Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 20.

Krwi Chrystusowa, rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas!

 

Z boku śpiącego Adama utworzoną została pierwsza niewiasta Ewa, na matkę rodzaju ludzkiego przeznaczona; z Boku Nowego Adama — Chrystusa, powstał Kościół umiłowany przezeń jako najmilsza Oblubienica, i ustanowiony za Matkę wszystkich rodzących się na Jego Łonie Dziatek. Wierna ta Oblubienica, stosownie do różnych świąt i dni w ciągu roku, zmienia na cześć Swego Boskiego Oblubieńca pamiątkowe obchody: i już to we wspaniałych i świetnych występuje obrzędach, już w poważnych, a smutnych ukazuje się ceremoniach. — Lecz czy to w radosnych objawia się uroczystościach, czy w żałobnych przedstawia się nabożeństwach, w każdym czasie i w każdej porze Kościelnego Roku towarzyszy Jej niezmiennie i nigdy nie ustaje: największa Jej ozdoba, najpiękniejsza krasa, prawdziwie zdobiący lica wiernej oblubienicy rumieniec, to jest: Msza Święta, będąca najlepszym dowodem świeżej, a nigdy nie starzejącej się żywotności ukochanej naszej Matki —Kościoła Katolickiego.

Jakkolwiek w ciągu niniejszych rozmyślań ku czci Przenajdroższej Krwi prowadzonych rozpatrywaliśmy już wielkość Ofiary Świętej, jednak przechwalebna Jej zacność i przeobfite Skarby Łask, jakie w Sobie zawiera, pobudzają nas do podjęcia raz jeszcze tego przedmiotu, nigdy dość wyczerpanego, nigdy dość pojętego i nigdy dość uwielbionego.

Zatem duszo pobożna nakłoń ucha chętliwego i posłuchaj, jakie bogactwa Łask możesz osiągnąć, jakie korzyści duchowe możesz odnieść z każdej Mszy Świętej, skoro należnym do Niej przygotowaniem postarasz się takowe dla siebie spożytkować. — Podane poniżej punkty są na opinii Ojców Kościoła oparte, z Ich pism wybrane, lub też pochodzące z objawień Sług Bożych, którym Zbawiciel Sam raczył ważność Tej Ofiary przedziwnej w osobliwszy sposób wykazać. (Zaczerpnięte z dzieła: Wykład Ofiary Mszy Świętej przez O. Marcina z Kochem).

Uważ zatem dobrze i zapamiętaj, że w każdej Mszy Świętej:
1. Dla ciebie Bóg Ojciec zsyła umiłowanego Syna Swego.
2. Dla ciebie Syn Boży zstępuje z Nieba i ofiaruje się Bogu Ojcu.
3. Dla ciebie Duch Święty przemienia chleb i wino w prawdziwe Ciało i Krew Zbawiciela.
4. Dla twego zbawienia Pan Jezus odnawia niepojętą Tajemnicę Wcielenia.
5. Dla twego zbawienia Pan Jezus ponawia miłościwą Tajemnicę Narodzenia.
6. Dla twego zbawienia Pan Jezus powtarza bolesną Tajemnicę Odkupienia, abyś kosztem Krwi Jego brał w Nim udział codziennie.
7. Za ciebie składa Chrystus najprzedniejszą całopalną Ofiarę, która Bogu od każdego należy się stworzenia.
8. Za ciebie składa Chrystus najdoskonalszą dziękczynną Ofiarę za udzielone ci Łaski i wynagradza to, coś ty w swoim dziękczynieniu zaniedbał.

9. Za ciebie składa Chrystus najskuteczniejszą, przejednawczą Ofiarę, zadość czyniącą za twoje grzechy.
10. Za ciebie składa Chrystus najdzielniejszą błagalną Ofiarę i całą Potęgą Krwi Swojej zjednywa ci potrzebne Łaski.
11. Przy Świętej Ofierze przelewa duchowym sposobem Krew Swoją Najświętszą i ofiaruje Ją Bogu Ojcu za ciebie.
12. Przy Świętej Ofierze Krwią Najdroższą skrapia twą duszę i obmywa ją z wszelkich niedoskonałości.
13. Przy Świętej Ofierze przebacza ci wszystkie grzechy powszednie, których unikać pragniesz.
14. Gdy słuchasz Mszy Świętej w grzechu śmiertelnym ofiaruje ci Łaskę nawrócenia.
15. Gdy słuchasz Mszy Świętej w stanie Łaski, zjednywasz sobie pomnożenie tej Łaski, stokroć więcej niż przez wszelkie inne pobożne uczynki.
16. Gdy słuchasz Mszy Świętej i na widok Ciała i Krwi Jezusowej padasz na kolana, spełniasz najdoskonalsze akty: wiary, nadziei, miłości i adoracji najprzedniejszej.
17. Przez Ofiarę Świętą ofiarujesz Trójcy Świętej dar najprzyjemniejszy, więcej wart niż Niebo i ziemia, bo tyle wart, co — Bóg Sam.

18. Przez Ofiarę Świętą czcisz najlepiej Zbawiciela twego i czynisz siebie uczestnikiem Owoców Krwi Jego Najświętszej.
19. Przez Ofiarę Świętą przymnażasz radości i ubłogosławienia niebiańskiego Przeczystej Bogarodzicy.
20. Przez Ofiarę Świętą Aniołów i Świętych rozweselasz i pomoc Ich sobie skuteczniej zapewniasz.
21. Przez Ofiarę Świętą ochłodzić lub oswobodzić możesz biedne dusze w Czyśćcu cierpiące.
22. Przez Ofiarę Świętą za ciebie odprawioną szatanowi tamujesz przystęp do siebie.
23. Przez Ofiarę Świętą grzesznikom, za których się modlisz, nawrócenie wyjednać zdołasz.
24. Przez Ofiarę Świętą Kościołowi — Oblubienicy Chrystusa, pokój i tryumf wyprosić potrafisz.
25. Za każdą wysłuchaną Mszę Świętą odbierzesz w ostatniej godzinie pomoc od całego Nieba i zyskasz Łaskę szczęśliwej śmierci.
26. Za każdą wysłuchaną Mszę Świętą umniejszysz sobie kar czyśćcowych, jakie cię czekać mogą, o wiele skuteczniej, niż przez wszelkie inne pokutne uczynki.
27. Za każdą wysłuchaną Mszę Świętą osiągniesz wyższy stopień chwały i doskonalszy sposób do poznania niepojętych Przymiotów Boga.
28. Albowiem w każdej Mszy Rany Zbawiciela wołają za tobą tylu głosami, ile tych Ran było w przechwalebnym Jego Ciele.
29. Albowiem w każdej Mszy Krew Przenajdroższa przemawia za tobą tylu słowy, ile kropel Krwi wypłynęło z Boskiego Ciała Jezusa.
30. Albowiem w każdej Mszy odmówione modlitwy, złączone z zasługami Krwi Przenajdroższej, skuteczniejsze są od modlitw w innym czasie odmawianych.
31. Albowiem w każdej Mszy Chrystus Sam łączy twe prośby z głosem Krwi Swojej i ofiaruje je Bogu Ojcu.
32. Albowiem w każdej Mszy Aniołowie otaczający ołtarz modlą się za tobą i twoją modlitwę przed tronem Boga popierają.
33. Albowiem w każdej Mszy otrzymujesz Błogosławieństwo kapłana, które Chrystus Mocą Krwi Swojej na Ołtarzu ofiarowanej potwierdza miłościwie w Niebie.

A teraz, wejrzawszy w to zdumiewające bogactwo Łask zawartych we Mszy Świętej, powiedz: jak nazwać tego, kto wpuszczony do królewskiego skarbca, z wolnością wyboru do najdroższych klejnotów i z upoważnieniem nawet zabrania, gdyby chciał wszystkich, wcale by się przez naganną gnuśność nie udał po nie, alboli też przez lekkomyślną opieszałość, nic by z nich lub mało — co wyniósł?… Nie słusznież by go nazwać przyszło, ograniczonym szaleńcem lub bezrozumnym leniwcem?… A każdy z nas na to niezaszczytne zasługuje miano, gdy z Bożego Skarbu Mszy Świętej, przez złe zachowanie się i niedbalstwo, nie korzysta wcale, lub korzysta niewiele. — Kościoły Katolickie, ze względu na ciągłą i nieustającą w nich Obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Utajonego, już tym samym wymagają, by się w nich zawsze z prawdziwym skupieniem i należną czcią znajdować; — tym więcej w czasie Mszy, która jest ponowieniem bezkrwawym krwawej Ofiary na Krzyżu.

Lecz niestety! ileż to naliczyć by przyszło nawet w rzekomo pobożnych, którzyby nie zdołali zdać sprawy z obrzędów i modłów liturgicznych przy Mszy Świętej odprawianych?… I ile znów tych, co trzymając książkę przed sobą, nie potrafiliby powtórzyć treści modlitw, które tylko wargami, lecz nie sercem odmawiają?… A cóż wyrzec o takich, co o zgrozo! w kościele, jakby na ulicy lub na przechadzce, zwyczajne prowadzą rozmowy?… o tych, co się ciekawie rozglądają, co się lekkomyślnie śmieją?… o tych, co się dobrowolnie płochymi bawią myślami lub wygodnie drzemią?…

Święty Cezary biskup powiada, że kto ma zdrożny zwyczaj rozmawiania w kościele, mniej grzeszy skoro na Mszę nie idzie, niż kiedy będąc na Niej rozmawia, bo swym gadulstwem gorszy drugich i w modlitwie im przeszkadza; a Święty Jan Złotousty, w bogobojnym oburzeniu woła: iż którzy na Mszy rozmawiają i śmieją się, warci są, żeby ich piorun zabił w kościele!

Nie jestże bowiem karygodną zniewagą Krwi Przenajdroższej, gdy Jej Obecność na Ołtarzu lekceważymy i gdy przez grubą bezmyślność zapominamy, iż Ofiara na Kalwarii spełniona, rzeczywiście powtarza się na Ołtarzach Świętych?… Uczucia, jakie by nas powinny były przenikać, gdyby nam było dano być przy Ukrzyżowaniu, powinny nas przejmować — skoro się na Mszy znajdujemy; Łaski, jakie byśmy chcieli, aby na nas stojących pod Krzyżem były spłynęły, mogą na nas istotnie, gdyśmy uczestnikami Mszy Świętej — spłynąć. Lecz pomnijmy, że na Golgocie Krew Pana Jezusa z Ran wytryskająca pokropiła nie tylko Najświętszą Pannę, Świętego Jana, Magdalenę i inne pobożne niewiasty nieliczną składające gromadkę, która w skupieniu ducha i z miłością serca Krzyż otaczała, lecz byli Nią pokropieni i nielitościwi kaci, i złośliwi żydzi, i tłumy obojętnej gawiedzi. A jakiż im pożytek obecność, widok i samo nawet dotknięcie Krwi Przenajdroższej przyniosło?… Ach! podobno odrzucenie i potępienie… I czyliż my na to samo złym naszym przy Mszy Świętej zachowaniem się zarobić chcemy? — O, nie daj tego Panie Boże! i niech raczej podane tu uwagi będą nam odtąd pobudką do pilniejszego Mszy Świętej słuchania i do gorliwszej baczności, byśmy sobie i drugim nie stawali się w kościele powodem roztargnienia, ni próżną myślą, ni błahą gawędą.

O Jezu Najdroższy! Dzieło, jakie spełniasz w czasie Mszy Świętej, ofiarując za wieloliczne nasze potrzeby Bogu Ojcu Krew Swoją Przenajdroższą, pobudza mnie do uwielbienia wspaniałości Twojej. A ponieważ nędza moja jest zbyt wielka, bym się mógł Tobie wywdzięczyć, ofiaruję Ci własną Krew Twoją we wszystkich Mszach Świętych za nas się ofiarującą, na zadośćuczynienie za wszystkie długi, jakie grzechami moimi względem Ciebie zaciągnąłem. Amen.

O Krwi Chrystusowa, zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023