Nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady

 

 

 

 

Nauka.

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Od niepamiętnych czasów Marya odbiera cześć głęboką, pod wezwaniem “Maryi Dobrej Rady”, a dowodem tej czci jest cudowny a bardzo starodawny obraz, który przechowywał się w kościółku miasta stołecznego Skutari w Albanii aż do roku 1467, kiedy w cudowny sposób mocą, Bożą, przeniesiony został dnia 25 kwietnia, do miasteczka Genazzano, blisko Rzymu.

 

 

Litania do Matki Boskiej Dobrej Rady dla uproszenia dobrej rady

Arka pociechy 1880

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami,

Matko Dobrej Rady,

Matko Miłosierdzia,

Córko Ojca Przedwiecznego,

Matko Syna Bożego,

Oblubienico Ducha Świętego,

Świątynio Trójcy Przenajświętszej,

Pani Raju niebieskiego,

Szafarko Łask Boskich,

Furto niebieska,

Królowa Aniołów,

Ozdobo Patryarchów,

Chwało Proroków,

Matko zaradzająca Apostołom, użycz nam dobrej rady,

Matko zaradzająca Męczennikom,

Matko zaradzająca Wyznawcom,

Matko zaradzająca Pannom,

Matko zaradzająca Wszystkim Świętym,

Matko zaradzająca strapionym,

Matko zaradzająca wdowom i sierotom,

Matko zaradzająca utrapionym,

Matko zaradzająca smutnym,

Matko zaradzająca ubogim i kalekom,

Matko zaradzająca uciśnionym i prześladowanym,

Matko zaradzająca cierpiącym i chorym,

Matko zaradzająca nieszczęśliwym i opuszczonym od ludzi,

Matko zaradzająca we wszelkich potrzebach i niedostatkach,

Matko zaradzająca we wszelkich niebezpieczeństwach,

Matko zaradzająca we wszelkich pokusach,

Matko zaradzająca zwątpiałym i upadłym na duchu,

Matko zaradzająca grzesznikom,

Matko zaradzająca konającym,

Matko zaradzająca wszystkim, co w Tobie ufność położyli i Twojej wzywają pomocy,

We wszystkich potrzebach,

W czasie walki z ułomnościami naszymi,

W chwili, gdy zmuszony(a) będę działać sam(a) przez siebie,

Gdy uznam potrzebę większej uległości i posłuszeństwa,

Gdy mi się zdawać będzie, że mnie ludzie i wszystko na świecie opuściło,

Gdy mnie ciężka boleść gnębić będzie,

Gdy mnie rozpacz ogarnie i siły opuszczać zaczną,

Gdy mnie już nic do tej ziemi przywiązywać nie będzie,

We wszystkich niebezpieczeństwach, nieszczęściach, trwogach i zniechęceniu,

We wszystkich pokusach, walkach i upadku,

Do odzyskania Łaski utraconej,

We wszystkich sprawach, smutku i przeciwnościach,

We wszystkich zamysłach, zamiarach i przedsięwzięciach,

W ucisku, prześladowaniu i niewoli,

We wszystkich dolegliwościach, krzyżach, cierpieniach i niedostatku,

We wszystkich wątpliwościach, niepokojach i zamieszaniach,

W czasie zbytecznego uniesienia się gwałtownymi uczuciami,

W wszystkich chorobach i słabościach,

W zbytecznym przywiązaniu do ludzi i pociech doczesnych,

We wszystkich rozdrażnieniach i natarczywościach,

W oziębłości i zaniedbaniu powinności,

W poddaniu się rozrządzeniom Opatrzności,

W szczęściu i niespodziewanej radości,

W smutku i tęsknocie serca,

W zbytecznym niepokojeniu się o przyszłość,

W zastosowaniu się do każdego położenia,

W zaślepieniu próżnościami świata,

W zbytecznej troskliwości o dobra tej ziemi,

W sprawie zbawienia dusz naszych

W godzinę śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Panie!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady!

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

Modlitwa pierwsza.

Módlmy się: Jezu Chryste! Synu Ojca Przedwiecznego, któryś Maryę niezmazaną Pannę, za Twoją Matkę obrał i przez Twoje cudowne poczęcie i narodzenie z Jej Panieńskiego Ciała, powszechną Matką ludzkiego narodu uczynił, i nas niegodnych za Jej dzieci i swoich braci przyjął, użycz litościwie: abyśmy przez zwycięską Jej przyczynę we wszystkich potrzebach i cierpieniach naszych Jej Macierzyńskiej Rady, pociechy i pomocy łaskawie doznali, Jej natchnieniom posłuszni byli i Ciebie mogli jedynie kochać, i chwalić tu docześnie, a tam potem wiecznie. Amen.

Modlitwa druga.

Bądź pozdrowiona, Najświętsza Maryo Panno i prawdziwa Matko Boga! Bądź nieskończenie uwielbiona, Ty najkosztowniejsza całego okręgu ziemi Perło. Tyś nigdy nie gasnące Światło, Tyś Korona panieństwa i Berło prawdziwej wiary! Tyś nienaruszony Kościół świątobliwości, nieogarnionego w sobie zawierający Boga. O Matko, o Panno, Tyś Błogosławiona między niewiastami. Syn Twój, który Błogosławiony przyszedł w Imieniu Pańskim, prawdziwy Dawca Rady do wszystkiego dobrego, który jako Anioł Dobrej Rady w zgromadzeniu sprawiedliwych zasiada w Niebie: ten Syn Twój dał Ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady, wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam Łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie wpadali w grzechy, ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha Świętego sami ćwiczyli się w cnotach i bliźnich naszych do nich zachęcali. Amen.

Modlitwa trzecia.

O Maryo, jako niemowlę nic nie może bez opieki matki, tak i ja bez Łaski Twojej. O Maryo! mów duszy mojej: jam jest Matką miłosierdzia i litości, nie bój się, nie opuszczę Cię aż na wieki. Amen.

 

 

 

 

Triduum, czyli trzydniowe nabożeństwo na cześć Najświętszej Panny Maryi, Matki Dobrej Rady

NMP Matka Dobrej Rady – książeczka modlitewna dla ludu katolickiego 1910

Nauka.

Trzy dni został Chrystus Pan w kościele, w Jeruzalem; trzy dni trwała rzesza przy Nim. On Sam rzekł: „Żal mi tego ludu, iż oto już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeżeli je puszczę głodne do domów ich, ustaną na drodze, bo niektórzy z nich z daleka przyszli”  (Mk 8, 2-3). Trzy dni Chrystus Pan spoczywał w grobie. Trzy są Boskie Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak też powstał zwyczaj, że niektóre nabożeństwa w Kościele Katolickim przez trzy dni się odbywają. Nabożeństwo takie nazywa się w języku łacińskim Triduum, to jest nabożeństwo trzydniowe.

Nabożeństwo trzydniowe na cześć Najświętszej Panny Maryi, Matki Dobrej Rady ma także szczególne Odpusty dla członków Pobożnego Stowarzyszenia Najświętszej Panny Maryi, Matki Dobrej Rady.

Są niektórzy, którzy mają zwyczaj odprawiać każdego miesiąca Triduum, aby Panu Bogu podziękować za Łaski lub prosić Go o Łaski i przebaczenie grzechów za Pośrednictwem Maryi, Matki Dobrej Rady.

 

Pierwszy dzień Triduum.

Modlitwa. Zbawicielu nasz, Jezu Chryste, zanim wstąpiłeś do Nieba, rzekłeś do Apostołów Twoich: „Dana mi jest wszystka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nauczajcie je chować wszystko, com wam kolwiek przykazał. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18. 20). Według rozkazu Twego Apostołowie opowiadali narodom Ewangelię, szerzyli Królestwo Niebieskie, Chwałę Twoją i Twej Najświętszej Matki Maryi. Miejsce Apostołów zastępują Papieże, biskupi, kapłani, misjonarze i wierni, starając się o rozszerzenie Królestwa Twojego pomiędzy narodami. Przyjdź Królestwo Twoje! Przez Miłosierdzie Twoje, Zbawicielu nasz, i wstawiennictwo Najświętszej Panny Maryi, Matki Dobrej Rady, obdarz Duchem męstwa głosicieli Ewangelii, aby cały świat poznał, żeś Ty jest Zbawicielem wszystkich pokoleń i aby był jeden Pasterz i jedna Owczarnia. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Ucieczko wiernych, Najświętsza Panno Maryo, Ty szczególnie dla grzeszników Matką Bożą zostałaś. Na Twym cudownym Obrazie w Genezzano unosi się na niebie tęcza, Tyś bowiem jest tęczą jednającą nam przebaczenie, gołębicą Noego przynoszącą nam pokój, tarczą zasłaniającą nas przed strzałami Gniewu Bożego, Tyś jest ostatnią kotwicą zbawienia. Ty wszystkich, którzy się pod Twą Opiekę udają strzeżesz i dobrą radą do zbawienia prowadzisz. O Maryo, Matko Dobrej Rady! Obdarz dobrą radą misjonarzy, którzy w Twą Opiekę ufając, opuścili ojca i matkę, ojczyznę i przyjaciół, aby głosić Ewangelię poganom. Ileż to milionów niewiernych pozostaje w cieniu śmierci. O Matko Zbawiciela, uproś zbawienie wszystkim narodom. Amen.

Odmówić Litanię do Matki Boskiej Dobrej Rady.

Módl się o rozkrzewienie Wiary Świętej. Wspieraj modlitwą i jałmużną misjonarzy katolickich.

 

Drugi dzień Triduum.

Modlitwa. Przedstawiamy sobie, Zbawicielu najmiłosierniejszy, chorych i strapionych, rozpaczających i umierających. Albowiem od upadku Adama śmierć panuje na świecie. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem następuje Sąd. Przez upadek Adama upadliśmy wszyscy. Któż policzy łzy nieszczęśliwych, jęki ubogich, skargi niewinnie prześladowanych, westchnienia wdów i sierot? Ziemia, na której żyjemy, jest padołem cierpień, boleści i płaczu. Prawdziwa ojczyzna nasza jest w Królestwie Twoim w Niebiesiech. Przez Boleści Serca Twego, przez Krzyż i Mękę Twoją, zmiłuj się, o Dobrotliwy Jezu! nad wszystkimi, którzy znajdują się w nieszczęściu i zwątpieniu. Pomnij, o Jezu! na Twe własne jęki i boleści na Krzyżu, i na Boleści Matki Twej, stojącej pod Krzyżem. Napełnij wiarą, nadzieją i miłością chorych i strapionych. Obdarz dobrą radą błądzących i wątpiących w Miłosierdzie Boże. Ratuj wszystkich grzeszników. Przyjmij do litościwego Serca Twego cały naród ludzki; daj, Miłosierny Boże! abyśmy pod Opieką Twej Najświętszej Matki wszelkie cierpienia cierpliwie znosili, w Łasce Twej życie zakończyli, a po śmierci królowali z Tobą w Niebie na wieki. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Ty, o Panno Najświętsza jesteś gwiazdą przyświecającą wszystkim w tej ziemskiej pielgrzymce i drabiną pokutujących grzeszników do Nieba. Pewnego razu przyszedł do sługi Twego, Św. Bernarda wielki grzesznik i zawołał prawie z rozpaczą: „Ach, grzechy moje tak są wielkie, iż niemożebne, abym znalazł Łaskę i przebaczenie u Boga!” „Nie mój Synu, odrzekł na to mąż Święty, nie trzeba rozpaczać, bo choćbyś się lękał, czy znajdziesz Łaskę u Boga, to jednak miej nadzieję, że ją znajdziesz u Maryi. Wszakże Ona nie darmo się zowie Łaski pełną”. Nie opuszczaj nas, Matko Dobrej Rady, Matko Miłosierdzia. Uproś grzesznikom odpuszczenie grzechów, chorym cierpliwość i uzdrowienie, rozpaczającym Miłosierdzie Boże, umierającym Łaskę i żywot wieczny. W połączeniu z modlitwami, jakie wierni bezustannie w Genazzano przed Twym Obrazem do Ciebie, Matko Dobrej Rady, zanoszą, błagamy Cię, prowadź nas dobrą radą i Twoją Pomocą do żywota wiecznego. Amen.

Odmówić Litanię do Matki Boskiej Dobrej Rady.

Pamiętaj na śmierć i módl się za strapionych i konających.

 

Trzeci dzień Triduum.

Modlitwa. Sprawiedliwy jesteś, o Boże! przeto osądzasz na wieczne męki tych, którzy w grzechu śmiertelnym i zatwardziałości umierają. W piekle panuje ciemność zewnętrzna, rozpacz wieczna i zgrzytanie zębów. Potępieni są trapieni od szatana i nie mają nadziei zbawienia. Panie, Boże nasz! zachowaj nas od potępienia wiecznego. Cóżby nam pomogło, chociażbyśmy cały świat zyskali, jeślibyśmy poszli na potępienie? Zmiłuj się też, o Boże! nad duszami wiernych zmarłych, które w Czyśćcu jako karę za popełnione grzechy cierpieć muszą. Zlituj się, o Boże! według Miłosierdzia Twego nad umarłymi i nad żyjącymi.

Przyjmij modły nasze, które łączymy z modlitwami i zasługami naszej Matki Niebieskiej Maryi, Matki Dobrej Rady i Obronicielki naszej. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Przed Tobą, Łaskawa Matko, klękamy, przed Twym Świętym Obrazem o pomoc i dobrą radę do Ciebie wzdychamy. Wejrzyj na nas, o Matko Najmiłościwsza. My oto straciliśmy Łaskę Bożą, a Tyś Ją znalazła u Boga. O Maryo, Matko nasza, wróć nam utraconą Łaskę, wyjednaj nam przebaczenie u Swego Syna, i bądź odtąd naszą Opiekunką i Wspomożeniem naszym, byśmy już nigdy nie grzeszyli. Zachowaj nas od wszelkich nieszczęść, a mianowicie od ognia piekielnego. Cudowna Matko Dobrej Rady, bądź naszą Mistrzynią i Doradczynią na drodze do żywota wiecznego. Na Twym Obrazie w Genezzano mile się skłaniasz do Synaczka Twego, Jezusa, a Syn Boży przytula się do Serca i Oblicza Twego. I my także tulimy się do Twego Macierzyńskiego Serca, o Matko, i do Twego Świętego Oblicza. Spraw, byśmy pod Twoją Obroną zostając, dostąpili zbawienia wiecznego.

A duszom zmarłych rodziców naszych, braci, sióstr, przyjaciół i dobroczyńców, jako też wszystkich wiernych wyjednaj odpoczynek wieczny. Amen.

Odmówić Litanię do Matki Boskiej Dobrej Rady.

Módl się za dusze wiernych zmarłych, lękaj się piekła.

 

 

 

 

Pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny Matki Dobrej Rady na każdy dzień tygodnia

NMP Matka Dobrej Rady książeczka modlitewna dla ludu katolickiego 1910

Na Niedzielę.

Wszechmogący Boże! z królem Salomonem wznoszę głos mój do Ciebie: „Boże ojców moich i Panie Miłosierdzia, Tyś uczynił wszystko Słowem Twoim, a Mądrością Twą postanowiłeś człowieka, aby panował nad stworzeniem, któreś Ty uczynił, aby rządził okrąg ziemi w prawości i sprawiedliwości, a sądził sąd w uprostowaniu serce. Dajże mi mądrość stojącą przy Stolicy Twojej, a nie odrzucaj mnie od służebników Twoich, gdyżem ja jest sługa Twój i syn służebnicy Twojej, człowiek mdły i krótkiego wieku, a mniejszy, niżelibym mógł zrozumieć sądy i prawa. Bo choćby też był kto doskonały między synami człowieczymi, jeżeli nie będzie w nim mądrość, za nic nie będzie poczytany” (Mdr 9, 1-6).

Tyś, o Boże! stworzył niebo i ziemię, i wywyższył nad wszystkie stworzenia Najświętszą Pannę Maryę, Matkę Wcielonej Mądrości Boskiej, to jest Syna Twego Jednorodzonego. Upadam przed Tobą, Stwórco całego świata, pokłon oddaję Ci, Bogu i Panu memu. Przez Miłosierdzie Twoje i zasługi tejże błogosławionej Matki, obdarz mnie darem mądrości, dobrej rady i pobożności. Oddal ode mnie ślepotę, zatwardziałość i niedowiarstwo. Napełnij mnie Świętą Bojaźnią Twoją, albowiem Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości. Zbaw mnie, o Boże! niech się połączę z Tobą na wieki. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Najświętsza Panno, pełna mądrości i dobrej rady, módl się za mną, uproś mi serce umocnione w cnocie, obdarz mnie zbawienną radą i Bojaźnią Pańską. Gdy Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, już Cię przewidział jako Pośredniczkę zbawienia naszego. Nie opuszczaj, najlitościwsza Matko, wygnańców synów, Ewy, ale przyprowadź nas do Pana i Stwórcy naszego. Amen.

Rada Najświętszej Panny Maryi: Czyń wszystko na chwałę Boga, Stwórcy twego.

 

Na Poniedziałek.

O Boże! Tyś na początku stworzył niebo i ziemię. A ziemia była pusta i próżna, i ciemności były nad głębokością, a Duch Święty unosił się nad wodami. I rzekłeś: „Niech się stanie światłość!” i stała się światłość. Ujrzałeś światłość, że była dobra i odłączyłeś światłość od ciemności, i nazwałeś światłość dniem, a ciemność nocą. To był dzień pierwszy!

Najświętsza Panna Marya jest pełna światłości Twojej. Albowiem przez oświecenie Ducha Świętego poznała Tajemnice Królestwa Twojego, o Boże! Przez Archanioła Gabryela oznajmiłeś Jej Wcielenie Syna Twego Jednorodzonego. O Boże mój, proszę Cię pokornie, za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, Matki Dobrej Rady, oświeć duszę moją, napełnij dobrą radą i od grzechu śmiertelnego zachowaj. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Posłany jest od Boga do Ciebie Najświętsza Panno, Archanioł Gabryel i oznajmił Ci: „Oto poczniesz w żywocie i porodzisz Syna i nazwiesz Imię Jego, Jezus. Ten będzie wielki, a będzie zwan Synem Najwyższego, i da Mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca Jego”. Uproś nam u Syna Twego dar dobrej rady, abyśmy unikali ciemności i błędnych nauk świata, podszeptów szatana, i abyśmy pokonywali nasze złe namiętności. Uproś nam, abyśmy zasłużyli sobie, Boga w Trójcy Jedynego i Ciebie, Matko Dobrej Rady, w Światłości Niebieskiej chwalić i wielbić na wieki. Amen.

Rada Najświętszej Panny Maryi: Sprzeciwiaj się namiętnościom twoim.

 

Na Wtorek.

Wszechmogący Panie Boże! Tyś rzekł: „Niech się stanie utwierdzenie między wodami, a niech się oddzielą wody od wód”. I uczyniłeś firmament i oddzieliłeś wody, które były pod utwierdzeniem, od tych, które były nad utwierdzeniem. I stało się tak. I nazwałeś utwierdzenie niebem. Wielbili Cię Aniołowie, świadkowie Wszechmocności Twojej, i śpiewali: „Święty! Święty! Święty! Pan Bóg Zastępów!”

Najświętsza Panna Marya lepiej poznała Wszechmocność i Miłosierdzie Twoje, niż Aniołowie, boś Ty Ją obrał na Matkę Syna Twego Jednorodzonego i napełnił Ją wszelkimi Łaskami. Aniołowie podziwiają Ją i uwielbiają jako Królową Swoją. Z Zastępami Niebieskimi i ja pozdrawiam Maryę, Matkę Dobrej Rady: Bądź pozdrowiona Matko Dobrej Rady, Pan z Tobą! Przez Zasługi Najświętszej Panny obdarz mnie, o Boże! darem pobożności i dobrej rady. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Cała piękna jesteś, Najświętsza Panno, i wywyższona nad Anioły. Gdy Pan Bóg świat stworzył i firmament niebieski ugruntował, Ciebie nad wszelkie stworzenie wywyższył. Bądź moją Matką Łaskawą, Ty do nas mówisz: „Kto Mnie znajdzie, znajdzie żywot i wyczerpie zbawienie od Pana” (Przyp 8, 36).

Spraw, o Pani moja, Orędowniczko moja, Matko Dobrej Rady, abym zawsze uciekał się do Ciebie i otrzymał wszystko, o co Ciebie proszę. Amen.

Rada Najświętszej Panny Maryi: Zawsze uciekaj się do Mnie.

 

Na Środę.

Któż pojmie Mądrość Twoją, o Boże! którą świat upiększyłeś? Tyś wyrzekł Wszechmocne Słowo: „Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce; a niech się ukażą suche miejsca”. I tak się stało. I nazwałeś suche miejsce ziemią; a zebranie wód morzem. I pokryła się ziemia na rozkaz Twój zielem, drzewami urodzajnymi i owoc dającymi według rodzaju swego.

Lecz nade wszystko upiększyłeś Najświętszą Pannę Maryę! Tyś Ją, o Boże! od grzechu pierworodnego zachował i pełnością Łaski uświęcającej ozdobił. Najświętsza Panna nigdy nie była dotknięta skazą grzechu; przez Syna Swego Jezusa Chrystusa stała się Ona źródłem Łask dla wszystkich ludzi i Pośredniczką zbawienia naszego. Oto Panna Święta, Niepokalana, Mądra, Łaski Bożej pełna! Przez Zasługi Najświętszej Panny ozdób nas, Boże! Darami Duchami Świętego. Udziel nam przede wszystkim rady, abyśmy grzechu unikali. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Tyś jest owa niewiasta, o której Pan Bóg wydał Wyrok, mówiąc do szatana: „Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą, i między nasieniem twym, a nasieniem jej; Ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej”. Tyś skruszyła moc szatana, Tyś jest bez grzechu poczęta. Wyjednaj mi, o Maryo, u Syna Twego Jezusa dar rady i dopomóż mi zawsze unikać grzechu, abym się nie dostał pod władzę szatana. Amen.

Rada Najświętszej Panny Maryi: Strzeż się grzechu.

 

Na Czwartek.

Dnia czwartego rzekłeś, o Boże i Stwórco świata: „Niech się staną światła na utwierdzeniu nieba i niech dzielą dzień od nocy, i niech będą na znaki i czasy, i dni i lata, aby świeciły na utwierdzeniu nieba i oświecały ziemię”. I stało się tak. Odtąd wschodzi słońce na firmamencie i księżyc oświeca nocne ciemności, a gwiazdy krążą na wysokim niebie.

Czym słońce dla ciała, tym jest Jezus Chrystus, Syn Twój Odwieczny, dla duszy naszej. Już to wyznał sędziwy Symeon, gdy błogosławił Nowonarodzonego Zbawiciela, mówiąc: „Teraz puszczasz sługę Twego, Panie! w pokoju, według Słowa Twego, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed oblicznością wszystkich narodów, światłość na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.

Jezus jest Słońcem Sprawiedliwości. Najświętsza Panna Marya, Matka Jego, nosiła w Żywocie Swoim Jezusa, który oświeca wszelkiego człowieka na ten świat przychodzącego. Daj, Boże! abyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Najchwalebniejsza Panno, Ty jesteś ową niewiastą, o której pisze Jan Apostoł w Objawieniu swoim: „I ukazał się znak wielki na niebie, niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej nogami, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd” (Ap 12, 1). Tyś porodziła Słońce tego świata, Jezusa Chrystusa; On Cię przyozdobił nieprzebraną światłością Łaski, Mądrości i Rady. Udziel nam, Matko Dobrej Rady, ze skarbu Łask Twoich ową radę i umiejętność, w której poznamy Jezusa jako Boga i będziemy Go naśladować. Amen.

Rada Najświętszej Panny Maryi: Naśladuj Jezusa Chrystusa.

 

Na Piątek.

Ojcze Wszechmogący! dnia piątego stworzyłeś wieloryby wielkie i wszelką duszę żyjącą i ruszającą sę; którą wywiodły wody według rozkazu ich; Tyś  ukształcił wszelkie ptactwo według rodzaju jego. A coś stworzył, utrzymujesz aż dotąd. Ty otwierasz rękę Twoją i napełniasz wszystko błogosławieństwem. Ty przyodziewasz lilie polne i żywisz ptactwo niebieskie. O ile więcej masz pieczę względem człowieka, któregoś stworzył na podobieństwo Twoje i powołał do żywota wiecznego! Tyś nam zesłał Syna Twego i dałeś nam za Matkę Najświętszą Pannę, Matkę Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj, o Boże! prośby nasze i daj nam przez Jej Zasługi chleb codzienny, zdrowie ciała i duszy, odpuszczenie grzechów. Błogosław Boże! pracy naszej, daj nam cierpliwość w uciskach, pociesz nas w smutku, obroń w pokusach przez umiejętność i dobrą radę. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Najrozkoszniejsza Panno i Boga mojego, Najmilsza Matko, ubolewam serdecznie nad owym ciężkim smutkiem Twoim, któryś miała, kiedyś najukochańszego Syna Twego Jezusa na śmierć okrutną po odprawionej Ostatniej Wieczerzy idącego, i Krew Jego na Krzyżu wylaną, widziała. Pan Bóg napełnił Cię Duchem męstwa, umiejętności i rady, gdyś stojąc pod Krzyżem Zbawiciela, dzieliła Jego Boleści. O Matko Bolesna, uproś nam cierpliwość w utrapieniach naszych, pokarm głodnym, napój pragnącym, uzdrowienie chorym, szczęśliwą śmierć umierającym. Obdarz nas darem dobrej rady, kiedy świat nas prześladuje i jakoby krzyżuje. Bądź Pocieszycielką naszą. Amen.

Rada Najświętszej Panny Maryi: Bądź cierpliwym.

 

Na Sobotę.

Słowami Pisma Świętego uwielbiam Boże mój, Mądrość Twoją i proszę Cię przez Zasługi Najświętszej Panny Maryi o dar mądrości i dobrej rady: „Ześlijże ją ze Świętych Niebios Twoich i ze Stolicy Wielkości Twojej, aby ze mną była i ze mną pracowała, abym wiedział, co jest przyjemnego u Ciebie. Bo ona wszystko wie i rozumie, a poprowadzi mnie skromnie w sprawach moich i będzie mnie strzegła w mocy swojej” (Mdr 9, 9-10).

Ze Świętym Apostołem Pawłem podziwiam Cię, Boże! który nikogo nie potrzebujesz: „O głębokości bogactw, mądrości i wiadomości Bożej: jako są nieogarnione sądy jego i niedościgłe drogi Jego! Bo któż poznał umysł Pański albo kto był doradcą jego? Albo kto mu pierwej dał, a będzie mu oddano? Albowiem z Niego i przez Niego i w Nim jest wszystko, Jemu chwała na wieki!” (Rz 11, 33-36) Nikt nie był doradcą Twoim, gdyś stworzył świat, zwierzęta, płazy i ptactwo powietrzne, a na końcu samego człowieka. Nad wszystkim, coś stworzył, wywyższyłeś człowieka, zesłałeś nam Syna Twego i dałeś nam za Matkę Najświętszą Pannę Maryę. Przez Jej Zasługi prosimy Cię, Boże! daj, abyśmy Cię coraz bardziej poznawali i kochali. Oświeć nas darem rady i rozumu. Tobie służyć chcemy teraz i na wieki. Amen.

Do Najświętszej Panny Maryi. Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Córce Ojca Przedwiecznego, i duszę moją z wszystkimi jej władzami Tobie oddaję i poświęcam. Zdrowaś Marya… itd.

Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Matce Jednorodzonego Syna Bożego i ciało moje z wszystkimi jego zmysłami Tobie oddaję, i poświęcam. Zdrowaś Marya… itd.

Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako ukochanej Oblubienicy Ducha Świętego i serce moje z wszystkimi jego uczuciami Tobie oddaję, i poświęcam, błagając Cię, byś mi u Trójcy Przenajświętszej wszystkie środki do dostąpienia zbawienia potrzebne lub pożyteczne wyjednać raczyła. Zdrowaś Marya… itd.

Rada Najświętszej Panny Maryi: Wytrwaj w dobrem aż do śmierci.

 

 

 

 

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi Dobrej Rady.

Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

O Maryo, Matko nasza Nieustającej Pomocy, w dniu to dzisiejszym Twój święty obraz w kościele Redemptorystów świętego Alfonsa w Rzymie ku czci Wiernych znów oddany został. O Pani nasza, Tyś jest tą najmędrszą Dziewicą, Tyś Matką Dobrej Rady. Do otrzymania żywota wiecznego potrzeba pomocy. Pomocą jest dobra rada, aby móc w zwątpieniach i w świata tego niebezpieczeństwach zawsze rozpoznać dobre i wykonać je z wielką mądrością. O Pani nasza, bądź nam zawsze Matką Dobrej Rady, bądź nam zawsze Matką Nieustającej Pomocy. Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Bądź pozdrowiona Najświętsza Maryo Panno i prawdziwa Matko Boga, bądź nieskończenie uwielbiona. Tyś najkosztowniejsza całego okręgu ziemi perła. Tyś nigdy nie zagasłe światło. Tyś korona panieństwa i berło prawdziwej wiary. Tyś nienaruszony Kościół świątobliwości, nieograniczonego zawierający Boga.

O! Matko nasza! o Panno! Tyś błogosławiona między niewiastami. Syn Twój, który błogosławiony przyszedł w Imieniu Pańskim, prawdziwy Dawca Rady do wszystkiego dobrego, który jako Anioł Dobrej Rady w zgromadzeniu sprawiedliwych zasiada w niebie: ten Syn Twój dał Ci wszelką doskonałość daru do udzielenia Dobrej Rady, wszystkim ludziom.

Proszę Cię wyjednaj nam łaskę Dobrej Rady, abyśmy więcej nie wpadali w grzechy; ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha Świętego idąc sami ćwiczyli się w cnocie i bliźniego do niej zachęcali. Amen.

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Dobrej Rady.

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

O Najchwalebniejsza Panno, wybrana przez wieczne postanowienie na Matkę Słowa Wiecznego, które się stało Człowiekiem, skarbnico Łask Bożych i Pośredniczko grzeszników, ja Twój najniegodniejszy sługa uciekam się do Ciebie, abyś łaskawie była mi Przewodniczką i Doradczynią na tej dolinie płaczu.

Wyjednaj mi przez Najdroższą Krew Syna Twego Boskiego przebaczenie grzechów moich, zbawienie duszy mojej i wszystko, co mi do dostąpienia tegoż potrzebnym albo pożytecznym jest.

Błagaj też o tryumf Kościoła Świętego nad nieprzyjaciółmi jego i o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen.

Odpust: 100 dni raz na dzień za odmówienie tej modlitwy z sercem skruszonym i pobożnie. (Leon XIII, Reskr. Sekr. spraw nadzwycz. d. 23 listopada 1880r.).

 

 

Modlitwa do Najśw. Maryi Panny o łaski duchowe.

O Matko wielkiego miłosierdzia, racz uprosić u Najświętszego Syna  Twego, aby z Jego Serca spłynęło najobfitsze błogosławieństwo na każdą osobę z rodziny i dobrodziejów moich lub tych, którzy się polecili modlitwom moim. Uproś im wszystkie łaski duchowe, aby z dnia na dzień wzrastały w łasce u Boga i u ludzi. Uproś im dobre zdrowie, powodzenie w zamiarach w jak najdłuższe lata, a po śmierci wieczną szczęśliwość w niebie. Amen

 

 

Modlitwy do Matki Bożej Dobrej Rady

Maryo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.

Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.
W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia.

Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***

BogaRodzico –  krótki zbiorek całorocznego nabożeństwa 1925

Boże, któryś Rodzicielkę umiłowanego Syna Twego za Matkę nam dał i Jej piękny Wizerunek cudownym objawieniem uświetnić raczył, spraw, prosimy, abyśmy do Jej rad wiernie się stosując, według serca Twojego żyli i do niebiańskiej Ojczyzny szczęśliwie dostać się mogli. Niech nas wspomaga, prosimy Cię, Panie, czcigodna przyczyna Panny Maryi, Matki Dobrej Rady, aby tym, których ciągłymi obsypujesz dobrodziejstwy, to, co czynić mają, bezustannie rozpoznawać dała i do wykonania tego, co rozpoznają, sił udzielić raczyła. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

O Maryo! ratuj i zbaw nas.

***

Najchwalebniejsza Dziewico, wybrana od Rady Przedwiecznej na Matkę Słowa Przedwiecznego, Skarbnico łask Bożych, Orędowniczko grzeszników, oto ja, najniegodniejszy sługa Twój, uciekam się do Ciebie, abyś mi była Przewodniczką i Doradczynią na tej łez dolinie. Wyjednaj mi przez Krew Prze­najświętszą Twego Syna odpuszczenie grzechów moich, zba­wienie duszy mojej i środki potrzebne do otrzymania tegoż. Wyjednaj dla Kościoła Świętego tryumf nad jego nieprzyjaciółmi i rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie. Amen. (100 dni odpustu. Leon XIII w listopadzie 1880 r.) [17]

***

O Pani moja, o Matko moja, pomnij, że jestem Twój! Zachowaj mię i broń mię, jako rzeczy i własności swojej!

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! Zdrowaś Marya…

O Maryo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Maryo, że od wieków jeszcze nigdy nie słyszano, iżby ktokolwiek do Ciebie się uciekając bez pociechy pozostał. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj prośby mojej, o najukochańsza Maryo ale racz ją wysłuchać i przyjąć łaskawie, Amen.

Przez Twoje Święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Maryo, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *