Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 25.

Krwi Chrystusowa, przez którą jesteśmy boże królestwo i boscy kapłani, uświęć nas! /*/

 

/*/ wezwanie z poprzedniego dnia powtórnie użyte do rozmyślania.

 

Kościół nasz słusznie Wojującym zwany, w ustroju swym zewnętrznym podobny do armii dobrze urządzonej, ma na czele najwyższego wodza, to jest: Ojca Świętego, który w Imieniu Swego Monarchy — Jezusa Chrystusa, rozporządza licznymi hufcami. Hufiec każdy, złożony z szeregów wiernych, zostaje pod szczególnym dowództwem Biskupów i Kapłanów; i w tym Bożym Królestwie: dowódcy i dowodzeni w jednej sprawie walcząc, w jednych trudach udział biorąc, powołani są do tegoż samego tryumfu i do tej samej nagrody, czekającej ich od boskiego Monarchy. — Wierni, uczestnicząc społem z kapłanami w duchowych dobrach Kościoła, mają prawo do wspólnego z nimi ofiarowania najprzedniejszego Daru, który składając Panu na Ołtarzu przez posługę kapłanów, jako posłów osobliwie na to wybranych, na równi z nimi korzystają z łask nieprzebranych, jakie tenże Dar, taż Ofiara na wszystkich sprowadza.

Że ten współkapłański udział członków Kościoła w sprawowaniu Ofiary Świętej jest niezaprzeczonym, opieramy to twierdzenie na nieomylnym wyroku Soboru Trydenckiego opiewającym: “iż wierni Chrystusowi, żadnej tak Świętej i Boskiej sprawy wypełnić nie mogą, jak właśnie tę Tajemnicę straszliwą” (Tridentinum Sessio 22); a słowa powyższe: wierni Chrystusowi obejmując ogół wiernych, nie pozostawiają wtem żadnej wątpliwości. Kapłani też, odprawiając przedziwną Ofiarę, odprawiają takową wspólnie za nas i za siebie, w imieniu swoim i naszym, jak to z szeregu modlitw liturgicznych przy Mszy Świętej używanych przekonać się możemy.

Święty Jan, w przedmowie do ksiąg Objawienia, będących proroczym opowiadaniem dziejów Kościoła, zwracając do wszystkich czytających go i słuchających pozdrowienie Imieniem Jezusa Chrystusa, dodaje… “który nas obmył z grzechów naszych we Krwi Swojej i uczynił nas królestwem i kapłany Bogu i Ojcu Swemu” (Ks. Objaw. 1, 5-6). A Święty Piotr, wysławiając godność chrześcijan, odzywa się również do ogółu wiernych mówiąc: “Wy dom duchowy, kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa, wy rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo” (P 2, 5.9). Z powyższych słów Objawienia i słów Książęcia Apostołów z natchnienia Ducha Świętego pisanych, niezbicie wypływa: że skoro jesteśmy uczestnikami Królestwa Chrystusowego, wszyscyśmy też powołani do współkapłaństwa w sprawie naszego i drugich zbawienia, gdyż “pomocnikami Bożymi jesteśmy” (Kor 3, 9.15), mówi Św. Paweł.

Współpomocnictwo to atoli, jakkolwiek wielce dla nas zaszczytne, będąc z naszej strony bardzo ograniczone i ścieśnione, znajduje dopiero prawdziwe swoje zastosowanie, prawdziwy swój rozwój — w Sakramencie Kapłaństwa. Dziś przeto zastanowimy się nad tym Sakramentem, będącym, według pięknego określenia O. Fabera: ziemskim sercem Krwi Najświętszej. — I rzeczywiście, wszystkie objawy Miłosierdzia Krwi Przenajdroższej zastosowane do pożytku dusz naszych przez Sakramenty i cała pełność Łask nieprzebranych, spływających na nas przez Ofiarę Świętą, skupiają się niejako w Sakramencie Kapłaństwa. I jak nie można by pojąć (choć u Boga nie ma nic niepodobnego) nieustannego wpływu Krwi Przenajdroższej na dusze ludzkie bez Sakramentów, które są jej kanałami, tak znów trudno wyobrazić sobie istnienie Sakramentów bez sług ołtarza, będących, rzec można, narzędziami samychże Sakramentów. Stąd pozwalamy sobie nazwać Kapłaństwo: Sakramentem Sakramentów, ich początkiem i końcem, fundamentem i uwieńczeniem; albowiem Krew Najświętsza z całą skutecznością Swojej Wszechmocy, z całą Potęgą Swej Boskości, staje się: poddaną, posłuszną rozporządzeniom kapłanów…

Jakkolwiek przechwalebność tego Sakramentu przechodzi miarę naszego pojęcia, spróbujmy jednak wejrzeć za świętą zasłonę, dzielącą pokolenie wybrane, czyli kapłańskie, od reszty wiernych, i przypatrzmy się ogólnym jego rysom w tych właśnie szczegółach, w których przez posługę kapłanów, zasługi Krwi Najświętszej bywają w Kościele ku zbawieniu naszemu stosowane.

Przypatrzmy się i podziwiajmy: gdy kapłan Mocą Krwi Przenajdroższej w Sakramencie Chrztu wyzwala duszę ludzką spod wpływu szatana i przywraca ją Niebu; przypatrzmy się: gdy zasiadając w konfesjonale, jako pośrednik między Panem Bogiem a grzesznikiem, sprowadza nań przez Boskie Słowa rozgrzeszenia, oczyszczające Strumienie Krwi Przenajdroższej; przypatrzmy się: gdy zastępując miejsce Chrystusa, jakoby w wieczerniku obdziela wiernych u Ołtarza Ciałem i Krwią Jego Najdroższą; przypatrzmy się: gdy jako odźwierny Raju, ułatwiając konającemu przeprawę na nowe życie, przez Sakrament Ostatniego Namaszczenia otwiera mu Niebios podwoje; przypatrzmy się: gdy z kazalnicy jako głosiciel Tajemnic Bożych, niby owa kolumna wiodąca przez puszczę lud Izraelski, prowadzi wiernych drogą zbawienia; przypatrzmy się: gdy na kształt Symeona sprawiedliwego, piastując miłośnie Pana Jezusa na swoim łonie w Monstrancji, wiedzie nas za Tym, który jest światłością i chwałą naszą; przypatrzmy się: gdy jakoby drugi Mojżesz zstępujący z Synaju z promienistym obliczem, — kapłan odchodzi od góry Miłosierdzia — od ołtarza, gdzie z Panem nad pany rozmawiał… Przypatrzmy się i podziwiajmy każdą czynność duchowną w Kościele spełnianą, gdyż w każdej znajdziemy pobudkę utwierdzającą nas w tym przekonaniu: że kapłaństwo jest uprzywilejowanym Sakramentem Krwi Najświętszej, a „kapłan, mówiąc słowy pewnego autora, przechowuje w swych dłoniach drogie skarby okupu, wydanego na ratunek ludzkości, to jest Krew Chrystusową i jej zbawcze owoce“.

Błogosławiona Angela z Foligno, widziała pewnego razu w objawieniu, jak Pan Jezus tkliwie obejmował w uścisku kapłanów przeznaczonych na opowiadanie Słowa Bożego. Jak ich miłośnie tulił do Boskiej Rany Serca Swego i tak mocno do Boku otwartego przyciskał, że ich usta Krwią Najświętszą były zabarwione. To znaczyć miało: że Słowa Ewangelii głoszone przez kapłanów nabierają skuteczności, skoro przez usta Krwią Chrystusową naznaczone przechodzą. Sługom też Ołtarza Krew Przenajdroższa winna swoje liczne zdobycze, liczne nawrócenia, i pracą ich Niebo się zaludnia. Tysiące dusz kapłanowi zawdzięczać mogą swoje zbawienie a ile ich zbawi, tylu klejnotami Krew Najświętsza ozdobi jego chwalebną koronę w wieczności.

Lecz jeżeli we wszystkich czynnościach duchownych mamy podziwiać wielkość tegoż Sakramentu, to cóż wyrzec o jego zdumiewającym stosunku do Krwi Przenajdroższej w Tajemnicy Ołtarza?… Co pomyśleć o tej pełnej dziwów chwili, gdy kapłan uświęconymi usty sprowadza na ziemię Boga-Człowieka i namaszczonymi rękoma piastuje Zbawcę świata?… Pan Bóg wtedy posłusznym mu się staje; wymawia on święte konsekracji słowa, i Pan — na głos sługi zstępuje z Nieba; Nieogarniony, Wszechmocny, — na głos stworzenia zamyka się pod drobniuchnymi i nikłymi postaciami chleba i wina.

Święty Chryzostom mówi, że w swej duchowej mocy kapłani wyżsi są, niźli Aniołowie; a w żywotach niektórych Świętych, którym Pan Bóg otwierał oczy na rzeczy dla nas nędznych zakryte, znajdujemy, iż oni widywali kapłanów postępujących do sprawowania Ofiary Świętej, otoczonych Duchami Anielskimi, oddającymi pokornie sługom ołtarza pierwszeństwo. Widzieli oni, jak Aniołowie poczytywali sobie za szczęście i zaszczyt, gdy mogli upaść do stóp piastuna Chrystusowego, ucałować jego namaszczone ręce, stokroć jaśniejsze od ich anielskiej świetności. Widzieli, zwłaszcza, w chwili gdy kapłan mocą udzieloną z góry, poświęcał Ciało i Krew Zbawiciela i wymawiał tajemniczej potęgi słowa: „Hoc est Corpus meum“, „Hic est Sanguinis meus“, jak Aniołowie, nie śmiejąc wznieść oczu, padali na twarz przed tym, który zacnością i wielkością swego powołania przewyższa Cherubów i Archaniołów władzę.

Godność kapłańska przechodzi o wiele godność Aniołów, mówi Św. Tomasz (3 p. qu. 22, art. I ad I.) i tego samego uczy Św. Grzegorz z Nazjanzu (zob. Sacerdotum ipsi quoque Angeli venerantur). Władza kapłanów wyższą jest od władzy Najświętszej Panny, twierdzi papież Innocenty III, bo Matka Boska wstawiając się za nami, otrzymuje dla nas Łaski, lecz najmniejszego grzechu odpuścić nie może. Gdyby Odkupiciel, Pan nasz, Jezus Chrystus, mówi Św. Alfons Liguori, zstąpił do jakiego kościoła i zasiadł w konfesjonale dla udzielenia Sakramentu Pokuty, a opodal jednocześnie zasiadłby w innym konfesjonale kapłan, słowa: Ego te absolvo, wyrzeczone przez Pana Jezusa i przez kapłana, jednakowy miałyby skutek: i tam i tu — grzechy byłyby odpuszczone.

“Dlategoż — zachęca złotousty nasz kaznodzieja (Ks. Piotr Skarga) — we dnie i w nocy Panu Bogu za kapłany dziękujmy, którzy nas Prawa Bożego nauczają i rozumy nasze światłością niebieską, i znajomością Boga prawdziwego oświecają; z których mamy Sakramenty jako środki do Łaski Bożej i uczestnictwa wysług Chrystusowych; którzy nam poświęcają Ciało i Krew Chrystusową, i z ręki swojej podają; od których mamy rzekę płynącą wszystkich dóbr naszych niebieskich, którzy są szafarzami Darów Bożych w nas i jako ojcowie nasze zbawienie i dziedzictwo opatrują, i Gniew Boski od nas swymi modlitwami i ofiarami oddalają, i wszystko Błogosławieństwo Boskie na nas przywodzą. Nie daj Boże, abyśmy ich czcić nie mieli. Niech o nas mówią, jako Apostoł Święty o Galatach rzekł: “Przyjęliście mnie jako Anioła Bożego, jako Chrystusa Jezusa, i daję wam to świadectwo, iż tu była rzecz można, oczy wasze wyłupilibyście byli, a dali mi je” (Gal. 4, 14-15). Niech o nas dzieciach i posłusznych synach swoich mówią: Weseleście moje, i kochanie moje, i korona moja.

Prośmyż Pana Boga, aby ich od nas nigdy nie oddalał, aby ich nam przyczyniał, aby co dzień lepsze i świętobliwsze nam dawał, aby na żniwo swoje posyłał robotniki mądre i wierne, z których by robota zbawienia naszego była spora, a wdzięczna ofiara ich Panu Bogu, który ich posłał.

O Panie Jezu! Arcykapłanie nasz Najwyższy, któryś wylaniem Krwi Swojej wysłużyć raczył pełność władzy zastępcom Twoim, proszę Cię za Ojca Świętego i za kapłanów całego świata; błagam Cię za tymi, którzy Nauką Prawd Wiary i przewodnictwem duchowym byli mi pomocą na drodze zbawienia. Osładzaj pracę wszystkim, którzy Winnicę Twoją gorliwie uprawiają; nie zabieraj nam ich przed czasem, nie odwołuj w połowie drogi ich żywota, żeby na Roli Twojej nie zbrakło pracowników i żebyśmy nie byli pozbawieni wiernych stróżów, broniących dzielnie Twej Owczarni.

Nie przestawaj, o Panie, obdarzać nas takimi, którzy by według Ducha i Serca Twego byli: zsyłaj nam ich jako nauczycieli cierpliwie oświecających nieumiejętność naszą w rzeczach Wiary i broniących nas od zbłąkania się po manowcach tego świata; zsyłaj nam ich jako lekarzy o niezmordowanym poświęceniu, gotowych leczyć nawet wstrętne choroby duszy naszej; zsyłaj nam ich jako sędziów niewzruszonej sprawiedliwości, rozsądzających bacznie najskrytsze tajniki sumień naszych, a niepokalanym żywotem, przyświecających nam wzorem i przykładem; zsyłaj nam ich zwłaszcza, o Panie Jezu, jako ojców miłosiernych, wyrozumiałych, gotowych śladem ‘Twoim przyjmować do stóp swoich nawet marnotrawne, — lecz już szczerze pragnące poprawy — dzieci Twoje. Amen.

O Krwi, przez którą jesteśmy boże królestwo i boscy kapłani, uświęć nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023