Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę, nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną, stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 16.

Krwi Chrystusowa, przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

 

W Rzymie, w miejscowości zwanej Monte-Pincio, w kościele ojców Kapucynów istnieje starożytny, na drzewie malowany obraz, przedstawiający Chrystusa na krzyżu, całego Krwią zbroczonego, całego strumieniami Krwi pokrytego. I nie ma chyba serca tak twardego, tak w złem zakamieniałego, iżby wobec tego obrazu, we łzach miłości nie roztopniało nad cierpieniami Jezusa, a w jękach boleści nie skruszyło się żalem za grzechy, które tak bezmiernego wylania Krwi Jego stały się przyczyną. Co więcej, wrażenie jakiego się doznaje na widok samego malowidła, potęguje się jeszcze tradycją doń przywiązaną, opiewającą, co następuje:

Pewien młody rozpustnik, strwoniwszy cały majątek i do ostatniej przywiedziony nędzy, postanowił zaprzedać duszę szatanowi, byle mu tenże, środków dalszego używania świata hojnie dostarczał. Atoli, przy ostatniej swej z piekłem umowie, stojący nad brzegiem przepaści młodzieniec, zachwiał się — i jakby chcąc zyskać na zwłoce, zagadnął szatana, czy był obecny przy Ukrzyżowaniu na Kalwarii. Otrzymawszy potwierdzającą odpowiedź, zażądał od kusiciela, aby mu jak najwierniej odmalował chwilę Odkupienia, po czym dopiero obiecywał podpisać ugodę, oddającą duszę jego na wieczne potępienie. — Szatan, pewny już swojej ofiary, przyjął podany warunek i żądany obraz przedstawił marnotrawcy; lecz ten zaledwie nań spojrzał, gdy przejęty żalem na widok Krwi Przenajdroższej obfitymi strumieniami z Ran Boskich spływającej, padł na twarz przed wizerunkiem mu pokazanym i do głębi skruszony, począł głosem wielkim wzywać litości Ukrzyżowanego. I w tej chwili, — szatan pokonany stracił zdobycz, na którą czyhał od dawna, a Anioł Stróż, potęgą Krwi Przenajdroższej odniósł zupełne zwycięstwo… Nawrócony rozpustnik, chcąc za grzechy szczerze pokutować, udał się do klasztoru na Monte-Pincio, gdzie też umieścił i obraz, będący najlepszym świadkiem jego nawrócenia i tryumfu Krwi Najdroższej Pana Jezusa.

Jakkolwiek Kościół Święty w autentyczność podobnych podań nie wymaga od nas bezwarunkowej wiary, jednak przytoczone powyżej, jest dowodem żywej ufności przodków naszych w nieograniczoną skuteczność i potęgę Krwi Chrystusowej, i może zastosować się do wezwania na dziś przypadającego: Krwi Chrystusowa, przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Od założenia świata Pan Bóg rozdał urzędy między duchy czyste, i jednym powierzył ogólne koło dobra ludzkości zajęcie, innym oddał w opiekę pojedyncze dusze. Każdy z nas, z chwilą przyjścia na ten świat, otrzymuje z rąk Opatrzności czujnego Stróża, który mu od otworzenia do zamknięcia powiek, od kolebki do grobu towarzyszy. I dopóki człowiek nie odda się całkiem piekłu i nie zaprzeda
się jego mieszkańcom, dopóki w jego duszy tkwi choćby słabe wspomnienie Tego, który z Miłości ku ludziom wylał ostatnią kroplę Krwi Swojej, dopóty Anioł stoi bacznie na straży i podobnie jak onego młodzieńca, dobrymi natchnieniami odciąga od piekła, a Niebu powraca.

Szatan, skutkiem upadku pierwszych naszych rodziców, w każdej rodzącej się duszy widzi piętno przekleństwa; każdą uważa za własność swoją, gdyż, jak mówi Tertulian: pochodzi z tego rodzaju, który on przywiódł niegdyś do upadku i na który zlał wszystkie nieszczęścia. Lecz skoro tylko strumień Wody z Krwi Chrystusowej Moc Swoją czerpiący spłynie na istotę ludzką, wnet — lotem błyskawicy zły duch ucieka, a Anioł miłości zstępuje; ginie skaza pierworodnego grzechu, niknie zaród duchowej śmierci; po odrzuceniu następuje Łaska, po potępieniu ogarnia Błogosławieństwo i ze szponów szatana, — dusza przechodzi pod skrzydła Anioła. Od tej chwili, jedynym celem tego nieodstępnego towarzysza jest: „zbawić odrodzoną duszę, uszczęśliwić wiecznie stworzenie rozumne i do miłości zdolne; przysporzyć na całą wieczność Panu Bogu wielbiciela, przygotować Niebieskiej Ojczyźnie wybrańca, a sobie wiernego i wdzięcznego przyjaciela“ (Bossuet).

W natchnionej księdze Objawienia, w opisie walki Duchów światłości z potęgami ciemności, widzimy czyją mocą Aniołowie Pańscy pokonali węża piekielnego: “Michał i Aniołowie Jego walczyli z smokiem… i zwyciężyli go dla Krwi Barankowej” (zob. Ks. Objaw. 12, 7.11). Przez Tę Krew odnoszą ciągle Aniołowie: zwycięstwo czci Imienia Pana Boga, nad zastępami bluźnierców i ateuszów; zwycięstwo czystości nad grzechem zgorszenia, nurtującym wśród świata zepsutego; zwycięstwo gorliwości w Służbie Bożej nad niedbalstwem nagannym, do czego niezmordowanie kusi i nęci zły duch, nie ustając ani na chwilę w zabiegach swoich, by ludzi strącić do piekła.

Św. Tomasz de Villanova pisze: że w czasie modlitwy szatani, chcąc przerwać wiernym święte ćwiczenia, siadają na oczach, na ustach i na głowie, i wtedy: znużenie, senność i płoche wyobrażenia powstrzymują działanie serca, a Aniołowie dbając o Chwałę Bożą odpędzają kusicieli i gorącość ducha ożywiają. Podobnież, gdy chytry wąż sidła niewinności zastawia, Anioł dokłada nieustannej pilności, tkliwie skrzydłami osłania, od ponęt do złego broni i szepcze duszy, iż tylko którzy “dziewicami są, ci chodzą za Barankiem gdziekolwiek idzie” (Ks. Objaw. 14, 4). Gdy nieszczęściami dotkniętych, złe do szemrania podnieca lub wstręt do życia obudzą, czujny Stróż Niebieski podaje skuteczna dźwignię, stawiając przed oczyma: Jezusa — Boga, krzyż dźwigającego, Jezusa — Boga Krwią zbroczonego. Gdy w ciężkie grzechy popadłej duszy szatan podsuwa rozpacz o zbawienie, „Anioł krzyż pokazuje i mówi: to drabina Miłości Bożej, co cię do Przybytku Wybranych winna doprowadzić; czyż zaślepieniem i oporem zamienisz ją w tamę nieprzebytą?“ (Chardon). Krzyż, powiada Św. Chryzostom, stał się dla szatana wałem niedostępnym, broniącym dusze i dozwalającym im zwyciężyć go; stał się jakoby mieczem zadającym mu po wszystkie wieki ciężkie razy; jakoby młotem twardym, co gruchocze głowę wężową. „Szatan nie śpi i ciało jeszcze nie zamarło, mówi autor Naśladowania, nie przestawaj przeto sposobić się do walki: albowiem po prawicy i po lewicy są nieprzyjaciele! którzy nigdy nie spoczną“ (Ks. II. 9, 8); lecz dodaje, i „ani się zlękniesz nieprzyjaciela szatana, jeżeli cię wiara uzbroi, a Krzyż Chrystusa naznaczy” (II Ks. 12, 9).

Starożytni zapaśnicy, gdy mieli stawać do walki, nacierali ciało swoje płynami ku wzmocnieniu członków, i uzbrajali się puklerzem dla osłony od pocisków przeciwnika. Naśladujmy w tym ich przezorność: balsamem dającym niezwyciężoną moc duszy w walce z szatanem, jest Krew Przenajdroższa w Sakramentach czerpana; puklerzem — Krzyż, którym osłonięci, będziemy zabezpieczeni od ognistych strzał piekła. Nadto, po stronie naszej są Zastępy Anielskie, gotowe zawsze nam dopomóc w nagabywaniach czarta i poduszczeniach złych skłonności; i jedynie naganna lekkomyślność lub zgubna opieszałość może nam broń wytrącić, w niewolę wrogów poddać i tryumfu pozbawić.

O! nie dopuść, Panie, abym miał kiedykolwiek zaniechać cudownych oręży, jakie mi szczodrobliwość Krwi Twojej zgotowała przez Sakramenty Święte i przez Krzyż Twój, będący postrachem piekła. Nie dopuść, abym miał ucho zamykać na zbawienne napomnienia Anioła Stróża mego, lecz niechaj mnie owszem, ten Niebieski Piastun Mocą Krwi Przenajdroższej, skutecznie przed czartem kusicielem broni. Niech Michał Archanioł, “który Wojska Niebieskiego dowództwo otrzymać zasłużył” (z modlitwy za konających), spieszy mi z potężną pomocą, w ciągu życia i w śmierci godzinę, żebym dla Krwi Barankowej zamieszczony był “między duszami przyjęcia godnymi” (Oficjum kościelne). Niech nade wszystko, niewyczerpana Litość Twoja, o Jezu! ukryje mnie w Najsłodszym Sercu Twoim, abym w tym świętym schronieniu bezpiecznie utajony, zachowany był od wszelkich sideł szatańskich. Amen.

O Krwi Chrystusowa, przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023