Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 17.

Krwi Chrystusowa, wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

 

Miłość Pana Boga ku ludziom stworzyła Niebo, Sprawiedliwość wyznaczyła piekło, a Miłosierdzie, równoważąc na szali te dwa Przymioty Bóstwa, wydało Czyściec. Mądrość Przedwieczna, godząc nieskończoną Świętość Istoty Najwyższej z ułomnością natury ludzkiej, wyznaczyła miejsce, gdzie dusze: nieobciążone ciężkimi grzechami zasługującymi na piekło, lub które już mając grzechy śmiertelne przez pokutę i rozgrzeszenie kapłańskie odpuszczone, jeszcze za takowe kary doczesnej na ziemi nie odpokutowały, a więc nie dość czyste, aby iść prosto do Nieba,— wypłacają się do reszty Boskiej Sprawiedliwości, by się tam dostać, gdzie “nic zmazanego wejść nie może” (Ks. Objaw. 28, 21).

Lecz jakkolwiek Miłosierdzie utworzyło Czyściec, jakkolwiek jest to, według pięknego określenia jednego z pisarzy duchownych, „terytorium zdobyte na piekle przez Krew Przenajdroższą”, i jakkolwiek pożądanym byłoby dla nas znaleźć się w tym przedsionku Nieba, — jednakże nie powinniśmy się zaślepiać co do łatwości dostania się do niego i co do lekkości kar, jakie tam są wymierzane.

Św. Tomasz, Doktor Anielski mówi: Ten sam ogień, który potępionym męki sprawia w piekle, sprawiedliwych oczyszcza w Czyśćcu. Powtórzmy sobie: ten sam ogień, a ten wyraz ogień, dostatecznym być powinien, aby wstrząsnąć duszą naszą. Przypuśćmy np. że jako widzę stoimy wobec strasznego pożaru niszczącego gmach wielki, przez licznych zaludniony mieszkańców; przez rozwarte czeluści zionących ogniem murów, widzimy tam: jednych z płonącym na głowie włosem, innych z oczyma żarem wypalonymi, innych jeszcze, całych już jako żagwie ogniste gorejących… Czym by? spytajmy, był ten widok dla nas?, jakie by wrażenie w nas wywołał?… Przypuśćmy dalej, że wśród tych ofiar strasznego żywiołu, widzimy tam naszych rodziców, braci lub siostry, krewnych lub przyjaciół, wyciągających błagalnie ręce, wzywających litości i wydających jęki bolesne; co wtedy byśmy robili? co by w sercu naszym się działo?… O! pewnie, całe strumienie wody chcielibyśmy sprowadzić i wszelkich narzędzi pożarnych użyć, wszystkich i wszystko poruszyć, by im z pomocą pospieszyć; i pewnie własnym tchnieniem, gdyby się to dało, pragnęlibyśmy zagasić to morze płomieni, aby stamtąd wyrwać drogie nam istoty. Lecz posuńmy dalej nasze przypuszczenie i spytajmy: jeślibyśmy w razie takiego pożaru, nie już miejsce widzów zajmowali, lecz gdybyśmy sami znajdowali się wśród tych fal ognistych, wśród tych snopów piętrzących się iskier, gdzie każdym odetchnieniem wciąga się we wnętrzności żar piekący, gdzie każde poruszenie wprowadza z ognia w ogień, z płomienia w płomień, co byśmy wtedy czuli?… co byśmy chcieli, aby inni dla ratunku naszego czynili?…

Może dreszcz przerażenia nas przejmuje na powyższy opis, lecz słaby to obraz męki pozagrobowej, albowiem z jednozgodnej nauki teologów i z objawień wielu Świętych wypływa: iż w porównaniu z najmniejszą karą czyśćcową, niczym są największe cierpienia na ziemi; są bladym cieniem, jak twierdzi Św. Jan Złotousty. Ogień czyśćcowy gorętszy jest od wszystkiego, co na tym świecie widzieć, pomyśleć i uczuć można, świadczy Św. Augustyn. Pomiędzy ogniem ziemskim, a czyśćcowym, taka różnica: jak między ogniem malowanym, a prawdziwym, mówi Św. Bernard. Jedna iskierka ognia czyśćcowego, więcej dokucza aniżeli najsroższe męczarnie tego życia, pisze Św. Tomasz. Męki ponoszone w Czyśćcu są prawie równe piekielnym, czytamy w Traktacie o Czyśćcu Św. Katarzyny Genueńskiej. Największy ogień ziemski nie inaczej da się porównać z ogniem czyśćcowym, jak uwięzienie w ogrodzie z uwięzieniem w ogniu, znajdujemy w pismach Św. Magdaleny de Pazzis. Św. Ludwina w duchu do Czyśćca przez Anioła przeniesiona, woła z przerażeniem: Czy to już piekło? A Św. Franciszka Rzymianka, tę tylko w objawieniach swoich różnicę między piekłem, a Czyśćcem zaznacza, że nad wejściem do tego ostatniego, ujrzała pocieszający napis: Przybytek nadziei!

Jeżeli wyobrażenie piekła przechodzi bez wrażenia i niejako prześlizguje się po powierzchni czyjego serca nie wstrząsając nieraz do głębi, to biada! mu, i stokroć biada! bo zgubną jest zatwardziałość jego; lecz jeżeli i wspomnienie Czyśćca nie odzywa się echem bojaźni i dreszczem trwogi nie zdejmuje, to niech się lęka taka dusza, bo słaba jest jej wiara i niepewna przyszłość wiekuista. Kto ozięble i opieszale spuszcza się na pobyt w Czyśćcu, ten łatwo w piekle znaleźć się może; kto rzeczywiście na Czyściec zapracować pragnie, tego całe życie dążeniem do Nieba być powinno; a kto by od razu Niebo osiągnąć zamierzał, ten powinien być świętym na ziemi i móc ze Św. Pawłem każdej chwili powiedzieć: “Z Chrystusem jestem przybity do krzyża; żyję, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal. 2, 19-20).

Skoro zaś powyższego świadectwa nie możemy łatwo wydać o sobie, przeto z rozważania o Czyśćcu tę podwójną naukę wyciągnąć musimy: najpierw, nie powinniśmy na chwilę tracić z pamięci okropnego upalenia żaru czyśćcowego, abyśmy unikaniem grzechów i chętnym znoszeniem cierpień tu na ziemi, pobyt w nim dla siebie samych uczynili najkrótszym, a stopień kary najlżejszym; po wtóre, należy nam dokładać usilnych starań, aby z czyśćcowego ognia skwapliwie uwalniać uwięzione tam ofiary i przynosić im ulgę skuteczną.

„Stan umarłych, mówi autor dzieła: “Wszystko dla Pana Jezusa,” nie jest snem; władza jaką mamy ratowania ich, nie jest marzeniem, podobnie jak nie jest marzeniem najwyższa czystość Boga, jak nie jest snem Krew Najdroższa Zbawiciela… Każda najmniejsza ulga przyniesiona duszom cierpiącym, pomnaża bezpośrednio Chwałę Boga, we czci oddanej Krwi Przenajdroższej… Im prędzej dusze wychodzą z Czyśćca, tym rychlej Pan Jezus zbiera obfite żniwo owoców Swej Męki… tym rychlej zaludnia się Niebo i uwielbia Krew Najświętsza” (O. Faber) „Ile razy wybawiasz duszę z Czyśćca, rzekł Pan Jezus do Św. Gertrudy, tyle razy czynisz mi tak miłą przysługę, jak gdybyś Mnie Samego z niewoli wykupiła i bądź pewną, że ci to hojnie wynagrodzę”.

Wśród wszystkich dobrych uczynków, jakimi możemy przyjść w pomoc duszom czyśćcowym, niezaprzeczenie najprzedniejsze zajmuje miejsce: Ofiara Mszy Świętej. W Niej albowiem Krew Przenajdroższa ofiaruje się całą Potęgą Swojej Boskości; w Niej za każdym razem, Rana Boku Chrystusowego jakoby otwiera się na nowo i wypływa z niej strumień Krwi Najdroższej, gaszący srogość płomieni czyśćcowych.

„Krwi nam, Krwi! potrzeba, nam duszom udręczonym; Krwi Jezusa Chrystusa we Mszy Świętej za nas przelewanej i ofiarowanej, bo ta nas z męczarni czyśćcowych wybawi”, wołają! na żywych dusze cierpiące, jak to w żywocie Bł. Henryka Suzo znajdujemy. „Męki dusz zmarłych, za które Msza Święta bywa czytana, bywają im odpuszczane lub skracane”, pisze Św. Grzegorz. A Św. Hieronim mówi: „dusze w Czyśćcu cierpiące, za które się modlą kapłani podczas Mszy, nie cierpią mąk dopóki trwa Msza Święta”. Św. Teresa słuchając Mszy za pewnego zmarłego kapłana w chwili Ofiarowania Bogu Ojcu Hostii i Krwi Zbawiciela za grzechy jego, ujrzała tę duszę jasną, wznoszącą się do Nieba. Św. Magdalena de Pazzis wielokrotnie widziała jakby dotykalne skutki Krwi Przenajdroższej na duszach czyśćcowych, za które ją ofiarowywała.

Dokładajmyż przeto największej pilności, aby często odbywały się za drogie nam istoty Msze Święte i sami słuchajmy takowych jak najczęściej, gdyż tym sposobem najprędzej przyniesiemy im ulgę i ochłodę. Zwłaszcza w chwili Podniesienia, przedstawiajmy kielich Krwi Zbawiciela Bogu Przedwiecznemu prosząc, aby wysłuchał głosu błagalnego Krwi Przymierza, jedynie zdolnej rozbroić Sprawiedliwość Jego i wypuścić więźnie z dołów” (Zach. 9, 11).

O Krwi Najdroższa, Krwi Syna Bożego na krzyżu wylana, i w każdej Mszy Ofiarę Swą za nas ponawiająca, błagam cię, bądź rosą ożywczą duszom, które w zasługach twoich nadzieję pokładały; bądź rosą ożywczą tym, które Boleści Matki przeczystej gorącym sercem rozważały. Bądź rosą ożywczą duszom tych kapłanów, którzy litościwie Ofiarę Świętą za mnie kiedykolwiek sprawowali; bądź rosą ożywczą tym duszom z rodziny mojej, które tego najwięcej potrzebują; bądź rosą ożywczą tym, które może z mojego powodu cierpią czyśćcowe upalenie; bądź rosą ożywczą wszystkim duszom wiernych zmarłych, bo wszystkie Krwią Przenajdroższą naznaczone. Amen.

O Krwi Chrystusowa, wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023