Bł. Jan z Dukli

 

 

 

 

Godzinki o Bł. Janie z Dukli (I)

Panie, otworzysz wargi, abym Cię wysławił,

Moim językiem zawsze Chwałę Twą ponawiał.

Przybądź nam na ratunek, cudotwórco Janie,

Skąd będą Bogu dzięki, cześć Maryi stanie.

Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Bogu jednej istności w Świętych wsławionemu.

Hymn

Witaj, jutrzenko z Zagór nadobnie wschodząca,

Krajów podgórskich zorzo dziwnie jaśniejąca.

Gór lwowskich promienista gwiazdo, która skoro

Rozświecasz Jakubowi, nieprzyjaciel sporo

Uciekać musi. Witaj, słońce we Lwa znaku,

Błogosławiony Janie, cny w Niebie Polaku.

Dukielskim cię ród zowie, lecz cała Korona,

Księstwo Litewskie i Ruś znają za patrona.

V. Sprawiedliwi jaśnieć będą.

R. Jako gwiazdy przed Panem.

V. Módlmy się. Boże, któryś Błogosławionego Jana Koronie Polskiej osobliwego Patrona dać raczył, bądź łaskawy, abyśmy, o co przez jego zasługi wiernie prosimy, za jego przyczyną skutecznie otrzymać mogli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

NA LAUDES

Przybądź nam na ratunek, cudotwórco Janie.

Skąd będą Bogu dzięki, cześć Maryi stanie.

Chwała Ojcu, Synowi etc. jako wyżej.

Hymn

Przybądźcie śpieszno, Święci Niebiescy duchowie,

Na ucztę Jana z Dukli złóżcie się, posłowie.

Niebo i ziemia, chciejcie, słońce i gwiazd koła,

Ze mną serafickiego uwielbić Anioła,

Którego Bóg Swą Łaską chwalebnie wysławił,

W dolinach świata tego za Patrona zjawił.

Należy duszom w ciele, mając grzechy, płakać,

Lecz chwaląc Boga w Świętych i z Dawidem skakać.

V. Weselcie się w Panu i rozradujcie się, sprawiedliwi.

R. I chwalcie się, wszyscy prostego serca.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NA PRYMĘ

Przybądź etc. jako wyżej.

Hymn.

Witaj, Jakubie, który z Dukli od rodziny

Z Boskiej Woli na ruskie zaszedłeś krainy.

Witaj, Mojżeszu, który z miasta wychodzący,

Składasz obuwie i krzak widzisz gorejący,

To jest Maryę Pannę w słońce ustrojoną,

Skąd głos słyszysz, że będziesz Rusyji obroną,

Bogiem faraonowym, hardego Turczyna

Gromem, za ludem wiernym do Boga przyczyną.

V. Oto wierny sługa i roztropny.

R. Którego Pan postanowił nad czeladką Swoją.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Przybądź etc. jako wyżej.

Hymn

Za bramę wyniść kazał komuś Paweł Święty,

Tak jako Chrystus z Krzyżem za miasto wypchnięty.

Floryjan wielki z Rzymu wiezion do Krakowa,

Pozostał na przedmieściu jak forteca nowa.

Janie z Dukli, abyś był murem i obroną

Przeniosłeś się za miasto, chcąc pewną zasłoną

Zostać Lwowie, gdy nasze będzie przeniesienie,

Spraw u Boga, by było na wieczne zbawienie.

V. Murem Twoim niedobytym racz nas opasać, Panie.

R. I bronią Twojej Mocy zasłaniaj nas zawsze.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NA SEKSTĘ

Przybądź etc. jako wyżej.

Hymn

Król i kapłan najwyższy, Melchizedech zwany,

Chleb i wino na ręce wziął. Przygotowany

Śpieszy do Abrahama, siebie prezentuje,

Dar, który przyniósł, składa, tryumfów winszuje.

Nasz Jan kapłan aparat, kielich i patynę,

Poniósł z Lwowa za miasto, chcesz wiedzieć przyczynę?

Ta jest, by za Lwów miasto uczynił ofiarę

I Gniew Boski przebłagał gotujący karę.

V. Ten jest braci kochający i ludu izraelskiego.

R. Który się bardzo u Boga wstawia za ludzi i całe miasto święte.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NA NONĘ

Przybądź etc. jako wyżej.

Hymn

Przyozdobił Salomon złotymi tron lwami,

Lewków dwanaście stawił ponad gradusami,

Moc znaczą lwi i lwięta, złoto akt miłości,

Pracą także, prócz której tryumf bez trudności

Być nie może. Jan z Dukli w życiu tej był siły,

Łamał serca, które się Bogu sprzeciwiły.

Lwowskich obywatelów schizmą zarażonych,

Lwy w baranki odmieniał przez się nawróconych.

V. Gdy mocarz zbrojny strzeże domu swego,

R. W pokoju trwają wszystkie dobra jego.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NA NIESZPORY

Przybądź etc. jako wyżej.

Hymn

Równy Tobiaszowi oczu cierpiąc cienie,

Miał Boskie na rozumie Jan z Dukli promienie.

Oświecał kazaniami lud w błędach będący,

Do jasnej Wiary Rzymskiej wszystkich prowadzący.

Z Jobem także wyrównał w swej dolegliwości,

Znosząc ciała choroby w wielkiej cierpliwości.

Nam racz w bólach, kłopotach przybyć w niedostatku

I wieczny opatrz pokój, Janie, na ostatku.

V. Usta sprawiedliwego ćwiczyć się będą w mądrości.

R. A język jego mówić będzie rozsądnie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ

Boże, racz nas nawrócić i daj się ubłagać.

Odwracaj Gniewy Swoje, a chciej nas wspomagać.

Przybądź etc. jako wyżej.

Hymn

Jezus z Krzyża Janowi Matkę ofiarował,

By jej w życiu był synem i jej asystował.

Tobie się, Janie, w słońcu z Synem pokazała,

Gdy wdzięczne nabożeństwo twoje być przyznała.

Oddając ci w opiekę lud, Księstw Ruskich państwo,

By mu żadne nie było szkodzące tyraństwo.

Jesteś patronem wszystkich znacznie litościwym,

Niechże nam, Pan wszechrzeczy, będzie miłościwym.

V. Wielka jest Chwała jego w zbawieniu Twoim.

R. Chwałę i wielką ozdobę włożysz na niego.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

POLECENIE GODZINEK

Przyjmij, Duklo, przyjmij, Janie,

Od nas ciebie wychwalanie,

Któreć serca ofiarujem,

Bogu dzięki wyśpiewujem,

Że Patrona dał nam ciebie,

Abyś od nas stawał w Niebie. Amen.

V. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Boże Dobro nad wszystkie dobroci, nie patrz na złość i niegodność moją, ale według Miłosierdzia Nieskończonego Twego zmiłuj się nade mną i bliźniemu mojemu błogosław, wspomagaj, pociesz i przyjmij wzdychania nasze dla Matki Najświętszej i Błogosławionego Sługi Twego, Jana. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa etc.

R. Amen.

 

***

 

Godzinki o Bł. Janie z Dukli (II)

Bł. Jan z Dukli patron Polski Rusi i Litwy żywot 1931

Jutrznia.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Niebios Pana * Za Świętość, Łaski, cuda Dukielskiego Jana.

Przybądź nam miłościwie, Janie, ku pomocy * A wybaw nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Jego od wieków Synowi * I równemu Im w Bóstwie, Świętemu Duchowi.

Jak było na początku i zawsze i ninie, * Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn.

Zawitaj, Janie z Dukli, chlubo polskiej ziemi, * W młodości przymiotami już słyniesz rzadkimi.

Progi chaty rodzinnej i szkoły dukielskiej * Świadkami były twojej skromności anielskiej.

Pobożność twą widziała krakowska uczelnia, * Umartwienie i ostrość Zaśpitu pustelnia.

O Janie, naucz szukać Boga w samotności, * Rozpłomień w młodych sercach żar Jego Miłości.

Antyfona. Młodzieniaszek zaś postępował i rósł i podobał się tak Panu, jako i ludziom (I. Kr. II, 35).

V. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości twojej.

R. I w dobrem niech zostaje twe serce.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Wszechmogący, Wieczny Boże, Któryś Bł. Jana, Wyznawcę Swego, na ziemi hojnie obsypał Łaskami, a w Niebie uczynił możnym orędownikiem i patronem we wszystkich potrzebach duszy i ciała, daj nam, prosimy Cię pokornie, byśmy, w jego wciąż ślady wstępując i jego opieką się ciesząc, uszli bezpiecznie zasadzek wroga i do Niebieskiej szczęśliwie dostali się Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

LAUDES.

Przybądź nam miłościwie i t. d.

Hymn.

Z pustelni, pełen ognia i Ducha Bożego, * Wstąpiłeś do Zakonu Franciszka Świętego.

Klasztor Konwentualnych nie wystarczał tobie, * Wybrałeś ostrość życia Obserwantów sobie.

Do nich więc skierowałeś z kolei swe kroki * I tam doskonałością wzbiłeś się w obłoki.

Daj, byśmy żyć umieli według powołania * I Boskiego się stali godni zmiłowania.

Antyfona. I rzekł im: Pójdźcie za Mną, a oni natychmiast, opuściwszy sieci, poszli za Nim (Mat. IV, 19-20).

V. Tyś dział mój, o Panie.

R. Jam postanowił strzec Zakonu Twego.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

PRYMA.

Przybądź nam miłościwie i t. d.

Hymn.

Jakby Anioł, co patrzy na Oblicze Boże, * Żyłeś pełen pokoju i szczęścia w klasztorze.

Wyprzedziłeś współbraci wszystkich cierpliwością, * Posłuszeństwem, pokorą, ubóstwem, czystością.

Dla tych cnót każdy ciebie szanował i cenił, * Świętym cię już za życia powszechnie Lwów mienił.

Rozbudź i w nas, o Janie, do dobra ochotę, * Daj grzechu się wystrzegać, a ukochać cnotę.

Antyfona. Starajcie się, żebyście przez dobre uczynki pewne czynili wezwanie i wybranie wasze (Piotr 1, 10).

V. Lepsze mi jest Prawo Twoje.

R. Niż tysiące złota i srebra.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

TERCJA.

Przybądź nam miłościwie i t. p.

Hymn.

Na pracy dla dusz bliźnich i dla Chwały Pańskiej * Upływało powoli ci życie kapłańskie.

Konfesjonał, ambona, to miejsce twych trudów , * Tam mnóstwo dokonałeś niewidocznych cudów.

Choć wzroku pozbawiony i wiekiem sterany, * W gorliwości kapłańskiej byłeś niezrównany.

Naucz i nas dla Boga i bliźnich zbawienia * Pracować, cierpieć, walczyć co dzień bez wytchnienia.

Antyfona. Powierzył mu urząd kapłaństwa między ludem i ubłogosławił go w Chwale (Ekkl. 45, 8).

V. Położę słowa moje w ustach jego.

R. I będzie mówił wszystko, co mu rozkażę.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

SEKSTA.

Przybądź nam miłościwie i t. d.

Hymn.

Byłeś, Janie, pochodnią, co świeci w ciemności * I wypiera z umysłów i serc nieprawości.

Do Boga się grzesznicy przez cię nawracali, * Niewierni zaś herezję i schizmę rzucali.

Słowa twoje i przykład wzruszały każdego * I wiodły dziwną mocą do Serca Bożego.

Zawiedź i nas, o Janie, do Dobrego Boga, * Osłoń duszę i ciało przed sidłami wroga.

Antyfona. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, Który jest w Niebiesiech (Mt 5, 16).

V. Jako słońce jasne.

R. Takom świecił w Kościele Bożym,

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NONA.

Przybądź nam miłościwie i t. d.

Hymn.

Twe od płaczu ciągłego zagasłe źrenice * Miały szczęście oglądać Najświętszą Dziewicę,

Która ci Syna Swego pieścić po zwalała * I szczególnym Patronem Rusi mianowała.

Doznał Lwów twej obrony, kiedyś od bram jego * Odpędził liczne hordy najeźdźcy srogiego.

Weź w opiekę swą, Janie, i dziś kraj nasz cały, * Chroń go od zwyrodnienia i wrogów nawały.

Antyfona. Kto mnie znajdzie, znajdzie żywot i wyczerpie zbawienie od Pana (Przyp. 8, 35).

V. O Panie, jam Twój sługa.

R. I syn Służebnicy Twojej.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

NIESZPORY.

Przybądź nam miłościwie i t. d.

Hymn.

Ostatni już dla ciebie zawitał dzień życia, * A z nim termin wyzwolin z ziemskiego powicia.

Bogaty w skarby zasług i blask cnót niemały, * Uleciałeś z radością do Niebieskiej Chwały.

Tam ci Chrystus w koronę przyozdobił skronie, * I w rzędzie dusz wybranych posadził na Tronie.

Przez tę świętą śmierć twoją, błagamy, Duklanie, * Wyproś nam zbożne życie i słodkie skonanie.

Antyfona. Dobrzeć, sługo dobry i wierny, gdy żeś nad małym był wiernym, nad wielem cię postanowię: wnijdź do wesela Pana twego (Mt 25, 21).

V. Otwórzcie mi podwoje święte.

R. Wnijdę przez nie, aby wielbić Pana.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

KOMPLETA.

Boże, daj się przebłagać przez Jana przyczynę, * Wstrzymaj grom Swego Gniewu i podaruj winę.

Przybądź nam miłościwie i t. d.

Hymn.

Rozliczne pokolenia przeszło cztery wieki * Doznają co dzień, Janie, twej możnej opieki.

Ty zmarłym życie dajesz, chorym zdrowie wracasz, * Ty ratujesz w kłopotach, ty niewolę skracasz.

Przez cię matki pociechę, młodzież szczęście bierze, * Wszystkich dłoń twa łaskawa od przypadków strzeże.

Niechaj się i nad nami twe serce zlituje, * I cudownie w potrzebach naszych poratuje.

Antyfona. A ujrzawszy rzesze, bały się Boga i chwaliły Go, że dał takową moc ludziom (Mt. 9, 8).

V. Wesprzyj nas w potrzebie.

R. Bo próżna jest pomoc ludzka.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE.

Dzięki Ci, dobry Boże, żeś z Swej łaskawości * Pokazał w Janie z Dukli cuda Swej Wielkości.

A ty, Błogosławiony nasz Ziomku, Duklanie, * Przyjmij dziś miłościwie to nasze śpiewanie.

Zostań odtąd nam ojcem, stróżem i Patronem, * Orędować za nami racz przed Boga Tronem.

Daj, byśmy ustawicznie w ślady twe dążyli * I kiedyś z tobą Boga na wieki chwalili.

Antyfona. A sprawiedliwi będą wysławiać Imię Twoje i ludzie prawi mieszkać będą przed Obliczem Twoim (Ps. 139, 14).

V. Zna Pan żywot nieskalanych.

R. A dziedzictwo ich trwa na wieki.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa wraz z końcowymi wersetami jak na Jutrznię.

 

 

Bł. Jan z Dukli

 

 

Litania do Bł. Jana z Dukli

(Ułożoną została wraz z responsorium łacińskim w połowie XVIII wieku).

Bł. Jan z Dukli patron Polski Rusi i Litwy żywot 1931

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya w pierwszym momencie bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.

Błogosławiony Janie, wierny naśladowco Jezusa,

Bł. Janie, wielki miłośniku Krzyża Chrystusowego i wszystkich cnót,

Bł. Janie, prawdziwy synu i wzorze Franciszka Świętego,

Bł. Janie, najmilszy ulubieńcze Jezusa i Maryi,

Bł. Janie, w pokorze podwyższony serafinie, pałający miłością Boga i bliźniego,

Bł. Janie, godny piastunie Boga Wcielonego,

Bł. Janie, cny Abrahamie w posłuszeństwie,

Bł. Janie, pokorny Izaaku, na ofiarę ochotnie się Bogu oddający,

Bł. Janie, Locie z Sodomy i Gomory świata tego do zakonu uciekający,

Bł. Janie, Dawidzie, mężu według Serca Boskiego,

Bł. Janie, Jobie, w pomnożeniu różnych chorób cierpliwy,

Bł. Janie, Tobiaszu, ciemność od Boga mile znoszący,

Bł. Janie, Jeremiaszu, od zarania życia czystość zachowujący,

Bł. Janie, Izajaszu, Łaską Boską jakby węglem żarzącym oczyszczony,

Bł. Janie, szczery Jonaszu w opowiadaniu pokuty,

Bł. Janie, Mojżeszu i wodzu ludu do ciebie się uciekającego,

Bł. Janie, ojcze prawdziwy niezliczonych sierot,

Bł. Janie, Aaronie i kapłanie, świątobliwości ofiarę miłą Bogu oddający,

Bł. Janie, ognisty Eliaszu w żarliwości o honor Boski,

Bł. Janie, Danielu niewinnie strapionych broniący,

Bł. Janie, Józefie wierny sługo Pana swego,

Bł. Janie, Jakubie, Jezusa, Maryę i Aniołów oglądający,

Bł. Janie, bezpieczna przeciwko pokusom tarczo,

Bł. Janie, klejnocie Braci Mniejszych i szlachetny skarbie miasta Lwowa,

Bł. Janie, nowa ozdobo Kościoła Bożego,

Bł. Janie, pocieszycielu i ucieczko utrapionych,

Bł. Janie, z oków i różnych przygód wywodzący,

Bł. Janie, umarłym życie, chorym zdrowie przywracający,

Bł. Janie, cudów i Łask Boskich zdroju,

Bł. Janie, doświadczony Patronie i obrońco od nieprzyjaciół nieraz Lwowa,

Bł. Janie, gór lwowskich nowa i miła jutrzenko,

Bł. Janie, słońce w znaku Lwa ukoronowanego,

Bł. Janie, ludziom żyjąc i po śmierci najosobliwszy Patronie,

Bł. Janie, wdzięczny Przybytku Ducha Świętego,

Bł. Janie, zwierciadło bogobojności,

Bł. Janie, nauczycielu wszelkiej doskonałości,

Bł. Janie, obrono do ciebie nabożnych,

Bł. Janie, pociecho smutnych, a w ostatniej rozpaczy zostających,

Bł. Janie, posiłku i osłodo konających,

Bł. Janie, dziwny cudotwórco,

Bł. Janie, jednaczu serc rozdzielonych,

Bł. Janie, niespracowany w pozyskaniu dusz robotniku,

Bł. Janie, ścieżko nieomylna do Niebieskiej Ojczyzny,

Bł. Janie, gromie Bisurmanów i różnych odszczepieńców,

Bł. Janie, szafarzu wierny i zdolny talentów Boskich,

Bł. Janie, aniele obyczajami i życiom,

Bł. Janie, następco w nadziei Patryarchów,

Bł. Janie, Proroków rówieśniku,

Bł. Janie, Apostole godnością i zasługą,

Bł. Janie, chęcią i pragnieniem Męczenniku,

Bł. Janie, chwało i klejnocie najdroższy Wyznawców,

Bł. Janie, ozdobo i najkosztowniejsza perło Panieńska,

Bł. Janie, współmieszkańcu i towarzyszu Wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrio elejson.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Racz nas w tym wysłuchać i daj Dobry Boże,

R. Niech nas Jana z Dukli przyczyna wspomoże.

V. Módlmy się. Boże, Któryś nam Błogosławionego Jana z Dukli we wszelkich utrapieniach i nagłych potrzebach na Patrona doświadczonego darować raczył, prosimy Cię pokornie, abyś nas za jego przyczyną i zasługami od wszelkiego nieszczęścia, kłopotów i chorób uwolnił i we wszystkich naszych potrzebach doczesnych i wiecznych, o cokolwiek przez zasługi jego prosimy, wspierać raczył. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Responsorium do Bł. Jana z Dukli.

Bł. Jan z Dukli patron Polski Rusi i Litwy żywot 1931

1. Jeżeli cudów żądasz z rąk Jana Duklana,

On daje w moc Chrześcijan dumnego sułtana.

2. Mór tłumi, ogień gasi, chorych prędko leczy,

Smutnym radość powraca, swe sługi ma w pieczy,

3. Ślepi wzrok, mowę niemi, życie umarli mają,

Chromi chodzą, a wszyscy Łask wszelkich doznają.

4. Mór tłumi, ogień gasi, chorych prędko leczy,

Smutnym radość powraca, swe sługi ma w pieczy,

5. Chwała Ojcu, Synowi i Świętemu Duchowi.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

6. Mór tłumi, ogień gasi, chorych prędko leczy,

Smutnym radość powraca, swe sługi ma w pieczy,

V. Módl się za nami, Bł. Janie!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś Bł. Jana, Wyznawcę Twojego, Darami szczególnej pokory i cierpliwości ozdobił, spraw to łaskawie, abyśmy przez naśladowanie jego przykładów także i nagrody pozyskali. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 Modlitwa do Bł. Jana z Dukli

Polka przed Bogiem 1910r.

Boże! Któryś nam Bł. Jana z Dukli za Patrona we wszelkich chorobach, smutkach i niebezpieczeństwach dać raczył – prosimy Cię…, byś nas za Jego modłami – od wszystkich nieszczęść i smutków uchronić raczył. Pełen pokory i cierpliwości sługa Twój, o Boże… Bł. Jan z Dukli niech się wstawia za nami swoimi modłami, a jako był Obrońcą i Patronem wśród ciężkich lat krwawych wojen, niech i teraz Patronem i Pocieszycielem dla nas się okaże.

O Bł. Janie z Dukli… godziłeś zwaśnionych i uciszałeś gniewających się… ubłagaj dla nas zgodę i pokój.

O Bł. Janie z Dukli… uwalniałeś z więzów i ratowałeś w ciężkich strapieniach, ubłagaj nam pokój i jedność wśród rodaków!

O Bł. Janie z Dukli… byłeś obrońcą miasta Lwowa, gdyś się w czasie wojny nad miastem ukazał, ubłagaj nam teraz pocieszenie wśród ciężkich dni cierpień i bólów!

O Bł. Janie z Dukli… wielki wzorze posłuszeństwa i pokory, módl się za nami, byśmy nigdy nie obrazili Boga szemraniem za zesłane cierpienia!

Z ufnością szczerą zanoszę me modły o pociechę w wiadomej sprawie i proszę… Bł. Janie z Dukli…, wstaw się za mną…, niech Jezus Chrystus…, odwróci karanie wszelkie i ukoi smutek ciężki… Za ludem polskim módl się, Bł. Janie z Dukli… byśmy byli wszyscy godni zyskać zbawienie wieczne. Amen.

 

 

Modlitwa do Bł. Jana z Dukli błogosławieństwo w domu.

Bł. Jan z Dukli patron Polski Rusi i Litwy żywot 1931

Bł. Janie, „cudów i Łask Boskich zdroju”, wejdź w progi naszego domu i wnieś doń Błogosławieństwo Boże. Otocz nas swoją opieką we dnie i w nocy, i wspieraj w potrzebach tak duszy jak i ciała. Bądź stróżem naszego mienia i sławy, Patronem naszej cnoty i uczciwości. Niech miłość i zgoda łączy nasze serca, niech radość rzetelna uśmiecha się z naszych ócz, niech zdrowie ułatwia nam spełnienie wszystkich obowiązków. Daj, by nieszczęścia, które łamią ducha i wyziębiają serce, omijały nas; a gdy już z Woli Bożej ich grom uderzy w nas, spraw, by ból, przezeń zadany, został przez nas z cierpliwością przyjęty i z cichością zniesiony. Niech na wszystkim, co posiadamy i posiadać będziemy, na wszystkim, co bierzemy i dajemy, we wszystkim, co z nami ma łączność i styczność, — spoczywa Błogosławieństwo Boże, ów cudowny środek, od którego zależy powodzenie i szczęście jednostek, rodzin, społeczeństw i państw. O możny Cudotwórco, wyjednaj nam to Błogosławieństwo, a my cię za to będziemy kochać serdecznie i cześć twą wszędzie szerzyć. Amen.

 

 

Modlitwa do Bł. Jana z Dukli o opiekę.

Bł. Jan z Dukli patron Polski Rusi i Litwy żywot 1931

Ozdobo Polski, perło zakonu Braci Mniejszych, Bł. Janie z Dukli, bądź nam wszystkim Patronem u Tronu  Bożego. Z Dukli w prawdzie pochodzisz, lecz ktokolwiek cię wezwie, na ratunek spieszysz i dłoń pomocną podajesz. Wielki Sługo Boży, polecamy się twojej opiece. Weź nas w swoją obronę i wspieraj w potrzebach. Kiedy nasze siły okażą się słabe i niedostateczne, wtedy niech twego doznamy wsparcia. Kiedy nasze westchnienia nie zdołają wzbić się aż do Stolicy Bożej, ty je swymi uzupełnij modłami. Nie przestawaj nigdy orędować za nami u Jezusa Chrystusa i Jego Matki Najświętszej. Przedstaw im naszą chwiejność i nędzę, wyjednaj od Nich Miłosierdzie i Miłość, uproś pociechę i pokrzepienie. Oby nam Dobry Bóg, za twoją przyczyną, Bł. Janie, darował winy i kary i do dziedzictwa swych dóbr przypuścił. Uproś nam nawrócenie gruntowne, Łaskę wytrwania w dobrem do końca, i kiedyś nagrodę wiekuistą w Niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa do Bł. Jana z Dukli o pomoc w niedostatku.

Bł. Jan z Dukli patron Polski Rusi i Litwy żywot 1931

Bł. Janie, który niejednokrotnie okazałeś opiekę nad biednymi, i w ostatniej nędzy zostającymi, zsyłając im cudownie pomoc i ratunek, ulituj się także nade mną, w obecnym ciężkim położeniu. Wszystkie moje starania i zabiegi, by ulżyć sobie i zdobyć najpotrzebniejsze środki do życia spełzły na niczym. O Bł. Janie z Dukli, nie dozwól mi ginąć z nędzy, głodu i zimna. Wzbudź litość w sercach bliźnich, by wsparli mnie w tym niedostatku. Ufam ci, o możny Cudotwórco. Nie dopuść; aby ta ufność została zawiedziona. Okaż mi się ojcem i opiekunem. Poratuj w niedoli. Pokrzep me serce, które ci z od daniem służyć pragnie na zawsze. Amen.

 

 

Modlitwa do Bł. Jana z Dukli o szczęśliwą śmierć.

Bł. Jan z Dukli patron Polski Rusi i Litwy żywot 1931

Bł. Janie, który przez dobre życie zasłużyłeś sobie na szczęśliwą śmierć, spraw, bym i ja, żyjąc według Boskich Przykazań i postępując w dobrem codziennie, mógł (a) kiedyś schodzić z tej ziemi w Łasce uświęcającej. O niech mi śmierć otworzy bramy do owej rajskiej krainy, gdzie ty z Aniołami i Świętymi śpiewasz Bogu: „hosanna”. Ach! Bł. Janie, uproś mi pomoc, bym wpatrzony(a) oczyma duszy w ową Niebieską Ojczyznę, nie żałował(a) trudu i zaparcia, jakiego domaga się sprawa mego zbawienia, a przez to zasłużył(a) sobie na jego osiągnięcie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023