Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami, przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym o ile tylko mogę, nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną, stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 14.

Krwi Chrystusowa, spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

 

 

„Krzyż dźwigać, krzyż miłować, ciało umartwiać i poddać duchowi; (…) wszelkie przeciwności i szkody cierpliwie ponosić, a żadnego szczęścia i pomyślności na tym święcie nie żądać, wszystko to nie jest gwoli ludzkiej” (Ks. II, 12. 9 ), mówi pobożny autor Naśladowania. A przecież w księgach Pisma Świętego nie odwołalny wyrok znajdujemy: „iż przez wiele ucisków trzeba nam wnijść do Królestwa Bożego” (Dz. Ap. 14, 21).

Przykra to zaiste konieczność i twarda dla uszu naszych mowa, bośmy pierwiastkowo do używania czego innego byli powołani, bo inne w zaraniu naszego bytu, czekało nas życie. „W rajuśmy szczepieni, mówi nasz niezrównany kaznodzieja, w dostatkach i rozkoszach stworzeni: po rajskich na niebieskie państwa przejrzeni i popisani jesteśmy. Ziemia, na której teraz mieszkamy, nie jest nam dziedzictwem, ani ojczyzną; (…) nie dziw, że się tu źle mamy, bośmy nie doma, a między obcymi, w drodze, a we złych gospodach” (Ks. P. Skarga). — Natura nasza w duchowej swej cząstce, na obraz i podobieństwo Boga — Źródła Wiekuistego uszczęśliwienia – stworzona, nosząc w sobie jakoby piętno Bóstwa nie może się z obecnym położeniem pogodzić, i zawsze tęskniąc za utraconym szczęściem czuje się tutaj wygnanką. Pierwszy człowiek stworzony do dóbr nadprzyrodzonych, do życia nieśmiertelnego, do bliższego z Stwórcą swoim obcowania, skalawszy duszę grzechem, stał się odrzutkiem wiekuistego szczęścia; utracił one piękne przywileje pierwotnej natury swojej, i „w Raju rozkoszy” (Ks. Rdz 2, 15), w ogrodzie radości i miejscu wesela, rozległy się zaraz po nieszczęsnym upadku, nieznane przedtem, a złowrogo brzmiące wyrazy: „nędza, boleści, praca, pot trudu” (zob. Ks. Rdz 3, 16-19). — Od chwili, gdy po wygnaniu pierwszych rodziców stanął Cherubin z mieczem płomienistym „ku strzeżeniu drogi drzewa żywota” (Ks. Rdz 3, 24), człowiek z tymi towarzyszami niedoli — rozstać się nie może. Od kolebki do grobu idą za nim ślad w ślad, krok za krokiem; i każda istota z płaczem świat wita, w pracy i boleściach go przebywa i z potem na obliczu zeń schodzi. Mimo powszechnej sądów ludzkich rozmaitości i zwykłej ich sprzeczności to zdanie, iż: „ziemia jest padołem nędzy, miejscem rodzinnem boleści i krainą cierpień” (Bossuet), znajduje ogólne potwierdzenie i nikt mu nie przeczy, bo to jest echo głosu wewnątrz nas często przemawiającego, w sercu naszym donośnie się odzywającego.

Czy jednak smutki nasze są bezowocne?… czy trudy na ziemi przebywane są bezpłodne?… czy cierpimy bez żadnej dźwigni i osłody, bez żadnej promiennej gwiazdy nadziei polepszenia kiedykolwiek naszej doli?… O! nakłońmy chętnego ucha na głos Tego, który o Sobie powiedział: „Jam jest Prawda” (J 14, 6), a słodycz i potęga Słów Jego wskażą nam cenę i pożytek bólów naszych.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam; iż będziecie płakać i lamentować… ale smutek wasz obróci się w radość (J 16, 20).

„Błogosławieni, którzy płaczą: albowiem oni będą pocieszeni (Mt 5, 5).

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie(Mt 5, 10).

„Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladowaćradujcie się i weselcie: albowiem zapłata wasza obfita jest w Niebiesiech” (Mt 5, 11-12).

Zaiste, tylko Ten, co opuściwszy Przybytki Empirejskie, dobrowolnie na ten padół płaczu zstąpił; Ten, co wyzuwszy się z rozkoszy Nieba, stał się nam podobnym oprócz grzechu; Ten, co ukrywszy Bóstwo Swoje w powłoce natury ludzkiej od niemowlęctwa cierpiał ubóstwo i niedostatek; Ten, co będąc Twórcą Wszechrzeczy, pracą Rąk Swoich na pożywienie zarabiał; Ten, co będąc Sprawcą wszelkiego szczęścia i błogosławieństwa, Sam się trudził i płakał; któremu złorzeczono i bluźniono, który się krwawo pocił i pod ciężarem krzyża upadał; który wreszcie w obnażeniu i opuszczeniu na tym krzyżu wołał: „Pragnę”; Ten tylko mógł cierpieniu tak hojną w wiekuistej przyszłości wyjednać zapłatę, mógł spracowanym i obciążonym z własnej Krwi Swojej zgotowaną obiecywać ochłodę.

Wartość przeto cierpień i nagroda trudów, zawiera się w wielkości Błogosławieństw i Obietnic Boskich do nich przywiązanych. Skąd oczywisty wypływa wniosek, że jak mówi autor Naśladowania: „Jeśli nie chcesz cierpieć, tym samym nie chcesz korony. Jeśli zaś tej korony pragniesz, walcz mężnie i znoś cierpliwie. Im lepiej usposabiasz się do cierpienia, tym roztropniej czynisz; im częściej mężnym umysłem ponosisz cierpienia, tym lżejszymi one ci będą” (Ks. III. 19).

Święci dążący do Królestwa Niebieskiego obiecanego przez Pana Jezusa, w zamian ucisków i utrapień doczesnych, znali się dobrze na wartości prac i smutków; umieli słusznie cenić obciążenia i trudy, jakie tu dla miłości Pana Boga podejmowali. Między innymi, Święty Franciszek z Asyżu, niech nam posłuży za przykład. Kiedy pewnego razu uznojony pracą i oblany potem, ofiarowywał spracowanie swoje ochotnym sercem Panu, został przez szatana tymi słowy zagadnięty: „Franciszku, czy byś mi nie chciał sprzedać jednej kropli twego potu?“ — „Za późno przybywasz, odrzekł Mąż Boży, ani jednej nie mam, którą bym mógł rozporządzić; zresztą — są tak wielkiej ceny, że wszystkimi skarbami świata nie mógłbyś mi najmniejszej zapłacić“.

Zastanów się, duszo moja, nad powyższym przykładem i zawstydź się, żeś tak daleką dotąd była od chętnego przyjmowania prac i cierpień, żeś ich wartości nie pojmując, niecierpliwie je znosiła, i błagaj Pana, aby ci nadal lepiej dał oceniać wszelkie uznojenia i uciski, jakimi będzie Mu się podobało tutaj ciebie doświadczać.

O Zbawicielu Najsłodszy! nie dozwól, abym kiedy miał szemrać i narzekać na trudy i krzyże niniejszego żywota. Niech je owszem, jako najmilsze Dary płynące z Twej Ręki, z wdzięcznością przyjmuję; niech śladami Twymi po ciernistej drodze postępując, w każdym napotkanym kolcu widzę błyszczące krople Krwi Twojej Przenajdroższej; niech w upracowaniu ducha i w obciążeniu serca zostając, szukam jedynie ochłody we Krwi Twojej w Sakramencie Ołtarza Utajonej; niech wreszcie, słabnący i upadający pod naciskiem utrapień i smutków spoglądam na Krew Twoją, po Krzyżu spływającą, i choćby mdlejącymi usty, lecz gorącym sercem niechaj z miłością powtarzam:

Krwi Chrystusowa, spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep mnie. Amen.

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *