Najświętsze Imię Jezus

NABOŻEŃSTWO KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

 

 

Zawartość strony

 

 

Godzinki o Imieniu Bożym

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

JUTRZNIA.

Dusza wierna zdziwiona cierpliwością Boską w znoszeniu bluźnierstw, błaga o ich zawstydzenie i nawrócenie tą drogą.

Ojcze nasz.

Panie! otwórz wargi moje.

A usta moje wysławiać będą Imię Twoje.

Hymn.

Dokądże, Boże, nieprzyjaciel urągać będzie? Drażnić przeciwnik Imię Twoje bez końca?

Nie wiedzą, (którzy Cię znieważają), żeś Ty Sam jest Bóg nasz, Który kruszysz wojny od początku, a Pan jest Imię Twoje.

Napełnij twarzy ich hańbą, szukać będą Imienia Twego, Panie.

Niech wyznawają Imieniowi Twemu wielkiemu, albowiem straszne i Święte jest.

A niech błogosławią Imieniowi Chwały Twojej wysokiemu, we wszelakim Błogosławieństwie i Chwale.

Chwała Ojcu…

Antyfona. Wyczekujmy od Pana Miłosierdzia, bo podobno Gniew Swój utnie, i da sławę Imieniowi Swemu.

Nadgłówek. Poświęcę Imię Moje wielkie, które jest skalane między narodami, mówi Pan, i wezmę gorliwość o Imię Święte Moje, aby poznały narody, żem Ja jest Pan.               

R. Bogu dzięki.

V. Któż się Ciebie bać nie będzie, Panie.

R. A nie uwielbi Imienia Twego.

V. Módlmy się: Boże! Którego Święte i straszne Imię ciągle przez cały dzień jest bluźnione, oświeć oczy znieważycieli Twoich, aby uznawszy Majestat Twojego Imienia, wraz z nami czcili Go i kochali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd i aż na wieki. Amen.

LAUDESY.

Dusza wierna wzywa wszelkie stworzenia do wysławiania Imienia Bożego.

Ojcze nasz…

V. Panie! otwórz wargi moje.

R. A usta moje wysławiać będą Imię Twoje.

Hymn.

Chwalcie Pana na Niebiesiech, chwalcie Go na wysokości.

Chwalcie Go, wszyscy Aniołowie Jego; chwalcie Go, wszystkie Wojska Jego.

Chwalcie Go słońce i księżycu; chwalcie Go wszystkie gwiazdy i światłości.

Chwalcie Go, Niebiosa nad Niebiosy; i wody, które są na Niebie, niech Imię Pańskie chwalą.

Zwierzęta i wszystko bydło, rzeczy pełzające i ptactwo skrzydlate.

Królowie ziemscy i wszyscy narodowie, książęta i wszyscy sędziowie ziemscy.

Młodzieńcy i panienki, starzy i młodzi, niech Imię Pańskie chwalą, bo wywyższyło się Imię Jego Samego.

Chwała Ojcu…

Antyfona. Wykrzykujcie Bogu, wszystka ziemio; psalm śpiewajcie Imieniowi Jego; dajcie cześć Chwale Jego.

Nadgłówek. Błogosławiony jesteś, Panie Boże ojców naszych, i chwalebny, i sławny, i wywyższony na wieki, i błogosławione Imię Chwały Twojej, i chwalebne, i wywyższone po wszystkie wieki.

R. Bogu dzięki.

V. Od wschodu słońca aż do zachodu.

R. Chwalebne Imię Pańskie.

V. Módlmy się: Daj nam, Wszechmogący Boże, Święte Imię Twoje, tak czcić na ziemi, abyśmy z Aniołami i Świętymi Twoimi chwalić Je i uwielbiać zasłużyli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd i aż na wieki. Amen.

PRYMA.

Dusza wierna przerażona myślą kar Boskich, do jakich pobudzają Boga wszystkie zbrodnie, a szczególniej bluźnierstwa, zaklina Go na Święte Imię Jego o Miłosierdzie nad Jego ludem.

Ojcze nasz…

V. Panie! otwórz wargi moje.

R. A usta moje wysławiać będą Imię Twoje.

Hymn.

Panie, w Zapalczywości Twojej nie karz nas, a w Imię Twoje zbaw nas.

Oto grzesznik urąga Panu, a lud bezrozumny drażni Imię Twoje.

Otworzyli usta swe na bluźnierstwa przeciw Bogu: aby bluźnili Imię Jego, i te, które mieszkają w Niebie.

Splugawili Przybytek Imienia Twego, ani czynili pokuty, aby Ci Chwałę dali.

Podnieś się, Panie, w Mocy Twojej, a nawróć ich dusze dla Imienia Twego.

I niech poznają, że Imię Tobie Pan: Ty Sam Najwyższy nad wszystko na wszystkie ziemie.

Boże, Ty nawróciwszy się ożywisz nas: i będziem wyznawać Imieniowi Twemu.

Będę opowiadał Imię Twoje braci mojej: w pośrodku Kościoła będę Cię chwalił.

Abyśmy wyznawali Imieniowi Twemu Świętemu, i chlubili się w Chwale Twojej.

Chwała Ojcu…

Antyfona. Powstań, Panie, ratuj nas, a odkup dla Imienia Twego.

Nagłówek. Nawróciwszy się lud mój, nad którym wzywane jest Imię Moje, prosiłby Mnie i szukał Oblicza Mego, i pokutowałby za drogi swe złośliwe, a Ja wysłucham z Nieba, i będę miłościw grzechom ich.               

R. Bogu dzięki.

V. W Nim się weseli serce nasze.

R. A w Imieniu Świętym Jego mieliśmy nadzieję.

V. Módlmy się: Niewymowne Miłosierdzie Twoje, dla Imienia Twego Świętego, racz Panie łaskawie okazać, abyś nas razem i wszystkich grzechów wyzwolił, i od kar na które za nie zasługujemy, uwolnił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd i aż na wieki. Amen.

TERCJA.

Duszą wierna odosobniona od ludzi, błogosławi, wzywa i uwielbia Święte Imię Boga.

Ojcze nasz…

V. Panie! otwórz wargi moje.

R. A usta moje wysławiać będą Imię Twoje.

Hymn.

Wywyższać Cię będę, Boże, Królu mój, i będę błogosławił Imię Twoje na wieki i na wieki wieków.

Przed Oblicznością Aniołów będę śpiewał; będę się kłaniał ku Kościołowi Twemu Świętemu, i będę wyznawał Imieniowi Twojemu.

Na każdy dzień będę Cię błogosławił, i będę chwalił Imię Twe na wieki i na wieki wieków.

Tak Cię błogosławić będę za żywota mego, a w Imię Twoje będę podnosił ręce moje.

A Ty, Panie, uczyń ze mną dla Imienia Twego, albowiem słodkie jest Miłosierdzie Twoje.

Wejrzyj na mnie, a zmiłuj się nade mną, według Sądu miłujących Imię Twoje.

Rozraduje się serce moje w zbawieniu Twoim, będę śpiewał Panu, Który mi dobra dał, i będę grał Imieniowi Pana Najwyższego.

Chwała Ojcu…

Antyfona. Wywyższać Cię będę, Boże, Królu mój, i będę błogosławił Imię Twoje na wieki i na wieki wieków.

Nagłówek. Wieża najmocniejsza Imię Pańskie: do Niego bieży sprawiedliwy, a będzie wywyższon.

R. Bogu dzięki.

V. Błogosław, duszo moja, Pana.

R. I wszystko, co we mnie jest, Imieniowi Świętemu Jego.

V. Módlmy się: Daj nam, Wszechmogący Wieczny Boże, Święte Imię Twoje tak czystym umysłem wielbić i błogosławić, i wzywać z ufnością, iżbyśmy wszystko, o cokolwiek prosić będziemy, otrzymać zasłużyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd i aż na wieki. Amen.

SEKSTA.

Dusza wierna przekonana jest z własnego doświadczenia o Potędze Imienia Bożego przeciwko nieprzyjaciołom zbawienia.

Ojcze nasz…

V. Panie! otwórz wargi moje.

R. A usta moje wysławiać będą Imię Twoje.

Hymn.

Błogosławiony mąż, którego nadzieja jest Imię Pańskie, a nie oglądał się na marności, na szaleństwa omylne.

Obstąpiwszy ogarnęli mnie; a w Imię Pańskie pomściłem się nad nimi.

Obstąpili mnie jako pszczoły i rozpalili się jako ogień w cierni; a w Imię Pańskie pomściłem się nad nimi.

Będę wzywać Imię Twoje, boś mi się stał Pomocnikiem i Obrońcą.

I wybawiłeś mnie, według wielkości Miłosierdzia Imienia Twego, z rąk szukających duszy mojej.

Niech ufają w Tobie, którzy znają Imię Twoje, albowiem nie opuściłeś szukających Cię, Panie.

Przetoż będęć wyznawał między narodami, Panie, a Imieniowi Twemu pieśń zaśpiewam.

Chwała Ojcu…

Antyfona. W Imię Twoje wzgardzimy powstające przeciwko nam.

Nagłówek. Kto chodzi w ciemnościach, a nie ma światła, niech ma nadzieję w Imieniu Pańskim, a niech się zda na Boga swego.

R. Bogu dzięki.

V. Przez Cię nieprzyjacioły nasze rogiem rozrzucimy.

R. W Imię Twoje wzgardzimy powstające przeciwko nam.

V. Módlmy się: Boże, Który ufających Imieniowi Twemu nigdy nie opuszczasz, wesprzyj ułomność naszą, abyśmy zasłonieni Opieką Imienia Twego, wszystkie przeszkody zbawienia naszego przezwyciężyć mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd i aż na wieki. Amen.

NONA.

Dusza wierna podziwia wielkość Imienia Bożego, i prosi, aby było znane, czczone i wielbione przez wszystkich ludzi.

Ojcze nasz.

V. Panie! otwórz wargi moje.

R. A usta moje wysławiać będą Imię Twoje.

Hymn.

Panie, Boże nasz, jakoż dziwne jest Imię Twoje po wszystkiej ziemi,

Nie masz Tobie podobnego Panie: wielkiś Ty i wielkie Imię Twoje w mężności.

Któż się Ciebie bać nie będzie, Panie, a nie uwielbi Imienia Twego.

Proszę, Panie, niech będzie ucho Twe nakłonione na modlitwę sług Twoich, którzy się chcą bać Imienia Twego.

Ty wysłuchasz na Niebie, na utwierdzeniu Mieszkania Twego, i uczynisz wszystko, o co Cię cudzoziemiec będzie wzywał: aby się nauczyli wszyscy narodowie ziemscy bać się Imienia Twego, jako lud Twój Izraelski.

Wszyscy narodowie, któreśkolwiek stworzył, przyjdą, a pokłonią się przed Tobą, Panie, i będą sławić Imię Twoje.

Jako Imię Twoje, Boże, tak i Chwała Twoja na końcu ziemi.

Będą wspominać Imię Twoje: na wszystkie rodzaje i rodzaje.

Chwała Ojcu.

Antyfona. Któż się Ciebie bać nie będzie, Panie, a nie uwielbi Imienia Twego?

Nagłówek. Od wschodu słońca aż do zachodu, wielkie jest Imię Moje między narody: a na każdym miejscu poświęcają i ofiarują Imieniowi Memu ofiarę czystą, bo wielkie jest Imię Moje między narody, mówi Pan Zastępów.

R. Bogu dzięki.

V. Święte i straszne Imię Jego.

R. Początek Mądrości – Bojaźń Pańska.

V. Módlmy się: Daj nam, Panie, bojaźń i miłość Świętego Imienia Twego mieć nieustanną, bo nigdy nie pozbawisz Twojego kierownictwa tych, których w Miłości Twojej utwierdzasz. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd i aż na wieki. Amen.

NIESZPORY.

Dusza wierna wzywa wszystkich Chrześcijan, do połączenia się w miejscu świętym dla uczczenia Imienia Bożego, za przykładem i pod Opieką Przenajświętszej Maryi Panny.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

V. Panie! otwórz wargi moje.

R. A usta moje wysławiać będą Imię Twoje.

Hymn.

Wielbijcie Pana ze mną, a wywyższajmy Imię Jego społecznie.

Wchodźcie w bramy Jego wyznawaniu, do Sień Jego z pieśniami: wyznawajcie Mu, chwalcie Imię Jego.

Bo tam wstępowały pokolenia, pokolenia Pańskie, świadectwo Izrael ku wyznawaniu Imieniu Pańskiemu.

Przynoście Panu cześć i Chwałę, przynoście Panu Chwałę Imieniowi Jego; kłaniajcie się Panu w Sieni Świętej Jego.

Śpiewajcie Panu, a błogosławcie Imieniowi Jego, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie Jego.

Śpiewajcie Bogu, psalm śpiewajcie Imieniowi Jego; czyńcie drogę Temu, Który wstąpił na zachód, Pan Imię Jego.

Śpiewajcie Mu psalm nowy; wywyższajcie i wzywajcie Imienia Jego.

Chwała Ojcu.

Antyfona Dobrze jest wyznawać Panu i śpiewać Imieniowi Twemu, Najwyższy.

Nagłówek. Obrałem i uświęciłem to miejsce, mówi Pan, aby tam Imię Moje było na wieki. ażeby tam trwały oczy moje i serce moje po wszystkie dni.

R. Bogu dzięki.

Kantyk Przenajświętszej Panny Maryi

 1. Wielbij Duszo Moja, Pana * i rozradował się Duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim.
 2. Iż wejrzał na pokorę Służebnicy Swojej; * oto bowiem odtąd błogosławioną Mnie zwać będą wszystkie narody.
 3. Albowiem uczynił Mi wielkie rzeczy, * Który Możny jest, i Święte Imię Jego.
 4. A Miłosierdzie Jego od narodu do narodów: * bojącym się Jego.
 5. Pokazał Moc w Ramieniu Swoim: * rozproszył pyszne myślą serca ich.
 6. Złożył mocarze z stolicy: * a podwyższył pokorne.
 7. Łaknące napełnił dobrami: * a bogacze próżne odprawił.
 8. Przyjął Izraela sługę Swego: * wspomniawszy na Miłosierdzie Swoje.
 9. Jako mówił do Ojców naszych; * Abrahama i potomków jego na wieki.
 10. Chwała Ojcu…

Antyfona. Uczynił Mi wielkie rzeczy, Który Możny jest, i Święte Imię Jego.

V. Będę się kłaniał ku Kościołowi Twemu Świętemu.

R. I będę wyznawał Imieniowi Twojemu.

V. Módlmy się: Wejrzyj, Panie, na sługi Twoje, w Imię Twoje zebrane, i daj im, aby nie tylko słowami, ale i uczynkami, krzywdy wyrządzone Świętemu Imieniowi Twemu naprawiać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd i aż na wieki. Amen.

KOMPLETA.

Dusza wierna pobudza się coraz bardziej do czci Imienia Bożego w nadziei, że Go czcić będzie w sposób jeszcze doskonalszy w Niebie.

Ojcze nasz.

V. Panie! otwórz wargi moje.

R. A usta moje wysławiać będą Imię Twoje.

Hymn.

Będęć wyznawał na wieki, żeś uczynił: i będę oczekiwał Imienia Twego, bo dobre jest przed Oblicznością Świętych Twoich.

I będą się chlubić w Tobie wszyscy, którzy miłuję Imię Twoje, albowiem Ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu.

Bo Ty, Boże mój, wysłuchałeś modlitwę moją; dałeś dziedzictwo bojącym się Imienia Twego.

Aby wysławiano Imię Pańskie na Syjonie, i Chwałę Jego w Jeruzalem.

Niechaj Imię Jego chwalą w śpiewaniu społecznym; na bębnie i na harfie niechaj Mu grają.

Dobrowolnie będę ofiarował Tobie, i będę wyznawał Imieniowi Twemu, Panie, albowiem dobre jest.

Tak będę psalm śpiewał Imieniowi Twemu na wieki wieków, abym oddał służby moje oddania do dnia.

Wyznawać Ci będę, Panie Boże mój, ze wszystkiego serca mego, a będę wysławiał Imię Twe na wieki.

Duch Twój dobry doprowadzi mnie do ziemi prawej dla Imienia Twego, Panie, ożywisz mnie w Sprawiedliwości Twojej.

Wywiedź z ciemnicy duszę moją, ku wyznawaniu Imieniowi Twemu: na mnie czekają sprawiedliwi, aż mi nagrodzisz.

Chwała Ojcu…

Antyfona. Nie nam, Panie, nie nam: ale Imieniowi Twemu daj Chwałę.

Nagłówek. Oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających Imię Jego, i Imię Ojca Jego napisane na czołach swoich.             

R. Bogu dzięki.

V. Będą się chlubić w Tobie wszyscy, którzy miłują Imię Twoje.

R. Albowiem Ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu.

V. Módlmy się: Niech usta nasze napełnione będą pochwałami, Wszechmogący Boże, abyśmy zawsze błogosławiąc Cię w naszym pielgrzymstwie na wygnaniu, zasłużyli pieśń wieczną wyśpiewywać w Niebiosach, mając napisane na czołach naszych: Imię Święte Twoje i Imię Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd i aż na wieki. Amen.

V. Wyrwij nas według dziwów Twoich.

R. A daj Chwałę Imieniowi Twemu, Panie.

V. Módlmy się: O Słowo Boga Ojca Wszechmogącego! Ciebie, Panie Jezu Chryste, błagamy, abyś nas w wierze Imienia Twego umocnił, przez wytrwałość, tudzież przez wzniosłość miłości. Który żyjesz i królujesz, Bóg po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Najświętsze Imię Jezus

 

 

Godzinki o Najsłodszym Imieniu Jezus

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

JUTRZNIA.

Panie, otwórz wargi moje.

A usta moje będą opowiadać Chwałę Twoją.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.

Panie, ku ratunku memu pokwap się.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jako była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Przedwieczne Słowo Wcielone,

Pragnie i serce pokorne,

Wielbić Imię Święte Twoje,

Niech Cię chwali serce moje.

Wy, którzy w Niebie mieszkacie

Bądź na ziemi osiadacie,

Bądź pod ziemią na kolana

Padajcie ze mną przed Pana.

Antyfona. Na Imię Jezusowe wszelkie kolano niech klęka, Niebieskie, ziemskie i piekielne; wszelki język niech wyznawa, iż Pan Jezus jest w Chwale Boga Ojca. (Flp 2)

V. Niechaj będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd aż na wieki.

V. Módlmy się. Boże, Któryś najchwalebniejsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Twojego, uczynił wiernym Twoim w przyjemności zbyt słodkie, a złym duchom ogromne i straszliwe, daj to nam, prosimy Cię, abyśmy wszyscy, którzy to Imię nabożnie czcimy, teraz świętej pociechy słodkość uczuli, a potem wesela w nieskończonej radości zażywać mogli. Przez Tegoż Jezusa, Pana naszego.

R. Amen.

PRYMA.

Boże, ku wspomożeniu memu… itd. jako wyżej na Jutrznię.

Hymn

Świat z Bogiem nie trzyma zgody,

Stąd powietrza, wojny, głody,

Stąd Wszechmocna Ręka mściwa

Miecz ostry piekła dobywa.

Ja zaś grzeszny(a), zatrwożony(a),

Skądże będę pocieszony(a).

Imię Twoje, Jezu Panie,

Niechaj obroną mi się stanie.

Antyfona. Wieża najmocniejsza Imię Pańskie, do Niego bieży sprawiedliwy, a będzie wywyższon. (Prz. 18,10)

Wiersz i modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

TERCJA.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj… jako wyżej na Prymę.

Hymn

Idzie czas, płyną godziny,

Ja grzeszny(a) przyczyniam winy.

Dusza grzechami zraniona

W boleściach ciężko ściśniona.

Śmierć życia zegar piastuje,

Że docieka, ukazuje.

Imię Twe olej wylany,

Tym lecz, Jezu, duszne rany.

Antyfona. Olej wylany Imię Twoje, dlatego panienki umiłowały Cię. Pociągnij mnie za Tobą, pobieżemy do wonności olejków Twoich. (Pnp 1, 3)

Wiersz i modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

SEKSTA.

Boże, ku wspomożeniu memu… jako wyżej na Prymę.

Hymn.

Gdy chcę, Jezu mój Łaskawy,

Powstać z grzechów do poprawy,

Trudni mnie czart, świat i ciało,

Powstań, Jezu, moja Chwało.

Tarczą mnie Twego Imienia

Załóż, bym bez obrażenia

Zwyciężywszy ich postrzały,

Mógłżem (mogła) dawać wdzięczność Chwały.

Antyfona. Nie jest pod Niebem inne Imię dane ludziom, w którym byśmy mogli być zbawieni. (Dz. Ap. 4, 12)

Wiersz i modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

NONA.

Boże, ku wspomożeniu memu… jako wyżej na Prymę.

Hymn.

Złe chciwości, myśli mściwe,

Żądze cnocie nieżyczliwe

I cokolwiek ma świat złego

Ciśnie się do serca mego.

Rozgrom, Jezu, najezdniki,

Serca mego gwałtowniki,

Pieczętuj Imieniem Twoim,

Niech zostaje w domu moim.

Antyfona. Boże, w Imieniu Twoim zbaw mnie, a w Mocy Twojej sądź mnie (Ps. 54/53/, 3).

Wiersz i modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

NIESZPORY.

Boże, ku wspomożeniu memu… jako wyżej na Prymę.

Hymn.

Niech kto chce, skarby gromadzi,

Niech zysk na rozumie sadzi.

Niech ufa sile godności

Albo ludzkiej życzliwości.

Moja w zdrowiu i w chorobie,

W smutnej i wesołej dobie

Ufność, Jezu, w Twym Imieniu

Niech nie będzie w zawstydzeniu.

Antyfona. Jedni w wozach, a drudzy w koniach, my zaś Imienia Pana Boga naszego wzywać będziemy. (Ps 20/19/,8)

Wiersz i modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

 KOMPLETA.

Nawróć nas, Boże, zbawienia naszego.

I odwróć Gniew Twój od nas.

Boże, ku wspomożeniu memu… jako wyżej na Prymę.

Hymn.

Jezu, Zbawicielu drogi,

Gdy śmiertelne przyjdą trwogi,

Kiedy wzrok oczu ślepieje,

Kiedy słuch uszu wątleje

Gdy nie będzie mógł w niemocy

Język wzywać Twej Pomocy,

Wtenczas, Jezu, Imię Twoje,

Niech ratuje serce moje.

Antyfona. Każdy, który by wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie. (Ks. Joela 3, 5)

Wiersz i modlitwa jako wyżej na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Oto, Jezu, usta moje

Wychwalały Imię Twoje.

Wiem, żem wielki(a) jestem grzesznik (jest grzesznica)

I niegodzien (niegodna) Twego lica,

Lecz Ty godzien, by Twej Chwały

Żadne usta nie milczały.

Niechże za mnie chwalą Ciebie

Ci, co żyją z Tobą w Niebie. Amen.

 

 

Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus

Źródło: Nabożeństwo kościelne na wszystkie dni i uroczystości 1893; Cały złoty ołtarz 1829r.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus została skomponowana prawdopodobnie w XV wieku przez Św. Jana Kapistrana (1386-1456) i Św. Bernardyna ze Sieny (1380-1444), którzy szeroko głosili nabożeństwo do Imienia Jezus. Litania została zatwierdzona do użytku prywatnego przez papieża Sykstusa V w 1585 r. Obecna forma została zatwierdzona przez papieża Piusa IX do użytku lokalnego w 1862 r., a następnie w 1866 r. papież Leon XIII zatwierdził ją do użytku publicznego w Kościele Powszechnym. Do tej modlitwy dołącza się odpust częściowy.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga Żywego,

Jezu, Jasności Ojcowska,

Jezu, czystości światła wiecznego,

Jezu, Królu Chwały,

Jezu, Słońce Sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu najmocniejszy,

Jezu najdoskonalszy,

Jezu najchwalebniejszy,

Jezu, przedziwny,

Jezu najwdzięczniejszy,

Jezu, Najmilszy,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze przyszłego wieku,

Jezu, wielkiej rady Aniele,

Jezu jaśniejszy nad słońce,

Jezu piękniejszy nad księżyc,

Jezu ozdobniejszy nad gwiazdy,

Jezu najsłodszy,

Jezu najmiłosierniejszy,

Jezu pociecho nasza,

Jezu najpiękniejszy,

Jezu najpokorniejszy,

Jezu najuboższy,

Jezu najcichszy,

Jezu najpotężniejszy,

Jezu najcierpliwszy,

Jezu najposłuszniejszy,

Jezu najczystszy,

Jezu cichy i pokornego serca,

Jezu, Miłośniku czystości,

Jezu, Miłości nasza,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, Dawco żywota,

Jezu, cnót przykładzie,

Jezu, Ozdobo obyczajów,

Jezu, pragnący zbawienia dusz,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, Ucieczko nasza,

Jezu, Ojcze ubogich,

Jezu, pociecho utrapionych,

Jezu, Skarbie wiernych,

Jezu, Perło droga,

Jezu, Skarbie doskonałości,

Jezu, Dobry Pasterzu,

Jezu, Gwiazdo morska,

Jezu, Światłości prawdziwa,

Jezu, Mądrości wieczna,

Jezu, Dobroci nieskończona,

Jezu, Drogo i Żywocie nasz,

Jezu, Wesele Aniołów,

Jezu, Królu Patriarchów,

Jezu, Dawco Ducha Świętego Prorokom,

Jezu, Mistrzu Apostołów,

Jezu, Nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, Męstwo Męczenników,

Jezu, Światłości Wyznawców,

Jezu, Czystości Panieńska,

Jezu, Korono Wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu!

Od grzechu każdego,

Od Gniewu Twego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od błyskawic i zawichrzenia,

Od śmierci wiecznej,

Od przestąpienia Przykazań Twoich,

Od zaniedbania Świętych Natchnień Twoich,

Od napaści złego,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego,

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Dziecięctwo Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez Przenajświętsze Życie Twoje,

Przez Prace Twoje,

Przez Biczowanie Twoje,

Przez Konanie i Mękę Twoją,

Przez Krzyż i Opuszczenie Twoje,

Przez Mdłości Twoje,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez przedziwne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Najświętszego Sakramentu ustanowienie Twoje,

Przez Radości Twoje,

Przez Chwałę Twoją,

Przez Najsłodszą Mękę Twoją,

Przez przyczynę za nami Wszystkich Świętych Twoich,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona.

Wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego zbawiony będzie. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Lub:

 

Wieża najmocniejsza, Imię Pańskie; do niej się ucieka sprawiedliwy i wywyższony będzie. (Ks. Przyp. 18, 10)

Wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie. (Rzym. 10, 13)

 

V. Wyznawać Ci będziemy, Boże!

R. I wzywać Imienia Twego.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Teraz i zawsze, i na wieki wieków.

V. Na Imię Jezus niech wszelkie kolano upada

R. Niebieskie, ziemskie i piekielne.

V. Nie nam, Panie, nie nam.

R. Ale Imieniu Twemu daj Chwałę.

V. Powstań, Panie, wspomóż nas.

R. A dla Imienia Twego wybaw nas.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone”; błagamy Cię, racz nam dać proszącym uczucie Twojej Boskiej Miłości, abyśmy Cię całym sercem, ustami i uczynkiem kochali i w chwaleniu Ciebie nigdy nie ustawali.

Świętego Imienia Twego bojaźnią oraz i miłością ustawiczną racz nas obdarzyć, Panie, ponieważ tych nigdy z Opieki Swej nie wypuszczasz, których w gruntownej Miłości Twojej utwierdzasz. Przez Tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

Lub inna modlitwa:

 

V. Módlmy się: Boże, Któryś Chwalebne Imię Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego, dla wiernych uczynił słodkim i przyjemnym, a dla złych duchów strasznym i okropnym, daj miłościwie, aby wszyscy, którzy to Imię czczą i wielbią w tym życiu mieli pociechę, a w tamtym wieczną radość i nieskończoną szczęśliwość w Niebie otrzymać mogli. Przez Tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Odpust: 300 dni raz na dzień nadał papież Pius IX dnia 5 lutego.

 

Lub inna modlitwa:

 

V. Módlmy się: Wszechmogący i Wieczny Boże, Któryś chwalebnym i przedziwnym Imieniem Jezus, Najmilszego Syna Twego, Odkupiciela naszego mianować raczył, dajże nam miłościwie, abyśmy Imię Tegoż Błogosławionego Zbawiciela naszego chwalebnie na ziemi wielbiąc, w Niebie mogli z Nim szczęśliwego towarzystwa wiekuiście zażywać. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Ty zaś, Najdroższy Panie Jezu! we wszystkiej Istności Ojcu i Duchowi Świętemu równy, bądź mi miłościw, który(a) teraz przed Imieniem Twoim upadam, proszę Cię, abyś mnie największego(ą) grzesznika(cę) dla Tegoż Imienia Twego, z dobroczynnej Łaski Twojej od zatracenia wiecznego obronił i do Siebie po skończonym życiu łaskawie przyjąć raczył. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R.  Amen.

O Najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste! Któremu Bóg Ojciec Niebieski wszystek Sąd oddał w Ręce, upadamy pokornie przed Majestatem Twoim, abyś nas, gdy przyjdziesz na Sąd, nie sądził według grzechów naszych, ale według Nieskończonego Miłosierdzia Twego. O Jezu! nie dopuszczaj, abyśmy potępieni być mieli; ale dla Najsłodszego Imienia Twego, które tu wielbimy, otrzymali zbawienie.

R.  Amen.

 

Polecenie się Panu Jezusowi

O Panie Jezu Chryste! Tyś przy nas zawsze Obecny jest, zmiłuj się nad nami! O Najsłodszy i Najmiłosierniejszy Odkupicielu nasz! o Nadziejo nasza! Zbawienie nasze jedyne! o Najdobrotliwszy Jezu! Kochanku nasz Najmilszy! o Miłości nasza! słodkości serca naszego, i żywocie duszy naszej; o Najjaśniejsza światłości nasza, największe wesele nasze, pokoju nasz najwdzięczniejszy, o bogactwo nasze największe, o Dobroci nasza, doskonałości nasza, o Raju wszelkiej rozkoszy, Panie Boże nasz! przybądź nam na pomoc, prosimy o odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, prosimy o ducha dobrego, prosimy o Łaski wszelkie; napraw, uzdrów, uświęć nas, wspomóż i broń od złego.

O Jezu! spraw Łaską Swoją, aby ludzie oddani zabawom światowym, pamiętali na Sąd Ostateczny i powstrzymywali się od grzechów, aby pamiętali, że rozkosze prędko przeminą, a wieczność bez końca trwać będzie. O Jezu daj nam wszystkim, abyśmy Cię ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił miłowali. Niech Ci będzie cześć i Chwała nasz drogi Odkupicielu! teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa wielce nabożna wyjęta z Fascykułu Zakonnego

Źródło: Wianek różany 1853

Proszę Cię, Najsłodszy Panie Jezu Chryste! przez Pięć Ran Twoich i przez okrutną Mękę Twoją, którąś na Krzyżu poniósł za mnie grzesznego(ą): urządzaj dziś serce i ciało moje, wszelkie dzieła, myśli, mowy i uczynki w drodze pokoju, zdrowia, powodzenia według Upodobania Twego, ze wszelkim dziękczynieniem i obfitością dobrych uczynków. Racz mi to dać nędznemu(ej) grzesznikowi(cy), abym nie schodził(a) z tego świata bez prawdziwej pokuty, szczerej Spowiedzi i zupełnego zadośćuczynienia; lecz owszem w czystości serca i ciału w sprawiedliwości mojej uczynków dobrych z najżywszą Wiarą Katolicką, z przyjęciem Sakramentów Świętych. O Najsłodszy Jezu! Który Sam tylko zbawisz: daj mi przez przyczynę Najczystszej Maryi, Najmilszej Matki Twojej, wszystko to usty, sercem i uczynkiem wykonywać; co się Tobie podoba, a zbawieniu memu pomaga. Daj mi pomoc we wszystkim ucisku, poradę we wszelkich potrzebach umiarkowanie w powodzeniu, a cierpliwość w przeciwnościach, abym Cię, Boga mojego, życie wieczne wychwalał(a) na wieki. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez nieskończoną wieczność. Amen.

Za odmówienie Litanii do Najświętszego Imienia Jezus wierny zyskuje:

Odpust 7 lat.

Odpust zupełny raz w miesiącu na zwykłych warunkach, za codzienne i pobożne odmawianie tej litanii.

(Św. Kongr. Odp. dn. 16 stycznia 1886r.; Św. Pen. Odp. dn. 2 stycznia 1933r.)

 

 

Litania Seraficzna dla otrzymania i zachowania Miłości Najsłodszego Jezusa.

Źródło: Nowy złoty ołtarzyk 1874

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Najsłodszy Jezu, niezmierne Źródło Miłości! Daj, byśmy Cię kochali, a kochali na wieki!

Najsłodszy Jezu, miłujących życie prawdziwe:

Najsłodszy Jezu, w Miłości nieustający!

Najsłodszy Jezu, Początku i Dawco Miłości,

Najsłodszy Jezu, Który nie możesz nie miłować tych, którzy się w Tobie kochają,

Najsłodszy Jezu, Wodzu i Królu miłujących Ciebie,

Najsłodszy Jezu, zupełność miłości,

Najsłodszy Jezu, wszelką zwyciężający miłość,

Najsłodszy Jezu, przyczyno czyniąca i dokończająca Miłość,

Najsłodszy Jezu, usilnie Twych miłośników kochający,

Najsłodszy Jezu, osłabłe dusze ożywiający i posilający,

Najsłodszy Jezu, miłujących Ciebie siło, mocy i utwierdzenie,

Najsłodszy Jezu, szczęśliwy porcie miłujących,

Najsłodszy Jezu, Miłośniku najczujniejszy i najwierniejszy,

Najsłodszy Jezu, Rządco miłujących Ciebie,

Najsłodszy Jezu, miłujących Stróżu i Obronicielu,

Najsłodszy Jezu, najwyższa doskonałości miłujących Ciebie,

Najsłodszy Jezu, najhojniejszy Dobrodzieju miłujących Ciebie,

Najsłodszy Jezu, nieuprzykrzony na zawsze Miłośniku,

Najsłodszy Jezu, pięknej miłości rząd czyniący,

Najsłodszy Jezu, Miłości wieczna,

Najsłodszy Jezu, czystej Miłości Sprawco,

Najsłodszy Jezu, ogniu trawiący,

Najsłodszy Jezu, zapale szczerego kochania,

Najsłodszy Jezu, Żywocie miłujących Ciebie,

Najsłodszy Jezu, zapłato i Chwało Ciebie miłujących,

Najsłodszy Jezu, najjaśniejsza gwiazdo i słońce, pałające niestworzonym ogniem Miłości,

Najsłodszy Jezu, Oblubieńcze kochających Ciebie,

Najsłodszy Jezu, dla miłości ludzkiej narodzony,

Najsłodszy Jezu, Miłości uwieńczona cierniami,

Najsłodszy Jezu, Miłości ukrzyżowana,

Najsłodszy Jezu, Miłości doskonała ofiaro,

Najsłodszy Jezu, Boże mój i wszystko,

Najsłodszy Jezu, zbiorze wszelkiej piękności i pociechy,

Najsłodszy Jezu, miłości serca mojego,

Najsłodszy Jezu, życie pożądane i wszystko dobro moje,

Najsłodszy Jezu, Słowo, Mądrości Ojca i Miłości Ducha Świętego,

Najsłodszy Jezu, korono najśliczniejsza i najszczęśliwsza miłujących Ciebie,

Najsłodszy Jezu, Miłości wszystkich Świętych,

Najsłodszy Jezu, daj to, ażebyśmy roztropnie, wiernie i statecznie Ciebie miłowali,

Najsłodszy Jezu, daj to, ażebyśmy w Twojej Miłości byli najgorętszymi i niezwyciężonymi,

Najsłodszy Jezu daj to, ażebyśmy nie tylko językiem, ale uczynkiem i sercem miłowali Ciebie,

Najsłodszy Jezu, bądź nam Miłością Wieczną.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Modlitwa.

O wszelkiej Miłości godny Jezu! przez Miłość Twoją Nieskończoną, serce i duszą moją do Miłości Twojej pociągnij, abym Tobie służył, Tobie się podobał(a), wszystkie Twoje Natchnienia pełnił(a), abym w Miłości Twojej umarł(a), Któryś dla miłości mojej na Krzyżu Żywot Twój położył. Który żyjesz i królujesz Miłości moja, z Ojcem i z Duchem Świętym w Miłości Wiecznej.

R. Amen.

 

 

Litania do Pana Jezusa Nazareńskiego

Źródło: Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Jakuba Patryarchy, przyszedł świat zbawić w czasie, gdy berło królewskie Judy przeszło do obcych (Ks. Rodz. XLIX.):

Jezu Nazareński, Któryś przyszedł spełnić proroctwa i oczekiwania świata całego, w roku na pięćset lat przedtem, przez Daniela Proroka, przepowiedzianym (Dan. R. IX):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Izajasza Wcielony za sprawą Ducha Świętego z Przeczystej Dziewicy (Izaj. R. VII, 14):

Jezu Nazareński, Któryś w mieście Betlejem, wedle ciała, jako zapowiedział Micheasz Prorok, narodzony (Mich. R. V.):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Izajasza od Trzech Królów podarunkami i pokłonem uczczony (Izaj. R. LX. Ps. LXXI 10):

Jezu Nazareński, Którego Przyjście wedle Proroka Jeremiasza, zakrwawione było mordem niewinnych dziatek Betlejemskich i łzami matek nieszczęsnych (Jer. 31. 15.):

Jezu Nazareński, Któryś wedle ostrzeżenia przez Anioła, uchodzić musiał do Egiptu przed okrucieństwem szukających Cię na śmierć:

Jezu Nazareński, Któryś według przepowiedni Proroków, z Egiptu wróciła w Nazarecie wzrastał w lata i Łaskę u Boga i ludzi, i przeto Nazareńskim był nazwany:

Jezu Nazareński, Któryś wedle przepowiedni Proroków, miał poprzednika przez opowiadanie pokuty przygotowującego Ci drogą:

Jezu Nazareński, Któryś wedle przepowiedni Proroków, opowiadał Ewangelią zbawienia i czynił Boskie Cuda (Izaj. R. LXI. XXXV):

Jezu Nazareński, Któryś dla opowiadanej przez Cię Ewangelii, dla Cudów Wszechmocnych, dla Bożej Twej Mądrości, uznany jest, wedle proroctwa Izajasza, przedziwny, radny, Bóg Mocny, Ojciec przyszłego wieku:

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Zachariasza, dokonując Dzieła Zbawienia wstępował uroczyście do Jeruzalem, jako król, wsiadający na oślicę (Zachar. R. IX , w . 9):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Malachiasza, zniósł krwawo ofiary Starego Przymierza, a ustanowił na Ostatniej Wieczerzy niekrwawą Ciała i Krwi Twej Ofiarę Nowego Przymierza (Malach. II. I.):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Dawida od ucznia i domownika zdradzony (Ps. XL.):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Zachariasza od zdrajcy za trzydzieści srebrników zaprzedany (Zachar. R. X I.):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Dawida, od fałszywych świadków oskarżany (Ps. XL.):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Izajasza, zelżywościami okryty, policzkowaniem i biczowaniem okrutnie zelżony (Izaj. R. I, w. 6):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Izajasza, umęczon jest i zabity, jako ofiara dla Odkupienia całego rodu ludzkiego (Izaj. R. LIII, VII):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Dawida, u krzyża z szat odarty, o które oprawce Twoi losy miotali (Ps. XXI, w. 19):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Dawida, do krzyża okrutnie przybity (Ps. XXI, w. 17):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Izajasza, między złoczyńcę policzony, i z krzyża za Swych prześladowców modlący się (Izaj. R. LIII, w. 12):

Jezu Nazareński, Któremu wedle proroctwa Dawida, żółcią i octem na krzyżu pojony (Ps. LXVIII. w. 22):

Jezu Nazareński, Któremu wedle proroctwa Zachariasza, w czasie Męki Bok włócznią przebito (Zach. R. XII, w. 10):

Jezu Nazareński, Któryś po Śmierci, wedle proroctwa Dawida, nie doznał grobowego skażenia (Ps. XV, w. 10):

Jezu Nazareński, Któryś wedle przepowiedni proroków, wyswobodził z otchłani dusze sprawiedliwe i zmartwychwstał (Ps. LXVII. Ozeasz. R.VI w. 3):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Dawida, wstąpił na Niebiosa i zasiadł po Prawicy Bożej (Ps. XXIII, w . 7. Ps. C1X, w . 1.):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Zachariasza, wylał na Swe wierne Ducha Świętego (Zach. IX):

Jezu Nazareński, do Którego wedle proroctwa Izajasza, nawróciły się mnogie narody, abyś był światłością ich i zbawieniem aż do kończyn świata (Izaj. R. XI. IX.):

Jezu Nazareński, Któryś wedle proroctwa Izajasza, przez Apostołów Twoich, przywiódł wszystkie narody i języki do uznania Imienia Twego (Izaj. II. LXVI.):

Jezu Nazareński, Któryś wedle przepowiedni Proroków, stwierdzonej Twą własną pogróżką, pokarał rozproszeniem i odrzuceniem wybranego niegdyś Izraela, a na miasto jego i świątynię dopuścił zburzenie (Dan. R. IX, w. 26. Mat. XXV. Mar. R. XIII. Łuk. R. XIX, w. 43-44.):

Jezu Nazareński, Kapłanie, wedle porządku Melchizedeka, Proroku, Pasterzu, Nieba i ziemi Królu Jedyny:

Jezu Nazareński, Drogo błądzących, Prawdo przy Tobie stojących, Żywocie wszystkiego stworzenia:

Jezu Nazareński, Jedyny na wieki Odkupicielu rodu ludzkiego:

Jezu Nazareński, straszliwy i Sprawiedliwy Sędzio żywych i umarłych:

Jezu Nazareński, Któryś jest równy Bogu Ojcu, także kto zna Ciebie zna też i Niebieskiego Ojca:

Jezu Nazareński, Prawdziwy Boże Wcielony:

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie!

Przez Bożą Twą Miłość ku rodzajowi ludzkiemu: wybaw nas, Jezu!

Przez Boże niewyczerpane Twe Miłosierdzie:

Przez Bożą Wszechmocność Twoją:

Przez nieogarnione w Doskonałości Twe Bóstwo:

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Jezu!

Abyśmy Boga nad wszystko, a bliźniego jako siebie samego kochali:

Abyśmy przede wszystkim szukali Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości:

Abyśmy się od Ciebie nauczyli być łagodnego i pokornego serca:

Abyśmy miłowali nieprzyjaciół naszych, i dobrze czynili tym którzy nas nienawidzą:

Abyśmy zaparli się samych siebie i nieśli krzyż nasz za Tobą:

Abyśmy, tracąc dusze w tym życiu, ustrzegli je do żywota wiecznego:

Abyśmy dla bojaźni tych, co ciała nasze umęczyć i zabić mogą, nie wyrzekli się Ciebie i Wiary Twej Świętej:

Aby się pomiędzy nami i w świecie całym Twe Imię święciło:

Abyś nam zdarzył Królestwo Twoje:

Aby w nas i na świecie całym była Twa Wola w Niebie:

Abyś nam chleb Twej Łaski zawsze dawać raczył na życie duszy i ciała:

Abyś nam odpuścił grzechy nasze jako i my odpuszczamy naszym winowajcom:

Abyś nie dopuszczał na nas prób i doświadczeń ciężkich: a jeśli te wedle Opatrzności Twej są nam zbawienne, abyś w nich Mocą Ducha i Mądrością pokrzepiał:

Abyś nas zbawił od wszelkiego złego:

Abyśmy porzuciwszy szeroką drogą zatracenia, wąskiej ścieżki wiodącej do żywota wiecznego szukali:

Abyśmy talentów od Ciebie nam danych nie zakopywali, lecz drugie tyle za Twą Pomocą zyskali:

Abyśmy jarzmo Twe słodkie i ciężar Twój lekki chętnie nosili:

Abyśmy to zawsze drugim czynili, co pragniemy iżby nam czyniono:

Abyśmy wedle Obietnicy Twojej, prosząc Boga Ojca w Imię Twoje, zawsze wysłuchani byli:

Abyśmy dobrem sercem Twe Słowo przyjmując, stokrotny owoc zeń w sobie wydali:

Abyśmy nieświadomi Twego Przyjścia i godziny śmierci naszej, zawsze na Sąd Twój gotowi byli i czuwający:

Abyśmy do zdania liczby z włodarstwa naszego, przez Święte Sakramenty przed śmiercią należycie się przygotowali:

Abyśmy za Twą Łaską do końca w dobrem wytrwali:

Abyś, czyniąc nas godnymi Łask Twoich, nie zawierał przed nami cudów Miłosierdzia Twego:

Abyś nas w tym miejscu czci Twej o poświęconym, zawsze wysłuchać raczył, jakoś to czynił z ojcami naszymi:

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata: przepuść nam, Jezu!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata: wysłuchaj nas, Jezu!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata: zmiłuj się nad nami, Jezu!

Jezu Nazareński, usłysz nas; Jezu Nazareński, wysłuchaj nas.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Okaż nam, Panie, Miłosierdzie Twoje.

R. A zbawienie Twoje daj nam.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się:

Wszechmogący, Wieczny Boże, rządź czynnościami naszymi wedle Twojej Woli Świętej, abyśmy przez Imię ukochanego Syna Twojego obfitowali zawsze w dobre uczynki.

Boże, Który pokornych wywyższasz, poniżasz dumnych i dajesz męstwo cnotliwym, a przez Naukę Jednorodzonego Syna Twojego nas obdarzasz doskonałymi wzorami życia i szczęścia, wzbudź w nas ogień Miłości Ducha Twojego, abyśmy to co tenże Syn Twój Słowem i Swym Przykładem nauczył, skutecznie wypełniać i naśladować mogli.

Daj nam, pokornie Ciebie proszącym, jedynie myśleć o dobrem i cnotliwym, a za Twoim Zrządzeniem w skutku to wszystko wykonać, przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 RÓŻANIEC O NAJSŁODSZYM IMIENIU JEZUS

Źródła: Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

Skarby niebieskie 1870

Droga do zbawienia 1863

Nabożeństwo całoroczne dla katolików 1911

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Nowy złoty ołtarzyk 1874

Cały złoty ołtarz 1829

Arka pociechy 1880

Anioł w ciele apostoł w słowach Wincenty S. Ferreryusz 1837

Na trzy części podzielony, z których każda zamyka w sobie pięć Tajemnic.

PIEŚŃ przed rozpoczęciem /powtórzyć trzy razy/

 1. Jezu! słodki nasz Zbawicielu, * Świata wszego Odkupicielu, * Przez Matki Twej Przyczynę.
 2. Spraw, którzy Imię Jezus znamy, * Niech Je w ustach i w sercu mamy, * Dziś i w śmierci godzinę.

Antyfona

Bądź pozdrowiony, Panie Jezu Chryste! Królu Nieba i ziemi, Synu Boga żywego, samo Miłosierdzie Boga Ojca Przedwiecznego, żywocie słodkości i nadziejo nasza, bądź pozdrowiony! Do Ciebie wołamy wygnańcy, Adamowe potomstwo: do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym padole płaczu. Nuże wtedy Opiekunie nasz! one Twoje Miłosierne Oczy obróć na nas, a Zasługi Męki Twojej Przenajdroższej, które są Błogosławionym Owocem Życia Twego na świecie, po tym wygnaniu racz nam pokazać. O łaskawy! O litościwy! o Słodki Panie Jezu Chryste! zmiłuj się nad nami grzesznymi! Amen.

Intencja

Potem Promotor uczyni intencję, jak następuje:

Na większą cześć i Chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, na wysławienie Najświętszego Imienia Jezus, na podwyższenie Kościoła Świętego Rzymsko-Katolickiego, wykorzenienie herezji, za zgodę Panów chrześcijańskich, za grzeszników zatwardziałych, za żyjących w nałogach pijaństwa i nieczystości, za więźniów, za niewolników, za chorych, za konających w tej chwili, za dusze w Czyśćcu zostające i na odpuszczenie grzechów naszych ofiarować będziemy tę pierwszą (drugą, trzecią) część (radosną, bolesną, chwalebną) Różańca Świętego o Najsłodszym Imieniu Jezus, rozpamiętując Tajemnicę Zbawienia naszego, na dziękczynienie za wszystkie Łaski i Dobrodziejstwa Boskie, na naród ludzki i Kościół Święty hojnie wylane.

W szczególności ofiarować będziemy za N.N. (tu wymienić jedną z poniższych Intencji szczególnych).

Intencje szczególne

Z których się co dzień jedną wymienia:

 1. Za przyjaciół, dobrodziejów, fundatorów, tak żyjących jako i umarłych
 2. Za Braci i Siostry Bractwa Różańca Świętego, tak żyjących jako i umarłych
 3. Za rodziców, rodzeństwo i krewnych naszych, tak żyjących jako i umarłych
 4. Za nieprzyjaciół i prześladowców
 5. Za więźniów i w utrapieniu będących
 6. Za chorych i konających
 7. Za dusze wiernych zmarłych, w szczególności za dusze zmarłych rodziców, krewnych, przełożonych, za wszystkich przyjaciół i dobrodziejów naszych, a osobliwie tych, których ciała przy tym kościele (na cmentarzu parafialnym) spoczywają, które od nas ratunku potrzebują, i za które modlić się zobowiązani jesteśmy, lub które z naszej przyczyny męki cierpią wypraszając im ulgę w mękach czyśćcowych i jak najrychlejszego z nich wybawienia i odpoczynek wieczny.

Samych siebie nie zapominając, prośmy tegoż Zbawiciela i Odkupiciela naszego, Jezusa Chrystusa, żeby był nam zawsze ku pomocy, i we wszystkich naszych potrzebach Łaską Swoją Przenajświętszą dopomagać nam raczył.

Albo w potrzebach nadzwyczajnych:

 1. O uproszenie: pokoju, deszczu, pogody, urodzajów;
 2. O odwrócenie chorób, pomoru, głodu, wojny lub innej klęski itp.
 3. Albo za szczególnego umarłego lub konającego, w utrapieniu będącego (tu wymienić imię).

 

Potem zacząć Różaniec jak następuje: 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA RADOSNA

 

W Imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

HYMN ŚW. BERNARDA

 1. Jezusa słodkie wspomnienie * Daje sercu pocieszenie, * Lecz nad miód i wszystko słodsza * Jego obecność najdroższa.
 2. Nic się śpiewać wdzięczniejszego, * Nic słyszeć może milszego, * Nic w myśl nie wchodzi lepszego, * Jak Jezus Syn Boga mego.
 3. Nadziejo pokutujących! * Jezu ucieczko proszących! * Jakoś dobry szukającym, * A cóż Ciebie znajdującym?
 4. Jezu! serdeczna słodkości, * Źródło żywe, dusz jasności! * Przewyższasz wszelkie radości, * Wszelkie żądze i lubości.
 5. Ani język to wymówić, * Ni pismo może wysłowić; * Ten powie, co mógł spróbować, * Co jest Jezusa miłować.
 6. Jezu! Królu dziwnej Chwały, * I zwycięzco okazały! * Słodkości niewymówiona, * Miłości nienasycona!
 7. Zostań, mieszkaj Jezu z nami, * Świeć nam Swymi promieniami, * Oddaliwszy dusz ciemności, * Nie oddalaj Twej słodkości. * Jezu bądź błogosławiony, * Na wiek wieków nieskończony. Amen.

Lub:

 1. Jezusa słodkie wspomnienie * Daje sercu pocieszenie * O Panie, nad wszystko w świecie * Droższa twa obecność przecie.
 2. Cóż nad Ciebie wdzięczniejszego, * Piękniejszego i milszego, * Synu Boży uwielbiony, * Niepojęty, nieskończony.
 3. Nadziejo pokutujących! * Pocieszenie wzdychających! * Wszystkich ludów Zbawicielu, * Grzeszników Odkupicielu.
 4. Jezu serdeczna słodkości, * Źródło największej miłości, * Przewyższasz wszystkie pociechy, * W morzu łaski topisz grzechy.
 5. Ani język to wymówić, * Ni pismo może wysłowić, * Ten powie, co mógł spróbować * Co jest Jezusa miłować.
 6. Jezu Królu dziwnej Chwały * I Zwycięzco okazały! * Słodkości niewymówiona, * Miłość nie nasycona.
 7. Zostań Jezu, mieszkaj z nami, * Świeć nam Twymi promieniami: * Oddaliwszy dusz ciemności, * Nie oddalaj Swej słodkości. Jezu bądź błogosławiony, * Na wiek wieków nieskończony. Amen.

 

Tajemnica Pierwsza: Wcielenia Syna Bożego.

 

PIEŚŃ: Jezus Przedwieczna Mądrości, * Pannie przedziwnej czystości, * Przez Gabriela zjawiony, * Dla nas stał się Bóg Wcielony.

O pokorze, której nas ta Tajemnica naucza[1].

 1. Boże mój, spraw, abym stał się godnym rozważać Wcielenie Twoje, i zgłębić choćby cząsteczkę wielkości tej Tajemnicy, Początku i Źródła zbawienia. Panie Najwyższy, uczyń duszę moją sposobną do pojęcia Twej Najświętszej i niewysłowionej Miłości, tej Miłości, która słowami wypowiedzieć się nie da, której nic prześcignąć nie zdoła… Słowo stało się Ciałem, aby mnie uczynić szczęśliwym.
 2. Zbawiciel świata dał łagodność i pokorę za podstawę cnocie; sam na sobie wystawił nam najdoskonalszy wzór pokory, i sam raczył wyrzec do nas: Bądźcie pokorni. A Marya Panna wiedząc, iż pokora jest strażnicą wszelkiej doskonałości, jak gdyby zapomniała o innych cnotach, tę jedną tylko podziwiała w sobie i jej jedynie przypisywała Wcielenie się w Swym Łonie Syna Bożego: „Albowiem wejrzał Bóg na niskość służebnicy Swojej”. Bez pokory niczym są inne cnoty, niczym wszelka dążność do złączenia się z Bogiem: ona jest głównym warunkiem pokoju. Spełnijmy więc żądanie Króla wieków, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który nas błaga, żebyśmy naśladowali pokorę Jego.
 3. Razu jednego otworzyły się oczy mego ducha, i ujrzałem(am) Moc Boga nie tylko zapełniającą całą przestrzeń wszechświata, lecz rozlewającą się po za krańce tejże. I rzekł Bóg do mnie: „Okazałem ci cząstkę Potęgi Mojej, przypatrz się teraz mej pokorze”. I ujrzałem(am) otchłań niezmierzonej głębokości, a było to skłonienie się Boga ku człowiekowi i wszystkim stworzeniom. Wspomniawszy sobie na niewypowiedziane rozkosze Niebios, a widząc teraz tę przepaść zstąpienia ku nam, uczułam czym jestem: niczym, próżnią, a w tej próżni nie masz nic… prócz pychy. Zatonąłem(ęłam) więc w rozmyślaniu, a zdumiony(a) tak wielką nikczemnością moją, rzekłem(am) do siebie: „Nie, nie przystąpię już odtąd więcej do Komunii Świętej!“ — „Synu Mój (Córko moja), dał się słyszeć natychmiast Głos Boży, Potęga Moja jest na Ołtarzu, a Ja jestem w tobie; gdy Mnie przyjmujesz, przyjmujesz Tego, Który już mieszka w tobie. Przystępuj więc do Komunii Świętej w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego: Ja, Który pełen jestem wszelkiej Godności, i ciebie czynię godnego(ą) tej Łaski“.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy: Jezusie Synu Dawidów!

Dodaje się: Któryś się dla nas Wcielił w Żywocie Panny Maryi Zmiłuj się nad nami!

Na końcu: Chwała Ojcu itd.

Lub gdy się śpiewa: Bądź Chwała Tobie, Jezu Miłościwy, * Z Ojcem i Duchem Świętym Dobrotliwy, * Na wieki wieków Twoja Słodkość słynie, * Z ust naszych płynie.

A jeżeli za zmarłych to mów: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość Wiekuista niech im świeci na wieki wieków. Amen.

Niech będzie uwielbiane od wszystkiego stworzenia, każdego momentu, po wszystkie wieki pochwalone, Imię Pana Jezusa i Imię Przenajświętszej Panny Maryi, Matki Jego.

Antyfona.

Józefie, Synu Dawidów, nie bój się wziąć sobie Maryi za Małżonkę, bo co się w Niej poczęło, z Ducha Świętego jest; porodzi bowiem Syna i nazwiesz Imię Jego JEZUS (Alleluja.)*

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, Któryś nie z potrzeby Twojej, ale z użalenia człowieka straconego, w Żywot Panieński wstąpiwszy, naturę ludzką do niewypowiedzianej jedności wiecznie przyjął; prosimy Cię, wstąp w niegodne serca nasze, a złącz je tak mocno z Tobą, żeby się od Ciebie nigdy nie odłączały. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Ciebie też Najświętsza Panno pokornie prosimy przez niewymowne wesele, Któreś przy Poczęciu Syna Twego miała, abyś nas wspomogła we wszystkim, co do wypełnienia Woli Syna Twego Najmilszego należy. Niech z Nim żyjemy, teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszystkie Święte Panny i Oblubienice Twoje. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi, za Zasługami Twymi chwalili i wielbili w Niebie. Amen

Lub:

Dziesięć tysięcy razy, niech Cię błogosławią najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste, Wszystkie Święte Dziewice i Oblubienice Twoje, z którymi przez Zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA.

Zmiłuj się, Jezu Najsłodszy, proszę Cię przez Miłość Twoją niewysławioną, którąś miał ku narodowi ludzkiemu, gdyś się będąc Bogiem Wszechmocnym, w Żywocie Najświętszej Panny Maryi, Ciało przyjąwszy, uniżył; chciej Sobie w sercu moim przybytek wdzięczny przygotować, w którym bym ja Ciebie zawsze mógł (mogła) mieć przytomnego sobie. Amen.

[1] Te rozmyślania wyjęte są z pism Bł. Anieli z Folgina

* Dodaje się Alleluja od Wielkiej Nocy aż do Soboty przed świętem Trójcy Przenajświętszej.

 

Tajemnica druga: Nawiedzenie Elżbiety Świętej.

 

PIEŚŃ: Jezus, Dobro Nieskończone, * Z Panną czystą w górną stronę, * W dom Elżbiety, gdy się spieszy, * Jana Przyjściem Swoim cieszy.

Pokora jest matką miłości.

 1. Pokora rozważa Dobroć Bożą, w Bogu widzi źródło Łask użyźniających wszystkie cnoty. Pierwszą z tych cnót jest miłość Boga i bliźniego, a miłość rodzi się ze światła pokory. Dusza widząc nicość swoją i Boga skłaniającego się ku tej nicości, zaczyna płonąć, przeistacza się i uwielbia. Dusza przeistoczona miłuje wszelkie stworzenie. W każdym widzi Boga, na każdym czyta wyryte Imię Jego. Podziela radość i boleść bliźnich; błędy ludzkie nie wbijają jej w pychę i nie usposabiają do wzgardy. Czuje wraz z bliźnim dolegliwości ciała jego, i z Apostołem użala się nad nimi: „Kto jest chorym, mówi tenże, a ja z nim nie choruję?“
 2. Jednego razu, gdy cierpiałam nadzwyczajną oschłość serca, rzekłam do mej towarzyszki: „Chodźmy do szpitala, może tam między biednymi i niedołężnymi znajdziemy Jezusa Chrystusa”. Wzięłyśmy ze sobą wszystko, czym mogłyśmy rozporządzać, a złożywszy nasze dary, poczęłyśmy umywać nogi ubogim kobietom i ręce mężczyznom. Między tymi ostatnimi znajdował się trędowaty ze szkaradnymi rękoma, których jątrząca się zgnilizna wydawała woń obrzydliwą. Temu nie tylko obmyłyśmy je, lecz nadto ja ucałowałam mu ręce, czcząc w nim Jezusa Chrystusa. Jakkolwiek miałam do tego wstręt okropny, jednak dokazałam tego nareszcie i nigdy nie potrafię wyrazić rozkoszy, jakiej wskutek tego doznałem(am). Jeżeli więc ktoś z trwogą zabiera się do pokuty, niech z mego doświadczenia poweźmie pewność, iż w ciągu takowej niewymowne oczekują go słodycze.
 3. Tylko przez zjednoczenie się z Bogiem, może miłość bliźniego uzyskać mądrość, dojrzałość, stateczność, pobłażliwość i to nadprzyrodzone światło, które ją zdoła ochronić od zbytniej skwapliwości i omamienia.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy: Jezusie Synu Dawidów!

Dodaje się: Którego Cię Matka Twoja Najmilsza, w Żywocie Swoim nosiła, Elżbietę Świętą nawiedzając,

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w pierwszej części.

Antyfona.

Błogosławioną mnie nazywać będą wszystkie narody, albowiem uczynił mi Pan wielkie rzeczy; Ten który możny jest i Święte Imię Jego. (Alleluja.)

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste, któryś jeszcze w Żywocie Matki Swojej zamkniony, Mocą Bóstwa Twego zaczął sprawować zbawienie nasze: wejrzyj na nas w ciemnościach grzechów zamknionych, a przez nieograniczoną Moc Swoją, jako drugiego Jana nawiedź nas, oświeć i wzbudź, abyśmy Cię znali, kochali, chwalili i radowali się na Przyjście Twoje. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

A Ty! Najłaskawsza Panno, zjednaj nam to, aby nas często nawiedzał przez Łaskę i Miłosierdzie Swoje, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, daj nam się rozradować z obecności Jego w sercach naszych, abyśmy drogą Przykazań Boskich idąc, przyszli do góry Syonu wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu Panie, Jezu Chryste Święta Anna, Elżbieta, Marta, Magdalena i inne Wszystkie Święte Wdowy i Zamężne. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi, za zasługami Twymi chwalili i wielbili w Niebie. Amen.

Lub:

Dwadzieścia tysięcy razy, niech Cię błogosławią, Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Święta Anna, Babka Twoja i Elżbieta krewna Twoja, Marta, Magdalena i inne Wszystkie Święte Wdowy i Mężatki, z którymi przez Zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Jezu najwdzięczniejszy, proszę Cię, przez Twoje pragnienie nieporównane, Któreś miał o zbawieniu moim, gdyś się w Żywocie Najmilszej Matki Twojej, Elżbietę Świętą nawiedzając, Janowi Świętemu dał poznać, aby się we mnie takie pragnienie ku Tobie zawzięło, żeby mi i najcięższa przykrość, najsłodszą się słodkością względem Ciebie stała. Amen.

 

Tajemnica trzecia: Narodzenia Syna Bożego.

 

PIEŚŃ: Jezus słodki, Bóg Wcielony, * Z czystej Panny narodzony, * Zaczyna krwawe ofiary, * Trzech Królów przyjmuje dary.

Należy umiłować ubóstwo za Przykładem Jezusa.

 1. Najskuteczniejszym środkiem do zapobieżenia wszelkiemu złudzeniu w życiu duchowym, jest ubóstwo w duchu. Jednego razu usłyszałam głos Boży sławiący mi ubóstwo w duchu jako światłość, jako szczęśliwość przechodzącą granice ludzkiego pojęcia. Oto co mówił Pan: Gdyby ubóstwo nie było szczęściem, gdyby nie miało tak wielkiej chwały, nie byłbym się w nim narodził, bo pycha mieszka tylko w sercach bogaczy lub tych, co się za takowych mają. Człowiek i anioł upadli przez pychę, gdyż im się zdawało, iż posiadają coś na własność. Lecz ani człowiek, ani anioł nic nie posiadają: wszystko jest własnością Boga. Pokora w tych tylko przebywa, którzy się mają za ogołoconych ze wszystkiego. Ubóstwo w duchu jest więc najwyższym dobrem; kto to zechce zrozumieć, na tego zstąpi Miłość Boża.
 2. Bóg Syna Swego ukochanego zesłał na świat w takim ubóstwie, iż nigdy nie było i nie będzie równego Mu nędzarza. A jednak Syn Ten jest bogatym, bo jest Dawcą bytu, Sprawcą i wyłącznym posiadaczem jestestwa. Dlatego to, by nas pobudzić do rozmiłowania się w ubóstwie, Bóg Najwyższy, którego własnością są wszystkie stworzenia, chciał być zupełnie ubogim, w duchu i w prawdzie, i w ten sposób zetrzeć wyniosłość ludzką, a to ubóstwo Jego pochodziło z miłości ku nam.
 3. Zamiłowanie w ubóstwie uwalnia duszę z więzów świata, oswobadza ją od wszelkiego mienia niepochodzącego od Jezusa Chrystusa, odbiera jej wszelkie nie w Nim pokładane nadzieje. Zamiłowanie to nie tylko w sercu tkwić powinno, nie i czynem się stwierdzać. Ustami sławimy ubóstwo, lecz w uczynkach zapieramy się tego najpierwszego towarzysza Chrystusa. Błąkając się zdała od śladów Zbawiciela, gonimy za marnościami, które nas opuszczą w ostatniej chwili, a wtedy zostaniemy samotni, samotni i bez zasługi… Wiemy, iż Bóg stał się dobrowolnie niewolnikiem naszym, a pomimo tego ubiegamy się bezmyślnie, samolubnie, za próżną chwałą, za bezpożytecznymi godnościami… Innej nauczałeś mądrości, Chrystusie Emanuelu!

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Synu Dawidów!

Dodaje się: Któryś się dla nas narodził.

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w pierwszej części.

Antyfona.

Gdy się spełniło dni osiem po Narodzeniu, aby obrzezano Dzieciątko, nazwane jest Imię Jego Jezus. (Alleluja.)

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja).

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Któryś dla nas grzesznych w ubogiej stajni między bydlętami narodzony, ósmego dnia przy Obrzezaniu Krew Swoją wylać raczył: prosimy Cię, obmyj serca nasze tą Krwią Przenajdroższą i oczyść od wszelakich grzechów, abyśmy tu mogli Tobie czystym sercem służyć i Przenajświętsze Imię Twoje wielbić. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

A Ciebie najszczęśliwsza Panno i Matko wzywamy, daj nam nabożnie rozmyślać Radości Twoje, któreś uczuła, gdy bez naruszenia Panieństwa Twojego, narodził się Syn Twój prawdziwy Bóg i Człowiek, Który żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Zakonnicy, Pustelnicy, Wyznawcy Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi, Zasługami Twymi chwalili i wielbili w Niebie. Amen.

Lub:

Trzydzieści tysięcy razy, niech Cię błogosławią Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Wszyscy Święci Zakonnicy, Pustelnicy i Wyznawcy Twoi, z którymi przez Zasługi Twoje spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Jezu najmilszy, proszę Cię przez cierpliwość Twoją, żeś się dla nas z Panny Maryi, w pół ostrej zimy chciał narodzić, w lichym żłobie leżeć, w ubogich pieluszkach odpoczywać, będąc nieśmiertelnym, śmiertelnych piersi Panieńskich pożywać, spraw to we mnie, abym się ja Łaską Twoją przez Ogień Świętej Miłości, dzieciną dla Ciebie stał(a), i to z Rozkazania Twego, i ni jakiej się, by najpodlejszej posługi u świata uczynić dla Ciebie nie wstydził(a). Amen.

 

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w kościele

 

PIEŚŃ: Jezus, czystych serc wesele, * Stał się ofiarą w kościele. * Matce o Nim prorokuje * Symeon, gdy Go piastuje.

Widzenie o tej Tajemnicy.

 1. Było to w dniu Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, gdy znajdując się w kościele, usłyszałam głos mówiący do mnie: „Oto godzina, w której Dziewica i Królowa Marya przyszła do świątyni z Swym Synem“. Wysłuchawszy słów tych z miłością, wpadłam w zachwycenie, a dusza moja ujrzała wtedy wchodzącą Królową, i drżąc z uwielbienia, zbliżyłam się ku Niej. Wahałam się jeszcze i lękałam dostąpić, gdy mnie ośmieliła, podając mi Dzieciątko z tymi słowy: „Ponieważ tak miłujesz Syna mego Jezusa, weź tego, którego miłujesz…”. I złożyła Je na moim ręku, a było uwinięte w pieluszki, i miało oczy zamknięte jakby we śnie.
 2. Królowa usiadła jak niewiasta, gdy jest znużoną, a ruchy jej były takie wdzięczne, postawa tak cudowna, spojrzenie takie niebiańskie, że oczu moich nie mogłam mieć utkwionych ciągle tylko w Jezusie, ale je często mimowolnie zwracałam ku Matce Jego. W tym Dziecię obudziło się w mym objęciu, pieluszki opadły, otwarło oczy i zwróciło je na mnie… Jezus spojrzał na mnie; tym spojrzeniem podbił mnie, ujarzmił mnie zupełnie. Promienna jasność tryskała Mu z oczu, a Jego radość świetniała jak płomień olśniewający.
 3. Wtedy okazał mi się w całej Swej Niezmierzonej, Niewysłowionej Chwale… i rzekł do mnie: „Kto Mnie nie widział małym, nie ujrzy Mnie wielkim”. Następnie dodał: „Przyszedłem do ciebie i oddaję się tobie, abyś i ty także oddała się Mnie bez wahania”.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy: Jezusie Synu Dawidów!

Dodaje się: Którego ofiarowano w Kościele.

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w pierwszej części.

Antyfona.

A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Pana Jezusa do kościoła, aby za Nie uczynili ofiarę według zwyczaju zakonnego: Symeon też wziął Je na ręce swoje i błogosławił Pana. (Alleluja.)

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najłaskawszy Panie Jezu Chryste! Któryś dla nas, śmierci wiecznej godnych, chciał być Bogu Ojcu za wdzięczną i żywą ofiarę wystawiony: racz też serca nasze tak oczyścić i przygotować, aby Tobie Panu i Bogu naszemu, ofiarą miłą i przyjemną być mogły. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

A Ty, Panno Najczystsza, Która żadnego oczyszczenia nie potrzebujesz, a jednak zakonne ustawy pokornie pełnisz, przyjmij nas pod Opiekę Swoją, abyśmy z grzechów oczyszczeni, za Pomocą Twoją zawsze byli niepokalanymi. Niech to sprawi Syn Twój, Który żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Biskupi i Nauczyciele. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi za Zasługami Twymi chwalili i wielbili w Niebie. Amen.

Lub:

Czterdzieści tysięcy razy, niech Cię błogosławią Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Wszyscy Święci Biskupi i Doktorowie, z którymi przez Zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Jezu kochany, proszę Cię, przez Twoją pokorę cudowną, gdyś się dla mnie dopuścił do Kościoła wnieść, i prawu być podległy, abym ja także wszelkie czci i godności świata wzgardził(a), i żebym najbliższemu na tym świecie, dla Miłości Twojej, bez szemrania był(a) podległy(a). Amen.

 

Tajemnica piąta: Znalezienia Pana Jezusa w kościele

 

PIEŚŃ: Jezus między doktorami, * Słodkimi gdy ich ustami * Uczy, przez trzy dni zgubiony, * Z radością jest znaleziony.

O obecności i działalności Boga w duszy ludzkiej, gdzie się ukrywa jakby w drugim Nazarecie.

 1. Jednego razu usłyszałam Głos Boży mówiący do mnie: „Ja głębiej wniknąłem w twą duszę niż ty sama”. Wtedy wielka boleść ścisnęła mi serce: im bliżej siebie czułam Boga, tym bardziej czułam się od Niego oddaloną. Lecz oto usłyszałam słowa odsłaniające mi wnętrzności Wiecznego Miłosierdzia: „Ktokolwiek zechce mnie poznać w swej duszy, nie odwrócę się od niego; ktokolwiek zechce mnie widzieć, temu z radością ukażę Oblicze Moje…“. Te słowa wzbudziły we mnie pragnienie, nie czynić niczego, co by się mogło nie podobać przemawiającemu do mnie. Poznałam, iż od Swych wybranych z widzenia i Słowa Bożego, Bóg wymaga szczególnie, by unikali nawet cienia jakowej styczności z Jego nieprzyjacielem.
 2. Ważną bardzo jest rzeczą wiedzieć, po jakim znaku można z pewnością rozpoznać Obecność Boską w duszy. Niekiedy zstępuje tam Bóg nie wzywany, nie proszony, i roznieca nieznany dotychczas płomień, i miłość, i rozkosz. Lecz to wszystko nie stanowi jeszcze pewności, bo i inny duch może wzniecić te same uczucia. Wątpliwości pochodzą albo z ułomności duszy, albo z woli Boga niechcącego, abyśmy pewność powzięli. Lecz osiągniemy takową, gdy Bóg objawi się nam przez uczucie, jakiegośmy jeszcze nigdy nie doznali, uczucie całkiem nowe, zdumiewające i wznawiające się ustawicznie, przez płomień pochłaniający i wykorzeniający w człowieku miłość własna. Przez to uczucie dusza otrzymuje dar szacowny, iż odtąd chce tylko tego, czego chce Bóg, a chce z całą potęgą skupionych władz swoich, z wolą niezłomną, podobną do tej jedynie prawdziwej miłości, jaką nas Bóg ukochał. Dar ten zyskuje się przez Łaskę, lub przez uznanie obecności Wszechmocnego w duszy naszej do której Tenże przemawia: „To Ja jestem, nie trwóż się”. A dusza czuje wtedy, iż Bóg niezmierzony z nią się spoił i uczynił się jej nieodstępnym towarzyszem.
 3. Inną niezbitą oznaką przytomności Najmiłościwszego i Najpotężniejszego Boga w duszy, jest niejako uścisk Jego. Bóg obejmuje Swym Ramieniem duszę sprawiedliwego tak, jak nigdy ojciec i matka nie uścisnęli dziecięcia swego, jak nigdy żadne stworzenie nie przytuliło drugiego do swego łona. Niewypowiedzianej to miłości pełen ten uścisk, jakim Jezus Chrystus przygarnia do siebie duszę rozumnej istoty: słodycz to niewymowna i niewymowna rozkosz. Jezus rozpala w duszy tę słodką miłość, która wiecznie dlań ma gorzeć, to niepojęte światło, tę niezgłębioną, niemającą równej sobie radość. Radość ta udziela się także ciału, a każda krzywda wyrządzona nam słowem lub czynem, zdaje nam się być urojeniem lub zamienia w pociechę.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Synu Dawidów!

Dodaje się: Którego zgubiwszy, znaleziony jesteś w Kościele.

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w pierwszej części.

Antyfona

Poszedł Pan Jezus, z Panną Maryą i z Józefem do Nazaret, a był im posłuszny i pomnażał się mądrością, wzrostem, łaską u Boga i u ludzi. (Alleluja.)

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Najmędrszy Panie Jezu Chryste! któryś w Jeruzalem pozostawszy, dopuścił, aby Cię Matka najmilsza Twoja przez trzy dni tęskliwie szukała, i z wielką radością w kościele między doktorami uczącego znalazła: prosimy pokornie, niech my Ciebie przez grzechy nasze nie utracamy; a tym, którzy Cię utracili, daj się prędko przez skruchę i prawdziwą pokutę znaleźć. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

A Ty, Błogosławiona Panno, spraw to, abyśmy Syna Twego, któregośmy przez wiarę raz znaleźli, ani błędami ani grzechami nie utracili. Niech to sprawi Syn Twój, który żyje i króluje na wieki wieków.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie, Jezu Chryste, wszyscy Święci Męczennicy Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi, za Zasługami Twymi, chwalili i wielbili w Niebie. Amen.

Lub:

Pięćdziesiąt tysięcy razy, niech Cię błogosławią Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Wszyscy Święci Męczennicy Twoi, z którymi przez Zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Jezu Najwdzięczniejszy, proszę Cię przez Twoją Mądrość niedościgłą, którąś światu między doktorami pokazał; chciej zasiąść w sercu moim między głupimi zmysłami moimi, a naucz mnie Niebieskiej Mądrości, abym umiał(a) Ciebie szukać, a znalazłszy zatrzymać. Amen.

 

Antyfona, na zakończenie części pierwszej.

Chwalcie Imię Jego, bo jest łaskawy Pan, na wieki Miłosierdzie Jego, a od rodzaju do rodzaju Prawda Jego. (Alleluja.)

V. Niech ufają w Tobie, którzy znają Imię Twoje. (Alleluja.)

R. Albowiem nie opuszczasz szukających Ciebie, Panie! (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Świętego Imienia Twego, Panie Jezu Chryste! bojaźń pospołu i miłość niech mamy wiekuistą, ponieważ Twoim rozporządzeniem nie opuszczasz tych, których w nieodmiennym umiłowaniu Twoim postanawiasz. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Następnie należy odmówić: Wierzę w Boga… oraz Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus z modlitwami.

 

 

CZĘŚĆ II BOLESNA

Różańca Świętego o Najsłodszym Imieniu Jezus. 

 

Zaczyna się jak pierwsza pieśnią: Jezu słodki itd.

W Imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Boże, wejrzyj… itd. jak w pierwszej części.

Hymn Świętego Bernarda

 1. Jezusowa Miłość słodka, * Wdzięczna, trwała, a nie krótka, * Jest wdzięczniejsza tysiąc razy, * Niźli język czyj wyrazi,
 2. Męka Jego pokazuje, * Toż wylana Krew wskazuje, * Przez co nam Bóg odkupienie * Swoje daje i zbawienie.
 3. Jezusa wszyscy błagajmy, * Miłości Jego żądajmy; * Jezusa chciwie szukajmy, * Szukać Go nie przestawajmy.
 4. Miłującego miłujmy, * Miłość wdzięczną zapisujmy; * Za tą miłością biegajmy, * Miłość z chęcią oddawajmy.
 5. Jezu Sprawco Łaskawości, * Nadziejo wszelkiej radości, * Źródło łaski i pociechy, * Prawdziwe serca uciechy!
 6. Jezu Dobry! niech uczuję, * Jak w Twą Miłość obfituję; * Daj mi kiedyś w obfitości * Zażyć Chwały Twej radości.
 7. Zostań, mieszkaj Jezu z nami, * Obdarz nas Twymi Łaskami, * Oddaliwszy dusz ciemności, * Nie oddalaj Twej Światłości. * Panie bądź błogosławiony, * Przez wiek nigdy nieskończony. Amen.

Lub:

 1. Jezusowa Miłości słodka * Wdzięczna, trwała, a nie krótka * Jest wdzięczniejsza tysiąc razy * Nad wszystkie świata wyrazy.
 2. Męka Jego pokazuje * Toż wylana krew próbuje * Przez Ciebie Bóg odkupienie * I światu daje zbawienie.
 3. Jezusa wszyscy poznajmy * Miłości Jego wzywajmy. * Szukając wciąż bez wytchnienia * Źródła wszelkiego zbawienia.
 4. Na ziemi, w Czyśćcu i w Niebie * Niech wzywają wszyscy Ciebie. * Płaćmy za miłość gorącą * Miłością nieustającą.
 5. Jezu Sprawco Łaskawości, * Nadziejo wszelkiej radości, * Źródło łaski i pociechy, * Bacz przepuścić nasze grzechy.
 6. Jezu każdy niech uznaje * Co Twa miłość światu daje, * Daj nam kiedy w obfitości * Zażyć Chwały Twej w radości.
 7. Zostań Jezu! mieszkaj z nami, * Świeć nam Twymi promieniami: * Oddaliwszy dusz ciemności * Nie oddalaj Swej Światłości. * Panie bądź błogosławiony, * Przez wiek nigdy nieskończony. Amen.

 

Tajemnica pierwsza: Pojmania Pana Jezusa w Ogrójcu.

 

PIEŚŃ: Jezus krwawym potem zlany, * Od zdrajcy na śmierć wydany: * Bóg związany od stworzenia * Srogie cierpi obelżenia.

Boleść Chrystusa. Jego modlitwa w Ogrojcu powinna być wzorem modłów naszych.

 1. Bóg Najwyższy w Swej Mądrości dał Synowi swemu ukochanemu za towarzyszki na tym świecie ubóstwo, hańbę i boleść: lecz ta ostatnia była bardziej nieodstępna niż pierwsze. Nie opuściła Go nigdy od chwili Wcielenia się. Tak więc przewidując Mękę, Dusza Chrystusa już w Łonie Matki czuła niezmierną trwogę. Ciało jednak nie uczestniczyło jeszcze w tym udręczeniu. Lecz skoro nadeszła chwila wielkiej ofiary, pewność śmierci ze wszystkimi jej okropnościami przejęła Go niewymownym smutkiem. Wtedy to wyszedł zeń pot krwawy, i ziemię sobą napoił.
 2. Boleść Chrystusa była niewypowiedzianą, gdyż była niejako, ustępstwem, przyzwoleniem, darem mądrości Bożej. Żadne stworzenie nie zdoła pojąć ogromu tej boleści. Niepodobna umysłowi ludzkiemu zrozumieć miłości, przez którą zostaliśmy odkupieni. Chrystus litował się nie tylko w ogóle nad całym upadłym i potępionym rodem ludzkim, lecz także pojedynczo, i równie miłosiernie, nad każdym z osobna człowiekiem. Obliczał ściśle przeszłe i przyszłe każdego grzechy i kary, a każdy grzech każdego człowieka przeszywał głęboką boleścią serce Tego, który nas taką ukochał miłością, tyle miłosierdzia i litości nad nami okazał. Gdyby oko ludzkie mogło przeniknąć nieskończony szereg grzechów i dolegliwości człowieka, wtedy poznałoby może choć w części, ile Chrystus za nas wycierpiał.
 3. Ewangelista opowiada nam, iż podczas długiej modlitwy Chrystusa w Ogrójcu, krwawy pot wychodził z ciała Jego, i spływał na ziemię. Przypatrz się temu przerażającemu widowisku, spojrzyj na ten wzór modlitwy… i wspomnij, że On nie za sobą, ale za wszystkimi nami się modlił: „Ojcze, jeśli można, odwróć ten kielich ode Mnie, wszakże nie moja ale Twoja niech się stanie wola“. Rozważajcie i naśladujcie uległość zawartą w tej modlitwie. Gdy dusza zapragnie się modlić, trzeba najpierw żeby uprosiła czystość dla siebie i dla ciała. Trzeba, żeby zgłębiła swe zamysły, zbadała dokładnie swe postępki, rozważyła z zastanowieniem i w pokorze wszystkie swe ułomności, wyznała grzech swój, uczuła jego wielkość i pogrążyła się w skrusze. W tym upokorzeniu, w tym skruszeniu się, znajdzie czystość. Poznać wszechmocność Bożą, a nicość ludzką, oto doskonałość, a drogą wiodącą do takowej jest modlitwa. Pozbądź się wiec wszelkiego lenistwa, wszelkiej opieszałości i trwaj statecznie w modlitwie, bo skoro tylko przestaniesz się modlić, natychmiast otworzą się wrota duszy twojej nieprzyjacielowi.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Nazareński, Królu Żydowski!

Dodaje się: Któryś się dla nas w Ogrodzie krwawym potem pocił.

Zmiłuj się nad nami!

Na końcu: Chwała Ojcu… itd.

Lub gdy się śpiewa: Bądź Chwała Tobie Jezu miłościwy, * Z Ojcem i Duchem Świętym Dobrotliwy, * Na wieki wieków Twoja słodkość słynie, * Z ust naszych płynie.

A jeżeli za zmarłych to mów: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość Wiekuista niech im świeci na wieki wieków. Amen.

Niech będzie uwielbiane od wszystkiego stworzenia, każdego momentu, po wszystkie wieki pochwalone, Imię Pana Jezusa i Imię Przenajświętszej Panny Maryi Matki Jego.

Antyfona

Zdrajca Judasz dał żydom ten znak, mówiąc: „Kogo ja pocałuję, ten jest, chwytajcie Go!”

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: O Najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste! Któryś przez pocałowanie Judasza zdradliwie na śmierć był wydany, i od najmilszych Uczniów Swoich opuszczony: nie opuszczaj nas, Słodki Panie! a w ręce nieprzyjaciół naszych, i tych, którzy czuwają na zgubę duszy naszej, nie oddawaj nas. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

A Ty najżałośniejsza Panno Maryo, zjednaj nam to prosimy Cię, abyśmy się niczego nie lękali, w godzinę śmierci naszej, uproś nam Anioła, który by nas cieszył i jedną kroplą Krwi Syna Twego posilił, nadziei nam dodał, a kielich wiecznego potępienia od nas oddaliwszy, do Niebieskiej Chwały nas wprowadził. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Ewangelistowie Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Męki Twej Przenajświętszej, chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

Lub:

Sześćdziesiąt tysięcy razy, niech Cię błogosławią Najsłodszy Panie Jezu Chryste! Wszyscy Święci Ewangeliści, z którymi przez Zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę przez Twoją Boleść wielką i smutek nieznośny, Któryś w Ogrodzie przy Modlitwie podjął z krwawym potem, daj mi to, abym ja też w gorzkości duszy mojej, rozpamiętywał(a) złości moje, płacząc bez ustanku za ciężkie grzechy moje. Amen.

 

Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa.

 

PIEŚŃ: Jezus z szat Swych obnażony, * Gdy u słupa był sieczony; * Ciało szarpią, rwą sztukami, * Krew się leje strumieniami.

Krew Jezusa, skrępowanego za nas w okowy, obmywa nieprawości nasze. Ciało ma podlegać duszy.

 1. Jednego razu usłyszałam Jezusa mówiącego do mnie; „Jam jest Ten, który gładzi grzechy świata: przyjąłem na Siebie nieprawości wasze, i na wieki nie będą wam poczytane. Krew, którą widzicie, jest wylaną na oczyszczenie wasze.” Wtedy ujrzałam oczyszczanie się duszy i trzy stopnie takowego. Pierwszym jest wielki dar męstwa, odpierającego z łatwością wszelkie złe od siebie; drugim, nieoceniona łaska radości z dobrych postępków; trzecim, pełność doskonałości i przeistoczenie się duszy w Bogu. Przy wszystkich łaskach tego odmłodzenia dusza staje się dziwnie piękną. Świetność drugiego stopnia jest niezmierna i niewymowna. Co do trzeciego, to takowy należy do cudów przywodzących mnie do milczenia.
 2. Aby wyzwolić człowieka z mocy szatana, Chrystus dozwolił temuż otoczyć Go hufcami złośliwych służebników swoich, i prześladować Go aż do śmierci. Wszechmocny stał się niedołężnym, nie opierał się i cierpiał dla nas. Dozwolił aby Go pętami i łańcuchami przywiązano do słupa. Bóg, Którego nie przemoże przyroda, uniżył się w ten sposób przed wszystkimi stworzeniami, aby poskromić nędzną pychę ludzką, która nie tylko wzbrania się cierpieć i boleć dobrowolnie, ale także ze wszystkich sił swoich odtrąca każdą na nią zesłaną dolegliwość, i szemrze przeciw Bogu.
 3. Skoro dusza poczuje się bezpieczną i orzeźwioną wskutek obecności Bożej, ciało także przyobleka się w jakąś szlachetność, i podziela, choć w niższym stopniu, radość duszy. Rozum i uczucie mówią wtedy do odmłodzonego ciała i do zmysłów: „Patrzcie, jakimi darami Bóg was ubogacił z naszej przyczyny. A jeszcze nieskończenie większe dobra osiągniecie, jeżeli nam będziecie posłuszne. Chciejcie zrozumieć, na jaką stratę naraziłyście nas przez swoje nieposłuszeństwo, i słuchajcie nas odtąd, gdy o Sprawach Bożych mówić wam będziem”. Wtedy ciało i zmysły, czując się być uczestnikami niebiańskiego wesela duszy, poddają się i odpowiadają: nasze rozkosze pochodziły ze świata, bo jesteśmy materią, lecz wy któreście posiadły nieograniczoną radość i chwałę, nie powinneście były poddawać się nam w niewolę, i pozbawiać nas przez to tak kosztownych, a nam wcale nieznanych słodyczy. Ciało uskarża się na duszę, a zmysłowość na rozum, lecz te ustawiczne skargi nie są bez pociechy, bo ciało czuje błogość, a wesele i radość duszy nakłaniają je do posłuszeństwa.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Nazareński, Królu Żydowski!

Dodaje się: Któryś się dla nas w Ogrodzie krwawym potem pocił.

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w drugiej części.

Antyfona.

Gdy tłuszcza żydowska następowała na Piłata, wtedy Piłat wziął Pana Jezusa i ubiczował Go.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu najcierpliwszy! Któryś dla zbawienia naszego od synów zatracenia, jako niewinny Baranek był związany, wyśmiewany, zelżony, bluźniony, policzkowany, a na ostatek u słupa sromotnie i niemiłosiernie ubiczowany i skatowany; racz nam odpuścić grzechy i zmiłować się nad nami. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

A Ciebie, smutna Maryo, prosimy, aby Syna Twego ubiczowanego sromota była największą naszą chwałą, więzienie Jego naszą wolnością, łańcuchy naszą ozdobą, a Rany Jego lekarstwem dusz naszych, Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Apostołowie Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Przenajdroższej Męki Twojej, chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

Lub:

Siedemdziesiąt tysięcy razy niech Cię błogosławią najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Wszyscy Święci Apostołowie Twoi, z którymi przez Zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę przez Twoją hańbę nieznośną, gdyś Ciała Twoje Przenajświętsze, dla grzechów moich, obnażyć i przywiązać na biczowanie dopuścił, daj mi, abym ja także wszelką hańbę, jako też i karanie, od Miłosiernej Ręki Twojej, cierpliwie mógł (mogła) znosić. Amen.

 

Tajemnica trzecia: Koronowanie Pana Jezusa koroną cierniową.

 

PIESŃ: Jezus zelżywej korony * Cierniem okrutnie zraniony; * Król nad królmi jest wyśmiany, * W podłą purpurę odziany.

Miłość Chrystusa dla nas nie jest zmyślona tak, jak często bywa miłość nasza ku Niemu.

 1. W czwarty dzień Wielkiego tygodnia zatopiona byłam w rozmyślaniu o śmierci Syna Bożego, rozważałam takową z boleścią, i starałam się oddalić z mej duszy wszystkie inne myśli, by siły jej skupić jedynie w zastanawianiu się nad Męką i cierpieniami Chrystusa. Pogrążona byłam w tym usiłowaniu, bym się tym skuteczniej modlić była w stanie, gdy usłyszałam te słowa dochodzące mej duszy: „Nie dla żartu cię umiłowałem”. Wyrazy te zadały mi jakby cios śmiertelny, i nie wiem dlaczego nie skonałam natychmiast, bo oczy moje otwarły się i w świetle prawdy poznałam tych słów trafność. Nie, nie dla żartu mnie ukochał, lecz miłością niewypowiedzianie prawdziwą, szczerą, głęboką, doskonalą!… I wtedy miłość moja ku Niemu zdała mi się być igraszką, obrzydliwym kłamstwem… Lecz ból mój stał się wreszcie nieznośnym, a następne słowa jeszcze go powiększyły: „Nie dla żartu cię umiłowałem, nie dla pośmiewiska stałem się służebnikiem twoim. Nie zdała kołatałem do serca twego!” Wtenczas zawołałam z żalem: „A moja miłość przeciwnie była tylko igraszką, kłamstwem i zmyśleniem. Nigdy nie chciałam zbliżyć się do Ciebie na  prawdę, by dzielić z Tobą trudy dla mnie podjęte. Nigdy nie służyłam Ci w szczerości i w zupełności, ale zawsze w niedbalstwie i obłudzie”.
 2. Ludzie wiodący życie duchowe podpadają niekiedy złudzeniu. Jedną, a najważniejszą z przyczyn takiego obłędu, stanowi miłość nieczysta złączona z samolubstwem i własnowolnością. Miłość ta zgadza się pod niejednym względem z duchem tego świata; dlatego tenże pochwala ja i podnieca. Taka pochwała jest sidłem, taka podnieta podstępem. W tym stanie będąc, człowiek chwalony od świata, zdaje się gorzeć miłością, wylewa łzy, ujmuje łagodnością, wydaje westchnienia noszące na sobie cechę moralnego zepsucia. Lecz te łzy i te westchnienia zamiast płynąć z głębi duszy, są objawami fizycznego rozdrażnienia. Taka miłość nie wnika do serca, jej słodycz ulatnia się szybko i gorycz tylko zostawia po sobie. Gdy miłość jest doskonalą, to dusza poznawszy Boga, poznaje także i własną swą istotę, której rdzeniem są śmierć i nicość, upokarza się w swej zgniliznie i wielbi. Zapomina wtedy o wszystkich jej należnych pochwałach i korzyściach, i staje się do tego stopnia świadomą swego nicestwa i swych niedostatków, że gdy usłyszy w tym stanie jaką pochwale, takowa robi na niej wrażenie niewczesnego żartu. Taka miłość wprowadza no duszy Jezusa Chrystusa, a uwolnienie od wszelkiej złudy staje się podstawą jej nadziei.
 3. Co Ojciec dał Synowi, to Syn daje często wyznawcom swoim. Bóg Ojciec wybrał dla Syna swego ubóstwo, boleść, ucisk wewnętrzny i powierzchowny, niewysłowioną i niezgłębioną gorycz. Dlatego to wielu znoszą utrapienia nie tylko cierpliwie, lecz z weselem, jako oznakę przyjaźni i zakład dziedzictwa. W udręczeniu twoim rozważaj udręczenie Syna Bożego, a to będzie dla ciebie lekarstwem. Udręczenie sprawia niekiedy niepoznane przez nas, a wielce zbawienne skutki. Nie zdołamy ocenić jego wartości; ja z mej strony zazdroszczę tym, których ono nawiedza. Gdybyśmy znali zapłatę jego, ubiegalibyśmy się o nie. Twoje postępowanie będzie dowodem i miarą twej miłości. Zazwyczaj miłość stara się naśladować ukochany przedmiot czynem i statecznie. Wybór mądrości objawia wartość rzeczy.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Nazareński, Królu Żydowski!

Dodaje się: Którego dla nas cierniem ukoronowano,

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w drugiej części.

Antyfona

Wyszedł wtedy Pan Jezus od Piłata, niosąc na Głowie Swojej cierniową koronę, a szkarłatną szatę na sobie.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu najpokorniejszy, Królu wszystkich królów, któryś na większą wzgardę, zamiast szaty i berła królewskiego w suknię szkarłatną obleczony, w ręku trzcinę trzymał, a zamiast drogiej korony, ostrą cierniową koronę na głowie nosił: odpuść nam grzechy, a zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

A Ty, Najświętsza Panno, przez Boleść, Którąś wtenczas czuła, zjednaj nam, abyśmy zawsze Syna Twego ukoronowanego cierniem przed oczyma mieli, niech suknia Jego wzgardy, okryje sromotę naszą, trzcina niech nam będzie podporą, a korona cierniowa mocnym szyszakiem, na spotkanie się z nieprzyjacielem dusz naszych. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Prorocy Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Męki Twej Przenajdroższej, chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

Lub:

Osiemdziesiąt tysięcy razy, niech Cię błogosławią Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Wszyscy Święci Prorocy Twoi, z którymi przez zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę przez haniebną Twoją zelżywość i boleść, gdy Ci koronę, nie tylko dlatego wtłoczono, aby ból pomnożyli, ale aby się z Ciebie tym więcej naśmiewali; daj mi to, abym zawsze mógł (mogła) mieć przed oczyma mymi, te wszystkie zelżywości Twoje, dlatego żeby, gdy się afektem jakim poruszę, onych za jedne lekarstwo zażywał(a) na uspokojenie. Amen.

 

Tajemnica czwarta: Niesienia krzyża Pana Jezusa na górę Kalwarii.

 

PIESŃ: Jezus, Baranek prawdziwy, * Przez wyrok niesprawiedliwy, * Idzie na śmierć osądzony, * Niosąc krzyż, pada zemdlony.

Z Krzyża płynie nadprzyrodzone światło.

 1. Jednego razu rzekłam podczas widzenia: „Gdyby ten co mówi do mnie, był Synem Bożym, nie byłażby większa radość moja? Gdybym pewna była, że to Ty, Panie mówisz we mnie, we mnie takiej jaką jestem, nie zdołałabym znieść tak wielkiej błogości“. Na to odparł głos: „Tyle doznajesz radości, ile ja zechcę. Jeżeli nie jest większa to dlatego, że ja nie dopuszczę. Ja mogę wszystko, a nawet to mogę sprawić, żebyś mnie ujrzała oczyma ciała, jak mnie widzieli Apostołowie, a jednak nie uczuła wskutek tego żadnego wrażenia, żadnego wesela”. Dusza moja pragnąc doświadczyć prawdy tych słów i zobaczyć ich spełnienie, zawołała wtedy: „Skoro to Ty jesteś Boże Wszechmocny, Dawco nieograniczonej pociechy, daj mi, Panie, znak jaki Twej chwalebnej obecności“. Miałam na myśli znak widoczny i zmysłowy, lecz głos odpowiedział: „Znak, którego żądasz, chwilową tylko sprawiłby ci radość, wątpliwość powróciłaby wkrótce, i utorowałaby drogę złudzeniu. Dam ci raczej znak wyższy, doskonalszy, który na wieki zachowasz w swej duszy: oto dzisiaj i na zawsze jaśnieć będziesz miłością, której żar w tobie rozniecę. Tego nieomylnego znaku mej obecności nikt nie zdoła naśladować. Gdy cię odtąd kto znieważy słowem lub czynem, to wyznasz się być niegodną takiej Łaski. Każda dolegliwość będzie ci przyczyną nie tylko do okazania cierpliwości, ale i do wynurzenia wdzięczności i pragnienia za nią takowej, a to jest pewnym znakiem mej Łaski. Ta Miłość, Którą z Mego Daru płonąć będziesz, jest ta sama, którą ja okazałem dla ciebie, gdy byłem cierpliwym i posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej”.
 2. Ktokolwiek, w weselu lub smutku, chce sobie Łaskę zachować, niech ciągle na krzyż zwraca oczy. Dlatego jeśli pragniesz światła Łaski Bożej, schroń się niezwłocznie pod cień Krzyża Chrystusowego.
 3. Dusza oświecona światłem modlitwy, widzi jasno przed sobą drogę zgotowaną i ubitą stopami Chrystusa, a ustawiczna modlitwa z widoku krzyża czerpie swą nagrodę.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Nazareński, Królu Żydowski!

Dodaje się: Któryś Krzyż na Górę Kalwarii Ramionami Twoimi nosił,

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w drugiej części.

Antyfona.

Wydał wtedy Piłat Pana Jezusa, aby był ukrzyżowany: i wzięli Go i wyprowadzili z krzyżem na górę Kalwaryjską.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: O najskromniejszy Panie Jezu Chryste, któryś za gorszego, niż łotr Barabasz, był miany, i niesprawiedliwym wyrokiem na śmierć osądzony, a srogimi mękami, ranami i boleściami zemdlony, upadłeś pod ciężarem wielkim, krzyż sobie na śmierć niosąc: odpuść nam grzechy i zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

A Ciebie, strapiona Matko, któraś idącego na śmierć Syna nie odstępowała, prosimy, abyśmy Go w największym niebezpieczeństwie nie odstępowali, ale chętnie szli za Nim z krzyżem swoich cierpień, a jako Weronika obraz Jego na sercu wiecznie wyryty nosili. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszystkie Święte Niewiniątka i Jan Święty Chrzciciel. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Męki Twej Przenajdroższej, chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

Lub:

Dziewięćdziesiąt tysięcy razy niech Cię błogosławią Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Wszystkie Niewiniątka i Św. Jan Chrzciciel, z którymi przez Zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę Cię przez Twoje trudności i trudy nieznośne, gdyś na Ramionach Twoich Przenajświętszych, Krzyż zbyt ciężki na bolesną górę, z odnowieniem wszystkich boleści wnosił, daj mi to, abym w zawziętej miłości ku Tobie nie przestając, choćby też i z boleścią, wesoło jednak śladów Twych naśladował(a). Amen.

 

Tajemnica piąta: Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

 

PIESŃ: Jezus na krzyżu rozpięty, * Podjąwszy ból niepojęty, * Gdy umiera śmiercią srogą, * Dla nas kładzie Duszę drogą.

Trzeba koniecznie poznać Chrystusa ukrzyżowanego.

 1. Niezbędnie potrzebną jest znajomość Boga-Człowieka, Jego Męki, Jego śmierci krzyżowej i podanych nam przezeń przepisów życia. Znajomość naszego Odkupienia i tego wszystkiego, co Bóg dla nas uczynił, wzywa, pobudza i zniewala nas do rozpamiętywania niezmiernej szlachetności naszej istoty. Gdyby to stworzenie, którem ja jestem, było podlejsze, gdyby godność mej duszy mniej była wielką, Bóg nie byłby z mojej przyczyny uległ śmierci. Skoro zaś ten Bóg Najwyższy, nieskończenie oddalony od łańcucha stworzeń, nieskończenie szczęśliwy w niedostępnej pełności swej chwały, zniżył się aby nas zbawić, to i my nie zaniedbujmy tego dzieła, które było takim objawem Jego miłości, i przez pokutę stańmy się współwykonawcami Jego Odwiecznych Wyroków. Znajomość Boga Ukrzyżowanego wiedzie za sobą niezliczoną ilość innych Dobrodziejstw. Krew wylana na Odkupienie roznieca w duszy płomień miłości.
 2. Oto jeszcze jedna przyczyna zniewalająca nas do zstąpienia w głębie poznania Boga Ukrzyżowanego. Dusza miłuje, gdy zobaczy. Im głębiej rozważa Mękę Chrystusa, tym więcej z pomocą daru współbolenia przemienia się w Swym Umiłowanym, poznaje Boga i sama siebie. Na tym, powtarzam, wszelka polega doskonałość: na znajomości siebie samego, na Znajomości Boga. Jest to konieczność nad koniecznościami. Wpatrywać się ustawicznie w tę podwójną głębinę, oto tajemnica mego szczęścia. Dlatego, błagam was, nie odwracajcie oczu waszych, utkwijcie je w Męce Chrystusa Pana, bo ten widok, gdy wytrwacie w jego rozpamiętywaniu, roznieci w duszy waszej światło i miłość. Gdy wzrok wasz zabłądzi, usiłujcie zwrócić go na powrót na tę Tajemnicę. Gdy dusza wasza nie może się wznieść do rozważania Przymiotów Boga-Człowieka, przynajmniej przebiegajcie w myśli waszej nieustannie drogę krzyżową.
 3. Jednego razu ujrzałam wyraźnie spływające na nas Błogosławieństwo Boga i Rodzicielki Jego. Żądają Oni od was, dziatki moje, abyście były chwalebnymi naśladowcami Ich Chwalebnego Żywota, abyście w ubóstwie, wzgardzie i cierpieniach postępowały śladem Ich Stóp Najświętszych. Ich Wolą, Ich pragnieniem jest widzieć nas zarazem umarłych i żywych, duszą przemieszkujących w Niebie, ciałem bawiących na ziemi. Umarłego nie wzruszy ani szacunek, ani wzgarda ludzka; nie dajcie się więc niczym poruszyć. Niechaj zgiełk światowego życia nie dochodzi do uszu waszych. Niechaj przy wszystkich uczynkach waszych myśl wasza wznosi się ku niebu, i niewzruszenie spaja się z Jezusem, z Jezusem na krzyżu.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Nazareński, Królu Żydowski!

Dodaje się: Któryś za nas na Krzyżu umarł,

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w drugiej części.

Antyfona.

A gdy przyszli z Panem na miejsce, które zwano Kalwarią, tam Go ukrzyżowali, i łotrów dwóch, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu Najmiłosierniejszy, Któryś jako złoczyńca obnażony między dwoma łotrami wisiał, a od żydów sromoty, urągania, naśmiewiska i boleści nieznośne cierpiał, octem i żółcią był pojony, i wielkim głosem zawoławszy, za nas na krzyżu umarł! racz się zmiłować nad nami grzesznymi. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R.  Amen.

Ciebie też stroskana Matko prosimy, racz nas wziąć w Opiekę Twoją w miejsce Syna Twojego, i spraw to, abyśmy Go naśladując w życiu, ujrzeli w Chwale nieśmiertelnej po naszym zgonie. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Święci Joachim i Józef, i Wszyscy Święci Patryarchowie Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Męki Twej Przenajdroższej chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

Lub:

Sto tysięcy razy niech Cię błogosławią Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Joachim, Józef i Wszyscy Święci Patryarchowie Twoi, z którymi przez Zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę Cię przez haniebną Śmierć krzyżową Twoją, kiedyś na Krzyżu haniebnie wisiał między łotry, jakobyś był najgorszym, nie mając nijakiej postaci, nie tylko Niebieskiej, ale też i Człowieczej, dla nadmiaru zranienia, na którym i umarłeś; daj mi to, abym ja w oczach moich obumarł(a) sobie i pociechom wszystkim, a w Tobie żyć mógł (mogła) na wieki. Amen.

 

Antyfona na zakończenie drugiej części.

Upokorzył Samego Siebie Pan Jezus, stawszy się posłusznym aż do śmierci Krzyżowej; przetoż też Bóg Go wywyższył, i darował Mu Imię, które jest nad wszystkie imiona.

V. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste! I błogosławimy Tobie.

R. Albowiem przez Święty Krzyż i Mękę Twoją odkupiłeś świat.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, połóż Mękę, Krzyż i Śmierć Twoją między Sądem Twoim a duszami naszymi, teraz i w godzinę śmierci naszej; a racz nam darować Łaskę i Miłosierdzie, żywym i umarłym grzechów odpuszczenie, Kościołowi Twojemu pokój i zgodę, a nam grzesznym żywot i Chwałę Wieczną. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

Następnie należy odmówić: Wierzę w Boga… oraz Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus z modlitwami.

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA CHWALEBNA 

Różańca Świętego o Najsłodszym Imieniu Jezus

 

 

Zaczyna się jak pierwsza pieśnią: Jezu słodki itd.

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

Boże, wejrzyj… itd. jak w pierwszej części.

Hymn Świętego Bernarda

 1. Jezu nad słońce jaśniejszy, * I nad balsam przyjemniejszy, * Słodszy nad wszystkie słodkości, * Milszy nad wszystkie miłości.
 2. Tyś mej duszy jest kochanie, * Tyś miłości wykonanie, * Tyś ma Chwała, Tyś me mienie, * O Jezu! światło, zbawienie!
 3. Z Tobą chcę być, gdzie Ty będziesz, * Nigdy Jezu mnie nie zbędziesz: * Kiedyś już wziął serce moje, * Weź i mnie, ostatki swoje.
 4. Jezu! Królu cnót i chwały, * Królu zwycięstwem wspaniały, * Jezu wszech odpustów Sprawco * I Niebieskiej Chwały Dawco!
 5. Tyś Źródło wszelkiej Litości, * Tyś Jasność Wiecznej Światłości. * Odpędź obłoki ciemności, * Daj duszy Chwałę w jasności.
 6. Jezus w pokoju króluje, * Który nad wszystko celuje, * Tego pragnie dusza moja, * Twego zażyć chce pokoju.
 7. Wszelkiej cnoty doskonały * Wzorze, Jezu Królu Chwały! * Któryś wstąpił na Niebiosy, * Anielskimi chwalon głosy.
 8. Jezu do Ojca wrócony, * Niebieskiej Panem korony; * Mnie też serce odbieżało, * Za Jezusem się udało.
 9. Idźmyż za Nim wszyscy z chwałą, * Z chęcią, z modłą doskonałą, * Prosząc, by nas wziął do Siebie * I dał nam żyć z Sobą w Niebie. Amen.

Lub:

 1. Jezu nad słońce jaśniejszy, * Nad Niebiosa rozkoszniejszy, * Słodszy nad wszystkie słodkości, * Milszy nad wszystkie miłości.
 2. Tyś mój duszy jest kochanie, * W Tobie Źródło szczęścia Panie. * Tyś ma chwała, Tyś me mienie, * Tyś Jezu moje zbawienie.
 3. Z Tobą chcę być Jezu wiecznie, * Do śmierci wytrwać statecznie; * Kiedyś już wziął serce moje * Weźże i mnie w Ręce Twoje.
 4. Jezu, Królu cnót i Chwały, * Królu Zwycięzco wspaniały; * Jezu wszech odpustów Sprawco, * I Niebieskiej Chwały Dawco.
 5. Tyś Źródło wszelkiej Litości, * Tyś Jasność Wiecznej Jasności, * Oddal pokusy piekielne, * Smutki i trwogi śmiertelne.
 6. Jezu nasze pocieszenie, * Pokojem darzysz Stworzenie. * Tego dusza moja żąda, * Twego pokoju wygląda.
 7. Jezus do Ojca wrócony, * Niebieskiej Panem korony. * Ty rozsiewasz Łaski zdroje. * Za Nią tęskni serce moje.
 8. Upadajmy na kolana, * I modlitwą czcijmy Pana: * Prosząc by nas wziął do Siebie * I dał nam żyć z Sobą w Niebie.

 

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstania Pana Jezusa

 

PIEŚŃ: Gdy Jezus z martwych powstawszy, * Śmierć i piekło zwojowawszy, * Pokazał się pożądanym, * Matce i Uczniom kochanym.

O przeistoczeniu się duszy w Boga, i znamionach takowego.

 1. Zmartwychwstanie podsuwa mi dwa punkty do rozmyślania: najpierw mocną nadzieję naszego własnego zmartwychwstania, ugruntowaną na Chrystusowym, następnie zaś rozważenie zmartwychwstania duchowego będącego skutkiem Łaski, która chorego czyni zdrowym, a umarłemu przywraca życie.
 2. Wyliczę tutaj kilka nieoszacowanych darów, które w posiadających takowe są znamieniem pełnej i doskonałej, wszystkie inne uczucia pochłaniającej miłości. Mogą one posłużyć duszy za miarę do oceniania stopnia zmiany zaszłej w niej przez złączenie się z Bogiem. Pierwszym z tych darów jest zamiłowanie ubóstwa, następnie żądza doznawania wzgardy od wszelkiego stworzenia, życia wyłącznie w Sercu Bożym, a uważania się za nic wszędzie gdzieindziej; wreszcie żądza pogrążenia się ciałem i duszą we wszystkich boleściach Jezusa i Maryi, i znoszenia takowych bez ustanku od wszystkich stworzeń. Kto nie żywi tej potrójnej żądzy, ten nie ma szczęścia być podobnym Chrystusowi, bo ona to właśnie była Tegoż i Matki Jego nieodstępną towarzyszką, wszędzie i zawsze. Jeśli zaś w sercu twoim płonie to pragnienie, to bądź przekonanym, że ono nie z właściwej twojej wypływa zasługi.
 3. Wiedz więc o tym, że jeszcze nie jesteś doskonałym; uważaj się za początkującego, który dotychczas nic jeszcze nie zdziałał i niczego nie osiągnął. Potem, przez ustawiczne rozpamiętywanie i gorącą modlitwę staraj się zgłębić cnoty Chrystusa, proś Boga, aby zesłał na cię płaszcz nowego Eliasza, błagaj Go, aby cię w Siebie zupełnie przeistoczył, a wtedy, wtedy wstąpisz na szczeble rozmyślania, poznasz w Chrystusie niedostrzeżoną dotąd przez ciebie pełność doskonałości, i znajdziesz te nieskończone rozkosze, które były ukryte podczas Jego ziemskiego Żywota. Wtedy jak zarazy unikać będziesz wszystkiego, co by cię mogło oderwać od twej miłości, wszelkiego cielesnego lub dusznego uczucia, wszystko co brzydkie i grzeszne stanie ci się nieznośnym i odrażającym, jak gdybyś na węża nastąpił. Wreszcie nie będziesz nikogo sądzić i przed niczyim sądem się chronić, uważając się, według słów Ewangelii, za najpodlejsze stworzenie, za najlichszy z Darów Bożych. Ci, którym Bóg w doczesnym życiu wkłada na barki krzyż Chrystusowy, dla ich udoskonalenia, będą kiedyś w Nim samym przeistoczeni, w Niebie po zmartwychwstaniu swoim.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Synu Boga Żywego!

Dodaje się: Któryś trzeciego dnia Zmartwychwstał,

Zmiłuj się nad nami!

Na końcu: Chwała Ojcu itd…

Lub gdy się śpiewa: Bądź Chwała Tobie Jezu miłościwy, * Z Ojcem i Duchem Świętym Dobrotliwy, * Na wieki wieków Twoja słodkość słynie, * Z ust naszych płynie.

A jeżeli za zmarłych to mów: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość Wiekuista niech im świeci na wieki wieków. Amen.

Niech będzie uwielbiane od wszystkiego stworzenia, każdego momentu, po wszystkie wieki pochwalone, Imię Pana Jezusa i Imię Przenajświętszej Panny Maryi Matki Jego.

Antyfona.

Anioł Pański pokazał się Mariom, mówiąc: Jezusa Ukrzyżowanego szukacie; już On Zmartwychwstał, jako był powiedział! Alleluja!

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, żeś Mocą Bóstwa Swego więźnie z otchłani wywiódł, i śmierć zwyciężywszy, trzeciego Dnia Zmartwychpowstał: raczże też wzbudzić od śmierci i wyprowadzić z więzienia grzechowego dusze nasze, abyśmy w prawdzie i prawej wolności żyjąc, Tobie Samemu służyli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

Ciebie zaś Chwalebna Panno prosimy, przez niezmierne wesele, któreś miała z Zmartwychwstania Syna Twojego, racz nam dać zwycięstwo, nad szatanem nieprzyjacielem naszym, abyśmy go pokonawszy, z grobu grzechowego powstali i ze Świętymi byli złączeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Aniołowie, Archaniołowie, i wszystkie Mocy Niebieskie. Racz nam sprawić, abyśmy wraz Nimi, przez Zasługi Twoje, chwalili i oglądali Cię w Niebie. Amen.

Lub:

Sto dziesięć tysięcy razy niech Cię błogosławią Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Wszyscy Święci Aniołowie, Archaniołowie i Księstwa Twoje, z którymi przez Zasługi Twoje spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę Cię przez Chwalebne Twoje Zmartwychwstanie, i to wesele, kiedyś śmierć zwyciężywszy na Krzyżu, z Ojcami Świętymi tryumfował; daj mi to, abym od nieprawości starych jako od śmierci w odnowionym życiu postawszy, Ciebie mógł (mogła) zawsze z weselem duchownym wielbić i chwalić. Amen.

 

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

 

PIEŚŃ: Jezus w Niebo gdy wstępuje, * Łaskę Swoją obiecuje; * Przy Boskiej siadłszy Prawicy, * Tron Wiecznej Chwały dziedziczy.

O Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej. — Aby Niebo osiągnąć, trzeba wszystkie dolegliwości z weselem przyjmować.

 1. Najświętszy Sakrament to góra niebotyczna. On to bowiem otwiera tę przepaść, z głębi której pokora wznosi ku Niebu godny głos uwielbienia. Jemu właściwą jest ta niezrównana wspaniałość, która pociąga duszę do Spraw Bożych. Trójca Przenajświętsza przez jego ustanowienie chciała nierozerwanie jednoczyć ze sobą dziatki swoje, duszę oderwać od siebie samej i rzucić ją w objęcia Boga, wydrzeć ją stworzeniom a połączyć z jej niestworzonym Oblubieńcem, uczynić ją zmarłą dla grzechu a żywą w duchu, w obrębie Spraw Bożych. Dobroć Nieskończona ustanowiła ten Sakrament, aby złączyć, wcielić niejako Boga w człowieka, a człowieka w Boga, by mogli nawzajem gościć u siebie i nawzajem się wspierać, a słabości nasze zyskały potrzebne do swego uleczenia środki.
 2. Jeżeli uważnie śledzić będziesz wzrokiem głębokiego rozpamiętywania ten ruch Stwórcy, który z wysokości Niebios skłania się ku tobie i przybywa podać ci rękę i ocalić cię od doczesnego wroga, trudno ci będzie oprzeć się Jego Dobroci.
 3. Gdyby z miłości dla Wszechmocnego Boga i Jego Wiecznego Królestwa wypadło przez tysiące lat znosić najcięższe udręczenia, to jeszcze należałoby takowe przyjąć z radością i czynić dzięki za nie: tymczasem Miłosierdzie Boże na chwilową tylko wystawia nas walkę. Cześć, Moc i Chwała Najlitościwszemu Bogu, Który Drogi Swoje i nagrodę naszą raczył objawić słowem, wykazać przykładem i stwierdzić widzialną, a rzeczywistą Obecnością Swego Przeczystego Ciała w Najświętszym Sakramencie.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Synu Boga Żywego!

Dodaje się: Któryś w Niebo wstąpił.

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w trzeciej części.

Antyfona.

A Pan Jezus potem, jako mówił do nich, wzięty jest do Nieba, i siedzi na Prawicy Bożej. Alleluja.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Bądź pochwalony wiecznie, Panie Jezu Chryste! Któryś w Nieśmiertelność i Chwałę ubrany, wielką Mocą do Nieba wstąpił i usiadł na Prawicy Ojcowskiej, jako Król prawdziwy Nieba i ziemi; prosimy Cię, pociągnij nas tą Mocą Twoją, aby się około omylnych rozkoszy świata tego nie błąkało serce nasze, ale za Tobą ustawicznie tęskniąc, przy Tobie się gorącym rozmyślaniem w Niebie zawsze było. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

A Ty, Najświętsza Panno, uproś nam smak rozkoszy niebieskich, abyśmy niczego więcej nie pragnęli i nie szukali, jeno Jezusa Syna Twego, siedzącego na Prawicy Bożej w Chwale Wiekuistej. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, wszystkie Święte Mocy, Cnoty, i Państwa Twoje. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez zasługi Twoje, chwalili i oglądali Cię w Niebie. Amen.

Lub:

Sto dwadzieścia tysięcy razy niech Cię błogosławią Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste! Wszystkie Święte: Mocy, Władze i Państwa Twoje, z którymi przez Zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę Cię przez Twoją Chwałę nigdy Nieskończoną, którąś w Niebo wstępując, Człowieczeństwo uwielbił; daj mi, aby mogło serce moje często do Ciebie w nabożeństwie, z skruchą serdeczną nadprzyrodzoną wstępować, nie myśląc o niczym, tylko o Tobie, Bogu moim. Amen.

 

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

 

PIEŚŃ: Jezus Uczniów serca czyste, * Przez Łaski z Nieba ogniste, * Darami Ducha Świętego * Napełnia za Przyjściem Jego.

Jakie owoce wydaje obecność Ducha Świętego w duszy. Czego Takowy od niej żąda.

 1. Miłość Boża czyni wszelkie dobro przez ręce nasze; bez niej brodzilibyśmy w nieprawościach. Prawdziwa pokora zależy na istotnym poznaniu tego, kto jest sprawcą wszelkiego dobra; kto to poznał, posiadł ducha prawdy. Ci co tego ducha nie mają, przypisując chwałę samym sobie, stają się bałwochwalcami czczącymi swe własne dobre uczynki, i dary Boże obracają w bożyszcza.
 2. Ci, których Pan Bóg oświecił, widzą wytkniętą dla swego żywota ścieżkę w świetle wewnętrznym i duchowym, lecz niektórzy z pomiędzy nich zamykają uszy z obawy, by nie słyszeć, i zawierają oczy z obawy, by nie widzieć, nie chcąc słuchać Tego, który przemawia w ich duszy, chociaż czują z tego względu niebiańskie wesele; wbrew głosowi serca odwracają się i idą utartym śladem tego świata. Na takich spadnie przekleństwo wszechmocnego Boga, albowiem odpychają Jego światłość i Jego natchnienie; wielcy Chrześcijanie otaczają ich kołem, a wśród tego koła wypisane są rozkazy Najwyższego. Posłuszni takowym dają się powodować ożywczym Tchnieniem Ducha Świętego, i wieść dłonią Tegoż. Nie chodzi im wcale o to, czy rzecz jaka jest dozwoloną lub zakazaną; są albowiem rzeczy niektóre, godziwe same przez się, lecz przez Ducha Świętego zabronione, z powodu iż nie są objęte rozkazami wypisanymi w obrębie koła.
 3. Nie dowierzajcie tym co się chełpią duchem wolności, a żyją w oczywistej sprzeczności z prawdziwą chrześcijańską nauką. Jezus Chrystus, chociaż Sam Prawodawca, pierwszy poddał się Swym Ustawom; z wolnego stał się niewolnikiem, a Jego uczniowie nie powinni szukać wolności w samowoli łamiącej Prawo Boże. Jeżeli zdołasz uczynić próżnię w swej duszy na przyjęcie Boga, to otrzymasz wielkie światło, w którego blasku ujrzysz i siebie i Jego. Staraj się nie obcować z nikim, dopóki zupełnie nie odłączysz się od świata. Czuwaj nad uniesieniem swoim, doświadczaj ducha, który cię nim natchnął, starał się powierzyć temu, co gruzy tylko zostawiłby w twej duszy… Porównaj natchnienia swoje ze słowami Księgi Żywota, i słuchaj ich o tyle tylko, o ile z takową są zgodne, a nie więcej. Prawdziwa miłość jest niezachwianą. Im dusza bliższą jest Boga, tym nie dostępniejsza jest wszelkiej odmianie. Hańba nam, gdy lada drobnostce dozwolimy się wzruszyć: wtedy to dopiero uczujemy nikczemność naszą. Wtedy strzeżmy się samych siebie i wszelkiego stworzenia. Starajmy się, abyśmy nie utracili dusz naszych, i zachowali je dla Tego, który powiedział: „Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkich sił twoich”.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Synu Boga Żywego!

Dodaje się: Któryś Ducha Świętego zesłał.

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w trzeciej części.

Antyfona

Napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić różnymi językami wielkie Sprawy Boskie. Alleluja.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Bądź pozdrowiony, Panie Jezu Chryste! żeś z Majestatu Chwały Twojej Ducha Świętego Apostołom zesłał, który ich i Kościół Twój uradował wielkimi z nieprzebranej skarbnicy Trójcy Przenajświętszej upominkami: ześlij w oziębłe i ciemne serca nasze ten ogrzewający i oświecający ogień Ducha Twego Świętego, aby nas grzesznych oświecił i tak rozpalił, ażebyśmy z Tobą jednym w nierozerwalnej Miłości Duchem zawsze byli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

Ciebie zaś, Najłaskawsza Panno prosimy, pomóż nam się sposobić na Przyjście Tego Gościa, Któraś jest Przybytkiem godnym, aby w Tobie na wieki mieszkał, tenże Duch Święty. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Cherubinowie i Serafinowie Twoi, i Wszystkie Trony Niebieskie. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Twoje, chwalili i oglądali Cię w Niebie. Amen.

Lub:

Sto trzydzieści tysięcy razy niech Cię błogosławią najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste, wszystkie Trony, Cherubinowie i Serafinowie Twoi, z którymi przez zasługi Twoje, spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę Cię przez Twoją niewypowiedzianą szczodrobliwość, którąś okazał, gdyś nam osierociałym, ubogim, Ducha Świętego Pocieszyciela, z Darami Boskimi zesłał; daj mi, abym się także stał(a) uczestnikiem(czką) dobra tak wielkiego, które by mnie od Ciebie, Dobra Wiekuistego przychęcało. Amen.

 

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie Najświętszej Panny Maryi

 

PIEŚŃ: Jezus Matkę Swą kochaną * W ozdobę Chwały przybraną, * Wziętą w Niebo przez Anioły, * Przeniósł na tryumf  wesoły.

Błogosławiona Aniela uwiadomiona o swej zbliżającej się śmierci.

 1. W dzień Świętych Aniołów Stróżów byłam chorą: chciałam przyjąć Komunią Świętą, lecz nie mogłam, i z tego powodu byłam nadzwyczaj zasmuconą. Nagle, w największej boleści i w najgwałtowniejszym pragnieniu, poczęłam rozpamiętywać Tryumf Maryi w Jej Wniebowzięciu, i Odwieczną Chwałę Chórów Anielskich i ich wzniosły urząd, ich obowiązki i zajęcia, i oto ukazały mi się niezliczone Aniołów Zastępy. Ci zawiedli mnie przed jakiś Ołtarz, i rzekli do mnie: „Oto Ołtarz Aniołów”, a na Ołtarzu ujrzałam przedmiot czci Anielskiej, Tego, Który Sam w Sobie i we wszystkim jest Chwałą. Wtedy rzekli Aniołowie do mej duszy: „Przygotuj się na przyjęcie Tego, Który jest zakończeniem i dopełnieniem upragnionej przez cię ofiary. Już nosisz na palcu pierścień Jego miłości, już jesteś oblubienicą Jego, lecz dzisiaj chce On z tobą nowy, odmienny zawrzeć związek, związek nikomu dotychczas nie objawiony”. Nie mogę wyrazić radości, w jaką mnie wprawiły te słowa. Były one dla mnie zapowiedzią zbliżającego się uwolnienia: miałam umrzeć niedługo.
 2. Dusza moja obmyła się i oczyściła we Krwi Chrystusowej, gorącej jak w chwili Jego Śmierci: następnie Syn Boży stawiając mnie przed Ojcem Swoim, przemówił do mnie: „Oblubienico Moja, umiłowana Moja w duchu prawdy, nie chcę, ażebyś przyszła do mnie obciążona boleścią, lecz raczej strojna niewysłowionym weselem. Niechaj królowa oblecze się w płaszcz królewski, bo oto zawitał jej dzień godowy”. Wtedy ukazano mi podarek jakoby ślubny, zakład wielkiej i wiecznej miłości; nie szkarłat to był ani purpura, lecz światłość, którą dusza mogła się przyodziać. A wtedy Bóg objawił mi Chwałę Maryi w chwili Jej Wniebowzięcia, oraz cały orszak Świętych, którzy naśladując Królową Nieba, za Nią weszli do Chwały Wiekuistej, zrozumiałam też wtedy wiele Tajemnic Niebieskiej Mądrości.
 3. Tu Słowo Przedwieczne rzekło: „Pójdź, kochana moja, którą ja prawdziwie umiłowałem, pójdź, albowiem oczekuje cię wesele Świętych; sam przybędę, i sam cię powiodę, gdyż godną już jesteś stanąć przed Majestatem… Miła moja, co za życia miałaś wyryte na sercu, to posiędziesz po śmierci w Chwale”.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Synu Boga Żywego!

Dodaje się: Któryś Najmilszą Matkę, Pannę Maryą w Niebo wziął.

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w trzeciej części.

Antyfona

Wzięta jest Panna Marya do Nieba, weselą się Anieli, i wychwalając, błogosławią Pana. Alleluja.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste! żeś Najświętszą Matkę Twoją ku Chwale Zmartwychwstania wzbudził, i do Królestwa Twego przeniósł; daj nam się tu i w Niebie z Chwały Jej weselić. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

A Ciebie Matko i Oblubienico Pana naszego prosimy, przybądź nam w godzinę śmierci naszej, a w boleści, strachu i pokusach ratuj, i ducha naszego przeprowadź przez wojska szatańskie, które mu wtenczas zabiegać będą: abyśmy za pomocą Twoją dostąpili Chwały, w Której Ty szczęśliwie weselisz się z Twym Synem. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławi, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Przeczysta Dziewica, Niepokalana Matka, Pani Anielska, Królowa świata, nas wszystkich jedyna Ucieczka i Opiekunka, Błogosławiona i Najświętsza Marya Panna, Rodzicielka Twoja. Racz nam sprawić, abyśmy za przeważną Jej Przyczyną, przez Zasługi Twoje, chwalili i oglądali Cię w Niebie. Amen.

Lub:

Sto czterdzieści tysięcy razy niech Cię błogosławi Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste, Najczystsza Dziewica, zawsze Niepokalana Matka Twoja, Pani Anielska, całego świata Monarchini, nas wszystkich Opiekunka jedyna, przebłogosławiona Panna Marya, z Którą przez Zasługi Twoje spodziewamy się Ciebie widzieć i wychwalać w Niebie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę Cię, przez to wesele nieskończone, któreś w Niebie sprawił, gdyś Najmilszą Matkę Twoją, Pannę Przenajświętszą Marya, do Nieba wziął; daj mi, abym porzuciwszy wszystkie marności świata, mógł (mogła) także wesele sprawić Aniołom, nawróceniem moim. Amen.

 

Tajemnica piąta: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

 

PIEŚŃ: Jezus w Niebieskim Syjonie, * Już na Wiecznej Chwały Tronie, * Matkę Swoją koronuje, * Gdzie z Nim na wieki króluje.

Zjawienie się Królowej Niebios. — Aniołowie i Święci sławią w swych pieniach Przenajświętszy Sakrament.

 1. Jednego razu, odprawiając Różaniec Święty, wpadłam w zachwycenie i ujrzałam Chwałę Królowej-Dziewicy. Niewiasta zasiadła na wyniosłym Tronie i w całym blasku Majestatu! Tak było rzeczywiście, i własnymi oczyma oglądałam tę Chwałę. Marya stojąc, modliła się za rodzaj ludzki. Żarliwość miłosierdzia i siły, czyniły Jej modlitwę niewymownie skuteczną. Wtedy ukazał się obok Niej Jezus stojąc przyodziany w uwielbionym Ciele Swoim, a ja wzrok zachwycony utkwiłam w postaci modlącej się Dziewicy.
 2. W Przenajświętszym Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej posiadamy Najwyższe stworzone i Najwyższe niestworzone Dobro, istotne Bóstwo i istotne Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Dlaczegóż ziemia nie wielbi Go tak wzniośle i nieprzerwanie jak Niebiosa? Aniołowie śpiewają od wieków: Święty, a śpiew ich nie ustaje nigdy. Święci i Błogosławieni widzą i czują Obecność Najświętszego Sakramentu. Otoczeni dźwiękiem ofiarnych pieni, jak gdyby fałdami płaszcza Chwały, wiodą promienne życie na Łonie uszczęśliwiającego ich Nieskończonego Bóstwa. Ciesząc się ciągiem oglądaniem Najwyższego Dobra, Boga niestworzonego i Boga Wcielonego, sławią Jego Wielkość i wielbią Go w Sakramencie Ołtarza. Z tej Świętej Tajemnicy czerpią świeże siły, świeżą rozkosz, świeży pochop do uwielbiania Takowej, a wszystko to w związku z Kościołem Wojującym. Kościół Tryumfujący z uniesieniem radości wita łaski spływające z Najświętszego Sakramentu na Kościół Wojujący. Niechaj więc Niebiosa i ziemia na przemian wznoszą pienia swoje, niechaj wargi nasze równie gorąco chwalą przebywające wpośród nas Najwyższe Dobro.
 3. Chrystusie! Boże niestworzony i z miłości ku nam wcielony! Nasyciliśmy się Twym Ciałem, napoili Krwią Twoją, według własnych słów Twoich; spraw teraz, żebyśmy w nierozerwanej z Tobą zostawali jedności po wszystkie wieki wieków. Amen.

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Synu Boga Żywego!

Dodaje się: Któryś Pannę Maryą, Matkę Twoją ukoronował.

Zmiłuj się nad nami!

Na koniec dodać końcową doksologię jak powyżej w pierwszej tajemnicy w trzeciej części.

Antyfona.

Umiłował Ją Król więcej nad wszystkie niewiasty, i włożył na Głowę Jej koronę Królestwa Swojego. Alleluja.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione. (Alleluja.)

R. Teraz i na wieki wieków. (Alleluja.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Królu Wiecznej Chwały, Któryś Zasługi Najświętszej Matki Twojej koroną Królestwa wiecznego nagrodził; racz nas też uczestnikami tej korony uczynić, którzyśmy się Tobie i Matce Twojej na służbę wieczną oddali; z którą niech Ci będzie cześć i Chwała, teraz i na wieki wieków.

R. Amen.

A Ty Królowo i Ozdobo Niebieska, nie zapominaj nas nędznych wygnańców sług Twoich. Oczy Twe Miłosierne obróć ku nam, a Jezusa Błogosławiony Owoc Żywota Twojego po tym wygnaniu pokaż nam. O Łaskawa, o Miłosierna, o Najsłodsza Panno Maryo, Którą niech błogosławią wszyscy narodowie. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Potem mówić:

Niech Cię nieskończenie błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, wszystkie własności Bóstwa Twojego. Racz nam sprawić, Dobrotliwy Panie, abyśmy przez najwyższe Zasługi Twoje, mogli je w Niebie ze Wszystkimi Świętymi Twymi chwalić, błogosławić, i Ciebie oglądać przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Lub:

Sto pięćdziesiąt tysięcy razy, i przez nieskończoną wieczność, niech Cię błogosławią Najsłodszy nasz Panie Jezu Chryste, wszystkie Władze i Doskonałości Bóstwa Twojego, które, abyśmy z Twoimi Świętymi, po wszystkie wieki wielbić i wychwalać mogli, racz nam dać Dobrotliwy Panie. Amen.

MODLITWA KOŃCOWA. Zmiłuj się, Panie Jezu, proszę Cię, przez Niewysławioną Wszechmocność Twoją, którąś przy Koronacji Przenajświętszej Matki Twojej okazał; daj mi, abym się mógł (mogła) stać godnym(ą) przez Przyczynę Jej, zważając na Łaskawość Twoją, na wieki wieków. Amen.

 

Antyfona na zakończenie części trzeciej.

Na Imię Pana Jezusa niech klęka wszelkie kolano: Niebieskie, ziemskie i piekielne, i wszelki język niech wyznaje, iż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca, Alleluja.

V. Wszystkie narody, któreśkolwiek stworzył, przyjdą i będą się przed Tobą kłaniały.

R. I będą wielbiły Imię Twoje.

V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się:Panie Boże, Któryś Najchwalebniejsze Imię Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego, uczynił wiernym Twoim z wielką słodkością ukochane, a duchom złośliwym bardzo straszliwe: daj nam to z Łaski Swojej, aby wszyscy, którzy te Imię czczą i wielbią na ziemi, świętego pocieszenia słodkości w wieku niniejszym, a w przyszłym wesela nieograniczonego i Błogosławieństwa dostąpić mogli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Następnie należy odmówić: Wierzę w Boga itd. oraz Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus z modlitwami.

Polecenie samego siebie Panu Jezusowi (klęcząc)

O Panie Jezu Chryste! polecamy się Twojej Najświętszej Opiece, pokaż Twą Litość nad nami. Ty przy nas zawsze obecny jesteś; zmiłuj się nad nami, o Najsłodszy, Najmiłosierniejszy Odkupicielu nasz, o Nadziejo nasza! Zbawienie nasze jedyne! o Najdobrotliwszy Jezu! Kochanku nasz Najmilszy! O wszystka miłości nasza! słodkości serca naszego, żywocie duszy naszej; o Najjaśniejsza Światłości nasza! największe wesele nasze, pokoju nasz najwdzięczniejszy! o bogactwo nasze najwyższe! Dobroci nasza, Doskonałości nasza! o Raju wszelkiej rozkoszy, Panie Boże nasz! przybądź nam na pomoc: prosimy Cię o odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, prosimy o ducha dobrego, prosimy o Łaski; napraw, uzdrów, poświęć nas, wspomóż, broń i zbaw nas. Dajże nam, nasz Słodki Jezu! abyśmy Cię ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych miłowali. Niech Ci będzie cześć i Chwała, nasz drogi Odkupicielu! teraz i na wieki wieków. Amen.

Potem wszyscy przyklęknąwszy śpiewać będą: Anioł Pański itd.

Troje pozdrowienia Panny Maryi.

Bądź pozdrowiona Córko Boga Ojca: Zdrowaś Marya.

Bądź pozdrowiona Matko Syna Bożego: Zdrowaś Marya.

Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Świętego: Zdrowaś Marya.

Bądź pozdrowiony Przybytku Trójcy Przenajświętszej: Chwała Ojcu.

Potem mówi się trzy razy: Zdrowaś Marya, raz Chwała Ojcu lub Wieczne odpoczywanie.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, albo Od bramy piekielnej: jeśli za umarłych.

Modlitwa według okoliczności, i zapowiedzianej intencji.

Modlitwa po Różańcu Świętym:

O Boże! Ucieczko nasza i Obrono, wysłuchaj łaskawie pokorne prośby i modły nasze i daj według wielkiego Miłosierdzia Twego, abyśmy tego dostąpili, o co z żywą wiarą błagamy. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 MODLITWA II PO RÓŻAŃCU

Wszechmogący i Miłosierny Boże, prosimy Cię, my niegodne sługi Twoje, chciej Łaskę Swoją dać nam wszystkim, którzy te Tajemnice Różańca Świętego, na Honor, Chwałę, Imienia Syna Twego Jednorodzonego rozważamy, i nadzieję w Zasługach Przenajdroższej Męce Jego pokładamy, abyśmy ratunek Twój ku otrzymaniu i pozyskaniu rzeczy nam zbawiennych, a potem i samo wiekuiste zbawienie otrzymać mogli. Przez Jedynego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Błogosławieństwo końcowe.

Potem Promotor, albo zastępujący go, da następujące błogosławieństwo:

V. Wraz z Synem Swoim

R. Panna Marya niech nas błogosławi.

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca , i Syna , i Ducha Świętego, niech zstąpi na nas i mieszka z nami na wieki.

A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Pieśń po różańcu.

Źródło: Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego 1871

 1. Najsłodszy Jezu, dla Imienia Twego * Racz nas zachować od wszystkiego złego;
 2. Przez gorzką Mękę i Krwi Twej wylanie * Odpuść nam grzechy, Jezu Chryste Panie.
 3. Daj zgodę, pokój w krajach Chrześcijańskich, * Broń głodu moru i wojen pogańskich;
 4. Broń od złych przygód przez Twoją obronę, * Twój Kościół wierny i Polską koronę.
 5. Prosim Cię Jezu, dopóki duch w ciele, * Racz nam dać skruchę i czasu tak wiele,
 6. Byśmy w tym życiu mogli pokutować * I za swe grzechy serdecznie żałować.
 7. Gdy dusza będzie rozstawać się z ciałem, * Przybądź jej w pomoc z Matką, z Niebem całym.
 8. Wspomóż ją, pociesz, broń czartowskiej złości, * Niech wówczas dozna Twojej Łaskawości.
 9. I Ciebie, Matko, prosim o przyczynę, * By Chrystus, Syn Twój, odpuścił nam winę,
 10. Bo nie podobna byś nie uprosiła * Tego, któregoś w żywocie nosiła.
 11. A gdy powstaniem na Sąd straszny Jego, * Racz być obroną człowieka grzesznego,
 12. Byśmy uszedłszy dekretu srogiego, * Wezwani byli do Królestwa Jego.
 13. Boć Ty nam wszystko możesz modlitwami * U Syna zjednać; zlituj się nad nami,
 14. Którzy Cię Twoim Różańcem błagamy, * Niech miłosierdzia Jezusa doznamy.
 15. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
 16. Temu, który jest w Osobach Trojaki, * A w Bóstwie Swoim w wieczności jednaki. Amen.

 

 

Drugi sposób odmawiania Różańca Świętego o Najsłodszym Imieniu Jezus

Źródła: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Anioł w ciele apostoł w słowach Wincenty S. Ferreryusz 1837

 

CZĘŚĆ PIERWSZA, WESOŁA.

W Imię Ojca  i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Intencja

Potem Promotor uczyni intencję, jak następuje:

Na większą cześć i Chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, na wysławienie Najświętszego Imienia Jezus, na podwyższenie Kościoła Świętego Rzymsko-Katolickiego, wykorzenienie herezji, za zgodę Panów chrześcijańskich, za grzeszników zatwardziałych, za żyjących w nałogach pijaństwa i nieczystości, za więźniów, za niewolników, za chorych, za konających w tej chwili, za dusze w Czyśćcu zostające i na odpuszczenie grzechów naszych ofiarować będziemy tę pierwszą (drugą, trzecią) część (radosną, bolesną, chwalebną) Różańca Świętego o Najsłodszym Imieniu Jezus, rozpamiętując Tajemnicę Zbawienia naszego, na dziękczynienie za wszystkie Łaski i Dobrodziejstwa Boskie, na naród ludzki i Kościół Święty hojnie wylane.

W szczególności ofiarować będziemy za N.N. (tu wymienić jedną z poniższych Intencji szczególnych).

Intencje szczególne

Z których się co dzień jedną wymienia:

 1. Za przyjaciół, dobrodziejów, fundatorów, tak żyjących jako i umarłych
 2. Za Braci i Siostry Bractwa Różańca Świętego, tak żyjących jako i umarłych
 3. Za rodziców, rodzeństwo i krewnych naszych, tak żyjących jako i umarłych
 4. Za nieprzyjaciół i prześladowców
 5. Za więźniów i w utrapieniu będących
 6. Za chorych i konających
 7. Za dusze wiernych zmarłych, w szczególności za dusze zmarłych rodziców, krewnych, przełożonych, za wszystkich przyjaciół i dobrodziejów naszych, a osobliwie tych, których ciała przy tym kościele (na cmentarzu parafialnym) spoczywają, które od nas ratunku potrzebują, i za które modlić się zobowiązani jesteśmy, lub które z naszej przyczyny męki cierpią wypraszając im ulgę w mękach czyśćcowych i jak najrychlejszego z nich wybawienia i odpoczynek wieczny.

Samych siebie nie zapominając, prośmy tegoż Zbawiciela i Odkupiciela naszego, Jezusa Chrystusa, żeby był nam zawsze ku pomocy, i we wszystkich naszych potrzebach Łaską Swoją Przenajświętszą dopomagać nam raczył.

Albo w potrzebach nadzwyczajnych:

 1. O uproszenie: pokoju, deszczu, pogody, urodzajów;
 2. O odwrócenie chorób, pomoru, głodu, wojny lub innej klęski itp.
 3. Albo za szczególnego umarłego lub konającego, w utrapieniu będącego (tu wymienić imię).

 

Potem zacząć Różaniec jak następuje: 

PIEŚŃ.

Jezu Słodki nasz Zbawicielu, * Świata Boski Odkupicielu, * Przez Matki Twej przyczynę.

Spraw, którzy Imię Jezus znamy, * Niech Je w ustach i w sercu mamy, * Dziś i w śmierci godzinę.

Którą trzykroć odprawiwszy, zacząć:

ANTYFONA.

Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, Królu Nieba i ziemi, Synu Boga żywego, samo Miłosierdzie Boga Ojca Przedwiecznego, Żywocie Słodkości, i Nadziejo nasza, bądź pozdrowiony. Do Ciebie wołamy, wygnane Adamowe potomstwo, do Ciebie wzdychamy, bolejąc i płacząc na tym padole płaczu. A przetoż Opiekunie nasz Boski, one miłosierne oczy Twoje obróć ku nam, i zasługi Męki Twej Przenajdroższej, które są błogosławionym owocem świętego żywota Twego, po tym wygnaniu wylać racz na nas. O! łaskawy, o litościwy, o słodki Panie Jezu Chryste, Synu Maryi Błogosławionej! zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga Ojca.

Niech Imię Jezus będzie błogosławione,

Teraz i na wieki wieków. Amen.

Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,

Panie ku ratunkowi memu pośpiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

HYMN.

Boże Święty, Boże Wielki, * Jezu, Dawco Łaski wszelkiej, * Z Czystej Panny narodzony, * Bądź od wszystkich pochwalony!

Tobie Chwała, dziękczynienie, * Tobie pokłon, Tobie pienie, * Tobie sercem cześć niesiemy, * Ciebie usty wyznajemy.

Jezu, Królu Nieba, ziemi, * Chwalon Chory Anielskimi, * Zbawicielu nasz i Boże * Wejrzyj ku naszej pokorze.

Daj nam Jezu, cześć Twą głosić, * Daj nam Łaskę Twą uprosić, * Ucieczko wszystkich proszących, * Nadziejo pokutujących.

Wejrzyj ku naszej pokorze, * Niech nas dobroć Twa wspomoże; * Bądź miłościw, mieszkaj z nami, * Świeć nam Twymi promieniami.

Tobie Chwała, dziękczynienie, * Tobie pokłon, Tobie pienie, * Któryś jest błogosławiony, * Na wiek wieków nieskończony. Amen.

 

TAJEMNICA PIERWSZA. OBRZEZANIE PAŃSKIE.

 

Jezus przyjmuje obrzezanie (Łuk. 2).

Pieśń I: Niech Imię Jezus w czasy nieskończone, * Imię najsłodsze będzie pochwalone. * Przez Twą Krew Świętą, przez Twe Obrzezanie, * Chwalim Cię Panie.

Pieśń II: Od narodzenia Jezus dnia ósmego * Przy obrzezaniu z ciałeczka świętego * Leje obficie Krew z Swojej Miłości * Za nasze złości.

Pieśń III: Jezus słodki na świat dany, * Zakon pełniąc obrzezany, * Imieniem Jezus nazwany, * Niechaj będzie wychwalany.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus posłuszny prawu starozakonnemu, nie mając grzechu, przelewa krew swoją za grzeszników, jak się spełnia obietnica Maryi zapowiedziana, że będzie Imię Jej Syna Jezus, które nadaje się Mu przy obrzezaniu; jak poczyna swe życie od cierpienia bólów, żeby tym wszystkich naśladowców swoich nauczył świętej cierpliwości, a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Gdy się spełniło dni osiem, aby było obrzezane Dzieciątko, nazwane jest Imię Jego Jezus, Które było mianowane od Anioła pierwej, niż się w Żywocie Matki Swej poczęło.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione,

R. Jeszcze przed słońcem trwa Imię Jego.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, który grzechu żadnego nie mając, dla grzechów naszych Obrzezanie podjąłeś, i zbawienne najsłodsze Imię Jezus przyjąć raczyłeś; obmyj tą Krwią Twoją Przenajdroższą i oczyść nas od grzechów naszych, pokornie o odpuszczenie ich żebrzących, i Twego Najsłodszego Imienia Jezus wzywających, Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków.

R. Amen.

Lub:

O Najsłodszy Jezu! Który grzechu nie znając, za grzech obrzezany byłeś i Najświętsze Imię Jezus przyjąłeś: obmyj mnie tą Krwią Twoją Przenajdroższą, pokornie grzechy wyznającą i Święte Imię Jezus wzywającą.

R. Amen.

Potem mówić:

Dziesięć tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić: błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie, Jezu Chryste, wszystkie Święte Dziewice i Oblubienice Twoje. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi, za Zasługami Twymi chwalili i wielbili w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA WTÓRA. POKŁON OD TRZECH KRÓLÓW.

 

Jezus odbiera pokłon od Trzech Królów (Mat. 2).

Pieśń I: Za Stwórcę swego Króle Cię wyznają, * Gdy mirrę, złoto, kadzidło Ci dają, * Jezu nasz drogi, wielbiąc Twoje Bóstwo, * I czcząc ubóstwo.

Pieśń II: Za Stwórcę swego trzej Króle uznali, * Gdyć mirę, złoto, kadzidło oddali, * Jezu nasz drogi, wielbiąc Bóstwo śmiele * W tym małym ciele.

Pieśń III: Jezus w żłobie położony * Od trzech Królów jest uczczony, * Podarkami obdarzony; * Od nas niech będzie wielbiony.

Przy której rozmyślaj, jako Jezus cudownie Siebie objawia pogańskim narodom, iżby do Wiary przyszły; jak w darach przyjętych od Trzech Królów wyraża naukę wiernym, żeby oni dla Boga w życiu swym ofiarowali całych siebie; jako sami ci Mędrcy pouczają swym przykładem ochoczej posłuszności Natchnieniom Boskim; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Spostrzegłszy Gwiazdę Królowie, uradowali się weselem wielkim bardzo, i wszedłszy do domu, znaleźli Dzieciątko i Pannę Maryę Matkę Jego; a upadłszy, pokłonili się Onemu, i otworzywszy skarby swe, ofiarowali złoto, mirrę i kadzidło.

V. Upadamy przed Tobą i błogosławimy Tobie.

R. Albowiem dla zbawienia naszego raczyłeś się narodzić.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najwyższy i Najprzemożniejszy Panie, Jezu Chryste, któremu Trzej Królowie, prowadzeni przez Gwiazdę, we żłobie znalezionemu pokłon oddali; daj nam niegodnym sługom Twoim Łaskę Przenajświętszą, za której byśmy powrotem Ciebie szukać, znaleźć, i z Świętymi Twoimi, Tobie wespół z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym cześć, Chwałę i pokłon w Niebie oddawać mogli na wieki.

R. Amen.

Lub:

O najgodniejszy Jezu! którego trzej królowie za przewodnictwem gwiazdy znaleźli i znalezionemu oddając złoto, kadzidło i mirrę upadłszy na kolana, pokłonili się pokornie; daj mi Łaskę Twoją za której bym przewodnictwem szukała Ciebie i znalazła i w towarzystwie świętych w Niebie kłaniała się Tobie na wieki.

R. Amen.

Potem mówić:

Dwadzieścia tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste Święta Anna, babka Twoja, Elżbieta pokrewna Twoja, Marta, Magdalena i inne wszystkie święte Wdowy i Mężatki. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi, za zasługami Twemi chwalili i wielbili w Niebie na wieki wieków. Amen.

 

TAJEMNICA TRZECIA. CHRZEST PAŃSKI.

 

Jezus bierze chrzest od Jana (Mk 1).

Pieśń I: Oto Baranek Boży! Który grzechy * Gładzi, dla wiecznej dusz ludzkich pociechy: * I Cudem wielkim światu się rozświeca * Chrztu Tajemnica.

Pieśń II: Jezus Najczystszy nie mając żadnego * Grzechu, chrzest bierze od sługi Swojego * Na to, bym nędzny we łzach się rozpływał, * Grzech nimi zmywał.

Pieśń III: Jezus w Mocy znamienity, * Przez chrzest aby był obmyty, * W rzece się Jordan umywa, * Przez co grzechy nasze zmywa.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus przed zaczęciem opowiadania Swojej Ewangelii, upokarza się, że przyjmuje chrzest pokuty od Jana, jak zstępuje Duch Święty na Niego w postaci gołębiej, i świadectwo Ojca Niebieskiego daje się słyszeć, iż On jest prawdziwy Syn Boży; jako Go Jan Święty poważa i szanuje ukazując ludowi, że jest Barankiem Bożym, Który gładzi grzechy świata; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Pan Jezus przyszedłszy z Galilei nad Jordan do Jana, był ochrzczony od niego, i wnet otworzyły się Niebiosa, i zstąpił Duch Święty, jako Gołębica na Niego, i słyszany był Głos: „Ten jest Syn Mój Ukochany, w Którym Mi się upodobało”.

V. Widział Pana Jezusa do siebie przychodzącego i mówił:

R. Oto Baranek Boży, Który gładzi grzechy świata.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Przenajczystszy nasz Panie Jezu Chryste, Któryś chciał być od Jana Świętego w wodach Jordanu obmyty; racz sprawić, prosimy Cię niegodni słudzy Twoi, abyśmy przez Chrzest Pokuty Świętej odrodzeni, Tobie się za pomocą skutecznej Łaski Twojej zawżdy podobać mogli, Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym w Trójcy Świętej na wieki.

R. Amen.

Lub:

O Najczystszy Jezu! Którego Jan Chrzciciel obmył w rzece Jordanie: spraw łaskawie, abym przez Chrzest pokuty w nowego odrodzonego(a) człowieka, Tobie Darem Twej Łaski mógł (mogła) się podobać. Amen.

Potem mówić:

Trzydzieści tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Zakonnicy, Pustelnicy, Wyznawcy Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi, Zasługami Twymi chwalili i wielbili w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA CZWARTA. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE.

 

Jezus przemienia się na górze Tabor (Mat. 7).

Pieśń: Chwałę Twą, Jezu, którą Ty we żłobie * Kryłeś przed światem: Bóg objawił w Tobie * Na Górze Tabor, gdzie Twe Święte Ciało * Bóstwem jaśniało.

Pieśń II: Chwałę Twą, Jezu, którąś był we żłobie * Zakrył przed ludźmi, dał Bóg Ojciec Tobie * Na górze Tabór; kędy przemieniony * Bądź uwielbiony.

Pieśń III: Jezu słodki przemieniony, * Na górze Tabór zjawiony, * Niech Cię w chwale Twój widzimy * Na wieki z wszemi Świętymi.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus na osobności trzem uczniom pokazuje Chwałę Bóstwa Swojego; jak wielkość tej Chwały zalękła śmiertelnych Apostołów; jak posłuszni woli Chwałą otoczonego Jezusa, stawają Mu na świadectwo Mojżesz i Eliasz, jeden z otchłani, a drugi z Raju; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Wziąwszy Pan Jezus Piotra, Jana i Jakuba, zaszedł z Nimi na górę wysoką osobno, i przemienił się przed nimi.

V. Wypuść, Panie, Światłość Twoją i prawdę Twoją.

R. Aby mnie wprowadziły na Górę Świętą Twoją i do Przybytków Twoich.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najukochańszy Panie Jezu Chryste, Który na Górze Tabor przemieniony, w Chwale Twej Przenajświętszej Apostołom widzieć się dozwoliłeś! racz, prosimy Cię pokornie, przemienić myśli i zmysły nasze, abyśmy Ciebie, Stwórcę i Odkupiciela naszego, w Królestwie Chwały Twojej w Niebie, wespół z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki oglądać mogli.

R. Amen.

Lub:

O najprzyjemniejszy Jezu! Który na górze Tabor przemieniony w Chwale Twojej uczniom pokazać się raczyłeś; przemień duszę i zmysły moje w tym życiu, abym na górze Świętej Twojej Królestwa Niebieskiego, mógł (mogła) Ciebie oglądać na wieki. Amen.

Potem mówić:

Czterdzieści tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Biskupi i Doktorowie. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi za Zasługami Twymi chwalili i wielbili w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA PIĄTA. WJAZD PAŃSKI DO JERUZALEM.

 

Jezus wjeżdża do Jeruzalem (Mat. 21).

Pieśń: Z Chwałą do miasta lud wprowadza Pana, * Droga palmami i kwieciem usłana, * Zewsząd Go wita okrzyk nieustanny * Czci i Hosanny.

Niech będzie Chwała Bogu wszechmocnemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * Niechaj Mu niesie cześć i uwielbienie * Wszystkie stworzenie.

Pieśń II: Z Chwałą Jezusa do miasta przyjęli, * Którego na krzyż prędko przybić mieli. * Dotrzymaj Bogu powinnej wdzięczności, * Żydowska złości.

Bądź Chwała Tobie, Jezu Miłościwy, * Z Ojcem i z Duchem Świętym Dobrotliwy; * Na wieki wieków Twoja Słodkość słynie, * Z ust naszych płynie.

Lub:

Niech Chwała Tobie Jezu miłościwy! * Z Ojcem i z Duchem Boże Dobrotliwy! * Na wieki wieczne od nas wszędy słynie, * Z serc naszych płynie. * I Matce Syna, bez grzechu poczętej * Panience Świętej.

Pieśń III: W Jeruzalem Jezus drogi * Wjeżdża z Chwałą na wstyd srogi; * Tamże na krzyżu umiera, * Przez krzyż Niebo nam otwiera.

Chwalmyż Imię Jezus Święte, * U stworzenia wszego wzięte, * Byśmy Niebo otrzymali, * Na wieki z Nim królowali.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus cichy Baranek wśród radosnych okrzyków ludu, wjeżdża do miasta, jak Mu rzesza pobożna ściele szaty swe pod nogi, jak dziatki niewinne witają Go królem Żydowskim, wołając: Hosanna Synowi Dawidowemu! a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Poszedłszy wtedy Uczniowie, uczynili jako im przykazał Pan Jezus, i przyprowadzili oślicę, i włożywszy na nią szaty swe, wsadzili Go; a gdy się przybliżał do Jeruzalem, wzruszyło się wszystkie Miasto.

V. Błogosławiony, Który przyszedł w Imię Pańskie.

R. Hosanna Synowi Dawidowemu! Hosanna na wysokości!

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najchwalebniejszy nasz Panie Jezu Chryste, cichy Baranku, Który z radosnymi okrzykami przyjęty, na Mękę Twą Przenajświętszą, chwalebnie do Jeruzalem przybywałeś; racz przybyć, pokornie Cię prosimy, do grzesznych dusz naszych, a sprawić, abyśmy pogardziwszy próżności świata tego, Ciebie tylko jednego w sercach swych mieli, Ciebie, Pana i Odkupiciela naszego, ze wszystkich sił miłowali, teraz i na wieki.

R. Amen.

Lub:

O Najukochańszy Jezu! Który na Mękę Twoją chwalebny z tryumfem do Jeruzalem przybyłeś; przybądź do grzesznej duszy mojej i spraw to, abym wyrzekłszy się wszelkiej próżności światowej: Ciebie tylko miała, Ciebie kochała i z Tobą się nie rozłączyła na wieki. Amen.

Potem mówić:

Pięćdziesiąt tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie, Jezu Chryste, Wszyscy Święci Męczennicy Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy Cię wraz z Nimi, za Zasługami Twymi, chwalili i wielbili w Niebie. Amen.

 

ANTYFONA NA ZAKOŃCZENIE.

 

Dobry Jezu, Słowo Przedwieczne, Światłości Ojcowskiej Chwały, na którą pragną patrzeć Aniołowie; Który dla naszego zbawienia w Najczystszym Żywocie Panny Przenajświętszej Maryi Ciało przyjąć i narodzić się raczyłeś: naucz nas pełnić Wolę Twoją, abyśmy od Ducha Twego Świętego prowadzeni, Błogosławionego Miasta dostąpili, kędy jest dzień wieczny, i jedna radość, i stateczny pokój, i słodkość wieczna, w których żeś Ty zawsze Błogosławiony.

V. Od wschodu słońca aż do zachodu,

R. Niech będzie pochwalone Imię Najsłodsze Jezus.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. Słodkości niewypowiedziana, Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, Któryś dla zbawienia naszego w ubóstwie i uniżeniu narodzony, duszom naszym szczęśliwego i chwalebnego narodzenia w Chwale Wiekuistej przyczyną zostać raczył: rządź i sprawuj, o Słodki Panie, serca nasze, abyśmy się w rozpamiętywaniu Dobrodziejstw Twoich zanurzywszy, wszystkie pokusy i najazdy piekła zwyciężali, i do Ciebie, Któryś jest wiecznym Błogosławieństwem naszym, szczęśliwie dojść mogli. Zdarz to, Panie Jezu Chryste, Który z Bogiem Ojcem żyjesz i królujesz w Jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga.

Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus… jako wyżej.

Potem następuje Pieśń do Św. Dominika: Ojcze Święty Dominiku etc. Antyfona i Modlitwa, Daj nam etc. jako wyżej. Następnie  Zdrowaś Marya… za dusze zmarłych.

Jeśli Różaniec o Najsłodszym Imieniu Jezus śpiewa się rano: Suplikacje i Psalm Bóg nasz ucieczką i mocą etc. dodają się, a potem się śpiewa.

Na Imię Jezus etc. R Niebieskie ziemskie etc.

Panie wysłuchaj… R. A wołanie nasze… jak po Litanii Loretańskiej do Najświętszej Panny Maryi.

 

 

CZĘŚĆ WTÓRA, BOLESNA.

 

 

(Tak się zaczyna jak Pierwsza. Przeżegnanie się ofiarowanie, potem:

PIEŚŃ.

Jezu słodki nasz Zbawicielu (jak wyżej).

ANTYFONA.

Bądź pozdrowiony Panie, Jezu Chryste… itd.

Niech Imię Jezus będzie błogosławione.

Teraz i na wieki wieków. Amen.

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.

Panie, ku ratunkowi memu pośpiesz się.

Chwała Ojcu i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O! Miłości Jezusowa, * Rozkoszy Cherubinowa, * Niech się Tobą dusza poi, * Prosim, Panie, słudzy Twoi.

Spraw niech Cię wszyscy poznamy, * Niech Cię zawsze w sercach mamy; * Przez Mękę i Rany Twoje, * Zlej na nas Twej Łaski zdroje.

Jezu, Boże i Człowieku, * Monarcho Przyszłego wieku, * Wznieć w nas ogień Twej Miłości, * Wzmóż nadzieję w Twej Litości.

Daj nam zawsze, pomnieć o tym, * Żeś Ty Drogą i Żywotem; * Daj tą drogą iść statecznie, * Aby z Tobą spocząć wiecznie.

Przyjmij od nas za ofiarę, * Miłość, Nadzieję i Wiarę, * A ubłagany prośbami, * Jezu, zmiłuj się nad nami. Amen.

 

TAJEMNICA PIERWSZA. ZDRADZENIE OD JUDASZA.

 

Jezusa wydaje na śmierć zły Judasz (Mat. 26).

Pieśń: Własny Cię Uczeń, własne dziecko, zdradza, * Tak Ci Twą Dobroć, Twe Łaski nagradza * Ach! Panie, jakże podobna złość nasza, * Złości Judasza!

Pieśń II:  Nieszczęsny Judasz swym pocałowaniem * Wydaje Pana sprośnym urąganiem, * Lecz mu to, Jezu, poszło w potępienie, * Nam na zbawienie.

Pieśń III: Jezus na śmierć jest wydany, * Od Judasza zaprzedany, * Znakiem miłości zdradzony, * Niech będzie zawsze chwalony.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus poznając zły zamiar Judasza, łaskawie go odwodził wprzódy; jak żałował jego zguby; jak mu ochotnie najświętszą twarz podał do pocałowania, choć go znał swoim nieprzyjacielem; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Oto Judasz, jeden z dwunastu, przyszedł, a z nim tłuszcza wielka z orężem, powrozami i latarniami: a wtem, przystąpiwszy do Pana Jezusa, rzekł: „Witaj Mistrzu!” i pocałował Go: zatem rzucili się na Niego, i związali Go.

V. Zdrajca dał Żydom ten znak, mówiąc:

R. Kogo ja pocałuję , ten jest, pojmajcie Go.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najmiłosierniejszy Panie Jezu Chryste, Którego Judasz zdrajca, przez pocałowanie żydom śmiał zaprzedać; racz nas, słodki Panie, nie oddawać w ręce nieprzyjaciół naszych, a zwłaszcza tych, co czyhają na zgubę dusz naszych: Któremu z Ojcem i z Duchem Świętym niech będzie cześć i chwała na wieki wieków.

R. Amen.

Lub:

O najcierpliwszy Jezu! którego Judasz pocałowaniem zdradzieckim wydał żydom na śmierć, nie oddawaj mnie w ręce grzeszników i szukających duszy mojej. Amen.

Potem mówić:

Sześćdziesiąt tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Ewangeliści Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Męki Twej Przenajświętszej, chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA WTÓRA. OPUSZCZENIE PANA JEZUSA.

 

Jezusa odbiegają uczniowie (Mk 14).

Pieśń: O Jezu słodki, Ojcze nasz i Panie! * Tyś wziął świat wszystek w Twoje zmiłowanie; * A Ciebie własni uczniowie w złej chwili, * Wnet opuścili.

Pieśń II: Co się wam stało, cni Apostołowie? * Widząc Jezusa w łotrowskim obłowię * Odbiegliście Go, swego Zbawiciela, * Nauczyciela.

Pieśń III: Jezus od swych opuszczony, * Od złośliwych obwiniony, * Z smutkiem cierpi urągania * Dla zdradliwego wydania.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus wielki smutek cierpi z ucieczki swych uczniów, jak od przyjaciół opuszczony zostaje w najpotrzebniejszej chwili, jak razem pokazuje się wielka słabość ludzka dla bojaźni śmierci; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA.

Wtedy Uczniowie wszyscy porzuciwszy Go, pouciekali, a żydowie związawszy Pana Jezusa, wprowadzili do Kajfasza, książęcia Kapłańskiego: dokąd się Nauczyciele i starsi byli zeszli.

V. Którzy przy mnie byli, z daleka stanęli.

R. A złość mi wyrządzali, którzy słuchali duszy mojej.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najniewinniejszy nasz Panie, Jezu Chryste, Który gdy Cię jak złoczyńcę na śmierć pojmano i związano, od własnych uczniów opuszczony byłeś! nie opuszczaj nas, Dobrotliwy Odkupicielu, podczas ucisku i dolegliwości naszych: daj nam, abyśmy się żadnych przeciwności dla Przenajświętszego Imienia Twego nie lękali, i nigdy od Ciebie, Któryś jest Jedyne Dobro nasze, odłączeni nie byli teraz i na wieki.

R. Amen.

Lub:

O najsmutniejszy Jezu! Który wtenczas opuszczonym i odbieżonym od uczniów Twoich uciekających zostałeś, gdy Ciebie złośliwi na śmierć pojmanego wiązali; nie chciej mnie opuszczać w czasie utrapienia mego i daj Łaskę, abym dla Ciebie żadnej przeciwności nie unikał(a) i nigdy od Ciebie się nie oddalał(a). Amen.

Potem mówić:

Siedemdziesiąt tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Apostołowie Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Przenajdroższej Męki Twojej, chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA TRZECIA. ZAPRZENIE SIĘ PIOTROWE.

 

Jezusa Piotr się zapiera (Mk 14).

Pieśń: Straszna na Ciebie padła, Piotrze trwoga, * Żeś się po trzykroć zaprzał Twego Boga, * Lecz On litośny, gdy żal twój zobaczył, * Słabość przebaczył.

Pieśń II: Straszna na ciebie padła, Piotrze, trwoga, * Kiedyś się trzykroć zaprzał swego Boga; * Ej zapłacz rzewnie, patrzy Jezus w ciebie, * Chce cię mieć w Niebie.

Pieśń III: Jezusa Piotr się zapiera, * Grzechem swym oczy otwiera, * Pana swego do litości * Pobudzając z ułomności.

Przy której rozmyślaj; jak Jezus wielką boleść w Sercu Swym czuje, gdy się Go najwierniejszy uczeń zapiera; jak potem na niego miłosiernym okiem spogląda; jak Piotr postrzegłszy się w upadku swoim, rzewnie płacze i grzechu swego żałuje; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Przystąpili którzy stali, i rzekli Piotrowi: zaprawdę, i ty z Jezusem Galilejskim byłeś. Wtedy począł się wzbraniać i przysięgać, iż nigdy nie znał Go.

V. Piotrze, tej nocy, nim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.

R. Panie, choćby mi też i umrzeć przyszło z Tobą, nigdy się Ciebie nie zaprzę.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najlitościwszy nasz Panie, Jezu Chryste, którego się Piotr z ułomności swej zaprzeć ważyli racz nas grzesznych, prosimy Cię, w Łasce Twej Przenajświętszej potwierdzić, abyśmy się ani uczynkami, ani słowy nigdy Cię nie zaparli, lecz ze wszystkich sił naszych, nieskończoną Twą dobroć i Twoje miłosierdzie usty i sercem wyznawali, teraz i w godzinę śmierci naszej; Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki.

R. Amen.

Lub:

O najcierpliwszy Jezu! Którego Piotr zbytecznie w sobie zaufany zaparł się po trzykroć; umocnij mnie w Łasce Twojej, abym się Ciebie nigdy nie zapierał(a), ani mową, ani uczynkami moimi. Amen.

Potem mówić:

Osiemdziesiąt tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie, Jezu Chryste, Wszyscy Święci Prorocy Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Męki Twej Przenajdroższej, chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA CZWARTA. NIESPRAWIEDLIWE NA ŚMIERĆ OSĄDZENIE PANA.

 

Jezusa Piłat na śmierć skazuje (Łuk. 23).

Pieśń: Ślepe pospólstwo! niezbożny Piłacie! * Kogóż sądzicie? Kogo zabić macie? * Ten w którym jednym jest świata obrona, * Na krzyżu skona!

Pieśń II: Sąd twój złośliwy, niezbożny Piłacie, * Stworzenia wszego wzbudza głosy na Cię: * Niesprawiedliwieś Jezusa osądził, * Bardzoś pobłądził.

Pieśń III: Jezusa niesprawiedliwie * Sądzi Piłat niewstydliwie; * Stworzenie Stwórcę swojego * Na śmierć zdaje niewinnego.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus niewinny poczytany za gorszego od Barabasza; jak niesprawiedliwemu Sędziego ulega wyrokowi; jak śmierć swoją ofiaruje Bogu za grzechy ludzkie, a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Wtedy Piłat widząc, iż się tumult pomnażał w pospólstwie wołającym, aby Chrystus był ukrzyżowany, wypuścił im Barabasza, a Pana Jezusa ubiczowanego oddał, aby Go ukrzyżowano.

V. Niewinienem ja krwi tego sprawiediiwego.

R. Krew Jego na nas i na Syny nasze.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najcichszy nasz Panie Jezu Chryste, Któryś od niezbożnego Piłata na śmierć okrutną niesprawiedliwie był osądzony! nie osądź nas, Sprawiedliwy Sędzio, na śmierć wiekuistą, lecz przez Mękę Twą Przenajdroższą i Miłosierdziem Twym Nieskończonym, Boże w Trójcy Jedyny, doprowadź do wiecznego z Tobą królowania.

R. Amen.

Lub:

O najniewinniejszy Jezu! Który od Piłata na śmierć krzyżową skazany byłeś; wybaw mnie Twoją Śmiercią od wiecznej śmierci. Amen!

Potem mówić:

Dziewięćdziesiąt tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie, Jezu Chryste, Wszystkie Święte Niewiniątka i Jan Święty Chrzciciel. Racz nam sprawić , abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Męki Twej Przenajdroższej, chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA PIATA. URĄGANIE Z PANA NA KRZYŻU.

 

Jezus na krzyżu cierpi bluźnierstwa (Mat. 27).

Pieśń: Ach! usłysz płacz nasz, z Niebieskich podwoi. * Tyś nasz Zbawiciel, my zabójcy Twoi! * Przepuść nam, Jezu! żebrzem Twej Opieki, * Dziś i na wieki.

Niech będzie Chwała Bogu Przedwiecznemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu * Niechaj Mu niesie cześć i uwielbienie * Wszelkie stworzenie.

Pieśń II: Między dwa łotry Jezus zawieszony, * Od przechodzących sromotnie zbluźniony: * Bądź błogosławion, boś Ty nasz Zbawiciel, * Król, Odkupiciel.

Niech Chwała Tobie, Jezu miłościwy, * Z Ojcem i Duchem Świętym Dobrotliwy, * Na wieki wiecznie od nas słodko słynie, * Z ust naszych płynie. * I Matce Twojej, bez grzechu poczętej, * Panience Świętej.

Pieśń III: Jezus na krzyż zawieszony, * Od przechodzących bluźniony, * Niech od nas będzie uczczony, * Usty i sercem chwalony.

Chwalmyż Imię Jezus Święte, * U stworzenia wszego wzięte, * Byśmy niebo otrzymali, * Na wieki z Nim królowali.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus w ostatnich słabościach będąc, wielkie cierpi przeciw sobie bluźnierstwa od przechodzących, jak im z serca odpuszcza wszelkie swoje krzywdy; jak za nich modli się do Ojca, aby im odpuścił; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

10x Jezusie Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Wtedy zawieszeni są z Nim dwaj Łotrowie, jeden po prawicy, drugi po lewicy: a ci co Go przemijali, naigrawali się i bluźnili Go; a ruszając głowami swoimi, mówili: hej! który rozwalasz Kościół Boży, a we trzech dniach naprawujesz Go, zbaw teraz siebie samego. Jeśliś Syn Boży, zstąp z Krzyża.

V. O dziewiątej godzinie zawołał Jezus głosem wielkim:

R. Boże mój! Boże mój! czemuś Mnie opuścił!

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najświętszy nasz Panie Jezu Chryste, Który na Krzyżu zawieszony, od przechodzących byłeś naigrawany i bluźniony! racz serca i usta wszystkich, Nieskończonej Litości Boże, obrócić na uwielbienie i Chwałę Imienia Twego Przenajświętszego, Który z Bogiem Ojcem żyjesz i królujesz w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

R. Amen.

Lub:

O Najświętszy Jezu! Który na krzyżu zawieszony od przechodzących bluźniony byłeś; serca i usta wszystkich Imię Twe Święte bluźniących nawróć do Ciebie i do chwalenia Jego, abyś od wszystkich uwielbiony, chwalony i błogosławiony był na wieki! Amen.

Potem mówić:

Sto tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Święci Joachim i Józef, i Wszyscy Święci Patryarchowie Twoi. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Męki Twej Przenajdroższej chwalili Cię i wielbili w Niebie. Amen.

 

ANTYFONA NA ZAKOŃCZENIE.

 

O Najsłodszy i Najmiłosierniejszy Panie nasz, Odkupicielu i Zbawicielu Boże, niech święta Męka Twoja będzie nam siłą i mocą ochraniającą, strzegącą i broniącą; niech Święte Rany Twoje będą nam bezpieczeństwem i pocieszeniem wiecznym; niech Święta Krew Twoja wszystkich nas grzechy obmyje; niech święta Twoja Śmierć będzie nam pokrzepieniem w godzinę śmierci naszej, i niech nas doprowadzi do wiekuistego życia i wesela. Amen.

V. Zmiłuj się nad nami, Jezu łaskawy.

R. Któryś dobrowolnie dla nas cierpieć raczył.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. Racz wejrzeć, Wszechmogący Panie Boże nasz, łaskawym, a miłosiernym Okiem na nas grzesznych, za których Syn Twój Przenajświętszy, Pan nasz, Jezus Chrystus, na okrutną Mękę wydać się i Śmierć krzyżową ponieść raczył, który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności Trójcy Przedwiecznej żyje i króluje wiecznie.

R. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga.

Litania o Najsłodszem Imieniu Jezus… jako wyżej.

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA. CHWALEBNA.

 

 

Jeżeli się z osobna mówi, to tak się zaczyna jak pierwsza; jeżeli zaś od razu mówi się cały Różaniec, to po skończonej modlitwie z Piątej Tajemnicy w drugiej części, mówi się zaraz. Przeżegnanie się; Ofiarowanie jako wyżej, potem:

PIEŚŃ.

Jezu słodki nasz Zbawicielu… (jak wyżej)

ANTYFONA.

Bądź pozdrowiony Panie, Jezu Chryste, Królu Nieba i ziemi, Synu Boga Żywego, samo Miłosierdzie Boga Ojca Przedwiecznego, Żywocie słodkości, i Nadziejo nasza, bądź pozdrowiony. Do Ciebie wołamy, wygnane Adamowe potomstwo, do Ciebie wzdychamy, bolejąc i płacząc na tym padole płaczu. A przetoż, Opiekunie nasz Boski, one Miłosierne Oczy Twoje obróć ku nam, i Zasługi Męki Twej Przenajdroższej, które są błogosławionym owocem Świętego Żywota Twego, po tym wygnaniu wylać racz na nas. O! łaskawy, o litościwy , o słodki Panie, Jezu Chryste, Synu Maryi Błogosławionej! zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga Ojca.

V. Niech Imię Jezusa będzie błogosławione.

R . Teraz i na wieki wieków. Amen.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.

R. Panie ku ratunkowi memu pośpiesz się.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Synu Boży, Zbawicielu, * Przewodniku nasz i celu, * Tyś jest moja słodycz, chwała, * Radość moja doskonała.

Jezu, Światłości prawdziwa, * Tyś Łaski krynica żywa, * W Tobie się miłością poję, * Tobą żywię serce moje.

Jezu, Królu Nieba, ziemi, * Zlituj się nad dziećmi Twymi, * Tyś nasz Bóg i Pan od wieka, * Zbawco grzesznego człowieka.

Wszelkiej cnoty doskonały, * Wzorze, Jezu, Królu Chwały, * Któryś wstąpił na Niebiosy, * Anielskimi chwalon głosy:

Zlituj się nad dziećmi Twymi, * Bądź miłościw nad grzesznemi, * Jakoś rzekł między Uczniami, * Nie będziecie sierotami.

Obyś i nam Łaskę zjawił, * I nam, Jezu błogosławił, * Przyjm nas, Panie, prosim Ciebie, * Daj nam Twe Królestwo w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA PIERWSZA. UKAZANIE SIĘ PAŃSKIE KU ZMARTWYCHWSTANIU.

 

Jezus po Zmartwychwstaniu ukazuje się Apostołom (Jan 20).

Pieśń: Uczniowie Święci, nie trwajcie w żałobie, * Że Chrystus, Pan wasz, jest złożony w grobie, * Oto Zmartwychwstał: radość wam przynosi, * I pokój głosi.

Pieśń II: Nie przypuszczajcie, uczniowie, żadnego * Frasunku z śmierci Jezusa waszego: * Już Zmartwychwstaje, radość wam przynosi * I pokój głosi.

Pieśń III: Jezu Zmartwychpowstający, * Pokój ludziom przynoszący! * Daj to, abyśmy słyszeli: * Macie już pokój na ziemi.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus skwapliwy jest do niesienia pociechy swojej tym, którzy mu wiernie służą; jak cudownie przez drzwi zamknięte wchodzi do Apostołów; jak ich przestrzega, aby się nie trwożyli, ale wierzyli, że raz zmartwychwstał; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

10x Jezusie, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami.

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Gdy siedziało jedenastu Uczniów, ukazał się im Pan Jezus, i rzekł im: pokój wam; i wyrzucał im niedowiarstwo ich i zatwardziałość serca, iż tym, którzy Go opowiadali od umarłych powstałego, nie wierzyli.

V. Stanął Pan Jezus w pośrodku i rzekł im:

R. Pokój wam, Jam jest, nie bójcie się.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najchwalebniejszy nasz Panie Jezu Chryste, Któryś po Zmartwychwstaniu Uczniom Swym chwalebnie ukazać się raczył! prosimy Cię pokornie, racz duszom naszym z ciał naszych wychodzącym pokazać się Łaskawym, Litościwym, i Nieskończonego Miłosierdzia Zbawicielem, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Lub:

O Najchwalebniejszy Jezu! Który po Zmartwychwstaniu Twoim pokazałeś się jawnie wszystkim uczniom, proszę Cię! pokaż się duszy mojej łaskawym, gdy z ciała swego wychodzić będzie. Amen.

Potem mówić:

Sto dziesięć tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszyscy Święci Aniołowie, Archaniołowie, i wszystkie Księstwa Twoje. Racz nam sprawić, abyśmy wraz Nimi, przez Zasługi Twoje, chwalili i oglądali Cię w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA WTÓRA. ROZESŁANIE UCZNIÓW.

 

Jezus rozsyła na świat Apostołów z Ewangelią (Mk 16).

Pieśń: Rozsyłasz Ucznie na opowiadanie * Twych słów najświętszych; i pozwalasz, Panie, * Iżby świat w Imię Trójcy błogosławion, * Twym Chrztem był zbawion.

Pieśń II: Rozsyłasz Jezu, na przepowiadanie * Dobroci Twojej, której wykonanie * Na krzyżu było w swej nam życzliwości * Źródłem wieczności.

Pieśń III: Jezus uczniów wyprawuje, * Dzieła Swoje przykazuje * Przepowiadać światu wszemu, * By się kłaniał Stwórcy swemu.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus odkupiwszy świat przez Mękę i Śmierć, chce go pozyskać sobie przez ogłoszenie Ewangelii; jak wielką nadaje moc Apostołom swoim do nawracania świata; jako przyrzeka im dopomagać; a potem mów:

Mówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Rzekł zatem do nich: idąc na wszystek świat, przepowiadajcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu: kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie: a kto zaś nie uwierzy, potępion zostanie.

V. A oni poszedłszy, opowiadali z Panem, im dopomagającym.

R. I mowę potwierdzającym następującymi cudami.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Przenajświętszy Mistrzu Apostołów i Ewangelistów, Panie nasz, Jezu Chryste, Któryś Świętych Twoich na przepowiadanie w Imię Twoje Ewangelii Świętej po wszystkim świecie rozesłać raczył! daj nam, prosimy Cię, niegodnym sługom Twym, abyśmy, czego oni nas nauczają, wiernie słowem i uczynkiem zawsze wykonywali, Który z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki.

R. Amen.

Lub:

O Najmędrszy Jezu! Który Świętych Apostołów Twoich dla ogłoszenia Nauki Twojej, na cały świat rozesłałeś; daj nam Łaskę, abyśmy usty i uczynkami to wypełniali, czego oni nas nauczyli. Amen.

Potem mówić:

Sto dwadzieścia tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Wszystkie Święte Mocy, Cnoty, i Państwa Twoje. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Twoje, chwalili i oglądali Cię w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA TRZECIA. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAŃSKIE UCZNIOM.

 

Jezus błogosławi Apostołom (Łuk. 24).

Pieśń: Anielskich Chórów ozwały się głosy, * Wstępujesz, Jezu, Zwycięzca w Niebiosy. * Jeszcze raz oczom Twych wiernych się stawisz, * I błogosławisz.

Pieśń II: Idźże już, Jezu Zwycięzco, do Nieba * Na Chwalę wielką; Ciebie tam potrzeba, * Lecz pobłogosław na Twoim odchodzie * Twej miłej trzodzie.

Pieśń III: Jezus żegna ucznie Swoje, * Przenosząc się w Swe pokoje, * Błogosławi Swojej trzodzie,  * Co im wszystkim ku ochłodzie.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus przychylny ku uczniom Swoim, błogosławieństwo im zostawuje; jak im obiecuje wszelką pomoc z Nieba, byleby mu wiernie służyli; jak czule żegna ich przy odejściu Swoim do Nieba; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

10x Jezusie, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Oto wam poślę Obietnicę Ojca Mojego na was; i podniósłszy Ręce Swoje, błogosławił im; a stało się, gdy im błogosławił, odstąpił od nich, i podniósł się do Nieba.

V. Wyniesiona jest wielmożność Twoja.

R. Nad Niebiosa, Panie Boże nasz.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najmilszy nasz Panie, Jezu Chryste, Który odchodząc do Boga Ojca, raczyłeś Trzodzie Swojej i Winnicy Twojej błogosławić! błogosław, prosimy Cię pokornie, wszelkiej sprawie i myśli naszej, abyśmy Twoją Boską Wolę pełnili, i za Twym Miłosiernym Błogosławieństwem żywot wieczny otrzymali, Boże nasz, Zbawicielu, Któremu z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym w Trójcy Przenajświętszej niech będzie cześć i chwała na wieki.

R. Amen.

Lub:

O Najłaskawszy Jezu! Który do Nieba wstępując błogosławić raczyłeś Winnicy Twojej i Dziełu Twojemu, racz błogosławić wszelkim dziełom naszym, abyśmy pełnili Wolę Twoją Boską i postępowali do życia wiecznego. Amen.

Potem mówić:

Sto trzydzieści tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Cberubinowie i Serafinowie Twoi, i Wszystkie Trony Niebieskie. Racz nam sprawić, abyśmy wraz z Nimi, przez Zasługi Twoje, chwalili i oglądali Cię w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA CZWARTA. SYN BOŻY NA PRAWICY BOGA OJCA.

 

Jezus zasiada w Niebie na Prawicy Ojca Przedwiecznego (Mk 16).

Pieśń: Chwała Ci, Panie, na Nieba stolicy! * Tyś Pośrednikiem na Ojca Prawicy. * Od Ciebie Boże, grzeszny ród człowieka * Wyroku czeka.

Pieśń II: Jużeś, nasz Jezu, u Ojca Twojego * Siadł po Prawicy wśród Nieba jasnego, * Więc Pośrednikiem bądź zawsze za nami, * Twymi sługami.

Pieśń III: Siadłeś, Jezu, na Prawicy * Boga Ojca; my grzesznicy * Do Ciebie się uciekamy, * Łaski od Ciebie żądamy.

Przy której rozmyślaj, jako Jezus wstąpiwszy do Nieba, najwyższe miejsce Chwały Wiecznej zasiada; jak odbiera i panowanie nad wszelkim stworzeniem; jak staje się Wszechmocnym Sędzią wszystkich ludzi; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

A Pan Jezus potem, jako mówił do nich, wzięty jest do Nieba, i siedzi na Prawicy Bożej, * Alleluja.

V. Rzekł Pan Panu memu: siedź na Prawicy mojej.

R. Aż położę nieprzyjacioły Twoje podnóżkiem Nóg Twoich.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najchwalebniejszy nasz Panie Jezu Chryste, Który nad wszystkie Niebiosa wstąpiwszy, po Prawicy Boga, Ojca Twojego zasiadłeś! prosimy Cię pokornie, daj nam niegodnym sługom Twoim tak się w życiu tym zachować, abyśmy po śmierci naszej godnymi się stali być na Prawicy Twojej Boskiej w Niebie, który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy Przenajświętszej po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Lub:

O najpotężniejszy Jezu! Który wstąpiwszy do Nieba zasiadłeś na Prawicy Ojca! daj mi tak żyć w tym życiu śmiertelnym, abym się stał(a) godny(ą) Prawicy Twojej po moim zejściu Amen.

Potem mówić:

Sto czterdzieści tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, Przeczysta Dziewica, zawsze Niepokalana Matka, Pani Anielska, świata wszystkiego Monarchini, nas wszystkich jedyna Ucieczka i Opiekunka, Przebłogosławiona Najświętsza Marya Panna, Rodzicielka Twoja. Racz nam sprawić, abyśmy za przeważną Jej Przyczyną, przez Zasługi Twoje, chwalili i oglądali Cię w Niebie. Amen.

 

TAJEMNICA PIĄTA. PRZYJŚCIE PAŃSKIE NA SĄD.

 

Jezus ma przyjść na Sąd Ostateczny (2 Tym.)

Pieśń: O Jezu Dobry! o Boże Przedwieczny! * Gdy przyjdziesz czynić Sąd Twój Ostateczny * Nie racz nas karać według naszych złości, * Żebrzem litości.

Niech będzie Chwała Bogu Przedwiecznemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, * Niechaj Mu niesie cześć i uwielbienie. * Wszelkie stworzenie!

Pieśń II: Gdy przyjdziesz, Jezu, świat sądzić za złości, * Nie Gniewu Twego, lecz zażyj litości; * Udziel nam Nieba, Królestwa Twojego * Pożądanego.

Niech Chwała Tobie. Jezu Miłościwy, * Z Ojcem i Duchem Świętym Dobrotliwy, * Na wieki wieczne od nas słodko słynie, * Z serc naszych płynie. * I Matce Syna, bez grzechu poczętej, * Panience Świętej. Amen.

Pieśń III: Jezu, Sędzio Sprawiedliwy! * Bądź nam, proszę, miłościwy; * Kiedy przed Tobą staniemy, * Niech łaskawego ujrzymy.

Amen! Imię Jezus Święte, * U stworzenia wszego wzięte, * Niech nas do Nieba wprowadzi, * Między Świętymi posadzi. Amen.

Przy której rozmyślaj, jak Jezus Prawdziwy Sędzia wszystkich, przyjdzie przy skończeniu świata; jak wielka okaże się Jego Chwała i Sprawiedliwość; jak Wyrok Jego będzie nieodwołany na wieki; a potem mów:

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya.

Następujące poniższe zaś wierszyki dziesięć razy:

Jezusie, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami!

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

ANTYFONA.

Mężowie Galilejscy, czego stoicie spoglądając ku Niebu? Ten Pan Jezus, Który jest wzięty od was do Nieba, tak przyjdzie, jakoście Go widzieli idącego do Nieba.

V. Odtąd zobaczycie Syna Człowieczego,

R. Przychodzącego z Majestatem wielkim w obłokach Niebieskich,

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najmiłosierniejszy nasz Panie Jezu Chryste, Któremu Bóg Ojciec Niebieski wszystek Sąd oddał; upadamy pokornie przed Najświętszym Majestatem Twoim! abyś, gdy przyjdziesz nas grzesznych sądzić, nie raczył nas dla nieprawości naszych na wieczne zdawać potępienie, lecz dla Nieskończonego Miłosierdzia Twego i dla Imienia Twego Najświętszego, które bezustannie czcić i wielbić chcemy, wziął nas, słodki Odkupicielu, ku Chwale Twej Wiekuistej: gdzie z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg w Trójcy Przenajświętszej, żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Lub:

O Najmiłosierniejszy Jezu! gdy przyjdziesz sądzić nas grzesznych, nie chciej mnie potępiać, ale zlituj się nade mną i zbaw mnie. Amen.

Potem mówić:

Sto pięćdziesiąt tysięcy razy niech Cię… Lub: Niech Cię nieskończenie…

I dalej mówić:

błogosławią, Najsłodszy nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, wszystkie własności Bóstwa Twojego. Racz nam sprawić, dobrotliwy Panie, abyśmy przez Najwyższe Zasługi Twoje, mogli je w Niebie ze Wszystkimi Świętymi Twymi chwalić, błogosławić, i Ciebie oglądać przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

ANTYFONA NA ZAKOŃCZENIE.

 

O Jezu, Chwało nasza i Uwielbienie nasze! chcemy Cię wielbić i chwalić tak mocno, tak gorliwie, i ze wszystkich sił naszych, jako stworzenie Twoje wielbić Cię i chwalić może; chcemy Cię czcić i nad wszystko miłować, z taką żarliwością, stałością i pociechą, z jaką Cię czcili i miłowali Wybrani Twoi na ziemi, i z jaką czczą i miłują Ciebie, Jezu Najsłodszy, w nieustającej Chwale i Miłości Królestwa Niebieskiego Wszyscy Święci Twoi.

V. Błogosław Duszo moja Panu.

R. I wszystko co jest we mnie, Imieniowi Świętemu Jego.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. O Najsłodszy i Najłaskawszy Panie nasz, Jezu Chryste, Boże! przed Którym i najmniejsze serca ludzkiego poruszenie jest widome; prosimy Cię pokornie, Stwórco i Odkupicielu nasz, iżby serca nasze w bojaźni Twojej nieustannie strzeżone! Miłością Twoją gorejące, nie kryły w sobie żadnego grzechu i złości żadnej, i nigdy na Gniew Twój i karanie nie zasłużyły. Prosimy Cię, Panie nasz, przez Moc i Potęgę Najsłodszego Imienia Twego Jezus, Któremu z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym niech będzie cześć i Chwała na wieki wieków.

R. Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga Ojca.

Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus… itd.

PIEŚŃ PO RÓŻAŃCU

Jezu słodki zwiastowany, * Pannie Świętej z Nieba dany; * Pastuszkowie Go witają, * Króle, Mędrcy, cześć Mu dają.

Jezus Zakonu Korona, * Poznany od Symeona; * Święte Dzieciątko w Kościele, * Oświeca Nauczyciele.

Jezus się cudami wsławia, * Uczy, żywi, i uzdrawia; * Mocą swą moc świata znosi, * Swe Królestwo ludziom głosi.

Jezus na modlitwie mdleje, * Krew za nasze grzechy leje; * Śmiercią Krzyżową umiera. * Przez Krzyż Niebo nam otwiera.

Jezus zstąpił w piekieł kraje, * Śmierć pokonał, zmartwychwstaje, * I w Niebiosy doskonałą * Wznosi się Swą Boską Chwałą.

Jezus dar nowy udziela, * Śle Ducha Pocieszyciela; * Przez Anioły w Niebo wziętą * Koronuje Matkę Świętą.

Chwalmyż wśród czci wesela, * Imię słodkie, Zbawiciela: * Byśmy przez Nie w Jego Chwale, * Żyli wiecznie, doskonale. Amen.

 

PIEŚŃ DO PANA JEZUSA I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Najsłodszy Jezu, dla Imienia Twego, * Racz nas uchować od wszelkiego złego; * Przez gorzką Mękę i Krwi Twej rozlanie, * Odpuść nam grzechy Jezu Chryste Panie.

Racz strzec narody wiary chrześcijańskiej, * Od głodu, moru, i ręki pogańskiej. * Broń od złych przygód, przez Twoją obronę, * Wierne Twe ludy Tobie poświęcone.

Gdy życie będzie rozstawać się ze mną, * Bądź mi miłościw, zlituj się nade mną. * I Twojej, Matko, prosimy Przyczyny, * By Chrystus, Syn Twój, darował nam winy.

Jako nam wszystko możesz modlitwami, * U Syna zjednać: zlituj się nad nami; * Którzy Cię Twoim Różańcem błagamy, * Niech Miłosierdzia Jezusa doznamy. Amen.

Zakończenie Różańca.

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na nas i zostaje z nami na wieki. Amen.

A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

 

Hymn i psalmy o Najsłodszym Imieniu Jezus

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Hymn

O Jezu! Twoje wspomnienie * Daje sercu pocieszenie. * Nad miód i nad wszystko, Panie, * Słodsze z Tobą obcowanie.

Nic wyśpiewać wdzięczniejszego, * Nic usłyszeć weselszego. * Nic nie pomyśleć słodszego * Nad Ciebie, Syna Bożego.

Nadziejo pokutującym! * Jakżeś łaskawy proszącym, * Jakżeś dobry szukającym, * Cóż dopiero znajdującym?

Żaden język nie wypowie, * Żadna mowa nie wysłowi. * Kto Cię kocha, czuje, Panie, * Czym jest, Jezu, Twe kochanie.

Jezu, bądźże nam ochłodą, * Który masz być i nagrodą. * W Tobie niechaj mamy chwałę * Teraz i na wieczność całą.

I Psalm XCIX. Jubilate Deo omnis terri.

Antyfona. Na Imię Jezus… In Nomine Jesu…

Psalm 100/99/.

Wykrzykujcie Bogu wszystka ziemio: * służcie Panu z weselem.

Wchodźcie przed Oblicze Jego * z radością.

Wiedzcie, iż Pan Sam jest Bóg; On nas uczynił, * a nie my siebie.

Ludu Jego i owce Pastwiska Jego: wchodźcie w bramy Jego w wyznawaniu do sieni Jego, z pieśniami wyznawajcie Mu.

Chwalcie Imię Jego, boć słodki jest Pan,

Na wieki Miłosierdzie Jego; i aż od rodzaju do rodzaju Prawda Jego.

Chwała Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu….

Antyfona. Na Imię Jezusowe niech wszelkie kolano klęka niebiańskie, ziemskie i piekielne.

II Psalm XIX. Exaudiat te.

Antyfona. Ja zaś w Panu… Ego autem in Domino…

Psalm 20/19/.

Echo wołań twoich niech wysłucha Pan w dzień utrapienia; niechaj cię obroni Imię Boga Jakubą.

Niech ci ześle pomoc z miejsca świętego: a z Syonu niech cię broni.

Niechaj pomni na wszelką ofiarę twoją; a całopalna ofiara twoja niech tłusta będzie.

Niechaj ci da według serca twego; a wszelką radę twoją niech potwierdzi.

Rozweselimy się w wybawieniu twoim; a w Imię Boga naszego wielmożnymi się staniemy;

Niechajże wypełni Pan wszystkie prośby twoje; teraz poznałem, iż Pan wybawił pomazańca swego.

Niechaj go wysłucha z Nieba Swego Świętego: i zbawienie jest w silach Prawicy Jego.

Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają: ale my Imienia Pana Boga naszego wzywać będziemy.

Oni powiązani są i polegli: a myśmy powstali i podniesieni jesteśmy.

Panie zachowaj Króla: a wysłuchaj nas w dzień, w który Cię wzywać będziemy.

Chwała Ojcu…

Antyfona. Ja zaś w Panu weselić się będę, i radować się w Bogu Jezusie moim.

III. Psalm XI. Salvum me fac Domine.

Antyfona. Święte i straszne… Sanctum et terribile…

Psalm 12/11/.

Zbaw mnie, Panie! bo ustał święty; bo umniejszyły się prawdy między synami ludzkimi.

Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego; wargi zdradliwe w sercu i sercu mówili.

Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe: i język hardzie mówiący.

Którzy mówili, język nasz uwielmożniony: usta nasze za nami są, któż jest Panem naszym?

Dla nędzy niedostatecznych i dla wzdychania ubogich: teraz powstanę, mówi Pan.

Postawię w zbawieniu: śmiele będę poczynał z nim.

Słowa Pańskie, słowa czyste: srebro w ogniu doświadczone, próbowane ziemi, siedemkroć przeczyszczone.

Ty Panie zachowasz nas: i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.

W około niezbożni chodzą: według wysokości Twej uczyniłeś możne syny człowiecze.

Chwała Ojcu…

Antyfona. Święte i straszne Imię Jego; początek mądrości bojaźń Boga.

IV Psalm XII. Usquequo Domine.

Antyfona. Nazwiesz Imię Jego Jezus… Vocabis Nomen Ejus Jesus…

Psalm 13/12/.

U Ciebie Panie dokądże mnie zapominasz do końca? dokąd odwracasz Oblicze ode mnie?

Dokąd będę rozbierał rady w duszy mojej: frasunek w sercu moim przez dzień.

Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mną? Wejrzyj, a wysłuchaj mnie, Panie Boże mój.

Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął w śmierci: by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój, przemogłem go.

Którzy mnie trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję: ale ufam w miłosierdziu Twoim.

Rozraduje się serce moje w zbawieniu Twoim, będę śpiewał Panu, który mi dał dobra: i będę grał Imieniu Pana Najwyższego.

Chwała Ojcu…

Antyfona. Nazwiesz Imię Jego Jezus: On bowiem wybawi lud swój od grzechów ich.

V Psalm CXXVIII. Saepe expugnaverunt me.

Antyfona. Pragnęła dusza moja… Sitivit anima mea.

Psalm 129/128/.

Sam teraz niech powie Izrael: jak często walczyli na mnie od młodości mojej.

Często walczyli od młodości mojej na mnie: przecież mnie nie przemogli.

Na grzbiecie moim budowali grzesznicy:  przedłużali nieprawość swoją.

Pan Sprawiedliwy uciął szyję grzeszników: niech będą zawstydzeni i z powrotem obróceni wszyscy, którzy Syjon mają w nienawiści.

Niech będę jako trawa na dachu: która pierwej uschła, niźli ją wyrzucą.

Którą nie napełnił ręki swojej, który rżnie: ani łona swego ten, który snopy zbiera.

I nie rzekli, którzy mimo szli: Błogosławieństwo Pańskie nad wami: błogosławiliśmy wam w Imię Pańskie.

Chwała Ojcu…

Antyfona. Pragnęła dusza moja świętego Imienia Twego Panie.

Hymn

Jezu, Królu wielkiej Chwały, * Zwycięzco bardzo wspaniały, * Tyś w słodyczy niezrównany, * Cały od nas pożądany.

Do serc naszych kiedy wchodzisz * Wnet w nich światło prawdy rodzisz. * Marność świata z przed nas znika, * Miłość Twoja nas przenika.

Jezu, serc naszych słodkości, * Źródło żywe i światłości, * Tyś nad wszelkie pocieszenie, * I nad wszelkie upragnienie.

Jezusa wszyscy poznajcie, * O Miłość Jego błagajcie, * Miłości Jego szukajcie, * A szukając, nie pałajcie.

Niech Cię, Jezu, głos roznosi. * Niech Cię życie nasze głosi. * Niechaj Ogniem Twej Miłości * Serce pała i w wieczności. Amen.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Módlmy się. Boże, Który Jednorodzonego Syna Twego Zbawicielem rodzaju ludzkiego ustanowiłeś i Jezusem nazwać Go zaleciłeś, daj nam łaskawie, abyśmy wielbiąc Święte Imię Jego na ziemi, cieszyli się też oglądaniem Oblicza Jego na niebiosach. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Pięć psalmów o Najsłodszym Imieniu Jezus.

Źródło: Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

PSALM I.

Jezusa chwal wszystka ziemio! Psalm śpiewajcie Imieniowi Jego, dajcie Chwałę Majestatowi jego.

W Imieniu Jezus mieli ojcowie nasi nadzieję: mieli nadzieję i wyzwoleni są.

W Imieniu Jezus i my dokażemy wszystkiego: a on sam wniwecz obróci nieprzyjacioły nasze.

Spuść na Jezusa staranie twoje, a Ten cię sam wychowa: i nie da na wieki zbłądzić sprawiedliwemu.

W Ręce Twoje, Jezu, polecam ducha mego: odkupiłeś mnie, Panie Boże Prawdy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jako była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

PSALM II.

Wysłuchaj mnie, Jezu, albowiem łaskawe jest Miłosierdzie Twoje; Według wielkości Miłosierdzia Twego Imienia, wejrzyj na mnie.

Wysłuchaj mnie, Panie Jezu, w dzień ucisku mego: broń mnie Imię Boga Jakubowego.

Oto w sprawiedliwość Imienia Jezus stawam przed Obliczem Twoim, będę nasycony(a), gdy Chwała Twoja pokaże się.

Powstań, Panie, ratuj nas; i zbaw nas, Jezu dla Imienia Twego.

I będą się weselić wszyscy, którzy nadzieję mają w Imieniu Jezus, na wieki będą się radować, i będzie mieszkał w nich.

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

PSALM III.

Służcie Panu w bojaźni, i śpiewajcie Imieniowi Jezus drżący.

Sprawiedliwości ofiarę ofiarujcie, i miejcie nadzieję w Imieniu Jezus, mocą jego pokazał nam dobra.

Jeżeli powstanie przeciw mnie nawałność, w Imieniu Jezus ufać będę.

Jeżeli powstaną przeciwko mnie obozy! w Imieniu Jezus nie będzie się bało serce moje.

Zbaw lud Twój Jezu, i błogosław dziedzictwu Twemu, i rządź ich i wywyższaj ich na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

PSALM IV.

Wołałem(am) głosem moim do Pana Jezusa i wysłuchał mię.

O żywot prosiłem(am) Pana Jezusa, i dał mi długość dni aż na wieki wieków.

Pójdźcie a słuchajcie, a powiem wam wszystkim, którzy boicie się Jezusa, jakie rzeczy uczynił duszy mojej.

Uspokójcie się, a zobaczcie, iż jest Jezus Bogiem, będę wywyższony(a) na ziemi.

Żyje Pan Jezus i błogosławiony Bóg mój, i niechaj będzie wywyższony Bóg zdrowia mego.

Chęci moje Imieniu Jezus oddam przed wszystkimi narodami, droga w Imieniu Jezus śmierć Świętych Jego.

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

PSALM V.

Ozdobny urodą Jezus nad syny ludzkie, rozpłynęła się Łaska na ustach Jego.

Ozdobą Twoją, Jezu, i pięknością Twoją, pospiesz się, szczęśliwie postępuj i króluj.

Majestat Twój, Jezu, na wieki wieków, a rózga rządów, rózga Królestwa Twego.

Podał Jezus lud nam, narody pod nogi nasze.

Jako wosk, który płynie, zniesieni będą, ogień Imienia Jezus spadł na nich, i nie zobaczyli słońca.

Tak Cię będę wielbił(a), Jezu, przez czas żywota mego, w Imię Twoje podniosę ręce moje.

Niech będzie Imię Pana Jezusa błogosławione, teraz i na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi… itd.

 

 

Koronka do Najświętszego Imienia Jezus z prośbą w każdej potrzebie

Źródło: Panie, wysłuchaj modlitwę moją! – wybór modlitw z książek do nabożeństwa 1869

W której o pożądany w potrzebach swoich skutek, Majestat Boski, przy wielkiej nadziei otrzymania uprasza człowiek.

 

Ojcze Niebieski, Boże, Stwórco wszystkiego, Panie Wszechmogący, błagam Cię w zadośćuczynieniu i przez wszystkie Przenajświętsze Zasługi Najdroższej Męki i Krwi Syna Twojego, Zbawiciela świata, przez Zasługi Błogosławionej i Najświętszej Maryi Panny, przez zasługi Wszystkich Świętych i Aniołów Twoich, zaczynam tę koronkę, proszę Cię, błagam i żebrzę Litości Twojej, w Imię Najsłodsze Jezus, Syna Twego, racz mnie wysłuchać i wspomóc w tej mojej potrzebie… (wymień prośbę).

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Następnie siedem razy odmów nabożnie poniższe wezwanie:

Najsłodsze Imię Jezusa zmiłuj się nade mną, w tej potrzebie mojej.

Następnie stojąc odmów: Magnificat, czyli: Wielbi dusza moja Pana…

Potem mów klęcząc: Zdrowaś Marya…

Modlitwa do Matki Boskiej

Najświętsza Maryo Panno, Matko Miłosierdzia, Matko strapionych, Pocieszycielko wszystkich w Tobie ufających! proszę Cię przez Święte i nienaruszone Panieństwo Twoje, przez Najsłodsze Imię Syna Twego Jezus i Serce Jego Przenajświętsze, módl się i przyczyń się za mną grzesznym (grzeszną), a racz mnie pocieszyć w tej potrzebie mojej. Amen.

Ofiarowanie Koronki

Najsłodszy i Najmiłosierniejszy Jezu, ofiaruję Tobie to pokorne błaganie serca mego, przez Najłaskawsze Imię Twoje Jezus, a proszę Cię o wysłuchanie modlitwy mojej i Zmiłowanie Twe Boskie nade mną, Który rzekłeś w Miłosierdziu Twoim: „Jeżeli Mnie o co prosić będziecie w Imię Moje, to uczynię”.

O Boże nasz! Litości niewysławiona, proszę Cię z największą ufnością i wiarą, Który wszystko możesz, Panie Wszechmogący, wysłuchaj mnie w tej potrzebie mojej. A Ciebie, Panno Przeczysta, Niepokalana, Matko Miłosierdzia, Pocieszycielko i Opiekunko nasza, przez Niepokalane Poczęcie Twoje, przez Miłość Trójcy Przenajświętszej, błagam Macierzyńskiej Litości Twojej, módl się za mnie niegodnego grzesznika (za mną niegodną grzesznicę) w tej potrzebie mojej, a racz mi zjednać Łaskę i pomoc Syna Twego, Któremu z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym niech będzie cześć, Chwała i dziękczynienie, teraz i zawsze, i po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Koronka o słodkiej Miłości Boskiej, złożona z trzech dziesiątków odpowiedzi Panu Jezusowi.

Źródło: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Pierwszy dziesiątek.

Pytanie Pana Jezusa do duszy ludzkiej.

Duszo Krwią Moją tak drogo odkupiona, czy mnie też kochasz?

Odpowiedź duszy Panu Jezusowi.

 1. Najśliczniejszy Panie Jezu Chryste! miłuję Cię nad to wszystko, co może być na Niebie i na ziemi najpiękniejszego; Ty jednak obrzydź mi marności próżne, abym Cię tym więcej miłowała.
 2. Najsłodszy Panie Jezu Chryste! miłuję Cię nad wszystkie pomyślne słodkości i smaki; Ty jednak osłabiaj mi apetyt do zbytnich napojów i potraw, abym Cię tym bardziej miłowała.
 3. Najmilszy i serdeczny Panie Jezu Chryste! miłuję Cię nad wszystkie najprzedniejsze kwiaty i balsamowe zapachy; Ty jednak daj zmysłom moim w wonnościach ziemskich pomiarkowanie, abym Cię tym rozkoszniej miłowała.
 4. Najwdzięczniejszy Panie Jezu Chryste! miłuję Cię nad wszystkie Anielskie i ludzkie melodyjne muzyki; Ty jednak brzmij mi najwięcej w uszach i w sercu moim głosem Twoim, abym Cię tym powabniej miłowała.
 5. Najrozkoszniejszy Panie Jezu Chryste! miłuję Cię nad wszystkie tak zakazane, jako i nie zakazane rozkosze; Ty jednak nie wychodź z serca, ani z myśli moich, abym Cię tym chętniej miłowała.
 6. Najukochańszy Panie Jezu Chryste! miłuję Cię nad wszystkie doczesne ciała i zmysłów moich wygody; Ty jednak Miłością Twoją wypal we mnie wszystkie obce nikczemności, abym Cię tym ochotniej miłowała.
 7. Najbogatszy w Łaskach Świętych, Panie Jezu Chryste! miłuję Cię nad wszystkie całej wieczności skarby i dostatki; Ty jednak stanowi memu przyzwoitymi tak mnie opatruj potrzebami, abym Cię tym godniej miłowała.
 8. Najmocniejszy Panie Jezu Chryste! miłuję Cię nad wszystkie siły i zdrowie moje; Ty jednak dodawaj mi mocy i takiej czerstwości, abym Cię tym zdolniej miłowała.
 9. Najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste, jedyna miłości moja! miłuję Cię nad życie i duszę moją; Ty jednak tak mi przedłużaj dni żywota mojego, abym Cię jak najdłużej i na wieki miłowała.
 10. Najpożądańszy Panie Jezu Chryste! miłuję Cię nad wszystko to, co tylko serce moje pożądać może; Ty jednak spraw to, abym niczego prócz Ciebie nie pożądała. Amen.

Drugi dziesiątek.

Pytanie Pana Jezusa do duszy ludzkiej.

Duszo Krwią Moją tak drogo odkupiona, czy mnie też miłujesz?

Odpowiedź duszy Panu Jezusowi.

 1. Jezu najżyczliwszy! a któżby Cię nie miłował, tak szczerego Przyjaciela? Ja Ciebie miłuję ze wszystkiej pamięci mojej, i nigdy o Tobie zapomnieć nie mogę.
 2. Jezu Najmiłościwszy! a któżby Cię nie miłował tak Dobrego Ojca? Ja Ciebie miłuję ze wszystkich myśli moich, i nigdy Twojego około mnie starania z uwagi mojej nie wyrzucę.
 3. Jezu Najmiłosierniejszy! a któżby Cię nie miłował tak wiernego Opiekuna? Ja Ciebie miłuję z całego serca mojego, i nigdy Cię z niego nie wypuszczę.
 4. Jezu Najmiłościwszy! a któżby Cię nie miłował tak wielkiego Dobrodzieja? Ja Ciebie miłuję wszystką mocą ciała i duszy mojej, i nigdy stóp Twoich nie odstąpię.
 5. Jezu Najchwalebniejszy! a któżby Cię nie miłował tak drogiego ludzi Odkupiciela? Ja Ciebie miłuję nad wszystkich krewnych, przyjaciół i dobrodziejów moich, I za Najświętszą Mękę Twoją zawsze wdzięczną być pragnę.
 6. Jezu najpocieszniejszy! a któżby Cię nie miłował tak życzliwego Oblubieńca? Ja Ciebie miłuję więcej, niż ojca i matkę moją, i że ci w tej miłości stateczną będę, szczerze obiecuję.
 7. Jezu najbłogosławieńszy! a któżby Cię nie miłował tak niewinnego Baranka? Ja Ciebie miłuję nad wszystkie szczęśliwości i stworzone pociechy, ale również z Tobą się cieszyć na wieki sobie życzę.
 8. Jezu najmożniejszy! a któżby Cię nie miłował tak dostatniego Pana? Ja Ciebie tak gorąco, tak wysoko miłuję, że dla Twej Miłości, jeżeli Ty każesz, Niebu samego odstępuję.
 9. Jezu najpokorniejszy! a któżby Cię nie miłował tak Wszechmocnego Boga? Ja Ciebie z taką słodkością i odwagą miłuję, że dla Twej Słodkości (byłeś się ode mnie nie oddalał), i w samo piekło skoczyć gotowani.
 10. Jezu najpiękniejszy! a któżby Cię nie miłował tak słodkiego Jezusa? Ja Ciebie nie dla zarobku wiecznej zapłaty, ani dla bojaźni ognistej kary, ale dla Twojej szczególnej Dobroci, nad wszystkie pomyślne nagrody i stworzone rozkoszy miłuję. Amen.

Trzeci dziesiątek.

Pytanie Pana Jezusa do duszy ludzkiej:

Duszo Krwią Moją tak drogo odkupiona, czy mnie też miłujesz?

Odpowiedź duszy Panu Jezusowi:

 1. Miłuję Cię i kochać pragnę, o dobrotliwy Jezu! większą miłością, aniżeli Cię Niebo z rozkoszami swymi, świat z ozdobami swymi kocha i miłuje, a to dla samej niesłychanej wdzięczności Twojej.
 2. Miłuję Cię i kochać pragnę, o dobrotliwy Jezu! większą miłością, aniżeli Cię wszystkie niewinne Święte Panny kochały i miłowały, a to dla samej największej czystości Twojej.
 3. Miłuję Cię i kochać pragnę, o Dobrotliwy Jezu! większą miłością, aniżeli Cię wszyscy najdoskonalsi Święci Wyznawcy kochali i miłowali, a to dla samej niewymownej Doskonałości Twojej.
 4. Miłuję Cię i kochać pragnę, o Dobrotliwy Jezu! większą miłością, aniżeli Cię wszystką odwagą swoją Święci Męczennicy kochali i miłowali, a to dla samej Łaskawości Twojej.
 5. Miłuję Cię i kochać pragnę, o Dobrotliwy Jezu! większą miłością, aniżeli Cię Wszyscy Apostołowie i Uczniowie Twoi kochali i miłowali, a to dla samej Najwyższej Godności Twojej.
 6. Miłuję Cię i kochać pragnę, o Dobrotliwy Jezu! większą miłością, aniżeli Cię Wszyscy Duchowie Niebiescy, Cherubinowie i Serafinowie kochają i miłują, a to dla samej Niepojętej Świętości Twojej.
 7. Miłuję Cię i kochać pragnę, o Dobrotliwy Jezu! większą miłością, aniżeli Cię miłuje i kocha wszystko niebieskie w górnym Syonie Zgromadzenie, a to dla samej Wiecznej Szczęśliwości Twojej.
 8. Miłuję Cię i kochać pragnę, o Dobrotliwy Jezu! taką, bo większą nie mogę, Miłością, jaką Cię kochała i miłowała Najświętsza Matka Twoja, a to dla samej ku grzesznikom uprzejmości Twojej.
 9. Miłuję Cię i kochać pragnę, o Dobrotliwy Jezu! taką miłością, lubo to nie podobna, jakąś Ty duszę moją umiłował, kiedyś tyle kosztu Krwi Twojej Najświętszej dla niej wyszafował, a to dla samej Niepojętej Miłości Twojej.
 10. Miłuję Cię i kochać pragnę, o Dobrotliwy Jezu! taką miłością, jaką Ciebie samego Bóg Ojciec i Duch Święty kocha, i Ty Onychże kochasz; ale że i to wszystkie stworzone siły przechodzi, przeto proszę Cię, abyś Ty Sam Sobie Swoją Miłością za mnie nagrodzić, i tę moją szczerą chęć wdzięcznie do Serca Swego przyjąć raczył, a to dla samej Niezgłębionej Dobroci Twojej. Amen.

Zakończenie.

O Najmiłościwszy Jezu! niechże mnie od tej ku Tobie Miłości ani Anioł, ani niebo, ani rozkosz, ani miecz, ani ogień, ani śmierć, ani piekło, ani żadne stworzenie nie rozdziela na wieki. Jezu kochany! nieoszacowanym jesteś skarbem moim; zamknijże mnie w Tobie. Jezu rozkoszny! jesteś nieprzebranym słodkości prawdziwych morzem, utopże mnie w Tobie na wieki. Amen.

 

 

 Koronka Kamedulska o Panu naszym Jezusie Chrystusie.

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Koronka ta poświęcona jest na cześć Pana Jezusa.

Składa się z 33 Ojcze nasz na pamiątkę i dla uczczenia 33 lat Życia Pana Jezusa na ziemi, z dodaniem 5 Zdrowaś Marya do Pięciu Ran Przenajświętszych. Koronka ta ułożoną, została przez świętobliwego Kamedułę Bł. Michała. Prawo nadawania odpustów tym Koronkom przysługuje tylko O.O. Kamedułom lub innym kapłanom, którzy do tego przez nich zostali upoważnieni.

Przed rozpoczęciem budzi się akt żalu za grzechy, potem odmawia się trzy części, z których każda złożona jest z 1 Zdrowaś Marya i 10 Ojcze nasz.

Gdy się odmawia za dusze zmarłych, dodaje się w końcu każdej części: Wieczny odpoczynek itd. Czwarta część składa się z 1 Zdrowaś Marya, 3  Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Marya i Wierzę.

Nie potrzeba dodawać: Chwała Ojcu na końcu każdej części. Odmawiając tę Koronkę, rozmyślać należy według uzdolnienia Tajemnice Życia Pana Jezusa. Jednakowoż niema obowiązku odczytywać lub odmawiać tych krótkich uwag, które dodajemy dla dogodności osób, pragnących z nich korzystać.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA. Życie ukryte Pana Jezusa przez lat 30.

 

Zwiastowanie.

Archanioł Gabryel zwiastuje Najświętszej Pannie Wcielenie Słowa Bożego, spełnić się mające w Jej przeczystym Łonie. – Zdrowaś Marya.

 1. Narodzenie Pana Jezusa. Syn Boży, stawszy się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i złożon jest w żłobie. Ojcze nasz…
 2. Śpiew Aniołów. Aniołowie weselący się śpiewają Mu: Chwała na wysokości Bogu. Ojcze nasz…
 3. Hołd pasterzy. Pastuszkowie uwiadomieni przez Aniołów, cześć Mu oddawają. Ojcze nasz…
 4. Obrzezanie Pana Jezusa. Ósmego dnia po Narodzeniu obrzezan jest, i dane Mu jest Przenajświętsze Imię Jezus. Ojcze nasz…
 5. Adoracja Trzech Króli. Królowie Mędrcy przyszli Mu się pokłonić, ofiarując złoto, kadzidło i mirrę. Ojcze nasz…
 6. Ofiarowanie w Świątyni. Ofiarowan jest w kościele, i tam przez Proroctwa Zbawicielem świata obwieszczan. Ojcze nasz…
 7. Ucieczka do Egiptu. Przed prześladowaniem Herodowym do Egiptu schroniony. Ojcze nasz…
 8. Rzeź niewiniątek. Nie znaleziony przez Heroda, w rzezi niewiniątek miał być zabity. Ojcze nasz…
 9. Powrót do Nazaretu. Po śmierci Heroda przez Józefa i Maryą do ojczyzny odniesiony. Ojcze nasz…
 10. Dwunastoletni Jezus w Świątyni. Z doktorami w kościele rozprawia, mając lat dwanaście. Ojcze nasz…

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek.

CZĘŚĆ DRUGA. Życie czynne Pana Jezusa przez lat 3.

Posłuszeństwo Pana Jezusa dla Maryi i Józefa Świętego.

Jezus najposłuszniejszy Matce Swej i Józefowi. Zdrowaś Marya…

 1. Chrzest w Jordanie. Gdy miał lat trzydzieści, przez Św. Jana ochrzczon jest w Jordanie. Ojcze nasz…
 2. Post i kuszenie na pustyni. Pości przez dni czterdzieści na pustyni i szatana kusiciela zwycięża. Ojcze nasz…
 3. Ogłaszanie Ewangelii. Przykładem i słowem uczy prawdy żywota wiecznego. Ojcze nasz…
 4. Powołanie Apostołów. Woła ze sobą uczniów Swoich, którzy wszystko opuszczają, aby iść za Nim. Ojcze nasz…
 5. Pierwszy Cud w Kanie. Spełnia pierwszy Cud Swój; wodę na wino przemieniając. Ojcze nasz…
 6. Wyleczenie chorych, ślepych itd. Uzdrawia chorych, leczy chromych, oczyszcza trędowatych, otwiera uszy głuchym, oczy ślepym, wskrzesza umarłych. Ojcze nasz…
 7. Nawrócenie grzeszników i łaskawe obcowanie z nimi. Nawraca grzeszników i grzesznice, i grzechy im odpuszcza. Ojcze nasz…
 8. Strofowanie prześladujących żydów. Przez żydów na śmierć prześladowany, nie mści się nad nimi, lecz słodko upomina ich. Ojcze nasz…
 9. Przemienienie na Taborze. Przemienia się na Górze Tabor wobec Piotra, Jakuba i Jana. Ojcze nasz…
 10. Wstęp do Jeruzalem i oczyszczenie Świątyni. Wjeżdża w tryumfie do Jerozolimy, siedząc na osiołku i wygania przekupnie z kościoła. Ojcze nasz…

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek.

 

CZĘŚĆ TRZECIA. Na uczczenie Męki Pańskiej.

Pożegnanie Jezusa z Maryą przed Męką. Zdrowaś Marya…

 1. Ostatnia Wieczerza i mycie nóg. Obchodzi Ostatnią Wieczerzę Paschy i uczniom Swoim nogi umywa. Ojcze nasz…
 2. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Ustanawia Przenajświętszy Sakrament. Ojcze nasz…
 3. Jezus w Ogrójcu. Modląc się w Ogrójcu, Krwią się poci, i od Anioła pociechę przyjmuje. Ojcze nasz…
 4. Zdrada i pojmanie. Przez Judasza pocałunkiem wydany i przez niecnych oprawców jako złoczyńca wydany.
 5. Fałszywe oskarżenie, bicie w Twarz i inne krzywdy na sądzie. We czterech sądach fałszywie oskarżony, policzkowany, oplwany i innymi zniewagami okryty. Ojcze nasz…
 6. Zaparcie się Piotra i rozpacz Judasza. Na Piotra, który się Go był po trzykroć już zaparł, litośnie spogląda i ku Sobie go nawraca; gdy tymczasem Judasz w rozpaczy obwiesił się i zatracił wiecznie. Ojcze nasz…
 7. Biczowanie Pana Jezusa. Do słupa uwiązany, i najokrutniej biczowany. Ojcze nasz…
 8. Cierniem Ukoronowanie. Cierniem ukoronowany i ukazany ludowi jako „Oto Człowiek”, który w swej wściekłości woła: ukrzyżuj! ukrzyżuj! Ojcze nasz…
 9. Niesienie Krzyża. Na śmierć skazany, dźwiga wśród największych boleści ciężki Krzyż Swój na Górę Kalwarię. Ojcze nasz…
 10. Śmierć na Krzyżu, otwarcie Boku i pogrzeb. Między dwoma łotrami ukrzyżowany, po trzygodzinnym konaniu umiera; po Śmierci włócznią w Bok ugodzony; potem zdjęty z Krzyża, i pogrzebiony. Ojcze nasz…

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek.

 

CZĘŚĆ CZWARTA. Na uczczenie Pana Jezusa: od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia.

 

Jezus ukazuje się Matce Swojej po Zmartwychwstaniu. Jezus trzeciego dnia z martwych powstawszy, nawiedził najpierw Matkę Swą Najświętszą. Zdrowaś Marya…

 1. Ukazuje się trzem niewiastom świętym. Ukazał się niewiastom świętym, i polecił im, by oznajmiły uczniom Jego, iż Go widziały Zmartwychwstałego. Ojcze nasz…
 2. Ukazuje się uczniom, którym pokazuje Rany. Ukazał się też uczniom Swoim, i Rany im Swoje Przenajświętsze okazał, a Tomasz rzekł, aby się ich dotknął. Ojcze nasz…
 3. Wniebowstąpienie. Czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu, błogosławiąc Najświętszą Matkę Swoją i wszystkich uczniów Swoich, wstępuje na Niebiosa. Ojcze nasz

Prośba do Maryi o błogosławieństwo Jezusa dla nas teraz i na godzinę śmierci. Prośmy Najświętszej Panny, by i nam wybłagała błogosławieństwo u Boskiego Syna Swego, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Marya.

Chwała Ojcu lub Wieczny odpoczynek.

Na cześć Świętych Apostołów. Wierzę w Boga…

ODPUSTY:

Tej Koronce są różne odpusty nadane przez Leona X, Grzegorza XIV, Sykstusa V. Klemens X potwierdził je brewem d. 20 lipca 1674.

Za odmówienie tej Koronki:

1.° Odpust 200 lat po Spowiedzi, albo kto ma postanowienie spowiadania się.

2.° Odpust 150 lat, kto ma przy sobie tę Koronkę: za odmówienie jej w poniedziałek, w środę, w piątek i we wszystkie Święta uroczyste, po Spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej.

3.° Odpust zupełny w którykolwiek dzień roku, kto ma zwyczaj odmawiania jej cztery razy na tydzień. Warunki: Spowiedź i Komunia Święta.

4.° Odpust zupełny raz w miesiąc, kto przez jeden miesiąc codziennie ją odmawiał. Warunki: Spowiedź, Komunia Św. i modlitwa na zwykłe intencje.

5.° Odpust zupełny w godzinę śmierci dla chorych, mających tę Koronkę przy sobie i odmawiających ją podczas choroby w intencji, aby odpust ten uzyskać. Warunki: Spowiedź i wezwanie Imienia Jezus ustami, albo przynajmniej sercem.

Gdyby chory wyzdrowiał, zyskałby jednak: Odpust 200 lat.

6.° Odpust zupełny w każdy piątek miesiąca marca. Warunki: Spowiedź, Komunia Św. i codzienne odmawianie Koronki.

(Leon XII, Dekr. Św. Kongr. Odp. d. 11 sierp. 1824).

Inne odpusty.

1.° 200 dni zyskuje, kto mając przy sobie tę Koronkę, wzywa Imienia Jezus, czyni rachunek sumienia i odmawia potem z żalem: 3 Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za pomyślność Kościoła.

2.° 20 lat, kto po uczynionym rachunku sumienia i Spowiedzi pomodli się na intencję Papieża.

3.° 10 lat, kto mając przy sobie Koronkę, wykona jak i dobry uczynek duchowy lub zewnętrzny na cześć Zbawiciela, Matki Boskiej albo jakiegokolwiek Świętego, albo na pożytek bliźniego.

4.° 20 lat, kto w dni, w których odprawiają się w Rzymie stacje, nie będąc tam , a mając przy sobie rzeczoną Koronkę, spowiada się, komunikuje i nawiedza jakikolwiek kościół. Nie mogący odwiedzić kościoła winien odmawiać: Koronką, Siedem Psalmów Pokutnych i Litanię do Wszystkich Świętych z modlitwami. Zyskają te odpusty i osoby będące w Rzymie, ale nie mogące, dla słusznych przyczyn, odwiedzać kościołów tamże oznaczonych.

(Klemens X, brewem z d. 20 lipca 1674).

 

 

Koronka Życia Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego

Źródło: Harmonija duchowna. Oddz. 1 1850

Uczyniwszy poprzedniczo prawdziwy akt skruchy, który powinien się czynić więcej sercem, aniżeli usty, tak się zaczyna koronka.

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWA.

Ojcze Miłosierdzia Najłaskawszy, i Boże wszelkiej pociechy, który z obfitości Miłosierdzia i Miłości Twojej, dałeś nam Jednorodzonego i Najukochańszego Syna Twojego, aby wszelki, który wierzy w Niego nie ginął, ale miał żywot wieczny: pobłogosław mi proszę do odmawiania koronki lat i Życia Najświętszego, tegoż ukochanego Syna Twojego; aby usta moje i serce napełnione zostały obfitą Łaską Twoją, do rozważania godnie i nabożnie pamiątki prac i boleści Jego; którą ja ofiarować zamyślam, na wieczną Imienia Twojego Najświętszego Chwałę, na mój i całego Kościoła Wojującego pożytek, w zjednoczeniu najdoskonalszej Jego pilności, i najgorętszej miłości, z którą cię za nas tenże Syn Twój prosił na ziemi. Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

PIERWSZY DZIESIĄTEK.

Tajemnice najpożądaiiszego Przyjścia na świat Pana Jezusa.

MODLITWA.

O! zwierciadło bez zmazy, najświętsza Panno Marya, proszę Cię przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa Syna Twego najukochańszego, Któregoś za Zwiastowaniem Anielskim z Ducha Świętego poczęła, i w Najczystszym Żywocie Swoim dziewięć miesięcy nosiła, i bez naruszenia Panieństwa zrodziła, troskliwie wypielęgnowała i wychowała: uproś mi u Niego grzechów moich odpuszczenie, serca i ciała doskonałą czystość, abym był z liczby owych dusz, w których Syn Twój Najmilszy łaskaw jest przemieszkiwać.

Zdrowaś Marya, etc.

O! Jezu słodki serca mojego! przez nieograniczoną Miłość Twoją, która cię z nieba ściągnęła w żywot panieński: zstąp do serca mego przez Łaskę Twoją, i uczyń mnie jedynym na wieki z tobą. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu źródło wszelkiej Świętości przez ową Łaskę, z którą nawiedzając Elżbietę, Jana w żywocie jej poświęciłeś, poświęć serce moje, a wyrzuciwszy z niego wszelką nieprawość, napełnij go Łaską Twoją. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, Słowo, które dla nas stało się Ciałem! przez najuboższe twoje w Betlejemskiej stajni Narodzenie! Spraw, aby nowe według ciała Twoje Narodzenie, od zastarzałego grzechu jarzma mnie uwolniło. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu pokornych wywyższenie, przez twoje ubożuchnym pasterzom Anielskim śpiewaniem objawienie się; uczyń mnie ubogim i prostym w Duchu, abym Łaski Twojej, którą pokornym dajesz, stał się godnym. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, którego Imię jest nad wszystko Imię przez Twoje najniewinniejsze Obrzezanie, i najsłodszego Imienia Jezus włożenie; oderwij serce moje od wszystkiego, abym wszelkim stworzeniem gardził, a Ciebie nad wszystko szacował. Amen.

Ojcze nasz etc.

O Jezu, jasności światła wiecznego! przez Twoje od Trzech Mędrców za przewodnictwem Gwiazdy, głębokie uczczenie; oświeć duszę moją, i przyozdób ją prawdziwym ciebie, i mnie samego poznaniem. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu światłości na objawienie narodów! przez twoje w kościele Salomonowym ofiarowanie; naucz mnie czynić Wolę Twoją, abym się zawsze tobie doskonale poświęcał i oddawał. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu ucieczko nasza, przez Twoją w prześladowaniu Heroda do Egiptu ucieczkę, pozwól, abym wszystkiego, co mnie od ciebie odwraca unikał, a wszelkim utrapieniu Tobie samemu się podobał. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu mądrości, któraś wyszła z ust Najwyższego! przez twoje wśród doktorów znalezienie; spraw, abym cię najgorętszym zawsze pragnieniem szukał, i z znalezionego tu i na wieki cieszył się. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu w pracach do młodości twojej! przez najpokorniejsze rodzicom twoim poddanie się; spraw, abym się wszystkim chętnie dla ciebie poddawał, a nie znanym i wzgardzonym być pragnął. Amen.

Ojcze nasz etc.

DRUGI DZIESIĄTEK.

Tajemnice Najświętszego Obcowania na świecie Pana Jezusa.

Modlitwa

O! najrozkoszniejszy Bóstwa Przybytku, Najczystsza Panno Marya! proszę Cię przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa Syna Twojego najukochańszego, Który dla mego i całego świata zbawienia przez rozmaite prace, posty, podróże, opowiadania Nauk, prześladowań znoszenia, udręczonym być raczył, uproś mi od Niego, abym dla jego miłości, i zbawienia duszy mojej, wszelkie prace chętnie przyjmował i w dobrych uczynkach aż do końca życia przez Jego Łaskę wytrwał. Amen.

Zdrowaś Marya etc.

O! Jezu Baranku bez zmazy! Przez Twój w Jordanie Chrzest, z rąk Jana przejęty, oczyść doskonale duszę moją, i przywróć mi niewinność, którąś mi na Chrzcie Świętym nadał. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, pokarmie wybranych! Przez twój post czterdziestodniowy na pustyni zachowany; daj mi tę Łaskę, abym wśród uciech świata, dla ciebie się umartwił, i żebyś Ty był jedyną rozkoszą i pragnieniem serca mego. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu Drogo, Prawdo i Żywocie! przez Twoje uczniów powołanie, uczyń mnie być posłusznym Głosowi Twemu, i drogi Przykazań Twoich szczęśliwie dokonać. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu prawdziwa latorośli! Przez Twoje w Kanie Galilejskiej wody w wino przemienienie, zagrzej oziębłe serce moje gorącym duchem nabożeństwa, i zapal Miłością Twoją. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu nadziejo grzeszników! przez Najłaskawsze Twoje z grzesznikami przestawanie, i Ojcowskie ich przyjmowanie; przyjmij mnie przychodzącego do ciebie, i spraw: aby gdzie obfitowała nieprawość, tam obfitowała Twoja Łaska. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu lekarstwo zbawienia! przez twoje chorych i źle się mających leczenie uzdrów duszę moją, bo Tobie zgrzeszyłem, i ożywiaj ją żywotną Łaską Twoją. Amen.

Ojcze nasz etc.

O Jezu, któremu dana jest wielka Władza na Niebie i na ziemi? Przez Twoje przedziwne na świecie Dzieła i Cuda; wszelkie przeciwności od nas odwróć, a do wspomożenia nas, Prawicą Majestatu Twego rozciągnij. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu Jasności Chwały Ojcowskiej! przez najchwalebniejsze twoje na górze Tabor przemienienie, daj, abym się tu w Ciebie doskonale zamienił, a potem uwielbioną Twarzą zasłużył Cię oglądać. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, Królu Izraela najcichszy! Przez Twój zwycięski wjazd do miasta Jerozolimskiego: naucz mnie, próżnymi świata uciechami, i honorami pogardzać, Ciebie zaś drogą pokory i wzgardy naśladować. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, Chlebie Anielski! przez Twoje na Ostatniej Wieczerzy Najświętszego Ciała i Krwi Twojej Sakramentu postanowienie; spraw, aby duszy mojej, ten żywotny Ciała Twego Sakrament, jedynie smakował, z Tobą ją najściślej łączył. Amen.

Ojcze nasz etc.

TRZECI DZIESIĄTEK

Tajemnice Najsmutniejszego Odejścia z światy Pana Jezusa.

O! Marya, morze gorzkości i boleści; proszę Cię przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa; Syna Twego najukochańszego nad którym w Jego Męce i najzelżywszej śmierci, najżałośliwszym sercem tak ubolewałaś, że Duszę Twoją miecz boleści przeniknął; uproś mi od Niego, w Twoich i Syna Twego Boleściach serdeczne politowanie i na krzyżu utrapienia z Miłości Jego, aż do końca życia wytrwanie. Amen.

Zdrowaś Marya etc.

O! Jezu, mój Opiekunie dusz! przez Twoją w Ogrodzie Oliwnym modlitwę i krwawy pot w zgonie: spraw, abym kielich jakiejkolwiek przykrości, dla Miłości Twojej, chętnie przyjmował i spełniał, a w zgonie śmierci mojej Łaską Twoją był wspomożony. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, cichego i pokornego Serca! przez Twoje najłagodniejsze do pocałowania Judasza zdrajcy skłonienie; uwolnij mnie od wszelkiej obłudy, a daj mi nieprzyjaciół miłość, i nie odwracaj Twarzy Twojej ode mnie na wieki. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, najmocniejszy Samsonie! Przez Twoje od żołnierzy w Ogrodzie pojmanie; uwolnij mnie z wszelkich więzów grzechu, a najmocniejszymi Twojej Miłości więzami skrępuj duszę moją. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, piękny urodą nad syny ludzkie! przez Twoje oskarżenie przed Annaszem i Kajfaszem, przez policzki i więzienie nocy owej najprzykrzejsze, dozwól; abym tu raczej był zawstydzony i wzgardzony, dla Ciebie, a potem od nocy i zawstydzenia wiecznego, był uwolniony Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, zwierciadło niewinności! przez Twoje powtórzone przed Piłatem oskarżenie, i przed Herodem w białej szacie wyśmianie; daj abym grzechy moje poznał i wyznał, innych wymawiał i wszystkim przebaczał, a na Ostatnim Sądzie Twoim wolny został od naigrawań i oskarżeń czartowskich. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, kwiecie wstydliwości! Przez Twoje w ratuszu Piłata najhaniebniejsze obnażenie i najokrutniejsze ubiczowanie; pokryj proszę Nieskończonymi Zasługami Twoimi, nagość duszy mojej, a bicze Gniewu Twego, teraz i na wieki odwróć ode mnie. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, na Którego patrzeć pragną Aniołowie! przez Twoje cierniowe ukoronowanie, i szyderskie od żołnierzy pozdrowienie; spraw bym wszystkie świata tego przeciwności cierpliwie z Miłości Twojej znosił, i pod głową zranioną nie był członkiem pieszczonym. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu jako Baranek na zabicie prowadzony! przez Twoje najniesprawiedliwsze na krzyż potępienie, i tegoż krzyża dźwiganie; dozwól; abym o wszystkich dobrze trzymał przeciwne innych o mnie zdania w cichości ducha znosił, a krzyż mój niosąc, w Twoje Ślady wstępował. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, Boże panujący w narodach, od krzyża! przez Twoje Ukrzyżowanie, i po trzech godzinnych niezmiernych boleściach, śmierci krzyżowej dokonanie; przybij serce moje do Twojego Krzyża, i spraw, żebym dla Ciebie wszystkiemu umarł, tobie samemu żył, i nic nie umiał i nie kochał, tylko Ciebie Jezusa dla mnie Ukrzyżowanego. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu pierworodny między umarłymi! przez Twoje z krzyża na Łono Męki Najświętszej złożenie i pogrzebanie; złóż na łonie serca mego nieustanną Matki Twojej pamięć, abym w Ranach Twoich pogrzebany, żył ja, już nie ja, ale Ty żebyś żył we mnie, o życie moje. Amen.

Ojcze nasz etc.

DOKOŃCZENIE

Tajemnice Najchwalebniejszego Uwielbienia Pana Jezusa.

Modlitwa

O! Raju rozkoszy! Najmiłościwsza Panno Marya; proszę Cię przez najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, Syna Twojego najukochańszego; Który pokonawszy śmierć, z martwych powstał, i Tobie się najpierw chwalebny pokazał, a przy Wniebowstąpieniu Swoim, i Ducha Świętego Zesłaniu, niewypowiedzianą radością Serce Twoje napełnił; uproś mi od Niego szczęśliwe pokus i utrapień zwycięstwo, rzeczy niebieskich miłość, i Darów Ducha Świętego Źródło ożywiające i niewyczerpane. Amen.

Zdrowaś Marya etc.

O! Jezu, Zwycięzco i Lwie z pokolenia Judy! przez Twoje od umarłych chwalebne Zmartwychwstanie, spraw, abym w nowości życia z Tobą powstawszy, szukał i pragnął dóbr owych, które są wyżej, nie tych, które są na ziemi. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu Boże z wesołym śpiewaniem Aniołów, opuszczający ziemię, przez zwycięskie Twoje w Niebo wstąpienie, pociągnij serce moje za Tobą, abym myślą i duchem w Niebiesiech z Tobą zawsze mieszkał. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Jezu, Prawdo Wieczna! przez Najmiłościwsze Ducha Świętego, Któregoś Uczniom Twoim obiecał, zesłanie; napełnij mnie mocą z wysoka, abym oderwany od wszelkich świata uciech, duchownych radości Łaskę, zasłużył pozyskać. Amen.

Ojcze nasz etc.

O! Królowa Nieba i ziemi, Najchwalebniejsza Panno Marya! proszę Cię przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa Syna Twojego najukochańszego, Który Cię w Niebo wziętą z Ojcem i Duchem Świętym koroną Chwały uwieńczył; uproś mi od Niego, abym w Jego Łasce szczęśliwym zgonem z tego świata schodząc, wiecznego życia dziedzictwo mógł otrzymać. Amen.

1 Zdrowaś Marya. 1 Wierzę w Boga Ojca. etc. Potem na cześć pięć Ran Pana Jezusa Zbawiciela naszego; pięć Zdrowaś Marya, etc.

Ofiarowanie Koronki.

Przyjmij, Najłaskawszy Jezu, niegodną przysługę moją, którą ja Boskiemu Sercu Twemu, do poprawienia i dopełnienia polecam, i składam ją przez Najczystsze Matki Twojej Ręce, w Najświętsze Rany Twoje, aby cokolwiek ze mnie nie dostało, z nich najobficiej było zastąpione. Uczyń więc zadość i nagrodź za mnie, o Dobry Jezu, aby pamiątka lat i Tajemnic Najświętszego Życia Twego wstąpiła przed Oblicze Twoje Boskie, jako wonność najprzyjemniejsza, na moje i tych, za których się ofiarowałem, zbawienie. Amen.

Nareszcie można zakończyć następującą modlitwą:

Boże! Który dla Odkupienia świata, chciałeś się narodzić, dać obrzezać, od żydów być wzgardzonym, od Judasza zdrajcy pocałowaniem wydany, powrozami skrępowany, jak Baranek niewinny na ofiarę prowadzony, i przed obecność Annasza, Kajfasza, Piłata i Heroda nieprzyzwoicie stawiony, od fałszywych świadków oskarżonym, biczami i zelżywościami udręczonym; plwocinami zeszpecony, cierniem ukoronowany, policzkami zbity, trzciną uderzany, na twarzy zasłoniony, z szat zwleczony, do krzyża gwoździami przybity, na krzyżu podniesiony, między łotry poczytany, żółcią i octem pojony i włócznią przebity. Ty, Panie, przez te Najświętsze Męki Twoje, które ja niegodny rozważam, i przez Święty Krzyż i Śmierć Twoją, wybaw mnie od mąk piekielnych i racz mnie tam doprowadzić, gdzieś zaprowadził łotra z Tobą ukrzyżowanego. Który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Koronka cześć Imienia Jezusa na wynagrodzenie zniewag i obelg wyrządzonych Mu podczas koronowania cierniem

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Koronkę odmawia się na zwyczajnej koronce.

Zamiast „Wierzę w Boga” mówić:

Pozdrawiam Cię, Słowo Ojca Przedwiecznego, Zbawicielu ludzi! cześć Ci oddaję, Hostio Święta, prawdziwe i żyjące Ciało, Bóstwo doskonałe, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze! O Jezu! Któryś mi dał życie, uwielbiam Cię i kocham z całego serca mego.

Na trzech małych paciorkach przy krzyżyku mówi się:

Cześć Ci oddajemy, o Jezu! i wzywamy Świętego Imienia Twojego.

Na pięciu dużych paciorkach mówi się:

Chwała Ojcu. Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Na małych paciorkach każdego dziesiątka mówi się:

 1. Niech będzie uczczone Najświętsze Imię Jezus!
 2. Niech będzie rozważane Najsłodsze Imię Jezus!
 3. Niech będzie uwielbiane Najczcigodniejsze Imię Jezus!
 4. Niech będzie ogłaszane Najmilsze Imię Jezus!
 5. Niech będzie miłowane Najdroższe Imię Jezus!
 6. Niech będzie chwalone Najmiłosierniejsze Imię Jezus!
 7. Niech będzie wywyższane Najchwalebniejsze Imię Jezus!
 8. Niech będzie adorowane Najzacniejsze Imię Jezus!
 9. Niech będzie wzywane Najpotężniejsze Imię Jezus!
 10. Niech będzie błogosławione i wyznawane w czasie i w wieczności!

 

 

Koronka na chwałę Najświętszego Imienia Bożego dla wynagrodzenia bluźnierstw

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Koronka ta odmawia się na zwyczajnej z pięciu części złożonej koronce.

Zamiast: Wierzę w Boga mówi się:

Chwalimy Cię, Jezu i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Twój Święty odkupił świat.

Na trzech mały paciorkach mówi się:

 1. Niech Przenajświętsze Imię Boże będzie uwielbione przez Przenajświętszą Duszę Słowa Wcielonego.
 2. Niech Przenajchwalebniejsze Imię Boże będzie uwielbione przez Najsłodsze Serce Słowa Wcielonego.
 3. Niech Przenajdostojniejsze Imię Boże będzie uwielbione przez wszystkie Rany Słowa Wcielonego.

Na pięciu dużych paciorkach mówi się:

Przez Usta Jezusa Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, wzywamy Cię, o Najświętsze Imię Boga żywego i przez błogosławione ręce Niepokalanej Maryi Panny, ofiarujemy Ci, o mój Boże! wszystkie Hostie znajdujące się na Ołtarzach naszych, jako ofiarę wynagradzającą i zadość czyniącą za wszystkie bluźnierstwa znieważające Święte Imię Twoje.

Na małych paciorkach każdego dziesiątka mówi się:

 1. Pozdrawiam Cię, —

Za każdym wezwaniem należy powtarzać: O Przenajświętsze Imię Boga żywego, przez Serce Jezusa w Sakramencie utajone.

 1. Cześć Ci oddaję, —
 2. Adoruję Cię, —
 3. Uwielbiam Cię, —
 4. Wychwalam Cię, —
 5. Pozdrawiam Cię, —
 6. Wysławiam Cię, —
 7. Wywyższam Cię, —
 8. Kocham Cię, —
 9. Błogosławię Cię —

 

Westchnienia. Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zadosyć uczynienie za grzechy nasze i za potrzeby Kościoła Świętego.

Najsłodsze Serce Jezusa, Pośredniku nasz, przebłagaj Ojca Twojego i zbaw grzeszników.

Niepokalane Serce Maryi, Ucieczko Grzeszników, powstrzymaj pociski Sprawiedliwości Bożej.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święty Michale, módl się za nami.

Wszyscy Święci, módlcie się za nami.

Boże, Obrońco nasz, wejrzyj na nas i zwróć Oczy Twarzy Chrystusa Twojego.

Wzywamy Cię, o Przenajświętsze Imię Boga Żywego, przez Usta Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie ukrytego, i ofiarujemy Ci, o mój Boże, przez Błogosławione Ręce Najświętszej Maryi Panny, wszystkie Święte Hostie, które są na naszych Ołtarzach, jako ofiarę zadośćuczynienia za cześć ujętą, i wynagrodzenie za wszystkie bluźnierstwa, jakie znieważają Święte Imię Twoje. Amen.

 

 

Nabożeństwo do Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa X. Piotra Skargi

Źródło: Gospodarstwo duchowne X. Piotr Skarga 1858

Litania niedzielna do Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, w której się Żywot Jego Przenajświętszy, trudy dla nas podjęte i dobrodziejstwa przypominają.

O Boże, a Panie mój, Jezu Chryste! racz Ty Sam, Któryś nas stworzyć i zgubione we grzechach odratować raczył, mnie nędzną tak posilać, jakobym przykazania Twoje pilnie i z przystojnym nabożeństwem wykonywać mogła ku Chwale Boskiego Imienia Twego, a zbawieniu mojemu. Amen.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Jezu Chryste Zbawicielu! racz wysłuchać nas.

Jezu, Któryś jest Odkupicielem świata, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Któryś się począł z Ducha Świętego,

Jezu, któryś się narodził z Przeczystej Panny Maryi,

Jezu, Któryś był obrzezanym,

O Najsłodszy Jezu, Panie mój, obrzeż dziś łaskawie krewkość człowieczeństwa mego, a daj, aby się Duch Święty począł w sercu moim, abym się odrodził(a) w nowość żywota świętego, a wystrzegając się grzechu, żył(a) zawsze według Woli Świętej Twojej.

Jezu, Królu nad królami! Któremu Trzej Królowie w pieluszkach będącemu poddaństwo, hołd i dań oddawali, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Głowo Kościoła, Przykładzie najwyższy posłuszeństwa, Któryś się dopuścił, jako inny prosty człowiek, w kościele w pieluszkach stawić,

Jezu, Którego nowo na wybawienie świata narodzonego niezbożny Herod na śmierć szukał,

Jezu, Którego mocy nic się nie sprzeciwi, Któryś chciał, aby z Tobą przed prześladowcą Herodem ustępowano,

Obrońże i mnie mój słodki Jezu! przed mymi prześladowcy. Daj, abym Tobie Samemu poddaństwo swoje oddawał(a), a w posłuszeństwie Kościoła Twojego po wszystkie dni żywota mego zawsze chodził(a).

Jezu, Żywocie nasz, Który — jako to ludzka pospolita niedołężność niesie — dopuściłeś się żywić i chować w Nazaret, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Mądrości Najwyższa, Który wszystkich oświecasz, w kościele między doktory dałeś się znaleźć,

Jezu, Twórco świata, Któryś tu na święcie dla nas pracował,

Jezu, wszystkich Sam oczyszczający, Któryś przyjął chrzest od Jana, posłannika Swego,

O Jezu mój, dajże mi to z Swej Łaski, aby oczy moje nigdy się od Ciebie nie odwracały; daj, abym w potrzebach swoich, nie do ludzkiej nadziei, ale do Ciebie je obracał(a). Niech dla Ciebie ciało moje pracuje, a Ty spraw to Łaską Swoją, aby serce i myśli moje były obmyte i oczyszczone przed Tobą zawsze. Amen.

Jezu, Któryś się miłym Twoim na górze Tabor okazać i rozświecić Bóstwem Twoim raczył, zmiłuj się nad nami!

Jezu, u Którego nic nie jest zakrytego, dopuściłeś się zmiennikowi Judzie całowaniem wydać,

Jezu, Który w Mocy Twej masz wszystko, dopuściłeś się za trzydzieści pieniędzy, jako niewolstwo jakie, dla mnie sprzedać,

Jezu, Któremu nieprzeliczone Anielskie Wojska służą, dopuściłeś się gromadzie judzkiej pojmać,

O Jezu mój, raczże i Ty serce moje Łaską Swoją rozświecić, abym Ciebie zawsze, Pana swego, miał(a) przed oczyma mymi. Daj, abym się dla Ciebie wszystek (wszystka) zaprzedał(a), a gromadzie grzechów pojmać się nie dopuszczał(a).

Jezu, Panie, Królu i Kapłanie Wieczny i Najwyższy, Któryś się dopuścił wieść więźniem przed Annasza, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Któryś się dopuścił policzkować,

Jezu, Sędzia sprawiedliwości, Któryś się dopuścił stawić przed niezbożnym sędzią,

Jezu, Ozdobo świata wszystkiego, Któryś dopuścił się naigrawać i lżyć przed Herodem,

O Jezu! niechże i ja będę więźniem Twoim tu na świecie; tu mię karz, tu mię policzkuj, abym ondzie przed Tobą, sędzią moim, stanąwszy, nie była przed Majestatem Twoim od Anioła złego zelżona.

Jezu, Przenajświętsza niewinności, Któryś dopuścił jawnego złoczyńcę Barabasza wypuścić, a Siebie na śmierć osądzić, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Sędzia wszystkiego świata, Któryś się sądzić i niesprawiedliwie skazować dopuścił,

Jezu, pod Którego nogami drżą wszystkie mocy, Któryś się dopuścił marnym i złym wiązać i biczować, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Który królom ziemskim wszystkim Sam kładziesz korony, Któryś dopuścił na głowę świętą Twoje zelżywą cierniową ostrą wcisnąć koronę,

O Jezu mój! daj do serca mego smak słodkości niebieskiej, abym Ciebie radniej sobie obrał(a), a niż wszystkie rozkosze świata tego. Daj się dla Ciebie wiązać i biczować, daj zelżywości odnosić, a to wszystko cierpliwie znosić, a potem łaską Swą racz koronować.

Jezu, Któryś był bity od niezbożnych trzcinami, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Któremu przed krzyżem odzienie było sromotnie zwleczone,

Jezu, Którego na krzyż okrutnie przybito,

Jezu, Którego w mękach octem i żółcią napawano, zmiłuj się nad nami!

O Jezu mój! daj z łaski Swej, abym od chytrego szatana nie był(a) podstąpiony(a); niech z odzienia cnót świętych zwłóczony(a) nie będę; złości swoje na krzyżu Twoim niech przybiję; a lubości wszystkie świeckie niech mi, jako ocet i żółć, zgorzkną i zbrzydną.

O Jezu mój, Któryś, niewinność sama, między zelżywymi i złymi od niesprawiedliwego sądu poczytan, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Któryś o godzinie dziewiątej Ducha Twego w Ręce Ojcowskie, Zwycięzco śmierci wiecznej, oddać raczył,

Jezu, Którego Bok — skarbnica świętości duchownych — włócznią na krzyżu był otworzony,

Jezu, Którego świat jest wszystek, Któryś dopuścił w grobie Ciało Swe Przenajświętsze zawierać,

O najsłodszy Jezu, obejrzyj dziś łaskawie rany dusze mojej, przyłóż Bok Twój dla mnie przebity, raczże mnie nędznego(ą) w głęboką, a drogą Boku Twego Ranę zakryć, i daj, abym bezpiecznie Tobie, przez Któregom odkupiony(a), ducha swego czasu mej godziny oddał(a).

Jezu, Któryś śmierć zwojował, wstałeś od umarłych dnia trzeciego, zmiłuj się nad nami!

Jezu, Któryś wstąpił do Nieba,

Jezu, Któryś zesłać raczył Ducha Świętego, Pocieszyciela,

Jezu, Który sędzią sprawiedliwym i strasznym przyjdziesz Sądzić Dnia Ostatniego,

O Jezu, Zbawicielu mój, Któryś tak wiele podjął prac, wzgardy, bicia dla nas, Któryś krew wylał, i żywot wydał [za grzechy nasze, daj, abyśmy Twą Łaską posileni i usprawiedliwieni, choć niedołężni, iść mogli drogami Twymi.

O Jezu miły! bogata zapłato wszystkich, którzy się garną do Ciebie, a szukają Łaski Twojej, zmiłuj się nad nami!

O Jezu, Sprawiedliwości nieuchronna, Który złych i nieposłusznych umiesz srodze karać,

O Jezu, Słodkości nade wszystkie inne smaki ustom tych, którzy Cię z serca miłują,

O Jezu, Którego Dobrodziejstw nabożne rozmyślania nad muzyki wszystkie uszom nabożnym są wdzięczniejsze,

O Jezu mój, Pociecho jedyna wszystkich grzeszników! usłysz, a przyjmij łaskawie nas złośników; daj znać, rozważać, dziękować i wielbić Dobrodziejstwa Twoje; odnów Mocą i Łaską Twoją złe nasze nałogi w dobre i pobożne obyczaje, abyśmy ku zbawieniu naszemu zażywać mogli i umieli Skarbów takowych Twoich.

O Jezu, Ochłodo i wesele serca mego, zmiłuj się nad nami!

O Jezu mój, Mesjaszu prawdziwy,

O Jezu, Któryś początkiem i końcem wszystkiemu,

O Jezu, Synu jedyny narodzony z Maryi Panny i Matki przeczystej,

O Jezu daj, abyśmy Cię tak niewysłowionego Dobroczyńcę, Boga, Odkupiciela i Pośrednika naszego ze wszystkiej dusze miłować mogli; abyśmy do Przybytków Niebieskich przez Łaskę Twoje przystęp mieli.

O Jezu, Synu Przedwieczny, Jednorodny Boga z Tobą i z Duchem Świętym Jednego, zmiłuj się nade mną nędzną; raczże mię przyjąć tam, gdzie z Zastępy Świętymi królujesz, do tej Arki, którąś zgotował miłym wybranym Twoim. Amen.

Jezu, od swawolności i marności cielesnych, zachowaj nas!

Jezu, od pożądliwości oczu

Jezu, od wszelakiej pychy

Jezu, od wszelakiej złej wolej

Jezu, od chytrości szatańskich

Jezu, od plugastw serdecznych

Jezu, od zdrad heretyckich

Jezu, od ducha nieczystego

Jezu, od gromów i niepogód

Jezu, od wszystkich niebezpieczeństw na ciele i na duszy

Jezu, od zapominania i zaślepienia serdecznego

Jezu, od wszelakiej do złego chęci

Jezu, od wszystkich przyczyn do grzechu

Jezu, od gniewu i zazdrości

Jezu, od złych chorób

Jezu, od złych obłudnych ludzi

Jezu, od towarzystwa i związku z niewiernymi

Jezu, od niewoli pogańskiej

Jezu, od nagłej i wiecznej śmierci

Jezu, od mąk piekielnych

O Jezu, moje Zbawienie! daj, aby godziny śmierci mojej, dusza moja nędzna zakryła się w przebity Bok Twój, a nie przyszła w paszczękę lwa piekielnego, ale z Tobą, aby wieczne odpocznienie i żywot błogosławiony z Łaski Twej mieć mogła. Amen.

Jezu, Kościół Twój niechaj świętym a nieporuszonym będzie, wysłuchaj nas!

Jezu, zwierzchność Kościoła Pasterza powszechnego niechaj w opiece i obronie Twojej będzie,

Jezu, stany wszystkie duchowne racz Sam sprawować i w cnotach pomnażać,

Jezu, pany wszystkie chrześcijańskie w zgodzie, pokoju i jedności racz zachować,

Jezu, daj za czasów naszych ze wszech stron pokój,

Jezu, nas też do Służby Twej Świętej racz przywodzić i w niej utwierdzać,

Jezu, serca nasze do wiecznych niebieskich rzeczy racz Sam wzbudzać,

Jezu, domy mieszkania naszego Sam Dobrodzieju nasz zachowaj w pokoju,

Jezu, dobrze wierzących do nieba przeprowadzaj,

Jezu, naszym dobrodziejom za doczesne daj wieczne zapłaty,

Jezu, tym, którzy się dzielą z światem, racz im Sam przytomnym być ratunkiem,

Jezu, duszom wszystkich w wierze powszechnej zmarłych, daj żywot wiecznej radości! Amen.

Modlitwa. Jezu, zbawienie moje, nadziejo i żywocie mój, proszę Cię nędzna uniżenie, nie opuszczaj mnie ostatniej godziny, gdy się mnie grzesznej rozstawać z ciałem i z światem przyjdzie, a stanąć na Sprawiedliwym i srogim Sądzie Twoim; kiedy już siły ustaną, a oczy staną zawarte, usta wołać i ręce podnosić się do Ciebie już więcej nie będą mogły, przybądźże, przybądź na taki czas i potrzebę moją. Ty, Którego Miłosierdzie większe niż wszystkie inne Twoje Dzieła być wyznajemy, Któryś Sam szukać błądzących, posilać pragnących i leniwych, a ociągających długo, Miłosierny Panie! zwykłeś czekać. Niechaj ta moja choć przed czasowa prośba przed Majestatem Twoim miejsce ma; niechaj mi na czas tej to ostatniej potrzeby u Ciebie, Dobrodzieja naszego! Który nikogo i niczego nie zapomnisz, będzie użyteczna; niechaj w księgach miłosierdzia będzie napisana! a oddawając Ci tę prośbę moją, oddaję i dni wszystkie moje. Raczże mnie, o Boże mój! tu tak sprawować i tak prowadzić Łaską Twoją, jakobym śmierci się, gdy przyjdzie, nie bał(a); i będąc w Opiece Twojej, mają ci ratunek od Ciebie, żebym tak, jako wierzę i ufam, dobrze stanął(ęła) przed Tobą i Łaskę Twoje, jako u swego Miłosiernego Pana, otrzymał(a). Amen.

O Jezu, Który rządzisz i sprawujesz dusze wszystkich dobrze wierzących, prosimy Cię, abyś dnia, nad który straszniejszy żaden nigdy jeszcze nie był, Którego Nieba i ziemia odmieniać się będą, którego on ostatni, a najsroższy dekret przeciw niewiernym i swawolnym, a niepobożnym wynijdzie, raczył się znać na ten czas do mnie nędznej, którąś sobie gwoli stworzył, którąś i Sam Sobą okupił, a bądź mi łaskawym i miłosiernym, nie Sędzią, proszę, bo bym się nie ostała, ale Ojcem, Ochłodą i Żywotem moim. Amen.

Jezu, Światłości i Drogo nasza, daj mi to z Łaski Twojej, abym znał(a) Wolę Twoją; zanieć dobrą chęć we mnie, Panie! jakobym się przysłużyć usiłowała Tobie; oświecaj mnie Prawdą Twoją, abym to znał(a); daj dobry rozum, abym umiał(a); posilaj Łaską Twoją, abym i wypełniać mógł (mogła). Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę, etc.

Litania trzydziestu lat Zbawiciela naszego.

O Boże, Zbawicielu mój, bądź pozdrowion!

O Jezu, słodkie kochanie moje!

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

 1. Jezu, Któryś się z czystej Panny narodził, chciej się odrodzić w nas.
 2. Jezu, Baranku Boży, nie odrzucaj nas!
 3. Jezu, Ozdobo i Czci wszystkich świętych, cnotami ozdób nas.
 4. Jezu, Któryś jest Bóg pokoju, ucisz i uciesz nas!
 5. Jezu, Bóstwo prawdziwe, przyjmij się w nas!
 6. Jezu, Źródło wszystkich błogosławieństw, błogosław nas !
 7. Jezu, Żywocie wszystkiego, zachowaj nas!
 8. Jezu, Pociecho nasza, pocieszaj nas!
 9. Jezu, Chlebie żywota, posilaj nas!
 10. Jezu, Który władasz sercem ludzkim, nawracaj nas!
 11. Jezu, Oblubieńcze dziewictwa, strzeż nas!
 12. Jezu, Światłości Ojcowska, oświecaj nas!
 13. Jezu, Władco pokoju, uspokajaj n as!
 14. Jezu, Pokarmie Anielski, karm nas!
 15. Jezu, Krynico świątobliwości, poświęcaj nas!
 16. Jezu, Furto Niebieska, otwieraj się dla nas!
 17. Jezu, Najwyższa Miłości, rozpalaj się to nas !
 18. Jezu, Źródło Miłości, nie wypychaj nas!
 19. Jezu, Panie nasz, broń nas!
 20. Jezu, Prawodawca nasz, nie sądź według winności nas!
 21. Jezu, Sędzia najwyższy nasz, Miłosierdziem okryj nas!
 22. Jezu, Królu pokorny, pokory ucz nas!
 23. Jezu, Kapłanie niebieski, ofiaruj rany swe i za nas!
 24. Jezu, proroków świętych Głowo, przestrzegaj nas!
 25. Jezu, Pokolenie Dawidowe, w swym domu zachowaj nas!
 26. Jezu, Słońce sprawiedliwości, nie zapadaj w nas!
 27. Jezu, Królu królów, z królestwa Swego nie wyrzucaj nas!
 28. Jezu, Panie panów, do państwa Swego przyjmij nas!
 29. Jezu, Odpocznienie nasze, daj wieczne z sobą odpocznienie.
 30. Jezu, Ozdobo i Chwało Wszystkich świętych, daj w Chwale Twojej mieszkać.
 31. Jezu, Żywocie wieczny, daj żywota Twego zażywać z Tobą wiecznie! Amen.

Modlitwa. Wszechmogący Boże, Panie Jezu Chryste, proszę ja uniżenie Ciebie, Najłaskawszego Dobroczyńcę naszego, odpuść mi wszystkie swawoleństwa i grzechy ciężkie moje. Pomóż Sam, abym to, com pobłądziła, omieszkała i popełniła, naprostować i naprawić, i jako może upadła, krewka i złym żądzom podległa istota, nagradzać mogła; abym i to, com zgubiła, odzyskała, i, będąc łaskawą Ręką Twoją z oków śmierci rozwiązana, iść mogła drogami sprawiedliwości do żywota wiecznego, do którego niechaj mi z tejże Łaski Twojej przewodnikiem Anioł Twój Święty będzie, niechaj tenże, ostatniej godziny przy zachodzie wieku tego mego śmiertelnego, odbiera i prowadzi do Ciebie duszę moją, a we Krwi Twojej przez Miłosierdzie Twoje obmytą, czystą Tobie, Panu Najłaskawszemu na wieczne wesele, przez Cię nam nagotowane, odda. Amen.

O Jezu, Któryś Sam tylko jest drogą prawdziwą i Ten, Który drogę żywota Sam prostujesz, ukazujesz i otwierasz, raczże, proszę ja Ciebie, mnie owcę Twoje (Pasterzu nasz najmilszy) na tak mylnej bardzo puszczy, gdzie się ich tak wiele unosi i ustępuje na knieje szatańskie, drogą Prawdy i Sprawiedliwości Swej prowadzić, a środkami i pomocami łaski Twojej posilać. A daj, abym się trzymała tego, co by do zbawienia dusze mojej mnie należało, abym tak przebyć i być mogła z Tobą w chwale Twojej. Amen.

O Panie i Boże mój, Jezu Chryste, użycz nam tak wiele Łaski Twojej, abyśmy to, czym byśmy się Tobie podobać i przysłużyć mogli, nie słowy samymi, ale rzeczą i sprawami przystojnie i godnie odprawować mogli. Amen.

Drugie modlitwy i litanie.

O Adonai, Boże Wszechmocny, Miłosierny! daj nam prawdziwą a serdeczną i stateczną pokutę.

O Mądrości najwyższa! daj nam czystość cielesną.

O Winnico Izraelska! daj nam mądrość Ducha Świętego.

O Kluczu Dawidów! daj nam rozum dobry, a prosty i szczery.

O Alfa i Omega! daj czyste, spokojne sumienie.

O Początku i Dokonanie wszystkiego! Daj świątobliwy żywot. O Boże wysłuchaj nas!

O Jehowa, Boże prawdziwy! daj nam tę Łaskę, byśmy frasowliwym w kłopotach i nędzach ich czynili ochotne pożałowanie.

O Jezu Nazaretański! daj nam tę Łaskę Twoją, abyśmy pragnącym chcieli z serca ratunki dawać.

O Jezu, Królu Judzki! daj nam tę Łaskę, abyśmy do frasowliwych schylać się do ich zniżenia i cieszyć onych umieli.

O Ojcze wszystkiej światłości! daj nam z Miłosierdzia Twego Łaskę tę, abyśmy tym, którzy nam winni, radzi i z ochotą odpuszczali.

O wszystka i najwyższa Dobroci! daj to nam z łaski Swojej, abyśmy krzywdy nasze nieprzyjaciołom bez zemsty z chęci a praw dziwie radzi darowali.

O Boże Izraelski! daj nam Łaskę Swą, abyśmy dobrem złe zadziaływać i oddawać mogli.

O Helohim! daj nam Łaskę swą, abyśmy to, co jest prawdziwie dobrego, znać i naśladować tegoż mogli.

O Emanuel! daj nam Łaskę Twą, abyśmy się tego, co by złego było, uwiarować mogli.

O Messya! daj nam Łaskę Twoją, abyśmy od wszelakiego swowoleństwa i nieprzystojnych spraw oddalać się i warować mogli.

O El, Sadai! daj nam łaskę Swą, abyśmy to, co niezbożnego, w czas pogardzali i porzucali.

O Boże, u Którego wszystko w mocy! daj Łaskę Twoją, abyśmy gorąco zamiłowali i wszystkim sercem pragnęli rzeczy niebieskich.

Chwała niechaj będzie Ojcowi, Który nas stworzył; Chwała Synowi, Który odkupił nas; Chwała Duchowi Świętemu, Który poświęcił nas. Amen.

O Boże mój, raczże Sam nas, trzodę Swoje, przenajdroższą krwią odkupioną, zaszczycać, bronić i zachować od wszego złego; sprawuj nas tak, abyśmy się mieli do zbawienia; oczyszczaj, ozdabiaj i rządź nas, owce Swoje, po wszystkie czasy. Amen.

O Boże, Boże mój! użycz mi tego z Łaski Twojej, aby ciało grzeszne moje dziś pod Ręką Twoją łaskawą snu mile i spokojnie zażyło. Amen.

Drugie krótkie litanie i przy tym modlitwy.

O Najwyższy Majestacie, daj mi pokorną i ubogą myśl przeciw wszystkiej pysze.

O Ty Przedwieczne Bóstwo! daj mi cierpliwe i łaskawe serce przeciw gniewowi.

O Ty Przenajsławniejsza Jedyności! daj, abym szczerą i życzliwą była przeciw złej zazdrości.

O Ty nieogarnione w Trójcy Świętej Bóstwo! daj mi, abym pragnęła Twój zawsze sprawiedliwości przeciw lenistwu ku służbie Twojej.

O Ty Mocy Ojcowska! daj mi, abym była miłosierną naprzeciwko łakomstwu.

O Ty Śliczności, przy Której cień jest jasność słoneczna! daj mi, aby serce próżne od wszystkich złych namiętności wolne było.

O Ty Dobroci Ducha Świętego! daj czystość panieńską, a obroń od wszystkich rozpust. Amen.

Chwała niechaj będzie Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu jako na początku, tak i na wieki nieskończone. Amen.

Modlitwa. Proszę ja grzeszny(a) Ciebie, Ojca Niebieskiego, przez Syna Jednorodnego i Przedwiecznego Twego, przez wszystkie Zasługi i gorzką Mękę i krzyżową Śmierć Jego, którą dla nas podjąć raczył, aby wszystkie złe zamysły, złe wole, złe sprawy były daleko ode mnie; a cnoty wszystkie i pobożne chrześcijańskie obyczaje, aby do serca mego były wszczepione i kwitnęły nieodmiennie zawsze. Amen.

Modlitwa, aby do dobrych spraw było pochopne i doskonałe serce.

Jezu mój, Synu Najwyższego Boga Jedyny, daj mi tak czułe i mężne w dobrem przedsięwzięciu serce, którego by żadne nigdy swowolne żądze uwieść i posiąść nie mogły. Jezu mój, Światłości wszystkiego świata! daj, aby tak szlachetne było zawsze serce moje, a przeciwnych i nieprzystojnych myśli, żeby nie przyjmowało, a za nimi nigdy się nie obracało.

O Jezu, Słońce Sprawiedliwości, daj stateczne i nieprzezwyciężone serce moje przeciw wszystkim przeciwnościom, frasunkom i kłopotom, aby się im ruszyć i zwyciężać nie dopuszczało. Jezu, nasz Zbawicielu! daj nieuwodne a proste serce i takowe, u którego by żadne obłudności i fałsze żadnego miejsca nigdy mieć nie mogły. Jezu, żywocie nasz! daj wesołe w Łasce Twojej i tak czyste serce, którego by żadne złe popędliwości i chęci nierządne nigdy zamieszać, szkodzić i zhołdować sobie nie mogły. Amen.

Modlitwa, abyśmy otrzymali doskonałość duchowną.

Jezu Nazaretański, rozświeć rozum mój, abym Ciebie Wybawiciela naszego prawdziwie znał(a).

Jezu Nazaretański, daj i tę pilność, abyśmy Ciebie samego wszystką chęcią szukali.

Jezu Nazaretański, racz mi wlać takową mądrość, którą bym Ciebie, Dobro Najwyższe, znalazł(a).

Jezu Nazaretański, daj, aby takowe zabawy, przedsięwzięcia i towarzystwa moje były, które by się Tobie podobać mogły.

Jezu Nazaretański, użycz mi tak statecznej ufności, za którą bym Ciebie Samego Dobrodzieja mojego otrzymać mógł (mogła).

Jezu Nazaretański, dopuść z Miłosierdzia Swego, abym to, co Ci winien (winna) zostaję, mógł (mogła) tu z siebie znieść i zmyć pokutą.

Jezu Nazaretański, uczyń mnie uczestnikiem(czką) Dobrodziejstw Twoich przez środki Łaski Twojej.

Jezu Nazaretański, daj abym się dostał(a) na ono, któreś Ty w Niebie zachował, nieprzemiennie i niewysłowione wesele.

O Jezu, Światłości nigdy nie gasnąca i w żadne cienie nigdy nie zachodząca! racz mnie mylnego(ą) oświecać.

O Jezu, Ogniu zawsze gorejący a nieprzegaszony! zanieć też mnie oziębłego(ą) grzesznika(cę).

O Jezu, najszlachetniejsza prawdziwa Miłości, zawsze gorejąca a nie ostygająca nigdy! racz mnie wziąć w Się i Swoją mnie nieprzestannie uczynić.

O Jezu, daj Łaskę Twoje, abym był(a) policzony(a) w liczbę Wybranych Twoich. Amen.

Modlitwa, którą się serdecznie pobudzać ma człowiek chrześcijański ku żywotowi wiecznemu.

Dobrotliwy Jezu, Panie mój, Ty Słowo Ojca Twego, z Tobą Boga i z Duchem Świętym Jednego, Światłości Chwały Wiecznej, na Którą patrzą Anieli, nauczaj mnie i sposobiaj do Twojej Woli, abym to czynił(a), co by się Tobie podobało. Daj i przewodnika i posłannika Ducha Świętego, jakobym zatem przyjść mógł (mogła) do Miasta Królestwa Twego:

Gdzie jest żywot wieczny;

Gdzie wieczne wesele, a nie żadne kłopoty;

Gdzie zdrowie i pociecha prócz boleści;

Gdzie światłość, a żadnej nie masz ciemności;

Gdzie żywot mieszka, a śmierć żadnego miejsca nie ma;

Gdzie wszystko dobre, prócz wszelkiej złej przysady.

Daj Panie! abym tam przyjść mogła:

Gdzie jest wieczny żywot, i nieodmienna radość;

Gdzie żywot bez końca;

Gdzie cudność nigdy nie schodzi;

Gdzie miłość nigdy nie gaśnie;

Gdzie choroby przystępu nie mają;

Gdzie nie przemija wesele.

Pomóż Panie! abym tam przyjść mogła:

Gdzie jest wieczny żywot i nieodmienna radość;

Gdzie frasunki nie przechodzą;

Gdzie wzdychania i narzekania nie słychać;

Gdzie żałoby żadnej nie widać;

Gdzie nic złego nie dosięże;

Gdzie Ty, o Jezu mój! z Ojcem, i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz przedwiecznie, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa. Zmiłuj się Jezu, mój Panie! tu nade mną, pokąd staje czasu i przystępu wolnego do Łaski Twojej, pokąd i plac do pokuty, do nawrócenia przed śmiercią tą doczesną, pokąd jako przed drzwiami Trybunału srogiego jeszcze stoję. Daj, abym był(a) sposobnym(ą) do zasłużenia tego u Ciebie, i do otrzymania przeżegnania i Błogosławieństwa Twego. A nie dopuszczaj, aby mnie niespodzianie i niegotowego(ą) ostatni dzień i Sąd Sprawiedliwy zapadać miał, a słowo ono przeraźliwe Dekretu śmierci nie spotykało.

Modlitwa  ku odnawianiu ducha i ku pobudzaniu serca do Boga.

O Jezu, Synu Boży! daj, abym się stał(a) człowiekiem według Woli Twojej, a zachowaj mnie od wszystkich złych uczynków.

Jezu, Synu z Panny Przeczystej Maryi narodzony! daj, abym się stał(a) człowiekiem według Serca Twego, a zachowaj mnie od mów niepotrzebnych.

Jezu, Królu wszystkiej Chwały! daj, abym się stał(a) człowiekiem według Serca Twego, a zachowaj mnie od wszystkich złych myśli.

Jezu, nieogarnione i niewysłowionę Dobro! daj, abym się stał(a) człowiekiem według Serca Twego, a zachowaj mnie od wszystkich złych pożądliwości.

Jezu, mój żywocie! daj, abym się stał(a) człowiekiem według Serca Twego, a zachowaj mnie od wszystkich lubości cielesnych.

Jezu, moje odpocznienie! daj, abym się stał(a) człowiekiem według Serca Twego, a zachowaj mnie od wszego złego zakochania i złego przedsięwzięcia.

Modlitwa. Daj to, Jezu Chryste, Panie mój Najłaskawszy, aby się sercu mojemu nic więcej nie polubiło, nic nim nie władało, nic w nim innego nie było, tylko Ty Sam; a ja żebym się też mógł (mogła) i umiał(a) przyczyniać do tego, i podobać się Tobie Samemu, a przy Tobie i z Tobą abym zawsze zostawała. Amen.

Modlitwa, która często ma być ponawiana.

Boże, a Ojcze wszystkiego stworzenia! Proszę ja uniżenie i żądam Cię Dobroczyńcę Najwyższego, aby Twoje nieogarnione miłosierdzie nieprzeliczone występki i grzechy moje, którem ja po wszystkie czasy moje popełnił(a) aż do tej godziny, przeważyło, zakryło i ze mnie nędznego(ej) wszystkie ciężary śmiertelne zdjęło.

Ty, Synu Boży, Wybawicielu świata! żądam ja pokornie od Ciebie Łaskawego Pana Swego, racz mnie odnowić i tak posilić Boskimi Dary Twoimi, abym Ci statecznie mogła służyć, a Twe Rozkazanie pełnić i strzec się śmiertelnych obraz.

Boże Duchu Święty, proszę ja Ciebie uniżenie, abyś we wszystkich moich potrzebach i w godzinie onej ostatniej, kiedy śmierć już następować na mię będzie, raczył mi być przytomnym, łaskawy nasz Pocieszycielu. Użycz i tych Darów, abym grzechy wszystkie moje obrzydzić sobie i obżałować je mógł (mogła) prawdziwie; abym też w Wierze Świętej powszechnej Katolickiej z tym się światem rozstał(a) i był(a) między Wybranymi do Wiecznej Chwały i radości pełnych Przybytków Niebieskich przypuszczony(a). Amen.

Litania o Najświętszym Sakramencie

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas.

Boże, a Ojcze niebieski, zmiłuj się nad nami!

Boże Przedwieczny, Synu Jego, a Nasz Zbawicielu,

Boże, Duchu Święty,

Przenajświętsza Trójco, Boże jednej istności,

Żywot dający Chlebie z Nieba podany,

Boże, Który Naszym Zastępcą i Zbawicielem jesteś,

Przenajświętsza Ofiaro,

Baranku bez skazy,

O Panie, Boże mój, Jezu Chryste łaskawy! niechaj samo Imię Twoje będzie wszystką pociechą wszystkich tych, którzy gorącem sercem do Ciebie wzdychają. Wszak Ty, mój Panie, raczyłeś się nam na opłacenie wszystkich grzechów naszych, na zbawienie wszystkiego świata z Panny narodzić. Amen.

Stole cudowny, zmiłuj się nad nami!

Anielski Pokarmie,

Wieczna Ofiaro,

Pełności wszystkich dzieł boskich,

O Figuro Istności Ojca Przedwiecznego Niebieskiego, promieniu wielmożności Majestatu Jego, pochodni prawdziwej Sprawiedliwości, z którą nam wszystkie Dary Boskie, tu na te niskości spłynęły,

Chlebie! Któryś z Nieba zstąpił,

Zakryta manno,

Słowo, Któreś się Ciałem stało,

Przenajświętsza Ofiaro,

O Święty! Święty nad wszystkimi, Którego świat wszystek granicami swymi nie obejmuje, Bohaterze najsilniejszy, Boże mój dla nas zniżony, Boże, któremu nic porównano być nie może,

Któryś kielichem naszego najwyższego błogosławieństwa,

Skarbnico Wiary prawowiernej prawdziwej,

Cudowny przenajchwalebniejszy Sakramencie,

Przenajszlachetniejsza za żywych i zmarłych Ofiaro,

O Jezu mój, Studnico nieprzebrana! Studnico, która serca zaszłe i zamilkłe ludzkie nasze ochładzasz i ożywiasz, do Ciebie ja wzdycham! Daj, abym Cię i zawsze pragnął(ęła) i od Ciebie, o Synu Boży, była zawsze posilany(a), Który ochładzasz wszystkie Duchy Święte,

Któryś żywiołem podróżnych dusz, w ciele jeszcze żyjących,

Któryś stąd już zeszłym pokarmem ożywiającym,

Któryś jest nasze zmartwychwstanie,

Zakładzie przyszłego naszego błogosławieństwa,

O Jezu! racz nam być miłościw, Który zezwoliłeś nam w człowieczeństwie naszym Bratem i Towarzyszem zostać, Ciebie my błogosławimy, do Ciebie modły nasze, chęci, żądze i serca nasze obracamy. Ty, Baranku Boży, Któryś świat z grzechów rozwiązał i zbawił, Ty nas racz wysłuchać, a Łaskę z nami i pożałowanie Twoje Miłosierne uczynić. Amen.

Modlitwa. Racz obronić i zachować nas, Zbawicielu Łaskawy! od niegodnego używania Ciała i Krwi Twojej Sakramentu Przenajświętszego przez onę gorącą Świętą Wolę Twoją, którą żeś Ty pożądał z miłymi zwolennikami Twoimi Baranka Wielkonocnego pożywać; prosimy Cię i przez onę pokorę Twoją niewysłowioną, którąś tak podło się do nóg uczniów Twoich zniżyć, a onym sługom Swoim nogi ich umywać raczył. Jezu! przez to Przenajświętsze Ciało Twoje, Któreś Ty w tymże Sakramencie zakryć i nam zostawić przy Ofierze Ołtarzowej cudownie raczył, prosimy Cię, Panie nasz, przez Pięć Ran Krwawych Twoich, Któreś Ty w tymże Ciele Twoim dla grzechów naszych krwawe, a srogie odnieść raczył, racz nas Obrońco najwyższy i najłaskawszy uchronić od wszego złego i zachowaj nas od przestępstwa Przykazań Twoich; użycz i tej Łaski, abyśmy mogli często i zgodnie być uczestnikami tegoż Przenajchwalebniejszego Sakramentu, a przy tym, aby była w nas prawdziwa zawsze skrucha, Spowiedź zupełna, a dosyć czynienie, jako najwięcej krewkość nasza zmóc może, było też chętliwe i ostateczne zawsze: aby tym większa rosła w nas poprawa żywota, aby nas ten Najświętszy Sakrament w tym pielgrzymstwie żywota doczesnego zawsze posilał, a doprowadził do wiekuistego i uczynił współżyjącymi z Tobą, Dobroczyńcą naszym, w nieprzestannej Chwale Twojej. Amen.

Chwała i cześć niechaj będzie Bogu i Synowi, zbawieniu i zdrowiu wszystkiego świata, mocy przenajwyższej, błogosławieństwu niezmiernemu. Sławione niechaj będzie zawsze od wszystkich narodów wcielenie i śmierć i zmartwychwstanie dla nas Jego po wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania, przez którą prosimy Zbawiciela, aby nas jako od złego człowieka, tak i od naszych własnych namiętności i pożądliwości, które nam więcej szkodzić mogą, ochronił.

Chryste, zmiłuj się nade mną! którego(ą) pod płaszczem potocznej ludzkiej pospolitej potrzeby często wiążą plugawe i śmiertelne rozkoszy.

Chryste, zmiłuj się nade mną! Którego(ą) często, nad potrzebę przystojnego odzienia, pycha do kosztownych szat i strojów zawodzi.

Chryste, zmiłuj się nade mną! który(a) się często (znam to do siebie) do cudzych mnie nienależnych, niewezwany(a), wmieszywam rozmów i mawiam to często, co nie buduje, ale psuje bliźniego; mówi się też i to często w takowych rozmowach — nie, co by przystało i co by było potrzebnego, ale do upodobania tylko.

Chryste, zmiłuj się nade mną! który(am) się często mowami lekkimi i niepotrzebnymi bawił(a) i do żartów i śmiechów pobudki czynił(a). Chciałem(am) się też często krasomówstwem popisać i na ujmę czci bliźniego nacierałem(am) czasem bezpiecznie.

Chryste, zmiłuj się nade mną! który(am) usta moje, pochlebstwem i kłamstwem, próżną a lekką mową wielekroć pomazał(a); a język mój, fałszu pełen, jest jako strzała ognista, skazca mój nad inne członki moje największy, często mnie nędznemu(ej) i innym szkodzi.

Chryste, zmiłuj się nade mną! która też wielekroć to, com widział(a) albo słyszał(a), nie tak odnosił(a) i zeznawał(a), jako było, alem więc jedno za drugie udawał(a) i wiele przyczyniał(a), co nie należało, albo nazbyt chwaląc, albo też i niesłusznie ganiąc, czerniąc częstom się unosił(a) od prawdy.

Chryste, zmiłuj się nade mną! Któremu(ej) ręce często bywały do dobrych uczynków leniwe i jako związane, a do złego rącze i gotowe.

Chryste, zmiłuj się nade mną! któremu(ej) też i nogi do swawoleństwa i do złych spraw rącze często bywały, a do kościoła i do dobrego dzieła tępe i leniwe.

Chryste, zmiłuj się nade mną! który(a) oczy moje częstom do marności obracał(a), nimi źle szafował(a), a te mnie do złych pożądliwości pobudzały i zawodziły za moją nieostrożnością.

Chryste, zmiłuj się nade mną! któremu(ej) uszy do rzeczy płonnych i niepotrzebnych tak bywają otwarte i gotowe, jakowe by być miały do słuchania Przykazania Twojego Boskiego i napominania potrzebnego.

Chryste, zmiłuj się nade mną! bo Ci i wszystkie pięć zmysłów moich z granic swych i od przystojnych powinności często ustępują i mnie nędznego(ą) szkodliwie zamieszywają, pokus i grzechów często przyczyniają. Często i członki wszystkie moje z nieprzyjacielem dusznym przeciw mnie się buntują i mnie w moc swą wziąć, a śmierci wiecznej i piekłu podać usiłują. Zmiłuj się, zmiłuj Zbawicielu Łaskawy, a racz wszystkie zbrodnie przeszłe moje miłościwie odpuścić, zmysły zepsowane naprawić i Łaską Swą tak posilać, a do siebie samego ku oddawaniu czci powinnej Tobie, Twórcy naszemu, całe obrócić, jakobym ja przez Miłosierdzie Twoje z tymi domowymi nieprzyjacioły moimi uspokojony(a) będąc, mógł (mogła), już od grzechów odstawszy, Łaskę Twoją i Błogosławieństwo sobie zasługiwać i onego zatem z Tobą Panem swym wiecznie zażywać. Amen.

Druga Litania do Chrystusa Zbawiciela.

Boże mój, zmiłuj się nade mną! bo Ci mi sumienie moje grzechami wielce obciążone, jako upadłemu dłużnikowi, który(am) się zadłużył(a), odpoczynku żadnego i wolnej godzinki nie pozwala, co dzień więcej trapi i męczy prawie. Stawia mi często przed oczy moje on ostatni a srogi dzień, a do rozpaczy ostatniego(ej) nędznika(cę) popycha.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną utrapionym(ą)! którego(ą) ciężko trapi sumienie nie tylko o popełnione uczynkiem grzechy, ale i o te, do których żem chociaż myśl i wolę samą tylko przyłożył(a).

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! nad tym(ą), który(am) wielekroć o bliźnim nieprawdziwie mówił(a); który(a) i temu, co mi o nim powiadano złego, łacnom wierzył(a), jakbym sam(a) był(a) tego doznał(a); com też i sławy jego mogąc nie ochraniał(a) i dopuszczałem(am) zaocznymi mowami czci jemu uwłaczać.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(am) sprawy i postępki dobre bliźniego źle wykładał(a) i do innych podawał(a); co, czyniąc przeciw powinnej miłości chrześcijańskiej, stawałem(am) się nieprzyjacielem(ółką) nie tylko jego, ale i Twoim(ją), Któryś Sam jest Prawdą, Miłością, Bogiem moim; a ja stawałem(am) się jako jeden (jedna) z przeciwnych i zawistnych wszystkiemu dobremu.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! nad tym(ą), który(am) częstokroć przyjaźń między swymi targał(a), rozerwania i nieprzyjaźnie zaniecał(a), i dobre rozumienia i mniemania omylniem wykładał(a) i inaczej obracał(a).

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! a odpuść mi, który(am) częstokroć postawą dobrej przyjaźni, zjednawszy sobie wiarę u ludzi, ludzi oszukiwał(a).

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(am) był(a) pełen(na) zazdrości, którą i nieprzyjaciela potępionego częstom cieszył(a), Ciebie obrażał(a), a bliźniegom swego urażał(a).

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(am) się obłudnie z bliźnim obchodził(a), który(am) twarzą przyjacielską wielekroć serce przeciwne zakrywał(a), który(am) się ich i słowy zwodzić i sprawami szkodzić często ważył(a), który(am) nie chodził(a) z ludźmi szczerze i prosto, ale wszystko czyniłem(am) obłudnie i na oszukanie.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(am) też ważył(a) się uczyć innych, czegom się ja sam(a) nie uczył(a), i co mnie nie należało, i chciałem(am), aby co wiele o mnie i nad godniejsze rozumiano; który(am) się też obłudnie często tego wzbraniał(a), czym serce pałało i usilnie pragnęło.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(am )porywczy(a) był(a) do obietnic, a do ziszczenia nie rychły(a) i odmienny(a); który(a), kiedy się dobrze działo, byłem(am) wysokomyślny(ą), a na czasach zaś przeciwnych bardzom spadała z myśli statecznej i nic nie czynił(a), jako być miało prawdziwie.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(am) sprawy bliźnich, swe własne pomijając, posądzał(a) i ganił(a); który(am) tego, co mi się w innych złe być zdało, sam(a) się dopuszczał(a).

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(a) w moich przestępstwach pochlebowałem(am) sobie, a złe dobrem częstom zafarbował(a). A gdy się kto inny tegoż dopuszczał, ostrom nań docierał(a) i bez miłosierdzia obchodziłem(am) się z upadłym.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(am) i w kościele częstokroć gorszym(ą) bywał(a) i zgorszenie dawał(a) przechadzaniem się, rozmowami i lekkimi postępkami.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(a) i w modlitwie często grzeszę, inne myśląc a inne mówiąc, i nie rozmyślałem(am), i nie brałem(am) tego sobie, com mówił(a) do rozumienia; ale zimno, niedbale i ze zwyczaju więcej, a niż z jakiej gorącej miłości ku Tobie nabożeństwom swe wielekroć odprawował(a), i skądem miał(a) mieć pociechę i poratowanie, grzechowym sobie podobno, nędzny(a) przyczyniał(a)!

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(am) i w kazania przeszkadzał(a) kaznodziei i słuchaczom, zabawiając się lekkimi ludźmi i próżnymi rozmowami.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(am) był(a) tak zapamiętałymą grzesznikiem(cą), że, czegom złego uczynkiem popełnić nie mógł (mogła), tom myślą i wolą złą popełniał(a) i miałem(am) w tym swoją nieprzystojną lubość wielekroć.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! któremu(ej), chociaż już siły odpadły, pożądliwości jednak cielesne panują i czego starość i zeszłość nie pozwala, złe myśli wielekroć się dopuszczają.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(a) nie miałem(am) żadnej bojaźni ani wstydu z usty nieczystymi i z sercem pełnym grzechów do Ołtarza Świętego ku przyjmowaniu Przenajchwalebniejszego Sakramentu przystępować.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(a) nie jako syn (córa) poczciwa, ale jako niewolnik(ca) jaki(a) obchodzę się z Tobą Dobroczyńcą Najłaskawszym, idę-li za Tobą, czynię-li to, coś Ty rozkazał, to jako z musu i bojaźni, a nie z chęci dobrej ani z miłości przychodzi mi ani z nabożeństwa, ale jako za dzień kmieć albo jako co niemego z samego przywykłego nałogu. Na koniec co bym Ciebie jako Pana swego zawsze przed oczyma mieć, jako Ojca czcić i ze wszystkiej siły miłować miał(a), to nieprzyjacielowi, przez grzech od niego będąc zhołdowany(a), oddawać żem musiał(a) często.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(a) sobie dotąd lekce poważam powołanie moje i czas mój do zbawienia, i tak sobie poczynam ciesząc i weseląc się w tym godziwym wieku, jakobym już zasiadł(a) w weselu przez Cię nam zgotowanym.

O Boże mój, zmiłuj się nade mną! który(a) jestem tak marny(ą), który(a) jem, piję, śpię tak bezpiecznie z grzechami moimi śmiertelnymi, jakobym nie podlegał(a) nigdy śmierci, jakoby ta albo nie pewnie przybyć, albo więc daleko jeszcze gdzieś pozostać miała, jakoby i Dzień srogi Sądowy, piekielne, okrutne męki, złym zgotowane miały już przeminąć.

Modlitwa. O Boże, a Dobrotliwy Jezu, Panie mój! proszę Cię Odkupiciela mojego, przez okrutne Rany i gorzką Śmierć Twoją, raczże dziś zdjąć i obmyć wszystkie ze mnie grzechy moje onym Niewysłowionym Miłosierdziem, z którym wszystkim upamiętającym się zawsze hojnym i gotowym jesteś, do Którego się też i ja tak wieloma grzechów zraniony(a) i zniszczony(a) dziś uciekam, od Którego, pokornie prosząc, czekam Ojcowskiego ratunku i zbawienia. Amen.

Modlitwa, abyśmy przykazanie Boskie pełnić mogli.

Jezu mój! modłę i pokłon Tobie Bogu moim uczynię, a proszę Cię uniżenie, abyś mnie Sam pod Łaskawą Rękę Twoją wziąć i Sam prowadzić raczył, żebym na tym błędnym świecie w sprawach ciemności nie zginął(ęła), ażebym żył(a) i czynił(a) to, co by do pomnożenia czci i Chwały Imienia Twego Świętego należało.

Daj mi tę Łaskę Twoją, abym się do Ciebie Samego w moich potrzebach obracał(a), Tobie modły moje, Tobie Chwałę, Tobie i ofiary Samemu i siebie samego(ą) zawsze oddawał(a) i służył(a) wiecznie. Amen.

Daj mi tę Łaskę Twoją, abym Przenajświętszego Imienia Twego lekce i nadaremnie nie brał(a) w usta moje.

Daj mi tę Łaskę Twoją, abym dni święte od Kościoła postanowione święcić i poważać umiał(a).

Daj mi tę Łaskę Twoją, abym rodzicom moim powinne posłuszeństwo i w ich potrzebach chętliwy ratunek oddawać był(a) zawsze gotowy(a).

Daj mi tę Łaskę Twoją, abym ani ręką własną, ani radą żadną, ani rozkazaniem, ani pozwoleniem nie był(a) żadnego mężobójstwa przyczyną.

Daj mi tę Łaskę Twoją, aby też żadne cielesne nierządy i plugastwa śmiertelne z ciałem i z duszą moją żadnego spółku nie miały.

Daj mi tę Łaskę Twoją, abym ani co cudze brać, i co by mi sprawiedliwie nie należało, sobie kiedy przywłaszczać śmiał(a).

Daj mi tę Łaskę Twoją, abym żadnego świadectwa nieprawdziwego przeciw bliźniemu nie zeznawał(a) i żebym nigdy nic omylnego nie mówił(a).

Daj mi tę Łaskę Twoją, a zachowaj mnie, abym nie był(a) na cudzą majętność chciwym(ą).

Daj mi tę Łaskę Twoją, a zachowaj mnie, abym bliźniego mojego ani sługi, ani żadnej rzeczy jego nie pożądał(a) i sobie nie przywłaszczał(a).

Modlitwa. O Panie mój i Boże Najłaskawszy! racz mnie oświecać i posilać Łaską Twoją, abym Ciebie Samego znał(a) i miał(a) za Pana swego zawsze, Ciebie żebym tak Niewysławionego Dobroczyńcę ze wszystkiego serca, z dusze i ze wszystkiej myśli miłował(a) gorąco i serdecznie, a bliźniego jako siebie samego. Amen.

Modlitwa, abyśmy błogosławieństwo ośmiorakie otrzymać mogli od Boga.

O Najmilszy Oblubieńcze dusz wszystkich Świętych, Jezu Chryste Łaskawy! zanieć i rozgrzej serce nasze miłością ku Sobie tak, abyśmy spoić się i zająć z Tobą chęcią uprzejmą i nieodmienną mogli; spraw Sam do tego i napełnij tą Łaską wszystkie zmysły nasze.

Daj, abyśmy byli małego o sobie rozumienia i ubodzy w duchu. A tym swym pokornym zniżeniem, abyśmy się cnotami podnosili do Twego Królestwa Niebieskiego.

Daj, abyśmy się pokornie i spokojnie sprawować umieli, abyśmy i te naziemne dostatki, to coś Ty Sam pokornym obiecał, otrzymali.

Daj, abyśmy frasunkami i płaczem tutecznym pociechy i wesele nieodmienne sobie tu zasługowali.

Daj, aby chęć i pragnienie nasze było ku świętej sprawiedliwości, i stąd żebyśmy byli nasyceni.

Daj, abyśmy tu potrzebującym dobrze czynili, a za to też miłosierdzie czasu naszej onej ostatniej potrzeby odnosili.

Daj serca czystość, która by nas nie zawstydziła, ale mogła wesoło wprowadzić przed Twój Majestat.

Daj, abyśmy się w pokoju zakochali i tym, żebyśmy byli przyjemni Tobie, jako dzieci Twoje.

Daj, abyśmy wszystkie przeciwieństwa i niebezpieczeństwa mężnie, mile i nieprzezwyciężenie dla sprawiedliwości znosić mogli, a tym, abyśmy sobie zapłatę w niebie zasługowali, gdzie Ty żyjesz i królujesz wiecznie. Amen.

Modlitwa. Wszak, o Boże mój! jawne są Tobie żądania i prośby moje, wiadome wszystkie potrzeby i wzdychania, wiem, że i te i niczyje nie są przed Tobą zakryte, raczże, o mój Panie! mieć o mnie pieczą Swą i bądź mi w tym, co mnie dolega, a co Ty Sam wiesz, być z lepszym moim gotową i łaskawą zawsze pomocą. Amen.

 

 

Uwielbienie Imienia Bożego

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Boże Wszechmogący i Wiekuisty! zbliżam się do Ciebie przez Miłość Jezusa, Twojego Boskiego Syna, moją Drogę, Prawdę i Żywot. Przychodzę w zjednoczeniu z Aniołami i Wszystkimi Świętymi chwalić, błogosławić, czcić Przenajświętsze Imię Twoje znieważone i bluźnione przez tak wielką liczbę grzeszników. Towarzysząc pragnieniom duchom błogosławionym, tym posłańcom Miłosierdzia Twego, myślą obiegam świat cały i szukam wszystkich dusz, odkupionych Krwią Twojego Jedynego Syna. Ofiaruję Ci te dusze przez ręce Maryi Przenajświętszej i Przeczystego Józefa Świętego, przez Aniołów i Wszystkich Świętych, błagając Cię w Imię i przez Zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, o nawrócenie wszystkich grzeszników, bluźnierców i tych, którzy znieważają święty dzień niedzielny, ażebyśmy wszyscy jednym głosem, jednym duchem i jednym sercem chwalili, miłowali, wielbili, czcili Święte Imię Twoje przez wzniosłość, głębokość, szerokość, niezmierzoność, pełność tej czci, tych pochwał i tego nieskończonego uwielbienia, jakie Ci oddaje Syn Twój Najmilszy, który jest Rozkoszą Trójcy Przenajświętszej, który Sam tylko zna i wielbi doskonale, w duchu i prawdzie w Imię Twoje Przenajświętsze. Amen.

 

 

Ofiarowanie Tajemnic życia i Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa Ojcu Przedwiecznemu dla uczczenia Imienia Bożego i zjednania Miłosierdzia

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Ojcze Przedwieczny! odwróć zagniewany Wzrok Twój od występnego społeczeństwa naszego, którego Obliczność stała się obrzydłą w Oczach Twoich, a spojrzyj na Twarz Syna Twojego, którą Ci ofiarujemy. Jest to Syn Twój Najmilszy, w Którym żeś Sobie upodobał. Usłysz prosimy Cię, głos Krwi i Ran Jego, które wołają o Miłosierdzie.

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Wcielenie Jezusa, Boskiego Syna Twego, i na przebywanie Jego w Łonie Boskiej Jego Matki. —

Poniższe dokończenie aklamacji mówi się po każdym wezwaniu:

Ofiarujemy Ci je na cześć i na Chwałę Imienia Twojego Przenajświętszego i za zbawienie nasze.

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Narodzenie Jezusa w stajence Betlejemskiej, i na Tajemnice Jego Przenajświętszego Dzieciństwa. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na życie ubogie, ukryte i pracowite Jezusa w Nazarecie. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Chrzest Jezusa i odosobnienie czterdziestodniowe na pustyni. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na podróże, czuwania, modlitwy; na cudy i kazania Jezusa. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na ostatnią Wieczerzę, którą Jezus odbył z Uczniami umywając im nogi i ustanawiając przedziwny Sakrament Eucharystii. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na modlitwę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, i na pot krwawy, który pokrywa Jego Ciało i spływa na ziemię. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na zniewagi, jakie Jezus poniósł wobec sędziów, i na wyrok śmierci Nań wydany. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Jezusa obciążonego krzyżem i idącego na miejsce stracenia. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Jezusa Ukrzyżowanego pomiędzy dwoma łotrami, napojonego żółcią i octem, bluźnionego od żydów, i umierającego dla naprawy Twej chwały i zbawienie świata. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Pięć Ran Jezusa. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Przenajświętszą Głowę Jezusa ukoronowaną cierniem. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na czci najgodniejsze Oblicze Jezusa, zranione policzkowaniem, pokryte plwocinami, kurzem, potem i Krwią. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Przenajświętsze Ciało Jezusa zdjęte z Krzyża. —

Ojcze Przedwieczny! wejrzyj na Serce, Duszę, Bóstwo Jezusa, Tej Przenajświętszej Ofiary, który przez Śmierć Swoją odniósł zwycięstwo nad grzechami. —

Wejrzyj, o Przedwieczny Ojcze! na wszystko, co Syn Twój Jedyny, Jezus Chrystus, czynił w ciągu trzydziestu trzech lat Swego śmiertelnego Żywota, dla spełnienia Dzieła Odkupienia; wejrzyj na wszystkie Tajemnice Jego Przenajświętszego Żywota. —

Wejrzyj, o Przedwieczny Ojcze! na wszystkie myśli, słowa, uczynki, cnoty, doskonałości, na modlitwy Jezusa Chrystusa, jako też na wszystkie Jego cierpienia i upokorzenia. —

Wejrzyj, o Przedwieczny Ojcze! na żłóbek i pieluszki, które służyły Jezusowi przy Jego Narodzeniu. —

Wejrzyj, o Przedwieczny Ojcze! na Krzyż, na gwoździe, na cierniową koronę, na trzcinę, zakrwawione bicze, na słup, na włócznię, na Grób, na święte prześcieradło i na wszystkie narzędzia, które służyły do umęczenia Jezusa, Boskiego Syna Twojego. —

 

 

Dwadzieścia cztery Adoracje dla wynagrodzenia bluźnierstw w ciągu 24 godzin dnia popełnionych

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Na początku odmawia się Magnificat,

 1. Wielbi * Dusza Moja Pana,
 2. I rozradował się Duch Mój * w Bogu Zbawicielu Moim.
 3. Iż wejrzał na pokorę Służebnicy Swojej: * albowiem oto odtąd zwać Mnie będą błogosławioną wszystkie narody.
 4. Albowiem uczynił Mi wielkie rzeczy, Który Możny jest * i Święte Imię Jego.
 5. A Miłosierdzie Jego od narodu do narodu, * bojącym się Jego.
 6. Uczynił Moc Ramieniem Swoim, * rozproszył myśli pysznych w ich sercu.
 7. Złożył mocarze z stolicy, * a podwyższył pokorne.
 8. Łaknące napełnił dobrami, * a bogacze z niczym puścił.
 9. Przyjął Izraela sługę Swego, * wspomniawszy na Miłosierdzie Swoje.
 10. Jako mówił do ojców naszych, * do Abrahama i potomstwa jego na wieki
 11. Chwała Ojcu itd.

a następnie:

 1. W zjednoczeniu z Najświętszym Sercem Jezusa

Należy powtarzać za każdym wezwaniem:

Pójdźcie, wielbijmy najchwalebniejsze Imię Boże ponad wszelkie imię wywyższone.

 1. W zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi:
 2. W zjednoczeniu z chwalebnym Świętym Józefem:
 3. W zjednoczeniu z Św. Janem Chrzcicielem:
 4. W zjednoczeniu z Chórem Serafinów:
 5. W zjednoczeniu z Chórem Cherubinów:
 6. W zjednoczeniu z Chórem Tronów:
 7. W zjednoczeniu z Chórem Panowań:
 8. W zjednoczeniu z Chórem Mocy Niebieskich:
 9. W zjednoczeniu z Chórem Potęg:
 10. W zjednoczeniu z Chórem Księstw:
 11. W zjednoczeniu z Chórem Archaniołów:
 12. W zjednoczeniu z Chórem Aniołów:
 13. W zjednoczeniu z siedmiu duchami stojącymi przed Tronem Boga i dwudziestu czterema starcami:
 14. W zjednoczeniu z Chórem Patryarchów:
 15. W zjednoczeniu z Chórem Proroków:
 16. W zjednoczeniu z Chórem Apostołów:
 17. W zjednoczeniu z Chórem Męczenników:
 18. W zjednoczeniu z Chórem Świętych Biskupów:
 19. W zjednoczeniu z Chórem Świętych Wyznawców:
 20. W zjednoczeniu z Chórem Świętych Dziewic:
 21. W zjednoczeniu z Chórem Świętych Niewiast:
 22. W zjednoczeniu z całym Dworem Niebieskim:
 23. W zjednoczeniu z całym Kościołem i w imieniu wszystkich ludzi:

Zakończenie: Pójdźcie, wielbijmy najchwalebniejsze Imię Boże, które jest ponad wszelkie imię wywyższone, i upadajmy przed Bogiem: Płaczmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest Panem i Bogiem naszym, a my ludem Jego i owcami pastwiska Jego.

 

 

Modlitwa do Imienia Bożego.

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Ojcze Święty, strzeż Kościoła Chrystusowego dla Twego Świętego Imienia. To jest ostatnią Wolą ukochanego Syna Twego, tego On najgoręcej pragnął. Pomnij na modlitwę, którą Miłość Jego zanosiła do Ciebie za Kościół Matkę naszą. Ojcze Święty, zachowaj je w Imię Twoje. Święte Imię Boże, ocal Kościół Twój, zmiłuj się nad nami i zbaw nas. Amen.

 

 

Wezwanie Imienia Jezus

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Boski Zbawicielu, przez zwycięstwo, któreś odniósł nad szatanem, przyjmując Imię Jezus, wybaw nas od jego zasadzek.

Jezu, Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.

O Jezu i Marya, bądźcie nam miłościw.

 

 

Wezwanie Najświętszego Imienia Bożego i ofiarowania Hostii na wynagrodzenie bluźnierstw.

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Przez Usta Jezusa Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, wzywamy Cię, o Najchwalebniejsze Imię Boga Żywego i przez Błogosławione Ręce Niepokalanej Maryi Panny, ofiarujemy Ci, o mój Boże! wszystkie Hostie znajdujące się na ołtarzach naszych, jako ofiarę wynagradzającą i zadość czyniącą za wszystkie bluźnierstwa znieważające Święte Imię Twoje. Amen.

 

 

Westchnienie o nawrócenie znieważycieli w Imię Jezusa

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Błagam Cię, Ojcze Niebieski w Imię Jezusa Zbawiciela naszego i przez Jego Zasługi o nawrócenie tych wszystkich, którzy bluźnią Tobie i znieważają święty dzień niedzielny, abyśmy jednym głosem, jednym duchem i jednym sercem chwalili, błogosławili, kochali i czcili doskonale Święte Imię Twoje w duchu i prawdzie. Amen.

 

 

Modlitwa do Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwego wynagrodziciela zniewag Imieniu Bożemu wyrządzonych

Źródło: Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

O Jezu! na widok bluźnierców Przenajświętszego Imienia Bożego, prosimy Cię, chciej na nowo odmówić z nami ową modlitwę, którąś zanosił do Boskiego Ojca Twojego, a którą Jan Święty, umiłowany Twój Uczeń, nam przekazał: „Ojcze! uwielbij Imię Twoje”. Wtedy, o Boski Jezu, dał się słyszeć głos z Nieba w te słowa: „I uwielbiłem i jeszcze uwielbię”. Niech głos ten zabrzmi jeszcze na ziemi, błagamy Cię o to przez Rany Twoje Przenajświętsze i Twe czci najgodniejsze Oblicze! Co do nas, zapominając w tej chwili o własnych naszych potrzebach, ażeby bronić Chwały Imienia Ojca Twojego, poprzestajemy na trzech pierwszych prośbach modlitwy, której Sam nas nauczyłeś: „Ojcze nasz, Któryś jest w Niebiesiech. Święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi”. Amen.

 

 

Modlitwa odpustowa do Najświętszego Imienia Jezus

Źródło: Enchiridion indulgentiarum 1952

O Bone Iesu, secúndum magnam Misericórdiam tuam miserére mei. O Clementíssime Iesu, te déprecor per illum Sánguinem pretiósum, quem pro peccatóribus effúndere voluisti, ut ábluas omnes iniquitátes meas et in me respícias míserum et indígnum invocántem Tuum Sanctum Nomen. Ergo, Iesu, propter Nomen Sanctum Tuum salva me. Amen.O Dobry Jezu według wielkiego Miłosierdzia Twego zmiłuj się nade mną. O Najmiłosierniejszy Jezu, tą Najdroższą Krwią, którą chciałeś przelać za grzeszników, błagam Cię, zmyj wszystkie moje nieprawości i wejrzyj łaskawie na mnie, biednego i niegodnego grzesznika, gdy wzywam Twego Świętego Imienia. Dlatego, o Jezu, ratuj mnie ze względu na Twoje Święte Imię. Amen.

Odpust 500 dni.  (Św. Kongr. Odp., dn. 26 listopada 1896r.; Pen. Ap. dn. 17 grudnia 1932r.)

 

 

Modlitwa w dzień Najsłodszego Imienia Jezus

Źródło: Droga do niebieskiej Ojczyzny 1873

O Panie, Panie nasz! jakoż dziwne jest Imię Twoje po wszystkiej ziemi, albowiem wyniesiona jest Wielmożność Twoja nad Niebiosa. Te Niebiosa rozpowiadają Chwałę Twoją, a Dzieła Rąk Twoich oznajmiają firmament. Dlatego wyznawajcie Pana i wzywajcie Imienia Jego, pamiętajcie, że wzniosłe i wspaniałe jest Imię Jego. Wielbijcie Pana ze mną i wywyższajcie Imię Jego na wieki.

Od wschodu słońca aż ku zachodu chwalebne jest Imię Twoje, o Panie! Więc i ja będę Ci ofiarować ofiarę chwały, a Imienia Twego wzywać będę. Święte i straszliwe jest Imię Twoje, a początek mądrości bojaźń Twoja. Przeto w Tobie się radować, a w Tobie, Zbawicielu moim, weselić się będę: bo wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

Olej wylany jest Święte Imię Twoje, o Panie: dlatego pragnęła dusza moja do Świętego Imienia Twego. Niech będzie błogosławione Święte Imię Chwały Twojej, chwalone i wywyższone na wieki. Pamiętajcie, że Pan Sam jest Bogiem, którego Imię trwa na wieki. Młodzieńcy i Panny, starzy i młodzi niech Imię Pańskie chwalą, bo wywyższyło się Imię Jego Samego.

O Jezu, Zbawicielu mój! Tyś się Sam poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej, dlatego Cię Bóg wywyższył i darował Ci Imię, które jest nad wszystkie imiona, aby na Imię Twoje, Jezus, wszelkie kolano klękało, niebieskie, ziemskie i podziemne, i żeby wszelki język wyznawał, żeś Ty, o Panie Jezu Chryste! jest w Chwale Ojca Twego Niebieskiego.

Antyfona.

Wszystkie narody, któreś Ty, o Boże! uczynił, przyjdą, i będą się kłaniać przed Tobą, i będą uwielbiać Imię Twoje.

V. Dla Chwały Imienia Twego, wybaw nas, Panie!

R. A bądź łaskaw grzechom naszym, dla Imienia Twego.

V. Módlmy się: O Jezu, Zbawicielu świata! przyjmij serdeczne dzięki za niewymowne Dobrodziejstwa Twoje, które opowiadanie Świętego Imienia Twego całemu światu przyniosło. Bo oto ciemność okrywała ziemię i mrok narody, ale skoro wzeszło światło Twoje, a Imię Twoje nad nimi wzywane było, stały się oświecone i chodzą w przedziwnym świetle Nauki Twojej. Tyś się, o Jezu! Sam ofiarował, abyś wybawił lud Twój, i zyskał Sobie Imię chwalebne na wieki. Byliśmy niegdyś ciemnością, teraz, ale światłością w Tobie, o Panie! gdyś nas powołał do przedziwnego światła Twojego.

R. Amen.

Modlitwa druga.

Najłaskawszy Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! upadam nisko przed Twoim Najświętszym Imieniem Jezus, pokornie błagając, abyś mnie dla tego Imienia Twego i Miłosierdzia Łaski Twojej od zatracenia wiecznego zachował, a po zakończeniu życia mego do siebie dobrotliwie przyjąć raczył.

Ty jesteś prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, w Istności Boskiej Ojcu Twemu Przedwiecznemu i Duchowi Świętemu we wszystkim równy. Tobie ja najgłębsze dzięki czynię za wszystkie Dobrodziejstwa Twoje, Ciebie wielbię, Ciebie błogosławię.

O Dobry Jezu! ratuj mnie dla Boskiej Dobroci Twojej. O Słodki Jezu! wybaw mnie dla niewymownej Łaskawości Twojej od wszelakich pokus i niebezpieczeństw tego świata. O Miłosierny Jezu! dla nieskończonej Twojej ku mnie Miłości, zachowaj mnie od potępienia wiekuistego.

O cierpliwy Jezu, drogoś to Imię Twoje Jezus Sobie przywłaścił i Krwią Swoją Najświętszą na Krzyżu wsławił. O rozkoszny Jezu! niechże ja z Tobą żyję, niechże ja się z Tobą cieszę, niechże ja z Tobą umieram.

Miłuję Cię, o Dobrotliwy Jezu! taką miłością jaką Cię Wszyscy Aniołowie i Uczniowie Twoi kochali, a to dla samej tylko najwyższej godności Twojej. Miłuję Cię, o Dobrotliwy Jezu! taką miłością, jaką Cię Wszyscy Niebiescy Duchowie, Cherubinowie i Serafinowie kochają, a to dla samej niepojętej świętości Twojej.

Miłuję Cię, o Dobrotliwy Jezu! taką miłością, jaką Cię kochała Najświętsza Matka Twoja, a to dla samej ku nam grzesznikom Miłości Twojej. Miłuję Cię, o Łaskawy Jezu! taką miłością, jakąś Ty duszę moją umiłował, kiedyś Krew Twoją Najświętszą dla niej wylał, a to dla samej niepojętej Miłości Twojej.

Miłuję Cię, o Drogi Jezu! i miłować pragnę taką miłością, jaką Ciebie Samego Ojciec Niebieski i Ducha Święty kocha, i Ty onychże kochasz. Gdy zaś taka miłość wszystkie stworzone siły przechodzi, przeto proszę Cię, abyś Ty Sam moją miłość udoskonalić i ją do Serca Twego Najświętszego łaskawie przyjąć raczył. Amen.

 

 

Affekty do Imienia Jezus.

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

 1. Pragnę w sercu moim mieć wyrażone Imię JEZUS, jak było wyrażonym w Sercu Świętego Ignacego Męczennika, i tegoż szczęścia pragnę, tym którym żem jest w duchu obowiązany(a) bardziej.
 2. Pragnę uświęcić usta moje, więc że na tę intencję mówię: JEZUS.
 3. Niech ci świecie Chrześcijański słodnieje Imię JEZUS.
 4. W osobie kolana Niebieskiego, ziemskiego, piekielnego, kłaniam Ci się Najsłodsze Imię JEZUS.
 5. Dziękuję Ci, Ojcze Święty Ignacy za afekt, któryś miał do Imienia JEZUS, od którego i Zakon Twój nazwałeś.
 6. Żebrzę, Panie, Łaski u Ciebie, tym, co tego roku konać będą, aby konając nabożnie mówili: JEZUS! JEZUS! JEZUS!
 7. Dopomagam, Panie mój, pragnienia tym wszystkim, co chcą Imię Twoje JEZUS, między narodami nosić, aby Go wprowadzili przed króle i narody.
 8. Ozdabiam usta moje afektem Trójcy Świętej mającej upodobanie w tym Imieniu JEZUS. Ozdabiam usta moje afektem Anioła Gabryela, który to Imię zwiastując Najświętszej Pannie, wymówił. Ozdabiam afektem Najświętszej Panny i Świętego Józefa, tak Boga Wcielonego nazywających. Ozdabiam afektem którychkolwiek Świętych, osobliwie Świętego Bernarda i Bernardyna, którym w sercu i ustach Imię to słodniało, i tymi wszystkimi świętościami usta uświęcone mając, wymawiam to Imię: JEZUS! JEZUS! JEZUS!

 

 

Akty wynagradzające Najświętszemu Imieniu Jezus

Źródło: Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

O Jezu! za zniewagi wyrządzone Ci przez żydów i wszystkie niewierne narody, przepraszam Cię i oświadczam, iż modlitwą o nawróceniu tych niewiernych wynagrodzić Ci pragnę.

O Jezu za zniewagi wyrządzone Ci przez heretyków, przepraszam Cię i wiernym wypełnianiem przykazań Boskich i kościelnych wynagrodzić Ci pragnę.

O Jezu za zniewagi wyrządzone Ci przez oziębłych i niedbałych katolików, przepraszam Cię i gorliwym wypełnieniem praktyk religijnych wynagrodzić Ci pragnę.

O Jezu! za zniewagi wyrządzone Ci przez osoby służbie Twojej poświęcone, przepraszam Cię i gorącą miłością wynagrodzić Ci pragnę.

O Jezu! za zniewagi wyrządzone Ci przez świętokradców, którzy niegodnie do Komunii świętej przystępują i miejsca, oraz rzeczy święte profanują, przepraszam Cię i częstym, a godnym przystępowaniem do stołu Pańskiego wynagrodzić Ci pragnę.

O Jezu! Jezu pragnę posiadać serca wszystkich ludzi, i razem z moim niegodnym sercem rozpalić ogniem miłości Twojej;  pragnę je złączyć z sercami Aniołów i Świętych, z Sercem Niepokalanym Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojej i Tobie je w ofierze złożyć. O Jezu! bądź moją miłością.

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

Pozdrowienie Jezusa Chrystusa dla wynagrodzenia bluźnierstw przeciw Jego Najświętszej Osobie

Źródło: Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 1900

Odmówić to pozdrowienie trzy razy, dla uczczenia Pana Jezusa w Jego Boskim, chwalebnym i śmiertelnym życiu.

W zjednoczeniu z całym Kościołem, przez płonące miłością Serca Maryi i Św. Józefa i w imieniu wszystkich ludzi, pozdrawiam Cię, uwielbiam i kocham, o Jezu Nazareński, Królu Żydowski, pełen słodyczy, pokory, Łaski i Prawdy. Miłosierdzie i Sprawiedliwość są z Tobą; Miłość jest istotą Twoją, Tyś jest Chrystus Jedyny Syn Boga Żywego i błogosławiony Owoc wnętrzności chwalebnej Maryi Panny.

O Jezu! Dobry Pasterzu, Któryś oddał Swe Życie za owce Twoje, przez Najświętsze Twoje Rany, przez Krew Twoją Najdroższą, przez wszystkie Łzy, westchnienia, jęki, boleści i zasługi trzydziestu trzech lat Twego Życia w Przybytku Najmiłosierniejszego Twego Serca zamkniętych, zlituj się nad nami biednymi grzesznikami: nawróć wszystkich bluźnierców, odszczepieńców, oziębłych chrześcijan, świętokradców, znieważycieli Twoich Świętych Przybytków, gorszycieli, i tych wszystkich, którzy znieważają święty dzień niedzielny i daj nam udział w Boskich Zasługach Twoich, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

Pozdrowienie Pana Jezusa

Źródło: Złoty ołtarzyk czyli krótkie zebranie różnego nabożeństwa [Lipsk 1844]

Bądź pozdrowion Panie Jezu Chryste, Słowo Ojcowskie, Synu Boży, Baranku Boży, zbawienie świata, Ofiaro Święta, Słowo Wcielone, zdroju miłości.

Bądź pozdrowion Panie Jezu Chryste, wesele Anielskie, Chwało Świętych, Bóstwo zupełne, prawy człowiecze.

Bądź pozdrowion Panie Jezu Chryste, Jasności Ojcowska, Dawco pokoju, drogo do nieba, Chlebie żywy.

Bądź pozdrowion Panie Jezu Chryste, Światłości Niebieska, Odkupienie świata, radości nasza, Chlebie Anielski, Kochanie serdeczne.

Bądź pozdrowion, Panie Jezu Chryste, drogo prosta, prawdo doskonała, odpłato nasza, miłości najwyższa, zdroju Łaski, pokoju trwały, odpocznienie prawe, żywocie wieczny, zmiłuj się nad nami. Amen.

 

 

Wezwania Najświętszego Imienia Jezus

Źródło: Książka do nabozeństwa o Najsłodszym Sercu Jezusowym i 33 uwagi 1883

Jezu! bądź sam celem jedynym mojej miłości.

Jezu! bądź moją umiejętnością, moją mocą i moją mądrością.

Jezu! bądź moją pomocą, moją obroną i moim Królem.

Jezu! bądź moją wielkością, moim przykładem i moim prawem.

Jezu! bądź moją nadzieją, moim żądaniem i moim podziałem.

Jezu! bądź moim skarbem, moim pokojem i moim dziedzictwem.

Jezu! bądź moją słodyczą, moim smakiem i moim pragnieniem.

Jezu! bądź moim odpoczynkiem, moją rozkoszą i moim szczęściem.

Jezu! bądź w moim sercu i w moich ustach.

Jezu! bądź na zawsze jedynym dobrem, które by mnie obchodziło.

Jezu! bądź moją drogą i kieruj wszystkimi krokami moimi.

Jezu! bądź mi Jezusem w dzień mojej śmierci.

Westchnienie. Najsłodsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi, Najczystsze Serce Józefa Świętego, sprawcie, abyśmy w każdej chwili czynili i cierpieli to, co Pan Bóg chce, tak jak chce, i jedynie dla tego, że On chce. Amen.

 

 

Trzy prośby Św. Augustyna do Pana Jezusa

Źródło: Katolickie nabożeństwo modlitwy na wszystkie dni tygodnia 1859

 1. Boże, Ojcze Niebieski, błagam Ciebie w Imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, w Imię Ukrzyżowanego, Błogosławionego Syna Twego, abyś wszystkie moje grzechy, opuszczenia i wykroczenia młodości mojej, łaskawie przebaczyć raczył. Amen.
 2. Boże, Ojcze Niebieski, błagam Ciebie w Imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, w Imię Ukrzyżowanego, Błogosławionego Syna Twego, abyś mi łaskę dał służenia Tobie w tym życiu, zawsze podług Świętego Upodobania Twego. Amen.
 3. Boże, Ojcze Niebieski, błagam Ciebie, w Imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu, w Imię Ukrzyżowanego Syna Twego Jednorodzonego, abyś w godzinę śmierci mojej zlitował się nade mną i w Miłosierne Ręce Twoje przyjął duszę moją. Amen.

 

 

Modlitwa Św. Ojca Bernarda o Imieniu Pana Jezusa.

Źródło: Katolickie nabożeństwo modlitwy na wszystkie dni tygodnia 1859

Formuła łacińska:

O Bone Jesu! O Piissime Jesu! O Dulcissime Jesu! O Jesu, Fili Mariae Virginis, plene Misericordia et Pietate! O Dulcis Jesu, secundum magnam Misericordiam Tuam miserere mei! O clementissimne Jesu! Te deprecor per illum Sanguinem pretiosum quem pro peccatoribns effundere voluisti, ut abluas omnes iniquitates meas, et in me respicias miserum et indignum humiliter venians petentem, et hoc Nomen sanctum Jesu invocantem. O Nomen Jesu, Nomen dulce! Nomen Jesu, Nomeu delectabile! Nomen Jesu, Nomen confortans! Quid est enim Jesus, nisi Salvator? Ergo, Jesu, propter Nomen sanctum tuum esto mihi Jesus, et salva me. Ne permittas me damnari, quem tu de nihilo creasti. O bone Jesu, ne perdat me iniquitas mea, quem fecit Omnipotens bonitas tua! O dulcis Jesu, recognosce quod tuum est, et absterge quod alienum est. O benignissime Jesu, miserere mei, dum tempus est miserendi, ne damnes me in tempore judicandi. Non mortui laudabunt te, Domine Jesu, neque omnes qui descendunt in infernum. O amantissime Jesu! O desideratissime Jesu! O mitissime Jesu! O Jesu, Jesu, Jesu, admitte me intrare in numerum electorum tuorum. O Jesu, salus in te credentium; O Jesu, solatiuin ad te confugientium. O Jesu, Fili Mariae Virginis, infunde in me gratiam, sapientiam, charitatem castitatem et humilitatem, ut possim te perfecte diligere, te laudare, te perfrui, tibi servire, et in te gloriari, et Omnes qui invocant Nomen tuum, quod est Jesus. Amen.

Formuła polska:

O Dobry Jezu! o Najmiłosierniejszy Jezu! o Najsłodszy Jezu Synu Panny Maryi, pełny Miłosierdzia i Prawdy; o Słodki Jezu zmiłuj się nade mną według wielkiego Miłosierdzia Twego. O Najłaskawszy Jezu! proszę Cię przez Twoją Najdroższą Krew, którąś dla nas nędznych i grzesznych wylać raczył na ołtarzu Krzyża Świętego, abyś odrzucił wszystkie nieprawości moje, i racz mną nie gardzić pokornie Ciebie proszącego, Twojego Najświętszego Imienia wzywającego Imię to Najświętsze Jezus bardzo jest uzdrawiające. Cóż albowiem jest Jezus tylko Zbawiciel? O Dobry Jezu! któryś mnie stworzył i odkupił Swoją własną Krwią, nie dajże mnie człowieka na potępienie, któregoś z niczego stworzył; o Dobry Jezu! niechajże mnie nie zagubia nieprawość moja; o Dobry Jezu! uznaj co Twego jest we mnie, i wyrzuć co cudzego jest od Ciebie; o Dobry Jezu! zmiłuj się nade mną, gdy czas jest zmiłowania, a nie zatracaj mnie w czasie straszliwego Sądu! a Dobry Jezu! jeżelim nędzny grzesznik zasłużył wielkie męki za grzechy ciężkie moje, uciekam się jeszcze do Ciebie, mając wielką ufność w Miłosierdziu Twoim nieprzebranym, że się nade mną zmiłujesz, Łaskawy Ojcze i Miłosierny Panie; o Dobry Jezu! co za pożytek będzie ze Krwi Twojej, gdybym miał iść na wieczne potępienie? umarli nie bądą Cię wzywać mój miły Panie, ani ci, którzy do piekła wstępują; o Najmiłosierniejszy Jezu! zmiłuj się nade mną; o Najsłodszy Jezu! bądź miłościw mnie grzesznemu; o Panie Jezu! racz mnie poczytać w liczbę Wybranych Twoich; o Panie Jezu! nadziejo w Ciebie wierzących, raczże się zmiłować nade mną; o Panie Jezu! słodkie odpuszczenie wszystkich grzechów moich, o Panie Jezu! Synu Panny Maryi wlejże we mnie Łaskę Twoją Świętą, mądrość, miłość, czystość i pokorę! także w wszystkich przygodach moich cierpliwość świętą, abym Cię mógł, miły Panie, doskonale miłować, w Tobie się chlubić i kochać na wieki. To też daj wszystkim, którzy wzywają Najsłodszego Imienia Twego, Jezus. Amen.

 

 

Modlitwa do Pana Jezusa przez Św. Grzegorza, papieża.

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Dobry Jezu, Słowo Ojca, na Którego pragną patrzeć Aniołowie, naucz mnie pełnić Wolę Twoją, abym od Dobrego Ducha Twego prowadzony mógł dostąpić Miasta Błogosławionego: gdzie jest Dzień Wiekuisty, i jeden duch wszystkich; gdzie jest prawdziwa bezpieczność, bezpieczna wieczność, wiecznie spokojna szczęśliwość, i szczęśliwa, a nieustanna radość; gdzie Ty, Boże, z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez nieskończone wieki wieków. Amen

 

 

Modlitwa o uproszenie Opieki Pana Jezusa.

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

Tarczo i Obrono Moja! Jezu Nazareński, Królu Żydowski, zmiłuj się nade mną; zakryj mnie i zasłoń od wszelkiego złego, od wszelkiej szkody i od nieprzyjaciół moich, jakie by na mnie przychodziły, jakoś się Sam zataił naonczas, gdy Cię żydowie kamienować i z góry strącić chcieli, a Ty przeszedłeś pośrodkiem nich, że Cię nie widzieli, ani Ci nie zaszkodzili; tak też mnie grzesznego (grzeszną) zakryj, zasłoń od oczu, języka, broni wszystkich złych nieprzyjaciół moich dusznych i cielesnych, aby mnie nie widzieli i nic złego nie uczynili i nie zaszkodzili; puść strach, bojaźń, wstyd na nieprzyjaciół moich, niech pierzchną i uciekają przede mną, jako ustępuje dym przed wiatrem, wosk przed ogniem, tak się niech rozproszą wszyscy nieprzyjaciele i przeciwnicy moi. Rozkaż Aniołowi Świętemu, Stróżowi mojemu, aby mnie strzec i bronić nie przestawał, chociaż miłości jego godny(a) nie jestem: aby na mnie, mieszkanie moje dnia dzisiejszego i czasu wszelkiego, i na nikogo z moich żadne nieszczęście ni zła przygoda nie padła. Jezusie! Dawco i Źródło pokoju, Pociecho wszystkich w Tobie ufających, Boże litościwy, ogarnij mnie Twą Najświętszą Opieką, a daj mi przez Łaskę i Błogosławieństwo Twe Boskie, pokój duszny i cielesny; daj mi zgodę, miłość i jedność z ludźmi; dajże mi serce mężne i wytrwałe jakoś dał Dawidowi, Samsonowi i innym; daj mi mądrość, słowo prawdziwe, użyteczne i wdzięczne w usta moje; daj mi moc i zwycięstwo nad sobą samym (samą) i nad wszystkimi nieprzyjaciółmi moimi, i broń mnie Mocą Twoją Boską. Panie, Miłości moja najwyższa, któryś się dla mnie stał Człowiekiem i jesteś Bogiem w Trójcy Świętej na wieki. Amen.

 

 

Polecenie się w Opiekę Pana Jezusa.

Źródło: Anioł Stróż skarbczyk modlitewny dla młodzieży 1933

O Panie Jezu Chryste, polecamy się Twej Najświętszej Opiece, okaż Twą Litość nad nami! O Najłaskawszy, o najmiłosierniejszy Odkupicielu nasz, o nadziejo nasza i zbawienie nasze jedyne. O Najdobrotliwszy Jezu, o wszystka miłość naszej, o najjaśniejsza światłości nasza największe wesele nasze, pokoju nasz najwdzięczniejszy, o bogactwo nasze Najwyższe, o Dobroci nasza i doskonałości nasza, o raju wszelkiej rozkoszy. Panie Boże nasz, przybądź nam na pomoc. Prosimy odpuszczenia grzechów naszych, prosimy o ducha dobrego, prosimy o Łaski: napraw, uzdrów, uświęć nas, wspomóż, broń i zbaw nas, dajże nam, Najsłodszy Jezu, abyśmy Cię ze wszystkich sił naszych gorąco miłowali. Niech Ci będzie cześć i Chwała nasz drogi Odkupicielu teraz i na wieki wieków. Amen.

 

 

Trzydzieści i trzy próśb do Pana Jezusa na pamiątkę 33 lat Życia Zbawiciela

Źródło: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa 1846

 1. O Jezu, prawdziwy Boże z prawdziwego Boga, bądź mi Bogiem, obrońcą i domem ucieczki, abyś mnie zbawił – nawróć mnie.
 2. O Jezu, wizerunku Ojca, odnów mój umysł, abym nosił w sobie wyobrażenie niebieskiego człowieka – oświeć mnie.
 3. O Jezu, Przedwieczna Mądrości, nic tak bardzo nie pragnę umieć, jak Ciebie, Jezu Chryste i to Ukrzyżowanego. – naucz mnie.
 4. O Jezu, Słowo Wcielone, daj mi się stać uczestnikiem Boskiego Przyrodzenia Twego – przepuść mi.
 5. O Jezu, Synu Człowieczy! Który postać sługi na Siebie wziąłeś, nie dopuszczaj, aby pycha w myśli ani słowie moim panowała – uspokój mnie.
 6. O Jezu, pierworodny między wielu braćmi, daj mi miejsce w Domu Ojca Twego, iżbym tam był gdzie Ty jesteś – wprowadź mnie.
 7. O Jezu, Odkupicielu mój! jestem Twoim, weź mnie w zupełnie posiadanie, bo wielką zapłatą odkupiłeś mnie – umocnij mnie.
 8. O Jezu, Zbawco mój, zbaw mnie, Panie, albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni – zbaw mnie.
 9. O Jezu, sprawco życia, w Tobie żyje dusza moja, albowiem mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć zysk – sprawuj mnie.
 10. O Jezu, Panie i Boże mój, patrz o Panie, bom ja sługa Twój i syn służebnicy Twojej – nie wzgardzij mną.
 11. O mój Jezu, Królu mój, rządź mną i rozkazuj, albowiem jarzmo Twoje wdzięczne jest, a brzemię Twoje lekkie – prowadź mnie.
 12. O Jezu, Obrońco mój, chroń mnie pod cieniem skrzydeł Twoich, postaw mnie wedle Siebie, a czyjażkolwiek ręka niech walczy przeciwko mnie. – umocnij mnie.
 13. O Jezu, serdeczny mój oblubieńcze, poślub mnie Sobie na wieki w Miłosierdziu a litościach – przeniknij mnie.
 14. O Jezu, Miłości moja, najpiękniejszy ze wszystkich synów ludzkich, cóż ja mam w Niebie, a czego bym chciał na ziemi oprócz Ciebie – przywołaj mnie.
 15. O Jezu, moja pociecho i radości moje, Ty chcesz kiedyś smutek mój w radość obrócić – pociesz mnie.
 16. O Jezu, Dobry Pasterzu! który Duszę dałeś za Twoje owce, dla Imienia Twego prowadzisz mnie i wychowasz – ożyw mnie.
 17. O Jezu, chlebie żywy, któryś z Nieba zstąpił, Ty jedynym jesteś, który napełniasz dobrami żądzę moją – nakarm mnie.
 18. O Jezu, źródło życia, moja dusza pragnie Ciebie, daj abym czerpał z wody z radością ze zdrojów Zbawicielowych – posil mnie.
 19. O Jezu, Mistrzu od Boga nam przysłany, naucz mnie dobroci, karności i umiejętności, bom uwierzył Przykazaniom Twoim – utwierdź mnie w dobrem.
 20. O Jezu, wzorze i nauczycielu, prowadź mnie ścieżką Przykazań Twoich, bom jej pragnął – naprowadź mnie.
 21. O Jezu, światłości świata, wyślij światłość Twoją i Prawdę Twoją, by mnie poprowadziły i przyprowadziły na Górę Świętą Twoją i do Przybytków Twoich – uświęcaj mnie.
 22. O Jezu, Orędowniku nasz u Ojca, bądź ubłaganiem za grzechy nasze i wszego świata – ochroń od złego mnie.
 23. O Jezu, Pośredniku mój, powróć mnie, Ojcu Twemu, gdyż nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi, jeno Ty, Chryste – przejednaj mi.
 24. O Jezu, Ucieczko moja, w Rana Twoich ukryj mnie tam w pokoju będę spał i odpoczywał – przybądź do mnie.
 25. O Jezu, Lekarzu i lekarstwo nieśmiertelności, prawdziwieś choroby nasze nosił, a boleści nasze odnosił, a sinością Twoją jesteśmy uzdrowieni – uzdrów mnie.
 26. O Jezu, prawdziwy Samarytaninie! Wlej wina i oliwy w rany moje, a uzdrów duszę moją – zachowaj mnie.
 27. O Jezu, niewinny Baranku, za mnie na rzeź prowadzony, oczyść serce moje, który gładzisz grzechy świata – obmyj z grzechów mnie.
 28. O Jezu, Sędzio mój, Który na Niebieskich Obłokach przyjść masz, nie wchodź w Sąd z sługą Twoim – wyzwól mnie.
 29. O Jezu, usprawiedliwienie moje, mów za mnie, gdyż ja jednego słowa nie potrafię odpowiedzieć na tysiące mnie powiedzianych – uratuj mnie.
 30. O Jezu, Sprawco nadziei mojej, postaw mnie na Prawicy między Twoimi owcami, ja ufałem w Miłosierdziu Twoim – nie opuszczaj mnie.
 31. O Jezu, cząstko moa w kraju żyjących, przywróć mi dziedzictwo Twoje – daj otrzymać mnie.
 32. O Jezu, wielka nagrodo moja! daj mi osiągnąć dobra, co przygotowałeś Boże tym, którzy Cię miłują – spraw, abym Cię miłował.
 33. O Jezu, życie moje, zbawienie moje, zmartwychwstanie moje! daj mi wytrwać do końca i wejść do radości Twoich, do chwały Twojej – doprowadź mnie. Amen.

 

 

Trzydzieści i trzy prośby do Pana Jezusa na pamiątkę trzydziestu i trzech lat żywota jego na ziemi

Źródło: Złoty ołtarzyk czyli krótkie zebranie różnego nabożeństwa [Lipsk 1844]

O Dobry Jezu, słowo Ojca, nawróć mnie!

O Dobry Jezu, Synu Maryi, w poczet synów Panny Maryi, policz mnie!

O Dobry Jezu, Nauczycielu mój, naucz mnie!

O Dobry Jezu, Książe pokoju, uspokój mnie!

O Dobry Jezu, ucieczko moja, przyjmij mnie!

O Dobry Jezu, Pasterzu mój, nie opuszczaj mnie!

O Dobry Jezu, cierpliwości przykładzie, cierpliwością obdarz mnie!

O Dobry Jezu, Zbawicielu mój, zbaw mnie!

O Dobry Jezu, Panie mój i Boże mój, odzierżyj mnie!

O Dobry Jezu, drogo prosta, prowadź mnie!

O Dobry Jezu, prawdo wieczna, prostuj mnie!

O Dobry Jezu, żywocie błogosławiony, ożyw mnie!

O Dobry Jezu, twierdzo moja, utwierdź mnie!

O Dobry Jezu, światłości świata, oświeć mnie!

O Dobry Jezu, sprawiedliwości moja, usprawiedliw mnie!

O Dobry Jezu, Pośredniku mój, Ojca Twego przejednaj mi!

O Dobry Jezu, Lekarzu duszy mojej, uzdrów mnie!

O Dobry Jezu, Królu mój, rządź mną!

O Dobry Jezu, Uświęcenie moje, uświęć mnie!

O Dobry Jezu, niezmierna przepaści Dobroci, ogarnij mnie!

O Dobry Jezu, Chlebie Żywy z Nieba zstępujący, posilaj mnie!

O Dobry Jezu, Sędzio mój, wyzwól mnie!

O Dobry Jezu, Ojcze mój, syna marnotrawnego, przyjmij mnie!

O Dobry Jezu, Radości moja, ciesz mnie!

O Dobry Jezu, Pomocy moja, ratuj mnie!

O Dobry Jezu, Źródło Miłości, pociągnij mnie do Siebie!

O Dobry Jezu, Obrono moja, broń mnie!

O Dobry Jezu, Nadziejo moja, podnieś mnie!

O Dobry Jezu, Miłości moja, spraw, abym miłował Cię!

O Dobry Jezu, Źródło żywota, obmyj mnie!

O Dobry Jezu, Ubłaganie moje, oczyść mnie!

O Dobry Jezu, Celu mój, niech otrzymam Cię!

O Dobry Jezu, Chwało moja, daj mi Wieczną Chwałę. Amen.

 

 

Modlitwa Św. Bernarda do Najsłodszego Imienia Jezus

Źródło: Błogosławmy Panu 1891

O Dobry Jezu, o Jezu Najświętszy, o Jezu Najsłodszy, o Jezu, Synu Boga i Panny Maryi, pełen Miłosierdzia i Łaskawości! O słodki Jezu, zmiłuj się nade mną według wielkiego Miłosierdzia Twego. O Najłaskawszy Jezu, przez drogą Krew, jaką za nas grzesznych z Ciała Swego Przenajświętszego wytoczyłeś, błagam Majestat Twój i pokornie proszę, abyś obmył wszystkie nieprawości moje, a chociaż nędzne i niegodne stworzenie, pokornie odpuszczenia grzechów żebrząc, błagam Najsłodszego Imienia Jezus wzywając, racz miłosierne i łaskawe Oczy Swoje na mnie obrócić!

O Imię Jezusa, Imię słodkie, Imię Jezus, Imię ukochane, Imię wszelkich pociech pełne, Imię Jezus, Imię miłości pełne! – Cóż bowiem jest Jezus, jeżeli nie Zbawiciel? Więc, o Jezu! dla Najświętszego Imienia Twego bądź mi Jezusem, i zbaw mnie! – Nie dopuść, abym miał być potępiony, mnie, któregoś drogą Krwią Swoją odkupił! O Dobry Jezu! Którego Wszechmocna Dobroć z niczego mnie stworzyła, niech mnie nie zgubi nieprawość moja. O Słodki Jezu, poznaj co Twoje jest, a zgładź co obce jest. O Najłaskawszy Jezu! zmiłuj się nade mną, teraz gdy czas jest zmiłowania, żebyś mnie nie potępił, gdy przyjdzie czas Sądu Twojego. Jakiż pożytek ze zguby mojej, gdy zstąpię do wiekuistej przepaści? Nie umarli chwalą Cię, Panie Jezu, ani ci wszyscy, którzy idą do piekła. O Najlitościwszy Jezu! jeśliby surowa Sprawiedliwość Twoja chciała mnie zgubić, udaję się i uciekam pod Ojcowską Opiekę łaskawego Miłosierdzia Twego.

O Najukochańszy Jezu! o Jezu, jedyna pociecho pragnących Ciebie, o najpożądańszy Jezu, o Jezu najcichszy! – O Jezu, Jezu, Jezu, przyjmij mnie w liczbę Wybranych Swoich; o Jezu, zbawienie w Ciebie wierzących, o Jezu, radości i ufności do Ciebie się udających! O Jezu, słodkości Ciebie kochających, O Jezu słodkie odpuszczenie wszystkich grzechów, o Jezu Synu Maryi Panny, wlej we mnie Łaskę, mądrość, miłość, czystość i pokorę, abym Cię mógł doskonale kochać, wielbić, z Tobą się jednoczyć, Tobie Samemu jak najwierniej służyć, a przy końcu nędznego żywota doczesnego, Ciebie nie stracił na wieki, lecz w Tobie się weselić wspólnie z Wszystkimi, którzy wzywają Twego Imienia Jezus. Amen.

 

 

Modlitwy do Najświętszego Imienia Pana Jezusa.

Źródło: Brewiarzyk trzeciego zakonu świętego ojca Franciszka 1887

Modlitwa pierwsza.

Jezu, Boże i Zbawicielu nasz Najłaskawszy! Uwielbiam to Najświętsze i Najsłodsze Imię Twoje, a z Niebieskim, ziemskim i podziemnym kolanem, z największym, na jakie się tylko serce moje zdobyć może uszanowaniem, przed Nim pokornie upadam. Wypiętnuj je, o Boże Wcielony, w sercu i myśli mojej, aby jako jest wszystkim wiernym, Ciebie miłującym ukochane, a wszystkim złym i piekłu samemu straszne, tak aby i mnie było celem miłości i uszanowania, a tarczą i obroną od nieprzyjaciół ciała mego i duszy mojej. Spraw, o Najmilszy Jezu, aby to Święte i Najdroższe Imię Twoje było mi pobudką i pomocą do pełnienia dobrych i zbawiennych uczynków, abym je w całym życiu moim z pobożnością i uszanowaniem wymawiał; a osobliwie w chwilę zejścia mojego, aby mi było hasłem do osiągnięcia Chwały Niebieskiej, w Której, o Jezu, z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Antyfona. A gdy się spełniło dni osiem po narodzeniu, iżby obrzezano Dzieciątko, nazwano jest Imię Jego Jezus, które było mianowane od Anioła pierwej, niżeli się w żywocie poczęło. (Łk 2)

V. Niech będzie Imię Pańskie ubłogosławione.

R. Dziś, zawsze i na wieki wieków uwielbione.

V. Módlmy się: Boże, Któryś Jednorodzonego Syna Twego, Zbawicielem rodzaju ludzkiego postanowił, a Imieniem Jezus nazwać rozkazałeś, prosimy Cię pokornie; spraw to miłościwie, abyśmy, którzy to chwalebne i cudowne Imię czcimy na ziemi, szczęśliwego i wiecznego w Niebie z Nim towarzystwa zażywać mogli. Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Modlitwa druga.

Jezu, Synu Boga Żywego, Synu Ojca Przedwiecznego, Synu Najświętszej Maryi Panny, Jezu, Zbawicielu i Odkupicielu rodzaju ludzkiego, Jezu, pociecho wszystkich pod ciężarem grzechów jęczących, proszę Cię przez to Najsłodsze Imię Twoje, któreś przy pierwszym Krwi Twojej za nas wylaniu odebrał, racz napełnić serce moje świętą bojaźnią, abym w pokorze, czystości i miłości doskonale Ci mógł (mogła) służyć i nad wszystko Cię w życiu kochać; a w godzinę zejścia mego i na Sądzie Ostatnim, bez plamy przed Tobą stanąć. Nie dopuszczaj tego, o Jezu, aby dusza moja, na obraz Boski stworzona, Krwią Twoją odkupiona, miała być potępiona wiecznie. Póki jeszcze czas Miłosierdzia, racz zgładzić wszelkie zmazy grzechowe w duszy i w sercu moim; bo cóż za pożytek Krwi Twojej, jeżelibym nie uszedł (uszła) wiecznego potępienia? Przeto żebrzę przez Najsłodsze Imię Twoje Jezus: policz mnie w liczbę Wybranych Twoich, abym Cię z nimi mógł (mogła) kochać i wielbić w Chwale Niebieskiej na wieki. Amen.

Antyfona. Upokorzył Samego Siebie Pan Jezus, stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej; przeto Go też Bóg wywyższył i darował Mu Imię, które jest nad wszystkie imiona. (Flp 2)

V. Na Imię Jezus wszelkie niech klęka stworzenie.

R. A wszelki język niech Mu wyśpiewuje pienie.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże! Któryś Najchwalebniejsze Imię Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego, wiernym Twoim wielce sprawił ukochane, a duchom złośliwym bardzo straszliwe; prosimy Cię, daj nam to miłościwie, aby wszyscy, którzy Ono czczą i wielbią na ziemi, świętego pocieszenia i słodkości w życiu niniejszym, a w przyszłym wiecznego wesela dostąpić mogli. Przez tegoż Jezusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Modlitwy do Najświętszego Imienia Jezus w różnych potrzebach

Źródło: Wieniec niebiański 1857

Modlitwa do Pana Jezusa o wybawienie od nieprzyjaciół

O Panie Jezu Chryste! prawdziwa pociecho anielska i raju rozkoszy, wspomnij na strachy i lękania, któreś cierpiał, gdy Cię wszyscy nieprzyjaciele Twoi jako lwi najsrożsi ogarnęli i różnymi mękami dręczyli. Przez te wszystkie zelżywe słowa, srogie i najokrutniejsze męki, którymi Cię nieprzyjaciele Twoi trapili, wybaw i mnie od wszelkich nieprzyjaciół moich widomych i niewidomych, a daj mi znaleźć pod cieniem skrzydeł Twoich obronę zbawienia wiecznego.

Bądź pozdrowione Najsłodsze Imię Jezusa.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Modlitwa o miłość i bojaźń Jezusa

O Panie Jezu Chryste! Stworzycielu świata i Odnowicielu rodzaju ludzkiego, którego nic zmierzyć ani ogarnąć nie może, który wszystek świat w ręku trzymasz; wspomnij na gorzką boleść Twoją, którąś cierpiał, gdy Najświętsze Ręce i Nogi Twoje gwoździami na krzyżu przybito, proszę Cię przez rozpamiętywanie tej najsroższej Boleści Twojej, daj mi miłość i bojaźń Ciebie świętą.

Bądź pozdrowione Najsłodsze Imię Jezusa.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Modlitwa o ratunek w grzechach

O Panie Jezu Chryste! najwyższa dobroci, wieczne błogosławieństwo Świętych Twoich i przepaści najgłębsza Miłosierdzia; proszę Cię przez głębokość Świętych Ran Twoich, które przeniknęły Ciało Święte Twoje kiedyś dla mnie Mękę Krzyżową ponosił, abyś mię w grzechów pogrążonego(ą) ratował i zachował od kary Sprawiedliwości Twojej Najświętszej.

Bądź pozdrowione Najsłodsze Imię Jezusa.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Modlitwa o częste przypominanie Męki i Miłości Jezusa

O Panie Jezu Chryste, zwierciadło prawdy, znaku jedności, związku miłości, wspomnij na niezliczone Rany Twoje, i racz napisać wszystkie Nauki i Rany Święte Twoje na sercu moim Najdroższą Krwią Twoją, abym w nich czytał(a) Mądrość Boleści i Miłości Twojej, aby się znajdowała pamiątka ich w skrytościach serca mojego, aby się ta pamiątka na każdy dzień w nim odnawiała, rozmnażając w nim większą Miłością Twoją, aż do Ciebie przyjdę skarbie mój pożądany, wszystkich dóbr i wesela pełny; co mi racz dać, Chryste najsłodszy.

Bądź pozdrowione Najsłodsze Imię Jezusa.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Modlitwa o szczęśliwe zakończenie życia

O Panie Jezu Chryste! Najmocniejszy Królu Nieśmiertelny i Niezwyciężony, wspomnij na Boleść, którąś cierpiał, gdy wszystkie siły Duszy i Ciała Twego już prawie były ustały, a nakłoniwszy Głowę, rzekłeś: Już się skończyło! Przez ten ucisk i boleść Twoją daj mi szczęśliwie walkę i życie zakończyć.

Bądź pozdrowione Najsłodsze Imię Jezusa.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

 

 

Różne modlitwy do Najsłodszego Imienia Jezus.

Źródło: Bądź wola Twoja 1900 egz. Kobiet

O Słodkie Imię Jezusa! Tyś to zdrój pociech rozlało na życie moje całe i Ty jeszcze osłodzisz ostatnie moje boleści, bo przyjdzie kiedyś ten Dzień, w którym oczy moje zamkną się na ułudy tego świata, by się otworzyć na blask światła wiekuistego jedynie. W dniu owym, w którym pożegnać się musimy z imionami najdroższymi dla nas, w owym dniu strasznej obawy nawet dla sprawiedliwych, o Imię Jezu! Ty nam gorycz ostatniej chwili osłodzisz i jako ostatniej Łaski będziemy wtedy pragnęli, by dał nam je kto usłyszeć! Jeśliś w ciągu przykrych dni naszej wędrówki było przedmiotem czci i uwielbień naszych, to wtedy będziesz naszym zbawieniem i ostatnią naszą radością.

O Imię Jezus! niech mi wszystkiego w owej godzinie zabraknie, lecz Ciebie niech mi nie zabraknie! Wtedy ludzie nie będą już mogli łagodzić cierpień moich; wtedy na moje skargi, jękiem i łzami tylko mi odpowiedzą, ale Ty wtedy, o! bądź mi Boskim balsamem, który by boleści moje ukoił. Wtedy serce moje zamknie się na wszystkie świata pociechy, lecz Ty tajemniczym sposobem spuść w duszę moją rozkosze światu nieznane! Wtedy uszy moje ogłuchną już na wszystkie ziemi tej głosy, ale Ciebie, o! niechaj jeszcze usłyszą! Wtedy język mój nie będzie w stanie wydawać dźwięku żadnego, lecz usta moje stygnące niech szepczą Cię bezustannie.

O Imię Jezus, w którym ja od młodości nauczyłem(am) się całą moją nadzieję pokładać! O Imię błogosławione! Ty przyjdziesz na zlodowaciałe już usta; ostatnie tchnienie moje jeszcze Ciebie będzie chciało wypowiedzieć; Ty obetrzesz ostatnie łzy moje; Ty pocieszysz ostatnie moje przykrości i wprowadzisz mnie do Wiekuistych rozkoszy. Amen.

***

Źródło: Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików Dunin 1844

Najdroższy Panie Jezu! Synu Boga Żywego, prawdziwy Boże! i we wszystkiej Istności Boskiej Przedwiecznemu Ojcu i Duchowi Świętemu równy! Tobie ja jak największe czynię dzięki, za wszystkie Dobrodziejstwa Twoje; Ciebie wielbię, Ciebie błogosławię, przed Twoim Najświętszym Imieniem Jezus nisko upadam, abyś mnie dla Tegoż Imienia Twego, a Miłosierdzia Łaski Twojej, od zatracenia wiecznego obronił, i do siebie po skończonym życiu moim dobrotliwie przyjął. O Jezu Dobry! dla Boskiej Dobroci Twojej ratuj mnie. O Jezu słodki dla niewymownej Łaskawości Twojej, od wszelakich pokus i niebezpieczeństw światowych, wybaw mnie. O Jezu Miłosierny! dla Nieskończonej ku mnie Miłości Twojej, od złej wieczności, zachowaj mnie. O Jezu cierpliwy! drogoś to Imię Jezus Sobie przy Obrzezaniu kupił, boś Je Najświętszą Krwią Swoją dobrze zapłacił, bądźże okupem moim. O Jezu rozkoszny! któryś bez tegoż Imienia, od Piłata na krzyżu zawieszonego, umierać nie chciał, niechże ja z Tobą żyję, niechże ja się z Tobą cieszę, niechże ja bez Ciebie, o Jezu! Jezu! Jezu! nie konam. I któż mi zaszkodzi? kiedy Imię Jezus obroną moją! i któraż trwoga zasmuci mnie? kiedy Jezus nadzieja moja, pociecha moja, wieczność szczęśliwa moja! Amen.

***

Źródło: Bieg roku całego, na cześć i chwałę Boga w Trójcy świętéj jedynego [Mikołów 1873]

O Najsłodsze i zbawienne Imię Jezusa mego, wszelkiej czci godne, milion pokłonów Ci oddaję, w sercu Cię moim na wieki zapisuję, abym był w nim przeznaczony do korony niebieskiej. W myśli Go osadzam, żebym z pięciu Jego liter, jako z memoriału przypomniał sobie ustawicznie Pięć Ran Twoich, któreś Miłościwy Jezu mój, wycierpiał dla mnie, chcąc być Zbawicielem moim. Ciebie niechże wspominając, wzywając zbawienie otrzymam i niech w pokusach, nieszczęściach, przypadkach, a najbardziej w godzinę śmierci, od najazdów szatańskich tą tarczą obronię się, ostatnie tchnienie moje niech będzie Jezus i owszem w całym życiu moim niech żyję z Jezusem i dla Jezusa, a potem z Nim króluje na wieki. Amen.

***

Źródło: Panie, wysłuchaj modlitwę moją! – wybór modlitw z książek do nabożeństwa 1869

O Jezu! Odkupicielu i Zbawicielu mój, pragnę Cię kochać nad wszystko ze wszystkich sił moich; błagam pokornie, oderwij serce moje od świata, a pobudź do Twej Najświętszej i nieustającej miłości. Spraw, Miłosierny Jezu Chryste, abym dla Twej Miłości znosił(a) cierpliwie i ulegle wszystko cokolwiek na mnie dopuścić raczysz. Niech wszystko co mnie otacza pobudza mnie do wdzięczności i uwielbienia, a tym samym wzmacnia i utwierdza tę miłość w sercu moim. Rządź, Panie! i kieruj myślami moimi, aby się nieustannie zwracały ku rozważaniu Dzieł wielkiej Miłości Twojej. Racz Sam zapalić serce moje ogniem Boskiej Miłości Twojej; racz wszystkie siły moje Sam ująć, poruszyć i Miłością Twoją napełnić, aby w niej zawsze trwały. Boże Wiekuisty, Dobroci Niepojęta, Tyś mnie od wieków ukochał, niechże natychmiast odpadnie ode mnie ten świat pełen pychy i grzechu, co mnie od Ciebie oderwać usiłuje i przeszkadza, iżbym się zupełnie przejął(ęła) i przeniknął(ęła) Najświętszą Miłością Twoją. Błagam najpokorniej, skrusz Sam, o Panie! moc jego nade mną, abym odtąd Tobie tylko służył(a) i Ciebie nad wszystko kochał(a), tak czystą, zupełną i doskonałą miłością, jaką Cię tu miłowali Wszyscy Święci i Święte, Wszyscy Wyznawcy i Męczennicy, jaką Cię w Królestwie Twym Błogosławionym miłują na wieki Twoi Aniołowie, Cherubinowie i Serafinowie; jaką Cię Królowa Nieba, Przenajświętsza Matka Twoja miłuje: jakiegoś(ąś) mnie Ty Sam umiłował, Baranku najcichszy, kiedyś dla mnie śmierć krzyżową poniósł. Daj to, o Jezu Chryste! abym w zupełnym i doskonałym umiłowaniu Ciebie Boga mojego i Ojca Najlepszego, mógł (mogła) Chwały Twojej dostąpić, w Niebie Miłością Twoją się cieszyć i Ciebie wielbić, błogosławić i kochać przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa do Jezusa Zbawcy świata

Źródło: Wybor modłow dla prawdziwych czcicielow Naywyzszego Tworcy 1803

Jezusie Synu Boga Przedwiecznego, Boże Boga, Światło Światłości, Zbawco człowieka grzesznego, i jego Odkupicielu, umocnij mnie w miłości, Ciebie przez wiarę i pamiątkę Twego Wcielenia, Twego Świętego na tym świecie postępowania, i Twojej bolesnej śmierci.

Udziel mi Łaski, iżbym wiernie dochował w mym sercu Twe Święte Słowa, gdyż Słowa Twoje są Słowami życia wiecznego.

Ty sam tylko mogłeś nam objawić niezmienną Wolę Ojca Twego Niebieskiego, bowiem Ty jedynie znasz Go od wieków, Ty jesteś jednejże z Nim, i z Duchem Świętym Istoty.

Jakiż kaznodzieja przed Twoim przybyciem, lub od Twego do Niebios wstąpienia, mógł kiedy objawiać Prawdy Zbawienia ludowi z taką godnością, z taką energią, i tak przekonywującą wspaniałością? Czy i kiedy cnota wyrażała się z tak wielką łagodnością, z tak głęboką Mądrością, z taką mocą i prostotą? Któż kiedy mógł się wyżej wznieść nad wszelkie słabości ludzkie, jak Ty, Panie? Któż potrafił działać, cierpieć, i umrzeć z tak Boską szlachetnością i całkowitym poświęceniem się? Któż się odważy przywłaszczyć sobie tytuł Mędrca, odkąd zstąpiłeś na ziemię? Komuż z pomiędzy wszystkich śmiertelników większa niż Tobie, wiara dana być może? Twoja jedyna Nauka, o Zbawco świata! będzie moim wsparciem; pełen najżywszej w Tobie wiary, chcę postępować tą drogą życia wiecznego.

Za Pośrednictwem wielkiego Dzieła Odkupienia, którego Boska i niepojęta dla samych nawet Cherubinów głębokość, przenika ich czcią i uszanowaniem. Otworzyłeś dla nas powtórnie Królestwo Niebios, które nie ubłaganą Sprawiedliwość Ojca Twego, byłaby przed nami na wieki zamknięta, gdybyś nam się był nie stał Boskim między Ojcem Przedwiecznym i nami Pośrednikiem.

I nie miałżebyś być Panie, nieustannie przedmiotem mojej miłości i mej wdzięczności ? Nie mamże usiłować, podobać się Tobie przez posłuszeństwo skore i nieograniczone? jakże nie mam żyć dla Ciebie Samego tylko? gdy Ty poświęciłeś całą Swą Istność dla mnie, gdyś Ty poniósł Śmierć, a śmierć haniebną i stopniowaną dla mnie i dla całego plemienia ludzi.

Lecz pomimo wszelkich pobożnych przedsięwzięć, na które tylko zdobyć się zdołam, noszę jeszcze skazę grzechu w mym łonie, i skłonność do złego pociąga mnie ku sobie. Prawdą jest, iż wskazałeś mi dokładnie drogę, po której postępować winienem był, lecz codziennie od niej zbaczam; w tym wyznaniu słabości mojej, odwołuję się do Ciebie i ufnością. Panie, ratuj mnie, nie dopuszczaj mi ginąć.

Podaj mi Rękę Miłosierdzia, która by mnie prowadziła po tym padole doczesnej pielgrzymki; a skoro ostatnia chwila kończącego się życia wybije, niech będę pełen zaufania najżywszego w nieskończonej wartości Twych zasług, a tak dozwól, mi przejścia do owego mieszkania Niebian, któreś dla tego tylko na chwilę opuścił był, abyś nam do niego wnijście wyrobił.

Pomóż mi, iżbym pozyskał niewymowne błogosławieństwo zapatrywania się na Twe Oblicze.

Niech będę świadkiem Twojej Chwały, a to w ustawicznym uniesieniu, że oglądać będę blask Twego Boskiego Majestatu. Amen.

 

 

Godzinki o Synu Bożym.

Źródło: Świątnica duchowna Bogu w Troycy Jedynemu 1829

Synu Boży nasz Zbawicielu,

Grzesznych ludzi Odkupicielu,

Zmiłuj się nad nami.

Twoja droga niech męka Panie,

W każdej potrzebie świata stanie,

Za Chrześcijanami.

JUTRZNIA.

Zacznijcie usta chwalić Zbawiciela swego,

Zacznijcie wzywać miłosierdzia jego.

Przybądź na nasze Synu Boży wspomożenie,

Niech usta moje oddając uczczenie.

Chwała Ojcu i Synowi jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i nie minie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn.

Synu, Ojcaś jest dobroci,

Jednej w Bóstwie z nim istoty;

Równy Ojcu wszechmocnością,

Złącz mnie z sobą swą miłością.

V. Synu Boży Odkupicielu grzesznych ludzi,

R. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami.

V. Wysłuchaj Synu Boży modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Synu Boży, Któryś jest Mądrością niestworzoną, i Żywym Słowem Ojca Przedwiecznego, naucz nas Mądrości Świętych Twoich, abyśmy zbawienia duszy naszej dostąpić mogli, na wieki wieków.

R. Amen.

PRYMA.

Przybądź na nasze Synu Boży wspomożenie… jak wyżej.

Hymn.

Synu Ojca niebieskiego,

Odkupicielu ludzkiego

Narodu, Ciebie wzywamy,

Ukłon Boski oddawamy.

Wiersz i Modlitwa jak wyżej.

TERCJA.

Przybądź na nasze Synu Boży wspomożenie… jak wyżej.

Hymn.

Boże z Boga prawdziwego,

Światło z Światła Przedwiecznego,

Pokaż mi się łaskawego,

Broń mnie od wszelkiego złego.

Wiersz i Modlitwa jak wyżej

SEKSTA.

Przybądź na nasze Synu Boży wspomożenie… jak wyżej.

Hymn.

Różdżko z drzewa kwitnącego,

Rzeko z źródła płynącego,

Synu z Ojcem Swej Jedności,

Odpuść ciężkie moje złości.

Wiersz i Modlitwa jak wyżej.

NONA.

Przybądź na nasze Synu Boży wspomożenie… jak wyżej.

Hymn.

Światło ognia prześwietnego,

Zorze słońca przedwiecznego,

Synu Ojca wszechmocnego,

Oświeć człeka z nas każdego.

Wiersz i Modlitwa jak wyżej.

NIESZPORY.

Przybądź na nasze Synu Boży wspomożenie… jak wyżej.

Hymn.

Ręko Ojca wszechmocności,

Tęczo trójnej ozdobności,

Ozdób Boże duszę moją,

I przyjmij ją w Łaskę Twoją.

Wiersz i Modlitwa jak wyżej.

KOMPLETA.

Nawróć nas, Boże Zbawco człowieka grzesznego,

Odwróć Gniew Sprawiedliwy od nas ludu twego.

Przybądź na nasze Synu Boży wspomożenie… jak wyżej.

Hymn.

Bóg Syn z Boga Narodzony,

A z Maryi jest Wcielony,

W Bóstwie nic nie rozłączony,

Niechaj będzie pochwalony.

Wiersz i Modlitwa jak wyżej.

 

 

Litania o Bogu Synu.

Źródło: Świątnica duchowna Bogu w Trójcy Jedynemu wystawiona 1846

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Synu Chryste z zaćmienia Ducha Świętego poczęty, usłysz nas,

Synu Chryste z Niepokalanej Panny Narodzony, wysłuchaj nas.

Synu Słowo Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

Synu Boga Żywego,

Synu Boże w Trójcy Jedyny,

Synu Jednorodzony,

Synu Maryi Panny,

Synu przedwieczny,

Synu niestworzony,

Synu Nieskończony,

Synu Wieczny,

Synu Wszechmogący,

Synu Pani,

Synu Boże i Człowieku,

Synu Jedyny Chrystusie,

Synu Prawdziwy Boże,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.

Od wszelkiego grzechu, wybaw nas, Panie.

Przez równą z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym Chwałę Twoją,

Przez doczesne Wcielenie Twoje z Panny Maryi,

Prosimy od Ciebie odkupieni grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.

Synu Boży, przez nieskończoną Chwałę Twoją, zjednaj nam Łaskę Ojca Przedwiecznego.

Synu Boży przez niepojętą Mądrość Twoją, zlej na nas Dary Ducha Świętego.

Synu Boży przez niewypowiedzianą Miłość Twoją, daj nam pokój i żywot wieczny.

Synu Chryste równy Ojcu według Bóstwa, usłysz nas.

Synu Chryste mniejszy od Ojca według Człowieczeństwa, wysłuchaj nas, Panie.

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.

V. Synu Boży.

R. Zmiłuj się nad nami.

V. Módlmy się. Boże cnót, Którego jest wszystko, co jest najlepszego, wpraw w piersi nasze Miłość Twoją, i daj nam bogobojności przymnożenie, żebyś co jest dobrego żywił i pobożności usilnością, co jest wykarmionego strzegł na wieki. Amen.

Synu Ojca Przedwiecznego, prawdziwy w ludzkim ciele Boże, pokornie Ciebie proszę, przez Miłość Twoją, która Cię z nieba na świat Sprowadziła, przyjmij w Łaskę Twoją grzeszną duszę moją teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

 

 

 Suplika do Syna Bożego

Źródło: Świątnica duchowna Bogu w Troycy Jedynemu 1829

Synu Boży dla Miłości i zbawienia grzesznej duszy mojej na Krzyżu w ludzkim ciele sromotnym umęczony, staję przed Tobą jako jeden z największych grzeszników, którym żeś grzechy odpuścił, i proszę cię przez wszystkie boleści na Krzyżu dla mnie podjęte, odpuść grzechy całego życia mojego, za które serdecznie żałuję. Amen.

 

 

Modlitwy do Syna Bożego.

Źródło: Świątnica duchowna Bogu w Troycy Jedynemu 1829

O Synu Boży! nad księżyc, jutrzenkę, słońce jaśniejszy, nad miód i kanar słodszy, nad wszelkie obozy mocniejszy, nad cały świat obszerniejszy, nad niebo wyższy, nad królewskie berła i korony wyborniejszy, bądź zawsze ze mną, wyraź się na sercu moim i pamięci, żebyś w pokoju i wojnie, życiu i śmierci, i każdego momentu zostawał zawsze ze mną, Słodki Jezu. Niech mi Imię Twoje Święte Panie będzie obroną przeciwko nieprzyjaciołom moim, pociechą w wygnaniu, w chorobie, tak duszy jako i ciała osobliwym Lekarzem, a na ostatek życiem i błogosławieństwem wiecznym. Amen.

O Synu Boży! Niebios Chwało, na którego Imię piekielne drżą mocy, nadziejo i życie śmiertelnych, wzbudź we mnie nie tak bojaźń potępienia, jako bojaźń Ciebie, abym wyrzuciła wszelką z serca mego świata i ciała miłość, a kochał(a) Ciebie Samego czystą myślą, jako Oblubieńca duszy mojej. O Jezu Słodka Miłości! Daj mi Ciebie we mnie sobie, a niech będzie Imię Twoje Święte błogosławione na wieki. Amen.

O Synu Boży! bez Którego życie śmiercią się staje, bez którego każda rozkosz w boleść się zamienia; dla którego każda zelżywość poniesiona, godnością i zacnością jest, bez którego każda chwała i dobre imię w niesławę się obraca, bez którego każde zdrowie i czerstwość chorobą jest, i każda rzeźwość, zgniłością i słabością. Ty znasz i wiesz najlepiej ułomności moje, dajże mi z Łaski Twojej, o Dobry Jezu, co mi potrzebnego, daj przez Imię Twoje, żebym duszę i ciało moje w czystości zachował(a); rozkoszy uchodził(a), zelżenia drugich się strzegł(a). Przemień słabości moje w zdrowie, a zdrowie w słabość, jeżeli się tak Świętej Woli Twojej podoba; niech się chroni dusza moja wielkiego o sobie mniemania, wielkiego w sobie upodobania; niech nie potrzebuję ludzkiej chwały, serca lekkości, oczu chełpliwości, i cokolwiek płaszczykiem tak powierzchownie jako wewnętrznie pychy się pokrywało, abym tak zasłużyła sobie śmierć szczęśliwy i koronę, którąś prawdziwie Ciebie kochającym obiecał i dawać zwykł. Amen.

O Synu Boży! przed Którym każde upada kolano, upadam i ja z wielką bojaźnią i uczciwością, przychodzę przed Oblicze Twoje, Boże mój Niewypowiedzianej Dobroci i Mocy i Nieskończony. Ja który(a) nic innego jestem, tylko niegodne Twoje stworzenie, wołający(a) z trędowatym: Panie! jeżeli chcesz możesz mnie oczyścić, możesz mówię uleczyć duszę moją, wrzodami grzechu obsypaną, możesz ją jako złoto Miłości Twojej ogniem przepaliwszy wypolerować; boś Ty jest Bóg mój, życie moje, i jedyna nadzieja zbawienia mego. Daj mi, Panie, abym Cię kochał(a), jeżeli nie tak jakoś godzien przynajmniej jako w tym życiu kochać Cię może, który człowiek. Wszak Ci, Panie, nic przez to nie ubędzie, chociaż mi to wyświadczysz, i mnie od wielkości grzechów moich uwolnisz. Co Ci, Panie, przez to za strata? gdy mnie jak niegdyś Ojciec Ewangeliczny do Łaski Swojej przyjmujesz, we wszystkich potrzebach moich rękę podajesz. Dlaczego uczyń to, Panie, żebym to, o co Cię proszę prędzej otrzymać mógł (mogła). Nie pamiętaj, Panie, na występki moje i rodziców moich, ani nie bierz pomsty za grzechy moje. Nie zatrzymuj Miłosierdzia Twego w Gniewie twoim, ani pozwalaj potężniejszych sił nieprawościom moim, nad Dobroć Twoją. Jeżeli żalu za zbrodnie moje potrzebujesz? żałuję z całego serca, i wyznaję żem zgrzeszył(a) przeciwko Tobie Samemu. Jeżeli dosyć uczynienia potrzebujesz? poddaję Ci ciało moje, karz go jako chcesz, a Miłości Twojej nie umykaj mi. Lecz daj, żebym Cię kochała; i przez Cię otrzymała czego pragnę, Ciebie bowiem Samego szukam, Ciebie Samego żądam, do Ciebie Samego wołam, Panie mój! Ciebie Samego chcę, i oczekuję widzenia Twego. Amen.

O Synu Boży! zacności Ojca, jasności światła wiecznego, przez Niepojęte Bóstwo Twoje, upraszam Cię, daj mi niewinność ciała, ochędóstwo serca, prostotę ducha, czystość myśli, a wszystkie złe nałogi Słodki Jezu, nieporządne pobudki i namiętności, i to, co by się Tobie nie podobało, oddal ode mnie. Uwolnij i broń mnie od każdego grzechu, wszystkie zmysły i członki moje oddaję pod Świętą Opiekę Twoją, abym Cię tylko Samego szukał(a), i w Tobie Samym spoczął(ęła). Daj, Boże mój, żeby mnie nic nie zadowalało nad Ciebie, nic mi się nie podobało, tylko Ty, abym się tylko Ciebie Samego kochać starała, i wszędzie Samemu Tobie przyległym(ą) był(a). Amen.

O Synu Boży! Zbawienie, Odkupienie moje, Wspomożenie moje, najlepsza serca mego Pociecho, strapionych najosobliwsza Ucieczko, przez Zasługi wszystkich ucisków Najsłodszego Serca Twego, przybądź mi, i wszystkim uciśnionym w godzinę śmierci naszej, wraz z Przenajświętszą Matką twoją, a mnie i wszystkich od wszelkiego złego na ciele i duszy wyzwól, Łaski Twojej w sercach naszych przymnóż, i do wiecznych nas szczęśliwości zaprowadź. Amen.

 

 

Prośba do Syna Bożego.

Źródło: Świątnica duchowna Bogu w Troycy Jedynemu 1829

Synu Boży dla Miłości i zbawienia grzesznej duszy mojej na krzyżu w ludzkim Ciele sromotnie umęczony, stawam przed Tobą jako jeden(na) największych(a) z onych grzeszników (grzesznic), którym żeś grzechy odpuścił, i proszę Cię przez wszystkie boleści na Krzyżu dla mnie podjęte, odpuść grzechy całego życia mojego, za które serdecznie żałuję. Amen.

 

 

Koronka Życia Panieńskiego

Źródło: Cały złoty ołtarz 1829r.

Na pamiątkę trzydziestu i trzech lat przeżytych na tym świecie, zbawienie nasze sprawując, a także i z pozdrowieniem Pięciu Ran Jezusowych.

Pozdrowienie Rany Prawej Nogi:

Jezu, przez Świętą Ranę Prawej Nogi Twojej,

Chciej odpuścić proszę Cię, grzechy duszy mojej.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Jezu, wiecznie zrodzony z Ojcowskiej istności,

Oczyść i wzbudź serce moje ku bogomyślności.

 1. Jezu, Którego nam Bóg obiecał dać z Nieba,

Daj mi we wszystkim wiarę, taką jakiej trzeba.

 1. Jezu, przez Twe wyobrażenie, i Pisma o Tobie,

Chciej mi dać doskonałą wiadomość o sobie.

 1. Jezu, przez przyjście Twoje i Święte Wcielenie,

Ja w Tobie, a Ty we mnie, miej uspokojenie.

 1. Jezu, przez Łaskę, którąś z Chrzcicielem uczynił,

Proszę, abyś mi Łaski Twej Świętej przyczynił.

 1. Jezu, przez w Panieńskim Żywocie mieszkanie,

Mieszkaj we mnie na wieki, mój kochany Panie.

 1. Jezu, przez Twoje z Panny cudowne Narodzenie,

Daj się w cnotach odrodzić i w nich pomnożenie.

 1. Jezu, przez Obrzezanie Twoje dnia ósmego,

Chciej obrzezać serce moje z affektu ziemskiego.

 1. Jezu, przez honor trzech Królów i ich upominki Tobie,

Obróć mnie jako zechcesz całego(ą) na chwałę Sobie.

 1. Jezu, proszę przez Święte Twe Ofiarowanie,

Niech się dusza moja z ciałem Twą ofiarą stanie.

Pozdrowienie Rany Lewej Nogi:

Jezu, przez Lewej Nogi Świętą Ranę Twoją,

Chciej umocnić prostotą szczerą serce moje.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Jezu, przez Twoje uciekanie do Egipskiej ziemi,

Daj, żebym uciekał(a) przed zwyczajami złymi.

 1. Jezu, przez Twe stracenie, daj niech Cię nie tracę,

Straciwszy niech szukając, nie żałuję pracę.

 1. Jezu, przez Twe w Nazaret Święte przemieszkanie,

Daj mi proszę Twych Świętych cnót naśladowanie.

 1. Jezu, przez Chrzest i Post Twój, i przez Twe Konanie,

Oczyść, posil, umocnij, Sam moje sumienie.

 1. Jezu, przez Twe kazania, drogi, prace, poty,

Dodaj mi w usłudze Twej siły i ochoty.

 1. Jezu, przez Moc i Dobroć, którąś cuda czynił,

Odmień mnie, jakoś wodę na godę odmienił.

 1. Jezu, przez rozmaite od żydów przykrości,

Dodaj mi w przeciwnościach moich cierpliwości.

 1. Jezu, przez Twe na Górze Tabor Przemienienie,

Niech duszę moją przenikną Twej Łaski promienie.

 1. Jezu, daj mi przez Tryumf Twój w Kwietnią Niedzielę,

Z ciałem, czartem i światem potykać się śmiele.

 1. Jezu, przez trzy dziesiątki srebrników za Ciebie danych,

Nasyć mnie Swoich Skarbów nieoszacowanych.

Pozdrowienie Rany Ręki Prawej:

Jezu, przez słodką Ranę Ręki Twojej Prawej,

Daj mi doznać w moich prośbach Twej Twarzy Łaskawej.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Jezu, przez nóg Twym Uczniom wszystkim umywanie,

Daj mi czystość i niskie o sobie mniemanie.

 1. Jezu, przez Twe Najświętsze Ciało znak Miłości,

Rozpal Twoją Miłością moje wszystkie wnętrzności.

 1. Jezu, przez Twój pot krwawy w Ogrodzie czyniący,

Oddaj mnie Bogu Ojcu zawsze Mu ufający.

 1. Jezu, przez Twoje wzięcie i srogie wiązanie,

Rozwiąż mnie z mych wad i nie pomnij na nie.

 1. Jezu, przez słup i bicze, i Ciało Twe zbite,

Wspomóż mnie na uciski serca rozmaite.

 1. Jezu, przez ciernie, które Twą Głowę zraniło,

Daj, by się zakamieniałe me serce zmiękczyło.

 1. Jezu, przez krzyż, któryś niósł i nań był przybity,

Daj mi ten krzyż ukochać, jak skarb znamienity.

 1. Jezu, przez siedem słów Twoich i Ducha oddanie,

Daj mi żyć dobrze, potem daj w Łasce Twej Świętej skonanie.

 1. Jezu, przez Bok Twój skłuty i grób Ciała Twego,

Wzbudź ku Twojej Miłości człowieka każdego.

 1. Jezu, przez Twe w piekielne otchłanie zstąpienie,

Daj wszystkim duszom zmarłym wieczne odpocznienie.

Pozdrowienie Rany Ręki Lewej.

Jezu przy Twej Najdroższej Ręki Lewej Ranie,

Proszę niech mam o Tobie zupełne poznanie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

 1. Jezu, daj mi przez Twoje Święte Zmartwychwstanie,

Postać z grzechu nałogu, w Łasce Twej wytrwanie.

 1. Jezu, przez Twe do Nieba, chwalebne wstąpienie,

Daj mi częste ku Tobie serca podnoszenie.

 1. Jezu, przez on Świąteczny ogień Ducha Twego,

Napełnij Twoimi Darami skrytości serca mego.

Pozdrowienie Rany Boku Najświętszego.

Jezu, przez Ranę Twego Boku Najświętszego,

Przebij Twoją Miłością skałę serca mego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wierzę w Boga.

Jezu, przez Tajemnice pożycia Twojego,

Niech Cię w Dzień Sądu, proszę, doznam Łaskawego. Amen.

 

 

Krótka nowenna do Bolesnego Zbawcy Jezusa Nazareńskiego

Źródło: Jezus Nazareński 1938

DZIEŃ 1

Modlitwa przed Jego Obrazem Łaskami słynącym.

Przez O. Euzebiusza od Najśw. Sakramentu, Zak. Trynitarzy ( 1737).

Najsłodszy Jezu Nazareński, Boski Odkupicielu dusz naszych! Ja, Twoje biedne stworzenie i lichy robak ziemski, rzucam się do Stóp Twych Najświętszych i uwielbiam Twoją gorzką mękę, szczególnie te tajemnice, które wyraża nam Twój czcigodny, a cudowny Obraz. Wielotysięczne dzięki Ci składam, żeś dla mego zbawienia zezwolił skrępować Sobie ręce, aby Cię prowadzono jak ofiarne jagnię, żeś dopuścił do ukoronowania Cię ostrymi kolcami, aby z Twojej Najświętszej Głowy spływały strugi pociech we wszelkich naszych uciskach; że po ubiczowaniu, uwieńczeniu cierniem i szyderstwach, wzgardzie, ludu niewdzięcznego na wołanie Piłata: „Ecce Homo“ (Oto Człowiek), przywdziałeś do dźwigania krzyża własne szaty, aby prędzej Cię poznali, bardziej znieważali. Przez wszystkie te katusze ciężkie i bóle straszliwe, błagam Cię, o Panie, racz najłaskawiej udzielić mi żywej wiary, abym uznał, o mój Boże, Niepojętą Prawdę Twoją, pokrzepiaj moją nadzieję, abym ufał Twojej bezmiernej Wszechmocy, rozpłomień w moim sercu żar gorącej miłości, abym Cię Dobroci Najwyższa, nade wszystko ukochał, a Ciebie miłując kochał także bliźnich, jak siebie samego. Racz także, o Panie, przez Zasługi Twych męczarni obdarzyć mnie Łaską, o którą Cię błagam w tych modłach… jeśli to nie sprzeciwia się Chwale Twej i zbawieniu mojej duszy. Oto sprawa, o jaką Cię proszę, mój Boże, mój Zbawco, Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz. Wierzę. Chwata Ojcu.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! (3 razy)

Antyfona.

Godzieneś jest Panie Boże wziąć Chwałę i cześć i moc, iżeś jest zabity i odkupiłeś nas Bogu przez Krew Twoją z wszelakiego pokolenia i ludu i narodu — i uczyniłeś nas królestwem Bogu naszemu. (Apok. 4, 5)

V. Panie we Krwi Twojej nas odkupiłeś.

R. I naszemu Bogu królestwo uczyniłeś.

MODLITWA KOŚCIELNA

Módlmy się: O Boże, Tyś Jednorodzonego Syna Twego postanowił Odkupicielem świata i przez Niego po zwyciężeniu śmierci nas do życia miłosiernie przywrócił, spraw, abyśmy na te dobrodziejstwa pamiętni, mogli przylgnąć do Ciebie wytrwałą miłością i osiągnąć owoce Odkupienia. Amen.

DRUGI DZIEŃ.

O Boski Zbawco dusz naszych, Krwią Twoją bezcenną odkupionych! Ja nędzne stworzenie uwielbiani Twoja najgłębszą pokorę, przez którą zezwoliłeś powiązać Swoje Wszechmocne Ręce w ogrodzie oliwnym. Uwielbiam także Twoją niezmierną cierpliwość, przez którą dopuściłeś, że Twój czcigodny Obraz niewierni zrabowali i znieważyli. O, jakże byłbym szczęśliwy, gdyby mi danem było, Ciebie z tak wielkiej hańby uwolnić. Proszę Cię pokornie, Najukochańszy Zbawco, przez Twoją niewysłowioną pokorę i cierpliwość, racz miłosiernie wlać te cnoty w moją duszę i daj mi tę Łaskę, o którą przez te modły proszę Twoją Boską Dobroć.

Ojcze nasz. Wierzę. Chwała Ojcu itd. jak w pierwszym dniu.

TRZECI DZIEŃ.

O Najłaskawszy Jezu, który chciałeś przy pojmaniu cierpieć skrępowanie bolesne Swoich Rąk Najświętszych, aby nam niewdzięcznym grzesznikom wyświadczyć niezliczone dobrodziejstwa! Uwielbiam Twoją Boską Wszechmoc, a pragnąłbym najgoręcej wyrwać Cię z tej hańby. Wzywam wszystkie Anielskie chóry i świętych wybrańców nieba, jako też i wszystkie twory ziemskie, aby ze mną razem wysławiały Twoją nieskończoną Łaskawość. Proszę Cię, o Najdobrotliwszy Panie, abyś mi zawsze błogosławił Twymi Najświętszymi Rękami. Niech nie popełnię żadnej czynności, która by sprzeciwiała się Twojej Boskiej Służbie i Twemu Upodobaniu. Uwielbiam także Twoje Nieskończone Miłosierdzie, pragnę doznać go jak najwięcej i wytrwać w najgorętszych dziękczynieniach aż do śmierci. Przez Moc Błogosławieństwa Twych związanych Rąk Przenajświętszych, daj mi Łaskę, o którą Cię błagam dzisiaj przez te modły.

Ojcze nasz. Wierzę. Chwała Ojcu itd. jak w pierwszym dniu.

CZWARTY DZIEŃ.

O Najwyższy Królu nieba i ziemi! Któryś zezwolił rzymskim żołnierzom okryć Twoją Boską Głowę hańbiącą i bolesną koroną cierniową, aby mnie nędznemu grzesznikowi wysłużyć wieniec Chwały Wiecznej! 0 mój kolcami ukoronowany Zbawco, przed Tobą na twarz upadam i uwielbiam współczującym sercem Boski Twój Majestat. Proszę Cię, o mój Najdobrotliwszy Panie i Zbawco, nie dopuść, żebym nadal Twoją Głowę ranił i cierniami kłuł przez grzeszne moje myśli (pyszne, plugawe, mściwe itd.). Przełam także moje sobkostwo i moją zatwardziałość, które również były przyczyną Twych męczarni. Strugi Krwi Twej Przenajświętszej, spływające z Boskiej Głowy niech zmiękczą twardą rolę mego grzesznego serca; niech sprawią, aby w nim wyrosły śliczne kwiaty i owoce cnót chrześcijańskich. Do pokuty i zadośćuczynienia za wszystkie bóle i wzgardy przez Ciebie poniesione przy cierniem ukoronowaniu wzywam wszystkie stworzenia, aby Ciebie, jako Króla Aniołów i Zbawcę ludzkości uznawały i wielbiły. Błagam Cię, Królu Nieba i ziemi, racz mnie wspomagać Łaską Swą, żebym przez moją winę grzechową nie utracił chwały wiecznej, którą mi wysłużyłeś przez Twoje cierniem ukoronowanie. Proszę Cię także obdarz mnie Łaską, jaką przez te modły pragnę uzyskać. Amen.

Głowo pełna Krwi i Ran!

Pełen bólu wzgardy Pan.

Boska Głowo uwieńczona,

Na Tobie z ciernia korona.

Głowo godna czci, miłości,

Innych koron dostojności.

Bądź mi zawsze uwielbiana,

Tysiąckrotnie pozdrawiana.

Ojcze nasz. Wierzę. Chwała Ojcu itd. jak w pierwszym dniu.

PIĄTY DZIEŃ.

O Boże Zbawco, Jezu Nazareński, klęcząc pokornie przed Twym Obrazem Łaskami słynącym, uwielbiam pobożnie Tajemnice Twojej bezmiernej Miłości, którąś nam okazał w tak gorzkiej Twej męce. Uwielbiam pokorę w Twych ubogich szatach, cierpliwość przy pojmaniu Ciebie, biczowaniu i cierniem ukoronowaniu. Poznaję w Twoim Najmilszym wzroku Miłosierdzie Nieskończone, którem zapraszasz niewdzięczne, niewierne dzieci, aby do Ciebie wróciły. Spojrzyj, tu u Stóp Twoich klęczy najniewdzięczniejszy ze wszystkich. Całuję Twoje Najświętsze Nogi z żalem szczerym za wszystkie moje popełnione grzechy; z mocnym postanowieniem nie grzeszenia więcej; żebrze Cię o Łaskę i przebaczenie. Całuję Twoje Najświętsze Ręce skrępowane grubymi powrozami. Otwarte dla mnie z bogactwem Łask, ale związane, aby nie biły we mnie pioruny Twojej Boskiej Sprawiedliwości. Najmilsze Spojrzenie Twych oczu litościwych, którem skruszyłeś Apostoła, obróć na mnie, o Boski Zbawco, Jezu Nazareński! Ufam, że się mnie użalisz, a to będzie znakiem Twego przebaczenia, jeśli odtąd będę miał zawsze przed oczyma tajemnice Twej gorzkiej Męki, wyrażone w Świętym Obrazie. Mam nadzieję, że się uchronię od grzechów, które spowodowały Twoje tak ciężkie cierpienia. Oto Łaska, o którą Cię proszę, oto dar, o który Cię błagam, o Najdobrotliwszy Zbawco, Jezu Nazareński! O mój Boże, niech się dzieje Twoja Boska Wola, niech jednak spełni się także Twoja Obietnica, że pozwolisz duszy mojej zażywać owej Chwały i szczęśliwości, którą nam wysłużyłeś przez cierpienia i Krew Najświętszą. Amen.

Ojcze nasz. Wierzę. Chwała Ojcu itd. jak w pierwszym dniu.

SZÓSTY DZIEŃ.

O Zbawco nasz Chryste Jezu! Dobrodziejstwa, które mnie i wszystkim ludziom wyświadczyłeś są tak wielkie i przeróżne, że nie zdołamy nigdy wywdzięczyć się za nie. Dlatego chwalę, wysławiam i uwielbiam Cię, a zarazem składam serdeczną podziękę za wszystkie Twe Łaski i Dary, którymi ubogaciłeś nas niegodnych grzeszników. Dzięki Ci, że zechciałeś dla naszego zbawienia przybrać Człowieczeństwo i urodzić się jako my, żeś w żłóbku leżały żeś ubóstwo znosił, do Egiptu się chronił i przebyłeś trzydziestotrzyletnią niedolę. Dzięki Ci za Nauki, Cuda, podróże, głód, pragnienie, zimno, czuwanie, modlitwy, posty, prześladowanie i za wszystkie dolegliwości, któreś wycierpiał. Dzięki Ci za trwogę śmiertelną w Ogrojcu, krwawy pot, posty, pojmanie, oskarżenie, stawienie na sąd, skazanie, dźwiganie krzyża, przybicie gwoźdźmi, podwyższenie, opuszczenie, skon i śmierć najboleśniejszą. Dzięki Ci za Zmartwychwstanie, Objawienie, Wniebowstąpienie, ustanowienie Świętych Sakramentów, Zesłanie Ducha Przenajświętszego, nawrócenie narodów i za wszystkie Dobrodziejstwa, które od początku aż dotąd wyświadczyłeś Świętemu Kościołowi. Czyliż zdołamy godnie Cię uwielbić, o Jezu Najdobrotliwszy? — Chcemy wywdzięczyć Ci za Twe Dary, pamiętając o nich, za nie dziękując i Twoje Miłosierdzie sercem i ustami wysławiając. Tę Chwałę i dziękczynienia spełniam całą siłą mego serca i uczucia w imieniu wszystkich ludzi i stworzeń, a w tej chwale, dziękczynieniu pragnę wytrwać przez wieczność. O Jezu, upodobaj Sobie tę moją modlitwę i nie dopuść, abym kiedykolwiek zmarnował tak mnogie Dobrodziejstwa. Amen.

Ojcze nasz. Wierzę. Chwała Ojcu itd. jak w pierwszym dniu.

SIÓDMY DZIEŃ.

Modlitwa. Ofiarowanie Cierpień Chrystusa.

(Przez O. Marcina Kochem, Zak. Kapucynów)

Sędzio Sprawiedliwy wszystkich ludzi, Jezu Chryste! Wiele zawiniłem przed Tobą przez moje liczne grzechy tak, że nie wiem, jak mam się ratować. Dlatego uciekam się do Twej gorzkiej Męki, a co sam ze siebie nie mogę, pragnę z Twoich Zasług wypłacić. Za wszystkie grzechy, które głową moją popełniłem, ofiaruję Ci boleści, któreś cierpiał w Twej Najświętszej Głowie. Za wszystkie grzechy, których dopuściłem się rękami, ofiaruję Ci boleści Twoich skrępowanych i przebitych Rąk. Za wszystkie grzechy, które moim chodem popełniłem, ofiaruję Ci bóle Twoich Stóp przegwożdżonych. Za wszystkie cielesne grzechy, ofiaruje Tobie bezmierne bóle Najczulszego, a skatowanego Bożego Ciała. Za wszystkie grzechy cudze, a mnie niewiadome, ofiaruję Ci niepojęte Twe Cierpienia, a zwłaszcza to, coś przecierpiał w więzieniu zimnym i wilgotnym, w nocy, męczony przez pijanych żołnierzy. Jako zadośćuczynienie, które Tobie jeszcze dłużny jestem, ofiaruję wszystkie krople Krwi Twojej Przenajświętszej. Ofiaruję Ci chłosty i Rany Twoje, łzy i krwawy pot śmiertelny, Twoje skonanie w bezmiernych bólach i śmierć najokropniejszą. Wszystko to daję Tobie w ofierze na zadośćuczynienie za moje grzechy i zapłatę, oby zupełną, wszystkich moich długów. Amen.

Ojcze nasz. Wierzę. Chwała Ojcu itd. jak w pierwszym dniu.

ÓSMY DZIEŃ.

Modlitwa. Uczczenie więzów Chrystusa.

(Przez O. Marcina Kochem).

O Najświętszy Zbawicielu świata! Dałeś się skrępować więzami, żeby nas nieszczęsnych jeńców szatana oswobodzić. Wspominam tę okropną zniewagę, jaką Ci wyrządzono. Ach, nie tylko Cię pojmali, lecz jak zbrodniarza, łotra powiązali bezlitośnie powrozami. Jakaż to hańba, jaka obelga! Najdostojniejszy, Wszechmocny Monarcha Królestwa wiecznego, jako złoczyńca przez katów pojmany, skrępowany. O Panie Jezu Chryste! Wspomnij, jak Cię bardzo ta zelżywość dręczyła i jaki ból poniosłeś, gdy Twe delikatne Ręce okrutnie wiązali i prowadzili Cię na powrozie wśród urągowisk tłumu przez całe miasto Jerozolimę. Za tę okropną wzgardę składam Ci najgorętszą podziękę i błogosławię Tobie w imieniu niebian i ziemian, gdyż niewysłowione bóle sprawiły Ci te więzy. O mój pojmany i skrępowany Jezu! Przez moc Twych świętych więzów uchroń mnie od pęt grzechowych i szatańskich, a przywiąż mnie mocno do Siebie więzami Twej świętej miłości, żebym zawsze, wiecznie był Twoim wiernym jeńcem. Złącz me serce z sercem Twoim, z duszą Twoją moją duszę, mój umysł z umysłem Twoim, abym tym potrójnym węzłem miłości mocno przywiązany przylgnął na zawsze do Ciebie. Niech siły świata, ciała i czarta nie oderwą mnie nigdy od Ciebie. Amen.

Ojcze nasz. Wierzę. Chwała Ojcu itd. jak w pierwszym dniu.

DZIEWIĄTY DZIEŃ.

O Bolesny Zbawco, Jezusie Nazareński! Ja biedny (a) grzesznik(ca) staję w pokorze głębokiej przed Twoim Obrazem, Łaskami słynącym i z najuniżeńszym uszanowaniem składam u Stóp Twych moje udręczenie. Na moje łzy spojrzyj i wysłuchaj mnie! Patrz, o Jezu! Zdaję mój kłopot Twojemu Najsłodszemu Sercu. Weź tę moją przykrość przez Nieskończoną Miłość, której żar w Tobie goreje. O mój Bolesny Odkupicielu! Spoglądnij na moją duszę, którą umiłowałeś aż do śmierci. Ona spieszy do Ciebie w wielkim ucisku i nędzy. Pomóż mi, o Najukochańszy Jezu. Poratuj mnie w tym groźnym niebezpieczeństwie.

O to Cię proszę przez Twą gorzką Boleść i Mękę, które przecierpiałeś przy pojmaniu, biczowaniu, cierniem ukoronowaniu i wyszydzaniu; przez Twą Najdroższą Krew, Która wypłynęła z tysiącznych Ran Twojego Ciała; przez niewysłowione katusze, któreś dla mnie poniósł. Wysłuchaj mnie w tej udręce, o Jezu! Wszechmoc Twoja wszystko może, użali się Twoja Dobroć i Miłość. Orzeźwij mnie pociechą, uraduj ratunkiem. O Najsłodszy Jezu Nazareński! Amen.

Ojcze nasz. Wierzę. Chwała Ojcu itd. jak w pierwszym dniu.

Jezu dla Ciebie żyję,

Jezu dla Ciebie umieram,

Jezu Twoim jestem w życiu i przy śmierci.

Gloria Tibi Trinitas!

Chwała Tobie Trójco Przenajświętsza!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © salveregina.pl 2024