Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 24.

Krwi Chrystusowa, przez którą jesteśmy boże królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

 

Po wyzwoleniu Izraelitów z niewoli i przeprowadzeniu ich przez morze Czerwone, Pan Bóg kazał przez usta Mojżesza, wybranemu ludowi powtórzyć te słowa: “Będziecie Mi królestwem kapłańskim i narodem świętym” (Ks. Wyj 19, 6). Pan nasz Jezus Chrystus, wywiódłszy dusze nasze z niewoli czartowskiej i przeprowadziwszy ku żywotowi wiecznemu przez morze Krwi Swojej, uczynił nas w ściślejszym jeszcze znaczeniu według słów Objawienia: “Królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu Swojemu” (Ks. Objaw. 1, 6). I w tym królestwie nie mającym granic, najdalsi korzystają z tych samych ustaw, co i u steru będący, a najuboższym przysługują też same przywileje, co i rządzącym.

W ziemskich monarchiach, poddani otrzymują pożytek z własnej jedynie pracy; skoro zaś ich ta zawiedzie, popadają w niedostatek i nędzę, i tylko z wielkim trudem, a upokorzeniem niemałym, przychodzi im wyżebrać pomoc i zasiłek. W Królestwie Chrystusowym dzieje się przeciwnie: członkowie nie tylko w miarę osobistej pilności bezzawodny osiągają rezultat, lecz nadto z przyrostu i przyrobku pracy innych pożytkują, i stają się gdy zechcą, uczestnikami skarbów szafowanych choćby i na drugiej półkuli ziemi; a zarazem ich zasługi, bez żadnej dla nich ujmy ni uszczerbku, obracają się na zysk drugim. Co dziwniejsze w ustroju tego królestwa, że gdy w społeczeństwach ziemskich choćby najlepiej urządzonych, nikt już po śmierci nie korzysta z żadnych państwowych ulg ni dobrodziejstw, tu przeciwnie, — Łaski i przywileje nie kończą się z chwilą zgonu, lecz się przeciągają poza schroń grobową. I choć po kim zaginie wspomnienie w pamięci współżyjących i zatrze się w sercu najbliższych, zarząd tegoż królestwa nie przestaje o nim troskliwie pamiętać.

Lecz gdzie jest właściwie to Królestwo? Królestwo ono jest w Kościele Świętym, a Kościół — jest Krwi Przenajdroższej Dziełem, owszem Arcydziełem, bo ponad innych dzieł miarę. Kościół jest gorejącym ogniskiem, jest ziemskim Krwi Przenajdroższej mieszkaniem, On jest upodobanym tworem Miłości Pana Boga, bo przezeń jak przez kanały rozprowadza się działanie Krwi Przenajdroższej. Kościół przez zasługi tej Krwi przywraca Panu Bogu panowanie nad stworzeniem, które się spod Jego władzy przez grzech pierworodny wyłamało; On jest bramą Niebios, bo tylko przezeń możemy się dostać do górnego Syjonu. Jak czasu potopu, korab zachowawszy od zagłady Noego z jego rodziną był kolebką rodzaju ludzkiego ku zaludnieniu na nowo świata, tak Kościół Rzymsko-Katolicki przechowując na Łonie Swoim dusze wybrane, ocala je z toni powszechnego zepsucia, aby nimi zaludnić Niebo.

W arce starego Przymierza, złożone były święte Dekalogu tablice; w Kościele Nowego Przymierza, przedziwnym depozytem jest dogmat Krwi Przenajdroższej. A ponieważ w całokształcie dogmatów nie ma nic rozpierzchłego, odosobnionego; nie ma żadnych oderwań ni odskoków, lecz jest cudowna spójnia i harmonia, przeto gdybyśmy usunęli dogmat Krwi Syna Bożego, wszystkie inne rozpadłyby się, rozchwiały, jako bezpodstawowe, bezcelowe. Krew Przenajdroższa zgromadziła w Kościele wszystkie Skarby Łask i Darów, które jak promienie z promieńmi się łącząc, tworzą wielkie ognisko słońca, tak one Łaski i Dary składają niezmierzone ognisko miłości, jaką Pan Bóg przez Krew Syna Swojego okazać ludziom raczył.

Stąd też wiernego syna Kościoła i wszelkie przewroty, i przemiany polityczne o tyle cieszą lub trwożą, o ile pokój lub zamieszanie w panowaniu nad duszami, które doń należą, sprowadzają; w wiernym Synu Kościoła, nauki i odkrycia o tyle zajęcia budzą, o ile swe uczone zdobycze do wyświetlenia Praw Bożych stosują; w prawdziwym synu Kościoła, systematy i teorie filozoficzne o tyle ciekawości wzniecają, o ile prawda lub nawet fałsz każdej z nich służy i przyczynia się do uświetnienia prawd objawionych, których stróżem jest Kościół.

Jak ból w zranionym członku ciała choćby i najdalszym, odzywa się w sercu; jak cios zadany w podstawę rośliny, daje się uczuć jej gałązkom; jak szarpnięcie struny w instrumencie znajduje oddźwięk we wszystkich strunach, — tak dla wiernego wyznawcy Chrystusowego, boleści Kościoła powinny być jego boleścią, krzywdy Kościoła jego krzywdą, radości tegoż — jego radością. Nie powinien on ścieśniać się i ograniczać miejscowością w której żyje, lecz interesa Kościoła powinny być dlań powszechne, jak powszechnym, czyli Katolickim jest Kościół, do którego się zalicza. Przy tym, o ile działanie duszy wyższe jest od czynności ciała, o ile życie duchowe przechodzi życie materialne, a wieczność przeważa doczesność, 0 tyle tryumf Krwi Przenajdroższej w Kościele Chrystusowym, winien duszę wierną więcej obchodzić aniżeli sprawy osobiste, sprawy rodzinne i nawet ojczyste; — bo wszystko przemija, wszystko ma swój koniec, — jedynie Kościół jest potęgą nieprzemienną. Ginęły narody i upadały monarchie; przebrzmiewała sława pogromców i zdobywców; zapadała w niepamięć genialna twórczość artystów i mężów nauki i dziś rzadki o nich czyni wzmiankę, — sama tylko opoka Piotrowa, niezachwiana w swej trwałości, nie lęka się ni upadku ni ruiny; i choć nacierać na nią mogą wrogie moce i szturm przypuszczać nieczyste siły, ona niewzruszona stoi i trwałość jej niespożyta, bo wywalczona Krwią Syna Bożego.

„I niech nikt nie sądzi, powtórzmy za Św. Cyprianem, iż dobrych może w Kościele zabraknąć: pszenicy wicher nie zmiecie, ni drzewa silnie wkorzenionego burza nie obali; tylko źdźbła puste wiatr rozmiata, a słabe drzewiny burza druzgocze… Tak: Bóg wiernych doświadcza, wiarołomnym maskę zdziera, i w ten sposób już tu na ziemi, następuje rozłączenie dusz sprawiedliwych od niesprawiedliwych, plew od ziarna”.

Wszelako wyznawcy Chrystusowego Kościoła, jakkolwiek statecznie wierząc, iż “bramy piekielne Go nie przemogą” (Mt 16, 19), nie powinni jednak obojętnie się spuszczać na tę obietnicę, i biernie zachowywać wobec szatańskich knowań przeciw niemu prowadzonych; lecz raczej mają się wzajemnie pobudzać do gorliwej modlitwy o pokój i tryumf tegoż Kościoła, przez zasługi Krwi Przenajdroższej.— A jak takowa prośba potężną jest przed Tronem Pana Boga, służyć może za przykład Święta Katarzyna ze Sienny, która w trudnych dla Kościoła żyjąc czasach, obrawszy z natchnienia Boskiego Krew Przenajdroższą za wyłączny cel swojego nabożeństwa, wyjednywała przez nią dla Kościoła i głowy jego widzialnej niezmiernej doniosłości Łaski.

A my, co się rzekomo za gorliwych Wyznawców Kościoła Chrystusowego mamy, jak się względem Niego zachowujemy? Czy nas Jego sprawy więcej niż nasze własne interesy obchodzą? Czyśmy gotowi wyrzec się wszelkich
korzyści, zysków i obietnic, których osiągnięcie przypłacilibyśmy krzywdą lub smutkiem tegoż Kościoła?… O! pomnijmy, że jak zły czyn jednego członka rodziny, uszczerbek przynosi całej rodzinie; jak niecna zdrada jednostki w społeczeństwie, szkodzi całemu społeczeństwu, — tak i nasze faryzejskie lub judaszowskie względem Kościoła zachowanie się, znacząc nas samych piętnem Kaina, zakrwawia Serce czystej Oblubienicy Chrystusowej. Jeżeli zaś, dzięki Panu Bogu, szczerze i statecznie trzymamy się steru łodzi Piotrowej, czy dziękujemy Panu za Łaskę, że nas w gronie dziatek tej Matki naszej Kościoła zaliczyć raczył? czy pamiętamy, że tylko przezeń możemy się zaopatrzyć w zbawcze owoce Krwi Przenajdroższej?… Ogólną cechą Świętych była wielka miłość do Kościoła. I nasze Doń przywiązanie powinno być stateczne, gorliwi, że tak powiem, zazdrosne, a tkliwe, jak zazdrosnym, a tkliwem jest uczucie dobrego dziecka względem swej najlepszej rodzicielki.

O! dzięki Ci Panie składam, za nieoceniony Dar powołania mnie do Wiary Świętej Katolickiej; dzięki Ci, żem członkiem Twego Bożego Królestwa; żem dzieckiem Kościoła Świętego, że przezeń osiągnąć mogę pożytki i Łaski, jakie w Nim przez Krew Syna Twego zgotować mi raczyłeś. Pragnę żyć i umierać w uczuciach żarliwego przywiązania do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, i w tej chwili u stóp Twoich składam to wyznanie: że wierzę w to, co On wierzy, pokładam nadzieję w tym, czemu On ufać każe, miłuję to, co mi do umiłowania podaje; albowiem w Nim Samym, przez zasługi Krwi Przenajdroższej znajduje się jedynie prawdziwe Źródło uświęcenia i zbawienia. Amen.

O Krwi Chrystusowa, przez którą jesteśmy bożym królestwem i boskim kapłaństwem, uświęć nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023