Bł. Kinga

 

 

 

Litania o Św. Kunegundzie

Krótkie nabożeństwo do błogosławionej Kunegundy 1911

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Dziewico nad dziewicami,

Błogosławiona Kunegundo,

Błogosławiona Kunegundo, Patronko nasza,

Błogosławiona Kunegundo, Niemowlę Imię Maryi Panny wymawiające,

Błogosławiona Kunegundo, do nabożeństwa zaraz od dzieciństwa wielce żarliwa,

Błogosławiona Kunegundo, Perło niewinności,

Błogosławiona Kunegundo, Gwiazdo panieńskiej czystości,

Błogosławiona Kunegundo, Oblubienico Pana Jezusa,

Błogosławiona Kunegundo, małżonko króla wstydliwego, najwstydliwsza,

Błogosławiona Kunegundo, Lilio niewinności,

Błogosławiona Kunegundo, Różo wstydliwości,

Błogosławiona Kunegundo, Zwierciadło dziewiczej zupełności.

Błogosławiona Kunegundo, Matko utrapionych,

Błogosławiona Kunegundo, Matko oblubienic Chrystusowych,

Błogosławiona Kunegundo, małżonko oraz i panno najświątobliwsza,

Błogosławiona Kunegundo, Panno na duszy i ciele przeczysta,

Błogosławiona Kunegundo, Panno niebieskim promieniem jaśniejąca,

Błogosławiona Kunegundo, panno w potwarzach niewinna,

Błogosławiona Kunegundo, panno w małżeństwie nienaruszona,

Błogosławiona Kunegundo, panno pod obroną Św. Jana Chrzciciela cała bezpieczna,

Błogosławiona Kunegundo, Panno Zakonu Serafickiego godna ozdobo i czcicielko,

Błogosławiona Kunegundo, Panno usługą anielską uczczona,

Błogosławiona Kunegundo, Cudami potężna,

Błogosławiona Kunegundo, obrono rodzących w nagłym niebezpieczeństwie,

Błogosławiona Kunegundo, Skarbem solnym przez modlitwę swoją naród nasz obdarzająca,

Błogosławiona Kunegundo, Ozdobo całego Królestwa Polskiego,

Błogosławiona Kunegundo, złych duchów potężna pogromicielko,

Błogosławiona Kunegundo, umarłych wskrzesicielko,

Błogosławiona Kunegundo, ofiary straszliwe łzami obfitymi oblewająca,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo Kościoła Świętego ozdobo,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo wszelkie niezgody uspokajająca,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo przyszłe rzeczy duchem proroczym ogłaszająca,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo, świeckimi królestwami pogardzająca,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo oblężenie bez oręża oddalająca,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo cześć i sławę relikwiom Św. Stanisława żarliwie wzbudzająca,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo, w zakonie Serafickim cudami słynąca,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo w ubóstwie świątobliwa,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo pokorę miłująca,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo, Zmartwychwstałemu Królowi uprzejmie służąca,

Błogosławiona Kunegundo, Królowo mocna twierdzo i jedyna obrono nasza,

Od wszelkich niebezpieczeństw, za przyczyną Św. Kunegundy zachowaj nas, Panie!

Od wszelkiej duchowej oziębłości,

Od wszelkich duchowych oziębłości,

Od sideł szatańskich,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od śmierci wiecznej,

My grzeszni wołamy, wysłuchaj nas, Panie!

Przez świętą przyczynę Błogosławionej Kunegundy,

Abyś Kościół Twój Święty rządzić i zachować raczył,

Abyś Namiestnika przedniejszego Apostolskiego i wszystkie duchowne stany w obronie Twej świętej mieć raczył,

Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego poniżyć raczył,

Abyś też nas samych w usłudze Twej Świętej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś urodzaje ziemskie dać, i one w całości zachować raczył,

Abyś wszystkich prawowiernych zmarłych dusze do wiekuistego odpocznienia przyprowadzić raczył,

Abyś prośby nasze miłościwie przyjąć raczył,

Synu Boży, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. Módl się za nami Błogosławiona Kunegundo,

℟. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

℣. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: Boże! Któryś Błogosławioną Kunegundę Darem Swej Łaski uprzedził i całość jej dziewictwa zachował, daj nam to prosimy Cię pokornie, abyśmy za jej wstawieniem się za nami, czystym życiem wiernie Tobie służyli i za śladem pobożnych jej spraw idąc, do wiecznej szczęśliwości, którą Ty Sam jesteś, dojść mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Bł. Kinga

 

 

Hymn do Bł. Kunegundy, Królowej Polski

Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Drogi klejnocie Królestwa Polskiego,

Dzielna obrono narodu wolnego,

O Kunegundo przebłogosławiona,

Bądź pozdrowiona.

Któraś Ojczyznę solą wzbogaciła,

Królestwo Polskie sobą ozdobiłaś.

Małżonka, króla cnoty nauczyłaś,

Z nim Panną żyła.

Któraś z miłości Twojej Jezusowi,

Życie wzgardzone przeciw honorowi,

Swemu obrałaś, kiedyś do zakonu

Poszła od tronu.

Będąc plagami ściśniony

Lud się do Twojej ucieka obrony,

Przyczyń się, prosimy, do ukochanego

Jezusa Twego.

Módlmy się. Kunegundo Święta, Królestwa Polskiego cna królowo, roztropności wzorze, za której zasługami Bóg raczył objawić skarb znamienity soli w Polsce, i Ojczyznę naszą ubogacił, uproś nam grzesznym tę Łaskę, abyśmy sól Niebieskiej Mądrości i smak rzeczy wiecznych zebrać mogli, i wespół z Tobą na wieki wieków w Bogu smakowali. Amen.

 

 

Bł. Kinga

 

 

Pozdrowienie Bł. Kunegundy.

Krótkie nabożeństwo do błogosławionej Kunegundy 1911

Bądź pozdrowiona Oblubienico Chrystusowa Kunegundo, Patronko nasza, najmiłościwsza Pani i Opiekunko; nas niegodne sługi i służebnice Swoje racz ofiarować Bogu z całą Koroną Polską i uproś nam Łaskę i Błogosławieństwo, żebyśmy przez Twoją Świętą przyczynę od wszelkiego złego wybawieni, zawsze wielbili Trójcę Przenajświętszą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

 

Bł. Kinga

 

 

Modlitwa do Św. Kunegundy, Patronki Polskiej

Chwała Bogu na wysokościach: wybór nabożeństwa i pieśni kościelnych 1899

Święta Kunegundo, któraś dla miłości Boga i bliźniego, i dla podania światu budującego przykładu pokory i nabożeństwa, została chętnie z tak przemożnej Królowej Polskiej ubogą i podejmującą się najpospolitsze prace Zakonnicą; racz nam być zawsze Królową i Panią naszą, a przeciw wszelkim nieprzyjaciołom duszy i ciała, i przeciwnikom na nas godzącym, racz nas łaskawie modlitwami Twoimi bronić i ubezpieczać jako poddane i sługi Twoje, abyśmy po dokonaniu doczesności, na Królestwo Chwały Błogosławionych, z którymi przebywasz w wieczności, zasłużyć mogli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Bł. Kinga

 

 

Modlitwy do Świętej Kunegundy

Droga do zbawienia 1863

Święta i czysta pani, która będąc małżonką króla polskiego życie twe wraz z nim w świątobliwej niewinności pędziłaś, a złożywszy koronę w klasztorze sądeckim zakonnicą zostałaś, za opatrując nędzarzy i posługując im jako najuboższa z najuboższych, do Ciebie wznosimy głos nasz pokorny, prosząc abyś była zawsze naszą obronicielką przed majestatem Bożym. A jako na ziemi opatrzyłaś; cały naród wynalezieniem soli, tak w niebie zaopatruj modlitwą skuteczną poddane i sługi Twoje, które pomocy Twej błagają. Niechaj za Twoją przyczyną nie znamy niedostatku i nędzy, niech za twą prośbą Bóg Wszechmocny przyjmie nas po dokonaniu ziemskiego żywota do swej Chwały, kędy przebywasz Patronko nasza, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

***

Cicha łza chrześcijańska egzemplarz dla kobiet 1879

Boże, coś nadzwyczajnymi cnotami Świętą Kunegundę uczcić raczył, udziel nam Łaski Swej Świętej, abyśmy przez jej zasługi, życie świątobliwe w pracy i modlitwie prowadzili, w Tobie żyli, a wstępując w jej ślady, wytrwali w dobrem do końca, i wieniec zwycięstwa od Ciebie osiągnęli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023