Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 21.

Krwi Chrystusowa, napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

 

Boski nasz Zbawca na Ostatniej Wieczerzy ustanowiwszy Sakrament Ołtarza, będący Cudem Jego ku nam Miłości, te do Apostołów wyrzekł Słowa: „Jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwać w winnym szczepie: także ani wy, jeśli we Mnie mieszkać nie będziecie. Jam jest winny szczep, wyście latorośle” (J 15, 4-5). — Tym porównaniem wziętym z życia roślinnego, Chrystus Pan wyraził ścisłość duchowego zjednoczenia, jakie zawsze istnieć powinno między Jego wyznawcami, a Nim samym i zarazem wskazał doskonałość mistycznego zespolenia, jakie zachodzi między duszą wierną, a Boskim jej Mistrzem, kiedy się Ciałem i Krwią Jego posila.

Każda najmniejsza latorośl złączona z pniem swoim ciągnie zeń pożywne soki, które następnie rozchodząc się po wszystkich jej częściach, zasilają choćby i najdalsze gałązki i odrośle. Te zaś ciągle się odradzając i odżywiając, stanowią organiczną całość rośliny, dopóki nie oderwane, nie odcięte, z braku pożywnych soków z pnia macierzystego czerpanych— nie utracą życia, nie uschną do szczętu. — Podobnie Chrystus Pan nazwawszy Siebie szczepem winnym, wskazał, jaki los zgotowany tym, co od Niego jako suche gałązki odrywają się i marnieją, gdy dopełniając powyższego podobieństwa, rzekł dalej. „Jeśliby kto we Mnie nie trwał, precz wyrzucon będzie jako latorośl i uschnie, i zbiorą ją, i do ognia wrzucą, gdzie zgore” (J 15, 6).

Dusza nasza, chociaż nosi w sobie zaród wieczno-trwania, czyli nieśmiertelność, jednak przez grzech będący jej śmiercią, utraca życie Łaski i tym sposobem od Pana Boga, Środka swego, zasilającego ją prawdziwą siłą żywotną, jako latorośl od pnia rodzimego — oderwana, odcięta, — martwieje i obumiera, i wtedy ją czeka najstraszliwszy On Wyrok: “… zbiorą ją, i do ognia wrzucą, i zgore”.

Atoli Zbawiciel, zanim tak groźnie zapowiedział odrzucenie, spotykające każdą duszę z Nim ściśle nie spojoną, wskazał wpierw miłosiernie środek zabezpieczający od tego nieszczęścia, gdy w Boskiej Swej Nauce, przysposabiającej do ustanowienia Najświętszego Sakramentu, rzekł do zgromadzonej rzeszy: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam… kto pożywa Ciała Mego i pije Krew Moją: ma żywot wieczny” (J 6, 54). A jako rzecz przechodzącą miarę ludzkiego pojęcia i niedołężnym umysłom niezrozumiałą, powtarza po raz wtóry: “Kto pożywa Mego Ciała, a pije Moją Krew, we Mnie mieszka, a Ja w nim” (J 6, 56).~ I słusznie Pan Jezus to zalecenie ponowił, bo gdyby nie Sam wyraźnie mówił, któżby śmiał uwierzyć, iż Pokarmem i Napojem, i żywotem naszym ma być Ciało i Krew Jego?… I gdyby nie Sam rozkazywał pod groźbą: nie będziecie mieć żywota w sobie, kto by się odważył zbliżyć do Stołu zastawionego: Pokarmem i Napojem, kosztem Krwi Najświętszej nam zgotowanym?…

Jeżeli umysł nasz durnieje, rozważając wielkość Tajemnicy Stworzenia, jeżeli go wprowadza w zachwyt Tajemnica Wcielenia, a pogrąża w uwielbienie Tajemnica Odkupienia, to w jakąż przepaść podziwu zapaść powinien wobec Tajemnicy Ołtarza?… Nie dość, że nas Pan Bóg życiem obdarzył; nie dość, że dla zbawienia naszego stał się nam podobnym; nie dość, że cierpiał i wydał Siebie za nas aż do przelania ostatniej kropli Krwi Swojej, lecz o Cudzie niezbadany! Siebie Samego oddaje na posiłek dusz naszych, abyśmy byli jedno z Nim.

Dawid, w duchu proroczym rozważając Dobrodziejstwa, jakimi Pan Bóg miał obdarzyć Kościół Chrześcijański, mówi: “nagotowałeś przed oczyma mymi stół, a kielich mój upajający jak kosztowny jest” (Ps 23/22/, 5); a gdy się do wdzięczności za odebrane Łaski pobudza i pyta: “Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze uczynił?” nie co innego, odpowiada, jeno: “kielich zbawienia wezmę: a Imienia Pańskiego wzywać będę” (Ps 116/115/, 12-13).— O ileż więcej nam, używającym tego cudownego kielicha, zawierającego najkosztowniejszy Napój — Krwi Chrystusowej, pytać należy: cóż oddamy Panu za Jego Miłość, za Jego Cuda, za Jego Dary?… O ileż my szczęśliwszymi jesteśmy od Dawida, gdy nie tylko wzywać Imienia Pańskiego, lecz samym kielichem zbawienia możemy Ofiarę Chwały i śluby nasze oddać Panu!

Skutkiem mądrego rozporządzenia Kościoła, opartego na powadze Pisma Świętego, ogół wiernych tylko pod postacią chleba przyjmuje Najświętszy Sakrament; lecz niezachwianie wierzymy: że jak Słowo Przedwieczne z naturą ludzką było hipostatycznie złączone, jak pod najmniejszą cząstką sakramentalną jest cały, prawdziwy Pan Jezus, — tak i Ciało Jego przyjmujemy nie oddzielnie, nie osobno — lecz z Duszą, Bóstwem i Krwią Przenajdroższą złączone. I kiedy zbliżamy się do Stołu Pańskiego, niezaprzeczenie, niewątpliwie, Krew Przenajdroższa napełnia duszę naszą; i kiedy słuchając Mszy Świętej, przenosimy się myślą pod Krzyż na Kalwarię, natenczas rzeczywiście chociaż niewidzialnie, dusza nasza Krwią Chrystusową, jakoby świeżo z Boskich Ran Jego tryskającą bywa pokropioną. A jak to wielkim jest cudem Łaski, posłuchajmy Św. Magdaleny de Pazzis, która w objawieniach swych mówi: „Dusza, gdy otrzymuje Krew Najświętszą, takiej dostępuje godności, jakoby została przyobleczona kosztowną szatą; a tak cudnie jaśnieje i świeci, że gdybyśmy blask takiej duszy pokropionej Krwią Przenajdroższą mogli zobaczyć, — uwielbialibyśmy ją jako Bóstwo”.

Pan Jezus, nie tylko nazwał Siebie szczepem winnym w który, aby żyć Życiem Jego, mamy być wszczepieni, lecz nadto, pod postacią szlachetnego płynu wyciśniętego z owocu tej latorośli chciał mieć utajoną Krew Swoją w Ofierze Ołtarza. Stąd, niektórzy pisarze ascetyczni, czynią symboliczne porównanie Chrystusa ściśnionego nieznośnymi bólami na Krzyżu i tracącego Krew obficie, do grona winnego, które ciężarem prasy tłoczone wydaje z siebie napój kosztowny.

Wino, pod którego postacią raczył Pan Jezus Krew Swoją postanowić, uważane jako płyn najprzedniejszy, posiada własność czworaką: rozgrzewa, rozwesela, wzmacnia i upaja; i po tych przyrodzonych Jego skutkach, snadnie poznajemy nadprzyrodzoną Moc, jaką obdarza nas Krew Chrystusowa, gdy Ją godnie przyjmujemy. — Skoro serce nasze wyziębione jest obojętnością w Służbie Bożej i szkaradnymi nałogami zmrożone: Krew Przenajdroższa jako wino najkosztowniejsze, rozpala i rozgrzewa krzepnącą gorliwość i stygnącą miłość naszą. Skoro po ciernistej drodze żywota idąc, ustajemy pod brzemieniem nieszczęść, a i trudności na drodze duchowej napotykane, smutkiem nas ogarniają: Krew Przenajdroższa jak wino rozweselające, rozradowuje serca nadzieją szczęścia wiekuistego i rozjaśnia ciemności wewnętrzne. Skoro w zetknięciu z pokusami wątleją nam siły, a zawikłani w upodobaniach niebezpiecznych gotowiśmy już ulec: Krew Przenajdroższa, niby wino najmocniejsze, wzmacnia bezsilność naszą, dodaje hartu w walce i od szkodliwych broni upadków. Skoro widoczna marność uciech ziemskich obudzi w nas zbawienny wstręt i odrazę, a pragnienie czystych pociech Miłości Bożej się odzywa: Krew Przenajdroższa niby wino upajające, napełnia nas takim weselem rozkoszy niebieskich i taką obfitością radości przeczystych nasyca, iż nie możemy się dłużej oglądać za trującym napojem, jaki świat daje, lecz skosztowawszy kielicha zbawienia, od niego już się oderwać nie chcemy…

O kielichu Krwi nowego z Bogiem Przymierza, wzmocnij siły moje w wiernej i statecznej Służbie, jaką pragnę nieść Zbawicielowi memu.

O kielichu Krwi niewymownej potęgi, przeniknij Twym Boskim Płynem wszystkie zakątki serca mego, iżby rozpalone, rozgrzane, gotowe było na największe dla Miłości Bożej Ofiary.

O kielichu Krwi pełen Błogosławieństw, nie patrz na całą otchłań niegodności mojej, lecz pozwól mi zakosztować słodyczy Twego Napoju; pozwól mi nie tylko przytknąć usta do samego brzegu, lecz owszem, daj mi się napić do syta, aby dusza moja upojona, pokrzepiona, chwaliła Zbawiciela swego tu i w wieczności. Amen.

O Krwi Chrystusowa, napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023