Litania do Świętego Kazimierza

Źródło: Bóg moją miłością   modlitwy św. Gertrudy czyli Prawdziwy 1910

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryo, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Kazimierzu,

Święty Kazimierzu, lilio czystości,

Święty Kazimierzu, pochodnio gorejąca w Domu Bożym,

Święty Kazimierzu, Patronie kraju naszego,

Święty Kazimierzu, wzorze dla możnych tego świata,

Święty Kazimierzu, zwierciadło sprawiedliwości,

Święty Kazimierzu, lekarzu niemocnych,

Święty Kazimierzu, cudowny ożywicielu zmarłych,

Święty Kazimierzu, obrońco w przygodach,

Święty Kazimierzu, ozdobo Kościoła Świętego,

Święty Kazimierzu, przybytku cnót świętych,

Święty Kazimierzu, przykładzie cierpliwości,

Święty Kazimierzu, wzgardzicielu królewskich godności,

Święty Kazimierzu, miłośniku Boży,

Święty Kazimierzu, naśladowco Chrystusa,

Święty Kazimierzu, wierny sługo Maryi,

Święty Kazimierzu, zwycięzco nieprzyjaciół,

Święty Kazimierzu, pocieszycielu strapionych,

Święty Kazimierzu, uzdrowienie chorych,

Święty Kazimierzu, pomocy konających,

Święty Kazimierzu, źródło dobroci,

Święty Kazimierzu, rozkrzewicielu wiary świętej,

Święty Kazimierzu, ojcze ubogich i sierot,

Święty Kazimierzu, zbiorze mądrości,

Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany,

Święty Kazimierzu, uśmierzycielu niepogody,

Święty Kazimierzu, wzorze pokory i łaskawości,

Święty Kazimierzu, przykładzie nieustannego nabożeństwa,

Święty Kazimierzu, radości i chwało ziemi naszej,

Święty Kazimierzu, Aniele z obyczajów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Święty Kazimierzu!

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże! który sługę Swego Świętego Kazimierza, pośród królewskich dostatków od wszelkich rozkoszy i zamiłowania tego świata nienaruszonym zachował i do Miłości Twojej pociągnął, racz natchnąć i nas tą pobożnością, abyśmy, wzmocnieni Miłością Twoją Świętą, usiłowali ziemskimi dobrami pogardzić, a do niebieskich się garnąć, i strzegąc się grzechu wszelkiego, zasłużyli sobie uczestnictwo chwały Twojej w Chrystusie. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa w dzień Św. Kazimierza Królewicza

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabożeństwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni święte i roczne 1819

Boże za którego pomocą Święty Kazimierz w niewinności przedziwnej, a także w osobliwszej pokucie do śmierci żyjąc, domowy nam ku naśladowaniu zostawił przykład. A mogęż pomyśleć, że mi jest trudno jakiego ustrzec się grzechu, kiedy ten Święty w pośród niebezpieczeństw grzechowych zostawając potrafił odebraną przy Chrzcie zachować niewinność duszy, a nawet dla zachowania czystości ciała na godziwe małżeństwo zezwolić nie chciał, i z tej przyczyny umrzeć wolał? Potrafię ja przed Tobą, Panie! moje od pokuty za grzechy unikanie wymówić, kiedy to niewinne Paniątko postami, dyscyplinami łańcuszkami, niespaniem modlitwami, i innym ciała umartwieniem  męczyło się, i świętą, bo dla cnoty, uśmierciło się śmiercią? Ach, Panie! gdyż ten Święty Królewicz nasz z Łask Twych posiłkiem żył w ponętach światowych jako niewinny Anioła w rozkoszach królewskich pokutował jak grzeszny człowiek, racz nam też za Jego przyczyną dopomagać: ażeby którzyśmy z nim w niewinności się nie utrzymali, w pokucie  go przynajmniej naśladowali. Amen.

 

 

Modlitwa do Św. Kazimierza, Królewicza i Patrona Polskiego.

Źródło: Nabożeństwo codzienne 1857

Lilia śliczna niewinności Święty Kazimierzu w rozkoszach i przepychach królewskich będący, a od nich serce oddalający, u którego skarbem i dostatkami największymi i powabą serca, był Jezus ukrzyżowany i Najświętsza Marya Panna. Przy bogactwach światowych ubogi w duchu, przy honorach najpokorniejszy, w ogniu niegorejący Młodzieńcze, któryś wolał życie utracić, niżeli cnotę czystości utracić. Wyjednaj i mnie u Boga serce takie, które by gardziło wszystkim tym co się ciału podoba, a duszę zabija. Uproś mi wielki afekt ku miłośnikowi dusz naszych, Jezusowi Panu, i ku Matce Jego Najświętszej, ostatniej po Bogu nadziei naszej. Niech serce nasze brzydzi się światowościami, a pragnie Niebieskich rozkoszy, żebyśmy dostali się do tej Korony, w której królujesz z Królem Chwały, Święty Królewiczu, oraz proszę cię, Ojczyznę twoją i mnie miej w opiece, upraszając pokój, szczęśliwe rady i męstwo ochronienia jej, żebyśmy w ziemskiej i niebieskiej Ojczyźnie, za twoją przyczyną byli szczęśliwymi. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Świętego Kazimierza, królewicza

Źródło: Ołtarzyk polski, to jest zbiór nabożeństwa katolickiego i pieśni kościelne 1870

Święty Kazimierzu królewiczu, który zrodziwszy się w tak dostojnym stanie, wyrzekłeś się uciech i przepychu świata tego, a pędząc życie w skromnej niewinności i surowej pokucie, zasłużyłeś na umieszczenie w liczbie Świętych i zostawiłeś nam ku naśladowaniu przykład cnót domowych, prosimy Ciebie, my Rodacy Twoi, abyś nam raczył wyjednać Łaskę u Boga, iżbyśmy równie nie czuli na uciechy i ponęty świata tego, mogli iść pewną drogą religii i cnoty, zachować czystość ciała, i niewinność duszy, a żyjąc pośród niebezpieczeństw światowych, mogli się ustrzec od grzechu, i będąc do Ciebie w życiu podobnymi, mogli po śmierci w Niebie tego szczęścia używać, jakiego Ty używasz, stawszy się uczestnikiem i świadkiem chwały Najwyższego; racz cieszyć i ratować nas we wszystkich potrzebach. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Źródło: Anioł stróż albo Książka do nabożeństwa 1890

Święty Kazimierzu, który zrodzony w tak wysokim stanie królewskim, wyrzekłeś się przepychu i uciech świata tego, a pędząc życie w przedziwnej niewinności i osobliwszej pokucie, zasłużyłeś na wieniec Świętego ; prosimy Cię więc słudzy i poddani Twoi, racz nam wyjednać u Boga, iżbyśmy za przykładem Twoim umieli zachować czystość duszy i ciała, strzegli się grzechu wszelkiego, i zasłużyli sobie uczestnictwo chwały Twojej w Chrystusie; racz cieszyć i ratować nas wszystkich w potrzebach. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

Źródło: Droga do zbawienia 1863

Święty Patronie ziemi naszej, królewiczu Kazimierzu, który urodzony na tronie wyrzekłeś się wielkości Jagiellońskiej i świątynię Pańską za Królestwo swoje wybrałeś; który opuściwszy godności i znaczenie ziemskie pędziłeś żywot w czystości i niewinności i za Twe cnoty koronę niebieską otrzymałeś: racz nam grzesznym rodakom Twoim wyjednać Łaskę Bożą, ażebyśmy naśladując Twój przykład grzechów unikali, w cnoty mądrość i bojaźń Bożą wzrastali, czystości ciała i duszy strzegli i na królowanie wieczne z Tobą w Niebiesiech zasłużyli. Pokorne prośby i wołania nasze zanoś do stóp tronu Przedwiecznego Pana; bądź naszym i ziemi naszej opiekunem, pośrednikiem i orędownikiem, pocieszaj w strapieniach i dolegliwościach, chroń od złego a umacniaj w dobrem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Źródło: Cicha łza chrześcijańska 1879

Boże nasz, coś z wielkiego i sławnego rodu królewskiego Jagiellonów, wybrał Sobie czystego Kazimierza, i wzmocnił go tak w cnotach i męstwie, iż swego serca czystego i niewinnego nie splamił, prosimy Cię, abyśmy przez zasługi Świętego Kazimierza nie przywiązywali się nadto do doczesności, a tylko o życie czyste, niewinne i święte się troszczyli, i tym sposobem żywot wieczny osiągnęli co nam daj Wszechmogący Boże w Trójcy Świętej Jedyny. Amen.

***

Źródło: Głos duszy 1881

Święty Kazimierzu, który, zrodzony w tak wysokim stanie królewicza Polskiego, wyrzekłeś się przepychu i uciech świata tego, a pędząc życie w przedziwnej niewinności, wolałeś raczej włosiennicę, aniżeli królewską purpurę przywdziewać, na gołej ziemi częściej odpoczywałeś, aniżeli na łożu królewskim, a kościoły bosymi nogami odwiedzałeś, modlitwy swoje Bogu oddając: Twojej pomocy dziś żebrzę pokornie, abyś w ostatniej chwili konania mego chciał być patronem moim. Po śmierci nic z sobą nie wezmę, prócz tego, co teraz na cześć Bogu i Matce Najświętszej wymówię albo uczynię. Niech mię teraz chwała najbardziej Boga obchodzi; niech moja dusza jak najpobożniej czci i wychwala najdobrotliwszą Maryę Pannę; spraw, żebym za twoim przykładem, teraz jak najwięcej Boskiemu Majestatowi się przypodobał, a w ostatniej chwili życia mojego do Rąk Przenajświętszych Jezusa i Maryi się dostał. Amen.

***

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz! któryś Świętego Kazimierza darami Twej Łaski obficie ubogacił, wpośród zepsucia dworu królewskiego niezmazanym od grzechu zachował, w dostatkach duchem ubóstwa obdarzył i wśród majestatu królewskiego cnotą pokory przyozdobił; daj nam prosimy Cię, abyśmy za przykładem Jego w Wierze prawdziwej i w Miłości Twojej utwierdzeni, niewinność Jego Anielską naśladowali, Matkę Twoją Najświętszą jako On pobożnie wychwalali; i gardząc ziemskich dóbr próżnością do niebieskich nieustannie dążyli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

***

Źródło: Bóg moją miłością zbiór nabożeństw i pieśni 1936

Boże nasz Litościwy, któryś wśród królewskich rozkoszy świata ponęt sługę Swego, Świętego Kazimierza, od zamiłowania tego świata nienaruszonym zachował i do Miłości Twojej pociągnął, spraw to w sercach naszych, abyśmy w miłości ku Tobie umocnieni, ziemskimi pogardzali marnościami, zawsze będąc gotowi wejść do chwały niebieskiej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa o życie niewinne do Św. Kazimierza. 

Źródło: Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa 1897

Boże Wszechmogący, któryś ze sławnego rodu królewskiego Jagiellonów wybrał sobie czystego Kazimierza i umocnił go tak w cnotach, iż swego serca niewinnego nie splamił, prosimy, Cię, abyśmy przez zasługi Świętego Królewicza nie przywiązywali się do doczesności, lecz czyste i niewinne prowadzili życie. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa w nieszczęściu do Św. Kazimierza

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Brzemieniem grzechów zgięta w pokorę, dla niedostatku dobrych uczynków zwątpiała w nadziei, u stopni Twego Ołtarza, Panie, przy grobie wybrańca Twego Świętego Kazimierza, do Ciebie ręce i serce przynoszę, w moich uciskach podaj m i pomoc, a przez przyczynę jego zdarz mi Łaskę abym u znała i poprawiła się z grzechów za które ciąży nade mną karząca Twoja Prawica. Obrońco nasz możny, Święty królewiczu, który zwlekłszy z siebie szaty królewskie, we włosiennicy, bosy u podwoi świątyń Pańskich w tłumie ubogich, przypodobany ubóstwu Chrystusowemu, gorące lałeś modlitwy, spójrz na me  cierpienia i boleść. Ustało wesele serca mojego, opadły ze mnie szaty godowe, włosiennicą złej doli odziana, posypana prochem poniżenia, z pokutniczym w piersi westchnieniem po świątyniach, któreś ty za ziemskiego swego żywota zwiedzał, żebrzę Miłosierdzia Bożego, a Bóg jakby nie słyszał wołania mego. O wejrzyj na pokutny kielich boleści który aż do dna wychylam, policz łzy moje, użal się i w staw się za mną do Boga; nie przedstawiaj Mu łez moich, bo to nie miłość jeszcze, ale ból od kar sprawiedliwych wyciska; nie w skazuj nielicznych dobrych moich uczynków, bo te konieczność ze mnie wymogła; ale zanieś przed Boskie Oblicze, moje postanowienie, że Mu już wiernie służyć pocznę, i nie zegnę więcej kolana przed bogami cudzymi, że miłować Go i wszystkich bliźnich moich w sercu i uczynku będę, że nie wrócę na drogi dawnych nieprawości. Osłoń moje postanowienia zasługą świętego życia twojego, uświęć niezmierzoną wagą Męki Zbawiciela, a zlituj się nade mną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *