Niepokalanie Poczęcie NMP

 

 

Źródło: Wykład Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryi 1873r.

 

 

 

 

O nabożeństwie miesięcznym.

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba Wiernych Chrystusowych.

Czytaj więcej

Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w w każdym miejscu Niedzielę nadane są Odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego Odpustu w te dni Miesięczne, które sami  sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. wzglądem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj., gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi, i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach.

Czytaj więcej

„Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty:

1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadragen za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzieindziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

2 GRUDNIA — DZIEŃ 2.

 

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

V. Racz przyjść Duchu Święty i napełnić serca wiernych Twoich.

R. A ogień Miłości Twojej racz w nich zapalić.

V. Ześlij Ducha Twego, a będą stworzone.

R. A cała ziemia będzie odnowiona.

V. Módlmy się: Boże! Światłem Ducha Świętego serca wiernych nauczający, daj nam w tymże Duchu poznawać co jest dobrem, i zawsze obfitować w pociechy Jego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Jezusa Chrystusa,

Matko Łaski Bożej,

Matko najczystsza,

Matko najśliczniejsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko Dobrej Rady

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwego nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Pokoju,

Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA.

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

 

 

ROZMYŚLANIE.

Zawitaj Pani świata, Niebieska Królowa!

 

 

 

 

„Przez mnie królowie królują i prawodawcy stanowią sprawiedliwość, przez mnie książęta i mocarze skazują sprawiedliwie, przy mnie są bogactwa i sława, pyszne majętności i sprawiedliwość” (Prov. 9, 15).

Jakoż może być Marya „Panią świata”, kiedy ci wiemy, że Pan Jezus Sam unikał godności królewskiej, kryjąc się przed tymi, którzy Go chcieli uczynić królem? Nawet pewnego razu wyraźnie powiedział, że Królestwo Jego nie jest z tego świata! Co dziwniejsza, tenże Pan i Zbawiciel nasz złego ducha nazywał książęciem tego świata, jako w rzeczy samej czytamy, że zły duch na puszczy przystąpił do Pana Jezusa, wywiódł Go na górę wysoką i okazał Mu wszystkie królestwa całego świata i rzekł: ,,Władza tych wszystkich i chwała ich mnie są poddane — jeśli się pokłonisz przede mną, będą Twoje wszystkie” (Łuk. 4). Jakoż wtedy Najświętsza Panna może być Panią świata? Albo — czy więcej jest światów jak jeden? Cóż to jest świat?

W zwyczajnym znaczeniu rozumie się pod wyrazem „świat” niebo i ziemia, i wszystko co się na niebie i w niebie, co się na ziemi lub w ziemi znajduje, słowem, wszelkie stworzenia Boskie. W innym zaś znaczeniu mówi Pan Jezus o dwóch światach: o tu doczesnym, którym jest ziemia i o tamtym, Którym jest Niebo i Święci Mieszkańcy Jego. Dalej Pismo Święte na niektórych miejscach wszystko to nazywa światem, co jest Panu Bogu przeciwne, mianowicie złych ludzi; świadczą o tym te Słowa Zbawiciela: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedźcież, iż Mnie pierwej niż was nienawidził — gdybyście byli z tego świata świat by was miłował jako swoich, lecz iżeście nie są z świata, alem Ja was wybrał ze świata — przetóż was świat nienawidzi!” (J 15, 18), któregoż więc świata Panią jest Marya? Zaiste ci nie jest Panią tej oto ziemi i miast, i krajów, i skarbów jej — chociaż bowiem i Polska, i Węgry i Francja nazywają Ją Królową swoją — są to tylko pozdrowienia od pobożnych serc Maryi dane, nic więcej! Że nasza Najczystsza Dziewica Sama raczy się zwać Panią świata, że o Niej Pismo Święte głosi, iż przez Nią mocarze i królowie i książęta panują — to ma znaczyć, że jest łaskawą, że jest miłościwą Panią tych, którzy do Pana Boga należą. Ci więc wybrani są Jej światem, Jej poddanymi — innego królestwa nie szuka, boć jednak i słońce i księżyc i gwiazdy, a więc i nasza ziemia — jako stworzenia Boskiego Jej Syna zawsze muszą Jej być posłuszne! Marya jest Panią i Królową Nieba, razem Panią i Królową wszystkich tych pobożnych tu na ziemi żyjących, którzy życiem cnotliwym i pobożnym upewniają sobie wieczne zbawienie w niebie. O wy szczęśliwe dusze, które taką macie Królową nad sobą, o niewymownie szczęśliwe, które takiej służycie Pani! Chociażbyście bowiem były poddane jakiejkolwiek niesprawiedliwej zwierzchności, złemu panu, ostrej pani, chociażby tu człowiek niejeden, pomimo to, że najsumienniej pełni obowiązki swoje, ani jednego podziękowania, ani jednego miłego słówka, ani najmniejszego względu się nie dosłużył — ileż pociechy w tym dozna wspomnieniu, że z Nieba lepsza na niego spogląda Pani, Która dobrze zna wszystkie gorzkości serca jego, wszystkie jemu wyrządzone niesprawiedliwości, liczy nawet wszystkie jego tajemne westchnienia! O człowiecze ubogi — gdyby ta najlepsza Pani była i twoją Panią, zaiste nic nie byłoby ci za trudne co byś tylko dla Niej musiał czynić! Lecz po cóż tu daremne czynić westchnienia, wszak od ciebie zależy, czy ma być twoją Panią lub nie — udaj się w Służbę do Niej! Cóż myślisz — czy chcesz? — Aleć potrzeba, żebyś wpierw wypowiedział służbę teraźniejszej twej pani. Komuż więc służysz obecnie? — Spojrzyj no w skrytości serca twego — tam siedzi nieszczęsny twój pan obecny. — Służysz obrzydliwemu pijaństwu, ciągnież jako wół w jarzmie bydlęcej nieczystości — zaprzedałeś ręce twoje i nogi, i oczy – całego siebie zaprzedałeś zazdrosnej, nienasyconej chciwości — jakimż więc sposobem myślisz jeszcze służyć i Maryi? Spojrzyj, jak niezliczone miliony Męczenników, Wyznawców, Panien, Prorocy, Patryarchowie, śliczne Chóry Anielskie — wszyscy już są szczęśliwi — szczęśliwi na wieki pod królującym Berłem Maryi w Niebie — a ty się trapisz na nędznej drodze potępienia! Niechajże i z twej duszy precz wyrzucone będzie książe tego świata — odstąp od niego — w służbie u Maryi ani pół tyle nie musisz pracować co teraz, a będziesz każdy dzień szczęśliwy. — Ona nie będzie nagrody twej zatrzymywała od dnia do dnia, jako teraźniejszy twój zły pan, lecz da ci codziennie szczęście spokojnego sumienia i rozweselającą nadzieję nieskończonej nagrody w Niebie. Powiedzże sam, ileż chwil prawdziwie szczęśliwych miałeś w teraźniejszej twej służbie? Śmiała się możno twarz twoja niekiedy — ale wewnątrz sumienie twoje płakało — wesoły możno byłeś wśród złych jak ty przyjacieli — ale w domu twym panował smutek. A cóż dopiero po śmierci! O Pani świata, Marya! jakże śliczny widok Twój kiedy stoisz na kuli ziemskiej, depcząc głowę węża piekielnego, księżyc i gwiazdy otaczają Najświętszą Twoją Osobę — a na Ręce Twej spoczywa owe Dziecię niewymownej piękności — Jezus Chrystus, Który gotów jest, z Twego Panieńskiego Łona zstąpić w najnędzniejsze nawet serce, którekolwiek z służby szatańskiej udać się chce do lekkiej Służby Twojej. „Pójdźcie do Mnie, tak przemawia do nas śliczna Niebieska Pani, służcie Mnie i Dziecięciu Memu, albowiem Moje jarzmo jest lekkie, przy Mnie są prawdziwe bogactwa i sława, lepszy jest Owoc Mój niż złoto i kamienie drogie!” (Prov. 8, 8). O śliczna Pani! ileż razy zabrzmiał przemiły Głos Twój i w mojej duszy, ale ja uwijałem się za łudzącym powabem grzechu. Jeszcze raz przebacz, chociaż żem tego niegodzien, a rozraduje się duch mój w Miłosierdziu Twoim.

Duszo Chrześcijańska, bądź pewna, że nie ma na świecie, czego byś oprócz Pana Boga więcej i troskliwiej szukać mogła nad Miłość Maryi, nie ma większego szczęścia nad to: Onej służyć wiernie aż do śmierci! Oby i z serca twego przy codziennej twej porannej i wieczornej modlitwie ku Niebu, do Maryi podnosiło się szczere to westchnienie: „Pod Twoją Obronę uciekam się, nie racz gardzić moimi prośbami!”

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

 

Ucieczko grzesznych módl się za nami!

Zdrowaś Marya... itd.

O Marya bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Pamiętaj, o Najdobrotliwsza Panno Marya, że od wieków jeszcze nigdy nie słyszano, ażeby kto, uciekając się do Ciebie, Twej Pomocy wzywając, Ciebie o Przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony uciekam się do Ciebie, o Marya, Panno nad Pannami i Matko Jezusa Chrystusa, przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek drżąc i wzdychając. O Pani świata, nie racz gardzić moimi prośbami, o Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam! Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach, teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, o Łaskawa, o Litościwa, o Słodka Panno Marya! Amen.

Przez Twoje Święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Marya, oczyść serce, ciało i duszę moją! Amen.

Najsłodsze Serce Jezusa, ratuj duszę moją!

Niepokalane Serce Najświętszej Panny Maryi, módl się za nami!

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci na wieki, niech odpoczywają w pokoju! Amen.

 

 

Tu nastąpi pieśń do Najświętszego Sakramentu i końcowe Błogosławieństwo.

 

 

Końcowe pożytki duchowe.

1. Z wielką sumiennością służą ludzie doczesnej zwierzchności.

2. W godzinie śmierci najlepszy i najmocniejszy pan nic ci nie pomoże.

3. Oby człowiek w Służbie Bożej, aby dziesiątą część tej gotowości i sumienności pokazywał, z którą służy panom tego świata, ileż szczęścia wiecznego zasłużyłby sobie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *