Matki Boskiej Śnieżnej

(5 Sierpnia)

 

 

 

 

Nauka.

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Za papiestwa Liberiusza, roku 366, Najświętsza Marya Panna ukazała się we śnie Patrycjuszowi rzymskiemu, Janowi i jego małżonce, wzywając ich, aby jako bezdzietni, wielki swój majątek obrócili na wybudowanie kościoła na górze eskwilińskiej, w miejscu, które cudownie pokryte będzie śniegiem w nocy z czwartego na piątego sierpnia. Wzniesiony ten kościół otrzymał tytuł Maryi Panny Większej, a Święto na pamiątkę tego cudownego objawienia nosi nazwę Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej.

 

 

Antyfona z modlitwą kościelną.

Skarb chrześcijanina albo Zbiór modlitw nabożnych X. P. Skargi 1855

Święta Marya, ratuj nędzne, dopomóż struchlałym, pociesz smutkiem strwożone, módl się za duchowieństwem, czyń modlitwę za nabożną płcią niewieścia, niech uczują wszyscy poratowanie Twoje.

V. Racz sprawić abyśmy Cię godnie chwalili Panno Najświętsza.

R. Dodaj mi męstwa przeciwko nieprzyjaciołom moim.

V. Módlmy się: Racz Miłościwy Boże, dodać poratowania naszej ułomności: abyśmy, którzy Świętej Bożej Rodzicielki pamiątkę obchodzimy, za ratunkiem Przyczyny Jej, byli z naszych nieprawości podzwignieni Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Matki Boskiej Śnieżnej

 

 

Modlitwy na uroczystość Najświętszej Panny Maryi Śnieżnej

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Modlitwa druga do Matki Boskiej

Świątynio Trójcy Przenajświętszej, Najświętsza Panno Maryo, czczę Cię, wynoszę i chwalę pierwszą po Bogu, i we wszystkich kościołach pod Imieniem Twoim wystawionych, stawam w nich myślą i sercem w nich Cię pozdrawiam milion razy z Gabryelem, a najbardziej w tym kościele, któryś sobie kazała wystawić na owym miejscu w Rzymie, które śnieg cudownie pośród lata pokrył.

W tej więc świątyni ze wszystkimi Aniołami i ludźmi cześć Ci oddaję, serce miłością ku Tobie zapalam, i proszę Cię serdecznie, niech z grzechów moich oczyszczony(a) nad śnieg wybieleję przed Bogiem, za Twoją przyczyną; niech stopnieje serce moje miłością Boską jak śnieg i niech Bogu założę świątynią w sobie, w której by ustawiczną miał cześć i Chwałę, aby Bóg mieszkał we mnie, Który w czystych Twoich Wnętrznościach przebywał, a potem żeby mi w Przybytkach Swoich Niebieskich mieszkanie wieczne przeznaczyć raczył. Amen.

Modlitwa druga do Matki Boskiej

Pani moja, Ty jesteś jedyną po Bogu pociechą moją. Jedyną Rosą Niebieską przynoszącą mi ochłodę w cierpieniach. Ty, Któraś jest światłem duszy mojej, gdy ją ogarniają ciemności. Ty, Któraś jest Przewodniczką moją na drodze życia, Siłą mojej niemocy, Skarbem w moim ubóstwie, Lekarstwem ran moich. Pociechą w mym płaczu.

Ty, Któraś jest ratunkiem niedostatku mojego i nadzieją mojego zbawienia, wysłuchaj próśb moich, zlituj się nade mną, jak to przystoi na Matkę Boga, tak bardzo miłującą ludzi.

Obdarz mnie wszystkim, o co Cię proszę, o Królowo Niebieska, któraś jest Obroną naszą i rozweseleniem. Spraw, abym stał(a) się godnym(ą) zażywania wraz z Tobą wielkiego szczęścia, jakie posiadasz w Niebie.

Tak jest, o Matko najsłodsza, Ucieczko moja, Życie moje, Wspomożenie, Obrono moja, Wesele moje i Nadziejo! Spraw to, abym dostał (a) się do Ciebie, do Nieba. Wiem, że będąc Matką Bożą, możesz mnie obdarzyć tern szczęściem, gdy zechcesz.

O Maryo, Tyś wszechmocną w ratowaniu grzeszników. Samo Twoje wstawienie się jest dostatecznym, niezależnie od wszelkiego innego, boś Ty Matką życia prawdziwego. Amen.

Modlitwa trzecia do Matki Boskiej

Pociągnij mnie za Sobą, o Najświętsza Panno Maryo i spraw, abym pobiegł(a) za Tobą, inaczej powstrzyma mnie i odwróci od Ciebie brzemię grzechów moich i złość nieprzyjaciół duszy mojej.

Jak nikt nie ma przystępu do Syna Twego, jeśli go Ojciec Jego nie pociągnie, tak podobnie ośmielam się powiedzieć, że poniekąd nikt nie ma przystępu do Niego, jeśli Ty go nie pociągniesz świętymi modlitwami Twoimi.

Ty to wyuczasz nas prawdziwej mądrości. Ty dostarczasz Łaski grzesznikom, boś ich Obronicielką, Ty zapewniasz chwałę wiekuistą czcicielom Twoim, boś Ty Skarbem Bożym i łask Rozdawczynią.

O Panno Łaskawości pełna! znalazłaś Łaskę u Boga. Zachowaną zostałaś od skazy pierworodnej, napełnioną byłaś Duchem Świętym i poczęłaś Syna Bożego.

Otrzymałaś wszystkie te Łaski, o najpokorniejsza Maryo, nie tylko dla Siebie Samej, lecz i dla nas, abyś nas wspierała we wszelkich potrzebach naszych.

Wspierasz zatem sprawiedliwych, zachowując ich w stanie Łaski, a grzeszników, przywodząc ich do Tronu Miłosierdzia Bożego.

Wspierasz umierających, zasłaniając ich od zasadzek czarta, i wspierasz ich jeszcze po śmierci, przyjmując ich dusze, ażeby je wprowadzić do Przybytku Błogosławionych. Amen.

Modlitwa czwarta do Matki Boskiej

Do Ciebie się uciekam, o Matko Boża, błagając, byś mi wyjednała odpuszczenie grzechów, i sprawiła, abym oczyszczony został z przewinień całego życia mojego. Proszę Cię, wyjednaj mi tę Łaskę, abym sercem całym zjednoczony(a) był(a) z Synem Twoim i z Tobą, Matko Boga naszego. Amen.

Maryo, Matko Łaski, Matko Miłosierdzia, Ty od nieprzyjaciela ochraniaj nas i w godzinę śmierci przyjmij nas.

(300 dni odp. za każdy raz. Zupełny raz na miesiąc, pod zwykłymi warunkami. Pius XI, 1933.)

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

(100 dni odp. za każdy raz. Bened. XV, 1915.)

Matko Boska Nieustającej Pomocy, módl się za nami.

(100 dni odpustu za każdy raz. Pius X, 1914.)

Święta Maryo, zachowaj nas od kar piekła.

(100 dni odp. za każdy raz. Pius X, 1914.)

 

 

Modlitwy na cześć Najświętszej Maryi Panny, Królowej Śnieżnej

Wianek różany 1853

Wszystkie moje zmysły i członki niechaj usiłują i serdecznie pragną, aby Tobie, o Panno Święta godną cześć dać mogły, aby Twoje Zasługi wysławiły, aby Cuda Twoje podziwiały, aby Twoje Błogosławieństwo uszanowały, aby Chwałę Twoją wielbiły, chciałabym Ciebie, o Panno Święta uczcić, lecz niedołężność moja staje mi na przeszkodzie, nic dobrego uczynić nie mogę bez Pomocy i Łaski Twojej, o Wielowładna Panno Maryo. Do Ciebie wtedy Matko Miłosierdzia uciekam się, Matko oświecenia serca mego, do Ciebie za noszę mą prośbę, do Ciebie wołam z ufnością, abyś mi przybyła na ratunek niedołężności mojej. Widzisz moje chęci i wolę, uprośże mi u Boga Wszechmogącego Łaskę spełnienia ich. Oto Cię wysławiają wszystkie narody, żeś jest Błogosławioną i Łaskawą, będę więc Ciebie wychwalać na wieki wieków i żeś jest Matką Boga Wszechmogącego, o Najświętsza Maryo Panno. Ty jesteś kościołem i mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej, Łaski Bożej pełna i nas grzesznych Patronką i Opiekunką. Błogosławionaś między niewiastami, Błogosławionaś między wszystkimi stworzeniami, Błogosławionaś na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *