Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 23.

Krwi Chrystusowa, do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

 

„Kościół Chrystusowy, mówi obrazowym swym językiem Ks. Skarga, jest jako szpital dobrze na chore zaopatrzony: Jezus Chrystus lekarstwa Łaski Swej i wysługi Męki i Śmierci Swej tam nazbierał. Mamy Sakramenty jako drogich i mocnych lekarstw i maści słoiki, pełne Łask i Darów Niebieskich, na uleczenie grzechów naszych i naprawę żywota naszego”. A w innym miejscu o Krwi Przenajdroższej na Krzyżu wylanej pisze, iż: „Ona jest jako maść na wszystkie wrzody i rany zgotowana”; — przez co daje poznać ten pobożny kaznodzieja, że nie ma choroby, nie ma potrzeb, nie ma dolegliwości duchowych, które by nie zleczyły się pod cudownym wpływem Krwi Najświętszej, jako leku uzdrawiającego i jako maści gojącej. — Ponieważ głównie Sakramenty są owymi lekami rozprowadzającymi po duszy naszej Krew Przenajdroższą, zatrzymamy się dziś nad cudownym Jej skutkiem w Sakramencie Olejem Świętym Namaszczenia, w którym Pan Jezus, niby pelikan tkliwy, ostatnimi kroplami Boskiego Łona Swego poi dusze ludzkie ku zapewnieniu im żywota wiecznego.

Wśród licznych symbolicznych wyobrażeń, jakie Pismo Święte lub Ojcowie Kościoła z upodobaniem do Zbawcy i Odkupiciela naszego stosują, nie ma zaiste rzewniejszego i słodszego, jak porównanie Pana Jezusa karmiącego nas Krwią Swoją, — z pelikanem, który według mitycznego starożytnych podania, pisklęta swoje z głodu i posuchy mdlejące, miał odżywić kroplami krwi, wydobytej z własnych rozranionych piersi. — Cokolwiek dzisiejsze zdobycze naukowe mogą orzekać o prawdzie tej przemyślnej miłości pelikana, raniącego siebie dla ocalenia swych dziatek od niechybnej śmierci, my jednak nie możemy bez serdecznego wzruszenia wspominać tego podobieństwa, jakie Kościół upatruje między tą rzewną alegorią, a poświęceniem bez granic, które Chrystus Pan nam okazał posilając nas Krwią Swoją Przenajdroższą.

Z rozważania Bolesnej Męki, począwszy od krwawego potu w Ogrójcu aż do przebicia Boku na Krzyżu wiemy, „że Krew Przenajdroższa przelała się głównie przy zgonie Pana Jezusa i że Śmierć Zbawcy naszego nastąpiła istotnie skutkiem wyczerpnięcia Krwi Jego. Stąd pochodzi, że i godzina śmierci naszej, jest uprzywilejowaną dla Krwi Najdroższej: jest czasem najulubieńszym dla Jej pełnej pomysłów Miłości; — i dlatego, na tę ostatnią chwilę stworzyła osobny Sakrament: Sakrament Ostatniego Namaszczenia, które jest ostatnim z namaszczeń świętych, namaszczeniem ukrzepiającym duszę w jej ostatnich utarczkach“ (O. Faber).

Walka, która się rozpoczęła w Raju, a ciągnie się przez całą ludzkość; walka między państwem ciemności a Królestwem Światła; walka o duszę człowieka między Niebem a piekłem, w tej właśnie przedśmiertnej godzinie rozgrywa się ostatecznie. “Szatan, mówi Święty Jan Chryzostom, nie mogąc zgruchotać okrętu, gdy przebywał trudne drogi unoszony między skałami brzegu a bałwanami morza, przychodzi czekać nań u portu, ku wydaniu najstraszliwszej walki“. — Lecz jeżeli dusza chrześcijańska, przez całe życie nadzieję swą w zasługach Krwi Najświętszej pokładała, nie będzie ona chwila dla niej zbyt okropną. Nie zlęknie się choroby, będącej zwiastunką wyzwolenia z więzów ciała, bo wie, iż ją to zbliży do Nieba, za którym tęskniła; nie przerazi jej widok stojącego u łoża kapłana, bo u stóp jego w Sakramencie Pokuty zwykła się była często Krwią Najświętszą obmywać; nie zatrwoży się zbliżeniem Pana nad pany, bo wierzy, iż wartość jednej kropli Krwi Jego przeprowadzi ją szczęśliwie do Portu zbawienia; nie przelęknie się i Ostatniego Namaszczenia, gdyż w nim pożądany środek do oczyszczenia się z pozostałości grzechowych widzi i ufa statecznie, że ten Sakrament według Nauki Kościoła, może jej powrócić zdrowie i przedłużyć życie, jeśli jej to do zbawienia jest koniecznie potrzebne. O! jakżeż Łaski Sakramentu przybywającego w tej ważnej chwili z Pomocą Krwi Przenajświętszej muszą być: „osobliwszej wspaniałości pełne! Codziennie mnóstwo ludzi umiera na kuli ziemskiej; codziennie część świata znajduje się na śmiertelnej pościeli i w ostatnim konaniu. O! jakże wtedy we wspaniałych szczegółach tak rzewnego Sakramentu, Krew Najświętsza rozrzutną być musi“ (O. Faber).

Jak na narożnikach domów Izraelskich czynione były znaki krwią barankową dla obrony od Anioła niszczyciela, tak na każdym zmyśle, niby na drzwiach duszy chrześcijanina mającego przejść z Egiptu— niewoli doczesnej, do ziemi obiecanej — w Niebie, kładziony jest Znak Krzyża Pańskiego wraz z namaszczeniem świętym. Moc tego znaku pochodząca z Boskiej Krwi Baranka zabitego na Krzyżu, niszczy pozostałości grzechów, jakich się człowiek w ciągu życia dopuścił: wzrokiem, słuchem, powonieniem, mową, krokami i uczynki swymi; prócz tego, wzmacnia duszę w ostatniej walce z piekłem, które w tym szturmie wysila swoje niecne sztuki, aby podejść bojownika Chrystusowego. Lecz Boski nasz Zbawiciel nie poprzestając na zewnętrznym, rzec można, opatrzeniu i wzmocnieniu miejsc słabych, Sam w duszę chorego wstępuje z całą Potęgą Krwi Swojej, aby go Wiatykiem zaopatrzywszy, wrogim mocom nieprzystępnym uczynić. Szatani też, widząc w piersiach wiernego zapaśnika Krew Przenajdroższą i czując swą bezsilność, — pierzchają pohańbieni, uznając się za zwyciężonych; a Krew Chrystusowa, przez Sakrament Namaszczenia przeprowadziwszy bezpiecznie duszę odkupioną z ziemi do Jerozolimy Niebieskiej, — odnosi tryumf ostateczny poświęceń swoich, i słuszną za hojną swoją rozrzutność zapłatę odbiera.

“O! jakże”, woła w uniesieniu Wielebny Sługa Boży Ks. Jan Vianney, „o jakże piękną będzie w Niebie po wszystkie wieki dusza, która się godnie i często w ciągu życia z Panem swoim łączyła… Tam Ciało Zbawiciela przeświecać będzie przez nasze ciało; Krew Jego cudowna jaśnieć będzie w krwi naszej, dusza nasza będzie złączona z Duszą Pana Jezusa przez całą wieczność… Tam używać będzie szczęścia niczym nie zamąconego, niczym nie przerwanego i najdoskonalszego… Kiedy dusza Chrześcijanina, który przed śmiercią przyjął Pana Jezusa, wstępuje do Raju, pomnaża się radość Nieba! Aniołowie i Królowa Aniołów wychodzą naprzeciw, bo w niej poznają Syna Bożego… I wtedy ona dusza wynagradza sobie sowicie wszystkie trudy, wszystkie ofiary, jakie ponosiła w ciągu swego żywota… O człowiecze! jakżeś wielki… karmiony i posilany Krwią Boga”.

O Panie Jezu, szczodry Pelikanie! któryś nas nieczystych Krwią Swoją Najdroższą oczyścił, dziękuję Ci za Przenajsłodszą i Najdroższą Ranę Miłości, którą Ci na Krzyżu zadano wówczas, gdy niezwyciężona Miłość Twoja włócznią Miłości słodki Bok Twój otworzywszy Najsłodsze Serce Twoje zraniła. Niech będzie Błogosławiona Blizna i Rana Boku Twego; niech będą Błogosławione Krew i Woda na obmycie grzechów naszych z Niej wytoczone! Źródłem tym skutecznym najmiłościwszy Jezu, słodki Pelikanie! oczyść mnie nieczystego; przez Serce Twe zranione proszę Cię, przeszyj włócznią Miłości serce moje tak, aby niczym ziemskim nie było zajęte, lecz samą Miłością Twoją napełnione. Namaść Krwią Twoją Przenajdroższą schorzałego na duszy i uzdrów skutecznie, a spraw to, iżby przynajmniej jedna kropelka tej Krwi Najświętszej, w godzinę śmierci była posileniem mej duszy. Amen. (Modlitwa Św. Gertrudy i Św. Mechtyldy).

O Krwi Chrystusowa, do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023