Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami, przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym o ile tylko mogę, nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną, stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?.. Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 10.

Krwi Chrystusowa, uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

 

„Zaćmienie umysłu, niesmak w rzeczach duchowych, niechęć i trudność w pełnieniu cnoty, są, jak mówi Święty Tomasz, smutną spuścizną nieszczęśliwych potomków grzesznego Adama”. Te niedostatki natury naszej, te pozostałości po grzechu pierworodnym, czynią nas chwiejnymi w pochodzie ku zbawieniu, opóźniają postęp ku doskonałości i zdolne są nawet odwieść nas od niej zupełnie. — Człowiek, zostawiony własnej niemocy i przyrodzonemu niedołęstwu, nie postawiłby i kroku na drodze swego uświątobliwienia, a Chrystus dający zalecenie: „bądźcież wy doskonali, jako i Ojciec wasz Niebieski doskonałym jest” (Mt 5, 48), nie mógł przecie wymagać rzeczy, słabej naturze, ludzkiej niedostępnej, wątłym siłom naszym niedościgłej. Boski nasz Zbawca, jak nas Swoją Męką odkupił, tak też Ją uczynił fundamentem naszego uświęcenia; w Niej podał lekarstwo na wszelkie choroby duchowe, w Niej dźwignię na bezsilność naszą zostawił, słowem — w Męce Swojej przygotował niezawodny i potężny środek, „aby, jak mówi Święty Paweł, poświęcił lud przez własną Krew Swoją” (Hbr 13, 12).

Przykład wielu Świętych w różnych czasach żyjących, będzie najlepszym drogowskazem, czego też oni dla uświęcenia swego używali i co, jako najskuteczniejszy ku temu sposób podali.

Święty Augustyn wyznaje, iż kiedy złe nagabywały go myśli, a ciało się buntowało, uważna myśl o Krwi i ranach Zbawiciela, natychmiast uśmierzała podniety do złego. — Święty Bernard twierdzi, iż dla niego najlepszym schronieniem i największą rozkoszą były Rany Chrystusowe, i że Pan Jezus we Krwi Swojej, podał najskuteczniejsze lekarstwo na wszystkie nędze nasze. — Święty Franciszek z Asyżu, ten serafin ziemski w szkole Miłości Chrystusa Ukrzyżowanego wyćwiczony, najusilniej zalecał braciom swym, aby jak najczęściej przywodzili sobie na pamięć Mękę Zbawiciela; a jak dalece sam zatapiał się i rozpalał w rozważaniu Tajemnicy Krwi Przenajdroższej na krzyżu przelanej, dowodem są, otrzymane przezeń piętna Ran Chrystusowych. — Święty Bonawentura w pismach swoich uczy: Jeśli chcesz z cnoty w cnotę, z Łaski w Łaskę wzrastać, co dzień rozmyślaj Mękę Pańską, albowiem nic tak zupełnie nie uświęca duszy, jak rozmyślanie krwawej Męki Chrystusowej. — Święta Katarzyna z Sienny, prorokinią Krwi Przenajdroższej zwana za swą szczególniejszą gorliwość w szerzeniu czci dla tej Ceny Okupu naszego, żaliła się na obojętność ludzką, niechcącą korzystać z Łask, jakie przez Krew przenajświętszą pozyskać możemy. — Święta Gertruda o wiele wcześniej żyjąca, zostawiła w objawieniach swoich najtkliwsze i najwznioślejsze szczegóły o niezrównanej Potędze Krwi Przenajdroższej, i w rozmiłowaniu swym codzienne z Bogiem czyniła przymierze: iż każde jej odetchnienie oznaczać będzie akt ofiarowania tej Krwi Boskiemu Majestatowi, na Jego większą Chwałę i na zbawienie świata. — Święty Ignacy, znany mistrz duchowego życia, zaleca każdodzienne Męki Zbawiciela rozważanie, i w Ćwiczeniach jego znajdujemy co następuje: O Krzyż Chrystusa Krwią, Jego znaczony, jak o kamień duchowego gmachu, Wszyscy Święci ostrzyli broń swoją, przy tym ogniu zagrzewali się do boju; pod cieniem jego, wśród trudów odpoczywali, Jego siłą z upadków się dźwigali, a już zwyciężani, wspomniawszy na Mękę Pańską, tym dzielniej walczyli i nad górę biorącym nieprzyjacielem, tym świetniejsze, trwalsze i chwalebniejsze odnosili zwycięstwo. — Święta Teresa, do której rzekł Pan Jezus: „Chcę, abyś pożytkowała ze Krwi Mojej,“ nie nasycona tego pokarmu duszy, nie mogła znieść czytania dzieł, w których brakowało opisów krwawej Męki Pańskiej. — Niezrównana wielbicielka Krwi Przenajdroższej, Święta Magdalena de Pazzis w objawieniach z Nieba odbieranych została pouczoną, iż ofiarowanie Krwi Chrystusowej, wielką moc posiada ku przebłaganiu Boga i wyjednaniu Łask wszelkich; i wskutek tego, zwykle pięćdziesiąt razy dziennie najgorliwiej ofiarowywała Krew Najświętszą Bogu Ojcu za żywych i zmarłych, odnosząc stąd wielkie, zarówno dla jednych jak i dla drugich, pożytki. — Święty Franciszek Salezy, doświadczony przewodnik w drodze udoskonalenia, zalecał Św. Joannie de Chantal i innym pod jego kierunkiem zostającym duszom pobożnym, codzienne do jednej z Ran Chrystusowych nabożeństwo, dodając: że nic nie daje takiego pokoju na tym świecie, jak częste wpatrywanie się w toczącego Krew Pana Jezusa.— Błogosławiony Baltazar Alwares mówi, że zapoznanie skarbów, jakie mamy w rozważaniu Krwi Chrystusowej, jest przyczyną zguby dusz wielu.— Święty Alfons Liguori, przejęty skutecznością rozmyślania Tajemnicy Krwi Przenajdroższej woła: O! ileż to dusz prawdziwie szczęśliwych, które w Ranach Jezusowych, jakby w ogniskach rozżarzonych, tak rozgorzały miłością ku Niemu, że nie zawahały się poświęcić dla Niego i wszystko co posiadały i życie samo, przezwyciężając mężnie wszelkie trudności, jakie napotykały w zachowaniu Praw Boskich, a to z miłości ku Temu, który będąc Bogiem, tyle raczył wycierpieć dla ich miłości.

Z powyższych przykładów, które dałyby się pomnożyć do nieskończonej liczby, widzimy dowodnie, jako Święci jednomyślnie twierdzili: że warunkiem i podstawą naszego uświęcenia jest rozpamiętywanie Męki Chrystusowej, której najwymowniejszym objawem, najdotykalniejszym skutkiem, najdroższym owocem — jest Krew Przenajdroższa. To rozważanie, będąc szkolą tylu Świętych, mistrzynią tylu dusz wybranych, stać się może i dla nas Skarbcem Łask nieprzeczerpanych, zawsze otwartym ku uświęceniu duszy naszej. Albowiem, nie ma cierpienia i boleści, których by — przypomnienie Krwi Najdroższej nie osłodziło; nie ma łez i trwogi, jakich by ten zadatek Miłości Bożej nie ukoił; niema pokus i poduszczeń szatańskich, jakim by jej wspomnienie odporu nie dało.

O Panie Jezu! na Krzyżu z Miłości ku mnie rozpięty, nie daj, abym poznawszy bezpieczne ścieżki, przez Wybranych Twoich dawno wydeptane, miał się błąkać po manowcach zgubnych i bezdrożach błędnych. Nie daj zwłaszcza, abym widząc przed sobą ciernistą drogę śladami Krwi Twojej Przenajdroższej tak wyraźnie oznaczoną, tchórzliwie się cofał i odwracał, zapominając o pomocy mi zgotowanej do postępowania po niej, w umiłowaniu krwawej Męki Twojej. Amen.

O Krwi Chrystusowa, uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą, Jezusa Chrystusa Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *