Szymon i Juda Tadeusz

(28 październik)

 

 

Zawartość strony

 

 

 

Nauka.

Źródło: Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Msza Święta ku czci Św. Judy Tadeusza, Apostoła

Sprawiamy Świętym w Niebie wielką radość, jeżeli ofiarujemy Mszę Świętą ku ich czci. Przyjęła się pobożna praktyka ofiarowania 9 Mszy Świętych ku czci Św. Tadeusza w ciężkim utrapieniu, lub wysłuchaniu 9-ciu Mszy Świętych ku uczczeniu tego wielkiego Patrona. Radzimy serdecznie, ażeby w czasie Mszy Świętej słuchanej ku czci Św. Tadeusza odmówić po Przeistoczeniu raz lub więcej razy następujące ofiarowanie:

Ofiarowanie

Ojcze Przedwieczny, tę Świętą Ofiarę składam ku Twojemu najwyższemu uwielbieniu z taką miłością, pokorą, pobożnością, z takim sercem i mocą i w tym celu w jakim Ci Ją Twój Syn Najmilszy, Najwyższy Kapłan, Jezus Chrystus Sam ofiaruje, szczególniej zaś ku większej czci i radości Św. Tadeusza na podziękowanie za udzielone Łaski i Chwałę Jego w Niebie i na intencję moich doczesnych i wiecznych potrzeb. Amen.

 

 

Szymon i Juda Tadeusz

 

 

Godzinki o Świętym i chwalebnym Apostole Judzie Tadeuszu w rzeczach zdesperowanych Patronie

Źródło: Harmonija duchowna. Oddz. 1 1850

Na Jutrznię.

Święty Judo, módl się za mnie

I wszystkich, którzy chwalą cię,

Panie! otwórz wargi moje,

A usta moje opowiedzą chwałę twoje.

Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,

Panie ku ratunkowi memu pośpiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn.

Chwalmy Judę prześwietnego,

Nieba mieszkańca przedniego,

Jasnego promieniami.

Uczestnikiem on cierpienia,

Już się darem odpłacenia

Cieszy z Apostołami.

W cnotę czystości przybrany,

Chrystusowi ukochany

Blisko z Nim z spokrewniony!

Miał rodzica Alfeusza,

Stąd ma Imię Tadeusza:

Z Kleofy urodzony.

Antyfona (Eccl, 15.) Kto się Boga boi, będzie czynił dobrze, a kto się trzyma sprawiedliwości, dostanie jej, i zabieży mu jako uczciwa matka.

V. Święty Judo najpodufalszy Patronie

R. Błagaj Boga Łaskawości ku obronie.

V. Modlitwa. Boże, Którego Dobroci i Łaskawości końca nie masz, skłoń uszy Dobrotliwości Twojej, na prośby sług i służebnic Twoich, a spraw to, aby Cię wszyscy w Apostole Twoim Judzie Tadeuszu nabożnie wielbiąc, przez zasługi jego skutecznego prośby swej skutku dostąpili.

R. Amen.

V. Panie! Wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

Na Prymę.

Święty Judo, módl się za mnie,

I wszystkich, którzy chwalą cię.

Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,

Panie ku ratunkowi memu pośpiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn.

Dwunastu Chrystus wybierał.

W których by się rząd zawierał.

Dzieła Apostolskiego.

Boskim natchnieniem obrany,

I Tadeusz poczytany

Jest za ucznia Pańskiego.

Ten Boską Naukę wnosił,

Gdy onę poganom głosił.

Ucząc ich nie leniwie.

Cuda które poprzedzały,

Czego uczył, potwierdzały.

Zasiał Wiarę gorliwie.

Antyfona. W pośród kościoła otworzy usta jego, i napełni go duchem mądrości i rozumienia, i szatą chwały przyodzieje go. (Eccl. 15).

V. Święty Judo najpodufalszy Patronie

R. Błagaj Boga Łaskawości ku obronie.

V. Modlitwa. O Panie Jezu, prawdziwy Boże i Człowiecze, Który z osobliwej Łaski Świętego Judę Tadeusza w Apostołów Twoich zgromadzeniu stowarzyszyłeś, za przyczyną jego nam grzesznym racz dać, ażeby imiona nasze w rejestr żyjących wpisane były, i my w drugim żywocie z Wybranymi Twymi złączyć się zasłużyli

R. Amen.

Końcowe wersety jak na Jutrznię.

Na Tercję.

Święty Judo módl się za mnie… itd. jak na Prymę.

Hymn

Kto żąda bez wątpienia

U monarchy upewnienia

Niech Abagara prosi.

Który od Judy ochrzczony,

I od fałszu uwolniony,

Gdy m u wiarę przynosi.

Nie tylko duszę uzdrowił

O co mu król prośbę wznowił:

Nie podlega bólowi.

Kiedy zdrowie przywróciwszy

Każe moc sobie zrządziwszy;

Ustępować trądowi.

Antyfona. Nakarmił go chlebem żywota i rozumienia: i wodą mądrości zbawiennej napoił go Pan Bóg nasz.

V. Święty Judo, najpodufalszy Patronie,

R. Błagaj Boga Łaskawości ku obronie.

V. Modlitwa. Wszechmogący Wieczny Boże! Który Św. Judę Tadeusza osobliwym złych myśli odrzucania przywilejem ozdobiłeś; spraw, aby wszyscy, którzy Świętego Twego Apostoła nabożnie wielbią, jego przyczyną od wszelkich ciała przeciwności wyrwani byli.

R. Amen.

Końcowe wersety jak na Jutrznię.

Na Sekstę.

Święty Judo módl się za mnie… itd. jak na Prymę.

Hymn.

Dalej jeszcze postąpiłeś

Nauczając gdy wkroczyłeś

Aż w królestwo Persji.

Tam pokruszyłeś bałwany,

W niosłeś wiary skarb nieznany

Do Mezopotamii.

Przeto bałwochwalców gminy,

Zgładzić cię z świata bez winy

Wszelkim sposobem chciały.

Gdyś Judo naukę sławił,

Wnet żeś to w bałwanach sprawił:

Aby odtąd milczały.

Antyfona. W pośrodku wielkich Panów będzie służył, i przed oczyma Starosty okazały będzie, ziemie obcych krajów przebieży, bo między ludźmi dobrego i złego skosztuje. (Eccl. 59.)

V. Święty Judo, najpodufałszy Patronie,

R. Błagaj Boga Łaskawości ku obronie.

V. Modlitwa. Najłaskawszy Jezu, Który jesteś Drogą, Prawdą i Żywotem, dla Którego Imienia Św. Juda Tadeusz wielkie dróg przykrości poniósł, pokornie Cię prosimy, ażebyś mając wzgląd na godnego Twego Świętego Apostoła zasługi, życia naszego sprawy tak sporządzać raczył, abyśmy z drogi Ojczyzny Niebieskiej nie zbłądzili.

R. Amen.

Końcowe wersety jak na Jutrznię.

Na Nonę.

Święty Judo módl się za mnie… itd. jak na Prymę.

Hymn.

Gdzie cię chcieli przezwyciężyć

Usiłowali natężyć

Sidła szatańskiej rady.

W które ty jednak nie wpadasz,

Wszystkim na oczy przekładasz:

Szkodliwe czarta zdrady.

Przeciwnością pogardzając,

Nie przestałeś nauczając,

Pałać ogniem gorliwym;

Nic na pracy nie straciłeś

Bo wielu Niebu zrodziłeś:

Twoim słowem żarliwym.

Antyfona. On jawnie okaże umiejętności nauki swojej, a będzie się chlubił zakonem testamentu Pańskiego (Eccl. 39)

V. Święty Judo, najpodufalszy Patronie,

R. Błagaj Boga Łaskawości ku obronie.

V. Modlitwa. Boże, Któryś Świętemu Judzie Tadeuszowi poskramiać czarty i czarodziejskie oddalać omamienia zupełną moc dałeś; przez pałającą Cię gorliwego Apostoła miłość upraszamy, ażebyś nas od wszelkich czarów i złośliwych ludzi zasadzek, łaskawie obronić raczył, abyśmy zbawiennemu Imieniu Twemu, teraz i na wieki dzięki czynić mogli.

R. Amen.

Końcowe wersety jak na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Święty Judo módl się za mnie… itd. jak na Prymę.

Hymn.

Który wybornie pisałeś

Wielką pomoc wielu dałeś,

Przez list Twój, wszemi siły.

Starając się swą nauką

Jaką byśmy mogli sztuką

Żywot wieść Bogu miły:

W którekolwiek idziesz kraje,

Świetneć imię każdy daje:

Kaznodziei wielkiego.

Że Prawdę narodom dałeś,

I z Nieba posłem się stałeś!

Glos narodu dzikiego.

Antyfona. On jako deszcz wyda z siebie wymowy mądrości swojej, a będzie Pana wyznawał w modlitwie (Eccl. 19).

V. Święty Judo, najpodufalszy Patronie,

R. Błagaj Boga Łaskawości ku obronie.

V. Modlitwa. Najłaskawszy Boże, Któryś Św. Judę Tadeusza obfitą Ducha Świętego Łaską do przepowiadania wszelkim narodom Ewangelicznej prawdy napełnił; spraw to, abyśmy to wszystko, co w liście swoim nam do zachowania podał, na większą Imienia Twego Chwałę, i dusz naszych zbawienie, ochotnym dosyć uczynieniem wykonali.

R. Amen.

Końcowe wersety jak na Jutrznię.

Na Kompletę.

Święty Judo módl się za mnie,

I wszystkich którzy chwalą cię.

Nawróć nas, Boże, Zbawco nasz

A odwróć Gniew Twój od nas.

Boże ku wspomożeniu itd. jak na Prymę.

Hymn.

Na ostatek Bóg prac twoich

Przyjąwszy mnogość ze swoich

Skarbów był ci nagrodą.

I żebyś mógł tryumfować.

Chciał cię Lauru udarować

Męczeńskiego ochłodą.

Którzy twą prawdą wzgardzili,

Zajuszeni na śmierć zbili

Ciebie srodze kijami.

Zaczyni żywot położyłeś

I zaraz w Niebo wstąpiłeś

Cieszyć się z Aniołami.

Antyfona. Błogosławiony Mąż, który wytrzyma pokusę bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Bóg tym, którzy go miłują. (Jak. 1)

V. Święty Judo, najpodufalszy Patronie,

R. Błagaj Boga Łaskawości ku obronie.

V. Modlitwa. Najcierpliwszy Jezu, Któryś Świętemu Apostołowi Judzie Tadeuszowi, pokrewnemu Twemu do podjęcia okropnej śmierci, dla wyznania Ewangelii Twojej sił dodałeś, prosimy Cię, serca nasze Łaską Twoją racz utwierdzić, abyśmy wszystkie w tym żywocie od Ciebie dopuszczone natarczywości, gotowym umysłem znieść i Wiarę prawdziwą, która sama zbawienie daje w tym żywocie, i przy śmierci statecznie wyznawać mogli.

R. Amen.

Końcowe wersety jak na Jutrznię.

Polecanie godzinek.

Najosobliwszy Patronie,

Judo chciej mieć mnie w obronie

Nie gardź prośbą suplikami,

Ulituj się nad prośbami;

Obroń proszę duszę ciało,

By w niczym nie szwankowało,

Oddal myśli złe szkodliwe.

A sporządź serce wstydliwe.

Najbardziej w ostatnim zgonie,

Przybywaj mi ku obronie

Bym Nieba pociech zażywał

I w nich że wiecznie opływał.

V. Modlitwa. Boże, Któryś Świętego Judę Tadeusza chwalebnego przed Tobą Apostoła, w tym wieku sławnego użyczyć, i onegoż w rzeczach zdesperowanych, i niebezpiecznych, osobliwego doświadczonego Patrona postanowić raczył, daj nam łaskawie, abyśmy się za tego Świętego u Ciebie przyczyną, Łaski Twej godni znajdowali; a w niebezpieczeństwach zostający, od onych za Twym Miłosierdziem wyswobodzeni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje przez nieskończone wieki.

R. Amen.

 

 

Szymon i Juda Tadeusz

 

 

Litania o Świętym Judzie Tadeuszu.

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Królowo Apostołów :

Święty Tadeuszu, Jezusa i Maryi pokrewny:

Święty Tadeuszu, któryś najświętsze osoby Jezusa i Maryą widzieć i onych słodką rozmową cieszyć się godzien był:

Święty Tadeuszu, któryś cudów Chrystusa wiernym świadkiem został:

Święty Tadeuszu, któryś od Chrystusa na godność wyniesiony jest Apostolską:

Święty Tadeuszu, któryś Najsłodszemu Mistrzowi twemu Chrystusowa z wielkim zawstydzeniem nogi do umycia podał:

Święty Tadeuszu, któryś na Ostatniej Wieczerzy Najświętszy Sakrament z rąk najukochańszego Mistrza z wielką uczciwością przyjął:

Święty Tadeuszu, któryś Śmierć Chrystusa gorzko opłakując, po Zmartwychwstaniu Jego w Niebo wstępującego widział:

Święty Tadeuszu, któryś w Dzień Świąteczny wespół z Innymi Apostołami Duchem Świętym napełniony został:

Święty Tadeuszu, któryś się, gdy Chrystus w Niebo wstąpił, do Persji na opowiadanie Ewangelii grubym narodom przeniósł:

Święty Tadeuszu, któryś niezliczoną liczbę niewiernych nauką twoją do prawdziwej Wiary przywiódł:

Święty Tadeuszu, któryś króla Abgara duszę od niewierności, ciało od zarazy trądowej oczyścił:

Święty Tadeuszu, któryś Boską Mocą diabłów w bałwanach , niemymi uczynił, i czarnoksiężników omamienia zawstydził:

Święty Tadeuszu, któryś wodzowi wojska Baradachowi, pokój z nieprzyjacioły szczęśliwie mający być zawarty wyprorokował:

Święty Tadeuszu, któryś wężom, aby jadem ludziom nie szkodziły, moc odjął:

Święty Tadeuszu, któryś pogardziwszy niezbożnych groźbami, prawdziwej Wiary Wyroki nielękliwie podał:

Święty Tadeuszu, któryś potem za Chrystusa Imię kijmi zabity, święte życie skończył:

Święty Tadeuszu, my słudzy Twoi: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Ażebyś modlitwami twymi rządcom Kościoła Świętego i wszystkim Chrześcijanom żarliwość i stateczność otrzymać raczył:

Ażebyś królowi i wszystkim panom chrześcijańskim pokój, zgodę, i na zwyciężenie nieprzyjaciół siły uprosić raczył:

Aby Bóg zasługami twymi heretyków i pogan do prawdziwej Wiary nawrócić raczył:

Abyś nam pomnożenia wiary, nadziei i miłości uprosić raczył:

Abyś sprośne myśli i wszelkie czartowskie zasadzki od nas oddalić raczył,

Abyś przeciw wszystkim pokusom nas wspierać raczył:

Aby imię Twoje nabożnie czczących Bogu polecał i Twoją obroną zachować raczył,

Ażebyś ich od grzechów, i innych okazji do złego wiodących bronić raczył,

Abyś przed śmiercią, świętych Sakramentów opatrzenie wyjednał:

Ażebyś nas w ostatnim zgonie umocnić i od czartowskich najazdów bronić raczył:

Ażebyś nam łagodną Sprawiedliwego Sędziego Twarz i Wyrok łaskawy uprosić raczył:

Ażebyś nas do Królestwa Niebieskiego na wieczne uciechy wprowadzić raczył:

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Święty Judo, proś Boga Litości.

R. By nas nie karał w Swej zapalczywości.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najłaskawszy Boże, Któryś Świętego Judę Tadeusza Apostoła wybranymi ciała i duszy przymiotami ozdobił, racz nam to dać za Jego zasługami i przyczyną, ażebyśmy z uczynków życia naszego Błogosławieństwa zapłatę od Ciebie otrzymać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Szymon i Juda Tadeusz

 

 

Modlitwa z wersetem do Św. Judy Tadeusza, Patrona spraw beznadziejnych.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

V. Święty Judo Tadeuszu, Patronie mój wierny.

R. Błagaj nam Boga Dobroci niezmiernej.

V. Módlmy się. Boże, Którego Dobroć i Łaskawość nigdy niewyczerpana, nakłoń miłościwie uszu Twoich na prośby sług Twoich, a daj to, aby wszyscy, którzy Cię w Apostole Twoim Judzie Tadeuszu, nabożnie wychwalają, przez Jego zasługi skutecznie, modlitwy swojej skutku dostąpili. Amen.

Inna.

Chwalebny Chrystusowy Krewny Apostole i Męczenniku, Judo Święty, który po szerokich świata krainach, Wiarę Chrystusową dzikim narodom rozgłosiłeś, cnotami i cudami wsławiony, niezłączonych synów i córek do Jezusa Chrystusa przyłączyłeś; przez Tego, który Cię Sobie na Apostoła przyjął, proszę, abyś mnie nędznego(ą) od nałogu grzechów moich oderwał, od myśli nieczystych i pokus cielesnych. Przez zasługi Twoje zachował w okazjach i okolicznościach beznadziejnych, Twoją mi przybył opieką i pomocą; a za czasem do niewidzialnej chwały, Twoją przyczyną skuteczną wyniósł, gdzie Trójcy Świętej w Ojcu, Synu i Duchowi Świętemu wieczny pokłon oddają. Amen.

 

 

Szymon i Juda Tadeusz

 

 

Modlitwa w dzień Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Duchu Przenajświętszy, Który prócz słów Mądrości Twojej w liście Św. Judy Tadeusza pisanych, nic o nim i o jego w dzisiejszej uroczystości towarzyszu Szymonie Świętym tak pewnego wiadomości naszej niе zostawiłeś, po Twoim jednak zstąpieniu na Nich i na innych Apostołów: gdzieby Ci dwaj za Twym powodem poszli, i które kraje obchodzili z Ewangelią Chrystusową? jak skutecznie Wiarę Jego opowiadali i cudami stwierdzali? wiele do Niej, i jakich ludzi nawrócili? co za prace, trudy, i prześladowania znosili, i jakim męczeństwem życie swoje skończyli? Wierzymy, iż to wszystko najjawniej, i najpewniej pokaże się całemu światu na Sądzie Ostatecznym. W tenże to, w ten sam czas zasiądą na dwunastu stolicach Ci z innymi Apostołami Święci, i z Jezusem Chrystusem Najwyższym Sędzią tak z nieprawości, jako też z samych sprawiedliwości, nas sądzić będą. Ach, Duchu Święty Boże natchnijże teraz i wspomagaj nas do czynienia pokuty za grzechy nasze! ożywiajże i uświęcaj Twą Łaską dobre uczynki nasze: abyśmy z grzechów oczyszczeni, i w zasługi przybrani pokazać się mogli w ów Dzień Ostatecznego Sądu na samo wspomnienie straszliwego.

O Święci Szymonie i Tadeuszu! chociaż Wasze Apostolskie i Męczeńskie zasługi ukryte dotąd są przed światem, pewna jednakże za nie dostała Wam się nagroda w Chwale Wiecznej i nie ustanie cześć Wam powinna w Kościele Świętym, niechże i ta za pomocą Łask Boskich, które raczcie mi u Boga zjednać, niechaj, czyli co dobrze czyniąc, czyli strzegąc się złego, nie szukam próżnej u ludzi sławy: aby gdy przyjdzie z Wami Sędzia Chrystus odkrywać tajemnicę serc ludzkich, aby (mówię:) dopiero w ten czas dostała mi się nagroda wiecznego Błogosławieństwa. Amen.

 

***

 

Modlitwa do Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Panie Jezu Chryste, Któryś Świętych: Szymona i Judę Tadeusza wybrał na Urząd Apostolski, i rozkazałeś Im ogłaszać Świętą Ewangelię wszystkim ludziom na ziemi. Spraw to za Ich przyczyną, abyśmy tę Świętą Twoją Naukę chowali w sercu i okazywali Ją w uczynkach naszych, bo Ta tylko jedna Nauka może nas uczynić i tu miłymi Bogu i po zgonie zapewnić nam żywot wieczny w Niebie.

Wy zaś Święci Apostołowie: Szymonie któryś na poparcie Prawd ogłaszanych, życie swoje śmiercią męczeńską w kraju pogańskim Perskim zakończył, będąc na pół piłą przerżnięty, i Ty Święty Judo Tadeuszu, któryś za Wiarę Mistrza swojego stracił życie swoje pomiędzy dzikimi narody Armenii: uproście nam u Boga tę Łaskę, abyśmy dla Chwały Chrystusa i dla naszego zbawienia wszystko wycierpieć byli gotowi, dziękując Jezusowi, że nam cierpieć pozwala dla Swego Świętego Imienia. Abyśmy niezachwiani w Wierze i nieustraszeni żadnym doczesnym cierpieniem szli tak jak Wy za Chrystusem śmiało, dźwigając krzyż cierpień i dolegliwości, a żyjąc z Wiarą mocną, z nadzieją pewną i gorącą ku Jezusowi miłością, otrzymali wieniec nieśmiertelnej Chwały w Niebiesiech. Amen.

 

 

 

Szymon i Juda Tadeusz

 

 

Modlitwa do Św. Szymona Apostoła

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Panie Jezu Chryste, Nauczycielu Prawdy, naucz nas Dróg Prawa Twego, i naśladowania Ciebie przez zasługi Świętego Szymona, który z świętej i mądrej Szkoły Twojej wyszedłszy, wiele Ci synów i córek z Judą Tadeuszem pozyskał przez opowiedzenie Ciebie dzikim i niewiernym narodom, przy której godności Apostolskiej, żeby był Prawdy Ewangelicznej podparł krwią swoją życie zapieczętował, okrutny rodzaj śmierci wycierpiawszy, będąc w pół piłą przerżnięty. Ty sam Święty Zelańcie Szymonie pełny żarliwości, moją jedyną duszę (za którą Bóg Wcielony Krew Swoją tak przelał, jako za wszystkie) pozyskaj Bogu i wieczności szczęśliwej, ze złej drogi nawróć na dobrą, żebym nią zaszedł do Niebieskiej Ojczyzny, na oglądanie tam Boga, Który jest Drogą, Prawdą i Żywotem. Amen.

 

 

Szymon i Juda Tadeusz

 

 

Codzienna modlitwa św. Gertrudy do św. Judy Tadeusza.

Nowenna do Św. Judy Tadeusza, Wspomożyciela we wszelkich trudnościach 1947r.

O Święty Apostole, męczeński świadku Jezusa Chrystusa, Św. Tadeuszu, przywodzę ci na pamięć oną słodycz, którą serce Twoje odczuwało, kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych Apostołów Świętych modlitwy „Ojcze nasz!“ Przez oną słodkość, której wtenczas doznawałeś, proszę Cię, wyjednaj mi tę Łaskę, ażebym Boskiemu memu Nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył aż do końca życia mego. Amen.

 

***

 

Codzienna modlitwa do Św. Tadeusza.

O Św. Tadeuszu pozdrawiam Cię przez Najświętsze Serce Jezusowe; przywodzę Ci na pamięć oną słodycz, którą odczuwało serce Twoje, kiedy Ciebie i innych Apostołów Pan Jezus uczył świętej modlitwy „Ojcze nasz“. Przez oną słodkość, której doznawałeś wtenczas, błagam Cię, wyjednaj tę Łaskę, ażebym w wiernej Służbie Chrystusowej wytrwał aż do końca. Amen.

Ojcze nasz itd.

 

***

 

Modlitwa odpustowa do Św. Judy Tadeusza.

Nowenna do Św. Judy Tadeusza, Wspomożyciela we wszelkich trudnościach 1947r.

O przesławny Św. Judo Tadeuszu, przez one niezmierne przywileje, które tak wielką były życia Twego ozdobą, przez pokrewieństwo z Panem naszym Jezusem Chrystusem i przez urząd Swój apostolski i oną chwałę, którą się teraz cieszysz w Niebie, jako nagrodą swych trudów i śmierci męczeńskiej, prosimy Cię, uproś nam u Dawcy wszelkich Łask, wszystkie te Łaski, których nam trzeba dla godnego skorzystania z owych boskich nauk, zostawionych nam przez Ciebie w Twym liście: abyśmy gmach doskonałości budowali na fundamencie wiary, przez gorącą modlitwę i pomoc Łaski Ducha Świętego; abyśmy wiernie i mocno trwali w Miłości Bożej, w nadziei Miłosierdzia Jezusa Chrystusa na żywot wieczny; wszelkimi godziwymi środkami usiłowali pomóc błądzącym; by w ten sposób uwielbić Chwałę, Majestat, Panowanie i Moc Tego, Który nas bez grzechu uchować, a w czystości utrzymać i radością napawać może w Przyjściu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.

(Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmawianie przez miesiąc).

 

***

 

Modlitwa I do Św. Judy Tadeusza o codzienną opiekę.

Nowenna do Św. Judy Tadeusza 1945r.

Św. Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i Opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece.

Wdzięczny Ci jestem za wszystkie Łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.

Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach żyda, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

***

Modlitwa II do Św. Judy Tadeusza o opiekę.

Nowenna do Św. Judy Tadeusza, Wspomożyciela we wszelkich trudnościach 1947r.

O pełen czci, Św. Tadeuszu, synu Świętych rodziców, krewny Jezusa i Maryi, wielki Apostole Pana naszego, świadku Zmartwychwstania Jego, filarze Kościoła Świętego, gorliwy głosicielu Słowa Bożego, autorze listu powszechnego, prawdziwy pasterzu, nauczycielu nieumiejętnych, ucieczko opuszczonych, pociecho utrapionych, lekarzu w każdej potrzebie, ostojo miłości i pokoju, wielki cudotwórco, oddawco utraconej sławy, postrachu złych duchów, męczeński świadku Jezusa Chrystusa i przemożny orędowniku w wszelkiej potrzebie duszy i ciała, do Ciebie się uciekam z wielką ufnością błagając Cię usilnie, abyś mnie wziął pod opiekę swoją i nigdy z niej nie wypuszczał. Amen.

 

***

 

Modlitwa do Św. Judy Tadeusza o błogosławieństwo dla Ojczyzny.

Nowenna do Św. Judy Tadeusza 1945r.

Św. Judo Tadeuszu potężny Orędowniku u Boga, wyjednaj błogosławieństwo dla odrodzonej Ojczyzny naszej. Wejrzyj na cierpienia niewinnych, na łzy rodziców, którym w czasie wojny wydarto dzieci i na sieroty daremnie szukające matek.

Weź pod możną opiekę rozdarte rodziny, zapędzone w miejsca wygnania, bądź sprawcą ich szczęśliwego powrotu do ognisk rodzinnych.

Usuń piętrzące się wokół trudności, usuń szatańskie zapory zagradzające drogi do pokoju, ładu, sprawiedliwości i dobrobytu. Nie dopuść, aby zły duch pychy i niezgody spowodował nowy rozlew krwi i walk bratobójczych.

Przez swe zasługi wyjednaj nam u Boga Łaskę długotrwałego pokoju, dobrobyt i rozwój kultury ducha. Spraw, aby przeżyte cierpienia wojenne zbliżyły nas do Boga, niech się w nich odrodzą polskie dusze, niech się ożywią serca szczerą ofiarną miłością Ojczyzny i bliźnich, a wola polskiego ludu niech umocni swe niezłomne postanowienie wiernego trwania przy Bogu.

W odrodzonej Polsce z popielisk i mogił, rumowisk i krwi, niech wzrośnie nowe życie, zakwitnie pokój, zgodą i miłość. Praca wspólna i modlitwa niech budują gmach nowej Ojczyzny. Amen.

 

 

***

 

 

Modlitwa przed obrazem Św. Judy Tadeusza, Apostoła, doświadczonego Patrona w wielkich i zdesperowanych sprawach.

Źródło: Nabożenstwo codzienne 1857

Czczę Cię, wielbię i szanuję Święty Judo Tadeuszu Apostole Chrystusowy, a czynię to z wielką miłością, wiedząc, żeś jest miły i kochany Bogu, a mój Patron osobliwy, i jestem pełen nadziei, że za Twoją przyczyną od Jezusa Chrystusa, Dawcy wszystkiego Dobra, wiele Łask i dobrodziejstw otrzymam, ponieważ Tobie obiecał: iż proszącym w imię Twoje miał wszystko dawać. Więc Chryste Jezu w nagrodę prac Jego Apostolskich, i w odpłatę czci Jego zaniedbanej od niektórych racz uwielbić imię Jego, a Twoje Miłosierdzie i Łaskawość okazać przez to, żebyś w największej potrzebie mojej i utrapieniu, albo w rzeczach rozpacznych, stał mi się Ojcem i Pocieszycielem, a wyrwał mnie łaskawie z nich przez smutek Twój w Ogrójcu miany, i przez ów moment gorzki przy skonaniu Twoim, kiedyś się miał za opuszczonego od Ojca, nie opuszczajże mnie, ale ratuj, Miłosierny Jezu; a jako ten Święty Twój Apostoł Obraz Twój zaniósł Abgarowi królowi, tak niech i mnie przyniesie Ciebie Pocieszyciela mego i Zbawiciela, Którego kocham, i wszystkiego dobra wiecznego i doczesnego spodziewam się od Ciebie. Amen.

 

***

 

Modlitwa dziękczynna za otrzymane Łaski za przyczyną Św. Judy Tadeusza.

Nowenna do Św. Judy Tadeusza 1945r.

Najsłodszy Panie Jezu Chryste w zjednoczeniu z niepojętą Niebiańską Chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą na Wszystkich Aniołów i Świętych, sławię, uwielbiam, i składam Ci dzięki za Łaski i Dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz ml udzielić Twej Łaski dla jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną w wszelkich potrzebach. Amen.

 

 

Szymon i Juda Tadeusz

 

 

Modlitwy ku czci Św. Judy Tadeusza Apostoła

Źródło: Zbiorek modlitw dla Zgromadzenia ss. Służebniczek 1947

O Święty Tadeuszu, który byłeś godzien zaliczać się do Rodziny Zbawiciela,

Najświętszej Panny Maryi i Św. Józefa, pozdrawiam Cię przez Najświętsze Serce Jezusowe, przez to Najświętsze Serce chcę nieść Chwałę Bogu i składać dzięki za Łaski Tobie udzielone. Padłszy na kolana proszę Cię pokornie przez to Najświętsze Serce wejrzyj na mnie litościwie, nie gardź mą korną prośbą, a ufność moja niech nie będzie zawstydzona. Tobie Bóg użyczył Łaski, że swoją możną przyczyną przychodzisz z pomocą w beznadziejnych okolicznościach. O przyjdź mi z pomocą, bym mógł (mogła) zmiłowanie Pańskie uwielbiać na wieki. Całe życie moje wdzięczny(a) Ci będę i zostanę gorliwym(ą) Twoim(ją) czcicielem(ką). Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Św. Judo Tadeuszu, módl się za nami.

***

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Chwalebny Chrystusowy pokrewny i Apostole Głosicielu Prawdy i Męczenniku Święty Judo Tadeuszu,

racz nas obdarzyć łaskawie modlitwy Twymi, abyśmy od wszelkich złych i zgubnych myśli byli wolni, a ze wszystkich utrapień i potrzeb ciężkich miłosierdziem Boskiem byli zawżdy ratowani. Najwierniejszy Chrystusa Sługo i Przyjacielu, Patronie doznany wszystkich uciśnionych i nieszczęśliwych, pociesz nas w każdym smutku przyczyną Twoją przed Tym, który Cię koroną szczęśliwości wiekuistej ozdobił i na wieki cieszy, Bóg nasz i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Amen.

***

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Zbawicielu nasz, Chryste Panie, Któryś pokrewnego Ci wedle ciała Św. Judę Tadeusza

uczynił żarliwym głosicielem Twej Ewangelii Świętej i jego apostolską dostojność ozdobić raczył wieńcem męczeństwa, błagamy Cię, abyśmy przez obfitość zasług jego, od wszelkich złych i zgubnych myśli byli wolni, a ze wszelkich utrapień i potrzeb ciężkich Miłosierdziem Twoim uratowani zostali. Panie miłościwy, któryś nam tego Apostoła Świętego dał za Patrona we wszystkich nieszczęściach i uciskach, pocieszajże nas przez niego w każdym smutku, od klęsk i zguby wybawiaj, w trwogach umacniaj, w nadziejach daj pewność, w boleściach ulgą, nim przebywszy skalistą, a twardą życia tego pielgrzymkę, zdążymy do wiekuistego szczęścia i Chwały Twojej. Amen.

 

 

Szymon i Juda Tadeusz

 

 

Modlitwa do Św. Judy Tadeusza w ciężkiej jakiej potrzebie nabożnie ma być odprawiona.

Źródło: Harmonija duchowna. Oddz. 1 1850

Święty Apostole, najwierniejszy Chrystusa sługo i przyjacielu do którego dla wzgardy imienia Tadeusza, który Pana Jezusa zaprzedał, niektórzy z wielkiej prostoty nabożne serce tracą; dla Twego zaś świątobliwego apostolskiego życia, w całym prawie świecie, prawdziwy Kościół Katolicki za osobliwego nędznych i prawie rozpaczających ludzi Patrona Ciebie wzywa, i bardzo nabożnie czci. Proś Pana Boga za mną mizernym, ażebym przez Twoje zasługi, w moim utrapieniu i ucisku, pociechę odebrał i Boskiej i Twojej pomocy (osobliwie w teraźniejszym smutku i dolegliwości N.) doznał, a potem w godzinę śmierci mojej, z Tobą i ze Wszystkimi Wybranymi Boga na wieki chwalił, kochał i błogosławił. Amen.

 

 

Szymon i Juda Tadeusz

 

 

Modlitwy do Św. Judy Tadeusza Apostoła na oddalenie złych myśli.

Źródło: Brewiarzyk Tercyarski 1880

Hymn

O Patronie mój wybrany,

Ratuj mię teraz wezwany!

Pokusy idą mi w oczy,

Czart sidła swe na mnie toczy.

Uciechy zamykają nam raj,

A stąd wieczną zgubę taj.

Ratuj Judo! oddal zdrady,

Do zwycięstwa dodaj rady.

Niech mnie wpierw śmierć spotka sroga,

Niż ja mam obrazić Boga.

Modlitwa I.

Boże, Którego Dobroć i Łaskawość jest nieprzebrana, racz nakłonić ucha Miłosierdzia Twojego na prośby sług i służebnic Twoich: spraw, ażeby wszyscy, którzy Cię w Apostole Twoim Świętym Judzie Tadeuszu nabożnie czczą, za Jego zasługami modlitw swoich skutek otrzymali. Amen.

MODLITWA II.

Chwalebny Apostole Święty Judo, przez Tego, który Cię sobie za Apostoła obrał, proszę Cię, ażebyś mnie mizernego od nałogów grzechowych oddalił, od myśli nieczystych przez zasługi Twoje mnie zachował, i w rzeczach zdesperowanych z ratunkiem Swoim przybył, a potem do Chwały Niebieskiej Twoimi prośbami wyniósł, gdzie Najświętszą Trójcę chwalą i wielbią w Ojcu i Synu, i Duchu Świętym na wieki wieków. Amen.

MODLITWA III.

Przyczyń się za nami Święty Judo Tadeuszu, Chrystusa Apostole, głosicielu Prawdy, i Męczenniku prośbami Twoimi, racz nam to otrzymać, żebyśmy bardziej golowi byli tysiąc razy życie i krew łożyć, niżbyśmy mieli od prawdziwej Chrystusa Miłości i jedności Świętego Katolickiego Kościoła odstąpić, którzy Boga Ojca, i Syna, i Ducha Świętego wiecznie w Niebie całym sercem chwalić pragniemy. Amen.

MODLITWA IV.

Czczę Cię i szanuję Święty Judo Tadeuszu, Apostole Chrystusowy, a czynię to z wielkim afektem, wiedząc, żeś miły i kochany Bogu, a mój Patron osobliwy, i jestem pełen nadziei, że za Twoją przyczyną od Jezusa Chrystusa dawcy wszelkiego dobra wiele Łask i Dobrodziejstw otrzymam; ponieważ Tobie samemu obiecał, iż proszącym w imię Twoje miał wszystko dawać. Więc Chryste Jezu w nagrodę prac Apostolskich i czci Jego zaniedbanej od niektórych, racz uwielbić i wsławić Imię Jego, a swoje miłosierdzie i łaskawość przez to, żebyś w największej potrzebie mojej i utrapieniu, albo w rzeczach zdesperowanych stał mi się Ojcem i Pocieszycielem, a wyrwał mnie łaskawie z nich, niech przez smutek Twój w Ogrójcu miany, i przez ów moment gorzki przy skonaniu Twoim kiedyś się miał za opuszczonego od Ojca, nie opuszczajże mnie, ale ratuj, Miłosierny Jezu, jako ten Święty Twój Apostoł Obraz Twój zaniósł Abagarowi królowi, tak niech i mnie przyniesie Ciebie Pocieszyciela mego i Zbawiciela, którego kocham, i wszystkiego dobra wiecznego i doczesnego spodziewam się od Niego. Amen.

 

 

Modlitwy do Św. Judy Tadeusza w różnych potrzebach.

Nowenna do Św. Judy Tadeusza, Wspomożyciela we wszelkich trudnościach 1947r.

W chorobie i niedostatku.

O współczujący Opiekunie, Św. Judo Tadeuszu! Ty, któryś w imieniu Jezusa tylu chorym upragnione zdrowie duszy i ciała przywrócił, wejrzyj i na mnie biednego, jęczącego pod brzemieniem grzechów i przytłoczonego cierpieniem ciała! O, zlituj się i wstaw się za mną do Boskiego Lekarza, aby mnie miłosiernie wyrwać raczył z ciężkiej niedoli mojej. Ty sam wyciągnij nade mną kojącą swą rękę, jeśli się to nie sprzeciwia Woli Bożej i pożytkowi duszy mojej, abym uwolniony od złego na duszy i ciele, tym radośniej mógł składać Bogu nieustanne dzięki za Łaski z Twojej przyczyny odebrane. Amen.

W opuszczeniu.

O serdeczny pocieszycielu, Św. Judo Tadeuszu! Przyjdź mi z pomocą! Otom opuszczony od wszystkich, oto lęk i niepokój szarpią serce moje. Boję się nieszczęść, drżę przed prześladowaniem… Jeśli Ty nie podasz pomocnej
ręki, któż mi pomoże? W Twojej u Boga przyczynie cała moja nadzieja! Choćby mi śmierć grozić miała, to jeszcze w Tobie ufać nie przestanę. Pomóż mi, ratuj mnie, Św. Tadeuszu! Niechże i ja doznam na sobie opieki Twojej, której nigdy nie odmawiasz uciekającym się do Ciebie. Amen.

W ciężkich pokusach.

O najczystszy i najniewinniejszy Jezu! Przez Miłość Twoją, która tak wielką jaśniała czystością, iż jakby anioł światłości chodził wśród pogańskich ludów, błagam Cię, uwolnij mnie od tej ciemności złych myśli i pokus, a duszę moją i ciało moje przejmij tak wielkim wstydem i świętą bo jaźnią, bym oka Boskiego Majestatu Twego nie obraził żadną najmniejszą nieczystością. Nie dopuść, aby pragnienia nieczyste i złe pożądliwości opanować miały serce moje, lecz spraw, aby ze wszystkimi pragnieniami i uczuciami tak zawsze było czyste, jak czyste było serce Św. Tadeusza. Wyryj na duszy mojej obraz Swego zbolałego Oblicza, abym w Twojej Świętej zawsze chodząc Obecności, od ciężkiego był zachowany upadku.

Ty zaś, przemożny u Boga Orędowniku, Św. Judo Tadeuszu, któryś tyle w Imieniu Jezusa zdziałał cudów, okaż i teraz moc od Boga Ci udzieloną i przepędź w Jego Świętym Imieniu z serca mego wszelkie pokusy złego ducha, abym w pokoju i czystym sumieniu żyjąc w tej doczesności, doszedł kiedyś do bram żywota wiecznego. Amen.

W ciężkim utrapieniu.

Święty Tadeuszu, który miałeś szczęście należeć do rodziny Chrystusa Pana, przesławny Apostole i męczenniku, co wielkimi cnotami jaśniejesz, wierny orędowniku dla tych, co Cię czczą i Tobie ufają, Ty jesteś patronem i orędownikiem w najtrudniejszych sprawach. Dlatego staję przed Tobą, błagam z głębi serca mego przez Twoją przemożną przyczynę, przyjdź mi z pomocą. Tyś bowiem otrzymał od Boga przywilej przybywania z rychłą pomocą tym, którzy prawie wszelką stracili nadzieję.

Wejrzyj na mnie łaskawie, moje życie życiem krzyża, dni życia mego dniami utrapienia, a serce moje jest morzem gorzkości. Ścieżki mego żywota cierniami uścielone, a każdy moment życia mego świadkiem łez i westchnień; na domiar nieszczęścia, duch mój czarnym myślom się poddaje. Niepokój, małoduszność, brak ufności, a nawet rozpacz wkrada się do serca mego. Opatrzność zasłoniona przed oczyma mymi, a wiara chwieje się w sercu moim. Takie myśli pogrążają mnie w czarne chmury smutku. Ty mnie nie możesz pozostawić w tak ciężkiej doli. „Nie puszczę Cię“, dopóki mnie nie wysłuchasz. Przybądź mi z pomocą! Całe moje życie wywdzięczać Ci się będę, czcić Cię będę jako mego szczególniejszego patrona; Bogu dziękować będę za Łaski przez Twoją przyczynę otrzymane, a Twoją cześć według sił szerzyć będę. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023