Przeniesienie Domku Loretańskiego

(10 grudnia)

 

 

 

 

Nauka.

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Dnia 10 grudnia Kościół Święty obchodzi Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej na pamiątkę cudownego Przeniesienia Domku Najświętszej Maryi Panny z Nazaretu do Dalmacji, w r. 1291, a do Loretu we Włoszech w r. 1294.

 

 

Przeniesienie Domku Loretańskiego

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Droga do Nieba 1925r.

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Jezusa Chrystusa,

Matko Łaski Bożej,

Matko najczystsza,

Matko najśliczniejsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko Najświętsza,

Matko Bolesna,

Matko Miłosierdzia,

Matko Dobrej Rady

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można

Panno błogosławiona,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwego nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Rodzin,

Królowo Pokoju,

Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA.

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

 

 

Przeniesienie Domku Loretańskiego

 

 

Modlitwa w dzień uroczystości Przeniesienia Domku Loretańskiego

Nowy brewiarzyk tercyarski 1894r.

O Najłaskawsza Pani i Orędowniczko nasza, Loretańska Matko Najświętsza, Która w Dobroci Swojej raczyłaś sobie to miejsce obrać na pobyt Domku Twego ziemskiego, gdzie Słowo Przedwieczne Ciałem się stało dla zbawienia całego świata, racz nas łaskawie przyjąć pod płaszcz Opieki Twojej, jako Twe dzieci, spuściznę i część Twoją. Niech nigdy nie ustaje Twa Opieka nad nami; rozciągając nad nami Swą pieczę, nie patrz, o Pani, na niegodność naszą, lecz miej na uwadze tylko Siebie Samą i Twe słodkie, Macierzyńskie Serce. Broń, o Pani, kraju tego całego, rodzin naszych i niech one będą przedmiotem Twych trosk Macierzyńskich. Te wota, którymi okryta pierś Twoja, o Maryo, pokryte ściany tego Domku, świadczą niewymownej o mnogości Łask, któreś wyświadczyła. Tylekroć zasłaniałaś ciała nasze od biczów Pana, dajże też o Matko Najświętsza, by dusze nasze nawróciły się do Boga, i tym sposobem, stały się nigdy nie przemijającym dowodem Twojej Opieki. Daj to, abyśmy po tej ziemskiej pielgrzymce dostali się do Nieba, by tam ucałować Twe Święte Stopy, które stąpały po podłodze Domku tego. Dziś tu czcimy Cię przed tym Świętym Ołtarzem, dajże, o Najłaskawsza Pani, byśmy mogli Twą Chwałę rozpamiętywać w Niebie, gdzie jako Córka Przedwiecznego Boga, Matka Słowa Wcielonego i Oblubienica Ducha Świętego, żyjesz i królujesz po wszystkie wieki. Amen.

 

 

Przeniesienie Domku Loretańskiego

 

 

Modlitwy do Matki Boskiej Loretańskiej.

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

Modlitwa pierwsza. Nie czemu innemu, jak Twej Najwyższej Miłości, o Matko Boga

Nie czemu innemu, jak Twej Najwyższej Miłości, o Matko Boga, Niepokalanie Poczęta Mary o, przypisać to trzeba, że raczyłaś zaszczycić tę ziemię Twym doczesnej pielgrzymki mieszkaniem, tym Domkiem Loretańskim przeniesionym przez Aniołów z Nazaretu, w którym Słowo Przedwieczne przyjęło ciało dla odkupienia rodzaju ludzkiego.

Przez to niezmierne Dobrodziejstwo, przez tę Opiekę, którą nas otoczyć raczyłaś, błagamy Cię, o Najłaskawsza Pani, racz nas zapisać w poczet sług Twoich i spraw, byśmy pod płaszczem Twojej Opieki znaleźli w tym życiu Łaskę, a ucieczkę w godzinę śmierci i tym sposobem dostąpili tego szczęścia, byśmy Cię przez całą wieczność chwalić i błogosławić mogli w Ojczyźnie Niebieskiej. Amen.

Modlitwa druga. Królowo Loretańska, Matko Miłosierdzia.

Królowo Loretańska, Matko Miłosierdzia, nadziejo wszystkich uciekających się do Ciebie, Ty szczególniej w tym Świętym Domku, gdzieś Niepokalanie Poczętą została, w szczególniejszy sposób zwracasz uwagę na nędzę naszą i słuchasz próśb płynących z serc ludzkich do Ciebie.

Cały świat biegnie do Twego Świętego Domku, bo wie, żeś to miejsce wybrała za Swój Tron Łask i Miłosierdzia. Z tego Tronu spoglądasz łaskawym Okiem na nas, wiodących pełne trudu życie na tej łez dolinie.

Przez Czystość Twoją, którą zachwycony Bóg, zapragnął się Wcielić w Twym Świętem Łonie, błagamy Cię, o Królowo Loretańska, racz wysłuchać prośby nasze. Zapal w nas święty płomień miłości, byśmy nim gorejąc całe życie nasze ku Bogu i ku Tobie, zasłużyli sobie na to, ażeby ostatnie tętno serca naszego było doskonałym aktem miłości. Amen.

Modlitwa trzecia. O jak wielką była pokora Twoja, o Królowo Loretańska.

O jak wielką była pokora Twoja, o Królowo Loretańska, gdy czułaś się niegodną usługiwać Synowi Twojemu w tym Świętym Domku! Na samą myśl o tym, o jak wielki wstyd nas ogarnia! Bóg jednak widział tę pokorę Twoją, spojrzał na Służebnicę Swoją i upodobał w Niej Sobie.

Przez tę Miłość, z jaką karmiłaś Syna Twego, i opiekowałaś się Oblubieńcem Twym, Józefem, błagamy Cię, o Maryo, wyjednaj nam Dar świętej pokory i miłości bliźnich, abyśmy przez miłość Jezusa dopomagali bliźnim naszym w ich potrzebach, a bez szukania rozgłosu i próżnej chwały we wszystkim szukali tylko Boga Samego. Amen.

Modlitwa czwarta. O Najłaskawsza Pani i Orędowniczko nasza, Loretańska Matko Najświętsza!

O Najłaskawsza Pani i Orędowniczko nasza, Loretańska Matko Najświętsza! Która w Dobroci Swojej raczyłaś Sobie to miejsce obrać dla Domku Twego ziemskiego, gdzie Słowo Przedwieczne ciałem się stało dla zbawienia całego świata, racz nas łaskawie przyjąć pod płaszcz Opieki Twojej, jako Twe dzieci, spuściznę i część Twoją.

Niech nie usta je opieka Twoja nad nami; nie patrz, o Pani, na niegodność naszą, lecz miej na uwadze tylko Twe Słodkie Macierzyńskie Serce.

Daj, o Matko Najświętsza, aby dusze nasze nawróciły się do Boga i tym sposobem stały się nieustającym dowodem Twej Macierzyńskiej nad nami Opieki. Daj to, abyśmy po tej ziemskiej pielgrzymce dostali się do Nieba, by tam ucałować Twe Święte Stopy, które stąpały po podłodze tego Świętego Domku. Dziś tu czcimy Ciebie przed Świętym Ołtarzem, dajże, o Najłaskawsza Pani, abyśmy mogli rozpamiętywać Twą Chwałę w Niebie, gdzie jako Córka Ojca Przedwiecznego, jako Matka Słowa Wcielonego i jako Oblubienica Ducha Świętego żyjesz i królujesz po wszystkie wieki. Amen.

O Maryo, Któraś na ten świat przyszła bez zmazy, uproś u Boga, abym ja w takim-że stanie mógł (mogła) zejść ze świata.

(100 dni odpustu raz na dzień. Pius IX, 1863.)

 

 

Przeniesienie Domku Loretańskiego

 

 

MODLITWY W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH

Polski Loret, historia domku Najśw. Rodziny przy kościele 1939r.

O wytrwałość w pobożności.

O Najświętsza Maryo Panno Loretańska, chwało ludu chrześcijańskiego, spraw, iżbym w myślach, słowach i uczynkach moich wielbił Ciebie nieustannie i pozostał wiecznie Twoim najwierniejszym i najpokorniejszym sługą. Amen.

Modlitwa chorego (Ojca Św. Piusa II)

Przenajświętsza Matko Boża, Twoja wielowładna moc nie ogranicza się do jednego miejsca, ale napełnia nieustannym i cudami cały okrąg ziemi. Częstokroć jednak masz większe upodobanie w niektórych świątyniach i właśnie w tych czasach raczyłaś obrać Loret, by tym hojniej szafować Miłosierdziem Swoim, jak o tym świadczą nieprzeliczone cuda. Ja biedny grzesznik uciekam się do Ciebie z całą ufnością duszy mojej i błagam pokornie, chciej mię uwolnić od tej pożerającej gorączki i od uprzykrzonego kaszlu, który mnie męczy. Racz powrócić przygnębionemu ciału mojemu czerstwość i zdrowie potrzebne do…, uzdrów mię ze słabości… Przyjmij na zakład wierności mojej w Służbie Twojej ten ubożuchny… podarek.

Modlitwa za chorego lub chorą

O Najświętsza Panno Maryo Loretańska, Matko Litości, już tylko w Tobie jedyna nadzieja. Oto mój N. śmiertelną, ciężką chorobą złożony w pożerającej gorączce walczy między życiem a śmiercią. Ulituj się, Najtkliwsza Matko, Uzdrowienie chorych, najzdolniejsza Lekarko nieuleczalnych, ulituj się nad N. i wyrwij go z grożącej mu śmierci. Ubłagaj Syna Twojego, ażeby przedłużył mu jeszcze dni życia do chwalenia Ciebie osobiście w tym Świętym Domku Twoim Loretańskim,
gdy wyzdrowieje. Ale oto ja służebnica Twoja proszę, niech mi się stanie według Woli Bożej i według Twojego, o Maryo, upodobania. Amen.

Modlitwa o błogosławieństwo.

O Najświętsza Dziewico Loretańska, spraw, aby wszyscy doznali skuteczności Twej Opieki, a szczególniej ci, którzy wzywają Twojego ratunku w Lorecie. Ulituj się nad sługami Twoimi i błogosław członkom Stowarzyszenia Loretańskiego, rozsianym po całej kuli ziemskiej. Amen.

Modlitwa o zdrowie duszy i ciała.

Przeczysta i Niepokalana Najświętsza Panno Maryo Loretańska. Oto ja przygnębiony chorobą duszy i ciała w Domku Twoim, w którym mieszkałaś, upadam na kolana przed cudownym obliczem Statuy, wyobrażającej Twoją, tu obecną, Najłaskawszą Osobę i w największej żarliwości ducha błagam Cię i zaklinam, abyś jako Najmiłosierniejsza Matka, Ucieczka grzeszników i Uzdrowienie chorych, uprosiła u Syna Swego Jezusa najwyższe uczucia wiary, nadziei i miłości, tudzież prawdziwą pokutę za grzechy moje i najszczerszą a silną chęć poprawy życia. Następnie, jeśli uważasz za zgodne z Wolą Bożą, udaruj mnie Najłaskawsza Matko zdrowiem, pocieszeniem, spokojem duszy i błogosławieństwem. Niech, o Maryo, w domu moim z rodziną i sąsiadami, a osobliwie z N. N. nastanie pojednanie, zgoda i wzajemne zrozumienie. Niech zmięknie serce moje pod wpływem Łaski Twojej, w godzinę zaś śmierci wyjednaj mi zbawienie. Amen.

 

 

Przeniesienie Domku Loretańskiego

 

 

MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY W LORECIE (wyjęte z mszału)

I. Panie Jezu Chryste, Który będąc poddany Najświętszej Pannie Maryi i Św. Józefowi

Panie Jezu Chryste, Który będąc poddany Najświętszej Pannie Maryi i Św. Józefowi życie domowe niewymownymi cnotami uświęciłeś, spraw, abyśmy za Ich wspomożeniem, Przykładami Świętej Twojej Rodziny wyuczeni, oświeceni, wieczne z Nimi towarzystwo otrzymali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

II. Ofiarę błagalną składamy Ci, Panie

Ofiarę błagalną składamy Ci, Panie, pokornie prosząc, abyś za przyczyną Bożej Rodzicielki Dziewicy ze Św. Józefem nasze rodziny w pokoju i Łasce Twojej mocno utwierdził. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

III. Spraw, Panie Jezu, abyśmy Niebieskimi zasileni Sakramentami

Spraw, Panie Jezu, abyśmy Niebieskimi zasileni Sakramentami, Przykłady Twojej Świętej Rodziny ciągle naśladując w godzinę śmierci naszej spotkali wychodzącą naprzeciw nam Najświętszą Dziewicę, Matkę Twoją ze Św. Józefem i zostali przyjętymi do Wiecznych Przybytków. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

IV. Za rodzinę.

Obroń, prosimy Cię, Panie, za wstawieniem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, tę rodzinę N. N. przed Tobą całym sercem się korzącą od wszelkiego nieszczęścia i od zasadzek nieprzyjaciół łaskawie zachowaj. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023