NMP z Lourdes

 

 

 

 

Nauka.

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Lourdes, miejscowość położona w łańcuchu gór Pirenejskich oddzielających południową Francję od Hiszpanii, stała się jednym z najsłynniejszych miejsc pątniczych z dniem 11-go lutego, 1858 roku, kiedy Najświętsza Panna objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Subiroux. Objawień tych było osiemnaście i trwały aż do 16 lipca. Kościół Święty po długich i ścisłych badaniach tych objawień i niezliczonych uzdrowień, jakie się dzieją do dziś dnia w Lourdes, uznał objawienia za prawdziwe, a Bernadettę ogłosił Błogosławioną dnia 18 listopada, 1923 r. Świętą zaś dnia 8 grudnia, 1934.

 

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Najświętsza Panno z Lourdes, módl się za nami.

Najświętsza Panno z Lourdes, Cudami niezwykłymi słynąca,

Najświętsza Panno z Lourdes, przedziwne narzędzie Miłosierdzia Bożego,

Najświętsza Panno z Lourdes, Któraś się zjawiła w promieniach Jasności Boskiej, aby nam Chwałę Nieba ukazać,

Najświętsza Panno z Lourdes, Której przecudne piękno uczy nas, że nad wszystko starać się nam trzeba o piękno duszy naszej,

Najświętsza Panno z Lourdes, Któraś się objawiła w śnieżnej szacie, abyśmy starali się ochraniać dusze nasze od wszelkiej zmazy grzechowej,

Najświętsza Panno z Lourdes, Któraś Oczy Swe wzniosła ku Niebu, aby nam przypominać drogę wiodącą do żywota wiecznego,

Najświętsza Panno z Lourdes, Któraś trzymała Różaniec, aby nam wskazać, jak bardzo cieszy Serce Twoje pobożne i częste rozpamiętywanie Jego Tajemnic,

Najświętsza Panno z Lourdes, Któraś stała w skalistej grocie na głogu, aby nam dodać odwagi do dalszej pielgrzymki na tym padole łez i nędzy,

Najświętsza Panno z Lourdes, Któraś się kilkanaście razy objawić raczyła nieznanej światu, ubogiej Bernadecie, aby nam pokazać upodobanie Swoje do maluczkich tego świata,

Najświętsza Panno z Lourdes, Któraś przez posłuszną służebnicę Twoją dała światu źródło cudownej wody dla przekonania nas, że przez Ciebie cudów dostąpić możemy,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która nawracasz grzeszników,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która przywracasz wzrok niewidomym,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która przywracasz słuch głuchym,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która przywracasz mowę niemym,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która przywracasz władzę sparaliżowanym,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która chorym zdrowie i siły powracasz,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która ożywiasz serca sprawiedliwych zapałem niebiańskiej pobożności,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która strapionych pocieszasz,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która zrozpaczonych pokrzepiasz w Wierze Świętej,

Najświętsza Panno z Lourdes, z każdym dniem coraz liczniej i częściej wzywana i wielbiona,

Najświętsza Panno z Lourdes, Która przyciągasz mnóstwo ludu pobożnego ze wszystkich stron świata,

Najświętsza Panno z Lourdes, Rodziców naszych, dzieci nasze, krewnych i przyjaciół polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes.

Wrogów naszych polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes.

Wszystkich niewiernych polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes.

Wszystkie dusze zmarłych polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Dusza moja raduje się w Bogu moim,

R. Bo mnie przyodział w szaty zbawienia.

V. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjdź z Pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, Której objawienie się wspominamy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

O Przenajświętsza Matko, tak wielkimi Łaskami słynąca w Lourdes, przez Dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym błogosławionym miejscu, racz mi wyjednać przemożnym wstawiennictwem Twoim wszystkie cnoty, mogące mnie uświęcić. Wyproś mi dar zdrowia i spraw, abym go użył na Chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia własnej duszy. Błogosław wszystkim chwalebnym zamiarom moim! O Najdobrotliwsza i Najmiłosierniejsza Maryo Panno, broń od nieszczęścia i pociesz wedle Litości Najświętszego Serca Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej z Lourdes.

Źródło: Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

O Święta Maryo, Matko Boża, Któraś raczyła objawić się w Lourdes, aby ożywić Wiarę w świecie i pociągnąć ludzi do Twego Boskiego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa; Ty, Któraś obrała za powierniczkę Miłosierdzia Twego pokorną dziecinę, – a chcąc okazać jawnie Macierzyńską Twą czułość i natchnąć serca nasze większą ufnością, powiedziałaś: “Jestem Niepokalane Poczęcie”, aby nam dać poznać nieskończoną wartość niewinności, owego zakładu przyjaźni z Bogiem; Ty, Któraś w osiemnastu objawieniach nie przestawała zalecać i postawą Swoją i słowami Twoimi: modlitwę i pokutę, jako jedynie mogące przebłagać Niebo i oddalić ciosy Sprawiedliwości  Boskiej; Ty, Któraś wzruszającym wezwaniem ogłoszonym całemu światu, zgromadziła do cudownej groty niezliczone tłumy Twoich dzieci: otośmy, o Matko Boża z Lourdes, u Nóg Twoich z mocną nadzieją otrzymania przez Twoją Przemożną Przyczynę Błogosławieństw i Łask Bożych,  i ci, którzy Cię kochają, o Matko Jezusa Chrystusa, o Boska Matko ludzkości, pragną nade wszystko służyć wiernie Bogu na tym świecie, aby dostąpić mogli szczęścia kochania Go na wieki w Niebie. Wysłuchaj błagania, które dzisiaj do Ciebie zwracamy, broń nas od nieprzyjaciół naszego zbawienia i od naszych własnych słabości, a razem z przebaczeniem grzechów naszych otrzymaj nam wytrwanie w postanowieniu, aby nie upaść na nowo. Błagamy Cię także, abyś wzięła pod Twoją Opiekę rodziny nasze, przyjaciół i dobrodziejów naszych, a z pomiędzy nich w szczególniejszy sposób tych, którzy zaniedbali praktykować obowiązki chrześcijańskie; spraw, aby się nawrócili i stali się Twoimi wiernymi sługami! Błagamy Cię jeszcze, abyś błogosławić raczyła Ojczyznę naszą. Ma ona wprawdzie wiele błędów, za które o przebaczenie żebrać powinna, ale pomimo swych zbłądzeń nie przestała nigdy ogłaszać przez najlepszych synów swoich, że Ty jesteś i będziesz zawsze jej Matką wszechwładną. Bezustannie okazywałaś jej miłość Twoją; spodziewamy się więc, że i nadal nie opuścisz jej, ale zawsze obdarzać będziesz niezliczonymi Twymi Łaskami i Dobrodziejstwami.

Tymczasem u Stóp Twoich składamy serdeczne nasze modlitwy, o Najświętsza Matko Boska z Lourdes, o Panno Niepokalana. Nie możemy przy tym zapomnieć o naszym Ojcu Świętym, Najwyższym Pasterzu, a w Jego osobie o całym Kościele Katolickim, któremu to Kościołowi Syn Twój Boski zapewnił kierowanie po drodze wiecznego zbawienia.

Tak Kościół Święty, jako i my w Tobie pokładamy całą ufność naszą; opiekuj się Nim i błogosław Go! Bądź podporą Jego i pociechą wpośród doświadczeń Jego; pomagaj Mu w rozszerzaniu Królestwa Bożego! O Matko Miłosierdzia, bądź dla nas wszystkich przyczyną naszej radości, okazując i dając nam Jezusa Chrystusa w tern życiu i w wieczności. Amen.

Odpust 300 dni za każdy raz. (Brewe z 23-go stycznia 1902) Zmówić osiemnaście razu: «Zdrowaś Marya», na pamiątkę 18 objawień Matki Boskiej w Lourdes.

 

 

Modlitwy do Matki Boskiej z Lourdes

Źródło: Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Modlitwa pierwsza do Matki Boskiej. Niepokalanie Poczęta Dziewico, Maryo, Matko Zbawiciela świata

Niepokalanie Poczęta Dziewico, Maryo, Matko Zbawiciela świata, niezliczonymi cudami wsławiona w Lourdes, racz osłonić potężną Opieką Twoją tych, którzy zdała od Twego świętego miejsca, wznoszą ku Tobie błagalne ręce, żebrząc litości Niepokalanego Serca Twego. Wysłuchaj prośby Twych dzieci, o Najdobrotliwsza Matko, bo wszystko możesz u Boga.

Błogosław nam i wyjednaj łaski potrzebne, uzdrów i pociesz nas. Nie odrzucaj błagań naszych, jeżeli się zgadzają z Wolą Bożą. Przedstaw nasz akt najpokorniejszego poddania się przed Tronem Trójcy Przenajświętszej, której najmiłościwszemu rozrządzeniu składamy w ofierze życie, godzinę śmierci i wieczność naszą. Amen.

Modlitwa druga do Matki Boskiej. Panno Najświętsza, Która raczyłaś wsławić Lourdes Swoją Obecnością

Panno Najświętsza, Która raczyłaś wsławić Lourdes Swoją Obecnością, zbliżyłaś się do swych dzieci, ośmielając je, żeby Ci wynurzyły wszystkie swe potrzeby, wierzę mocno, że wysłuchasz próśb moich, i jeżeli osądzisz mnie godnym(ą) zaniesiesz je przed Tron Syna Twojego.

Przeto wynurzam Ci u Najświętszych  Stóp Twoich, o Niepokalana Dziewico, prośby moje:

Błagam Cię najpierw o cnotę niewinności, bez której nie mogę Ci się w żaden sposób podobać i nie mogę godnie uczcić Twego największego Przywileju, którym jest Twoje Niepokalane Poczęcie. Następnie wyjednaj mi u Boga wielką i stałą cierpliwość w znoszeniu dolegliwości duszy i ciała; gorliwość niezmordowaną w szerzeniu Chwały Twojej; dar modlitwy i wierność niezłomną w służeniu Tobie do ostatniego tchu mego życia.

Oddaję w Twe Niepokalane Ręce ciało i duszę moją, życie i zdrowie, wszelkie życzenia dla drugich i dla siebie, godzinę śmierci i wieczność moją.

O Matko moja, rządź i kieruj wszystkim według nieprzebranej Litości Serca Twego, abym to Niepokalane Serce mógł (mogła) kiedyś wychwalać i miłować na wieki w Niebie. Amen.

Modlitwa trzecia do Matki Boskiej. Panno Najświętsza, Która jaśniejesz z Lourd cudami całemu światu

Panno Najświętsza, Która jaśniejesz z Lourd cudami całemu światu, do Ciebie to, jako do Matki Zbawiciela mego, dziś się uciekam jako najnędzniejszy(a) ze wszystkich grzeszników.

Upadam do Stóp Twoich Najświętszych, Pani najdostojniejsza, i dzięki Ci składam za wszystkie Łaski, jakieś mi dotąd wyświadczyła, a zwłaszcza, żeś mnie wyzwoliła od piekła, na które tyle razy zasłużyłem(am).

Miłuję Cię, Najdobrotliwsza Pani, i z miłości, jaką mam ku Tobie, oświadczam, że postanowiłem(am) sobie służyć Ci zawsze i dokładać wszelkiego możliwego starania, aby Cię i drudzy kochali.

W Tobie złożyłem(am) wszelką nadzieję moją. Tobie najzupełniej powierzam moje zbawienie.

Przyjmij mnie za sługę swego i przygarnij pod Płaszcz Macierzyńskiej Twej Opieki, o Matko Miłosierdzia. Amen.

Modlitwa czwarta. O Maryo z Lourdes, Ty posiadasz w Niebie Wszechwładną Moc i Potęgę

O Maryo z Lourdes, Ty posiadasz w Niebie Wszechwładną Moc i Potęgę. Ty nas kochasz prawdziwie jako własne dziatki, wyproś mi więc Łaski konieczne do prowadzenia świątobliwego życia. Zachowaj mnie przeto od wszelkich pokus lub przynajmniej wyjednaj mi dostateczną siłę do ich zwalczania skutecznie aż do śmierci.

O Matko moja, przez Miłość, jaką masz ku Bogu, proszę Cię, wspieraj mnie zawsze, lecz najbardziej w ostatniej chwili życia mojego. Nie odstępuj mnie, aż ujrzysz mnie dopuszczonym(ą) do szczęścia chwalenia Cię w Niebie i śpiewania tam Miłosierdzia Twego po wszystkie wieki. Amen.

Modlitwa piąta. O Maryo z Lourdes, Łaski i Cnót wszelkich pełna

O Maryo z Lourdes, Łaski i Cnót wszelkich pełna. Gorąco pragnę stać się Twym dzieckiem ukochanym, żeby mnie przyjąć jako takie, żądasz, bym szedł (szła)Twymi śladami.

Lecz, o Matko, na to jestem zbyt słaby(a) i dlatego proszę Cię, wspieraj mnie w tym, Swoimi modlitwami. Natchnij mnie tymi pragnieniami, którymi mógłbym (mogłabym) Cię uczcić, i spraw, abym im był wierny do końca życia mego.

Wyjednaj mi zdrowie, abym go używał(a) na Służbę Twoją i Twego ukochanego Syna. Proszę Cię gorąco, Maryo, o to, jako moją Matkę, Opiekunkę, Pocieszycielkę. i Ucieczkę grzeszników przez Zasługi Syna Twego, Jezusa. Amen.

Pani nasza z Lourd, módl się za nami.

(300 dni odpustu raz na dzień. Pius X, 1906.)

O Jezu, Maryo i dobry Święty Józefie, błogosławcie nam teraz i w godzinę naszego konania.

(50 dni odpustu za każdy raz. Pius X, 1906.)

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny w Lourdes.

Źródło: Duchowna Pielgrzymka do Lourdes 1913

Najświętsza Panno Maryo, Tyś się raczyła pokazać w Lourdes ubogiej, niewinnej dziewczynie Bernadecie i do niej przemówiłaś: „Ja ci przyrzekam uczynić cię szczęśliwą, ale nie tu na tym świecie, lecz w Niebie”. Patrz, i ja pragnę być także szczęśliwym(ą); ponieważ jednak tu na tym świecie, gdzie na choroby, utrapienia i śmierć wystawionym(ą) jestem, prawdziwego i stałego szczęścia znaleźć nie mogę, przeto Cię błagam pokornie, abyś mi uprosiła prawdziwe i nieprzemijające szczęście w Niebie u Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Łączę swoje modlitwy z modlitwami wszystkich pielgrzymów, którzy Cię na miejscu cudownym w Lourdes wzywają. W duchu upadam na kolana przed grotą, w którejś się objawiła i wołam do Ciebie: „O Maryo, Wspomożenie wiernych, dopomóż także i mnie w mej potrzebie. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego i Pana naszego.” Amen.

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej z Lourdes Prosząc o łaskę cierpliwego znoszenia trosk życia.

Źródło:  Miesiąc Maryi: nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes 1873

Matko Boska z Lourdes módl się za nami!

Matko Boska z Lourdes, Któraś zdeptała ojca kłamstwa, uproś Ducha Świętego, abyśmy miłowali Prawdę, żebyśmy nic nie przekładali nad Prawdę, bo Prawda to Sam Bóg. Wyznawajmy Ją zawsze i wszędzie nie obawiając się ludzi, zupełnie przekonani, że jeżeli będą powstawać przeciwko nam to Pan nasz potrafi włożyć w usta nasze słowa, które będą na Jego Chwałę i pożytek bliźnich!

O Maryo, Której w Opiekę ziemia nasza oddaną została, Królowo naszego kraju, daj ludowi temu miłość prawdy w słowach, w czynach, niech to będzie jego chlubą i pociechą, że tam, gdzie Prawda kwitnie, Błogosławieństwa Boże na narody spływają. Wybaw nas, Maryo, od podłości, jakie znamionuje ludzi kłamstwa, daj nam powrócić do cnoty praojców naszych, niech za Twoim wstawieniem będziemy narodem prawdziwie chrześcijańskim, kochającym Prawdę i dla jej zachowania największe ofiary gotowi ponieść! Matko Boga prawdziwego! Matko Boska z Lourdes módl się za nami. Amen.

Zdrowaś Marya, Prosząc o Łaskę cierpliwego znoszenia trosk życia.

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej z Lourdes w rożnych potrzebach.

Źródło: Porcyunkula czyli Skarb Łaski seraficznego nabożeństwa do Matki Boskiej Anielskiej 1901

O Matko Boska z Lourdes, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Wobec tak wielkich niebezpieczeństw, jakimi ludzie przewrotni grożą światu, daj nam, o Maryo, zrozumieć umysłem, zrozumieć szczególniej sercem tę doskonałą solidarność, która powinna łączyć jednych z drugimi, wszystkich braci jednej wielkiej rodziny, aby była jedna tylko wola, jedna dusza, jedna trzoda.

Jeżeli życie nasze napełnione jest krzyżami, jeżeli dni nasze są dniami smutku i boleści, jeżeli serce nasze jest morzem łez i goryczy, jeżeli drogi życia naszego są zasłane cierniami, Maryo cudownie objawiona, módl się za nami.

Jeżeli choroby i boleści nas gnębią, jeżeli każda dnia chwila jest chwila boleści, jeżeli śmierć zagraża tym, których miłuje serce nasze, jeżeli w chorobie opuszczeni jesteśmy, Maryo cudownie objawiona, módl się za nami.

Jeżeli pod ciężarem nieprawości jęczy dusza nasza, jeżeli Bóg nas karze w Sprawiedliwości Swojej, jeżeli odstąpiwszy od Boga, giniemy w zaślepieniu naszym, jeżeli się lękamy zbliżyć do Boga naszego, Maryo cudownie objawiona uproś nam zmiłowanie.

Pojednaj nas z Synem Twoim przez morze łez pokutnych, daj nam zbliżyć się do Ciebie i do Syna Twego, daj nam Łaskę kochania Ciebie tak, jak Cię kochało to niewinne dziewczę, któremu się objawiłaś.

Wyjednaj nam przez Miłość Jezusa Chrystusa miłość prawdziwą, serdeczną, prostą i przewyższającą wszelkie inne uczucia, wówczas mieć będziemy w sercach naszych i miłość bratnią i kochać będziemy bliźniego jak nas samych. Bo Jezus jest spójnią dla tych, co Go miłują, bo przez Niego i w Nim kochać się tylko można wzajemnie; pozorną zaś tylko jest spójnią, tych, którzy Go nienawidzą i łączą się przeciw Niemu. Gdy Jezus przestaje być celem ich pocisków, szarpią się wówczas wzajemnie. My, dzięki Bogu, nie mamy nienawiści do Jezusa, ale niestety nie mamy też miłości prawdziwej, a dowód tego okazuje się w naszej bezsilności, a jednak tak silnej złych niedowiarków.

Daj nam kochać Jezusa, a świat zbawion będzie. Matko Boska z Lourdes módl się za nami. Amen.

5 Ojcze nasz… 5 Zdrowaś Marya.. 5 Chwała Ojcu…

Modlitwa za siebie.

O Matko Najświętsza tak wielkimi Łaskami słynąca w Lourdes, przez Dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym błogosławionym miejscu, gdzie się zjawiłaś, błagam Cię, racz mi wyprosić wszystkie cnoty mogące mnie uświęcić, wyjednaj mi też zupełne zdrowie i spraw, żebym go użył na Chwałę Boga, na dobro bliźnich i na zbawienie mej duszy. Amen.

5 Ojcze nasz… 5 Zdrowaś Marya… 5 Chwała Ojcu…

Modlitwa o wyjednanie zdrowia dla drugich.

O Najświętsza Maryo Panno, Któraś raczyła się objawić ubogiej dziewczynie racz mnie pocieszyć w moich ciężkich smutkach, a szczególniej ulecz osobę N. z bolesnej niemocy, którą prawica Boża dotknęła. Ufam, że mi to wyświadczysz, ponieważ jesteś Matką Litości i Miłosierdzia. Amen.

5 Ojcze nasz… 5 Zdrowaś Marya… 5 Chwała Ojcu ..

Modlitwa o uproszenie Łaski.

O Przenajświętsza Maryo, udając się dziś w duchu do Ciebie w Lourdes objawionej, gdzie ci się podobało tyle Łask udzielić, błagam Cię o… Pragnę Ci służyć i zachęcać innych do służenia Tobie wiernie, stanowię nie opuścić żadnej sposobności szerzenia chwały Bożej i niesienia pomocy bliźnim. Wiem o Matko Boska, że dla grzechów moich, nie jestem godzien wysłuchania, jednak tulę się do Serca Twego najlitościwszego i ze łzami wołam: O Matko Boska weź mnie za Swe dziecię, a pod Twoją Opieką już więcej grzeszyć nie będę. O Matko bądź Matką moją. Amen.

5 Ojcze nasz… 5 Zdrowaś Marya… 5 Chwała Ojcu ..

 

 

Modlitwa Św. Germana.

Źródło: Miesiąc maj poświęcony czci Najświętszej Marji Panny 1931

O Królowo moja! Ty jesteś jedyną pociechą moją, którą mam od Boga, Ty jesteś ową rosą niebieską, która gasi znój cierpień moich. Ty jesteś Przewodniczką moją na drodze żywota, siłą w osłabieniu, skarbem w ubóstwie, lekarstwem w chorobie, pociechą w smutku. Ty jesteś Ucieczką w nędzy mojej, nadzieją zbawienia mojego. Ach, wysłuchaj modlitwy moje, miej litość nade mną, bo tak przystoi Matce Boga, który ludzi tak bardzo kocha; wysłuchaj mnie w potrzebie mojej, bo Ty jesteś Obroną i Pociechą moją! Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024