Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę, nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną, stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 15.

 

Krwi Chrystusowa, zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

 

Z Pisma Świętego wiemy nieomylnie, że czart przyjąwszy postać węża, podmówił pierwszych naszych rodziców do skosztowania owocu z drzewa wiadomości złego i dobrego; za co przeklęty miał być w mocy swojej starty przez zesłanie Odkupiciela. Z tego powodu artyści chrześcijańscy, chcąc plastycznie oczom wiernych przedstawić trzy najważniejsze okoliczności, tyczące się sprawy naszego zbawienia, wyobrażają upadłego anioła, — pod postacią onego podłego płazu. Trzy wypadki, o których mówić mamy, stanowiące jakby nierozdzielną całość, wzajem się uzupełniają, a w ostatnim: najwyższe, najwymowniejsze, najszczytniejsze znajdują zakończenie.

Pierwszym faktem biblijnym, w którym występuje wąż piekielny, jest upadek Adama i Ewy, gdy ten duch kłamca, pozazdrościwszy szczęścia dzieciom Boga, wślizgnął się chytrze do Raju rozkoszy, i chcąc ich takowego pozbawić, skłonił do nieposłuszeństwa Przykazaniu Bożemu.— Nie dopiął jednak w całości zamierzonego celu, gdyż Przedwieczny, w nieprzebranym Miłosierdziu, ulitował się nędzy człowieka, obiecał zesłać Syna Swego, aby go Krwią Swoją odkupił, a na szatana wydał wyrok: “iż niewiasta zetrze głowę jego” (Ks. Rodz. 3, 15). Tą niewiastą, przez usta Wszechmocnego zapowiedzianą w Raju jest Niepokalanie Poczęta, Marya, otrzymująca niezrównany przywilej, iż zmaza grzechu w Niej nie postała z mocy zasług Krwi Jezusa Chrystusa, którego miała być Matką —Dziewicą.

To jest właśnie drugim szczegółem, mającymi ścisły związek ze sprawą naszego zbawienia, a w utworach sztuki Katolickiego Kościoła, uwydatnianym w ten sposób: że zły duch, jako wąż na piersiach swoich się czołgając, ma startą głowę pod stopą Najświętszej Panienki, która Sama Jedna z pomiędzy synów Adamowych, nad wszelkie twory niebieskie i ziemskie była wywyższona i do której, ani przed ani po Jej Urodzeniu, szatan przystępu nie znalazł. Trzecią wreszcie okolicznością, w jakiej ów “przeklęty między wszystkimi zwierzęty” (zob. Ks. Rodz. 3, 14), figuruje w dziejach naszego Odkupienia, jest chwila, kiedy Sprawiedliwość Nieba pogodzona z Miłosierdziem wyrwała nas piekłu, przez spełnienie Krwawej Ofiary na Golgocie, gdzie stóp Krzyża, na którym Chrystus jest zawieszony, prócz zwykłej trupiej głowy malują niekiedy i węża, jakoby stamtąd uciekającego.

Szatan mężobójca, jak go Sam Chrystus nazywa, w raju na drzewie wiadomości wysoko umieszczony, zdaje się panować nad pierwszymi ludźmi, których o zgubę przyprawił; pod stopami Niepokalanej starty, zżyma się duch nieczysty, nie mogąc jadem swoim dosięgnąć Tej, “co w Poczęciu Swym jak złota zorza światłem sieje”  (zob. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP), a pod krzyżem Zbawiciela, zwyciężony kusiciel pełza nisko i odbiega szybko, Krwią Przenajdroższą pokonany. Ogień piekielny, “zgotowany jemu i aniołom jego” (Mat 25, 41), nie pali go tak srodze, jak Krew Najświętsza, zawierająca potężną Moc do jego zwyciężenia; jak Krew najczystsza, której w przejrzanej Tajemnicy Wcielenia, pełen pychy i zgubnego zamiłowania w sobie, nie chciał oddać pokłonu wówczas, gdy się zaliczał do najpiękniejszych z niebian. I zrzucon jest on smok wielki, wąż starodawny, którego zowią diabłem i szatanem, który zwodzi wszystek świat… i zrzucon jest oskarżyciel braci naszej, który je oskarżał przed Oblicznością Boga naszego we dnie i to nocy. A oni zwyciężyli go dla Krwi Barankowej” (Ks. Ap. 12, 9-11).

Od pierwszej chwili stworzenia jest o duszę człowieka, jakoby walka między Niebem a piekłem, jakoby współubieganie między Bogiem a szatanem; lecz nie lękajmy się, gdyż za nami jest cała potęga Krwi Jezusowej. W prawdzie: „znieważać Boga, dręczyć dusze, to cel od którego nigdy nie odstąpi nienawiść szatana, i aby pozyskać jedną ofiarę, którą ściga, gotów porzucić tłumy innych, bo mu się zdaje, że jeżeli tę jedną pozyska, przez nią — jeszcze większą zyska liczbę” (zob. Chardon); lecz z drugiej strony mamy pomoc zgotowaną w Krwi Chrystusowej, przez godne używanie Sakramentów Świętych, które, jak uczy Św. Augustyn, z Boku nam Chrystusowego wypłynęły. Sakrament Chrztu, Mocą tej Krwi Najświętszej wygania od nas złego ducha, potęgę jego niweczy, z niewoli jego nas wyzwała. Sakrament Pokuty, przez tę Krew Najdroższą odnawia w nas wierność w Służbie Pana, a kruszy panowanie czarta. Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej jest nam stołem zastawionym ku posileniu słabnących sił w walce z wrogimi mocami, według słów Króla Psalmisty: “Nagotowałeś przed oczyma mymi stół, przeciw tym, którzy mnie trapią” (Ps 22/21/, 5 ).

„Stary nieprzyjaciel, mówi  Chrystus w księdze Naśladowania, zawsze usiłuje przeszkodzić dobrym chęciom i odciągać od wszelkich ćwiczeń pobożnych; jako to… od rozpamiętywania Męki Mojej… od czuwania nad sercem własnym, od mocnego postanowienia postępowania w cnocie. On to nasuwa mnóstwo złych myśli, aby znużył i zatrwożył; aby odwiódł od modlitwy… Mianowicie nie podoba mu się pokorna spowiedź i gdyby mógł, wstrzymałby cię od pożywania Ciała i Krwi Pańskiej“  Lecz „nie wierz mu, uczy dalej Chrystus, a mów: Precz ode mnie duchu nieczysty, precz ode mnie najszkaradniejszy zwodzicielu, nie będziesz miał we mnie cząstki żadnej; Jezus będzie  ze mną, On mi będzie potężnym obrońcą; a tobie hańba i zawstydzenie; wolę umrzeć i ponosić wszelkie męki, jak tobie przyzwolić” (III Ks. 6, 4) “Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje” (Ps 26, 2). “Pan twierdza moja, i ucieczka moja, i wybawiciel mój. W Nim będę nadzieję miał” (Ps 17, 3).

Przepaść, która przez poduszczenie chytrego węża rozwarła się między ziemią, a niebem i oddzieliła człowieka od Boga, zapełniła się Krwią Przenajdroższą; jedyną kładką do przejścia na drugą stronę, na stronę zbawienia, jest Krzyż Chrystusowy!.. Uchwyć się przeto duszo moja mocno tego Krzyża i nie odstępuj Go ani na chwilę, albowiem szatan: który “jako lew ryczący krąży, szukając kogoby pożarł” (1 P 5, 8), tylko pod drzewo skąd nam zbawienie spłynęło, nie śmie się przybliżyć; tylko nie ma przystępu do drzewa, o którym z oblubienicą w Pieśni powiedzieć możesz: “Pod cieniem jego, któregom pragnęła, siedziałam: a owoc jego słodki gardłu memu” (Ks. Pnp 2, 3).

O Jezu Najmilszy za mnie umęczony, niech Krzyż Twój będzie mi cieniem broniącym od upalenia namiętności; niech Krzyż Twój będzie mi ochroną od pocisków nieprzyjaciół zbawienia; niech przede wszystkim słodki owoc tego Krzyża, Ciało i Krew Twoja, będzie jedynym nasyceniem, jedynym pożądaniem serca mojego, abym gorzkich owoców, uciech ziemskich pragnąć już zaprzestał, i aby mnie żadne mocy piekielne od Ciebie oderwać nie zdołały. Amen.
O Krwi Chrystusowa, zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas. Amen.

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023