Nauka.

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Uroczystość ta wprowadzona i zatwierdzona została przez Papieża, Piusa VII, dnia 16go września, 1816 roku na pamiątkę i podziękowanie Bogu i Najśw. Maryi Pannie za uwolnienie tegoż Papieża, Piusa VII, jako i całego Kościoła z pod tyranii Napoleona I. Nabożeństwo do Matki Boskiej Wspomożenia Chrześcijan datuje się od roku 1571, kiedy to Don Juan d’Austria z flotą, włosko-hiszpańską zniszczył pod miastem, leżącym na wybrzeżu cieśniny korynckiej, Lepanto, całą flotę turecką. Na pamiątkę tego zwycięstwa Papież, Pius V, dodał Najśw. Pannie tytuł: “Wspomożenia Chrześcijan”.

 

 

 

 

Litania do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

Nowenna do Najśw. Panny Maryi Wspomożenia Wiernych 1931

Panie — zmiłuj się. Chryste — zmiłuj się. Panie — zmiłuj się.
Chryste — usłysz nas. Chryste — wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Marya, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Dziewico Niepokalana,
Wspomożycielko Wiernych, Przenajdroższa Matko i Pani nasza,
My, Twoje córki i sługi, do Twojej pomocy się uciekamy, O Maryo, wspomagaj nas.
Ty, która byłaś Wspomożycielką Boga samego
Ty, która wspomagałaś Jezusa w Jego dzieciństwie
Ty, która byłaś Mu pomocą w pracach Jego
Ty, która wspomagałaś Jezusa modlitwą w Jego nauczaniu
Ty, która wspomagałaś Go w Jego cierpieniach pod krzyżem
Ty, która byłaś Wspomożycielką Oblubieńca Twego, św. Józefa
Ty, która byłaś Wspomożycielką wszystkich świętych w ich pracach i walkach
Ty, która wspomagałaś Kościół Święty we wszystkich jego utrapieniach
Ty, która przez tą opiekę zyskałaś tytuł Wspomożycielki Wiernych
Ty, która wsławiłaś się dzisiaj swoją cudowną opieką nad pracownikami
Ty, pod której wezwaniem i opieką jesteśmy od początku zawiązane
Ty, któraś nas dotąd we wszystkich potrzebach wspierała
Wzywamy Twego potężnego wspomożenia we wszystkich duchowych potrzebach naszych
W pilnym unikaniu najmniejszego grzechu i wszelkiej okazji do niego i w obudzaniu doskonałego żalu za winy popełnione
W ścisłym zachowaniu naszego zadania i zobowiązań naszych
W miłowaniu Boga z całego serca i Ciebie, Matko nasza, najgorętszą miłością
W utrzymaniu serdecznej siostrzańskiej miłości w Bogu, tworzącej w nas jedno serce i jedną duszę, w uprzedzaniu się, w wspieraniu i znoszeniu wzajemnym
W miłosnym znoszeniu wszelkich upokorzeń i we wzgardzeniu sobą
W naśladowaniu posłuszeństwa Jezusowego: ślepego, pospiesznego, ochoczego i wytrwałego
W cenieniu i strzeżeniu skarbu ubóstwa świętego, na wzór betlejemskiego, nazaretańskiego, krzyżowego
W przestrzeganiu i zachowaniu nieskalanej, anielskiej czystości
W walce z namiętnościami, w pokusach ciała, czarta i świata
W ukryciu przed światem i naśladowaniu cichego życia nazareckiej Rodziny
W ustawicznej modlitwie, przez którą łączyłybyśmy się z Chrystusem i w gorącym nabożeństwie do tajemnicy Ołtarza, iżby ta była najwyższym celem uwielbień naszych i miłości bez granic
W częstym i godnym używaniu Sakramentów świętych
Błagamy Twej przemożnej pomocy we wszystkich doczesnych potrzebach naszych
We wszystkich pracach naszych dla miłości Bożej podjętych, abyśmy je wiernie, pilnie, pobożnie i wytrwale wykonywały
We wszystkich zajęciach naszych i posługach domowych
We wszystkich potrzebach naszych, abyśmy z ufnością od Ciebie zaspokojenia ich oczekiwały
W niedostatku naszym, abyśmy go z ochotnym poddaniem z ręki Boga przyjmowały
W utrapieniach naszych, abyśmy w nich w służbie Bożej nie ustawały
We wszelkich prześladowaniach, abyśmy według zalecenia Chrystusa z nich się weseliły
W cierpieniach wewnętrznych, oschłościach i opuszczeniach od Boga, abyśmy na duchu nie upadały
We wszystkich kolejach życia naszego, abyśmy w nich odpowiednio do naszego powołania zawsze się zachowywały
W godzinę śmierci naszej, abyśmy ze skruchą, ufnością i miłością z tym życiem się rozstawały
W dzień sądu naszego, abyśmy od wiecznej zguby uchronić się mogły
Prosimy Cię o to, przez wszystko, co jest najdroższe Sercu Twojemu
Przez miłość Twoją dla Boskiego Syna Twego, a Pana naszego i Oblubieńca dusz naszych, Jezusa Chrystusa
Przez pamięć na 30 lat życia z Nim spędzonego w ukryciu nazareckim
Przez Twoje prace, miłośnie i świątobliwe z Nim i dla Niego odbywane
Przez wspomnienie okrutnej Męki Jego, na którą własnymi oczami patrzyłaś
Przez Twoje najczulsze Serce, pod krzyżem przebite
Przez srogie boleści, jakie w całym życiu dla Jezusa i z Jezusem poniosłaś
Przez te niewymowne radości, jakich za życia swego doznałaś i teraz w niebie z Nim zażywasz
Przez macierzyńską miłość Twoją ku nam i gotowość na nasze wspieranie
Przez przyczynę Oblubieńca Twego, Opiekuna naszego, św. Józefa
Przez przyczynę seraficznej miłości i ewangelicznego ubóstwa św. Ojca i Patriarchy naszego Franciszka
Przez dziecięcą miłość ku Tobie św. Stanisława Kostki i jego życie niewinne, anielskie
Przez przyczynę wszystkich świętych patronów naszych
Przedstawiamy Ci gorące pragnienia serc naszych, abyś je łaskawie przyjąć, wysłuchać i swoją przyczyną wesprzeć raczyła
Abyśmy powołanie nasze kochały i wiernie w nim trwając świętość osiągnęły
Abyśmy mogły z całą prawdą mówić [o sobie]: „codziennie umieram, a żywot mój ukryty jest z Chrystusem w Bogu”
Aby wszystkie domy nasze były jako domek nazarecki, gdzie byśmy nieznane światu, w modlitwie, cichej pracy Bogu i bliźnim służyły
Abyśmy w pracowitości nikomu wyprzedzić się nie dały, pomnąc, że pracujemy na większą chwałę Boga
Abyśmy gardziły zawsze światem i próżnościami jego i szczerze pragnęły dla miłości Bożej ubóstwa, wzgardy i cierpienia i abyśmy w niczym innym nie chlubiły się, jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest nam ukrzyżowany, a my światu
Abyśmy zawsze były spragnione,
Anielskiego Chleba i jak najczęściej posilać się Nim mogły,
Abyśmy wzrastały codziennie w czci, wdzięczności za ten dar nad wszystkie dary,
Aby obraz Jezusa coraz jaśniej odbijał się w duszach naszych i abyśmy zawsze miłym przybytkiem dla Niego były
Aby ta myśl, żeśmy całe i na wieki wyłączną własnością Jezusa, a On Oblubieńcem naszym, napełniała nas zawsze świętym zapałem i osładzała nędzę ziemskiego wygnania
Abyśmy raz wyczytawszy w przebitym Sercu Jezusa tę zbytnią Jego miłość ku nam, zachwycone jego pięknością, wzruszone Jego dobrocią, założyły w Nim stałe mieszkanie i żeby każde odetchnienie nasze, każde uderzenie serca, było nowym aktem miłości ku Niemu
Aby Serce Jezusa, nieskończenie czyste i święte, dało nam nienaruszoną czystość ciała, umysłu i serca
Aby Oko Opatrzności Bożej na nas zawsze miłościwie spoczywało i kierowało nami we wszystkich burzach tego świata i aby wola Boża w nas zawsze się spełniała i żeby nam Bóg wystarczył za wszystkie pociechy, iż byśmy mogły mówić ze świętym Ojcem naszym: „Bóg mój i wszystko!”
Abyśmy w dobrym wytrwały do końca, przez całe życie kochając, pracując i cierpiąc, wszystko na większą chwałę Boga
Abyśmy na wieki oglądały i wpatrywały się w przecudne Oblicze Jezusa i wielbiły Oblubieńca Niebieskiego, Baranka bez zmazy, chodząc za Nim, gdziekolwiek idzie i śpiewając Mu pieśń nową z Tobą, Dziewico Niepokalana i ze wszystkimi świętymi pannami przez nieskończone wieki wieków
Czując niedołęstwo nasze do spełnienia wielkich obowiązków naszych względem Boga i bliźnich, przychodzimy do Ciebie, Matko, Wspomożycielko błagać Twej pomocy
W chwaleniu i uwielbianiu Majestatu Bożego przez wszystko
W oddaniu nieustannej czci i adoracji Jezusowi utajonemu, mieszkającemu między nami
W dziękczynieniu Bogu za niezliczone i niewymowne Jego dobrodziejstwa, a szczególnie za łaskę powołania
W przebłaganiu Boga za ciężkie grzechy nasze, tak dawne, jak i teraźniejsze
W zadośćuczynieniu za własne i cudze, wiadome i niewiadome grzechy
W nagradzaniu przez życie, miłość i ochotną z nas samych ofiarą, za świętokradztwa, bluźnierstwa, niedowiarstwo i niezliczoną mnogość innych grzechów, które co dzień znieważają Imię Boże i wyrywają z Serca Jezusa ten jęk bolesny: „Cóż za pożytek ze Krwi Mojej?”
W wypraszaniu łask potrzebnych dla siebie i całego świata, o których Ty wiesz najlepiej
W gorliwym staraniu się o dusz zbawienie, które by nas uczyniło gotowymi na wszystko, byle ich uratować jak najwięcej
W staraniu się o utrzymanie i pomnożenie żywej wiary i pobożności w sobie i drugich i przywrócenie czasów pierwotnej chrześcijan gorliwości
W cichym apostolstwie, abyśmy mogły przykładem swoim wszystkich nauczyć, że można żyć na świecie, nie według świata, ale dążyć do doskonałości chrześcijańskiej, spełniając rady Ewangelii świętej
Abyśmy mogły przykładem i słowami przyczynić się do przemienienia pogańskich prac i zabiegów dzisiejszego świata na pracą chrześcijańską, ku wyższym celom zwróconą
Abyśmy umiały wszystkie dusze zachęcić do tego, aby nie ubiegały się za materialnym zyskiem lub za dobrobytem i używaniem świata, ale aby na wzór Twój, poprzestając na małym, szukały w pracach podobania się tylko Bogu
Polecamy Ci, o Matko i Pani nasza, tych wszystkich, z którymi stosunki w Bogu zawarte nas łączą, abyś ich ratowała swoją pomocą we wszystkich ich potrzebach
A najpierw osoby należące do naszej rodziny duchowej, aby się pomnażały w duchu i liczbie
Przełożonych naszych i przewodników duchownych, aby Duchem Świętym byli rządzeni w kierowaniu nami
Rodziców, krewnych i przyjaciół naszych, aby wszyscy doznali szczególnej Bożej opieki i wsparcia we wszystkich potrzebach duchownych i doczesnych
Dobrodziejów naszych, tak duchownych, jak doczesnych, aby otrzymali stokrotną nagrodę za to wszystko, co dla nas z miłości Bożej czynią
Wszystkich pracy ręcznej oddanych, aby zrozumieli, jak wielka jest łaska powołania do tego samego, czemu Zbawiciel do trzydziestego roku w pocie czoła się oddawał i żeby kochali swoje ubóstwo, pamiętając, że za nie mają posiąść Królestwo Niebieskie
Wszystkich pracodawców, aby rządzili się miłością Chrystusową, nie wyzyskując ubogich robotników, ale przez swą szczodrobliwość zasługiwali sobie na wiekuiste nagrody
Jednych i drugich, aby urządzając swoje stosunki w duchu miłości chrześcijańskiej, zapobiegali zaburzeniom grożącym dzisiejszemu światu
Wszystkich też wiernych Chrystusowych, aby otrzymali łaskę utwierdzenia w wierze i męstwo w walczeniu z prześladowaniem pogańskiego świata
Wszystkich grzeszników, aby przez zasługi Krwi Chrystusowej, do ostatniej kropli na krzyżu wylanej, łaski nawrócenia dostąpić mogli
Wszystkich nieprzyjaciół i prześladowców, aby ich Bóg łaską swoją oświecić i za winę krzywd nam wyrządzonych nie poczytał
Dusze wszystkich wiernych zmarłych, aby z miłosierdzia Bożego szczęście wiekuiste jak najprędzej posiąść mogły
Wreszcie wszystkie prośby nasze, aby Majestatowi Bożemu przyjemne były i wysłuchane zostały

O Matko Boża i nasza! Ciebie prosimy, wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Maryo, usłysz nas, Maryo, wysłuchaj nas
Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.

V. O Matko nasza! O Pani nasza, pomnij, żeśmy dzieci Twoje.
R. Przeto nas strzeż i broń jak rzecz i własność swoją.

V. Módlmy się: O Boże, któryś Matkę Jednorodzonego Syna Twego na Wspomożycielką najłaskawszą wiernym na ziemi przeznaczyć raczył, a nas pod Jej szczególną oddałeś opiekę, udziel nam tej łaski, abyśmy we wszystkich potrzebach duszy i ciała z ufnością do niej się uciekali i przez Jej przyczyną i opiekę wspierani i ocaleni, wiecznego posiadania Ciebie, Mądrości Przedwieczna, Dobroci Nieskończona, Piękności niewysłowiona w chwale wiekuistej dostąpić mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

Rozmyślanie z modlitwą na Święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Wspomożenie wiernych 1856

„Zgrzeszyliśmy! Nie masz, kto by wzywał imienia twego, kto by powstał i trzymał ciebie!” (Iz 64, 5.7) Tak wołał do Boga Izajasz Prorok, z pośród grzesznego ludu, słusznego bojąc się karania. I my lud grzeszny, a karania Bożego wielce godni, tak byśmy wołać musieli, gdyby nie było Maryi. Przed Maryą nie było nikogo, ktoby mógł powstać ku zatrzymaniu karzącej prawicy Bożej; ale Marya wstrzymuje Syna swego, by nie uderzał grzeszników; w Maryi więc cała nadzieja i obrona nasza. I dlatego św. Bonawentura zbawienia wszystkich ludzi pragnący, do czci Maryi wszystkich nas tak miłośnie wzywa: «Słuchajcie narody, które pragniecie Królestwa Bożego: czcijcie Maryę Pannę, a znajdziecie żywot wieczny.» A św. Jan Damasceński tymże ogniem gorliwości o zbawienie dusz ludzkich porwany, proroczym woła do nas głosem: «Naród, który nie służy Maryi, zginie! Ludy pozbawiające się wspomożenia takiej Matki, pozbawiają się wspomożenia Jej Syna, i wspomożenia całego niebieskiego dworu».

Zaprawdę; kto nie czci Maryi, kto Jej nie służy, tego nie tylko ludzie i Anioły, ale i sam Bóg nie wspomoże: bo co ma dla nas miłości niezmierzonej i miłosierdzia niewyczerpanego, i pomocy wszechmocnej, wszystko to złożył w ręce Maryi, na zapłatę za cześć i służbę którą oddawać Jej będziem. Więc zapłatą za służbę Maryi jest sam Bóg, z całą potęgą, dobrocią i miłością swoją: bo służyć Maryi, jest to służyć Bogu; służyć Maryi, jest to królować; a dać się jej powodować, więcej jak królować; bo Ta Królowa nieba i ziemi sama służy wiernym sługom swoim; a w ręku Jej wszystkie korony i wieńce wszystka ozdoba i chwała.

Czyż nie doznaliśmy tej służby Maryi, za dni niewinności i za dni pokuty! Czyż nie doznaliśmy sami na sobie, że Marya Wspomożeniem wiernych! Wiernie więc Jej służmy, a znowu nas wspomoże i ze wszelkich grzechów, ze wszelkiej nędzy, ze wszelkiej słabości podźwignie nas. O Maryo! wszystkim nam Bóg Cię za lekarza dał, bo wszyscy źle się i bardzo źle mamy. Zniszcz więc wszystkie grzechy nasze, zlecz niemoce nasze; wszak chcesz i możesz: czekasz tylko, abyśmy się szczerze za chorych uznali, i zdrowia naszego szczerze zapragnęli, i do Ciebie się, o Matko! z miłością garnęli.

Otośmy u nóg Twoich! Wejrzyj na nędzę i na niemoc naszą; grzech nas przygniata i gnębi; dźwignij nas, wspomóż nas! O Matko! Matko zbaw nas! giniemy! O Maryo! bogactwa Twoje, to bogactwa nasze; a balsam cnót i chwały twojej, to balsam na rany nasze. A jeśliś Wspomożeniem wiernych: boć bez Twej pomocy któż może być wiernym? toć i wspomożeniem grzeszników musisz być koniecznie: bo któż bez Ciebie z grzechu powstać może? O Maryo! Tyś Wspomożenie i jednych i drugich: aby nas wszystkich, za Łaską Bożą, drogą prawdziwej pokuty, z ziemi wygnania do prawdziwej doprowadzić ojczyzny.

O Maryo! Matko moja! tak wierzę, tak pragnę, i tak się nędzny grzesznik od Ciebie spodziewam! O Matko miłości! Ty na każdy czas miłujesz nas, o Maryo! na każdy czas wspomagaj nas, na każdy czas utrzymuj nas w miłości Twojej i Twojego Syna, aż do dnia wieczności: aby w Dzień Sądu wszyscy nas u nóg Twoich widząc, wołali zdziwieni: grzesznicy przez Maryę ubłagali Boga i zbawieni są! Amen.

 

 

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

POZDRAWIAM Cię, o Najświętsza Maryo Panno, w imieniu świętego Kościoła, który Wspomożeniem wiernych Ciebie mianuje, a pragnąc wynagrodzić wszystkie niedbalstwa, jakie w Twojej służbie popełniłem(łam), ofiaruję Ci skarb, który dałaś mi sama: przenajdroższe Serce Pana Jezusa, Chrystusa, przepełnione uczuciem miłości i wierności synowskiej względem Ciebie. Z tym Najświętszym Sercem ofiaruję Ci także nędzne serce moje i błagam Cię usilnie, Maryo, Wspomożenie Wiernych, przyjmij łaskawie niegodne prośby moje, wejrzyj okiem miłosierdzia na duchowe i doczesne moje potrzeby, w których od Ciebie pomocy wyczekuję i uproś mi u Trójcy Przenajświętszej nie tylko grzechów odpuszczenie, lecz także pomnożenie w łasce Bożej i zbawienie wieczne. Amen.

Modlitwa druga

O Maryo, najłaskawsza Wspomożycielko nasza, tak wielkie dary i tak cudowne łaski zlewająca na tych, którzy z wiarą i miłością kryją się pod płaszcz Twój opieki, nie odmawiaj żadnej łaski, o którą Cię proszę przez cnoty i zasługi, przez radość i boleści Twoje, przez Twoją chwałę w Niebie i przez Twoją miłość ku biednym wygnańcom tego padołu płaczu. Nie odejdę od stóp Twoich, o Maryo, Wspomożycielko, aż mnie wysłuchasz i udzielisz tego, o co Cię proszę, jeżeli to jest zgodne z Przenajświętszą Wolą Bożą, której za przykładem Twoim zupełnie się poddaję. Amen.

Modlitwa trzecia

O MaryO, potężna Wspomożycielko tych, co się z ufnością uciekają do Tronu miłosierdzia Twego, usłysz modlitwę biednego grzesznika(cy), który(a) Cię błaga, abyś mu (jej) dopomogła ustrzec się grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących. O Maryo, Matko dobroci i miłosierdzia, któraś tyle razy lud chrześcijański od napadów i barbarzyństwa mahometanów oswobodziła; błagam Cię, obroń duszę moją od napaści i pokuszeń czartowskich, od świata i pożądliwości jego i dopomagaj mi zawsze zwyciężać nieprzyjaciół zbawienia mego. Amen.

Modlitwa czwarta

O Maryo, Liljo Niepokalana, Matko Wspomożenia Wiernych, którą Trójca Przenajświętsza blaskiem wiekuistej światłości swojej przyodziała; Różo mistyczna, którą Niebo przyozdobiło wdziękiem piękności swojej, racz, błagam Cię, zachować w sercu moim wiarę i czystość niczym nie splamioną i rozlej w nim pełność swej łaski.

O Maryo, Wspomożycielko biednych dziatek Kościoła świętego, któraś tyle razy okazała potęgę opieki swej nad Stolicą Apostolską, okryj płaszczem swoim cały Kościół święty, a szczególnie jego wodza naczelnego, Ojca świętego. Czuwaj, o Matko, nad nim w każdej chwili, aby mógł bezpiecznie prowadzić łódź Piotrową do portu zbawienia i odnieść ostateczne zwycięstwo nad groźnymi falami, które pochłonąć ją usiłują.

O najsłodsza Panno, Wspomożycielko nasza, Maryo, która raczyłaś być zawsze gotową we wspomaganiu wiernych dziatek Kościoła świętego, udziel mnie i tym, których kocham w szczególny sposób, łaskawej Twej opieki, po wszystkie dni życia, a przede wszystkim w godzinę śmierci, i spraw, abyśmy wszyscy czcząc i kochając Ciebie na ziemi, mogli w Niebie wysławiać na wieki miłosierdzie Twoje. Amen.

Modlitwa piąta

O Maryo, Wspomożycielko, miej litość nad nami. Pani i Matko Przenajświętszego Serca Jezusowego, wstawiaj się za nami do Tronu miłosierdzia Bożego. Królowo Nieba i ziemi, niech niedole nasze wzruszą litość macierzyńskiego Serca Twego ku wyswobodzeniu nas z przeciwności wszelkich. Weź w opiekę swoją narody, aby opuszczały błędy i nieprawości, a trzymały się wiernie prawdy nieomylnej Kościoła Świętego, w którym jedynie jest zbawienie wieczne. Błogosław ludziom wszystkim, aby powstawały nowe zastępy Świętych ludzi we wszystkich zakątkach świata. O Matko wspomagająca wiernych, nie odmawiaj Twej pomocy, lecz dodawaj nowe tryumfy wiary i przyśpiesz jasność owego szczęśliwego dnia, wielkiego tryumfu Kościoła Chrystusowego, w którym spełnią się obietnice Boże, iż jeden będzie tylko Pasterz i jedna Owczarnia. Amen.

Maryo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

(300 dni odpustu za każdy raz.)

NIEPOKALANA Dziewico Maryo, Matko Boża, i nasza dobra Matko, proś Jezusa za nami.

(300 dni odpustu.)

O Maryo, nadziejo nasza, miej litość nad nami.

(300 dni odp. za każdy raz. Pius X, 1906.)

 

 

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych.

Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dla Czcicieli Maryi. Wyd. 2 małe 1919

Nowenna do Najśw. Panny Maryi Wspomożenia Wiernych 1931

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, Ty widzisz, jak zewsząd szatan i świat napada na wiarę naszą świętą, w której za łaską Bożą chcemy żyć i umierać aby dostąpić wiecznej chwały. Wspomożycielko Chrześcijan, wznów dawniejsze zwycięstwa dla zbawienia dzieci Twoich, które u stóp Twoich składają mocne postanowienie nigdy nie należeć do stowarzyszeń heretyckich i tajemnych. Któraś cała święta, przedstaw Boskiemu Synowi Twojemu nasze postanowienia i wyjednaj nam od Niego potrzebne Łaski, abyśmy niezachwiani aż do końca w nich wytrwali. Pociesz widomą Głowę Kościoła, daj katolickim biskupom siły i mocy, udzielaj duchowieństwu i ludowi, który Cię jako swoją Królową uwielbia, Twoją Opiekę, a przyśpiesz mocą Twojej przyczyny ten dzień, który ma ujrzeć wszystkie narody zgromadzone około Najwyższego Pasterza. Amen.

Maryo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

100 dni odpustu raz na dzień. Leon XIII. 1890.

 

 

Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi Wspomożenia wiernych.

Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Najświętsza, Niepokalana Panno Maryo, Matko nasza najczulsza i można Pomocniczko Chrześcijan, całkowicie poświęcamy się Twojej słodkiej miłości i Twojej świętej służbie. Poświęcamy Ci rozum z jego myślami, ciało i serce z jego uczuciami, i przyrzekamy ze wszystkich sił działać na większą chwałę Boga i na zbawienie dusz.

A Ty, o Panno nieporównana, która zawsze byłaś Wspomożeniem ludu chrześcijańskiego, racz szczególniej w tych czasach okazywać się nam taką. Upokorz nieprzyjaciół naszej świętej religii, uczyń próżnymi ich zamiary niegodziwe. Biskupów oświeć i wzmacniaj, kapłanów utrzymuj w jedności i posłuszeństwie dla Papieża, mistrza nieomylnego; zachowaj od niewiary i zepsucia nieostrożną młodzież; obudząj święte powołania, aby wzrosła liczba świętych sług ołtarza, ażeby za ich pomocą królestwo Jezusa Chrystusa zachowało się wśród nas i rozszerzyło się do ostatnich granic ziemi.

Prosimy Cię jeszcze, o słodka Matko, abyś zawsze zwracała Twoje spojrzenie litościwe na nieostrożną młodzież, wystawioną na tak wiele niebezpieczeństw, oraz na biednych grzeszników i umierających. Bądź wszystkich, o Maryo, słodką nadzieją, Matką miłosierdzia i bramą do nieba. A nas, błagamy Cię o wielka Matko Boga, naucz jak naśladować Twoje cnoty, a przede wszystkim anielską skromność, pokorę głęboką i gorącą miłość, ażebyśmy, o ile to możebne, postawą naszą, słowami i przykładem przedstawiali żywo wśród świata Jezusa, Syna Twego, i dali też poznać i ukochać Ciebie, i przez to przyczynili się do zbawienia wielu dusz ludzkich.

Spraw, o Maryo, Wspomożenie wiernych, abyśmy wszyscy zebrali się pod Twym macierzyńskim płaszczem i w każdych pokusach natychmiast i z ufnością Cię wzywali. Na koniec prosimy, żeby myśl o Tobie, Maryo, zawsze dla nas najlepszej, najmilszej i najdroższej, a także wspomnienie miłości, którą masz dla czczących Cię, było nam wzmocnieniem do zwyciężania nieprzyjaciół duszy naszej w życiu i przy śmierci, abyśmy w niebie tworzyli koronę Twoją. Amen.

Odpust 300 dni za każdym razem, jeżeli się z skruszonym sercem modlitwę powyższą, odmówi. (Brewe z 10 mar. 1900).

Do Wspomożycielki Chrześcijan

Nowenna do Najśw. Panny Maryi Wspomożenia Wiernych 1931

O Dziewico Najśw. Wspomożenie Wiernych, która za pośrednictwem Bł. Jana Bosko nie ustajesz spełniać ciągłych cudów Twojej Matczynej Dobroci, uproś i dla mnie biednego grzesznika łaskę, o którą najpokorniej proszę Maryo, Wspomożenie Wiernych, módł się za nami!

(300 dni odpustu.)

 

 

Modlitwa do Matki Boskiej Wspomożenia Chrześcijan

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

KORZĄC się u najświętszych stóp Twoich, o Maryo Dziewico, Wspomożycielko Chrześcijan, błagamy Cię z żywą wiarą i ufnością, byś zaniosła wszechwładną prośbę Twoją za nami do Dawcy wszelkiego dobra i łask, których tak wiele potrzebujemy. Lepiej od nas widzisz, Dziewico Niepokalana, działalność mocy ciemności, jaka szerzy się po miastach i wioskach. Spojrzyj na nieubłagane prześladowanie świętej Religii, jakie wszędzie powstaje, na pociski nieprzyjacielskie skierowane na Kościół święty i jego widzialną Głowę, na niezmierne krzywdy wyrządzane wyznawcom Chrystusa.

O Królowo nieba i ziemi, wzrusz się litością nad zgubą dusz, które wśród tego powszechnego zamętu opuszczają drogę zbawienia i wyswobodź narody chrześcijańskie z manowców bezbożności i złych obyczajów, w które popadły.

Osłoń dobrotliwie wszystkich płaszczem Świętej Opieki Twojej, rozprosz ciemności ogarniające nas, wyswobodź z niebezpieczeństw, wśród których żyć musimy. Pociesz nas w tej niedoli i wróć zbłąkanej ludzkości pokój i zgodę, jaką zawsze wypraszałaś ludziom, oddawającym się Twej Świętej Opiece i pragnącym szczerze powrócić do ścisłego zachowywania Przykazań Boga i Kościoła. Amen.

Modlitwa druga

O Maryo, Wspomożycielko Chrześcijan, miej litość nad nami grzesznymi. Pocieszycielko nasza, Królowo Serca Jezusowego, módl się i wstawiaj za nami u Tronu Syna Twego.

O Wspomożycielko miłosierna, obacz nędzę naszą i wyswobodź nas z przeciwności wszelkich.

Wspieraj władców chrześcijańskich na drodze cnoty, prawdy i sprawiedliwości. Przyjmij w opiekę wszystkie narody, aby porzuciły błędy i niegodziwości i trzymały się prawdy w wierze świętej katolickiej.

O Dziewico Niepokalana, udzielaj nam zawsze Twej pomocy i otaczaj nas miłosierdziem Serca swego.

Rozszerzaj potęgą Twej przyczyny, o Wspomożycielko Chrześcijan, Wiarę św. po wszystkich krainach świata. Wyjednaj Kościołowi świętemu nowe tryumfy i przyśpieszaj ów błogosławiony dzień, w którym spełnią się obietnice Syna Twego, że będzie tylko jeden Pasterz i jedna Owczarnia. Amen.

Modlitwa trzecia

O Przenajświętsza Panno, Wspomożycielko Chrześcijan, w której ręku jest Serce Boskiego Zbawiciela i serca ludzkie, Ty możesz wyprowadzić świat z odmętu, w którym jest pogrążony. Ty zażegnać możesz szalejącą burzę występków namiętności ludzkich z jednej, a natarczywości szatańskich z drugiej strony.

Ty, o Pani i Matko nasza najłaskawsza, potrafisz złagodzić gniew Syna Twego, słusznie złości ludzkie ścigający. Błagamy Cię więc, wznieś swe ręce do tronu Majestatu Bożego i błagaj o litość nad nami.

Błagaj Syna swego Bożego, aby nam wybaczył obojętność i gnuśność w służbie Jego i zapalił nas wszystkich miłością, byśmy pomnożyli szeregi obrońców Kościoła Świętego, a przez to zapobiegli wszystkim nieszczęściom, mającym nawiedzić kraj, w którym żyjemy. Amen.

Modlitwa czwarta

Zwróć oczy swe, o Wspomożycielko Chrześcijan, na Ojczyznę naszą, zlituj się nad jej udręczeniem i błędami, wyrwij nas z tej oziębłości, z tych względów na ludzi, z niewiary i złych obyczajów. Niechaj ustąpią jak chmury przed słońcem zebrania tajne heretyków bezbożnych, którzy przez złe pisma i szkoły chcą wyniszczyć wiarę w sercach ludzkich. Weź w swą macierzyńską opiekę Duchowieństwo i Zakony, niech zwyciężają wszelkie przeszkody i zakwitną w całym blasku  cnót i gorliwości. Wspieraj zgromadzenia katolickie i ich czynności, uczyń je użytecznymi Kościołowi Świętemu i społeczeństwom, aby rozjaśnić umiały pojęcia naszych zbłąkanych braci i sióstr. Niechaj przeniknie wiara serca najupartszych, a prawda umysły zbłąkane. Zachęć ich do zachowywania Świętych Przykazań Bożych i Praw Kościoła i do walki wytrwałej w obronie Wiary Świętej. Ześlij na koniec, o Wspomożycielko Chrześcijan, swe błogosławieństwo na obecnie rządzącego Kościołem, Ojca świętego, napełnij go duchem swego Boskiego Syna, którego zastępcą jest na ziemi i udaruj go Łaską pociechy, której potrzebuje. Spraw, aby słowa jego trafiały do serc wszystkich ludzi, udziel mu długiego i pomyślnego żywota, aby widział spełnienie swych najgorętszych życzeń. Dopomagaj mu, aby spełniły się jego święte dążenia, a mianowicie: nawrócenie grzeszników, wykorzenienie herezji i stowarzyszeń tajnych a wielce bezbożnych, jedność między panującymi, zgoda, pomyślność w narodach, zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości na całym świecie. Amen.

 

 

 

 

salveregina.pl    2023