Matka Boska

 

 

 

 

Nauka.

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny uroczyście było zatwierdzone przez święty Sobór w Efezie, w roku 431. Od tego czasu szczególną, i powszechną cześć odbiera Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Papież, Pius XI, aby tein bardziej uczcić i uwiecznić ten dogmat wiary, iż Marya jest prawdziwie Matką Boga, rozporządził w roku 1931, aby każdego roku, dnia 11-go października, Święto w Kościele obchodzono.

 

 

Matka Boska

 

 

Litania do Macierzyństwa Najświętszego Maryi Panny

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Matko Jezusa, Błogosławiona,

Matko Jezusa, Oblubienico Boga,

Matko Jezusa, przybytku cudowny Ducha świętego,

Matko Jezusa, przez Proroków ogłoszona,

Matko Jezusa, Córko królewskiego rodu,

Matko Jezusa, Błogosławiona między wszystkimi matkami,

Matko Jezusa, nadziejo całego chrześcijaństwa,

Matko Jezusa, najsławniejsza Pani nasza,

Matko Jezusa, nienaruszona w panieństwie,

Matko Jezusa, Świątynio Boga,

Matko Jezusa, Najświętsza między Świętymi,

Matko Jezusa, Któraś imię Ewy nam zbyt gorzkie w słodycz i pociechę obróciła,

Matko Jezusa, głęboka rzeko doskonałej mądrości,

Matko Jezusa, Królowo Niebieska,

Matko Jezusa, wdzięczna Siostro Aniołów,

Od wszystkich złych pokus, obroń nas, Matko Jezusa.

Od gniewu zbytniego i woli nierozumnej,

Od niebezpieczeństw, zatargów i niezgod wszelakich,

Od pychy przez Boga przeklętej,

Od łakomstwa marnego,

Od zazdrości i nienawiści,

Od szkodliwych namiętności i przeciwności cielesnych,

Od grzechu sprośnego obżarstwa,

Od wszystkich chytrości i najazdów czartowskich,

Czasu śmierci naszej,

Czasu Sądu Ostatecznego,

Od srogich a nigdy nieustających mąk piekielnych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami, Matko Jezusa.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Chwalę Cię i pozdrawiam, Matko błogosławiona, najgodniejsza Świątynio Ducha Świętego! Nabożną myślą przypominam Ci radość, jakiej doznałaś wewnętrznie, wymawiając te słowa: „Oto Ja Służebnica Pańska”, gdy w tej chwili cała wraz ze wszystkim, co do Ciebie należało, zdałaś się z najwyższą ufnością na Wolę Boską. Proszę Cię, okaż mi się Matką. Przybywaj mi na pomoc w potrzebach moich przez zbawienną obfitość Miłosiernego Serca Twego.

R. Amen.

 

 

Matka Boska

 

 

Modlitwy na święto Macierzyństwa Najświętszej Panny Maryi

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

MODLITWA I. Maryo Przenajświętsza! Która stawszy się Matką Syna Bożego Pana naszego Jezusa Chrystusa

Maryo Przenajświętsza! Która stawszy się Matką Syna Bożego Pana naszego Jezusa Chrystusa, nas wszystkich za dzieci Swoje przybrać raczyłaś, przez niepojęte Twoje Radości, prosimy Ciebie pokornie, daj nam życie tak spędzać jak na dzieci Twoje przystoi. O Pani nasza, a nawet i grzeszników Ucieczko, nie odrzucaj nas grzesznych od Macierzyństwa Twojego, lecz wyjednaj nam od tej chwili tak szczerą poprawę i skruchę, abyśmy tutaj na ziemi przez Łaskę Ducha Świętego poczęci Tobie za dzieci, w Niebie u Stóp Twoich Świętych Ci dziękowali, iżeś nas Chwale Bożej porodziła na wieki. O Matko Stworzyciela i Matko Odkupiciela i nasza Matko łaskawa, usłysz wołania Twych dzieci. Amen.

MODLITWA II. Maryo, Matko Najświętsza, której dzisiaj radości i Chwałę Macierzyństwa rozpamiętywamy

Maryo, Matko Najświętsza, której dzisiaj radości i Chwałę Macierzyństwa rozpamiętywamy, od Macierzyństwa Twego nas acz niegodnych racz nie uchylać, lecz o Matko Chrystusowa, dzisiaj z Twym Synem Jezusem chciej nas pojednać i Łaskę nam do zbawienia najpotrzebniejszą łaskawie wyjednać. Uproś nam cnotę nieskalanej czystości, abyśmy się przez nią stali Bogu miłymi. Serca nasze pełne własnej miłości, przetwórz w serca pałające Miłością Boga i brata naszego. Zrób nas uczestnikami Odkupienia Chrystusowego, abyśmy tutaj na ziemi godność Macierzyństwa Twego wychwalając, w Niebie u Stóp Twoich Świętych się ciesząc. Matką przedziwną nazywać Cię mogli. O Matko pięknej miłości i bojaźni i świętej nadziei! bądź nam Matką teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

MODLITWA III. Maryo! Matko Boga naszego i Królowo Nieba i świata całego Pani można

Maryo! Matko Boga naszego i Królowo Nieba i świata całego Pani można, Która mieszkając w ubogiej stajence, Jezusa Chrystusa Pana naszego narodziłaś w ubóstwie, i przez całe Jego Życie i po Jego powrocie do Nieba ubogą byłaś, a Która ubóstwo swoje kochając i chętnie znosząc, milszaś była Bogu od najbogatszych i wiele możnych! Serca nasze przepełnione żądzą bogactw, napełniając zamiłowaniem ubóstwa, zamień w ubogą stajenkę, aby się w nich narodził Syn Twój, Król królów i Pan Wiecznej Chwały, a który tu na ziemi w ubóstwie i niedostatku żył i w ubóstwie życia dokonał. Matko Boga naszego, Matko nas wszystkich, a szczególniejsza Matko ubogich, uczyń nas ubogimi duchem na ziemi, abyśmy w Niebie uczestnikami bogactw Twoich się stali. Amen.

MODLITWA IV. Maryo! Matko Odkupiciela, Któraś modlitwami Twymi

Maryo! Matko Odkupiciela, Któraś modlitwami Twymi, Zasługami a nawet własną Osobą i Krwią Niepokalaną, przyspieszyła u Boga zesłanie na ziemię Zbawiciela naszego, a stawszy się Jego Matką, stałaś się Matką wszelkiego Miłosierdzia i wszelkiej Litości Boga naszego. Maryo! przez Której Ręce wszystkie Swoje Łaski Bóg z Nieba zsyła na ludzi, wyjednaj nam Łaskę gorącej i wytrwałej do Ciebie pobożności; daj nam. Matko Miłosierdzia czcząc w Tobie Miłosierdzie Boże, Miłosierdzia Jego dostąpić za życia, abyśmy po śmierci chwaląc je w Niebie u Stóp Tronu Twojego, za to Ci dziękowali na wieki. O Matko Odkupiciela, Synowi Twojemu nas oddawaj, i odkupionych oddaj na wieki. Amen.

 

 

Matka Boska

 

 

Modlitwa do Macierzyństwa Matki Boskiej o nawrócenie grzeszników.

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O! Najlitościwsza Maryo Panno, Ucieczko grzeszników, błagamy Cię przez Litość Serca Twego, pełnego współczucia, i przez śmierć ukochanego Syna Twego Jezusa, uproś tę Łaskę wszystkim grzesznikom, a osobliwie tym, którzy drugim są pobudką do grzechu przez swe zgorszenia i fałszywe nauki, aby się szczerze nawrócili do Boga. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *