Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 27.

Krwi Chrystusowa, będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas!

 

“Bóg, który bogaty jest w Miłosierdzie, mówi Święty Paweł, dla zbytniej Miłości Swojej, którą nas umiłował, gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas wszystkich w Chrystusie” (Ef 2, 4-5). Powyższe słowa Apostoła obejmują cały tajemniczy związek zachodzący między Niebem a ziemią, między Stworzycielem a stworzeniem. Z jednej strony przedstawia się obraz: Bogactwa, Potęgi, Miłosierdzia i Miłości Pana Boga; z drugiej dzieje: upadku, śmierci, odkupienia i żywota wiecznego człowieka. Pierwsze wyrazy: Bóg, który jest bogaty, odsłaniają nam Potęgę Istoty Najwyższej, czerpiącej w Sobie Samej pełność wszelkiej doskonałości; następne: dla zbytniej Miłości, którą nas umiłował, określają nieskończoną Miłość Pana Boga ku ludziom, Miłość — posuniętą aż do zbytku, dalsze, gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, wykazują przepaść złego, w jakie nas przestępstwo Adama i własne nasze niewierności wtrąciły; ostatnie wreszcie wyrazy: ożywił nas wszystkich w Chrystusie, ujawniają szczyt Miłosierdzia Pana Boga Przedwiecznego, Który Syna Swego Jedynego zesłał, aby nas przeprowadził z cieniów piekła do jasności Nieba, i ze śmierci potępienia do żywota zbawienia.

Własną winą przez grzechy, zamarliśmy na życie Łaski: Chrystus Krwią Swoją wskrzesił dusze nasze, Krwią Swoją wysłużył nam Rękojmię żywota wiecznego. Abyśmy lepiej mogli ocenić i poznać: wielkość, skuteczność i Moc Krwi najświętszej w sprawie naszego Odkupienia, posłużymy się dziś samem Pismem Świętym, Pismem Bożym, którego każdy wyraz z natchnienia Ducha Świętego pisany, wyrokiem dla nas być powinien. Nie mogąc zaś wszystkich przytoczyć ustępów, w jakich wspomnienie Krwi Zbawiciela jest uwiecznione, ograniczymy się na najprzedniejszych wyjątkach, w których Krew Przenajdroższą mamy przekazaną, jako Rękojmię żywota wiecznego.

Dla pobudzenia się do większej wiary i poszanowania dla tych słów, przypomnijmy sobie, że Św. Augustyn Pismo Święte uważał jako list z Nieba otrzymany; że Św. Tomasz, Doktor Anielski, nie inaczej jak na klęczkach je czytywał, i że inni Święci te Księgi, jakoby Ręką Bożą kreślone, z uczczeniem całowali. Obyśmy i my, tą samą przejęci czcią i miłością, dobrze pojęli każdy wyraz tu podany i wniknęli w ważność jego znaczenia.

Poczynamy od słów Świętego Pawła, który jako naczynie wybrane Krwi Przenajdroższej, panowanie Jej między niewiernymi najdzielniej rozszerzył i najwymowniejsze o Jej Potędze w pismach Swoich zostawił świadectwo. Apostoł ten pisze do Rzymian, iż wszystkim ludziom przyszło “Odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we Krwi Jego, ku okazaniu Sprawiedliwości Swojej, dla odpuszczenia przeszłych grzechów” (Rz 3, 24-25); a uwielbiając uprzedzającą Miłość Pana Boga, “że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus Pan za nas umarł, dodaje: daleko wtedy więcej teraz usprawiedliwieni we Krwi Jego, zachowani będziem przezeń od Gniewu” (Rz 5, 8-9). Koryntianom “jako mądrym” (1 Kor 10, 16), stawia to nieulegające zaprzeczeniu pytanie: “Kielich błogosławienia, któremu błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem Krwi Chrystusowej?” (Ef 1, 6.8). Efezom, wyliczywszy Boże Dobrodziejstwa przypomina to najprzedniejsze: iż Pan Bóg Sobie “nas przyjemnymi uczynił w umiłowanym Synu Swoim, w którym mamy Odkupienie przez Krew Jego, odpuszczenie grzechów wedle bogactwa Łaski Jego” (Ef 2, 13); a wskazawszy, że przez grzech dalekośmy odpadli “i byli bez Boga na tym świecie”, dodaje: “teraz w Chrystusie Jezusie staliście się blisko we Krwi Chrystusowej” (Kol 1, 13-14). Kolosan pobudza do dziękczynienia Bogu Ojcu, “który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł w Królestwo Syna Swego, w którym mamy Odkupienie, przez Krew Jego odpuszczenie grzechów” (Żyd. 9, 14). Bo Żydów, przypominając im obrzędy
oczyszczenia krwią bydląt ofiarnych będących tylko figurą najdoskonalszej Ofiary, mówi: “Jakoż daleko więcej Krew Chrystusowa… oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, ku służeniu Bogu żyjącemu?” (Żyd. 9, 22). Następnie, stanowczy podawszy wyrok: “a bez wylania Krwi nie bywa odpuszczenia” (Żyd. 10, 19), zwraca uwagę, że mamy “Ufność do wejścia świątynie we Krwi Chrystusowej” i grozi Sądem i pomstą Pana temu, “który by Syna Bożego podeptał i Krew Testamentu, przez którą był poświęcony, pokalaną być rozumiał” (Żyd. 10, 29).

Święty Piotr, Namiestnik Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzierżący z nadania Samego Zbawiciela klucze Królestwa Niebieskiego, rozpoczynając list do wiernych w ogólności nazywa ich wybranymi: “wedle przejrzenia Boga Ojca, ku poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu Krwi Jezusa Chrystusa” (1 P 1, 2). Tymi słowy, Książę Apostołów wyznając Tajemnicę Trójcy Świętej, obejmuje zarazem Dobrodziejstwa, jakie Trzem Boskim Osobom mamy do zawdzięczenia, to jest: żeśmy przejrzeni od wieków przez Boga Ojca, poświęceni przez Ducha, a zbawieni Krwią Syna. Dalej wymownie, a tkliwie przypomniawszy, żeśmy “wykupieni nie skazitelnym złotem albo srebrem, ale drogą Krwią jako Baranka niezmazanego i niepokalanego Chrystusa” (1 P 1, 18-19), używa najcudniejszych i pełnych miłości określeń, mianując Krew Najświętszą drogą, a Chrystusa niezmazanym i niepokalanym Barankiem.

Święty Jan, z pomiędzy wszystkich Apostołów sam jeden obecny przy Ukrzyżowaniu na Kalwarii i tym sposobem uprzywilejowany świadek Krwi Przenajdroższej, w pierwszym liście swoim orzeka: iż “Krew Jezusa Chrystusa, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 J 1, 7). We wstępnym przemówieniu do Objawienia, przesyła czytającym i słuchającym pozdrowienie i błogosławieństwo od “Jezusa Chrystusa… który nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we Krw  Swojej” (Ks. Objaw. 1, 5-6). W dalszym ciągu tej księgi, o której Święty Hieronim powiedział, że ile w Niej słów, tyle tajemnic, zamieszczona pieśń chwały śpiewana przez starców Barankowi, zawiera te wyrazy: “Godzieneś Panie wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, iżeś jest zabity i odkupiłeś nas Bogu przez Krew Twoją” (Ks. Objaw. 5, 9); a rzeszę wybranych przyobleczonych w szaty białe i z palmami w ręku, jeden ze starszych mówi: “Ci są którzy… obmyli szaty swoje i wybielili je we Krwi Barankowej” (Ks. Objaw. 7, 14), i oznacza tym wyraźnie, że dusze wybrane, używające wiekuistej szczęśliwości, jedynie ze Krwi Chrystusowej czystość i Chwałę swoją czerpią, i posiadają.

Skoro do powyższych tekstów z pism Apostołów wyjętych dodamy słowa z Ewangelii, Samymi Boskimi Usty Jezusa o własnej Krwi Jego wyrzeczone, będziemy mieli najwymowniejsze potwierdzenie, dlaczego Krew Przenajdroższą nazywamy Rękojmią żywota wiecznego, i zrozumiemy, że Krew Najświętsza nie jest-li symbolicznym, postaciowym wyobrażeniem Męki Pana Jezusa, lecz że jest istotnym zadośćuczynieniem, prawdziwym okupem i jedynym Źródłem, z którego Sam chciał, aby nam żywot wieczny wypłynął. Podane poniżej wyjątki, znane nam dobrze, powtórzymy dla uzupełnienia przedmiotu i dla ożywienia głębszej wiary i żarliwszego nabożeństwa ku Krwi Przenajdroższej.

Chrystus Pan nazajutrz po cudownym rozmnożeniu chleba i nakarmieniu nim rzeszy, rzekł do zgromadzonych „Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: jeślibyście nie jedli Ciała Syna Człowieczego i nie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć żywota w sobie. Kto pożywa Ciała Mego i pije Krew Moją, ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w ostatni dzień; albowiem Ciało Moje prawdziwie jest Pokarm, a Krew Moja prawdziwie jest Napój. Kto pożywa Mego Ciała, a pije Moją Krew, we Mnie mieszka, a Ja w nim” (J 6, 53-56). Na Ostatniej zaś Wieczerzy, którą odbył z Apostołami, “wziąwszy Jezus kielich, dzięki czynił, i dał im mówiąc: Pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest Krew Moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 27-28). — O Boskie Słowa Zbawiciela mego!.. Jakąż wiarę do nich przywiązywać, jaką ufność w nich pokładać, jaką miłością ku nim się rozpalać i z jaką wdzięcznością wymawiać je powinienem, skoro w nich znajduję niezachwianą pewność: że Rękojmią żywota mojego jest Krew Przenajdroższa, Krew Jezusa, Syna Bożego.

O Panie mój! grzeszyłem dotąd ciężko i szkaradnie; wyznaję to w gorzkości skruszenia serca i nigdy dostatecznie obżałować tego nie potrafię, iż wylania Krwi Twojej tyle razy stawałem się przyczyńcą. Lecz Tyś Sam przez usta Proroka wyrzekł: “Choćby były grzechy wasze jako szarłat, wybieleją jako śnieg; i choćby były jako karmazyn, będą białe jako wełna” (Ks. Iz. 1, 18), więc błagam Cię, o Jezu, obmyj mnie i oczyść od nieprawości moich Krwią Swoją Przenajdroższą; błagam Cię, policz mnie w liczbie tych wielu za których, według własnej Twej Obietnicy, Krew Twoja wylana na odpuszczenie grzechów. Amen.

O Krwi, będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023