Niepokalanie Poczęcie NMP

 

 

Źródło: Wykład Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryi 1873r.

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym.

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych.

Czytaj więcej

Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w w każdym miejscu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami  sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj., gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach.

Czytaj więcej

„Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty:

1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadragen za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

1 GRUDNIA — DZIEŃ 1.

 

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Jezusa Chrystusa,

Matko Łaski Bożej,

Matko najczystsza,

Matko najśliczniejsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko Dobrej Rady

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwego nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Pokoju,

Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA.

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

 

 

ROZMYŚLANIE.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą.

 

 

 

 

Nasze wargi mają zacząć chwalić Pannę Świętą!

Czy dotąd bez Chwały była Najświętsza Panna Marya! Albo raczej — czy była chwalona i sławiona — ale nie od nas? Któraż jest odpowiedź na te zapytania?

Zaiste ci nie była dotąd bez Chwały Marya, wszak „pełne są Niebiosa i ziemia Chwały Jej”. W Niebie oprócz Chwały Boskiej Imię Panieńskiej Matki Boga sławione będzie od Wszystkich Świętych i po wszystkie wieki, tu zaś na ziemi także od dnia do dnia powiększa się liczba wiernych sług Pani świata i Królowej Niebieskiej. Od momentu pierwszego pozdrowienia przez Anioła Gabryela aż do ostatniej chwili istnienia tegoż padołu płaczu błogosławiły i błogosławić Ją będą wszystkie narody; od pierwszego upadku ludzi w Raju aż dotąd, kiedy ostatnia łza pokuty skrapiać będzie nieszczęśliwą tę ziemię, była i będzie Panna Marya „miastem ucieczki, Matką Miłosierdzia”, do Której się tulą płaczący synowie Ewy. Ileż po świecie kościołów, zbudowanych na honor Maryi! Ileż Bractw pobożnych Jej Chwale poświęconych, a Pan Bóg Jedyny zna liczbę modlitw i pozdrowień, westchnień i jęków, które codziennie, co moment z tej oto ziemi do Matki Maryi się wznoszą, jako nieustające ofiary ranne i południowe i wieczorne, jako chmury wonnego kadzidła w górę się wzbijające! Któż odgadnie liczbę pątników w procesjach nieprzejrzanych corocznie do kościołów Maryi się kwapiących! Ileż tysięcy razy sławią ludzkie wargi Święte Imię Maryi! A choć śpiewają we wszystkich językach świata, w słowach obcych, innym nieznanych, jednak w jednym słowie: w sławieniu Maryi rozpoznawają się wszyscy wzajemnie jako słudzy jednej Pani, jako jednej Matki dzieci poroztrząsane. O jakoż wielka cześć i Chwała Maryi! Ale czyliż i my należymy do liczby tych, którzy Ją wychwalają? Toć jest owe pytanie na które nikt pewnej nie ma odpowiedzi. Właśnie dlatego tak głośno wołają Godzinki: „Zacznijcież i nasze wargi chwalić Pannę Świętą!”, bo cóż, jeżeli inni w Służbie Maryi „wyczerpną zbawienie od Pana”, ale ja zginę na wieki! Dlategoć i do nas tak proszącym przemawiają głosem, aby i my raz przecie zaczęliśmy wiernymi być sługami Maryi, gdyż niepodobną jest rzeczą być zbawionym bez Niej. Zacznijże więc człowiecze już dzisiaj, zacznij już teraz, zacznij czym prędzej chwalić Pannę Świętą, tj. zacznij Jej służyć, albowiem dotąd, chociaż już możno zeżyłeś kilkanaście, kilkadziesiąt lat, chociaż grób już się możno dla ciebie otwiera – dotąd jeszcze niczym nie przysłużyłeś się Tej, którą się opoważasz zwać Matką twoją! Komuż to służyły dotąd wargi twoje? Nie płynęły – li i z twoich ust brzydkie żarty, nieczyste słowa, złorzeczenia i klątwy? Niesą-li i twoje wargi splamione trucizną niezliczonych nowomodnych napojów, pod których niewinnym niby nazwiskiem szatan sam rozpostarł swe sidła, aby skrępowawszy ojca nieszczęśliwą uczynił razem matkę i całą rodzinę? O wargi ludzkie, stworzone dla Chwały Boskiej, a dotąd możno tylko piekłu służące, zacznijcież raz przecie, zacznijcie stanowczo służyć Panu Bogu i Dziewiczej Matce Jego! „Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana!” Dziewczyny i młodzieńcy, ojcowie i matki, starzy i młodzi, a że dotąd czekał Pan Bóg, czekała Marya na nawrócenie wasze, a że dotąd! I dzisiaj czeka, albowiem i dzisiaj jeszcze nie za późno do pokuty. Dzisiaj więc, „gdy usłyszycie głos wołającego, nie zatwardzajcież serc waszych”, aby i nad wami nie płakał Pan Jezus, jako niegdyś płakał nad zatwardziałą Jerozolimą: „O gdybyś i ty poznał, i w ten dzień twój, co ku pokojowi twemu! ale teraz zakryto jest od oczu twoich! Najświętsza Panna Sama słowami przypowieści Salamona wabi i zaprasza nas do Siebie: „Teraz wtedy synowie słuchajcie mnie; błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Słuchajcie ćwiczenia, a bądźcie mądrymi, a nie odrzucajcie go! Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa u drzwi moich na każdy dzień; kto mnie znajdzie, znajdzie żywot i wyczerpnie zbawienie od Pana, a który przeciw mnie grzeszy obrazi Duszę Moją. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają się w śmierci” (Prov. 8, 33). Oby tak miłe wabienie i zapraszanie rozgrzało i nasze serca; oby i nasze wargi otwarło do bezustannej czci Maryi, tej Maryi, do Której nawet Archanioł Gabryel nie przemówił inaczej jak tymi słowy pełnymi czci i najgłębszego uszanowania: „Bądź pozdrowiona, Łaski Bożej pełna, Pan z Tobą!” I owszem! bądź pozdrowiona i od nas, Łaski Bożej pełna; więcej Święta jak Wszyscy Święci, wyższa jak Niebiosa, chwalebniejsza jak Cherubiny, czcigodniejsza jak Serafiny, wysławiona nad wszelkie stworzenia! Bądź pozdrowiona gołębico, niosąca nam nie tylko listeczek oliwny na znak nadziei, lecz rodząca nam Samego Tego, Który nas wybawił od strasznego dusz potopu. Bądź pozdrowiona bramo żywota wiecznego, Raju najrozkoszniejszy, Wszechmocną Ręką Boga ku wschodowi zbudowany, rodzący zawsze kwitnące lilie i róże ku lekarstwu dla tych, którzy skosztowali gorzkiej trucizny śmierci! Bądź pozdrowiona Marya, Raju prześliczny, z którego zakwitło drzewo żywota, dające nieśmiertelność tym, którzy jego owoc pożywają! Bądź pozdrowiona, Boga Przybytku Najświętszy, Niepokalany, Najczystszy! Bądź pozdrowiona Marya, pagórku Boskim cieniem okryty, tułaczów omdlewających do spocznienia zapraszający, góro święta z której ów kamień żadną ręką niestrącony spadając zburzył ołtarze bałwochwalstwa i stał się przedziwnym kamieniem węgielnym narodów! Bądź pozdrowiona Marya, Święta Stolico Trójcy Przenajświętszej, Domie złoty, ozdobo Niebios, wonności wybrana, zbawienie świata, Niebo po całym świecie Chwałę Pana Boga głoszące! Bądź pozdrowiona, złote naczynie, przechowujące najsłodszą dusz naszych mannę, Chrystusa Pana! O Panno Najczystsza, wszelkiego uwielbienia najgodniejsza, Różdżko kwitnąca, zdroju Rajskich strumieni, Panno rodząca, Matko nienaruszona, Skarbie niewinności! Najwdzięczniejszymi Twymi prośbami racz do Boga, Syna Twego prowadzić Kościół Walczący, Twej Opiece powierzony! Podaj światu potężną Rękę Twoją, ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj utrapionych, bądź pociechą, bądź pomocą, bądź Matką wszystkich do Ciebie się uciekających; niech wszyscy doznają słodkości Twojej, którzy z dziecinną ufnością Ciebie szukają! Amen.

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

 

Ucieczko grzesznych módl się za nami!

Zdrowaś Marya... itd.

O Marya bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Pamiętaj, o Najdobrotliwsza Panno Marya, że od wieków jeszcze nigdy nie słyszano, ażeby kto, uciekając się do Ciebie, Twej Pomocy wzywając, Ciebie o Przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony uciekam się do Ciebie, o Marya, Panno nad Pannami i Matko Jezusa Chrystusa, przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek drżąc i wzdychając. O Pani świata, nie racz gardzić moimi prośbami, o Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam! Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach, teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, o Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Marya!

Przez Twoje Święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Marya, oczyść serce, ciało i duszę moją!

Najsłodsze Serce Jezusa, ratuj duszę moją!

Niepokalane Serce Najświętszej Panny Maryi, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki, niech odpoczywają w pokoju! Amen.

 

 

Tu nastąpi pieśń do Najświętszego Sakramentu i końcowe Błogosławieństwo.

 

 

Końcowe pożytki duchowe.

1. Ileż piosnek światowych nauczyłeś się śpiewać?

2. Ileż pieśni kościelnych umiesz na pamięć?

3. Naucz się przynajmniej Godzinek!

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023