Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 30.

Krwi Chrystusowa, Radości Wyznawców, rozraduj serca nasze!

 

„Bojowanie jest żywot człowieczy” (Ks. Job. 7, 1), ale tylko tym, co “potykaniem dobrem się potykają, odłożon jest wieniec sprawiedliwości” (2 Tym. 4, 7-8), który nie tylko jest darem ale i nagrodą, nie tylko Łaską, ale i zapłatą. Lecz aby otrzymać nagrodę i zapłatę, potrzeba koniecznie zasługi; otóż — zasługą dzielnych wojowników jest: krwią własną na polu chwały przypieczętować swoją odwagę, alboli-też, broniąc się do upadłego, zmusić wroga do odwrotu i otrzymać laur zwycięski.

Gotowością oddania życia Męczennicy zaznaczają swoją bohaterską wierność w sprawie zbawienia; walką do ostatka, Wyznawcy objawiają dzielną w Służbie Bożej wytrwałość. I pierwszym i drugim, Krew Przenajdroższa dodaje w zapasach otuchy i radości w trudach; i jednym i drugim, Ta Krew Najświętsza Zasługami Swymi dostarcza potężnych i niezawodnych środków do obrony.

Człowiek, przychodząc na ten świat zarodem dobrych i złych skłonności, jakoby w samym sobie nosi ono rajskie drzewo żywota i śmierci, o którym mówi Księga Genesis; a obdarzony wolną wolą, mocen jest kosztować owoców zbawienia ku swemu uszczęśliwieniu, albo też zrywać owoce zatracenia ku swojej zgubie. Wolna wola, którą Pan Bóg obdarzył człowieka, stanowi o jego wyborze wiecznego żywota lub wiecznej śmierci; o jego przygotowaniu sobie pociech nieba lub potępienia piekła. Wolna wola człowieka bywa groźna potęgom czartowskim, lecz jest i mocniejsza od pomocy Duchów Anielskich; wolna wola człowieka staje się posłusznym narzędziem działania Krwi Najświętszej, lecz może i opór stawić Jej Wszechmocnym wpływom.

Jeżeli człowiek nieszczęsnym kierunkiem zepsutej woli skłania się w stronę skażonej natury, jeżeli folgując nieokiełznanym jej zachciankom, staje się takowych sługą, — to pozorna wolność jego zamienia się w niewolnictwo czarta, a ten nie zaniedbuje rozciągać praw tyrana, aby duszę zepchnąć na bezdno piekielne. Lecz kiedy człowiek, błogim pomocom Krwi Najświętszej daje przystęp w sercu swoim; kiedy wolną wolę ujarzmia podniety do złego i pożądliwości więzy nakłada, — wtedy odnosi tryumf ostateczny i gotuje sobie nieskończone rozkosze w Niebie.

Wyznawcy Święci, nie czym innym otrzymywali nieśmiertelny wieniec wybranych, jak właśnie wyborem wolnej woli między panowaniem szatana, który chce naszej zguby, a Boskimi Rządami Chrystusa Pana, który nas kupił zapłatą wielką Krwi Swojej. Pamiętali owi Święci dobrze, iż aby wyjść z ziemskiego boju zwycięsko, muszą koniecznie podporządkować wolę swoją pod Prawo Boże i muszą nieuchronnie żądze swe i chęci skrępować Wolą Najwyższego.

“Wszystko mi wolno” (1 Kor 10, 22), woła Apostoł Narodów, “ale ja się niczemu w moc nie poddam” (1 Kor. 6, 12). Co jakoby mówił: wolno mi iść za pożądliwością ciała i oczu; wolno mi pragnąć bogactw i zaszczytów; wolno mi folgować nienawiści nieprzyjaciół; wolno mi dogadzać pysze i miłości własnej; wolno mi to wszystko i więcej jeszcze, “ale ja się niczemu w moc nie poddam” (1 Kor. 6, 12), “albowiem ta jest Wola Boża, uświęcenie nasze” (1 Tes. 4, 3).

Że jednak “zmysł i myśl serca człowieczego skłonne są do złego od młodzieństwa swego” (Ks. Rodz. 8, 21), i ciało całą siłą grubych nałogów dąży do wyjarzmienia się spod rządów ducha, stąd pochodzi, że niełatwą jest rzeczą otrzymać przewagę szlachetnych skłonności nad złymi instynktami i swą własną pracą utrzymać się przy życiu Łaski. Ten atoli, kto powiedział: “Beze Mnie nic nie możecie” (J 15, 5), przygotował z własnej Krwi Swojej niezawodne sposoby obrony; i z każdej walki, choćby najtrudniejszej i najcięższej, możemy wyjść zwycięsko, skoro ją na wzór Świętych prowadzić będziemy, bo “wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia” (Flp 4, 13), mówi Św. Paweł.

Źródło Krwi Najświętszej rozdzielone na dwa Strumienie zarówno zbawienne, to jest: rozważanie Krwi Najdroższej w ciągu Bolesnej Męki Zbawiciela przelanej i nabywanie Zasług Tej Krwi przez Sakramenty i Ofiarę Świętą, dostarcza nieprzebranych Skarbów, jakich Wyznawcy używali do uświęcenia swego. Na każdy dzień, — Krzyż przypominał im Krew Przenajświętszą, której ceną zostali odkupieni; i na każdy dzień, — Ołtarz podawał im skuteczne środki, jakie Krew Najdroższa przygotowała nam ku pomocy.

Czytając Żywoty Świętych widzimy jasno, iż z tego Źródła tryskającego z Krzyża i Ołtarza, wypłynęło oderwanie się od rozkoszy świata, a zamiłowanie upokorzeń u tych, co używając koron ziemskich, jak Św. Stefan i Św. Ludwik, starali się zamienić je na promienną aureolę w Niebie; z tego Źródła pochodziła głęboka mądrość w Rzeczach Bożych Doktorów Kościoła, którzy jak Św. Tomasz i Św. Bonawentura, u stóp Krzyża, czerpali natchnioną wiedzę do pisania ksiąg świętych; z tego Źródła początek brały one zdumiewające surowości zakonnego życia Świętych: Benedykta i Franciszka z Pauli, którzy w klasztornych celach ukryci, rozgłosem swych cudów napełniali ziemię; z tego Źródła rosła gorliwość tych, co dusz pasterstwem obarczeni, jak Św. Karol Boromeusz; Św. Franciszek Salezy, wśród niezmordowanych prac i trudów wydzierali dusze piekłu, a powracali je Panowaniu Krwi Najświętszej; z tego Źródła powstawały one ciche, nieznaczne, lecz niemniej heroiczne cnoty takich, co powszednią pracą zajęci jak Św. Zyta i Św. Izydor, zbudowaniem byli domownikom swoim.

Z tego obfitego Źródła Krwi Przenajdroższej wypływały wszelkie cnoty i zasługi, wszelkie modły i dobre uczynki Wyznawców wszystkich wieków i stanów, którzy wolną wolą uczyniwszy szczęśliwy wybór, skłaniali się ku Miłości Krwi Chrystusowej. W tej Miłości znajdowali oni: radość wśród chorób i niedostatku; pociechę wśród zniewag i upokorzeń; a żadne umartwienia zmysłów i woli, żadne ostrości pokut i postów, jakimi dobrowolnie karcili swe ciało, nie wydawało się im dość ciężkie i przykre, gdyż je ponosili z miłości ku Temu, “Który mając przed Sobą wesele, podjął Krzyż” (Żyd. 12, 2), aby Krwią Swoją na nim przelaną, otworzyć nam Niebios Bramy.

“Którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali” (Gal. 5, 24), mówi Św. Paweł i tymi krótkimi słowy obejmuje cały Zakon, cały przepis, cały jakoby kodeks świętości, którego się trzymać mają Wyznawcy Chrystusowi, to jest: ukrzyżowanie ciała!… Nie to jednak krwawe — zewnętrzne, jakiemu Męczennicy się poddawali, lecz zgoła duchowe — wewnętrzne, do czego każdy z nas jest powołany. Przeto, jeżeli chcemy być Chrystusowymi, musimy ukrzyżować naszą wolę, aby pełnić Przykazania Boże; naszą pożądliwość, aby nie żyć światu i czartu, lecz Niebu i Panu Bogu; nasze zmysły, aby nas ciało w moc swoją nie podbijało i na zatracenie nie ciągnęło. Musimy ukrzyżować naszą niecierpliwość na doznawane zawody; nasze dąsanie się na powszednie troski, nasze szemrania na choroby i smutki, jakimi Najwyższemu podoba się nas dotykać. Musimy nadto ukrzyżować naszą miłość własną i dobrze ją przygwoździć, bo ona wiele złego rodzi; z niej to wysnuwa się fałszywe swoich zasług przecenianie, a zawistne lekceważenie bliźnich; z niej skore postępków swych ubarwianie, przy surowym innych sądzeniu; z niej drażliwość niezmierna na każde, najmniejsze własnej sławy zadraśnięcie, obok niedyskretnego wdzierania się, nawet w tajniki sumień drugich; z niej szkodliwe zaślepianie siebie pozorami mniemanej pobożności, złączone z zazdrosnym odmawianiem innym wszelkiej Łaski Bożej.

Nie tak czynili Święci Wyznawcy: pamięć poniżenia Krwi Syna Bożego, deptanej po drodze Jerozolimskiej, broniła Ich od próżnej chełpliwości, a napełniała żądzą upokorzeń, wspomnienie rozrzutności Krwi Przenajdroższej dla zbawienia całego świata przelanej przejmowała Ich, z zaparciem własnej korzyści i sławy, miłością ku wszystkim bez różnicy bliźnim tą Krwią odkupionym; posłuszne poświęcenie się Krwi Wszechmocnej na wszelkie udręczenia i zniewagi pociągało Ich wolę do poskramiania namiętności i do poddania się Woli Bożej w cierpieniach, których raczej pragnęli, aniżeli się od nich uchylali.

O Krwi Najświętsza! dzięki ci składam, że kosztem Twoim opatrzył nas Pan Bóg drogim Darem wolnej woli, ku zasłudze naszej nam udzielonym. Lecz zarazem uznając, że dotąd lichy z tego kosztownego Daru robiłem użytek, zwracam go Panu błagając, by Sam nadał raczył kierować wolą moją, gdyż ja siebie tylko zgubić, a nie zbawić mogę.

O Krwi Najsłodsza! daj mi odtąd u stóp Krzyża wzorem Świętych Wyznawców szukać Woli Pana, a przy Ołtarzu Świętym czerpać siłę do Jej ochotnego spełniania; daj mi gorącą Miłość Pana Boga, nieobłudną miłość bliźniego i szczerą pogardę siebie samego. Daj mi z Pomocą Twoją przygwoździć odtąd zmysły, a zwłaszcza serce moje, iżby niczym się od Miłości Zbawcy oderwać nie dało, niczym się nie zrażało i niczego już nie pragnęło, tylko czystej, Świętej i Boskiej Twojej Miłości. Amen.

O Krwi Chrystusowa, Radości Wyznawców, rozraduj serca nasze!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *