Różaniec

(7 października)

 

 

 

 

Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie Różańca Świętego

Źródło: Chwała Maryi, czyli Książka Różańcowa 1889

Które śpiewa się w sobotę przed Różańcem

NA JUTRZNIĘ.

Przybądź mi miłościwa Panno ku pomocy,

Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.

Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi,

Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.

Hymn.

Boże w Mądrości Twojej nigdy niepojęty,

Której to jednym zbiorem jest Różaniec Święty,

Ten pierwszy po obrządkach bezkrwawej ofiary,

Ma w sobie Tajemnice wszystkie naszej Wiary.

Chwała Twoja w Różańcu Boże nieustanna,

Ze wszystkimi smakami, jest niebieska manna.

Tuś z swym wiekiem dziecinnym, tu z drogim okupem,

Tuś się zamknął z wydartym, z rąk czartowskich łupem.

Tęczą Różaniec: różne kolory od słońca,

Ciebie bierze… Niech w ustach mych nie będzie końca.

V. Wam dano jest wiedzieć Tajemnice Królestwa Bożego.

R. A innym przez podobieństwo.

V. Modlitwa. Boże, którego Jednorodzony Syn przez Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Swoje nam zbawienie przyniósł, pozwól, abyśmy Tajemnice w Najświętszym Różańcu Błogosławionej Maryi Panny rozważając, naśladowali to, co zamykają w sobie, a co nam obiecują, dostąpili. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA LAUDES.

Przybądź mi miłościwa Panno ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Jak Boże dla Różańca łaskawyś bez miary,

Tak w liczbie Różańcowej zsyłałeś Twe kary.

Świat potopom karany, nie zobaczył słońca,

Aż póki sto pięćdziesiąt dni nie wzięły końca.

Oczywiste Piętnastu Tajemnic dowody,

Były łokci piętnaście nad górami wody.

Korab cały zawierał trzy mieszkania w sobie,

Co było ku trzech części w Różańcu ozdobie.

Dusza moja w potopie grzechów Panno tonie,

Pospiesz z różdżką różową, Gołąbko przy zgonie.

V. Według objawienia Tajemnicy, od czasów wiecznych zamilczanej.

R. Która teraz objawiona jest (Rz. 16).

Modlitwa i wiersz jako wyżej na Jutrznię.

NA PRYMĘ.

Przybądź mi miłościwa Panno ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Skropił łzami za grzechy Ezechiasz łoże,

Lat piętnaście do życia przydałeś mu Boże.

Dokument tego kompas słoneczny wydaje

W liczbie dziesiątej nazad cofniony, gdy staje.

Iż z Piętnastu Tajemnic Różaniec złożony,

W tym jesteś przez dziesiątki Jezu pozdrowiony.

Dziewięć Chórów Anielskich zostawiłeś w Niebie,

A dziesiątą naturą ludzkąś wziął na Siebie.

Niechaj Cię, Boga mego w Twej Matce i Pannie,

Pozdrowieniem Anielskim wielbią nieustannie.

V. Powiadajmy Mądrość Bożą w Tajemnicy, która zakryta jest.

R. Którą Bóg przeznaczył, przed wieki ku chwale naszej (I. Kor. 2).

Modlitwa i wiersze jak wyżej na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Przybądź mi miłościwa Panno ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Wszyscy to w Ozeasza czytamy Proroku,

Że ten sobie zaślubił z Boskiego wyroku,

Grzesznicą dla pociechy, największych grzeszników,

Kupić ją za piętnaście Bóg kazał srebrników.

Temiś Boże w Proroku oznajmił nam słowy,

Że w Różańcu grzesznikom jest okup gotowy.

Tym się człowiek wypłaca z winy i karania.

W rozmyślaniu Wcielenia, Męki i Zmartwychwstania.

Masz Boże sługi wielkie, w mej grzesznej osobie,

W Piętnastu Tajemnicach zaślubiłeś sobie.

V. Bóg w Niebie odkrywa Tajemnicę (Ks. Dan 2).

R. Modlitwa moja do ust moich nawróci się.

Modlitwa i wiersze jak wyżej na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

Przybądź mi miłościwa Panno ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Umykali od Saula szatani okrutni,

Gdy Dawid sto pięćdziesiąt Psalmów grał na lutni.

Mądrość Boska Różaniec wyrazić tu chciała,

Bo ta lutnia stron dziesięć tylko w sobie miała.

Uchodzą od nas czarci, boją się Imienia,

W dziesiątkach sto pięćdziesiąt Panny Pozdrowienia.

Do tej Róży przystępu czartom bronią ciernie,

Nas wonnością niebieską, napełnia niezmiernie.

Niechaj Panno od Ciebie przybrany Kandorem,

Umieram napełniony tej Róży odorem.

V. Boże pieśń nową zaśpiewam Tobie.

R. Na harfie o dziesięciu strunach grać Tobie będę (Ps. 135/134/).

Modlitwa i wiersze jak wyżej na Jutrznię.

NA NONĘ.

Przybądź mi miłościwa Panno ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Niech Miłość Twa nas, Boże, do Różańca wzbudzi,

Wszak mówisz przez Proroka do każdego z ludzi,

Nie wiesz, które złe przyjdzie za moim rozkazem,

Więc oddaj mi siedem, oraz osiem liczbę razem.

Abyś od nas oddalił Twe Boskie karanie,

Modlitwy Różańcowej domagasz się, Panie.

Tę mamy dla potyczki z czartem, mocną zbroję,

Ta wielce zadowala Boskie Serce Twoje.

Więc mi w tej przytomności błogosław łaskawie.

Dla zasług Matki Twojej w każdej życia sprawie.

V. Daj część z siedmiu i ośmiu.

R. Bo nie wiesz, co za złe będzie na ziemi.

Modlitwa i wiersze jak wyżej na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Przybądź mi miłościwa Panno ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Gdy nas widzisz, o Panno, w tkanych z róż odzieniach,

Mówisz do nas każdego w Salamona pieniach:

Serce moje z afektu waszego topnieje,

Obsypcież mnie różami, bo z miłości mdleję.

Wiem, Panno, co dla swego pragniesz otrzeźwienia,

Z ust naszych Anielskiego żądasz Pozdrowienia.

I dlatego w żywota ludzkiego podróży,

Chcesz od nas Anielskiego Pozdrowienia róży.

Więc oschłe serce skrapiaj Łaską Twą na świecie,

Weźmiesz róże z ust naszych w troistym bukiecie.

V. Chodźmy w wieńcach różanych, póki niezwiędnieją (Sap. 2).

R. Wywyższałam się jako Palm w Kades, i jako szczepienie róży w Jerychu (Ec. 24).

Modlitwa i pieśni jak wyżej na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Przybądź mi miłościwa Panno ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn.

Jozue był zwycięzcą przy słońca pomocy,

Króla Senacheryba Anioł jednej nocy,

Pod miastem Samarii wojsko wielkie znosi,

Kiedy król Ezechiasz, mocno Boga prosi.

Biła na Kościół Święty Albigensów siła,

Tyś ich Panno Różańcem Twoim przytłumiła.

Na prośbę Dominika, gdy w jasnym widoku,

Sto pięćdziesiąt kamieni rzuciłaś z obłoku.

Pospiesz i mnie na pomoc w skonania godzinie,

Niechaj czart zwyciężony Twym Różańcem, zginie.

V. Ściągnij Rękę Twoją do Nieba, ażeby był grad.

R. Pobił grad w całej ziemi Egipskiej wszystko, co było, na polu od ludzi aż do bydląt. (Ks. Wyj. )

Modlitwa i pieśni jak wyżej na Jutrznię.

POLECENIE GODZINEK.

Był kościół Salamona w Łaskach Twych otwarty,

O Boże ten piętnastą kolumnami wsparty,

Gdy zawierał Różańca Tajemnice w sobie,

W nim najmilsze modlitwy były Boże Tobie.

Przyjmijże te Godzinki, jako własne Twoje,

Nimi wsparty z Twej Łaski upaść się nie boję.

 

 

Różaniec

 

 

Litania do Najświętszej Panny Maryi, Królowej Różańca Świętego

Źródło: Pobożny pielgrzym 1898

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

O Maryo, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

O Maryo, najśliczniejsza Różo wiosenna,

O Maryo, chwalebny i kwitnący szczepie winny,

O Maryo, Dziewico chórom dziewic przewodnicząca,

O Maryo, Różdżko Jessego, któraś Chrystusa wydała,

O Maryo, rodząca drzewo życia,

O Maryo, Królowa przerażająca przestrachem złe duchy,

O Maryo, słodki i wdzięcznie brzmiący śpiewie,

O Maryo, Pogromicielko wszystkich herezji,

O Maryo, Wspomożycielko Chrześcijan,

O Maryo, dobrze naszykowane wojsko do obrony,

Od wszelkich błędów w nauce i życiu, wybaw nas wstawieniem się Twoim!

Od wszelkiej niepewnej miłości własnej i ubóstwiania siebie samych,

Od wszelkiego nieposłuszeństwa Przykazaniom naszego Świętego Kościoła,

Od wszelkich napaści czarta, świata i grzesznego ciała,

Od nienawiści, zaburzeń i wojny,

Przez Twoją wysoką godność, jako Matki Przedwiecznej Mądrości,

Przez Twoją nade wszystko chwalebną pokutę,

Przez Twoje zamiłowanie modlitwy i ćwiczeń pobożnych,

Przez Twoją doskonałą łagodność i Macierzyńską cierpliwość,

Przez Twoją Potęgę i Chwałę jako Królowej Nieba i ziemi,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś zamiłowanie wiecznych prawd w sercach naszych utrzymywać i pomnażać raczyła,

Abyś nas od wszelkich błędów i fałszywych doradców zachować raczyła,

Abyś przyjaciół i obrońców Wiary Chrystusowej, pomnażać i wzmacniać raczyła,

Abyś uporczywych nieprzyjaciół Kościoła upokorzyć raczyła,

Abyś nam otrzymać raczyła żyć i umierać wiernymi synami Kościoła Świętego,

O Zwycięska Święta Dziewico Maryo,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. O Maryo, okaż Potęgę Twoją przeciw nieprzyjaciołom naszym.

℟. Aby Cię narody za sprawiedliwą uznały.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Wszechmogący, Przedwieczny Boże, któryś się tak dalece poniżył, że dla naszego zbawienia raczyłeś miłościwie narodzić się z Najczystszej Dziewicy Maryi; spraw, abyśmy Tobie w czystym ciele służyć i pokornym umysłem podobać się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Różaniec za zmarłych

 

 

Litania o Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej II

Źródło: Arcybractwo Różańca Świętego. Książka dla czcicieli Najśw. Panny Maryi [Opole 1893]

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Święta Maryo, Jutrzenko powstająca we Wcieleniu Pana Jezusa,

Święta Marya, Zwierciadło czyste, Tajemnice Życia i Śmierci Syna Boskiego w Sobie pokazujące,

Święta Marya, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela,

Święta Marya wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim,

Święta Marya, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła Świętego, boś Matką od zwycięstwa w Różańcu Świętym,

Święta Marya, Tęczo Przymierza mająca w Sobie rozliczne kolory Tajemnic Boskich w Różańcu Świętym,

Święta Marya, Harfo Dawidowa o stronach dziesięciu, rozpędzająca czartów,

Święta Marya, Drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające,

Święta Marya, Ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach Tajemnic Boskich wystawiony,

Święta Marya, Zegarze słoneczny Króla Achaza, w Pozdrowieniach Anielskich nazad się cofający,

Święta Marya, Korabiu Noego, grzeszników od potopu ognia wiecznego zachowujący, a w piętnastu Tajemnicach unoszący się nad górami,

Święta Marya, Raju rozkoszy w liliach i różach Życia i Męki Syna Boskiego w Różańcu Świętym wystawiony,

Święta Marya, Różańcem Świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca;

Święta Marya, Różańcem Świętym jak tarczą wiernych sług Swoich, od sideł czartowskich, złych przygód zasłaniająca,

Święta Marya, Panno najczystsza,

Święta Marya, Matko i Pani nasza, módl się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Módl się za nami, o Maryo! Pomnij na Miłosierdzie Twoje, nie ustawaj przyczyniać się za nami przemożną Twoją prośbą. Przemów do Serca Syna Twojego, Gniew Jego przebłagaj i powstrzymuj karzącą Rękę. Wysłuchaj nas i racz zlać na ten padół skarby Miłosierdzia Boskiego. Amen.

V. Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją (modlitwy nasze).

V. A wołanie moje (nasze) niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA.

V. Módlmy się: Boże! którego Jednorodzony Syn przez Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Swoje, nam zbawienia wiecznego nagrodę przyniósł, daj prosimy, abyśmy Tajemnice w Najświętszym Różańcu Błogosławionej Maryi Panny rozważając, naśladowali to co zamykają w sobie, i co nam obiecują, dostąpili. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków

R. Amen.

V. Módlmy się: Najświętsza Panno Różańcowa, która grzechy wypleniasz, dajesz cnocie zakwitać, uzdrawiasz niemocnych, smutnych pocieszasz, która ratujesz wzywających Cię w niebezpieczeństwie, Źródło niewyczerpane Łask i Błogosławieństwa, módl się za nami. Zbaw rodzaj ludzki, zbaw Kościół Święty przez Święty Różaniec, zapal serca nasze zimne gorącą miłością Boga i wprowadź nas wszystkich szczęśliwie do żywota wiecznego.

R. Amen.

 

 

Różaniec

 

 

Hymn do Matki Boskiej Różańcowej

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Ciebie, szczęściem przepełnioną,— Ciebie, żałościami ranną,— Ciebie w Niebie uwielbioną,— Wysławiamy, Matko, Panno.

Witaj nam, pełna wesela,— Gdy poczynasz, zwiedzasz, rodzisz.— Gdy, o Matko, Zbawiciela — Ofiarujesz i nachodzisz.

Witaj, Bolesna, gdy w duszy — Cierpisz, co cierpiał Syn, Słowo:— Bóg, ciernie, krzyż, śmierć w katuszy,— O męczenników Królowo!

Witaj w tryumfalnym Synie,— W ognistym Duchu zapale,— W Ojcu i Światła krainie,— Królowo w niebieskiej chwale.

Chodźcie, ludy, rwać kwiat róży,—W tajemnicach tych wszczepiony;— Spleść Matce, co Jej świat służy,— Pięknej miłości korony.

Cześć Trójcy w Troistych blaskach,— Która przez te tajemnice — Zlewa się modlącym w łaskach,— By Niebios byli dziedzice.

Antyfona do Matki Boskiej

Widziałem rzeszę wielką, której nie mógł nikt przeliczyć ze wszystkich narodów, stojącą przed Stolicą. O jak chwalebnym Królestwo, w którym z Chrystusem cieszą się Wszyscy Święci, obleczeni w białe szaty, idą za Barankiem Bożym, gdziekolwiek On się zwraca.

V. Będą się weselić Święci w Chwale.

R. I rozradują się w pomieszkaniach swoich.

V. Módlmy się: Ojcze Najłaskawszy, Boże Najmiłosierniejszy, Który z nieprzebranej Litości Twojej podajesz wszystkie sposoby, przez które wierni Twoje skuteczniej mogą zasłużyć na Łaskę Twoją, jako to w Osobie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, których widząc oznaczonych sposobami pobożności, wielkimi Darami Swymi przyozdabiasz.

Wejrzyj łaskawie na wszystkich sług Twoich, tak w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, jako i w służeniu chętnym Tobie, Bogu naszemu, zostających.

Miej nas w Swojej Opiece, aby za przyczyną Matki narodu ludzkiego, my wszyscy, jako dzieci najpokorniejsze, obronieni będąc od zła wszelkiego, służyli Tobie wiernie i ochoczo, a doznawszy Łask Twoich w życiu, doświadczyli onych i przy śmierci. W zaczętej zaś wieczności, byśmy się cieszyli z Matką naszą, Królową Różańca Świętego i Tobą, Bogiem naszym, po wszystkie wieki.

R. Amen.

 

 

Różaniec

 

 

Modlitwa na dzień Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

Źródło: Droga do zbawienia 1863

O Przenajchwalebniejsza Maryo Panno! Ile razy wielbimy Różańcem Najświętsze Imię Twoje, tyle razy z całym Kościołem wyznajemy żeś Ty jest prawdziwie Matką Boga, żeś Ty jest, Błogosławioną między niewiastami, żeś jest Królową ludzi i Aniołów, Pośredniczką naszą u Boga, Ucieczką i Nadzieją grzeszników, Pociechą sprawiedliwych, a dla wszystkich Matką Dobroci i Miłosierdzia. Nie opuszczajże więc nas, o Panno Łaski pełna, bo my słudzy Twoi i dzieci Twoje. Przyrzekamy Cię kochać z całego serca, oddajemy się zupełnie w Twoją Opiekę, tylko nas o Matko nasza ratuj teraz i przy śmierci naszej. Amen.

 

 

Różaniec

 

 

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi Różańcowej na święto Różańca Świętego.

Źródło: Serdeczne modły czyli Nabożeństwo dla prawowiernych katolików 1874

Najchwalebniejsza Boga mego Matko, Najświętsza Królowo świata, ozdobiona koroną Chwały Wiecznej, wychwalam Cię i ja grzesznik różami Różańca Twego, na znak, żeś Róża Rajska ślicznie woniejąca Bogu, i wstydem panieńskim rumiana, czysta jak lilia, piękna jak księżyc w oczach Boskich i ludzkich. Nie tylko sto pięćdziesiąt Pozdrowień Anielskich na wychwalanie Twoje pragnę wygłosić, ale tyle ileś godna; i dlatego tak wiele języków mieć pragnę, ile jest gwiazd na niebie, ile kropel wody morskiej, ile piasku i prochu na ziemi i na powietrzu, żebym Cię tymi językami nieustannie chwalił(a); a choćbym Cię i tak wychwalał(a), jeszcze to za mało uważam, mając wzgląd na godność Twoją, Cudowna, Łaskawa, Dobroci i Łaski Boskiej pełna Panno, Matko, Opiekunko i Pani moja, i ostatnia po Bogu Nadziejo moja! Rad(a)bym Cię czcił(a) w dzień tej uroczystości afektem kochanego sługi Twego Dominika, fundatora tego nabożeństwa, i afektem Świętego Archanioła Gabryela, w tej intencji, żebyś mi była w życiu pociechą, przy śmierci ratunkiem, w wieczności koroną niezwiędłą; i abyś mi to sprawiła, żeby przy wonności Różańca Twego brzydła mi ziemia i grzech, a stało mi się słodką wonnością pożądanie za Niebem. Przez tego Boga, Który Cię obrał Sobie za Matkę, i koronuje Cię Wiecznie Chwałą w Królestwie Niebieskim. Amen.

 

 

Różaniec

 

 

Modlitwa odpustowa do Najświętszej Maryi Panny jako Królowej Różańca Świętego.

Źródło: Jezus Marya Józef 1897

O Królowo Najświętsza Różańca Świętego, Która właśnie w tym czasie, gdy bezbożność dumnie głowę podnosi, okazujesz się ozdobną w dawne szacowne godło zwycięstwa, spojrzyj łaskawie z Nieba, gdzie królujesz rozdając Łaski i odpuszczenie grzechów, na Kościół Boskiego Syna Twego, na Jego Namiestnika i na wszystkie duchowne i świeckie stany w ich teraźniejszych ciężkich doświadczeniach.

O Można Pogromicielko herezji, przyspiesz godzinę Miłosierdzia, chociaż co dzień grzechy niezliczone wyzywają Bożą Sprawiedliwość, a mnie najnędzniejszemu ze wszystkich przed Tobą się korzącemu uproś te Łaski, których najbardziej potrzebuję do bogobojnego życia tu na ziemi i do dostąpienia szczęśliwości wiecznej.

Proszę Cię o to z wszystkimi wiernymi na całym świecie, pozdrawiając Ciebie wezwaniem: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!“

Odpust: 100 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonym i nabożnie. (Leon XIII. Reskr Kardyn. Wikarego z d. 3 lipca 1886r.)

 

 

Różaniec

 

 

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi przez Tajemnice Różańca Świętego

Źródło: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

O Panno najczystsza, chwalebna Rodzicielko Słowa Wcielonego, proszę Cię przez onę Radość, którąś miała kiedyś Syna Boskiego poczęła, przyczyń się za mną grzesznym(ą) u Syna Twego. O Panno najpokorniejsza, Oblubienico Ducha Świętego, proszę Cię przez onę Radość, którąś czuła, gdyś Elżbietę Świętą nawiedzała, przyczyń się za mną grzesznym(ą) u Syna Twego. O Panno Najświętsza, od wieków przejrzana Matko Odkupiciela świata, proszę Cię przez onę Radość, którąś była przejęta, gdy Syna Bożego urodziłaś, przyczyń się za mną grzesznym(ą) u Syna Twego. O Panno Łaski pełna, wybrana Służebnico Trójcy Przenajświętszej, proszę Cię przez onę Radość, która Cię napełniła, gdy Trzej Królowie Synowi Twemu pokłon oddali: przyczyń się za mną grzesznym(ą) u Syna Twego. O Panno Błogosławiona, Królowo Proroków, proszę Cię przez onę Radość, którąś się ucieszyła, znajdując Syna Swego w kościele uczącego: przyczyń się za mną grzesznym(ą) u Syna Twego. O Panno, Podporo Męczenników, Pocieszycielko żywych i umarłych, proszę Cię przez onę Radość, która w Serce Twe wstąpiła, gdy Syn Twój Boży Zmartwychwstał: przyczyń się za mną grzesznym(ą) u Syna Twego. O Panno, Królowo Apostołów, Dziedziczko Nieba, proszę Cię przez onę Miłość, która Cię ogarnęła na wieki, gdyś do Nieba z Duszą i Ciałem wziętą została: przyczyń się za mną grzesznym(ą) u Syna Twego; wyproś mi Dary Ducha Świętego, iżbym napełniony(a) Miłością Jezusa Chrystusa, i w świętych cnotach Jego utwierdzony(a), mógł (mogła) przez Zasługi i śmierć krzyżową Tegoż Boskiego Syna Twego, Pana naszego, dostąpić Chwały Królestwa wiecznego. Amen.

 

 

Różaniec

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, Patronki Różańca Świętego

Źródło: Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Maryo Przenajświętsza, któraś Różańcem Świętym nieprzyjaciół Swego Imienia pokonała, a wiernym synom Twoim, takowy nabożnie odmawiającym, we wszelkich potrzebach pewny ratunek udzielała: nie opuszczaj i nas o Pani nasza! ale ilekroć razy serca nasze z modlitwami szczerymi w wieniec Ci Różany spleciemy, racz przyjąć go łaskawie, jako dowód naszego przywiązania ku Tobie, a broniąc nas od nieprzyjaciela duszy i ciała, daj nam po zgonie oglądać Twarz Twoją. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Różaniec

 

 

Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Modlitwa pierwsza do Matki Boskiej

Niepokalana Dziewico i Królowo Różańca Świętego, Ty w tych czasach zamarłej wiary i tryumfującej bezbożności chciałaś uczynić Swój Tron Królowej i Matki na starożytnej przez pogan niegdyś zamieszkałej ziemi.

I z tego miejsca, gdzie dawniej bożkom i czartu cześć składano, Ty dzisiaj jako Królowa Zwycięska i Pogromicielka piekła, rozlewasz na wszystkich skarby Miłosierdzia Swego.

O Maryo, z tego Tronu, na którym królujesz Litości pełna, zwróć także na mnie łaskawe Oczy Twoje i zlituj się nade mną, potrzebującym(cą) tak bardzo ratunku Twojego.

Modlitwa druga do Matki Boskiej

U stóp Tronu Twego, o chwalebna i potężna Pani i Królowo Różańca Świętego, w pokorze schylony(a) wielbię Cię wpośród trosk i cierpień bezmiernym ciężarem mnie przygniatających.

W udręczeniu i boleści mojej z ufnością podnoszę oczy do Ciebie, któraś raczyła zagościć u ubogich i opuszczonych.

Ty, jako Królowa Zwycięska, raczyłaś podnieść Głos Swój, aby ze wszystkich stron świata zawezwać pobożnych Swych synów, którzy w Imię Boże i w Imię Twoje tak świetne nad wojskami tureckimi odnieśli zwycięstwo.

Królowo Różańca Świętego, niech widok nędznej duszy mojej obarczonej tylu grzechami i w przepaści bólu tonącej, litością Cię wzruszy.

O Pani, zlituj się, zlituj nade mną, bom przepełniony(a) upokorzeniem i wzgardą. Ty, któraś jest Pogromicielką czartów, ratuj mnie od napastujących nieprzyjaciół. Ty, któraś jest Życiem naszym, odnieś zwycięstwo nad śmiercią, zagrażającą mej duszy, wśród otaczających mnie niebezpieczeństw. Wróć mi radość, spokój, miłość i zbawienie. Amen.

Modlitwa trzecia do Matki Boskiej

Słysząc o Tobie, Królowo Różańca Świętego, żeś tak wielkimi Łaskami ubłogosławiła tych, którzy z wiarą do Ciebie się uciekali, czuję się znowu ożywiony(a) odwagą i z bezgraniczną ufnością wzywam Cię ku wspomożeniu mojemu.  Ty przyrzekłaś Świętemu Dominikowi, że jeśli kto jakich Łask pragnie, otrzyma je przez przyczynę Różańca Twojego. Wszak Tyś w jednym z Cudownych Swoich Obrazów ukazała się łzami zalaną, a to było w małym parafialnym kościółku we Flocco, dnia 7 maja, 1875 roku, aby skłonić Twych synów do wzniesienia Ci przybytku w mieście Pompei.

Ty chcesz przeto otrzeć łzy nasze. Ty chcesz ulżyć cierpieniom naszym. Wspomagaj mnie i wszystkich innych grzeszników, abyśmy w cierpieniach doczesnych nie zapomnieli o Panu Bogu i Tobie, o Królowo Różańca Świętego, ale pamiętali o tym, że one pochodzą z Ręki Najlepszego Ojca naszego, w celu uświęcenia nas tu na ziemi i przez nie, abyśmy wysłużyli sobie Królestwo Niebieskie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023