(21 marca)

Krzyż S. O. Benedykta.

Źródło: Mały zbiór nabożeństwa dla czcicieli N. Sakramentu 1874

 

Albo medal Jego, sięga jeżeli nie czasów patriarchalnych mnichów Zachodu, jako nam pewne starodawne podanie oznajmia, to przynajmniej bardzo dawnych, powszechne rozszerzenie tego krzyża nastąpiło wskutek szczególniejszego i cudownego zdarzenia, które w życiu Św. Brunona, późniejszego Papieża Leona IX jest umieszczone. Ten sam młodzieńcem jeszcze będąc wskutek jadowitego ukąszenia, przez dwa miesiące leżał chory i mowy pozbawionym będąc był bliskim śmierci. W tem zobaczył drabinę promienistą nieba sięgającą i po niej czcigodnego Starca w mniskim (zakonnym) ubiorze zstępującego, który z krzyżem w ręku jego spuchniętej twarzy się dotknął i potem zniknął. Nagle i cudownie uzdrowiony młodzieniec został później synem o. U. Benedykta, bo nie kto inny był od Boga przysłany starzec, któremu swe uzdrowienie zawdzięczał. Następnie w roku 1048 był wyniesiony na stolicę Piotra Świętego przez co uczczenie tegoż krzyża Św. O. Benedykta i uroczystsze poświęcenie go, większe rozszerzenie uzyskał.

Wspomniony krzyż ma w czterech zewnętrznych kątach litery: C.S.P.B.

Crux, Sancti, Patns, Benedicti.

Naprzeciw prostej linii C.S.S.M.L. a na poprzecznych N.D.S.M.D. co znaczy:

Crux Saucta Sit Mihi Lux

Non Draco Sit Mihi Dux.

to jest: Krzyż Święty niech mi będzie światłem Smok niech mi nie będzie przewodnikiem!

Czternaście zaś liter w około: V.R.S.— N.S.M.V.S.M.Q.L.I.V.B. znaczą:

Vade Retro Satana

Numquam Suado Mihi Vana; Sunt Mala, Que Lihas

Ipse Venena Bibas.

Precz ode mnie szatanie!

Nigdy nie doradzaj mi grzechu ciemności (cienia) Tu częstujesz złem winem:

Wypij sobie sam twą truciznę!

Druga strona medalu nosi na sobie wyobrażenie: Św. O. Benedykta w prawym ręku krzyż trzymający, którego mocą działał tyle cudów — a w lewym świętą regułę, która Jego Synów i Córki przez krzyż do światła doprowadzić ma.

Niezliczone cuda stwierdzają, iż wskutek pobożnego użycia tego medalu Św. O. Benedykta, wszystkim wiernym każdego czasu łaski szczególniejsze i nadzwyczajne udzielane były. Jako to: uzdrowienie z chorób, obronę w niebezpieczeństwach i napaściach, lekarstwem od trucizny itp. Nadto stolica apostolska niezbyt dawno przez Papieża Piusa IX potwierdziła dawne nowymi odpustami i łaskami uposarzyła ten medal. Dla uzyskania tych odpustów dostateczną jest rzeczą samo noszenie na sobie tego medalu. Ojcowie tegoż zakonu zalecają jednakowoż jeżeli nie codziennie to przynajmniej każdego wtorku odmawiać: 5 razy Chwała Ojcu na uczczenie Męki Pańskiej, 3 Zdrowaś Marya na uczczenie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i 3 Chwała Ojcu na honor Św. O. Benedykta.

 

 

Litania do świętego Ojca Benedykta.

Źródło: Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święty Ojcze Benedykcie,

Święty Benedykcie, któryś w młodości światem pogardził,

Święty Benedykcie, któryś samotne życie miłował,

Święty Benedykcie, któryś ciało swoje ostro karał,

Święty Benedykcie, któryś znakiem Krzyża Świętego moc trucizny zniszczył,

Św. Benedykcie, któryś znakiem krzyża św. zasadzki czartowskie zniszczył,

Św. Benedykcie, któryś źródło ze skały wyprowadził,

św. Benedykcie, któryś żelazu z wody wypłynąć kazał,

Św. Benedykcie, któryś nagłą śmierć nieprzyjaciela Twego opłakiwał,

Św. Benedykcie, któryś idąc na górę Kasynu dwóch aniołów za przewodników otrzymał,

Św. Benedykcie, któryś umarłych do życia wzbudzał,

Św. Benedykcie, któryś ukryte myśli poznawał,

Św. Benedykcie, któryś wielu z mocy złych duchów uwolnił,

Św. Benedykcie, któryś duszę św. Twej siostry Scholastyki w postaci gołębicy do nieba idącą widział,

Św. Benedykcie, któryś cudownie świat cały pod jednym promieniem słonecznym widział,

Św. Benedykcie, któryś zbawienną regułę dla uszczęśliwienia wiecznego niezliczonych ludzi napisał,

Św. Benedykcie, któryś cudowne życie chwalebną śmiercią zakończył,

Św. Benedykcie, który po śmierci Twojej niezliczonymi cudami słynąć nie przestajesz,

Św. Benedykcie, Ojcze wielu narodów,

Św. Benedykcie, światło Kościoła katolickiego,

Św. Benedykcie, śliczny kwiecie czystości,

Św. Benedykcie, przykładzie wszystkich cnót,

Św. Benedykcie, patryarcho zakonników,

Św. Benedykcie, naśladowco Apostołów,

Św. Benedykcie, podobny męczennikom,

Św. Benedykcie, chwało wyznawców,

Św. Benedykcie, perło Opatów,

Św. Benedykcie, ozdobo Panieńska,

Św. Benedykcie, współmieszkańcze Wszystkich Świętych,  Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, Wybaw nas, Panie!

Od przestąpienia przykazań Twoich,

Od sideł nieprzyjacielskich,

Przez świątobliwe życie św. Benedykta,

Przez ścisłe ubóstwo Jego,

Przez gorącą miłość Jego,

Przez nienaruszoną czystość Jego,

Przez gorliwe modlitwy Jego,

Przez święte posty Jego,

Przez cudowną powściągliwość Jego,

Przez głęboką pokorę Jego,

Przez anielską łagodność Jego,

Przez chwalebną śmierć Jego,

Przez wielkie zasługi Jego,

Przez przemożną przyczynę Jego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Abyś nam nasze grzechy odpuścił,

Abyś doskonałą miłość Twoją w serca nasze wlać i zachować raczył,

Abyś nam doskonałe umartwienie zmysłów dać raczył,

Abyś nam postępku w cnotach świętych użyczyć raczył,

Abyś nas miłością i szacunkiem ku krzyżowi św. napełnić raczył,

Abyś nas używania krzyża św. na zbawienie nasze we wszystkich pokusach nauczyć raczył,

Synu Boże, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu… V. Módl się za nami św. Ojcze Benedykcie.

  1. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się. Racz wzbudzić Panie! w Kościele Twoim ducha, w którym Ci służył wierny Twój sługa św. Ojciec Benedykt, abyśmy tymże duchem napełnieni, usiłowali miłować, co on miłował i w uczynku dopełnić, czego on nauczał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje Bóg na wieki wieków. Amen.

Antyfona. Ulubiony Bogu Benedykt stojąc w kościele prosto, posilony Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, oparłszy drżące członki na ręku uczniów swoich, a ręce wzniósłszy do nieba, oddal modląc się ducha swego Bogu i wstąpił do nieba drogą usłaną kosztownemi kobiercami i oświeconą jasnemi pochodniami. V. Zajaśniałeś chwałą w obliczu Pańskim.

  1. Dlatego przyoblekł Cię Pan pięknością.

Modlitwa. Boże! któryś chwalebną śmierć św. Ojca Benedykta, tak wielu chwalebnymi ozdobił cudami, daj łaskawie, abyśmy, którzy pamiątkę Jego nabożnie obchodzimy, w godzinę Śmierci, przeciw natarczywościom złego ducha Jego przyczyną obronieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

MODLITWA.

Boże, któryś św. Benedykta chwalebnymi zasługami i nieprzeliczonymi cudami wsławić raczył, daj miłościwie, abyśmy, którzy to rozpamiętujemy, jego skutecznej pomocy we wszelkich potrzebach naszych doznać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z  Duchem Świętym żyje i króluje Bóg na wieki wieków. Amen.

Módlmy się. Panie Boże wszechmogący, uniżenie Cię prosimy, racz nam to z łaski swojej dać, abyśmy tak tu pilnie nabożnie, szczerze Benedykta świętego naśladowali, żebyśmy potem w chwale niebieskiego królestwa, Jego uczestnictwa dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa do Świętego Benedykta

Źródło: Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

 

Święta Gertruda prosiła tego Świętego, aby tak jej jakoteż jej towarzyszkom zakonnym w godzinę śmierci raczył przyjść z pomocą, na co On odpowiedział: „Wszystkim duszom pobożnym, którzy pomocy mej wzywać będą i którzy pomyślą o mojej chwalebnej śmierci, jaką mnie Bóg zaszczycił, przyjdę w godzinę ich śmierci z pomocą, ażeby szczęśliwie zeszli z tego świata.11 (Ks. 4., rozdz. 20).

O Patryarcho najchwalebniejszy, św. Ojcze Benedykcie! Wodzu tak wielkich zastępów Świętych a Twych braci zakonnych, których Bóg wieńcem chwały niebieskiej ozdobił, przypominam Ci ową łaskę, której Ci Bóg w godzinę śmierci Twej udzielił, że w niebo wpatrzony, prosto stojąc i żarliwie się modląc oddałeś ducha Twego Bogu. Przez tę szczególną łaskę, którą Cię Bóg przed innymi Świętymi odznaczył, proszę Cię, racz w godzinę śmierci mojej przybyć mi na pomoc; oddal ode- mnie wszelkie najazdy szatańskie; niech Twą obecnością wzmocniony, uniknę jego zasadzek i dostąpię wiecznych w niebie radości. Amen.

 

 

Codzienna modlitwa Św. Ojca Benedykta przed wizerunkiem Ukrzyżowanego

Źródło: Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

 

Użycz mi łaskawie, o dobrotliwy i święty Ojcze rozumu, któryby Cię rozumiał; zmysłu, któryby Cię uczuwał; umysłu, któryby Cię pojmował; gorliwości, któraby Cię szukała; mądrości, któraby Cię znalazła; ducha, któryby Cię poznawał; wnętrzności, któreby o Tobie myślały; postępowania, któreby Cię uwielbiało; słuchu, któryby Cię słuchał; wzroku, któryby na Ciebie patrzał; języka, któryby Cię wychwalał; sposobu życia, któryby się Tobie podobał; cierpliwości, któraby wszystko dla Ciebie znosiła; wytrwałości, któraby Cię oczekiwała; doskonałego końca w Twojej świętej obecności; błogosławionego zmartwychwstania po nagrodę i życia wiecznego. Amen.

 

Modlitwa do św. Benedykta Opata, Patrona od pokos i trucizny.

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

 

Święty Benedykcie, w Imieniu i w niebie błogosławiony, od Boga ukochany, zaświęte pustelnicze, bogomyślne i pracowite życie, winszując ci tego błogosławieństwa i korony chwały, a widząc cię godnego i miłego Bogu, ufam że i mnie zachowując od wszystkiego złego w tym życiu, uczynisz szczęśliwym, a w tamtym błogosławionym uprosisz mi łaskę Boską i zbawienie duszy, święty i mocny żołnierzu Chrystusowy, z ciałem swoim wojujący i zwyciężający jego żądze, zażywszy ostrego ciernia za oręże, broń mię przez cierniową koronę Jezusową od pokus, myśli nieczystych i wszelkiego grzechu. Proszę Cię też święty Opacie, chciej mnie zachować od czarów i wszelkiej trucizny, od której Cię Sam Bóg cudem zachował. A najbardziej broń mnie Święty Ojcze od trucizny grzechowej i od rozkoszy światowej, która jest trucizną duszy mojej, niech mi żądza światowa słodycz nie smakuje, tylko Bóg, cnota i szczęśliwa wieczność. Amen.

 

 

Modlitwa do świętego Benedykta.

Źródło: Jezus  Marya  Józef   książka do nabożeństwa, Warszawa 1901

 

Boże, któryś świętego Benedykta założycielem wielkiego zakonu uczynił, przez jego zasługi prosimy, we wszystkich zakonach właściwego Ducha utrzymuj i rozniecaj; w Kościele Twoim te święte zgromadzenia na chwalę Imienia Twego w świątobliwości utrzymuj i rozmnażaj. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen

 

 

 

© salveregina.pl 2021