Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 28.

Krwi Chrystusowa, Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas!

 

Pan Jezus, przeznaczywszy dla zbawienia rodzaju ludzkiego bezcenny skarb Krwi Swojej w niepojętym Miłosierdziu nie cofnął się nawet przed zniewagami, jakie Ten Boski Zakład Jego Miłości czekały: już to w wielokrotnych Krwi Przenajdroższej przelewach w czasie Jego Żywota i Męki, już to w strasznych profanacjach jakie Go spotykają w ciągu wieków, przez nadużywanie Sakramentów Świętych. — Duch ciemności, duch kłamstwa, który nie chciał w przejrzanej Tajemnicy Wcielenia oddać pokłonu Krwi Syna Bożego, więc nienawiścią do tej Ceny okupu naszego, nie zasypia ani jednej chwili, nie opuszcza ani jednej sposobności, aby wyzyskać złość lub słabość ludzką; i nieustannie podnieca grzeszników do skrytych albo jawnych zbrodni, będących z krzywdą Chwały i z ujmą Czci Boskiej Krwi przynależnej.

Gdy w dziejach Odkupienia, Krew Przenajdroższa okazuje się nam Wszechmocną w Swej Potędze, może to nie wzbudzać w nas podziwu, — bo jest Boską; gdy Ją widzimy kosztem własnym oczyszczająca nas ze szkarad grzechowych, musi to nas zniewalać do Jej uczczenia, bo jest nieskończenie Miłosierną: lecz gdy nie usuwa się i nie uchyla przed żadnym upokorzeniem, przed żadną zniewagą, przed żadnym świętokradztwem, — winniśmy się ukorzyć i unicestwić do głębi wobec tej nigdy niepojętej, nigdy niezrozumiałej Tajemnicy Bożej Miłości. A jeżeli Łaski i Dobrodziejstwa, jakie otrzymujemy za pośrednictwem Krwi Najświętszej, nie zdołały dotąd obudzić w nas uwielbienia i wdzięczności dla Niej, niechże pohańbienie, zdeptanie, jakiemu dobrowolnie z miłości ku nam się poddaje, skłoni nas do Jej umiłowania.

Krew Przenajdroższa, jak wiemy z Nauki Kościoła Katolickiego, jest Fundamentem, jest treścią, jest życiem Sakramentów i Boskiego Ich pierwiastku Źródłem. Tajemnice Sakramentów są tak ściśle złączone z Tajemnicą Krwi Najświętszej, że nadużycie pierwszych staje się świętokradztwem drugiej, a wzgarda okazana tamtym jest lekceważeniem tejże. W samych siedmiokrotnych przelewach Krwi Zbawiciela, co do ich okoliczności i liczby, znajdujemy niejako proroczą przepowiednię i zarazem zadość czyniącą naprawę zelżywości jakie w sprawowaniu i przyjmowaniu Sakramentów spotykają Krew Najświętszą. I — o cierpliwości Boga! dla pozyskania choćby jednej duszy, Krew Przenajdroższa przez całe szeregi wieków, na tysiące zniewag się naraża.

Przejdźmy myślą główne wylewy Krwi Zbawiciela, spróbujmy dopatrzeć w nich analogii z nadużyciem Sakramentów Świętych, postarajmy się wniknąć w całą bezdeń poniżeń, na jakie Krew Najświętsza poświęca się dla zbawienia naszego, a własne serce niech nam dopowie, czego w tym łzawym obrazie tu nie dostaje.

W pierwszych dniach Niemowlęcego Życia Swego, przyjął Pan Jezus w Obrzezaniu upokarzający obrzęd wylania Krwi, właściwy tylko grzesznikom, a nie Jego Najwyższej Świętości; — w Sakramencie Chrztu, pierwsze pokrzywdzenia spotykają Krew Jego wskutek przewrotności tych ludzi, co dla znikomych, niskich celów Chrzest przyjmują, albo przez tych, co w dziecinnych latach takowym naznaczeni, stają się następnie bluźniercami, odstępcami, i wypierają się zbrodniczo niezmazalnego piętna, wyrytego na ich duszach Mocą Zasług Krwi Przenajdroższej.

W Ogrójcu oliwnym, krwawy pot zrosił obficie nie tylko Samego Chrystusa, który tym wstępnym wylewem Krwi umocnił się niejako do dalszej Męki, lecz nadto — spływające krople na ziemię, jakoby bezpożytecznie tam ginące, wyprzedziły poniżenia, jakich Krew Najświętsza doświadcza w duszach przeniewierczych, co lekkomyślnie, z obciążonym grzechami sumieniem przystępują do Sakramentu Bierzmowania, i zamiast w Nim pozyskać umocnienie, utwierdzenie na drogę duchowego życia, rozpraszają i niszczą w sobie skutki Darów Ducha Świętego, wyjednanych nam przez Krew Przenajdroższą.

W ciągu okrutnego u słupa biczowania, odbijającego się echem bolesnym o stropy Niebios, Krew Zbawiciela na niezliczone cząsteczki podzielona, tryskała z poszarpanego biczami ciała, i ku rozpaczy Aniołów zasłaniających wobec tej katuszy skrzydłami Swoje Oblicze,— sponiewierana, zdeptana, padała na zbłocone płyty posadzki, na plugawą odzież i bogobójcze ręce siepaczy. Ta straszna zniewaga Krwi Przenajświętszej, powtarza się w Sakramencie Eucharystii tyle razy niestety! ile razy spotykają Pana Jezusa bezbożne i straszne zelżywości, przed wyliczaniem których pióro się cofa, a serce struchlałe wzbiera łzami boleści. Zniewagi te pochodzą: już to z targnięcia się chciwych rąk na kosztowne Puszki i Monstrancje, już to z heretyckich zaciekłości; już to z niedbalstwa samych wiernych w przystępowaniu do Stołu Pańskiego i rozpraszaniu Cząstek Sakramentalnych; już to, co najstraszniejsza zgroza! wspomnieć, ze świętokradzkiego przyjmowania Pana Jezusa do serca grzechem skalanego, a nie oczyszczonego Pokutą.

Ukoronowaniem Głowy kolczystym cierniem, wnikającym boleśnie do mózgu samego, Bóg-Człowiek chciał, zdaje się, zastąpić przewrotność i pychę rozumu synów ludzkich, znieważających Sakrament Pokuty wysilaniem się na fałszywe przy Spowiedzi wykręty, nie chcących uchylić głowy i upokorzyć się przed zastępcami Jego, albo też występnym tajeniem grzechów zamieniających Zbawcze Strumienie Krwi Przenajdroższej z rozgrzeszenia płynące, na gorzkie owoce wiecznego potępienia.

W czasie pochodu ulicami Jerozolimy, Krew Najświętsza pod ciężarem krzyża z Boskich Ran spływająca, przez cisnący się motłoch uliczny poniżona, zdeptana, uprzedziła te bolesne wypadki, gdy Pana Jezusa niesionego jako Wiatyk, spotykają na ulicach naszych nieuszanowania: od przechodniów niewiernych bluźniących Jego Boskiej Obecności, lub od złych Katolików, którzy mijając wtedy obojętnie kapłanów, odmawiają należnego pokłonu Temu, przed którym drżą Niebiosa. Co więcej, na Krew Przenajdroższą spadają, niekiedy obelgi u łoża samychże chorych, którzy u wrót śmierci będąc, niebaczni odtrącają, odrzucają Ostatnie Namaszczenie, lub takowe w zatwardziałości szatańskiej bez żalu ni skruchy przyjmując, niszczą w sobie cudowne skutki Krwi Najświętszej w tym Sakramencie zawarte.

W spełnieniu Męki na Krzyżu, Chrystus, składający Bogu Ojcu najdoskonalszą ze Krwi Swojej Ofiarę, był pierwszym, najwyższym Nowego Zakonu Kapłanem. I w okolicznościach tej chwili towarzyszących, jako to: w naigrawaniu się tłuszczy, w haniebnym odstąpieniu Apostołów, w wzgardliwym obejściu się tych, co tę Krwawą Boską Ofiarę na Krzyżu wznosili i przybijali, streszczają się zniewagi jakich się dopuszczają ci wszyscy, którzy w fanatycznej nienawiści do Instytucji Krwią Syna Bożego uświęconych, zelżywością obrzucają Sługi Ołtarza; i ci również, — którzy sami będąc „depozytorami owoców Krzyża i Krwi Chrystusowej” (zob. Homo Dei str. 62) przeniewierzają się wzniosłemu powołaniu stanu kapłańskiego, i swoim życiem przynoszą ujmę Krwi Najświętszej, która im w tym Sakramencie godność wyższą ponad Anioły wysłużyła.

Przebiciem Serca i oddaniem ludziom i ostatnimi kroplami Krwi, całej swej niepodzielnej Oblubieńczej Miłości, — Chrystus wynagradza wiarołomne przysięgi czynione w Sakramencie Małżeństwa, krzywdzące Boskie pochodzenie tego Sakramentu uświęconego pierwszym Jego Cudem na godach w Kanie spełnionym. Nadto, ten wylew ostateczny zadość czyni za zrywanie zaprzysiężonej mistycznej miłości, figurującej związek Chrystusa z Kościołem tych dusz, które w zapale chwilowego uniesienia ślubują Jezusowi miłość serdeczną, miłość czystą, miłość niepodzielną, a potem dawszy w sercu swoim przystęp szatańskim podszeptom, zamieniają różane więzy oblubieńczych z Jezusem związków na hańbiące pęta uczuć ziemskich, podepczą tym sposobem Krew Przenajsłodszą z Boskiego Serca Jezusowego płynącą.

A teraz — zwróćmy uwagę na siebie samych, wniknijmy w naszą przeszłość; zobaczmy czy nam sumienie nie wyrzuca czego z pośród wyżej wymienionych zniewag Krwi Przenajdroższej?… Przypomnijmy sobie, czyśmy zawsze godnie do przyjęcia Sakramentów Świętych byli przygotowani?… czyśmy zawsze starali się przyjmować Je z odpowiednim usposobieniem?… A jeżeli szczęściem, nie czujemy się być żadną dobrowolną winą względem Krwi Najświętszej obciążeni, czyliż nam nie pozostaje obowiązek wynagrodzenia zniewag jakich się inni dopuszczają? — W krwawych dziejach siedmiu przelewów, znajdujemy jako pierwszych czcicieli Krwi Przenajdroższe, w stajence Betlejemskiej Maryę Pannę i Świętego Józefa; Tęż Najczystszą Dziewicę, Matkę Bolesną widzimy towarzyszącą Synowi na Golgotę i oddającą w głębi Duszy cześć Krwi Przenajdroższej, wspólnie z Janem i Magdaleną; niewidzialnymi wielbicielami byli tam i Aniołowie, którzy każdą cząstkę Boskiej Krwi z niewdzięcznej ziemi z poszanowaniem zbierali, zanosząc Ją jako Ofiarę okupu naszego przed Tron Najwyższego. — Obecnie zaś, w ciągu zdarzających się często zniewag przy sprawowaniu Sakramentów Świętych, do kogóż sądzimy, należy wynagradzanie Chwały Krwi Przenajdroższej?… Kto powołany do powetowawczych aktów czci Tego Zakładu Bożej Miłości?… Czyżbyśmy widząc drogą nam istotę niesłusznie pohańbioną, niesprawiedliwie pokrzywdzoną, nie starali się jej wynagrodzić tego, najtkliwszą naszą miłością?… Będziemyż zawsze tylko dla Pana Jezusa obojętnymi?… Dla Pana Jezusa, którego gdy Ciało drgało bólem Krwawej Męki, Serce gorzało płomieniem Boskiej ku nam Miłości? Dla Pana Jezusa, który w oddaniu nam Krwi Swojej, był tak rozrzutnie hojnym, iż z głębi Duszy mimo woli wyrywa się ten okrzyk podziwu: i na cóż Krwi tyle?…

Wprawdzie ubóstwo nasze wielkie, nędza nieskończona i nigdy nie zdołamy złożyć Panu Bogu żadnego z siebie samych zadośćuczynienia, lecz ofiarujmy Mu Krew Przenajdroższą jako Ofiarę ekspiacyjną za zbrodnie całego świata, jako Ofiarę upraszającą, iżby od wszystkich oddalić raczył szatańską pokusę — niegodnego przyjmowania Sakramentów Świętych.

O Jezu, Zbawicielu! zbierając wszystkie krople Krwi Twojej, od pierwszej w grocie Betlejemu aż do ostatniej na Krzyżu Golgoty wylanej, — składam Je Tobie za wszelkie nieuszanowania, przeniewierstwa, świętokradztwa, jakimi kiedykolwiek Krew Twoja Przenajświętsza podeptana, zelżona, pohańbiona była. I przez Boską Świętość Krwi Twojej Przenajdroższej, błagam Cię, o Jezu! broń nas od największego nieszczęścia, od najstraszliwszego złego, jakie by nas w życiu spotkać mogło, to jest: od poniewierania Zasług Tej Krwi i pokrzywdzenia Jej Miłości — haniebnym nadużyciem Sakramentów Świętych. Amen.

O Krwi Chrystusowa, Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *