Oblicze Pana Jezusa

 

Zawartość strony

 

 

Kilka słów o nabożeństwie do Przenajświętszego Oblicza Zbawiciela.

Sam na sam z Panem Jezusem, czyli Pokarm Anielski dla dusz pragnących Miłości Bożej 1917

Kwiat Eucharystyczny 1936

„Twarzy mojej nie odwróciłem od tających i plujących na mnie” — (Ks. Iz. 50, 6)

Pan Jezus, nasz najukochańszy Mistrz Boski, Sam raczył objawić nam nabożeństwo do Swego Najświętszego Oblicza — a przez nie jakoby otworzył nam nowe źródło Łask Bożych, obiecując, że ci, którzy czcić będą Jego Najświętsze Oblicze w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co uczyniła Święta Weronika.

Zależnie od tego, z jaką gorliwością czcić będą Jego Najświętsze Oblicze, oszpecone przez bluźnierców, będzie czuwał nad ich obliczem, oszpeconym przez grzechy. «Oblicze Moje jest jakby Pieczęcią Bóstwa, która ma Moc przywracać duszom Podobieństwo Boże».

Obietnice Pana Jezusa dane czcicielom Jego Najświętszego Oblicza

Dla zachęcenia nas do tego pobożnego ćwiczenia, które wielce jest miłym Panu Jezusowi i całemu Niebu, udarował wszystkich czcicieli Swego Najświętszego Oblicza wielkimi obietnicami, które to z różnych miejsc wyjęte, razem są umieszczone.

 1. Osoby, mające nabożeństwo do Świętego Oblicza, otrzymują na ziemi wewnętrzne i stałe światło, a w niebie szczególniejszą światłością jaśnieć będą.
 2. Osoby, które wpatrywać się będą w Rany Mego Oblicza na ziemi, wpatrywać się też będą w Niebie, jaśniejące Chwałą.
 3. Będę ich bronił od nieprzyjaciół.
 4. Będę ich bronił od wszelkich nieszczęść i złych przygód.
 5. Ci, którzy będą ofiarować Moje św. Oblicze Ojcu Mojemu, wyproszą przez to nawrócenie wielu grzeszników.
 6. Przez to ofiarowanie nic im nie będzie odmówione.
 7. Przez to Święte Oblicze będą działać cuda
 8. Zapewnię im wytrwanie do końca.
 9. Żaden z nich nie będzie odłączony ode Mnie.
 10. Ci, którzy w jakikolwiek sposób bronić będą na ziemi sprawy Mojej na zadośćuczynienie, Ja także będę ich bronił przed Moim Ojcem w niebie i dam im królestwo Moje.
 11. Tak samo, jak w jakim królestwie za monetę, na której znajduje się wyobrażenie panującego, można dostać wszystko, czego się żąda, tak za drogocenne wyobrażenie Przenajświętszego Oblicza, otrzyma się w Królestwie Niebieskim wszystko, czego się zapragnie.
 12. Pan nasz powiada siostra od Św. Piotra, obiecał mi wyrazić w duszy tych, którzy czcić będą Jego Przenajświętsze Oblicze, rysy Boskiego z Nim podobieństwa (21 stycznia 1847r.).

 

 

Obietnica uczyniona Św. Gertrudzie

Sam na sam z Panem Jezusem, czyli Pokarm Anielski dla dusz pragnących Miłości Bożej 1917

Przytaczamy jedno zdarzenia z życia tej Świętej. W uczuciu żalu za swoje winy, chciała ona iść dnia pewnego uczcić cudowny Obraz Oblicza Pańskiego, jak to jest zwyczajem w Rzymie. Wyobrażała sobie Oblicze Pana  naszego zmienione wskutek jej grzechów i rzuciła się do Nóg Jego błagając o przebaczenie. Naówczas Zbawiciel, podniósłszy rękę, pobłogosławił ją i rzekł: „Przez wnętrzności Miłosierdzia Mojego odpuszczam ci wszystkie grzechy, a chcąc, żebyś zupełnie uczuła poprawę, wskazuję ci, żebyś na zadośćuczynienie za te grzechy przez cały rok codziennie spełniła jaki dobry uczynek, na pamiątkę odpustu, jakiego ci udzielam”. I wówczas uczynił jej taką obietnicę: „Wszyscy, którzy, chcąc Mi okazać miłość swoją, pamiętać będą często o wyobrażeniu, przedstawiającym Moje Boskie Oblicze, uczują w sobie przez odbicie Mego Człowieczeństwa, żywy odblask Mojej Twarzy, która w nich będzie wyryta i jaśnieć będą świetniej od wielu innych w życiu wiekuistym!”

O jak droga obietnica! Czyż ona nie powinna ożywić naszej pobożności do Cudownego Oblicza Boskiego Zbawiciela? A jeżeli nie możemy iść do Rzymu, postarajmy się przynajmniej mieć ten obraz Jego w domach swoich.

 

 

 

 

Godzinki o Najświętszym Obliczu Pana Jezusa.

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 1900

Przed każdym rozpoczęciem Godzinek mówi się:

V. Odłączył nas Pan i wezwał przez Łaskę Swoją.

R. Abyśmy wynagradzali zelżywości Tronu Chwały Jego.

Następnie:

Otwórz Panie usta moje na wysławianie Świętego Imienia Twego. Oczyść także serce moje od wszelkich próżnych, przewrotnych i obcych myśli. Oświeć umysł, zapal uczucie, abym godnie, uważnie i pobożnie to Officium odprawić zdołał i zasłużył być wysłuchanym przed Obliczem Boskiego Majestatu Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie, w zjednoczeniu tej Boskiej intencji, z jaką Ty na ziemi uwielbieniu Bogu składałeś, te godziny Tobie poświęcam.

Na Jutrznię.

Panie Boże Zastępów! nawróć nas.

I okaż nam Oblicze Twoje, a będziemy zbawieni.

V. Panie! otwórz wargi moje,

R. A usta moje wysławiać będą Święte Imię Twoje.

V. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie! pośpiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu…

R. Jak była na początku…

V. W zjednoczeniu z Jezusem, Maryą, Św. Józefem i Św. Franciszkiem, oraz ze Wszystkimi Chórami Aniołów i Świętych, pójdźmy, uwielbiajmy Imię Boże, które jest nad wszystkie imiona.

R. Padnijmy przed Nim na kolana i płaczmy w Obecności Pana, bo On jest Panem naszym, a my ludem Jego.

Następnie przed każdym Ojcze nasz dodaje się wezwanie do Pańskiego Oblicza, ze wspomnieniem szczegółów życia i Męki Pańskiej, tegoż Najsłodszego Oblicza dotyczących, w sposób następujący:

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! przy Wcieleniu ukryte, w chwalebnym Przemienieniu na Górze Tabor jak słońce jaśniejące, przy Ostatniej Wieczerzy w Przemienieniu Eucharystycznym utajone i przez tyle wieków w tej Tajemnicy rozlicznie znieważone, przyjmij nasze wynagrodzenia, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze Swoimi i zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! oblane łzami w żłobie, przy grobie Łazarza i nad Jerozolimą, a wieczorem przed Męką śmiertelnym smutkiem, tęsknotą i bojaźnią przejęte, przyjmij nasze wynagrodzenia, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze Swoimi i zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! w Ogrodzie Oliwnym do ziemi schylone, z przyjętych na Siebie grzechów naszych strasznych wstydem okryte, z wewnętrznej walki konające i krwawym potem oblane, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze Swoimi i zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! w nocy Męki przyjacielsko od Judasza zwrócone, zdradzieckim pocałunkiem jego znieważone, a świętością i wspaniałością Swoją przerażające żołnierzy i o ziemię ich rzucające, przyjmij nasze wynagrodzenie i ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze Swoimi i zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! o północy w sądzie Kajfasza pohańbione, przez podłego służalca policzkowane, brudną szmatą zasłonione i zbrodniczymi rękami szarpane, z którego włosy okrutnie wyrywano, przyjmij nasze wynagrodzenie, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze Swoimi i zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Ojcze Przedwieczny! ofiarujemy Tobie najczcigodniejsze Oblicze ukochanego Syna Twego na cześć i chwałę Świętego Imienia Twego, i na wynagrodzenie zniewag Mu wyrządzonych, i na zbawienie tego świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd, teraz i na wieki.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Laudes.

Panie! Boże Zastępów, nawróć nas.

I okaż nam Oblicze Twoje, a będziemy zbawieni.

Boże! wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie! pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu. Alleluja.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! Którego Boskie spojrzenie zraniło pociskiem miłości i skruchy serce Św. Piotra, po trzykrotnym jego zaparciu, i odtąd przez całe życie jego wyciskało mu łzy serdeczne, przyjmij nasze wynagrodzenia, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze swoimi i zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Następnie odmawia się aklamację, modlitwę wraz z końcowymi aklamacjami tak jak na Jutrznię.

W podobny sposób jak na Laudes mówią się następne godziny: Pryma, Tercja, Seksta, Nona i Nieszpory, tylko zmienia się wezwanie Oblicza Pańskiego w podany na te godziny sposoby.

Na Prymę

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! Któreś pierwszej godziny rannej przed Piłatem było stawione, fałszywymi potwarzami i skargami zawstydzone, a potem u Heroda wyśmiane i zawstydzone i przez porównanie z Barabaszem wzgardzone, przyjmij nasze wynagrodzenie, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze swoimi i zmiłuj się nad nami.

Na Tercję.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! Któreś około trzeciej godziny było publicznie na rynku biczmi okrutnie sieczone, a potem koroną cierniową uwieńczone, plwocinami i policzkami od żołnierstwa zelżone i na wzgardę tłuszczy wystawione, z którego oczu krwawe łzy płynęły, przyjmij nasze wynagrodzenie, ofiarując je Ojcu Niebieskiemu wraz ze swoimi i zmiłuj się nad nami.

Na Sekstę.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! któreś w drodze na Kalwarię było potem, plugastwem okryte, całe krwią zbroczone i przez świętą niewiastę było z nich otarte i na tej chuście zostałość na zawsze dla nas wyrażone, któreś w upadkach Swoich na ziemi się tarzało, a około szóstej godziny zostało na krzyżu podniesione, przyjmij nasze wynagrodzenia, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze Swoimi i zmiłuj się nad nami.

Na Nonę.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! Którego Usta octem i żółcią były napojone, i które wisząc na krzyżu wznosiłoś się do Nieba, błagając Ojca za nami, i do pokutującego łotra, Raj mu obiecując, i ku Przenajświętszej Matce, oddając nas Jej za synów, a przed skonaniem około dziewiątej godziny za znak przebaczenia i pożegnania łaskawieś się ku ziemi skłoniło, przyjmij nasze wynagrodzenia, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze Swoimi i zmiłuj się nad nami.

Na Nieszpory.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! którego piękność nieporównana przez czas Męki tak strasznie zeszpeconą została, iż nie było w Nim kształtu ani ozdoby, lecz do trędowatego podobnym się stało, które po śmierci w nieszpornej godzinie z krzyża zdjęte, na Łonie Najboleśniejszej Matki złożone było, do Jej Serca tulone i łzami serdecznymi obmyte, przyjmij nasze wynagrodzenia, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu i zmiłuj się nad nami.

Na Kompletę.

Wspomóż nas, Boże, Zbawicielu nasz.

Dla Chwały Imienia Twego, wybaw nas.

Panie, Boże Zastępów! nawróć nas.

I okaż nam Oblicze Twoje, a będziemy zbawieni.

Boże! wejrzyj… itd. jak wyżej.

Panie! pośpiesz… itd. jak wyżej.

Chwała Ojcu. Alleluja.

 1. O najczcigodniejsze Oblicze! przy schyłku dnia w grobie ukryte, w dzień Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia jaśniejące, które okażesz się w chwale na Sądzie i będziesz postrachem grzeszników, a wieczną radością sprawiedliwych, przyjmij nasze wynagrodzenia, ofiaruj je Ojcu Niebieskiemu wraz ze Swoimi i zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Ojcze Przedwieczny! ofiarujemy Tobie Najczcigodniejsze Oblicze ukochanego Syna Twego na wynagrodzenie zniewag Mu wyrządzonych, i za zbawienie tego świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd, teraz i na wieki.

V. Dla Chwały Imienia Twego wybaw nas.

R. I bądź miłościw grzechom naszym dla Imienia Twego.

V. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmocny i Miłościwy Pan: Ojciec , Syn i Duch Święty.

R. Amen.

Po każdym odmówieniu Godzinek, a szczególniej po Komplecie, dodaje się klęcząc, a w sobotę od pierwszych nieszporów stojąc:

Antyfona

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Racz przeto, Orędowniczko nasza, miłosierne Oczy Twoje zwrócić na nas i Jezusa, Błogosławiony Owoc Żywota Twego, okaż nam po tym wygnaniu. O łaskawa! o litościwa! o słodka Panno Marya!

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Wszechmogący, Wieczny Boże! Który chwalebnej Panny Matki Maryi ciało i duszę, aby zasłużyło być godnym Syna Twego Przybytkiem, za sprawą Ducha Świętego przygotowałeś – daj, abyśmy wspominając Ją z weselem, za Jej łaskawą Przyczyną od grożącego nam złego i od śmierci wiecznej byli wybawieni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

W końcu dodaje się klęcząc modlitwę Św. Bonawentury z odpustem wszelkich roztargnień.

Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy, Ukrzyżowanego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Człowieczeństwo Przebłogosławionej Maryi Panny, płodnemu Panieństwu i całemu orszakowi Wszystkich Świętych, niech będzie wiekuiste uwielbienie, cześć, wysławienie i chwała od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, przez nieskończone wieki wieków. Amen.

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

Zakańcza się wszystko aktem wynagradzającym, zwanym Strzałą złotą.

Niech będzie zawsze chwalone, błogosławione, kochane, czczone i wysławiane Przenajświętsze, przebłogosławione, najczcigodniejsze, a tak bardzo zapoznane, najniewymowniejsze Imię Boże, w niebie, na ziemi i pod ziemią, przez wszystkie stworzenia wyszłe z Rąk Boskich, i przez Najsłodsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie. Amen.

Po Komplecie dodaje się następujące wezwania:

V. Módl się za nami Matko najboleśniejsza.

R. Naucz nas współcierpieć i wynagradzać z Tobą.

V. Święty Michale Archaniele,

R. Broń nas i świat cały od wszelkiego złego.

V. Święty Józefie.

R. Opiekuj się nami.

V. Święty Piotrze.

R. Ratuj nas.

V. Święty Franciszku.

R. Módl się za nami.

V. Święta Tereso.

R. Wstawiaj się za nami.

V. Święty Dyzmasie, Święta Weronika i Wy Wszyscy Święci Patronowie

R. Przyczyńcie się za nami.

 

 

 

 

Litania do Świętego Oblicza Pańskiego

Wiadomość o Szkaplerzu Męki Pańskiej 1869

Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa 1877

Nawiedzania Najświętszego Sakramentu i Niepokalanie NMP 1857

Panie zmiłuj się nad nami. Jezu zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste usłysz nas. Jezu Chryste wysłuchaj nas.

Święta Maryo, Matko Boska, módl się za nami.

O Oblicze czcigodne, zwierciadło Boskich doskonałości, zmiłuj się nad nami.

O Oblicze czcigodne, rozkoszo Maryi i Józefa,

O Oblicze czcigodne, któreś w Betlejem napawało radością Aniołów, pasterzy i Mędrców,

O Oblicze czcigodne, któreś napełniło pociechą serce święte starca Symeona i Anny prorokini,

O Oblicze czcigodne, oblane łzami w świętym dzieciństwie,

O Oblicze czcigodne, uwielbienie mędrców gdyś przemawiało w świątyni,

O Oblicze czcigodne, wzrastające codziennie wdziękiem i mądrością,

O Oblicze czcigodne, wychudłe na pustyni skutkiem postu i chłodu nocnego,

O Oblicze czcigodne, ogorzałe skwarem słońca i oblane potem znużenia,

O Oblicze czcigodne, którego uprzejmość i skromność wabiła do siebie sprawiedliwych i grzeszników,

O Oblicze czcigodne, uwielbienia godne, pomieszane i łzami skropione nad grobem Łazarza,

O Oblicze czcigodne, świetne jak słońce jaśniejące Chwałą na górze Tabor,

O Oblicze czcigodne, napełnione smutkiem na widok Jerozolimy i płaczące nad tym miastem niewdzięcznym,

O Oblicze czcigodne, schylone do ziemi w Ogrójcu dźwigając ohydę grzechów ludzkich,

O Oblicze czcigodne, oblane potem krwawym na myśl sprawiedliwej kary zbrodniom naszym przynależnej,

O Oblicze czcigodne, ucałowane przez Judasza zdrajcę,

O Oblicze czcigodne, którego majestatyczność i świętość obaliła żołnierzy trwogą przerażonych,

O Oblicze czcigodne, policzkowane przez niegodziwego służalca, okryte hańbą i sprofanowane rękoma świętokradzkimi,

O Oblicze czcigodne, skalane plwocinami i razami poszarpane,

O Oblicze czcigodne, którego święte spojrzenie zraniło serce Piotra Świętego ciosem boleści i miłości,

O Oblicze czcigodne, poniżone i zelżone w sądach Jerozolimskich,

O Oblicze czcigodne, pełne słodyczy i spokoju słysząc wyrok Piłata,

O Oblicze czcigodne, potem i krwią oblane pod ciężarem krzyża,

O Oblicze czcigodne, otarte ręką pobożnej niewiasty, na drodze do Kalwarii wiodącej,

O Oblicze czcigodne, dane światu na narzędzie najsromotniejszej męki,

O Oblicze czcigodne, zasmucone rychłym zbliżaniem się śmierci,

O Oblicze czcigodne, obmyte i namaszczone Ręką Najświętszej Maryi Panny i Świętych Niewiast,

O Oblicze czcigodne, owinięte prześcieradłem i w grobie złożone,

O Oblicze czcigodne, jaśniejące Chwałą i Pięknością w dzień Zmartwychwstania,

O Oblicze czcigodne, promieniejące blaskiem w dzień Wniebowstąpienia,

O Oblicze czcigodne, prawdziwie obecne w Eucharystii,

O Oblicze czcigodne, które z końcem świata okażesz się pełne mocy i majestatu

O Oblicze czcigodne, przed którym drżeć będą bezbożni,

O Oblicze czcigodne, które napełni radością sprawiedliwych,

O Oblicze czcigodne, które będzie na wieki rozkoszą świętych,

O Oblicze czcigodne, teraz schronienie i nadziejo grzesznych nawróconych,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

℣. O Panno Niepokalana, Matko Boleści.

℟. Wraź głęboko w serca nasze Mękę Ukrzyżowanego Jezusa.

℣. Módlmy się: Witam Cię, uwielbiam i kocham Oblicze czcigodne! okryte nowymi obelgami bluźnierców i bezbożnych…. Ofiaruję Ci w Sercu Niepokalanym Panny Maryi żal Aniołów, Świętych i wszystkich pokutujących grzeszników. O Boże! błagam Cię pokornie, dla Chwały Imienia Twego, przywróć mi jak i wszystkim uwielbiającym Przenajświętsze Oblicze Twoje, Obraz Twój, wyciśnięty w duszy mojej przez Chrzest Święty, a oszpeconej mnogimi grzechami!

℟. Amen.

 

 

Litania do Najświętszego Oblicza Chrystusa Pana

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Najświętsze Oblicze Jezusa, Aniołami w Betlejem otoczone,

Najświętsze Oblicze Jezusa, radości Św. starca Symeona,

Najświętsze Oblicze Jezusa, łzami zalane w Świętym Dziecięctwie Twoim,

Najświętsze Oblicze Jezusa, Łaską i Mądrością jaśniejące w pośród doktorów,

Najświętsze Oblicze Jezusa, szlachetne i wszechmocne,

Najświętsze Oblicze Jezusa, zawsze słodkie i pokorne,

Najświętsze Oblicze Jezusa, arcydzieło Ducha Świętego,

Najświętsze Oblicze Jezusa, odblasku Doskonałości Bożych,

Najświętsze Oblicze Jezusa, które cześć nakazujesz,

Najświętsze Oblicze Jezusa, które przejmujesz ufnością,

Najświętsze Oblicze Jezusa, z którego płynie Miłosierdzie Nieskończone,

Najświętsze Oblicze Jezusa, którego wejrzenie przyciąga grzeszników,

Najświętsze Oblicze Jezusa, którego uśmiech rozkoszą napełnia sprawiedliwych,

Najświętsze Oblicze Jezusa, którego wyraz Boski zachwyca miłością,

Najświętsze Oblicze Jezusa, pocieszone wonnością żalu Magdaleny,

Najświętsze Oblicze Jezusa, pochylone do ziemi w Ogrójcu,

Najświętsze Oblicze Jezusa, oblane potem konania,

Najświętsze Oblicze Jezusa, pocałunkiem zdradzone,

Najświętsze Oblicze Jezusa, policzkowaniem zbezczeszczone,

Najświętsze Oblicze Jezusa, plwocinami okryte,

Najświętsze Oblicze Jezusa, które Św. Piotra nawróciłoś,

Najświętsze Oblicze Jezusa, chusta sromotnie zasłonione,

Najświętsze Oblicze Jezusa, cierniem ukoronowane,

Najświętsze Oblicze Jezusa, zbite i poranione,

Najświętsze Oblicze Jezusa, całe zakrwawione,

Najświętsze Oblicze Jezusa, zawsze ciche i piękne wśród boleści Twoich,

Najświętsze Oblicze Jezusa, nagrodo Św. Weroniki,

Najświętsze Oblicze Jezusa, na krzyżu wywyższone,

Najświętsze Oblicze Jezusa, w grobie pogrzebane,

Najświętsze Oblicze Jezusa, jaśniejące niebiańską światłością w Dniu Chwały Twojej,

Najświętsze Oblicze Jezusa, ukryte w Najświętszej Eucharystii,

Najświętsze Oblicze Jezusa, kojące Gniew Boży,

Najświętsze Oblicze Jezusa, nadziejo grzeszników,

Najświętsze Oblicze Jezusa, darze sprawiedliwych,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Boskie Oblicze Zbawiciela naszego uwielbiamy Ciebie.

R. Boskie Oblicze Zbawiciela naszego, ufność pokładamy w Tobie.

V. Módlmy się: Wszechmogący i Miłosierny Boże, udziel wszystkim, którzy wraz z nami cześć oddają Obliczu Chrystusa Syna Twojego, znieważonemu w Męce bolesnej dla grzechów naszych, Łaskę oglądania Go na wieki w całym blasku Chwały Niebieskiej. Przez Tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R Amen.

Antyfona. Od Oblicza Gniewu Twego, Boże, strwożona jest ziemia cała, jednak o Panie Boże nasz! okaż nam Miłosierdzie i nie zatracaj nas ostatecznie, ale okaż nam Oblicze Twoje a będziemy zbawieni.

V. Niech Bóg powstanie, a niech się rozproszą nieprzyjaciele Jego.

R. A niech pierzchną wszyscy, którzy Go nienawidzą od Oblicza Jego.

V. Módlmy się. Daj nam, prosimy, Wszechmogący Boże, żebyśmy, oddając cześć Obliczu Jezusa Chrystusa, Syna Twojego a Pana naszego, w Męce za grzechy nasze oszpeconemu, kiedyś jaśniejące w Chwale Niebieskiej oglądać Je wiecznie zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

Litania o Najświętszym Obliczu wyjęte z Pisma Świętego

Do prywatnego użytku.

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 1900

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Który postać sługi przyjąłeś,

Jezu, Który z ludźmi rozmawiałeś,

Jezu, Któryś płakał nad Jerozolimą,

Jezu, Którego Oblicze zajaśniało jako słońce,

Jezu, przy modlitwie na Oblicze upadający,

Jezu, Którego Oblicze krwawym potem oblane,

Jezu, zdradzony pocałunkiem Judasza,

Jezu, policzkowany przez podłego sługę,

Jezu, Oblicze zasłonione mający,

Jezu, na Obliczu zeplwany,

Jezu, na Obliczu biczowany i poraniony,

Jezu, cierniem ukoronowany,

Jezu, trzciną w Głowę bity,

Jezu, przed Którego Obliczem cała ziemia milczy,

Jezu, Który okazujesz Oblicze Swoje w Przybytku Twoim,

Jezu, przed Którego Oblicze zanosimy prośby nasze,

Jezu, od Którego Oblicza wyczekujemy Miłosierdzia,

Jezu, przed Którego Obliczem nie są tajne drogi nasze,

Jezu, przed Którego Obliczem góry ustępują,

Jezu, Który nie odwróciłeś Oblicza Twego od plwających,

Jezu, Który bijącym Cię nadstawiałeś policzki,

Jezu, miany za trędowatego,

Jezu, na Którego Oblicze spoglądamy z zachwytem,

Jezu, Którego Oczy widzą złe czyniących,

Jezu, Który rozjaśniasz Oblicze Swoje nad nami,

Jezu, Którego Głowa jest złotem najczystszym,

Jezu, Którego Usta wydają mirrę najwyśmienitszą,

Jezu, na Którego Ustach przebaczenie jest rozlane,

Jezu, w Oczach Którego Niebiosa nie są czystymi,

Jezu, Którego Oczy są świadkami łez naszych,

Jezu, Którego Oblicze jest rozkoszą sprawiedliwych,

Jezu, Którego Oczy patrzą na potrzeby ubogich,

Jezu, Którego Oczy zwrócone są na bojących się Ciebie,

Jezu, Którego Oczy zwrócone są na sprawiedliwych,

Jezu, Którego Oczy spoglądają na wiernych tej ziemi,

Jezu, Którego Oczy jako oczy gołębicy,

Jezu, Którego Oczy są jako lampa płonąca,

Jezu, Którego Oczy są jako płomień gorejący,

Jezu, Którego Oczy są jaśniejsze niż słońce,

Jezu, Który zwracasz Oczy Swoje na kochających Ciebie,

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Jezu!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu!

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu!

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego,

Przez chwalebne Przemienienie Twoje,

Przez Łzy Twoje,

Przez Krwawy Pot Twój,

Przez policzkowanie Twoje,

Przez koronę cierniową,

W Dzień Sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu!

Abyśmy umarłszy dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości,

Abyśmy jakoś Ty cierpiał na Ciele, tą myślą ciągle byli uzbrojeni,

Abyśmy Ciebie Ukrzyżowanego nade wszystko poznać się starali,

Abyśmy stawszy się towarzyszami cierpienia Twojego, zasłużyli podzielać w Niebie z Tobą Radości Twoje,

Spraw, Panie! abyśmy w Niebie twarzą w twarz Ciebie oglądali,

Synu Boży,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Antyfona. Od Oblicza Gniewu Twego, Boże! strwożona jest ziemia cała, jednak o Panie Boże nasz! okaż nam Miłosierdzie i nie zatracaj nas ostatecznie, ale okaż nam Oblicze Twoje, a będziemy zbawieni.

V. Niech Bóg powstanie, a niech się rozproszą nieprzyjaciele Jego.

R. A niech pierzchną wszyscy, którzy Go nienawidzą od Oblicza Jego.

V. Módlmy się: Daj nam, prosimy, Wszechmogący i Miłosierny Boże! żebyśmy, oddając cześć Oblicza Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszego, w Męce za grzechy nasze oszpeconemu, kiedyś jaśniejące w Chwale Niebieskiej oglądać Je wiecznie zasłużyli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Litania do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa dla wynagrodzenia bluźnierstw i zelżywości Mu wyrządzanych i dla uproszenia u Ojca Przedwiecznego nawrócenia bluźnierców.

Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa 1895

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Najświętsza Maryo Panno, Matko Boża, nam grzesznym pod krzyżem za Matkę dana, módl się za nami.

O! Oblicze Przenajświętsze, przez Maryę i Św. Józefa z taką miłością po raz pierwszy uczczone w stajence Betlejemskiej, napełniające radością Aniołów, Pasterzy i Królów ze Wschodu, zmiłuj się nad nami.

O! Oblicze Przenajświętsze, w żłóbeczku Łzami zalane,

O! Oblicze Przenajświętsze, Które w świątyni zraniłeś Miłością serce Symeona i Anny Prorokini,

O! Oblicze Przenajświętsze, napełniające podziwem nauczycieli Zakonu, kiedy Pan Jezus dwunastoletni tłumaczył Pismo Boże w kościele,

O! Oblicze Przenajświętsze, białe czystością, rumiane miłością,

O! Oblicze Przenajświętsze, piękniejsze niż słońce, wdzięczniejsze niż księżyc, świetniejsze niż gwiazdy,

O! Oblicze Przenajświętsze, świeższe niż róże wiosenne,

O! Oblicze Przenajświętsze, droższe nad złoto, perły i diamenty,

O! Oblicze Przenajświętsze, zachwycającą wdziękiem i przecudowną pięknością,

O! Oblicze Przenajświętsze, w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne,

O! Oblicze Przenajświętsze, zachwycenie Aniołów,

O! Oblicze Przenajświętsze, słodka i czysta rozkoszy Świętych Pańskich,

O! Oblicze Przenajświętsze, Arcydzieło Ducha Świętego, w Którym Ojciec Przedwieczny upodobał Sobie, najśliczniejsze Zwierciadło Doskonałości Bożej.

O! Oblicze Przenajświętsze, Najsłodsza Pociecho Maryi Dziewicy i Józefa Świętego,

O! Oblicze Przenajświętsze, zwierciadło Niepojętej Doskonałości,

O! Oblicze Przenajświętsze, Którego piękność jest zawsze dawną i zawsze nową,

O! Oblicze Przenajświętsze, Które od nas Gniew Boży odwracasz,

O! Oblicze Przenajświętsze, postrachu szatanów,

O! Oblicze Przenajświętsze, Skarbie Łask i Błogosławieństwa,

O! Oblicze Przenajświętsze, wystawione w pustyni na wichry, burze i niepogody,

O! Oblicze Przenajświętsze, spalone słońcem i potem oblane wśród długich podróży,

O! Oblicze Przenajświętsze, Którego wyraz był prawdziwie Boski,

O! Oblicze Przenajświętsze, skromnością i słodyczą pociągające sprawiedliwych i grzeszników,

O! Oblicze Przenajświętsze, Któreś święte pocałunki składało na głowach dziateczek, pobłogosławiwszy im wprzódy,

O! Oblicze Przenajświętsze, smutne i płaczące nad grobem Łazarza,

O! Oblicze Przenajświętsze, nad słońce jaśniejsze i Chwałą promieniejące na Górze Tabor,

O! Oblicze Przenajświętsze, oblane łzami na widok Jerozolimy niewdzięcznej,

O! Oblicze Przenajświętsze, w Ogrodzie Oliwnym ku ziemi schylone i zawstydzone grzechów naszych ciężkością,

O! Oblicze Przenajświętsze, krwawym potem zalane,

O! Oblicze Przenajświętsze, znieważone zdradliwym pocałunkiem Judasza,

O! Oblicze Przenajświętsze, świętością i wspaniałością swoją przestraszające żołnierzy i rzucające ich na ziemię,

O! Oblicze Przenajświętsze, policzkowane przez podłego sługę, brudną szmatą zasłonione i znieważone zbrodniczymi nieprzyjaciół rękoma,

O! Oblicze Przenajświętsze, znieważone plwocinami i poranione od bicia i policzkowania,

O! Oblicze Przenajświętsze, Którego Boskie Spojrzenie w sercu Piotra Świętego niezagojoną ranę boleści i miłości zadało,

O! Oblicze Przenajświętsze, pohańbione dla nas w sądach Jerozolimskich,

O! Oblicze Przenajświętsze, niezmieszane i niezasmucone wyrokiem śmierci przez Piłata wydanym,

O! Oblicze Przenajświętsze, zlane potem, Krwią zbroczone i upadające w błoto pod wielkim krzyża ciężarem,

O! Oblicze Przenajświętsze, które godne jesteś naszej czci i uwielbienia,

O! Oblicze Przenajświętsze, wśród krzyżowej drogi czystą chustą otarte przez Weronikę pobożną,

O! Oblicze Przenajświętsze, na haniebnej szubienicy podniesione,

O! Oblicze Przenajświętsze, Którego Czoło było cierniem ukoronowane,

O! Oblicze Przenajświętsze, Którego Oczy krwawymi Łzami były zalane,

O! Oblicze Przenajświętsze, Boskie Usta były żółcią i octem napojone,

O! Oblicze Przenajświętsze, Którego Głowa i broda odarte zostały z włosów przez katów,

O! Oblicze Przenajświętsze, Które stało się podobne do oblicza trędowatego,

O! Oblicze Przenajświętsze, Którego piękność nieporównana zaćmioną została straszną chmurą grzechów naszych,

O! Oblicze Przenajświętsze, okryte nieśmiertelną bladością,

O! Oblicze Przenajświętsze, przez Maryę najboleśniejszą i przez niewiasty święte obmyte, wonnościami namaszczone i owinięte śmiertelnym prześcieradłem,

O! Oblicze Przenajświętsze, w grobie ukryte,

O! Oblicze Przenajświętsze, pięknością i Chwałą w Dzień Zmartwychwstania jaśniejące,

O! Oblicze Przenajświętsze, promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia,

O! Oblicze Przenajświętsze, tak głęboko w Najświętszym Sakramencie Utajone i tak bardzo tam znieważane przez grzeszników,

O! Oblicze Przenajświętsze, Które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie wielkim,

O! Oblicze Przenajświętsze, Które przerazisz grzeszników,

O! Oblicze Przenajświętsze, Które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuistą radością.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Pozdrowienie Oblicza Pańskiego

Pozdrawiam Cię, kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaję, o Jezu Zbawicielu mój, przez bluźnierców na nowo znieważony. Ofiaruję Ci na ołtarzu Niepokalanego Serca Maryi, Matki Twojej, jakoby kadzidło miłą woń wydającą – hołd i uwielbienia Wszystkich Aniołów i Świętych Pańskich, prosząc Cię pokornie, ażebyś Oblicze Swoje zeszpecone grzechami naszymi na sercach naszych na nowo wyrazić raczył. Amen.

Uwielbienie Oblicza Pańskiego.

Kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaję, o Najśliczniejsze Oblicze Najmilszego Jezusa mojego, szlachetna Pieczęci Bóstwa, w Tobie się zatapiam całą duszą moją, błagając Cię abyś na sercu moim wyraził Boskie Twe Rysy, abym się w Ciebie ciągle wpatrywać mógł tu na ziemi, i potem w niebie na wieki. Amen.

Wezwanie Oblicza Pańskiego.

O Boskie Oblicze Jezusa! tak Miłosiernie pochylone na drzewie krzyża w chwilach Męki, poniesionej dla zbawienia świata, i dziś także pochyl je miłościwie ku nam grzesznikom, spojrzyj na nas łaskawie i napełnij nas świętym spokojem. Boskie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

 

 

Litania do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa

Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa 1946

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

O Przenajświętsze Oblicze, w Dniu Narodzenia Pańskiego przez Maryę i Józefa z miłością po raz pierwszy uczczone,

O Przenajświętsze Oblicze, w stajence betlejemskiej napełniające radością pasterzy i Mędrców ze Wschodu,

O Przenajświętsze Oblicze, w żłóbeczku Łzami zalane,

O Przenajświętsze Oblicze, radości Świętego starca Symeona,

O Przenajświętsze Oblicze, Łaską i Mądrością jaśniejące w pośród doktorów Zakonu,

O Przenajświętsze Oblicze, zachwycające wdziękiem i cudowną pięknością,

O Przenajświętsze Oblicze, w rysach Swoich niewypowiedzianie szlachetne,

O Przenajświętsze Oblicze, słodka i czysta rozkoszy Świętych,

O Przenajświętsze Oblicze, Arcydzieło Ducha Świętego, w Którym Ojciec Przedwieczny upodobał Sobie,

O Przenajświętsze Oblicze, odblasku Doskonałości Bożych,

O Przenajświętsze Oblicze, z którego bije Miłosierdzie Nieskończone,

O Przenajświętsze Oblicze, które od nas Gniew Boży odwracasz,

O Przenajświętsze Oblicze, postrachu szatanów,

O Przenajświętsze Oblicze, Skarbie Łask i Błogosławieństw,

O Przenajświętsze Oblicze, zawsze słodkie i pokorne,

O Przenajświętsze Oblicze, jaśniejsze nad słońce w chwalebnym Przemienieniu na górze Tabor,

O Przenajświętsze Oblicze, łzami zalane na widok niewdzięcznej Jerozolimy,

O Przenajświętsze Oblicze, w Ogrodzie Oliwnym aż do ziemi schylone, i zawstydzone grzechów naszych ciężkością,

O Przenajświętsze Oblicze, w Ogrójcu smutkiem zamroczone,

O Przenajświętsze Oblicze, krwawym potem oblane,

O Przenajświętsze Oblicze, zdradliwym pocałunkiem Judasza znieważone,

O Przenajświętsze Oblicze, policzkowaniem zbezczeszczone,

O Przenajświętsze Oblicze, zeszpecone plwocinami i straszliwie zranione,

O Przenajświętsze Oblicze, jednym wejrzeniem Piotra z upadku nawracające,

O Przenajświętsze Oblicze, chustą sromotnie zasłonione,

O Przenajświętsze Oblicze, cierniem ukoronowane,

O Przenajświętsze Oblicze, całe krwią zalane,

O Przenajświętsze Oblicze, zawsze ciche i piękne wśród Boleści Twoich,

O Przenajświętsze Oblicze, krwawym potem oblane, upadające w błoto pod wielkim krzyża ciężarem,

O Przenajświętsze Oblicze, aż do ziemi schylone pod ciężarem krzyża,

O Przenajświętsze Oblicze, wśród Kalwaryjskiej drogi czystą chustą przez pobożną niewiastę otarte,

O Przenajświętsze Oblicze, nagrodo pobożnej przysługi Św. Weroniki,

O Przenajświętsze Oblicze, na krzyżu podniesione,

O Przenajświętsze Oblicze, okryte śmiertelną bladością konania,

O Przenajświętsze Oblicze, w grobie pogrzebane,

O Przenajświętsze Oblicze, jaśniejące pięknością i chwałą w Dniu Zmartwychwstania,

O Przenajświętsze Oblicze, promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia,

O Przenajświętsze Oblicze, głęboko ukryte w Najświętszym Sakramencie,

O Przenajświętsze Oblicze, kojące Gniew Boży,

O Przenajświętsze Oblicze, Które przy końcu świata ukażesz się w Mocy i Majestacie,

O Przenajświętsze Oblicze, które w Dzień Sądu przerazisz grzeszników,

O Przenajświętsze Oblicze, Które sprawiedliwych napełniać będziesz wiekuistą radością,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Panie, okaż nam Oblicze Swoje,

R. A będziemy zbawieni.

V. Módlmy się: Błagamy Cię, Wszechmocny i Miłosierny Boże, racz udzielić wszystkim, którzy wraz z nami najgłębszą cześć oddają Boskiemu Obliczu Chrystusa Twego, zeszpeconemu podczas Bolesnej Jego Męki dla grzechów naszych, Łaskę wiekuistego oglądania Go, w blasku niepojętej Chwały Niebieskiej. Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Modlitwa do Oblicza Pańskiego

O Jezu, Ty niegdyś konając na drzewie krzyża za zbawienie świata, skłoniłeś litośnie Twe czci najgodniejsze Oblicze ku ziemi; o skłoń i dziś z tą samą litością ku nam biednym grzesznikom Twoje Oblicze, niech ono i na nas spocznie litościwie, a przyjmij nas w pokoju. Amen.

 

 

Najświętsze Oblicze Pana Jezusa

 

 

Schody Święte i Kaplica Przenajświętszego Oblicza Jezusa.

Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

W Rzymie są Schody Święte, po których Pan Jezus w dzień Męki Swojej przeszedł kilka razy, pozostawiając na nich ślady Krwi Przenajdroższej. Schody święte składają się z 28 stopni, po których katolicy wchodzę, z pobożnością na kolanach, rozmyślając Mękę Pańską i modląc się z pobożnością i skruchą.

Odpust 9 lat na każdym stopniu za każdy raz. (Pius VII, 24 paźdz. 1819).

Pius X, 2 lut. 1908, na wieczne czasy udzielił odpust zupełny Indulgenza Plenabia, Toties quoties – każdego dnia, za każdy raz temu, kto na kolanach przejdzie Schody święte, rozmyślając Mękę Pańską z pobożnością i skruchą.

 

 

Modlitwy podczas Mszy Świętej ku czci Przenajświętszego Oblicza

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Modlitwa przed Mszą Świętą wynagradzając Przenajświętszemu Obliczu z ofiarowaniem jej w intencji zadośćuczynienia.

O Boże Dobroci i Miłosierdzia! oto przed Tobą zdrajca obrzydły, co tyle już razy Tobie się przeniewierzył i przeciw Tobie zbuntował. Wejrzyj na mnie, o Panie mój! i na wszystkich grzeszników, bo zdjęci żalem najserdeczniejszym, nienawidzimy już wszystkich grzechów naszych, a na ich zadośćuczynienie, ofiarujemy Ci najpokorniej Ofiarę Syna Twojego, na tym ołtarzu spełnić się mającą. Ofiarujemy Ci na zgładzenie grzechów naszych, Przenajświętsze Oblicze i Przenajdroższą Krew Boskiego Syna Twojego, Który się znowu w tej Ofierze niekrwawej za nas ofiaruje, i na tym Ołtarzu czyni się znowu Pośrednikiem i Obrońcą naszym. Łączmy więc głos nasz z głosem tego Oblicza, tej Krwi Przenajdroższej, wołających nie o pomstę, ale o Miłosierdzie Twoje nad nami, i najpokorniej Cię błagamy, o odpuszczenie wszystkich grzechów naszych. Wiemy, że łzy nasze nie starczyłyby same na przebłaganie Ciebie, ale wiemy także, że Serce Twoje nie może się oprzeć jękom Syna Twego, i dlatego mamy nadzieję, że tenże Zbawiciel nasz, Który Ofiarą Swoją na Krzyżu zjednał Miłosierdzie Twoje dla całego rodu ludzkiego, zjedna nam je teraz w tej Ofierze Świętej. Tak jest, o Boże mój! mam nieomylną nadzieję, że w skutek Męki i Śmierci Syna Twego odpuścić raczysz wszystkie grzechy nasze, za które żałować, płakać i pokutować będziemy, aż do ostatniego tchnienia naszego.

O Jezu mój kochany! daj oczom naszym łzy Piotrowe, sercu naszemu skruchę Magdaleny, a duszy naszej żałość i boleść Wszystkich Świętych, co z nędznych jak my grzeszników, stali się prawdziwymi pokutnikami; ażebyśmy i my przez Wiarę i żałość, z jaką słuchamy tej Mszy Świętej, otrzymali od Ciebie Łaskę prawdziwej pokuty, i odpuszczenia wszystkich grzechów naszych. Amen.

Podczas Mszy Świętej ku czci Przenajświętszego Oblicza wybierz sposób nabożny słuchania Mszy Świętej zalecony przez Św. Alfonsa Liguorego, a ułożony przez Św. Leonarda a Porto Mauritio.

 

Ofiarowanie Bogu Ojcu Przenajświętszego Oblicza Chrystusowego

Wszechmogący Wieczny Boże, wejrzyj na Oblicze Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarujemy Ci je z ufnością na Chwałę Świętego Imienia Twojego; na podwyższenie Kościoła Świętego, za nawrócenie grzeszników, za zbawienie całego świata i dla otrzymania wszelkich Łask nam potrzebnych.

Jako Najmiłosierniejszy nasz Pośrednik otwiera Syn Twój Swe Najświętsze Usta, aby wstawiać się za nami. Usłysz Jego wołanie, wejrzyj na Jego Łzy, o mój Boże i dla Nieskończonych Jego Zasług wysłuchaj Go i zlituj się nad nami nędznymi grzesznikami, którzy żebrzemy z najgłębszą pokorą Miłosierdzia Twojego. Amen.

 

Następnie należy odmówić poniższe ofiarowanie:

 

Ofiarowanie Przenajświętszego Oblicza ułożone przez Siostry Marii od Św. Piotra

 Ojcze Przedwieczny! ofiarujmy Ci Przenajświętsze Oblicze ukochanego Syna Twojego, na cześć i Chwałę Twojego Świętego Imienia za zbawienie świata całego. Amen.

 

 

Westchnienie do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

 O Jezu dla mnie umęczony! Oblicze Twoje Święte w sercu moim tak wyryj, abym dniem i nocą mając przed oczyma okrutną Mękę Twoją łzami boleści karmił się aż do końca dni moich za ciężkie grzechy moje! Amen.

***

O Jezu mój najboleśniejszy! Wyciśnij w mym sercu piętno Twarzy Twojej, ażebym dniem i nocą myśląc o Tobie, i Mękę Twą mając przed oczyma mymi, opłakiwał zawsze ciężkie grzechy moje, i pragnął karmić się aż do śmierci tym chlebem boleści. Amen.

***

Niech umrę w gorącym pragnieniu ujrzenia kiedyś najpożądańszego Oblicza Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 Trzydniowe uczczenie Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa.

W czasie Wielkiego Postu lub utrapień i smutku.

Nowy zbiorek modlitw z największymi odpustami 1913

Dzień pierwszy.

Kocham Cię i uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaję, o Najśliczniejsze Oblicze Najmilszego Jezusa mojego; w Tobie się zatapiam cala duszą, myślą i sercem, i wołam ze Św. Augustynem:

Wyryj w sercu moim, Panie, Rany Twoje Przenajświętsze, abym w nich wyczytać mógł zarazem Boleść i Miłość Twoją. Boleść, by znieść dla Ciebie każde cierpienie – miłość, by wszelką inną pogardzać miłością prócz Twojej. Panie, racz wejrzeć łaskawie na Kościół Twój Święty, błogosław Go i wspieraj Łaską Swoją; napełnij nią serca sług i kapłanów Twoich, a ducha ich wznieś ku Sobie; Najwyższego Pasterza naszego weź pod Opiekę Twą Boską.

O Przenajświętsze Oblicze Jezusa mojego! dla nas zelżone! dla nas oplwane! dla nas policzkowane! Bądź uwielbione, bądź uczczone, bądź błogosławione po wszystkie wieki, od każdego stworzenia na ziemi i niebie!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Maryo, Wspomożenie Chrześcijan, módl się za nami!

Odpust 300 dni.

Dzień drugi.

O prześliczne Oblicze Jezusa mojego, tak miłosiernie w dzień Jego Męki dla zbawienia świata na drzewie krzyżowym schylone! Dziś jeszcze schyl się ku nam biednym grzesznikom, zwróć na nas litosne spojrzenie i daj nam pocałunek pokoju. Boże mój! rzuć litosnym Okiem na rodzinę, braci i przyjaciół naszych. Twojemu Sercu ich oddaję! Przemów do nich z miłością; prowadź drogą prawdy; myśli zwróć ku Sobie; od zgubnych prądów świata odsuń; wzmocnij wiarę i ufność. Polecam również Miłosierdziu Twemu nieszczęśliwe sieroty i wszystkich opuszczonych: bądź dla nich Ojcem i Opiekunem.

O Przenajświętsze Oblicze Jezusa mojego! dla nas zelżone! dla nas oplwane! dla nas policzkowane! Bądź uwielbione, bądź uczczone, bądź błogosławione po wszystkie wieki od każdego stworzenia na ziemi i w Niebie!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Maryo, Wspomożenie Chrześcijan, módl się za nami!

Odpust 300 dni.

Dzień trzeci.

Zlituj się nad nami, Boże, Zbawicielu nasz, i nie odrzucaj próśb, jakie zanosimy do Ciebie, wzywając nad nami Świętego Imienia Twego; i oddając się z ufnością i miłością uwielbieniu godnego Oblicza Twego, śmiem jeszcze wstawiać się do Najświętszego Serca Twego za grzesznikami całego świata, co nie przestają Ci urągać. Nie sądź ich według surowej Sprawiedliwości Twojej, ale według Miłosierdzia. Spojrzyj na nich tak, jak spojrzałeś na Piotra, kiedy się Ciebie wyrzekał. Wejrzyj miłosiernie, jak na Magdalenę, a serca ich zdrętwiałe skruszą się i stopnieją łzami żalu i miłości. Polecam Ci także, o Panie mój, dusze w Czyśćcu cierpiące, pełne smutku i oczekiwania; skróć ich cierpienia, wezwij do chwały swojej i wiecznego wesela.

O Przenajświętsze Oblicze Jezusa mojego! dla nas zelżone! dla nas oplwane! dla nas policzkowane! Bądź uwielbione, bądź uczczone, bądź błogosławione po wszystkie wieki od każdego stworzenia na ziemi i w Niebie!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Maryo, Wspomożenie Chrześcijan, módl się za nami!

Odpust 300 dni.

 

 

Mała Koroneczka do Oblicza Najświętszego.

Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa 1895

Odmawianie małej koronki do Oblicza Najświętszego ma na celu uczcić pięć zmysłów Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i uprosić u Boga triumf Kościoła. Koronka ta składa się z krzyżyka z Obliczem Pana Jezusa, z 39 ziaren, z których sześć jest dużych, a trzydzieści trzy małych, na końcu zaś jest medalik z wyobrażeniem Oblicza Pana Jezusa.

Na krzyżyku z Obliczem mówi się:

Panie, przybądź mi na pomoc,

Panie, pospiesz ku ratunkowi mojemu,

Chwała Ojcu i Synowi.

Na dużych paciorkach: O, mój Jezu miłosierdzia! (100 dni odpustu).

Na każdym małym ziarnku mówi się:

„Spraw, o Panie, żeby się nieprzyjaciele Twoi rozproszyli, a którzy Ci bluźnić będą, niechaj uciekają przed Obliczem Twoim.

Po czym Chwała Ojcu… itd., siedem razy dla uczczenia siedmiu słów Pana naszego, wyrzeczonych na krzyżu i siedmiu boleści Niepokalanej Maryi.

Na zakończenie, trzymając medalik Oblicza, mówi się:

Boże, Obrońco nasz, spojrzyj na nas i racz spojrzeć na Oblicze Najświętszego Syna Twojego.

Ważne uwagi.

Szkaplerz Oblicza Pana Jezusa otrzymuje się bez uroczystego przyjęcia. Można go połączyć ze szkaplerzami innymi. Każdy kapłan zwyczajną formułą może go poświęcić. Przyjmujący ten Szkaplerz sami go sobie wkładać mogą.

 

 

KORONKA 2-a do Oblicza Pańskiego.

Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa 1895

Celem tej Koronki jest wynagrodzenie bluźnierstw, Panu Jezusowi wyrządzanych; składa się z 33 małych i 6 dużych paciorków oraz medalika i krzyżyka. Całując krzyżyk mówi się:

Panie przybądź mi na pomoc, Boże pospiesz ku ratunkowi memu:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.

Na dużych paciorkach mówi się: Ojcze nasz… itd.

Na małych paciorkach odmawia się akt:

O Ojcze Niebieski wejrzyj litościwie na zranione za nas Oblicze Syna Twego i daj się przebłagać za bluźnierstwa, których się dopuszczają ci, za których zbawienie cierpiałeś Mękę i Śmierć na krzyżu!

Na końcu ucałuj krzyżyk mówiąc:

Któryś dla nas był ukrzyżowany, Jezu Chryste zmiłuj się i daj nawrócenie bluźniercom, za których my Cię rzewnie przepraszamy. Amen.

Uwagi ważne.

Szkaplerz Oblicza Pana Jezusa otrzymuje się bez uroczystego przyjęcia. Można go połączyć ze szkaplerzami innymi. Każdy kapłan zwyczajną formą może go poświęcić. Przyjmujący ten szkaplerz sami sobie wkładać mogą.

 

 

Najswiętsze Oblicze Pana Jezusa

 

 

Różaniec na cześć Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa 1895

Odmawianie Różańca zaleca mocno Ojciec Św. Leon XIII, przeto wchodząc w myśl Namiestnika Jezusa Chrystusa nie tylko spełnimy Jego życzenia, ale doznamy skutku Łask wielkich odmawiając Różaniec do Oblicza, na wzór Różańca Św. Dominika.

Pierwsza część. Radosna.

 1. Tajemnica Zwiastowania. Uwielbiam Cię Jezu, któryś pomimo natury Boskiej, przyjął na siebie naturę ludzką, by stać się nam podobnym. Wyraź najdobitniej na duszach naszych dla żywej wiary, rysy Twego Boskiego Oblicza. Odpuść i okaż miłosierdzie nad nieszczęśliwymi poganami, nieprzyjaciółmi Ewangelii i wzgardzicielami Łask Twego Odkupienia.
 2. Tajemnica Nawiedzenia. Uwielbiam Cię, o Jezu, Boskie Słońce, którego promienie, jakkolwiek ukryte, przenikają na wskroś tych, którzy pragną chodzić przed Obliczem Twoim. Oby światło Twego Oblicza, rozjaśniało, ogrzewało i ożywiało ustawicznie nasze dusze. Odpuść i okaż Miłosierdzie dla niewdzięcznych, którzy postanowili wyzuć się z uczuć katolickich, i dla heretyków, dla których nie przyświeca światło prawdziwej Wiary.
 3. Tajemnica Narodzenia. Uwielbiam Cię, o Jezu, Dzieciątko złożone w żłóbku, Twoje Oblicze, pełne Łask, które sprawiło Anielski śpiew, napełniło radością i weselem tak pasterzy jak i Mędrców Wschodu, najpiękniejsza dobroć okazała się w Twym Obliczu. O piękności niewymowna Oblicza, o dobroci Jezusa, zwróć do Niego wszystkie serca. Odpuść i okaż miłosierdzie dla obojętnych, którzy nie pomni na słodycz Oblicza Twego, zatwardzają swoje serce pomimo nadmiaru Twej Miłości
 4. Tajemnica Ofiarowania Pana Jezusa. Uwielbiam Cię o Jezu! Ofiarowany w świątyni na rękach Maryi, Ty jesteś ofiarą bez zmazy, jedynie upodobany Ojcu Niebieskiemu. Czyż możemy, jak starzec Symeon, spoglądając na Ciebie oczami wiary, nie odwracać naszych oczów od ziemi, aby spoglądać na Ciebie, i oczami i sercem. Odpuść i okaż miłosierdzie dla tak wielu bezbożnych, i niewolników uwiedzionych podstępami świata tego.
 5. Tajemnica Znalezienia Pana Jezusa. Uwielbiam Cię o Jezu! którego znaleziono w świątyni wpośród doktorów. Promienie Twego Boskiego Oblicza rozjaśniły wszystkich słuchających. Spraw, abyśmy byli napełnieni taką mądrością, jaką Ty jaśniałeś i przewyższyłeś na świecie wszystkich. Odpuść, i okaż Miłosierdzie dla zaślepionych i gardzących, światłem Twoim i dla nie uznających natchnień Bożych.

Druga część. Bolesna.

 1. Tajemnica Biczowania. Pozdrawiam Cię o najczcigodniejsze Oblicze mego Zbawiciela, zeszpecone uderzeniami oprawców, którzy z całą wściekłością pastwili się nad ofiarą niewinną. Ulecz duszy mej brzydotę, te wrzody obrzydliwe, które ją oszpecają i piętnują. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci to Oblicze krwią zalane Twojego ukochanego Syna, na zadosyćuczynienie tak licznych i obrzydliwych grzechów, które cechują piętnami bezwstydu ich twarze.
 2. Tajemnica Cierniem Koronowania. Pozdrawiam Cię o najczcigodniejsze Oblicze mego Zbawiciela zelżywie okryte plwocinami, oszpecone, ukoronowane cierniową koroną, pięściami zbite. Zasłoń nas od ciosów czarta, pychy i bezbożnych nieprzyjaciół. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci to Oblicze Syna Twego, niepodobne do poznania. Wybacz nam, wybacz narodom, którzy stali się winnymi tak wielu bluźnierstw, zniewag i buntów bezczelnych.
 3. Tajemnica Niesienia Krzyża. Pozdrawiam Cię, o najczcigodniejsze Oblicze mego Zbawiciela, cudownie wyrażone na chuście Św. Weroniki, spraw, aby dusza moja wyrażała Twoje Rysy pokorne, aby mogła w dniu śmierci widzieć Cię w Chwale. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci to Oblicze Syna Twego obcierane i w naszych czasach przez Weroniki, czyli dusze wynagradzające. Dla tych to dusz Ci drogich, powstrzymaj kary i pioruny zapalczywości nad narodami.
 4. Tajemnica Ukrzyżowania. Pozdrawiam Cię, o najczcigodniejsze Oblicze mego Zbawiciela na krzyżu. Przed Twoim Obliczem słońce się zaćmiewa, ziemia przerażona ciemnościami się pokrywa, cała natura w żałobie. Oblicze Jezusa umierającego, Oblicze Miłości Ukrzyżowanej. Twój wyraz Oblicza niewypowiedziany uwesela Wszystkich Świętych! wyraź go w głębinach mego serca. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci to Oblicze Twego Syna Umierającego. Spojrzyj na to Oblicze Twego Chrystusa, aby wzruszyły się Twoje Wnętrzności, a zdroje Miłosierdzia, aby rozlały się po ziemi.
 5. Tajemnica Konania. Pozdrawiam Cię, o najczcigodniejsze Oblicze mego Zbawiciela, zwróć je na ogrom grzechów całego świata, który Cię policzkuje, oddal od nas wzgląd ludzki i wszelki wstyd fałszywy Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci to Oblicze Syna Twego, potem krwawym skropione w czasie konania i śmiertelnie wyglądające; na ten rozdzierający widok, niech Twa Sprawiedliwość powstrzyma się i nie gubi narodów, pomimo ich ciężkich grzechów.

Trzecia część. Chwalebna.

 1. Tajemnica Zmartwychwstania. Cześć Ci Panie Jezu Zmartwychwstały, Któryś okazał Swe Oblicze jaśniejące najdroższej Matce, Świętym Niewiastom i uczniom zebranym. To już nie Kalwaria z jej okrucieństwem. Co za piękność, jaki blask, jak wielka radość! Dla sprawy Twego Oblicza, spraw by Jego piękność usunęła szpetność duszy naszej; spraw by narody odzyskały ducha Chrześcijaństwa.
 2. Tajemnica Wniebowstąpienia. Cześć Ci, Panie Jezu, do Nieba wstępujący, mając Swe Oblicze zwrócone do Błogosławionej Ojczyzny. Przyjdziesz znów na końcu świata, ale z Obliczem zagniewanego Sędziego, a przed Twoja Wszechmocnością wszystko klękać będzie. O Najsłodsze Oblicze Jezusa, idące przygotować nam miejsce, ukój nasze serce i zwróć swój wzrok na nas. My pragniemy należeć do tych, którzy szukają niewinnego Oblicza Boga Jakubowego.
 3. Tajemnica Zesłania Ducha świętego. Cześć Ci, o Panie Jezu, zasiadający na Prawicy Boga Ojca. Ciągle jesteś przed Obliczem Boga Ojca, abyś orędował za nami. Nieskończone dzięki składam Ci za te ustawiczne wstawiennictwa. Po otrzymaniu pełności Darów Ducha Świętego dla Apostołów, wstawiaj się do Ojca Niebieskiego, by tenże Duch panował na ziemi, niech unosi się nad powierzchnią ziemi, która jak morze jest poruszona bałwanami bezbożności,
 4. Tajemnica Wniebowzięcia. O Panie Jezu, nowy Salomonie, idący na spotkanie Matki! Jak byłeś piękny, miły i najserdeczniejszy, wobec arki, którąś prowadził przy śpiewach Niebieskiego Jeruzalem. O Oblicze uśmiechające Jezusa, okaż się nam i na godzinę śmierci, aby na Twoje wejrzenie uciekł natychmiast obrzydliwy czart.
 5. Tajemnica Ukoronowania. Cześć Ci, o Panie Jezu, koronujący Swą Matkę i dozwalający, aby wraz z Tobą zasiadała na Tronie. Oczy wszystkich są zwrócone i na Ciebie i na Twą, Najdroższą Matkę. Te Dwa Oblicza jaśnieją jak dwa słońca i napełniają radością mieszkańców Nieba. O Jezusie, o Maryo, udziel nam Łaski upragnionej, Łaski nad Łaskami, abyśmy mogli po śmierci oglądać Wasze Oblicza, wraz z Wybranymi. Amen.

 

 

Akt miłości do Przenajświętszego Oblicza

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

O Boskie Oblicze Jezusa mojego! jedyna moja miłości, światło i życie moje, daj mi Ciebie tylko widzieć, Ciebie tylko znać, Ciebie kochać, żyć z Tobą, z Ciebie, przez Ciebie i dla Ciebie. Amen.

 

 

Uwielbienia Przenajświętszego Oblicza

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus!

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze Jezusa!

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze, w Majestacie i piękności Niebieskich Rysów Swoich;

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze w każdym słowie, które z Ust Jego Boskich wychodzi!

Niech będzie błogosławione Święte Oblicze w każdym spojrzeniu Jego Boskich Oczu!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w Swoim Przemienieniu na Taborze!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w trudach Swojego Apostolstwa!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w krwawym pocie Swego Konania!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w upokorzeniach Męki Swojej!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w boleściach Swojej Śmierci!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w Chwale Swego Zmartwychwstania!

Niech będzie błogosławione Przenajświętsze Oblicze, w blasku Światła Wiekuistego!

 

 

Akty uwielbienia patrząc na Przenajświętsze Oblicze

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

O Panie, czemu wyraziłeś Święte Oblicze Twoje, w stanie tak smutnym i opłakanym podczas Męki Twojej? Czemu raczej nie odbiłeś wtedy rysów Twoich, kiedy w całej krasie Swojej porywały serca wszystkich, lub też jaśniejących świętym blaskiem na Górze Tabor, w dniu Twojego chwalebnego Przemienienia? Zdaje się, że Twoja Cudowna Piękność sprawiłaby nam większą radość i przejmowała gorętszą miłością, i że Majestat Oblicza Twojego budziłby w nas większą cześć ku Tobie. Twoje Boskie Czoło, ozdobione aureolą światłości lub kosztowną koroną, roztaczałoby więcej wdzięku niż oszpecone splotem najeżonych cierni.

Lecz nie, o Boski Zbawicielu; Oblicze Twoje jaśniejące w Chwale zachowane jest na wieki, aby było przedmiotem zachwytu błogosławionych w Niebie – lecz Twarz Twoja oszpecona zniewagami, podczas Męki wyrządzonymi, winna być przedmiotem zwykłym czci naszej tu na ziemi, i wzorem dla nas do naśladowania. Codziennie się też przekonujemy, że nic tak nie zapala serc naszych, nic nas tak nie pobudza do wykonywania cnót wszelkich, nic nam bardziej nie dopomaga do unikania grzechu, na widok bolesnego Oblicza Twojego. Udziel nam więc Łaski, o Najmilszy Jezu, żebyśmy żyjąc tu na ziemi tak współcierpieli z Tobą – żebyśmy zasłużyli przez to oglądać Oblicze Twoje, jaśniejące w Chwale Niebieskiej. Amen.

 

 

Akty do Przenajświętszego Oblicza

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

O Zbawicielu mój Jezu, na widok Twojego Najświętszego Oblicza tak zmienionego od boleści, na widok Twego najsłodszego Serca, tak pełnego miłości, wołam ze Św. Augustynem: Panie Jezu, wyryj na sercu moim Rany Twoje Przenajświętsze, aby w nich wyczytywać zarazem Boleść Twoją i Miłość: Boleść, ażeby dla Ciebie umieć znosić wszelkie boleści; Miłość, ażeby pogardzać dla Ciebie wszelką inną miłością.

Panie Jezu! stając przed Twoim Najczcigodniejszym Obliczem, prosimy Cię, o Łaski nam potrzebne; błagamy Cię przede wszystkim, żebyś tak usposobił serca nasze, żebyśmy nigdy nie opierali się Woli Twojej Przenajświętszej, objawionej nam w Przykazaniach Twoich i żebyśmy słuchali głosu Świętych Natchnień Twoich.

O Dobry Jezu! któryś rzekł: „Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono” – użycz nam, błagamy, żywej wiary, która otrzymuje wszystko, albo racz Sam zastąpić niedostatek wiary naszej; użycz nam z Miłości Swojej dla Chwały Twojej wiecznej, Łask nam potrzebnych, czego spodziewamy się od Nieskończonego Miłosierdzia Twego. Amen.

Bądź nam miłościw! o mój Boże, nie odrzucaj modlitw naszych, kiedy w utrapieniu wzywamy Twego Świętego Imienia, z miłością i ufnością szukamy Twego Świętego Oblicza. Amen.

Dziękujemy Ci, o Boże, za wszystkie Twoje Dobrodziejstwa; błagamy Cię, żebyś wyrył w sercach naszych uczucia miłości i wdzięczności, usta zaś nasze, żeby składały ciągle akty dziękczynienia, na cześć i Chwałę Twoją Wiekuistą. Amen.

 

 

Westchnienie do Najczcigodniejszego Oblicza Pana naszego Jezusa Chrystusa

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Panie! na myśl Dobrodziejstw, jakie ukazanie się Twojego Boskiego Oblicza miało udzielić ludziom na ziemi. Prorok zawołał w świętym uniesieniu: „Błogosławiony lud, który umie wesołe śpiewanie. Panie, chodzić będą w jasności Oblicza Twojego, a w Imieniu Twoim będą się weselić cały dzień i w Sprawiedliwości Twojej będą podwyższeni” (Ps 88, 16-17). O Panie, pozwól nam dążyć do tej Boskiej Mądrości, chodząc w jasności Oblicza Twego, i radować się we dnie i w nocy w wychwalaniu Imienia Twojego. Amen.

 

 

Wzniesienie serca do Pana Jezusa rozważając zniewagi wyrządzone Jego Przenajświętszemu Obliczu.

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Któż wypowie jak okropnie Zbawiciel nasz znieważony jest bluźnierstwem! Ponieważ On jest Pośrednikiem między Ojcem Swoim a grzesznikami; zniewagi przeto, które nie mogą dosięgnąć Nieba, spadają jakoby potop na Święte Jego Oblicze.

O Jezu! Ty jesteś Bogiem, Twoja cierpliwość niewyczerpana względem nas, już dostatecznym jest tego dowodem. Gdybyś przynajmniej znalazł przyjaciół, którzy by stanęli między Tobą  a nieszczęśliwymi, prowadzącymi Ciebie na Kalwarię!… Ale, jak w dniu Męki Twojej, jesteś Sam przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Niestety! czyż nie wystawiamy się na niebezpieczeństwo utraty wszystkiego, jeżeli oświeceni światłem Wiary, która nam okazuje czym jesteś, o Jezu! nie będziemy przynajmniej naśladowali w skrusze, świadków Śmierci Twojej? Jeżeli wszyscy nie możemy płakać łzami Piotra Świętego, spraw przynajmniej, żebyśmy bili się w piersi jako ów tłum, który wracał do Jerozolimy, uznając, że Bogobójstwo popełnił. O Duchu Święty! Ty, który oświeciłeś Apostołów i wzbudziłeś nagle ich męstwo, zapal nas ogniem Boskiej Miłości, wlej w usta nasze słowa gorące, abyśmy stając się nowymi ludźmi, rzucali się z odwagą na zastępy naszych nieprzyjaciół. Dozwól nam zwyciężyć ich i zniewolić do miłowania Ciebie. Amen.

 

 

Modlitwa wynagradzająca Najświętszemu Obliczu

Arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa 1946

O Najłaskawszy Jezu, Zbawicielu nasz, racz wejrzeć miłosiernie na gromadkę dzieci Twoich, które przejęte uczuciami wiary i miłości i żądzą pocieszenia Ciebie, zaciągają się w szeregi Stowarzyszenia wynagradzającego, by u stóp Twoich opłakiwać grzechy własne i grzechy nieszczęśliwych swych braci. Pragniemy, o Panie, ubłagać Boskie Serce Twoje! Obyśmy mogli otrzymać zmiłowanie dla nas, dla nieszczęsnego i grzesznego świata, dla wszystkich, którzy nie znają, jak wielkim szczęściem jest Ciebie miłować.

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie —

Będziemy pocieszać Cię, o Panie!

Za opuszczenie Twoje w Najświętszym Sakramencie —

Za zbrodnie grzeszników i nienawiść bezbożnych —

Za miotanie przeciw Tobie bluźnierstwa —

Za czynione Bóstwu Twemu zniewagi —

Za świętokradztwa, jakim i znieważany jesteś w Sakramencie Miłości —

Za nieskromności i nieuszanowania, popełniane w Obecności Twojej Najświętszej —

Za zdrady, których jesteś Przenajświętszą Ofiarą —

Za oziębłość największej liczby Twoich dzieci —

Za odrzucanie Świętych Natchnień Twoich —

Za nadużycie Łask Twoich —

Za niewierność tych, którzy się być mienią przyjaciółmi Twymi —

Za własne niewierności nasze —

Za niepojętą serc zatwardziałość —

Za długie nasze ociąganie się w miłowaniu Ciebie —

Za lenistwo nasze w Służbie Twojej Świętej —

W gorzkim smutku, w jakim Cię pogrąża dusz utrata —

W długim oczekiwaniu Twoim u drzwi serc naszych —

W Twoich westchnieniach miłości —

W Tym męczeństwie miłości —

Módlmy się: O Jezu, Boski nasz Zbawicielu, z którego Serca wyrwała się ta skarga bolesna: Szukałem, kto by pocieszył, a nie znalazłem — racz przyjąć łaskawie ten hołd miłości naszej i wesprzyj nas Łaską Swoją Świętą, abyśmy odtąd, strzegąc się coraz bardziej wszystkiego, co się Tobie nie podoba, okazali się we wszystkim zawsze i wszędzie wiernym i dziećmi Twymi. Prosimy o to przez Ciebie Samego, Który będąc Bogiem, z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Akt wynagrodzenia Przenajświętszemu Obliczu

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

O Najmilsze Oblicze Jezusa! klęcząc pokornie przed Obecnością Twoją wielbimy Cię za tych, którzy nie chcą oddawać Ci hołdu uwielbienia; kochamy Cię i modlimy się za tych, którzy bluźnią przeciw Tobie, i wyrzekają się Twojej Miłości. Nieszczęśni szaleńcy, gdyby Cię lepiej poznali, z jakąż skruchą i zawstydzeniem zwróciliby się ku Tobie! jakby Ci starali się wynagradzać za to, coś cierpiał dla nich!

Powiększyło się zuchwalstwo bezbożnych; krzyki piekielne podniosły się, żeby zaprzeczać Twojego Bóstwa i znieważ Kościół: szatańskie przymierze utworzyło się przeciw Bogu i Chrystusowi. My zatem wierni Chrześcijanie, ścieśniajmy szeregi nasze pod sztandarem Przenajświętszego Oblicza, pomnażajmy zastępy wynagradzające, podawajmy Jezusowi jak Weronika zasłonę naszej miłości i naszego uczucia. Nie potrzebujemy już, o Błogosławiona Twarzy zazdrościć szczęścia tej heroicznej niewieście: podwajając wiarę, miłość i gorliwość, możemy jak ona ocierać Łzy Twoje, tamować Krew Twoją i przynosić ulgę w boleściach.

O Przenajświętsze Oblicze! pozwól nam płakać za zbrodnie braci naszych zbłąkanych. Daj nam wynagrodzić naszymi jękami i miłością, zamachy wymierzone na Bóstwo Twoje. Ach! wierzymy i wyznajemy to Bóstwo, które w Tobie przebywa, i w potrzebie gotowi jesteśmy ponieść życie nasze w ofierze dla stwierdzenia tej wiary naszej.

O Najdroższe Oblicze: spojrzyj na nas wzrokiem Miłosierdzia i Politowania. Przebacz temu wiekowi bogobójczemu, który nie chce się upokorzyć przed Twoją najwyższą władzą. Rozprosz światłem Oblicza Twojego otaczające nas ciemności, a które inaczej pogrążałyby nas w coraz głębsze ciemności śmierci. Nawróć bluźnierców i niewierzących, daj światło wiary nieumiejętnym, pociesz sprawiedliwych, umocnij słabych, i abyśmy wszyscy wspólnym głosem wiary i miłości mogli zawołać z Prorokiem: „A teraz idziem za Tobą, Panie, ze wszystkiego serca, i boimy się Ciebie; i szukamy Oblicza Twego – nie zawstydzaj nas, ale uczyń z nami według Łaskawości Twojej” (Ks. Dan. 3, 41). Amen.

Modlitwa Św. Augustyna

Staję przed Twoim Świętym Obliczem, o Zbawicielu mój! w obciążeniu grzechami i karami, jakie za grzechy mi się należą. To co cierpię jest niczym w porównaniu do tego na co zasługuję, bo chociaż ponoszę sprawiedliwą karę za moje winy, jednakże co dzień popełniam nowe. Upadam pod plagami Twoimi, a jednak w złych nałogach nie ustaję; serce moje przejęte jest goryczą, a upór mój w złem zawsze jednakowy. Życie moje upływa w nędzy, a ja się nie poprawiam. Kiedy mnie karzesz, czynię Ci pokorniejsze obietnice, a gdy rękę karzącą powstrzymasz, zapominam na przyrzeczenie moje.

Czynię Ci, o Boże, szczere wyznanie moich nieprawości, i tu oświadczam w Obecności Twojej, że jeżeli nie zmiłujesz się nade mną, mogę zaginąć na wieki. Daj mi, o Zbawicielu, to o co Cię proszę, choć na to nie zasługuję, ponieważ wyprowadziłeś mnie z nicości, ażeby Cię prosić. Amen.

 

 

Akt wynagrodzenia za wszystkie zniewagi  jakie poniósł Jezus Chrystus na Swoim Przenajświętszym Obliczu

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Kocham Cię i uwielbiam, o mój Najdroższy Jezu! Synu Boga Żywego, za wszystkie zniewagi, jakie poniosłeś dla mnie najnędzniejszego z Twoich stworzeń, na wszystkich świętych członkach Twojego Ciała, a szczególniej na najszlachetniejszej części Twojej Osoby, to jest na Twoim Obliczu. Pozdrawiam Cię, Najmilsza Twarzy, poraniona, biciem i policzkowaniem, znieważona plwocinami i oszpecona nie ludzkim obejściem się bezbożnych żydów. Pozdrawiam Was, o najpiękniejsze Oczy, zalane Łzami dla zbawienia naszego. Pozdrawiam was, o święte uszy, udręczone bluźnierstwami, zniewagami i bolesnymi szyderstwami. Pozdrawiam was, o święte usta, pełne przebaczenia i słodyczy dla grzeszników, a napawane żółcią i octem przez potworną niewdzięczność wybranego ludu. Na wynagrodzenie tylu niesłychanych zbrodni, względem Ciebie popełnionych, ofiaruję Ci wszystkie hołdy, uwielbienia i oświadczenia miłości, jakie Ci składają w tym świętym miejscu, gdzie szczególniej pragniesz być czczonym, wszyscy czciciele Twoi, z którymi i ja zjednoczę słabe moje hołdy i uwielbienia. Amen.

 

 

Modlitwa wynagradzająca przed Przenajświętszym Obliczem

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

O Panie Jezu, przypatrzywszy się rysom Twoim, tak zmienionym z boleści, rozważając Mękę Twoją z współczuciem i miłością, czyż serca nasze mogłyby nie zapalić się Świętym Gniewem na grzechy, które dziś jeszcze znieważają Twoje Święte Oblicze? Lecz nie daj tego, Panie, żebyśmy poprzestali na prostym współczuciu, dozwól nam tak blisko iść za Tobą na Kalwarię, aby zniewagi przeciw Tobie wymierzone na nas spadły, i żebyśmy przynajmniej tym sposobem choć w małej części, weszli na drogę pokuty za grzechy nasze. Amen.

 

 

Zadośćuczynienie honorowe Przenajświętszemu Oblicza Pana naszego Jezusa Chrystusa na wynagrodzenie bluźnierstw, gwałcenia Niedzieli i innych zbrodni i bezbożności względem Boga i Kościoła, które ma być odmawiane ku czci Przenajświętszego Oblicza

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

Przenajświętsze, czci najgodniejsze Oblicze Zbawiciela mojego, klęcząc pokornie przed Obecnością Twoją, przychodzimy najpierw uroczystym aktem wiary i pobożności złożyć Ci hołdy poszanowania, chwały i miłości Tobie należnej. Pragniemy następnie ofiarować Ci zadośćuczynienie honorowe i publiczne przeproszenie i wynagrodzenie za grzechy, bluźnierstwa i świętokradztwa, jakimi teraźniejsze pokolenie obraża Boski Twój Majestat, a które to grzechy odnawiają, o Najmilsze Boskie Oblicze, zniewagi i boleści Twej Męki.

Z głębokim smutkiem i przerażeniem, patrzymy na te zamachy bezbożności, które muszą ściągnąć na społeczeństwo i rodziny nasze przekleństwo i kary najwyższej sprawiedliwości. Widzimy w istocie naokoło siebie Prawo Boskie i władzę Kościoła pogardzone i zdeptane. Imię Boskie po trzykroć święte nie uznawane i zbluźnione. Dzień niedzielny, który Bóg na obrządki czci swojej obrócić kazał, publicznie znieważony, Ołtarze i nabożeństwo zaniedbane dla występnych i błahych rozrywek. Bezbożni nienawidzą wszystko co religijne i święte. Z największą wszakże wściekłością godzą na Bóstwo Chrystusa, Syna Boga Żywego, na Słowo Wcielone, na Jego Boskie Oblicze, na Krzyż, na wyobrażenie Ukrzyżowanego; plwania, policzki żydów odnawiają się przez zniewagi, jakie ich nienawiść ośmiela się miotać przeciw Tobie, o Oblicze pełne słodyczy i miłości.

Błagamy po tysiąckroć razy o przebaczenie za te wszystkie zbrodnie! Obyśmy mogli wynagrodzić Ci to pokornymi błaganiami naszymi i gorącą czcią naszą. Lecz niestety, cóż my nędzni i występni grzesznicy, możemy ofiarować Ojcu Przedwiecznemu dla uśmierzenia Gniewu Jego – oto – przedstawimy Mu Ciebie – Boskie Oblicze, które raczyłoś stać się naszym Obrońcą i naszą Ofiarą. To czego nam nie dostaję, niech zastąpi Twoje zadośćuczynienie i Twoja zasługa.

Ojcze Niebieski, błagamy Cię, spojrzyj na Oblicze Chrystusa Twojego, patrz na Rany, które Je oszpeciły, na łzy płynące z tych oczu zagasłych, na pot jakim jest oblane, na Krew płynącą po tych licach zranionych i znieważonych. Patrz na Jego niezwyciężoną cierpliwość, Jego spokój niezakłócony, Jego tkliwość i dobroć niewyczerpaną dla grzeszników. To Święte Oblicze zwraca się ku Tobie, i zanim ostatnie wyda tchnienie miłośnie pochylone na Krzyżu, błaga Cię za tymi, którzy Je przeklinają i znieważają. Ojcze! usłysz ten krzyk błagalny, daj się wzruszyć, zlituj się nad nami i przebacz. Spraw na koniec, żeby przed tym Świętym Obliczem zarówno strasznym jak wszechmocnym, rozproszyli się i znikli nieprzyjaciele Twego Świętego Imienia, niech się nawrócą i żyją.

Okrzyki i wzywania.

Niech będzie Przenajświętsze Imię Pańskie uwielbiane po wszystkie wieki!

Niech będzie Święty Dzień Pański, święcony przez wszystkich ludzi!

Niech będzie Przenajświętsze Oblicze Zbawiciela, miłowane przez wszystkie serca!

Niech Kościół Święty podwyższony będzie na całej ziemi!

Święty Piotrze, Książe Apostołów, módl się za nami!

Panie ukaż nam Oblicze Twoje, a będziemy zbawieni. Amen. Amen. Amen.

Uroczyste odnowienie ofiarowania się na wynagrodzenie bluźnierstw i innych zniewag Bogu wyrządzonych

Odśpiewać należy następujący Hymn:

Hymn Pójdź do Jezusa wszystko stworzenie.

V. Odłączył nas Pan i wezwał przez Łaskę Swoją.

R. Dla wynagradzania zelżywości Tronu Chwały Jego.

V. Niech pomni Pan na ofiarę naszą.

R. A całopalenie nasze niech przyjemne Mu będzie.

V. Niech nam da według Woli Swojej.

R. I wszelkie zamiary nasze niechaj potwierdzi.

V. O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza!

R. Z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twemu nas zalecaj, Twojemu Najmilszemu Synowi nas oddawaj.

V. Uprawiaj Seraficzną winnicę, którą uprawiła Prawica Twoja.

R. I wysłuchaj próśb czcicieli Twoich.

V. Módl się za nami Święta Tereso.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Czynności nasze, prosimy Cię, Panie, racz natchnieniem Swoim wyprzedzać, i wsparciem Swoim do skutku doprowadzić, aby każda nasza modlitwa i czynność, i każda nasza ofiara, od Ciebie się zawsze zaczynała i przez Ciebie zaczęta kończyła.

Wejrzyj, o Najłaskawsza Matko i Pani nasza na czcicieli Oblicza Syna Twego, u Nóg Twoich Przenajświętszych zebranych, i pragnących odnowić poświęcenie się swoje na dozgonne Jego uczczenie, i racz nam wyjednać potrzebne do tego Łaski Ducha Świętego, aby to, co czynić teraz będziemy z ufnością, w Macierzyńską Opiekę Twoją na ziemi, potwierdzone było przez Ciebie i Syna Twego w Niebie.

R. Amen.

Akt

O Przenajdroższy Zbawicielu dusz naszych, Który w nieprzebranej Dobroci Twojej, odpłacając niesłychane złości ludzkie, niewymowną miłością, obmyśliłeś dla tego ginącego świata środek ratowania go, w wynagradzaniu przez wierne dusze Twoje zniewag wyrządzanych Ci przez bluźnierców i gwałcicieli Świętych Twoich Przykazań – to my, pobudzeni Łaską Twoją, poczytujemy sobie za szczęście, iż nas do tej Anielskiej usługi wezwać raczyłeś, i przychodzimy do Ciebie z sercami skruszonymi, żałując najpierw za nasze własne przestępstwa, którymi mieliśmy nieszczęście obrażać Ciebie tak często – i oświadczyć się, iż pragniemy się ofiarować Tobie na to wszystko, co do wynagrodzenia zniewag potrzebnym być może.

Pragniemy najpierw uczcić tę Twoją Miłość niezmierną, i za siebie i za tych, którzy Jej nie znają, i czcić Jej nie chcą. Pragniemy tyle Cię uwielbić, ile wzgard ponosisz od świata; tyle adoracji i serdecznych pokłonów Ci oddać, ile zniewag od bezbożnych odbierasz; tyle pochwał Twoich wygłosić, ile oni bluźnierstw miotają.

Pragniemy Ci podziękować za tę Twoją cierpliwość, z jaką znosisz nas i wszystkich grzeszników, i pomimo niewdzięczności naszej tak licznymi Dobrodziejstwami obdarzasz, i tak łaskawie z nami przebywasz.

Pragniemy przebłagać Cię za nasze grzechy całego życia i wszystkie grzechy całego świata, a szczególnie za te, które ciągle wznoszą się przeciwko Tobie, wołając pomsty z Nieba – to jest za bluźnierstwa i przekleństwa, za rozpustę i gwałcenie dni świętych, tudzież za zniewagi i świętokradztwa, jakie w Tajemnicy Ołtarza z taką zapamiętałością wyrządzają Ci poganie, heretycy, a nawet źli katolicy.

Pragniemy wynagradzać Ci wszystkie nasze niewierności, oziębłości, niedbalstwa i zapomnienie w służbie Twojej popełnione, jako też za to opuszczenie, w jakim zostajesz w tak wielu kościołach, w których przez długie godziny dnia i nocy, jak więzień zamknięty przebywasz, od nikogo nie uczczony. Pragniemy ubłagać Miłosierdzie Twoje nad nami niegodnymi, byś nas w uczczeniu Ciebie utwierdził, i do wynagradzania sił dodał, i od wszelkich niebezpieczeństw jawnych i nieznanych zachował, Opieką Swoją bezustannie otaczał, i coraz więcej w duchu i liczbie pomnażał. Pragniemy wreszcie zjednać Miłosierdzie Twoje dla wszystkich wiernych, abyś nas w Wierze Świętej zachował i w pobożności odnowił, i kary grożące od nas odwrócił, i abyś udzielał nam obfitych Łask do nawrócenia wszystkich grzeszników, do rozpalania wszystkich oziębłych, do rozbudzania ducha pobożności i uświęcenia, do zapalenia się gorliwością serc kapłańskich i do uświęcenia wszystkich.

I dlatego, łączymy się ze wszystkimi duszami, które w tej chwili i kiedykolwiek po wszystkich stronach świata cześć Ci oddają, także ze wszystkimi czcicielami Świętego Imienia Twego i Przenajświętszego Oblicza Twego, i ze wszystkimi duszami Czci wynagradzającej oddanymi, i ze wszystkimi Chórami Anielskimi, i Wszystkimi Świętymi, którzy Ci nieustanną cześć i wynagrodzenie oddają w Niebie, przez nieskończone wieki – i w zamian za nasze niedołężne adoracje, ofiarujemy Ci ich współbolenia, ich wynagrodzenia, ich zadośćuczynienia i ich błagania. Ofiarujemy Ci także tę część i reparację, jakie Ci oddaje bezustannie Niepokalane Serce Maryi, pragnąc serdecznie tyle Cię uczcić i tyle Ci wynagradzać, ile Ono to uczynić może. Ofiarujemy Ci wreszcie Twego Najsłodszego Serca wszystkie uwielbienia i zadośćuczynienia, i wszystkie uczucia i cnoty, wszystkie smutki i udręczenia, wszystkie łzy i jęki, i wszystką Twoją Krew i Mękę, aby Ci to wszystko służyło do spełnienia tej wielkiej sprawy wynagrodzenia, do jakiej nas nędznych i ułomnych zawezwać raczyłeś.

Do tego oceanu nieskończonych Zasług Twoich i całego Kościoła, dorzucamy jako małą kropelkę wszystkie nasze modlitwy, rozmyślania, adoracje, reparacje i inne ćwiczenia duchowne, wszystkie posty, pokuty, czuwania i inne umartwienia; przykrości, upokorzenia i cierpienia; wszystkie myśli, słowa i uczynki; wszystkie odetchnienia i kroki dnia dzisiejszego i całego życia naszego. Do tego dodajemy gotowość naszą na znoszenie wszelkich przeciwności, jakie nas w służbie Twej spotkać mogą, i na wszystkie niedostatki, choroby, wzgardy i prześladowania. Ofiarujemy Ci wreszcie całe życie nasze i krew naszą, gdyby potrzeba ją przelać, aby pozyskać Twoje Miłosierdzie dla siebie i braci naszych.

Przejęci czcią i współczuciem dla Przenajchwalebniejszego Imienia Bożego, tak ciężko znieważonego przez bluźnierców, składamy dzisiaj i w każdej chwili składać pragniemy na nieustanną ofiarę całopalenia osoby nasze, ze wszystkimi władzami duszy, z wszystkimi zmysłami ciała i ze wszystkim czym jesteśmy, co mamy i co czynić będziemy, na wynagrodzenie zniewag wyrządzonych temu Przenajświętszemu Imieniu Bożemu – i gorąco pragniemy zawsze wysławiać Imię Twoje i naprawiać zniewagi Mu wyrządzone, aby święciło się wszędzie to Imię i zawsze było przez wszystkich chwalone, błogosławione, kochane, wielbione i czczone.

O Przebłogosławiona Twarzy Jezusa! w najgłębszym uniżeniu korząc się przed Tobą, ofiarujemy się Tobie i całkowicie poświęcamy, chcąc żyć tylko dla Ciebie. Ofiarujemy Ci nasze serca, nasze ciała, dusze, rozum nasz i życie nasze, pragnąc Cię wielbić za tych, którzy Cię wielbić nie chcą; kochać Cię za tych, którzy Cię kochać nie umieją, i modlić się za tych, którzy bluźnią Tobie. Spraw to Łaską Swoją, aby te nasze wynagrodzenia posłużyły do otarcia duchownie tych plwocin, jakimi zarzucają Ci bezbożni bluźniercy, abyśmy Ci podobną pociechę przynieść mogli w tej obecnej Twej Męce, jaką Ci uczyniła Weronika, podając chustę na drodze krzyżowej.

Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na Twarz Twego Syna, którą ofiarujemy Ci i ofiarowywać z ufnością codziennie pragniemy, na te wszystkie intencje, w jakich się Tobie poświęcamy. Usłysz Jego wołanie za nami; wejrzyj na Rany, Krew i Łzy Jego, i dla nieskończonych Jego Zasług, wysłuchaj Go i zlituj się nad nami grzesznymi.

O Najsłodszy Jezu! tak okrutnie dziś złością ludzką przeszywany, wspomnij, że już przyszła pora spełnienia obietnicy oddania nam Siebie, i wylania na świat Skarbów Twoich, bo już nadeszły te czasy ostatecznej obojętności, na które były one zachowane. Wypuść z Siebie ten ogień, który przybyłeś miotać na ziemię, aby on i nasze serca i cały świat ogarnął, i Miłością Twoją zapalił.

O Najboleśniejsza Matko Jezusa i nasza! która byłaś pierwszą Reparatorką Chwały Bożej, wynagradzając pod Krzyżem zniewagi Bogu wyrządzone, której Opieki błagamy w sprawie wynagradzania, racz złożyć nas dzisiaj na ofiarę Przenajdroższemu Synowi Twemu, i nie ustawaj nas wspierać Opieką Swoją, aby to zadośćuczynienie rozszerzyło się po całym świecie, i posłużyło do nawrócenia naszego i zjednania nam rychło Miłosierdzia Bożego.

Franciszku Seraficzny! Ty, Któryś odebrał od Boga zlecenie reparacji Domu Bożego; który przywróciłeś w swoim czasie cześć Boską ustającą na świecie, i ogrzałeś go Boską Miłością, wyjednaj nam tego ducha zapału, abyśmy oderwawszy serca nasze od ziemskich zabiegów, zwrócili się do pożądania rzeczy niebieskich, aby i dzisiaj również jak za dni Twoich, święty zapał do cnoty i Ewangelicznej doskonałości wszystkich ogarnął, aby Twój duch seraficzny przeniknął świat cały, i dopełnił w nim na nowo duchownej naprawy Domu Bożego.

O Święta Tereso, Seraficzna! miłośnico Boga, którą Sam Zbawiciel jako prawdziwą Oblubienicę do gorliwości w staraniu się o Chwałę Swoją zachęcał, wyjednaj nam tego ducha gorliwości, iżby on ogarnął świat cały, i przyczynił się skutecznie do przywrócenia na nim tej świętej żarliwości, jaka pierwotnych chrześcijan cechowała, i jaką Ty rozbudziłaś w czasach wielkiego odstępstwa od Boga.

Święty Michale Archaniele! Święty Dyzmo, Święta Weroniko, Wszyscy Święci! zjednajcie nam, abyśmy, służąc gorliwie Bogu przez cały czas życia naszego na ziemi, zasłużyli oglądać Go w Chwale Niebieskiej, i czcić Go z Wami przez nieskończone wieki. Amen.

Należy odśpiewać następujący Hymn:

Hymn Czemuż Jezu! o nasz Panie…

V. Obrońco nasz spojrzyj Boże,

R. A wejrzyj na Twarz Chrystusa Twojego.

V. Niech się Bóg zmiłuje nad nami, i niech nam błogosławi.

R. Niech rozjaśni Oblicze Swoje nad nami, i niech nam będzie miłościw.

V. Zbaw lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu.

R. I rządź nim i wywyższaj go aż na wieki.

V. Niech będzie Imię Pańskie błogosławione.

R. Odtąd, teraz i aż na wieki.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Oddającym cześć Twarzy Twojej, niegdyś w zelżywości Męki jakby ukrytej, a teraz w Sakramencie Miłości osłonionej, udziel łaskawie, abyśmy i zniewagi Twoje należnym uczczeniem wynagrodzili na ziemi, i Chwały Twojej zasłużyli być uczestnikami w Niebie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

Hymn do Twarzy Pana Jezusa przemienionej na Taborze i na Kalwarii

 1. Twarzy świecąca słońca promieniami

Cześć Ci pokorną składamy,

Padając na twarz z świętymi uczniami,

Twojej Litości błagamy.

Przez to cudowne Twoje przemienienie,

Pociesz w niedoli, odwróć utrapienie,

Niech Miłosierdzia doznamy.

 1. O jakże dziwnie w męce się zmieniłeś,

Cała Ranami okryta;

I blask Piękności Twojej utraciłaś,

Srodze od katów ubita.

Przez to bolesne Twoje Przemienienie,

Spuść Miłosierdzia Twojego promienie,

Niech pokój do nas zawita. Amen.

V. Niech się Bóg zmiłuje nad nami i niech nam błogosławi.

R. Niech rozjaśni Oblicze Swoje nad nami, i niech nam będzie miłościw.

V. Módlmy się. Daj nam, prosimy Wszechmogący i Miłosierny Boże, iżbyśmy, oddając cześć Obliczu Chrystusa Twego w Męce oszpeconemu, jaśniejące w Chwale Niebieskiej oglądać Je wiecznie zasłużyli. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

Poświęcenie siebie Przenajświętszemu Obliczu

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

O Najczcigodniejsze Oblicze Jezusa mojego! upadam na kolana przed Boską Obecnością Twoją, pragnąc poświęcić się Tobie i żyć tylko dla Twojej Miłości. Czemuż nie mogę w całopalnej ofierze złożyć Ci serc wszystkich stworzeń Twoich? Niestety, o Najmilsze Boskie Oblicze! mam tylko moje biedne serce, niegodne Twojego spojrzenia i często oporne działaniu Łaski Twojej; oddaję Ci je jednakże, ofiaruję Ci je, ażeby od tej chwili, i po wszystkie dni życia mojego pałało świętym ogniem Twojej Miłości. Oczyść je, zagrzej je w dobroczynnych promieniach wiekuistego światła Twojego, aby mogło odtąd zawołać z Królem Prorokiem: „Nieznamianowana jest nad nami światłość Oblicza Twego, Panie; dałeś wesele w sercu moim”  (Ps 4, 6b-7a). Czynię Ci dziś dobrowolnie i z radością ofiarę ze wszystkich pociech, jakich można by doznać na tej ziemi. Przyjmij, o Boskie Oblicze, o Ty, które miłuję nad wszystko na świecie, przyjmij hołd mój i ofiarę, jaką Ci z siebie w tej chwili składam. Ze drżeniem radości i miłości poświęcam Ci całą moją istotę. Tak – oddaję Ci i poświęcam serce moje, ciało, duszę, umysł i życie; serce, żeby Ciebie tylko kochało o piękności zawsze dawna i zawsze nowa; ciało, żeby było narzędziem wynagradzania, i służyło jedynie do wykonywania uczynków na Chwałę Twoją; duszę moją, żeby się w niej odbijał nieustannie obraz piękności i cnót Twoich; umysł, żeby zatopiony był tylko w Tobie, i we wszystkim co się przyczyniać może do powiększenia czci Twojej; życie moje całe, żeby było odzwierciedleniem życia Twojego i pełne uczynków świętych, godnych Twojego Imienia; które by mogły wysłużyć mi życie wiekuiste, gdzie według wyrażenia Apostoła, oglądać Cię będę nie pod zasłoną, ale twarzą w twarz takim jak jesteś w Chwale Niebieskiej. Zanim jednak ta najwyższa Łaska zostanie mi udzieloną, o Przenajświętsze Oblicze Jezusa mojego! daj mi tu na ziemi postępować za światłem Boskiego wejrzenia Twojego, ażebyś w chwili, gdy stanę przed Tobą, przyjął mnie do Siebie, dał mi pocałunek pokoju i wprowadził do wiecznego wesela, gdzie wraz z Aniołami i Świętymi, nieustannie wpatrywać się w Ciebie będę, chwalić, wielbić i opiewać wiecznie Miłosierdzie Twoje. Amen.

 

 

Modlitwa Papieża Piusa IX do Najświętszego Oblicza Pana naszego Jezusa Chrystusa

Okaż nam Oblicze Twoje – nabożeństwo wynagradzające wyd. 2 1893

O mój Jezu! rzuć na nas okiem Miłosierdzia, zwróć ku nam Twarz Swoją, tak jak to uczyniłeś względem Weroniki, nie żebyśmy Ją ujrzeli oczyma ciała, bo tego niegodni jesteśmy, ale zwróć Ją do serc naszych, ażebyśmy wsparci Twą Łaską, mogli zawsze czerpać w tym źródle siły, moc potrzebną do walki, jaką chcemy prowadzić. Amen.

 

 

Modlitwa na cześć Najświętszego Oblicza Pana Jezusa.

Nowy kancyonał oraz książka modlitewna 1909 Cieszyn Sakrandra

Ojcze Przedwieczny! ofiarujemy Ci, Przenajświętsze Oblicze, ukochanego Syna Twego na cześć i Chwałę Twego Świętego Imienia i za zbawienie całego świata. O Boskie Oblicze Pana Jezusa, tak miłosiernie pochylone na drzewie Krzyża w czasie męki poniesionej dla zbawienia świata! i dziś także pochyl się miłościwie ku nam grzesznikom, wejrzyj na nas łaskawie i napełnij nas świętym pokojem! Amen.

 

 

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana naszego Jezusa Chrystusa

U stóp Jezusa 1927

Kwiat Eucharystyczny 1936

O Jezu, Który w srogiej Męce Swojej stałeś się „wzgardą ludzi i Mężem Boleści” cześć oddaję Twemu Boskiemu Obliczu, na którem jaśniała piękności słodycz Bóstwa, a które teraz stało się dla mnie jako oblicze „trędowatych!” Ale pod tymi rysami zeszpeconymi poznaję Twą Miłość Nieskończoną i pragnę Cię kochać, pragnę byś był kochany od wszystkich ludzi. Łzy spływające tak obficie z Twych Oczu ukazują mi się jako perły drogie, które zbieram miłośnie, aby nieskończoną ich wartością kupować dusze biednych grzeszników.

O Jezu, Którego Oblicze jest jedyną pięknością, zachwycającą me serce, wolę nie widzieć tutaj słodyczy Spojrzenia Twego, nie czuć niewysłowionego pocałunku Ust Twoich: ale Cię błagam wyryj we mnie Boskie Swe podobieństwo. Rozpal mnie Miłością Swoją, aby mnie prędko wyniszczyła, i abym wkrótce dostąpił(a) szczęścia oglądania Chwalebnego Oblicza Twego w niebie. Amen.

300 dni odpustu za każdy raz — można ofiarować za dusze zmarłych. Pius X. 13 lutego 1906 r.

 

 

Modlitwy do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

Modlitwa pierwsza. Niech się nad nami zmiłuje Bóg i błogosławi nam

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy ŚŚ. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Niech się nad nami zmiłuje Bóg i błogosławi nam; niech rozświeci Oblicze swe nad nami, a okaże nad nami Miłosierdzie Swoje! Amen.

O Jezu Zbawicielu mój, na widok Twego Najświętszego Oblicza zeszpeconego, na widok Twego Miłością przepełnionego Serca, wołam ze Św. Augustynem: O Jezu! wyciśnij na mym sercu Twe Najświętsze Rany, aby w nich nie tylko Twą Boleść, ale i Twą Miłość poznało; Twą Boleść, aby dla Ciebie wszelką zniosło Boleść, — Twą Miłość, aby dla Ciebie wszelką niegodziwą pogardziło miłością. O prześliczne Oblicze Jezusa mojego, tak miłosiernie w dzień Jego Męki dla zbawienia świata na drzewie krzyżowym schylone! dziś jeszcze schyl się ku nam biednym grzesznikom, zwróć na nas litosne spojrzenie i daj nam pocałunek wiecznego pokoju. Okaż nam, Panie, Oblicze Twoje, a będziemy zbawieni! Amen.

***

Modlitwa druga. Kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaję, o Jezu Najsłodszy

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 1900

Kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaję, o Jezu Najsłodszy i mój Zbawicielu, i w Sercu Najświętszej Maryi Panny ofiaruję Ci jako zapach wdzięcznej wonności wszystkie hołdy Aniołów i Świętych Twoich, wszystkie modlitwy nasze, błagając Cię pokornie przez Twe Najświętsze Oblicze, abyś we mnie i we wszystkich grzesznikach odnowił i oczyścił Obraz Twój grzechem zmazany, abyśmy nosząc Cię w sercach naszych tu na ziemi, oglądać mogli Boską Piękność Twoją na wieki w Niebie. Amen.

Kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaję, o Najśliczniejsza Twarzy najmilszego Jezusa mego, szlachetna pieczęci Bóstwa, w Tobie się zatapiam całą duszą moją, błagając Cię, abyś na sercu moim wyraziła Boskie Twe Rysy, abym mógł się w Ciebie ciągle wpatrywać tu na ziemi, a potem w Niebie na wieki. Amen.

O! Prześliczna Twarzy Jezusa mojego, tak miłosiernie w dzień Jego Męki dla zbawienia świata na drzewie krzyżowym schylona! dziś jeszcze schyl się ku nam biednym grzesznikom, zwróć na nas litosne spojrzenie i daj nam pocałunek wiecznego pokoju. Amen.

Zlituj się nad nami, Boże i Zbawicielu nasz, i nie odrzucaj próśb, jakie w pośród utrapień naszych zanosimy do Ciebie, wzywając nad nami Świętego Imienia Twego i udając się z ufnością i miłością do uwielbionego Oblicza Twego. Amen.

***

Modlitwa trzecia. O Jezu, Zbawicielu mój! na widok Twego Najświętszego boleścią zeszpeconego Oblicza

Zdobywajmy Skarby Nieba 1917

O Jezu, Zbawicielu mój! na widok Twego Najświętszego boleścią zeszpeconego Oblicza, na widok Twego Miłością przepełnionego Serca, wołam ze Św. Augustynem: O Jezu, wyciśnij na mym sercu Twe Najświętsze Rany, abym w nich nie tylko Twą Boleść, ale i Twą Miłość poznał(a); Twą Boleść, aby dla Ciebie wszelką znieść boleść; Twą Miłość, by dla Ciebie wszelką inną pogardzić miłością. Amen.

O Jezu, upadając na twarz przed Twym uwielbienia godnym Obliczem, błagamy Cię, użycz nam wszystkich Łask potrzebnych, a osobliwie prosimy Cię, racz nam dać takie usposobienie serca, byśmy Ci nic z tego nie odmawiali, do czego Ty nas nieustannie wzywasz przez Twe wewnętrzne natchnienie. Amen.

O Jezu, Tyś niegdyś konając na drzewie Krzyża za zbawienie świata, skłonił litośnie Twe najczcigodniejsze Oblicze; o skłoń i dziś z tą samą litością ku nam biednym grzesznikom Twoje Oblicze, niech Ono i na nas spocznie litościwie, a przyjmij nas w pokoju. Amen.

Bądź nam miłościw, o Boże nasz, a nie odrzucaj modłów naszych, gdy wśród utrapień naszych Twego Świętego Imienia wzywamy i z ufną miłością ku Twemu Świętemu Obliczu się zwracamy. Amen.

Wszechmogący Boże, Ojcze Przedwieczny, wejrzyj na Oblicze Syna Twego Pana naszego Jezusa Chrystusa. My Ci Je ofiarujemy z pełną ufnością, że przezeń wybłagamy przebaczenie naszych grzechów. Wejrzyj, o Boże na Twego Miłosiernego Pośrednika naszego; oto On otwiera Swe Usta na naszą obronę, usłysz Jego wołanie; wejrzyj na łzy Jego, o mój Boże, a dla Nieskończonych Zasług Jego, wysłuchaj Jego błagania za nas biednych i nędznych grzeszników. Amen.

Bądź nam miłościw, o Boże nasz! a nie odrzucaj modłów naszych, gdy wśród utrapień naszych Twego Świętego Imienia wzywamy i z ufną miłością ku Twemu Świętemu Obliczu się zwracamy. Amen.

Niech będzie na wieki chwalone, wysławione, kochane, uwielbione i czczone, Najświętsze, Przebłogosławione, czci najgodniejsze, a najbardziej zapomniane niewysławione Imię Boga w Niebie, na ziemi i pod ziemią od wszystkich stworzeń, które z Rąk Stwórcy wyszły i od Najsłodszego Serca Jezusowego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024