Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 22.

Krwi Chrystusowa, będąca mlekiem najsłodszym płynącym z Piersi Ukrzyżowanego Jezusa, nakarmij nas.

 

Z pomiędzy wszystkich związków krwi serca łączących ludzi jednych z drugimi, niezaprzeczenie miłość macierzyńska najpierwsze trzyma miejsce; w niej też słusznie dopatrujemy się objawu najsilniejszego, najprawdziwszego uczucia; albowiem to miłość święta, czysta, trwała, a nie samolubna, pełna zaparcia i poświęcenia, i taką miłością ukochał nas Pan Jezus! W Piśmie Świętym znajdujemy wymowne porównania i liczne zwroty, stwierdzające tę prawdę, iż Pan umiłował nas, jako matka dzieci swoje. — Owszem, więcej nawet, bo gdy w ogólnym prawie macierzyńskiej miłości napotkają się nieraz smutne wyjątki i oburzające, przeciwne naturze zboczenia, — to Miłość Pana Jezusa ku ludziom nie podlega zmianom, nie dopuszcza różnic, nie cierpi wyłączeń. A skoro przez usta Proroka Pan nasz zestawiać raczy miłość swą z przywiązaniem ziemskiej matki do swego dziecięcia, dodaje zaraz: “Choćby ona zapomniała, wszakże Ja nie zapomnę” (Iz 49, 15); a w innym miejscu z większą jeszcze tkliwością się odzywa, tę czułą obietnicę nam dając: “Przy piersiach was poniosę… jako gdy kogo matka pieści, tak was cieszyć będę” (Iz 66, 12-13).

W czymże jednak silniej ta Miłość najsłodsza Pana Jezusa mogła się objawić nam w Eucharystii, w której nas Ciałem Swoim posila i karmi?… Gdzie milszymi pieszczotami nas obdarza, jak nie w Komunii Świętej, w której nam podaje najprzedziwniejszy napój własnej Krwi Swojej?…

Po okrutnej i bolesnej Śmierci Jezusa Krew Przenajdroższa nie zastygła w Łonie Jego, nie zaskrzepła dla nas, lecz z przebitego Boku trysnęła z większą jeszcze siłą, z większą Mocą, bo Ją Miłość rozgrzewała, Miłość roztapiała; i ta Miłość nieskończona, niepojęta żywotność Jej, ciągłą utrzymuje. Serce Ukrzyżowanego Chrystusa Pana, już po Śmierci w Piersiach Jego otwarte, wskazuje miłosiernie Źródło Krwi Najświętszej, że nie zatamowało się z Jego przechwalebnym zgonem; że pierwiastków zbawiennych tej Krwi nie potrzebujemy szukać daleko w Niebie, gdzie Ubóstwiona w Żyłach Boga — człowieka chwałą żyje; lecz że ją mamy tuż blisko utajoną, ukrytą w skromnych Sakramentalnych postaciach na Ołtarzach naszych. Z tych ołtarzy, podobnie jak czujna matka gotowa każdej chwili nakarmić swoje niemowlę, Pan Jezus podaje nam każdego czasu, gdy tylko zechcemy, niby słodkie mleko — Krew Swoją Przenajdroższą.

„Wszyscy pragnący, pójdźcie do wód, woła głos Proroka, a którzy nie macie srebra, nie kwapcie się, kupujcie, a jedzcie; chodźcie, kupujcie bez srebra i bez żadnej zamiany, wino i mleko… Słuchajcie, a żyć będzie dusza wasza” (Iz 55, 1. 3).

Tymi słowy Izajasz na wiele wieków przed Przyjściem Mesjasza zapowiedział obfitość i hojność Darów zawartych w Sakramencie Ołtarza pod figurami: wody, wina i mleka.

W poprzednich uwagach rozpatrywaliśmy rozrzutność Krwi Przenajdroższej, jako Strumienia wód pełnego Łask wszelkich i obliczaliśmy korzyści, jakie dla nas wypływają z kielicha wina zbawiennego; dziś z kolei wypada nam uwielbiać Krew Przenajdroższą, upodobnioną do mleka płynącego z Piersi Ukrzyżowanego Chrystusa.

W naglącym nawoływaniu Proroka uderząją nas trzy szczegóły: najpierw zaleca on pośpiech i skwapliwość: kwapcie się, mówi dalej, przynęca nadzieję bezpłatnego otrzymania darów: kupujcie bez srebra, bez żadnej zamiany; na koniec, obiecuje skarb najcenniejszy: żyć będzie dusza wasza. Jeżeli z powyższym głosem Izajasza zestawimy dobrze nam znane Słowa Pana Jezusa: “Jeślibyście nie jedli Ciała Syna Człowieczego i nie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć żywota w sobie” (J 6, 56), i te z Objawienia: “Ja pragnącemu dam darmo” (Ks. Objaw. 21, 6), spostrzeżemy: iż Prorok oświecony Światłem Bożym mógł bez wahania powoływać nas do onych wielkich darów i mógł bez zawodu stanowcze czynić obietnice. Żywotem duszy naszej, jak tylekrotnie niewzruszona powaga Boskich Słów Zbawiciela nam to wykazała, jest: Ciało i Krew Pańska w Sakramencie Ołtarza; Sakrament ten jest Darem przewyższającym wszystkie Dary, jest cudem Cudów Bożych, przechodzącym wszystko, co mizerny nasz rozum pojąć może, wszystko, co nawet język Aniołów wyrazić by zdołał. A dla korzystania z tego Skarbu Łask bezcennych nie potrzeba posiadać srebra ni złota, nie wymaga się zdolności ni talentów: zarówno prostota dziecięca jak i uczoność mądrych, zarówno skromność ubóstwa jaki dostatek bogatych mają tutaj łatwy przystęp. Jeden tylko warunek Prorok kładzie: wszyscy pragnący: pójdźcie, i jedno tylko wymaganie Pan Jezus stawia: pragnącemu dam darmo. Słowem, zupełna pełność wszelkiego duchowego dobra, jakie w sobie Sakrament Ołtarza zawiera, zależy całkowicie od naszej skwapliwości i pożądania, od naszej pilności i pragnienia. Pan Jezus niczym nie ogranicza, niczym nie ścieśnia Łask i hojności Swojej; owszem: wzywa, nalega, woła, zachęca, prosi aby wszyscy spieszyli do Niego i kosztowali Darów, jakie z obfitości Krwi Swojej przygotować nam raczył. I czyliż na tyle dowodów Jego Miłości jeszcze obojętnymi będziemy?… jeszczeż kurczyć się będzie serce nasze i niejako odrobiny jeno miłości wydzielać Panu, który Siebie Samego oddał nam bez podziału?

Izajasz, używszy w duchu proroczym na oznaczenie Tajemnicy Ołtarza symbolicznych, a pełnych znaczenia wyrażeń: najpierw wody jako napoju zdrowych, potem wina jako pokrzepienia słabych, w końcu mleka jako pokarmu służącego niemowlętom; chciał tym ostatnim porównaniem jeszcze ścisłej zaznaczyć tkliwy związek zachodzący w Komunii Świętej między Zbawicielem, a duszą wierną, niby między matką, a jej ukochanym dziecięciem. — Jakoż bezsilność nasza i niezaradność na drodze zbawienia równa się całkowicie nieudolności i niedołęstwu nowonarodzonych dzieci; zostawieni samym sobie nie utrzymalibyśmy się ani chwili w duchowym życiu, nie postąpilibyśmy ani kroku na tej trudnej drodze. Pan Jezus świadom naszej bezsilności zapobiega jej troskliwie, zaradza łaskawie, podając nam posiłek z własnej Krwi Swojej. A jak baczna matka nie poprzestaje na jednorazowym w ciągu doby posileniu swego niemowlęcia, tak i Pan Jezus gotów nie raz na rok, nie raz w miesiąc, lecz jak najczęściej Krwi Swojej podać nam pożywny napój, abyśmy Mocą tegoż wzrastali w siły i dojrzałości duchowej nabywali.

Co jednak powiedzielibyśmy o dziecku, które zamiast zwracać się ochotnie na czułe wezwanie swej rodzicielki, głuche by na jej wołanie było? Co myślelibyśmy o takim, które zamiast przytulać się do pieszczącego je matczynego łona, od niego by się odwracało?… Czyliż nie wiemy, że gdy niemowlęciu zaczyna głód dokuczać, rzewnem ono kwileniem oznajmia, iż pokarmu potrzebuje? Czyż i my nie powinniśmy naszego pragnienia Ciała i Krwi Pańskiej, gorącym westchnieniem i czułym jękiem tęsknoty objawiać Panu?… A jak niemowlę, choćby najmocniej płaczące i chore ucisza się rychło i uspokaja snadnie, skoro tylko w objęciach matki się znajdzie i słodkim jej pokarmem nasyci, tak i dusza wierna, choćby największym bólem szarpana i łzami goryczy wezbrana, łatwo się ukoi, utuli i o smutku swym zapomni, gdy ją Pan Jezus w Sakramencie Miłości przygarnie, gdy ją Krwią Swoją Przenajsłodszą upoi.

O najdroższy Karmicielu duszy mojej, Panie Jezu Chryste! długo byłem nędznym, bezrozumnym dziecięciem, nieznającym się na Darach Twoich; długo byłem dzieckiem zaślepionym i płochym, lekceważącym słodycze Twojej Miłości; nieraz odwracałem się od najpożądańszych pieszczot Serca Twego, a szukałem błędnie przytulenia u podobnie słabych jako i ja, stworzeń; nieraz zaniedbywałem posilać się smakowitym mlekiem Najsłodszej Krwi Twojej, a z głodu i wycieńczenia usychała dusza moja. — Dziś, kiedy opłakuję lat marnie upłynionych, kiedy szczerze żałuję czasu zdala od Ciebie nędznie spędzonego, błagam Cię w Imię Krwi Twojej Najświętszej, “grzechów młodości mojej i niewiadomości moich nie racz pamiętać” (Ps 24, 7); a chociaż nie mam już niewinności niemowlęcia, przygarnij mnie jednak do Swego Łona i przytul mnie Jezu do Serca Twojego, w Nim żyć i umrzeć pragnę z serca mego (Pieśń do Serca Pana Jezusa). Amen.

Krwi Chrystusowa, będąca mlekiem najsłodszym, płynącym z Piersi Ukrzyżowanego Jezusa, nakarmij nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023