspólnem.

Broń, silny nasz Pomocniku, wszystkich zakonników i zakonnice Kościoła Katolickiego, aby wspólnie żyjąc, trwali jednomyślnie w modlitwie i w usługiwaniu Kościołowi. Osobliwie te zakony, które noszą jako zakony Augustiańskie, chwalebne imię Twoje, zachowaj od zguby. A braci i siostry Arcybractwa łącz w miłości, w zgodzie i pokucie. Niechaj wszyscy zakonnicy i członkowie Arcybractwa dążą do owej doskonałości, której żąda Chrystus Pan: „Bądźcie doskonałymi jako Ojciec wasz niebieski” doskonałym jest“. Amen.

1) 3 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Marya za Zakonników i Arcybractwo.

2) Litania do św. Augustyna na tę intencję.

 

 

 

 

Prośby Świętego Augustyna

Źródło pociechy czyli Książeczka dla członków Arcybractwa 1907

Panie Jezu, niech Ciebie poznam i samego siebie doznam.

Niech nie pragnę tylko Ciebie.

Niech wstręt czuję do siebie, a kocham Ciebie.

Niech wszystko działam ze względu na Ciebie.

Niech się poniżam, a wywyższam Ciebie.

Niech za przedmiot myśli mam tylko Ciebie.

Niech umartwiam siebie, bym żył w Tobie.

Cokolwiek się zdarzy, niech przyjmę od Ciebie.

Niech siebie dręcząc idę za Tobą.

Niech zawsze pragnę mieć wodzem Ciebie

Odbiegając siebie, niech biegnę do Ciebie.

Bym sobie zasłużył być bronionym od Ciebie.

Bojąc się siebie, niech lękam się Ciebie.

Bym był między wybranymi od Ciebie.

Nic nie wierzę sobie, lecz kładę ufność w Tobie.

Niech posłusznym będę przez wzgląd na Ciebie.

Niech lgnie me serce jedynie do Ciebie.

Ubogim niech będę z miłości dla Ciebie.

Wejrzyj na mnie, bym pokochał Ciebie.

Przyzwij mnie, bym ujrzał Ciebie

I na wieki wieków używał Ciebie. Amen

(Odpust 50 dni raz na dzień za odmówienie tych próśb skruszonym sercem i pobożnie. Leon XIII, Brewem z 25 września 1883)

 

 

 

 

Modlitwy do Św. Augustyna.

Głos duszy 1881

O wielki Święty, posiadający teraz w Niebie koronę, której blask wyrównywa wielkości niebezpieczeństw, na jakie narażałeś się, walcząc za Pana, — świetności zwycięstw, któreś odniósł nad nieprzyjaciółmi zbawienia naszego i uniesieniom miłości, co Cię tak ściśle z Bogiem łączyła: wyjednaj nam przez wstawienie się swoje, Łaskę, abyśmy podobnie tobie byli pełni Bożej Miłości; miłości czułej, która by nas do Boga pociągała; miłości żarliwej, która by wpajała w nas chęć dobrze czynić bliźniemu naszemu; miłości pokutnej, która by nas przeciwko nam samym uzbrajała z surowością prawdziwie chrześcijańską, tak, żebyśmy przejęci miłością, jaka Ciebie strawiła na ziemi, otrzymali kiedyś w nagrodę Boga Samego, który Cię tak hojnie wynagradza w Przybytku Chwały Wiekuistej. Amen.

***

Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

O chwalebny Patryarcho, modlitw Twych za sobą upraszam, iżbym za przyczyną Twoją mógł umrzeć w duchu tak prawdziwej pokuty i tak doskonałej skruchy, z jaką Sam dokonałeś świątobliwego żywota Twego na ziemi. Racz zagrzać duszę moją choć jedną iskrą tego wielkiego ognia Miłości Boskiej, którym serce Twoje gorzało, abym uczuł i ukochał słodycz Jezusa Chrystusa, z którym używasz Chwały Wiecznej. Amen.

***

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa  1877

Boże, Który dla Odkupienia świata chciałeś się narodzić, być obrzezanym, od żydów wzgardzonym, od Judasza zdrajcy przez pocałowanie wydany dałeś się pojmać, związać i jako niewinny Baranek na zabicie wodzić, i przed Annasza i Kajfasza, Piłata i Heroda nieprzystojnie stawić, i przed nimi od fałszywych świadków oskarżenie, zelżywości urąganie, policzkowanie, poszyjkowanie, zeplwanie, twarzy zasłonienie, biczowanie, cierniem koronowanie, z szat zwleczenie, na śmierć osądzenie cierpieć, dałeś się miły Panie gwoździami do krzyża przebić, i na krzyżu podnieść, między zbójcami postawić, żółcią i octem napajać, i Bok włócznią przebić! Ty, Panie Jezu Chryste, przez te Najświętsze Męki Twoje, które ja niegodny rozważam i wspominam i przez Święty Krzyż i Śmierć Twoją, wybaw mnie od mąk piekielnych, a racz mnie tam zaprowadzić, gdzieś zaprowadził Łotra, z Tobą ukrzyżowanego, i który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Modlitwy ułożone przez Świętego Augustyna

Módlmy się  czyli Zbiór krótkiego nabożeństwa na wszystkie 1871

I.

Boże mój i Panie mój! dajże sercu memu pragnienie pobudzające do szukania Cię, aż do znalezienia miłości; żeby znalazłszy Cię, żalem serdecznym i pokutą za grzechy swoje, więcej się do nich nie wracało; niechże będzie tknięte skruchą za swoje występki. Poniż wyniosłość ducha mego światłem pomagającym do poznania własnych niedoskonałości, wyprowadź z oczu moich źródło łez, daj rękom moim sposobność do robót. Królu Wszechmogący, najwyższy Panie Nieba i ziemi! zagaś w duszy mojej cielesne żądze, a przeniknij ją ogniem Miłości Twojej; wyniszcz we mnie pychę, a napełnij mnie drogim Skarbem Twojej Pokory; zachowaj mnie od skutków Gniewu Twego, a daj mi uczuć Miłosierdzie Twoje. O Boże mój! Którego Nieograniczona Dobroć z niczego mnie stworzyła, broń mnie od wszelkiej ostrości przykrzącej się bliźniemu, obdarz mnie Twoją łagodnością. O Ojcze Niebieski! wzmocnij we mnie wiarę stałą, nadzieję zupełną, niezwyciężoną miłość. Nic nie mogę bez Ciebie; ochrońże mnie od próżności, lekkości, od najmniejszego sprzeciwienia się Woli Twojej, od ducha żartobliwego, od nie powściągliwości i od wszystkiego, cokolwiek mogłoby się obrócić na zawstydzenie bliźniego; od wyniesienia się w myśli, a wzgardzenia drugich; od skłonności do obmowy, od zbytniej ciekawości, od przywiązania do bogactw, od zażywania mocy na szkodę czyją, od zakochania się w sobie, od nieszczęść, od słów pochlebnych; nie dopuszczaj,  żebym odrzucał ubogich, uciskał słabych, obrażał Cię łakomstwem, zazdrością, bluźnierstwem: jestem Dziełem Rąk Twoich, raczże ode mnie oddalić zuchwałą śmiałość, rozpacz, niespokojność, lenistwo w rzeczach niebieskich, ślepotę serca, upór i nie umiarkowaną srogość, nieprzyjmowanie zdrowej rady. Chroń mnie od niesprawiedliwości, a osobliwie od ciemiężenia ułomniejszych, wszystkiego, co by krzywdzić miało niewinnych; od niedbalstwa o poddanych i domowników, niewdzięczności, a spraw, abym stał się dla przyjaciół uczynny. O Dobry Boże! niechże przez zasługi Syna Twego najukochańszego, wyrabiam w sobie chęć dobrych uczynków, najbardziej miłość Ciebie Boga mego i bliźnich moich: niech biorę część przykrości nieszczęśliwych, niech pomagam w ubóstwie żyjącym, pokazuję drogę błądzącym, cieszę zasmuconych, dźwigam upadających; niech płaczę z płaczącymi, uspokajam, długi odpuszczam nieprzyjaciołom, niech kocham nienawidzących mnie, niech płacę dobrem za złe; nie nastaję na nikogo, szanuję każdego według jego godności; — niech naśladuję cnotę, dobre przykłady, uciekam od złych; niech osiągnę cnoty, uniknę występków; niech będę cierpliwa w przykrościach ostrożny w rządzeniu się i mowach, przez bojaźń przestąpienia Przykazań Twoich; na ostatek niech się przywiążę do wieczności, a brzydzę doczesnością. Amen.

II.

Nazbyt późno poznałem Cię, o Dobroci Nieskończona! zawsze dawna, a zawsze nowa! biada temu czasowi, w którymem Cię obrażał! Pozwól mi, abym Cię w przyszłym czasie tak kochał, jakom Cię obrażał w przeszłym. Odmień we mnie te zmysły aż nazbyt skłonne do cielesności i pociągnięte do dóbr doczesnych, oczyść oczy moje promieniem Twego Światła, abym na nic nie uważał, tylko na Twoją Piękność. Wzbudź we mnie takie obrzydzenie wszelkiego stworzenia, abym z miłością przynaglony był do Ciebie się uciec. O mój Stworzycielu! o Miłości jedynie kochana! napełnijże serce moje gorzkością przeciwko błędom, w których mnie bawią wszystkie rzeczy ziemskie, a tak serce moje, dusza moja, uczucia moje, wszystkie będą Twoje! w Tobie Samym znajdę odpoczynek i zadowolenie, z Ciebie Samego żyć będę szczęśliwym i umrę błogosławionym. Boże mój! nadziejo moja! Pociecho moja! Boże! jedyna Rozkoszy serca mego. Amen.

III.

Cały złoty ołtarz 1829

Ty, Panie, Który każesz prosić, spraw, abym prosił(a), radzisz szukać, daj, abym znalazł(a), uczysz kołatać, otwórz kołaczącemu, a posil mnie słabego(ą), napraw zepsutego(ą), umarłego(ą) wskrześ, wszystkie zmysły, myśli i uczynki moje, chciej prostować i rządzić według Woli Twojej Świętej, abym Ci za tym Tobie Samemu służył(a), i nad wszystkie rzeczy stworzone kochał(a), Tobie się cały(a) oddał(a). Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *