Niepokalanie Poczęcie NMP

11 GRUDNIA – DZIEŃ 11.

 

 

Źródło: Wykład Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryi 1873r.

 

 

 

 

Wezwanie do Ducha Świętego.

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Jezusa Chrystusa,

Matko Łaski Bożej,

Matko najczystsza,

Matko najśliczniejsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko Najświętsza,

Matko Bolesna,

Matko Miłosierdzia,

Matko Dobrej Rady

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można

Panno błogosławiona,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwego nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Rodzin,

Królowo Pokoju,

Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA.

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

 

 

ROZMYŚLANIE.

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny.

„Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca, piękna jako księżyc, wybrana jako słońce, ogromna jako wojsk uszykowanie porządne?” Cantic. 6, 9.

Któraż by była jeżeli nie Marya! Jej chwały i uwielbienia pełne jest Pismo Święte. Niebo Ją wysławia jako Matkę Boga Samego, Pannę nad Panny i Królową świata, piekło Jej się lęka jak ogromnego wojska, wszelką bronią najpomyślniej uzbrojonego, a jako łodzi przed burzą się kryjące, do portu spieszą, tak do Maryi ucieka się Kościół Święty we wszystkich swoich potrzebach. Lecz jakoż może być, że Ta, która nawet w Oczach Boskich jest najpiękniejszą, która jest świątynią Trójcy Przenajświętszej i rajem rozkoszy Aniołów, jakoż Ta ogromną może być piekłu i nieszczęśliwym mieszkańcom jego? Na to odpowiadają Ojcowie Świeci tak: Pan Bóg osadził pierwszych ludzi w Raju pod tym jednak warunkiem, że dopiero przez zwycięstwo w przyszłym pokuszeniu odziedziczą mieszkanie rajskie na wieki. Ale Adam nie zwyciężył i musiał Raj opuścić. Tak samo było z Aniołami; Pan Bóg ich stworzył dla Nieba, ale i Oni to Niebo mieli sobie zasłużyć przez zwycięstwo w następującym doświadczaniu: objawił im Pan Bóg, że niegdyś On Sam stanie się człowiekiem, że się narodzi z Niewiasty, Która potem wywyższoną będzie nad najwyższe i najwspanialsze Ich Chóry. Przeciw temu oburzyła się pycha lucypera i roty jego, że pomimo pierwszeństwa swego po Panu Bogu miał być niegdyś niższym jak Niewiasta! Nie zwyciężył, zgrzeszył i został wtrącony w piekło: wysoka godność przyszłej Niewiasty była dla niego przyczyną potępienia. Ojcowie Święci utrzymują, że z lucyperem upadła trzecia część aniołów, to zaś miejsce, które dotąd w Niebie przez nich zamieszkane było, ma być zajęte przez ludzi! Nieszczęśliwi Aniołowie musieli słyszeć straszny Wyrok, że mieszkańcy ziemi będą na ich miejscu w Niebie, a co gorsza, że ci przyszli niebianie właśnie za przyczyną owej Niewiasty będą zbawieni, której zły duch tak mocno się sprzeciwiał. Jeszcze raz buntuje się złość szatańska przeciw Panu Bogu: ledwo co pierwsi ludzie byli stworzeni, już zły duch czatuje na nich, aby zamiast Panu Bogu należeli jemu. Już myślał, że zwyciężył, ale w samym momencie grzechu ludzkiego stanął Pan Bóg jako Sędzia między szatanem, a człowiekiem i tak niby mówi: „Ludzi nie przeklnę, boś ich ty uwiódł, ale ty będziesz przeklęty; ludziom dam sposobność do zbawienia, właśnie z nieszczęśliwego ich pokolenia narodzi im się Zbawiciel, jeden z tej Niewiasty, Którąś ty myślał zniszczyć na wieki, zetrze głowę twoją, a tobie tylko tacy należeć będą, którzy nie przez zaprzedanie w Raju, lecz dobrowolnie za tobą pójdą sami tacy, jakim i ty jesteś”. Wystawmy sobie więc ów zacięty gniew szatana: myślał, że jednym zamachem zniweczy wszystko, aż on tu drugie przekleństwo ściągnął na siebie, tu po wtóre musiał słyszeć, że ta Niewiasta, o której mowa już w Niebie była przyczyną nieszczęścia jego, że ta ma być Pośredniczką zbawienia wszystkich ludzi. Wypuścił szatan z łuku swego zatruty wystrzał na ludzi, a ten wystrzał z przyczyny owej Niewiasty trafił onego samego.

„Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca?” tak mówi Duch Święty, z upodobaniem spoglądając na przyszłe Arcydzieło Rąk Swoich, na Maryę. Co za śliczna zorza, kiedy sama obietnica przyjścia Jej, samo Jej wspomnienie niewymowną pociechą napełniało dusze smutnych Patryarchów i serca ich wnuków i prawnuków! „Ona zetrze głowę węża”, tak cieszy Pan Bóg Marya smutne dzieci Ewy, a te Obietnice Boskie od rodzaju do rodzaju przechodzą z ust umierających w pamięć pozostających. Znowu umacnia Pan Bóg oczekiwania ludzkie nowymi obietnicami: „Wnet Panna pocznie i porodzi Syna”, ogłasza w Zleceniu Bożym Izajasz Prorok; coraz znaczniej jaśniej świeci zorza Marya, im bliżej czas zbawienia nadchodzi. Ale i zły duch widząc, że w nadziei przyszłego Syna Maryi wielką część ludzi omija sidła jego, w rozpaczy i gniewie, niby sam siebie pyta: Któraż to jest, Która idzie jako zorza powstająca? Otóż Marya, Którą ty tak zapalczywie nienawidzisz, lecz już nie idzie jako zorza, lecz piękna, jako pełny księżyc, albowiem już przyszedł Anioł Gabryel i już wypełnił poselstwo: „Pocznież i porodzisz Syna”, a Panna już wyrzekła: „Niech mi się stanie według słowa Twego!” Wężu nieszczęsny, bliski już Ten, Który na drzewie krzyżowym tak cię zwycięży, jakoś ty zwyciężył słabą Ewę na drzewie w Raju. A że wyje i wścieka się piekło od złości: „Stanął smok przed Niewiastą, Która miała porodzić, aby gdyby porodziła pożarł Syna Jej!” (Ks. Ap. 12). Ale księżyc pełny — Marya — za nadto wysoko dla mocy szatańskiej.

Wzeszło Słońce, przyszedł Zbawiciel! Jakoż miło spoglądać na Niebo ozłocone światłością Słońca! Ale jako ci, którzy cierpią na oczy, kryją się i krzyczą z boleści, kiedy choć słaby promyk światła wkradnie się w ich oczy, tak gdy zeszło Słońce Pan nasz Jezus Chrystus, dobrzy tylko ku Niemu spoglądali, szatan zaś krył się w najgłębszych przepaściach piekła od złości, widząc, iż wszystkie jego sztuki i chytrości i sidła, które narzucał ziemi i ludziom i Niewieście, wszystkie nic nie pomogły: Zwyciężyła Niewiasta, ród ludzki będzie zbawiony, wąż piekielny będzie zdeptany. O Marya, zaprawdę ogromna jesteś piekłu, idąc wybrana jako słońce, jako porządne uszykowanie wojska gwałtownego!

Słońce zbawienia naszego już weszło na Niebie i będzie świecić na wieki, już nie ma nocy, skończyło się panowanie piekła. Raj Niebieski znów otwarty, wygnany Adamie, smutna Ewo, śpieszcie się odziedziczyć na wieki to, coście na krótki czas utracili, to wszystko sprawiła Córka wasza, nasza Marya.

Ale czy rzeczywiście piekło już zamknięte. Wszak i teraz nieprzejrzana liczba dusz odkupionych idzie na potępienie? Tak jest niestety! lecz teraz potępienia swego człowiek sam jest przyczyna, szatan teraz tylko tych zwyciężyć może, którzy się jemu dobrowolnie oddają. Dróg do Nieba jest tyle, środków do życia zbawiennego zasłużył nam Pan Jezus tak wiele, nawet z grzechów najcięższych uczynić nam przez pokutę powrót do Pana Boga tak łatwy, że ani jeden człowiek nie musiałby być potępiony, gdyby nie chciał. Nadto dał Pan Jezus własna Swą Matkę i nam za Matkę, ozdobił Ją nieograniczonymi Łaskami i dał Jej władzę nad ziemią i niebem, Ona może wszystkich uratować, którzy do Niej ręce podnoszą. Wie 0 tym szatan doskonale, stąd więc i znowu stąd jego zapalczywość przeciw tej Pani, Która w całej piękności i potędze Królowy Nieba i ziemi stoi na przeklętej głowie jego, a on Jej szkodzić nie może. Za to więc z nieopisaną wściekłością rzuca się na te dusze, które pomimo tylu dowodów Miłosierdzia Bożego i Obrony Maryi jednak jemu się dostaną. O nieszczęśliwe ofiary własnego zaślepieni, wy, którzy dobrowolnie lecicie w paszczękę wroga waszego! O błogie, o szczęśliwe dusze, któreście przeciw najazdom szatańskim szukały obrony u Maryi; tam pewne schronienie, tam przebaczenie za najgorsze nawet winy wasze! Każdy zwycięży, będzie zbawiony, który się ucieka do Maryi. Kogo więc szatan chce zniszczyć, tego odwodzi od Miłości Maryi, a wszyscy, którzy się już znajdują w sidłach złego ducha, tak Maryę nienawidzą jak on sam. Skoro w Kościele Katolickim zjawi się kacerstwo, pierwszym jest jego bohaterstwem zacząć wojnę przeciw Maryi. Dowodem tego wszystkie niedowiarstwa począwszy 0d czasów Apostolskich aż dotąd. Nie czczą Maryi, więc nie są na dobrej drodze. Jakoż może ktoś mieć Pana Boga za Ojca, nie mając Maryi za Matkę?

Jakoż wtedy z tobą czytelniku? Ja czczę Maryę, odpowiesz. Ale miłość ku Maryi nie pokazuje się w słowach, lecz w uczynkach; jeżeli więc masz jaki ciężki grzech, który już kilka albo kilkanaście lat dręczy duszę twoją, a ty się nie starasz takich kajdanów zrzucić ze siebie — nie miłujesz Maryi. Masz-li taki grzech? Czy nie chcesz, albo jak mówisz, czy nie możesz poprzestać pijaństwa? Czy tajemnie – sam – czynisz jakie obrzydliwości? Jeżeli tak, a nie chcesz się poprawić – nie należysz do Maryi. Nie mów: ja we wszystkim innym prowadzę życie przykładne, toć mnie tez za jeden grzech Pan Bóg nie potępi! — Kiedy żeś ty taki kontrakt z Panem Bogiem zrobił? Aleć się mylisz bracie! Nie widziałeś-li jeszcze jako najmocniejszego wołu za jeden powróz prowadzą na zabicie? Tak samo będzie z tobą. Jeżeli i ciebie zły duch dopadł za jeden wielki grzech, np. za jakie tajemne nieczystości, za pijaństwo, za zazdrość itp., już cię ma na pewno. Takich ludzi szatan nie kusi do innych grzechów, takich nawet łudzi powierzchowną pobożnością, żynie ich do kościoła, do Spowiedzi, a jednak ich tak chytrze za jeden powróz ciągnie za sobą, nie przez złodziejstwa, zabójstwa — bynajmniej, za takie publiczne rzeczy nie, lecz za jaki cichusieńki, tajemny grzech tak delikatnie ich prowadzi, iż ani nie spostrzeżą, że idą na zabicie, mają się nawet za lepszych jak inni. Ale się mylą! Pewniejszy zbawienia jest ten, który i sto rozmaitych pokuszeń w sobie czuje, z tej strony się broni a na ową upada, niekiedy upada głęboko! ale zaraz wstawa, nie dopuszcza, aby który grzech w nim się zagnieździł — takiego zły duch sto powrozami chwyta, ale wszystkie są za słabe. Kto zaś w jednym grzechu siedzi, a siedzi zakopany kilka i kilkanaście lat, tego szatan jednym powrozem skrępował na zawsze.

Rozważ sobie to człowiecze, a potem dopiero odpowiesz, czy należysz do Maryi lub nie. Amen.

 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

 

Ucieczko grzesznych módl się za nami!

Zdrowaś Marya… itd.

O Marya bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Pamiętaj, o Najdobrotliwsza Panno Marya, że od wieków jeszcze nigdy nie słyszano, ażeby kto, uciekając się do Ciebie, Twej Pomocy wzywając, Ciebie o Przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony uciekam się do Ciebie, o Marya, Panno nad Pannami i Matko Jezusa Chrystusa, przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek drżąc i wzdychając. O Pani świata, nie racz gardzić moimi prośbami, o Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam! Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach, teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, o Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Marya!

Przez Twoje Święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Marya, oczyść serce, ciało i duszę moją!

Najsłodsze Serce Jezusa, ratuj duszę moją!

Niepokalane Serce Najświętszej Panny Maryi, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki, niech odpoczywają w pokoju! Amen.

 

 

Tu nastąpi pieśń do Najświętszego Sakramentu i końcowe Błogosławieństwo.

 

 

Końcowe pożytki duchowe:

Jeżeliby i ciebie jakiś ciężki grzech od kilkunastu lat gnał do piekła, a nie mogłeś dotąd od niego się uwolnić — nie rozpaczaj! jeszcze jest lekarstwo i na takie choroby, możesz się poprawić, możesz nawet świętym zostać, ale musisz i musisz tak czynić: Skoro co wpadniesz w te żelazne sidła — czym prędzej idź do Spowiedzi — czym prędzej, bez wymówki, — zaraz – jutro, nie czekaj drugiego upadku. Tak czyń tyle razy, ile razy zgrzeszysz, chociażbyś i trzy i cztery razy w tygodniu musiał iść. Zobaczysz, to pomoże. Szatan wkrótce tych częstych Spowiedzi tak się będzie wstydził i lękał, iż cię na zawsze opuści. Ale bądź posłuszny! inaczej bowiem bez wątpienia zginiesz na wieki.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *