Św. Krzysztof

 

 

 

 

Źródło: Książeczka o Św. Krzysztofie, 1913r.

 

 

Litania do Św. Krzysztofa.

(Dla prywatnego użytku.)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święty Krzysztofie,

Święty Krzysztofie, w ślepocie pogaństwa urodzony,

Święty Krzysztofie, Najwyższego Pana szukający,

Święty Krzysztofie, Pana Jezusa poznający,

Święty Krzysztofie, przez Święty Chrzest odrodzony,

Święty Krzysztofie, bliźnim nad rzeką służący,

Święty Krzysztofie, Nosicielu Syna Bożego,

Święty Krzysztofie, uczynki miłosierdzia spełniający,

Święty Krzysztofie, głosicielu Ewangelii

Święty Krzysztofie, wyznawco Wiary Chrześcijańskiej,

Święty Krzysztofie, zwycięzco pokusy

Święty Krzysztofie, w utrapieniach cierpliwy,

Święty Krzysztofie, chwalebny Męczenniku,

Święty Krzysztofie, filarze Wiary,

Święty Krzysztofie, w rozpaczliwej niedoli Pomocniku,

Święty Krzysztofie, w Niebie i na ziemi uwielbiony,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Św. Krzysztofie.

R Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Udziel nam, prosimy Cię, Wszechmogący Boże: abyśmy, którzy chwalebną pamiątkę Świętego Krzysztofa Męczennika obchodzimy, przez zasługi jego w Miłości Imienia Twego zostali umocnieni. We wszelkich naszych wielkich uciskach, pokusach, chorobach i nieszczęściach, przez Świętego Krzysztofa ratuj nas, Boże, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Św. Krzysztof

 

 

Modlitwa do Św. Krzysztofa za podróżujących.

Święty Krzysztofie, bądź Patronem podróżujących. Sam Chrystus Pan podróżował do Egiptu, a z Egiptu do Ziemi Świętej, a gdy opowiadał Ewangelię i Cuda czynił, Życie Jego było ustawiczną podróżą. Cóż jest w ogóle życie moje? Także podróżą i pielgrzymką.

Podróż życia, mego zakończy się śmiercią. A cóż jest życie braci i sióstr moich? Życie wszystkich ludzi? Wędrówką przemijającą! Dopomóż nam, silny pomocniku podróżujących, Święty Krzysztofie, abyśmy wypełnili napominanie Apostoła Świętego Piotra: „Proszę was, abyście się jako przechodni goście, wstrzymali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy mając obcowanie wasze poczciwe między poganami” (I Piotr 2, 1).

Pod twoją obroną, Święty Krzysztofie, niechaj unikamy cielesności, pychy, pijaństwa, złości, lenistwa w Służbie Bożej. Prowadź podróż życia naszego na prostej drodze Przykazań Boskich i kościelnych. A jeżeliśmy zbłądzili, nawróć nas jako owce błądzące do Pasterza i Biskupa dusz naszych, do Chrystusa Pana.

Święty Krzysztofie, bądź szczególnym Patronem wszystkich, którzy podróżują na kolei żelaznej, na okręcie, na wozie i przymuszeni, przeprawiać się przez góry i lasy, przez rzeki i pustynie. Przeprowadź ich szczęśliwie do portu i do celu podróży swej, a na koniec przeprowadź nas wszystkich do Niebieskiej Ojczyzny, do Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa

A ponieważ w podróży życia mego wpadłem(łam) w ciężkie smutki i głębokie nieszczęście, nie widząc żadnej ludzkiej pomocy, podaj mi Święty Krzysztofie, twoją rękę błogosławioną, wyrwij mnie z rozpaczy. Amen.

 

 

Św. Krzysztof

 

 

Modlitwa do Świętego Krzysztofa o nawrócenie pogan

Święty Krzysztofie, męczenniku za Wiarę Chrystusa Pana, ojców miałeś pogańskich, w ślepocie niedowiarstwa pogańskiego przyszedłeś na świat. Dopiero później poznałeś prawdziwą Wiarę Chrześcijańską i porzuciłeś pogaństwo.

Z sercem bolejącym spoglądam na ten świat, bo widzę ogromną liczbę pogan. W Afryce ludożercze narody kłaniają się kamieniom, drzewom i nawet zwierzętom. W Azji poganie uważają słońce, ogień, gwiazdy jako bogów. W Ameryce dziki Indianin ucieka przed Krzyżem Chrystusa Pana i to bożkom ofiaruje, co ułowił w lesie i co posiada. A w Europie tworzy się nowe pogaństwo, bo liczni Chrześcijanie gardzą Ewangelią i nie dozwalają ochrzcić swe dziatki.

Święty Krzysztofie, módl się za poganami, aby porzucili bożki swoje i poznali Boga, Stwórcę całego świata.

A cóż dalej widzę? Mnóstwo odszczepieńców, heretyków, schizmatyków, żydów, mahometanów. Ci wszyscy aczkolwiek znają jedynego Boga, do Kościoła Katolickiego nie przystępują, lecz zwalczają Święty Kościół Katolicki. Święty Krzysztofie, przyczyń się przez zasługi i modlitwy twoje, aby wszyscy nawrócili się na Łono Kościoła, żeby był Jeden Pasterz i Jedna Owczarnia.

W ciężkiej mojej klęsce zachowaj mnie, święty męczenniku, od rozpaczy. Poganie rozpaczają, gdy im się źle powodzi. Lecz ja wierzę, iż życie moje jest w Rękach Boga Ojca mego i że bez Woli jego ani włos nie spadnie z głowy mojej. Uproś mi mocną wiarę w Opatrzność Boską. Amen.

 

 

Św. Krzysztof

 

 

Modlitwa do Św. Krzysztofa, abyśmy poznali Najwyższego Pana Jezusa Chrystusa.

Święty Krzysztofie, długo szukałeś najpotężniejszego pana. Lecz takowego na świecie nie znalazłeś. Najpotężniejszy król poddany jest śmierci i jako lichy żebrak w proch się obróci. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem nastąpi Sąd. Jarzmo śmierci ciąży nad potomstwem Adama, do którego rzekł Pan Bóg Wszechmogący: „Ciernie i osty ziemia rodzić ci będzie, w pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba aż się wrócisz do ziemi, z której jesteś wzięty; boś jest proch i w proch się obrócisz” (Ks. Rodz. 3, 18-19).

Cóż jest Pan Bóg? Nieśmiertelny, Wszechmogący, Wszystkowiedzący, Stwórca i Król całego świata. A cóż ja jestem? Śmiertelnym prochem i popiołem, słabym i niedołężnym, ubogim żebrakiem. A któż jest Chrystus Pan? Odwieczny Syn Boży, równy w Istocie Bóstwa Ojcu i Duchowi Świętemu.

Dopomóż mi, Święty Męczenniku Krzysztofie, poznać coraz bardziej Zbawiciela mojego Jezusa Chrystusa jako Najwyższego Pana mojego, Który mnie odkupił Krwią Swoją i sądzić mnie będzie. Niechaj też wszystkie narody poznają, iż według słów Apostoła Piotra On jest, który postanowiony jest od Boga Sędzią żywych i umarłych. (Dzieje Ap. 10, 42).

Szatan usiłuje, mnie oddalić od Pana mojego Jezusa Chrystusa. Przeciwnik diabeł jako lew ryczący krąży, szukając kogo by pożarł. Dopomóż mi, chwalebny Święty Krzysztofie, sprzeciwić się szatanowi i zwyciężyć go przez Jezusa Chrystusa.

W ciężkiej klęsce mojej, w okropnym położeniu i nieszczęściu, bądź Patronem moim, Święty Wyznawco Boży, Krzysztofie. Amen.

 

***

 

Modlitwa do Św. Krzysztofa za nowo nawróconych i przystępujących do Komunii Świętej.

Święty Męczenniku Krzysztofie, opiece twojej polecam wszystkich nowo nawróconych i nowo ochrzczonych. Misjonarze podejmują na siebie niebezpieczeństwa, choroby, ubóstwo, prześladowanie, udając się w daleką drogę do obcych narodów, aby je oświecić i nawrócić do Chrystusa Pana. Dopomóż przez zasługi twoje misjonarzom, nowo nawróconych przez Chrzest przyłączyć do Kościoła Bożego i zachować ich we Wierze aż do końca. Albowiem nowo nawróceni jeszcze są słabymi we Wierze, wystawieni na nienawiść krewnych swoich, którzy trwają w pogaństwie.

Bądź także opiekunem dziatek chrześcijańskich, zrodzonych z ojców chrześcijańskich i chrzczonych w Kościele Bożym. Oddal od takowych dziatek pokusy szatana, zepsutość świata, nieczystość, kłamstwo, wszelki grzech śmiertelny.

A ponieważ te dziatki Chrystus Pan powołał do siebie, aby je wcześnie nakarmił Ciałem i Krwią Swoją w Najświętszym Sakramencie, uproś dziatkom żywą wiarę, stateczną nadzieję i gorejącą miłość ku Zbawicielowi swemu. Niechaj żadne dziecię, które przyjęło Komunię Świętą, już nigdy się nie oderwie od Pana i Boga swego.

Święty Krzysztofie, po Chrzcie przyjąłeś Komunię Świętą. Dopomóż nam wszystkim, godnie i często przystąpić do Stołu Pańskiego i przyjąć, jeżeli być może, nawet każdodziennie z należytym nabożeństwem ten Chleb Niebieski, o którym mówi Zbawiciel: „Jam jest Chleb z Nieba zstępujący, kto pożywa tego Chleba, żyć będzie na wieki i Ja go wskrzeszę w ostatni dzień”.

Wspomożenie twoje, Święty Patronie mój Krzysztofie, i Komunia Święta niechaj mnie pocieszy w ciężkiej trwodze mojej. A ponieważ jestem zewsząd uciśniony do głębi serca smutkiem napełniony, nie opuszczaj mnie, lecz przemień smutek mój w radość i wesele. Amen.

 

***

 

Modlitwa do Św. Krzysztofa, abyśmy się stali nosicielami Chrystusa.

Święty Krzysztofie, Jezus Chrystus dał Ci tę szczególną Łaskę, żeś Go nosił przez rzekę i poznał Go jako Stwórcę świata. Dopomóż nam, abyśmy także poznali Jezusa jako Stwórcę świata według słów Świętego Apostoła Pawła: „Rozmaicie i wiele sposobów mówiwszy dawno Bóg ojcom naszym przez Proroków i na ostatek tych dni mówił do nas przez Syna Swego, Którego postanowił Dziedzicem wszystkiego, przez Którego uczynił i wieki, Który jest jasnością Chwały i wyrażeniem Istności Jego” (Żyd. 1, 1-3).

Nosicielami Chrystusa i my jesteśmy i jakoby Krzysztofami; nosimy Chrystusa przez Wiarę i Łaskę w sercu, nosimy go, ile razy przyjmujemy go w Komunii Świętej. Pod postacią chleba wstępuje Chrystus Pan do serc naszych i króluje w nich.

Święty Krzysztofie, zachowaj nas przez zasługi Twoje od grzechu śmiertelnego. Albowiem Chrystus Pan wychodzi z serca naszego, jeżeli popełniliśmy grzech śmiertelny. Przez grzech śmiertelny już nie jesteśmy nosicielami Chrystusa, lecz nosicielami szatana.

Twojej opiece polecam, Święty Krzysztofie, siebie samego, abym, ile razy popełniłem grzech śmiertelny, natychmiast się nawrócił do Boga i nie umarł w stanie grzechu śmiertelnego. Biada tym umierającym, co umierają w grzechu śmiertelnym! Doprowadź mnie do godnego przyjęcia Sakramentu Pokuty, do szczerego żalu i skruchy. Uczyń mię pokornym i cichym nosicielem Chrystusa!

W wielkiej trwodze znajduję się w tej chwili. Dusza moja zatrwożona jest, życie nachylone do śmierci. Święty Krzysztofie, ratuj mnie! Wyjednaj mi wszystko, o co Cię błagam. Amen.

 

***

 

Modlitwa do Św. Krzysztofa, abyśmy szerzyli Kościół Święty.

Święty Krzysztofie, głosicielu Wiary Chrześcijańskiej, dopomóż nam, abyśmy także szerzyli Kościół Święty. Pod Twoją opieką niechaj rodzice nauczają dziatki swe Prawideł Wiary i niechaj im przyświecają dobrym przykładem. Zachowaj nas, abyśmy żadnemu, a szczególnie dziatkom, zgorszenia nie dali. Bo tak nam grozi Chrystus Pan: „Kto by zgorszył jednego z tych małych, którzy we Mnie wierzą, lepiej by mu było, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i zatopiono go w głębokości morskiej” (Mat. 18, 6).

Niechaj się staniemy, Święty Głosicielu Wiary, przez cnotliwe życie chrześcijańskie, światłością tego świata, drogowskazem do żywota wiecznego. Przez cierpliwość i pokorę, modlitwy i pilne słuchanie Słowa Bożego, przez pobożność i cichość, przez wypełnienie obowiązków stanu naszego chcemy odtąd przyświecać bliźniemu, odpuszczać winowajcom, wspomagać ubogich i chorych, nauczać błądzących i nieumiejętnych.

Święty Krzysztofie, zachowaj nas od zgorszenia! Tak bowiem mówi Zbawiciel nasz: „Biada światu dla zgorszenia. Albowiem muszą przyjść zgorszenia. Wszakże biada człowiekowi owemu, przez którego zgorszenie przychodzi” (Mat. 18, 7). Kościół Święty szerzyć będziemy, jeżeli Ciebie, Święty Krzysztofie, naśladujemy w cnotach chrześcijańskich.

Wspomóż wszystkich wiernych, Święty Męczenniku Krzysztofie! Szczególnie ratuj mnie w mojej ciężkiej potrzebie i trwodze. Ty jesteś potężnym Patronem w wszelkim ciężkim utrapieniu, pokusie, chorobie i śmierci. Tobie oddaję ciało i duszę moją. Niechaj nie zginę! Amen.

 

Św. Krzysztof

 

 

Modlitwa do Świętego Krystofora.

Nabożeństwo do czternastu św. przyczyńców 1898

Miłości godny, święty Męczenniku Krystoforze! Tyś bez ustanku szukał najmocniejszego i najpotężniejszego, i wreszcie Go znalazłeś. Chrystus, który na świat przyszedł, aby wszystkich ludzi oświecił, oświecił także Ciebie, pozwolił Ci poznać Prawdę Chrześcijańską i dał Ci Dar Świętej Wiary. Nawet dał Ci tę wielką łaskę, iżeś mógł krew Twą przelać za Wiarę. O Święty, módl się za mną, abym Dar Wiary Świętej, któregom nie potrzebował szukać, lecz miłosierny Bóg już mi go udzielił w dzieciństwie, — abym tę nieoszacowaną Łaskę zachował, według tej wiary żył, Bogu memu według stanu i możności służył, wszelkie moje obowiązki dla Chwały Boga wiernie wykonywał, i jak Ty, z miłości dla Niego wszystko czynił i znosił. Wprawdzie za wiarę moją nie mogę umrzeć śmiercią męczeńską, ale wszędzie i zawsze mogę ją wyznać; nie mogę tak, jak Święci, wiary opowiadać, ale mogę dobrym przykładem i słowem względem swoich bliźnich wiele dobrego zdziałać, i przez modlitwę i jałmużny mogę być pomocą, głosicielem Wiary. Na ten sposób mogę memu Panu, jako Najmożniejszemu i Najpotężniejszemu służyć i dojść do niego przeznaczenia, to jest do wiecznej szczęśliwości, do czego Ty, o święty Sługo Wszechmogącego, racz mi dopomóc Twą przyczyną. Amen.

 

***

 

Modlitwa do Św. Krzysztofa, abyśmy zwyciężyli pokusę.

Święty Krzysztofie, tak mocną Wiarą ozdobił Cię Chrystus Pan, że wolałeś umrzeć, niż go się zaprzeć. Cesarz Decjusz kusił Cię do zaparcia się prawdziwego Boga, Tyś pokusę zwyciężył. A gdy cesarz Decjusz przez nierządnice do nieczystości Cię kusił, zaś nowe zwycięstwo odniosłeś, boś zwyciężył pokusę nieczystą, a nawet nierządnice nawróciłeś do Wiary Chrześcijańskiej i przygotowałeś je do korony męczeńskiej.

Bądź moim Patronem w pokusach życia mego, chwalebny zwycięzco pokusy. Szatan, cielesność, świat zepsuty pociąga mnie do złego Biada, jeżeli pokusa mnie zwycięży! Otóż zachowaj mnie w pokusach do gniewu, do nieczystości, do lenistwa w Służbie Bożej, do pychy, nienawiści, łakomstwa. Niechaj wypełniam ją, niechaj wszyscy wierni wypełniają napominanie Apostoła Świętego Piotra: „Bądźcie w modlitwie wszyscy jednomyślni, współcierpiący, braterstwa miłośnicy, miłosierni, skromni, nie oddawając złego za złe ani złorzeczeństwa za złorzeczeństwo, lecz przeciwnym obyczajem, błogosławcie” (1 Piotr. 3, 8-9).

Święty Krzysztofie, zachowaj wszystkich wiernych, którzy pomiędzy innowiercami się znajdują i nawet innowiercom są poddani, od zaparcia się Wiary Katolickiej. Małżonkom dopomóż dziatki wychować we Wierze Katolickiej. Zachowaj młodzież od zepsucia, od nieczystych słów i uczynków. Pod Twoją obroną niechaj zwyciężymy pokusy cielesne, aby się wypełniło błogosławieństwo Zbawiciela naszego: „Błogosławieni są czystego serca, albowiem Boga oglądać będą”. A ponieważ jestem w wielkim utrapieniu i w ciężkich pokusach, uproś mi chwalebne zwycięstwo i Pomoc Boską. Amen.

 

***

 

Modlitwa do Św. Krzysztofa o cierpliwość.

Święty Męczenniku Krzysztofie, Tyś doskonale naśladował Ukrzyżowanego. Chrystus Pan mówi: „Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego Serca i znajdziecie pokój duszom waszym”. Uproś nam u Syna Bożego cichość i pokorę, posłuszeństwo i poddanie się Woli Bożej.

Cierpliwość zawsze mi jest potrzebna; bez cierpliwości nie potrafię nabożnie się modlić, pilnie pracować, wypełniać obowiązków stanu mojego. Cierpliwość wszystko osładza i nawet ciężki krzyż czyni lżejszym. Proszę Cię pokornie, Święty Krzysztofie, uproś mi cichość serca w czasie choroby, niedostatku, prześladowania i pogardy. Osobliwie bądź mi Patronem w godzinie śmierci, gdy tęsknota i wszelka boleść srożyć się będzie nad biedną duszą moją. Tyś cierpliwie poniósł okropne katusze i gorzką śmierć męczeńską: stań przy mnie w ostatniej mojej chorobie, a po śmierci przeprowadź duszę moją do wiecznego odpoczynku.

Ty wiesz, Święty Męczenniku Krzysztofie, że obecnie znajduję się w strasznym położeniu, w obawie wielkiego nieszczęścia, dusza moja bliską jest rozpaczy. Ratuj mnie mnie i wysłuchaj mnie, uproś mi radość i wesele. Amen.

 

***

 

Modlitwa do Św. Krzysztofa o osiągnięcie Królestwa Niebieskiego.

Święty Krzysztofie, koroną żywota wiecznego przyozdobił Cię na wieki Chrystus Pan, żeś Go wyznał przed ludźmi, jako Sam mówi: „Kto Mnie wyzna przed ludźmi, tego i Ja wyznam przed Ojcem Moim Niebieskim, a kto Mnie się zaprze przed ludźmi, tego i Ja się zaprzę przed Ojcem Moim, Który jest w Niebiesiech”. Dopomóż mi wyznać wiarę moją w Chrystusa Pana przed całym światem, aby mnie wyznał przed Ojcem Niebieskim.

Pod Twoją obroną wiernie chcę służyć Bogu i bliźniemu, chcę się starać o zbawienie moje i wszystkich, których Pan Bóg mi powierzył. Wszystko co mam i co jestem, od Boga mam. Albowiem z Niego i przez Niego i w Nim jest wszystko, Jemu niech będzie Chwała na wieki. Zachowaj mnie od marnotractwa, lenistwa, gnuśności. Rzeczy ziemskie, majątek, rolę, pracę, domostwo, zajęcie i stan mój, rodzinę, pokrewieństwo niechaj uważam jako Dary Boże. W godzinie śmierci usłyszę Głos Boży: „Oddaj liczbę włodarstwa twego, bo włodarzyć już nie będziesz mógł”. A gdy wszystko złożę, co jest ziemskiego, niechaj przez zasługi Twoje, Święty Krzysztofie, otrzymam Królestwo Niebieskie.

W ciężkiej niedoli mojej, w której się obecnie znajduję, przez tę Nowennę ratuj mnie i uproś mi u Boga Miłosierdzie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *