Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 32.

Krwi Chrystusowa, będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

 

Mało, mówi Syn Boży, tych, “którzy niepokalali szat swoich i chodzić będą ze mną w bieli, iż godni są” (Ks. Objaw. 3, 4). — Mało… straszny to wyrok i bolesnym echem dźwięk jego w duszy się odbija; bo któż sprawiedliwie zaświadczy o sobie, iż szaty niewinności na Chrzcie przyjętej dochował nieskalanej?… kto może bezpiecznie powiedzieć: “czyste jest serce moje, jestem próżen grzechu?” (Ks. Przyp. 20, 9)… Mało… O smutne słowa, — lecz chociaż one, przypomnieniem występnej przeszłości pogrążają, cię duszo moja w trwogę bezmierną i boleść serdeczną, nie rozpaczaj jeszcze. Może nie wszystko dla ciebie stracone; może Ten co cię stworzył i zna słabość przyrodzenia twego, obmyślił zbawienny środek na podźwignięcie cię z upadku i skuteczne oczyszczenie przygotować raczy.

Wszak Święty Jan, gdy w Boskim Objawieniu miał uchyloną zasłonę Niebios, “widzi rzeszę wielką, której nie mógł nikt przeliczyć, ze wszech narodów i pokolenia, i ludzi, i języków, stojące przed Stolicą i przed Oblicznością Barankową, przyobleczeni w szaty białe, a palmy w ich ręku” (Ks. Objaw. 7, 9). — Skąd przeto ona rzesza mnoga w Przybytkach Niebieskich, skoro Pan wyrzekł: iż mało tych, co są godni?”, skąd owi przyobleczeni w szaty białe, gdy Pan mówi, iż “mało tych, co niepokalali szat swoich?”… W niepojętej Tajemnicy Krwi Najświętszej, leży rozwiązanie powyższego pytania. Jej to Wszechmocnym pomysłem, jej miłosiernym cudem onę rzeszę wielką składają ci, co chociaż nie mieli szczęścia niewinnością życia ustrzec od zbrukania szat swoich, — “obmyli i wybielili je we Krwi Barankowej” (Ks. Objaw. 7, 14).

Nie rozpaczajmy przeto, i nie traćmy nadziei my, cośmy zgrzeszyli; gdyż “niedościgłe bogactwa” (Ef 3, 8) Krwi Chrystusowej, to przede wszystkim własność nasza, to nasze prawe dziedzictwo; w Niej niewyczerpane Błogosławieństwo; Ona zmyje co jest splamione, oczyści, co jest skalane; Ona Boskością Swych Zasług przyoblecze nas w szaty białe i choć nie zostaniemy pomieszczeni między tymi, co chodzą za Barankiem, możemy być zaliczeni między stojące przed Oblicznością Barankową.

Abyśmy w samym, że tak powiem, naocznym działaniu Krwi Najświętszej mieli potwierdzenie, iż Ona jest Zakładem naszego wiecznego uszczęśliwienia, przypatrzmy się dziś ostatniemu Jej wylewowi, ostatnim jakoby drgnieniom Jej Boskiego na ziemi posłannictwa, a przekonamy się, iż chociaż niepokalanym pierwszeństwo zostawione, wszelako i grzesznicy nie są pominięci; owszem — Krew Najświętsza z upodobaniem niemal “szuka, co było stracone; zbawia, co było zgubione”.

Po jednej stronie, tuż obok Krzyża, — stoi Marya, Matka Bolesna, najprzedniejsze Krwi Najświętszej Dzieło i zarazem Niepokalane Jej Źródło. Marya Współ-ofiarnica Krwi Najświętszej, dobrowolnym oddaniem Syna na Mękę, bierze udział w sprawie naszego Odkupienia. — Po drugiej stronie, — umiłowany Uczeń; ten co w Wieczerniku na Sercu Jezusowym leżąc, przysłuchiwał się Boskim tętnom Krwi Przenajdroższej, teraz najbliższym jest świadkiem Jej przelewu. Maryi i Janowi słusznie się należy uprzywilejowane miejsce wybrańców Krwi Najświętszej i Oni pierwszymi Jej Czcicielami; lecz cena okupu naszego nie ogranicza się na tych dwóch dziewiczych sercach, i spływem swym sięga i głębiej, i szerzej, i dalej…

Pod samym Krzyżem, w ziemi utkwioną widzimy trupią głowę: od niej i nazwa niemej góry — Golgotha pochodzi. To czaszka praojca naszego Adama, według zdania niektórych Ojców Kościoła w Arce Noego zachowana od zagłady potopu, następnie tu, kiedy otwór na Krzyż Chrystusa wyżłobiony pochowana, aby, jak mówi Święty Augustyn: tam był podniesiony lekarz, gdzie leżał chory. I słuszną było rzeczą, iżby się tam objawiło Boskie zmiłowanie, gdzie pycha ludzka upadła: Krew Najświętsza spływając po krzyżu wsączyła się w głąb ziemi, dotknęła prochu pierwszego naszego rodzica, zmyła ciężką jego winę, pojednała z Panem Bogiem, i między Świętymi go zamieściła.

U stóp Krzyża w kornym uniżeniu — Magdalena. Krew Najświętsza dopełnia w tej chwili, co już przedtem Łaska sprawiła. Grzesznica nawrócona, skruszona, tuli się miłośnie do Krzyża, skąd Źródło zbawienia na jej duszę spływa; i Krew przeczysta budzi w jej sercu nadzieję, że mimo grzesznego żywota i długoletnich niewierności zostanie tym zbawczym Strumieniem — odkupiona, zostanie tym ożywczym potokiem — uświęcona. Nie odstąpi też odtąd Magdalena od miłości Krzyża, nie oderwie się od Niego; — a jej widok posłuży nawróconym i pokutującym za pociechę, kiedy nie mogąc Panu w ofierze złożyć serc bez skazy, przynoszą Mu tylko łzy pokuty, łzy żalu; posłuży i Krwi Najświętszej na świadectwo, iż w Niej jest ucieczka przed rozpaczą, Rękojmia przed zagładą i bezpieczne wśród najsroższych cierpień przytulenie.

Nieopodal Krzyża Boskiego Zbawiciela wisi dwóch złoczyńców. Jeden z nich, słusznie zgromiwszy bluźniącego towarzysza, zwraca się nagle z prośbą do Pana Jezusa, mówiąc: “Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego” (Łuk. 23, 42). — Skąd jemu ta prośba?… skąd mu ta ufność i wiara?… Młodość strawił na grzesznych czynach, życie spędził na zbrodniach; cóż go nawróciło?… Nawróciła go Krew Najświętsza, Która go zrosiła tryskając z przebitych Rąk i Nóg Zbawicielowych. Nawróciła go Jej cichość, cierpliwość, pokora, słodycz i niewinność. Nawróciła go Jej Boskość pełna Litości, aby nam zostawić otuchę i przykład, że największe zbrodnie zatopić się mogą, gdy Jej Potędze zawierzymy, gdy w Jej Zasługach nadzieję położymy, gdy z miłością i skruchą do Jej Pomocy się ucieczem. Nawróciła go Jej Wszechmocność już w ostatnich chwilach życia i stała się ubłogosławieniem żałującego grzesznika, który usłyszał to błogie: “Dziś ze Mną będziesz w Raju” (Łuk. 23, 43).

O! gdybyśmy nie mieli innych dowodów niepojętego Miłosierdzia Krwi Najświętszej, ten jeden wystarczyć by powinien, aby nas zapalić ku niej miłością i przejąć do głębi uwielbieniem i dziękczynieniem. Lecz nie koniec Cudów Krwi Przenajdroższej; nie ogranicza się Ona na objawach Swej Mocy za Żywota Wcielonego Syna Bożego zdziałanych i dziwy Miłosierdzia i Łask Swoich przeciąga, przewleka, poza chwalebny zgon Jego.

Do Krzyża, gdy Jezus skonał, z podniesioną włócznią dobiega jeden ze straży i dla przekonania się o prawdziwości Śmierci Chrystusa godzi ostrzem żelaza w Bok Jego. Krew Najświętsza, jakby naglona żądzą potrzeby pozwała tego nowego ujścia, jakby ciśnięta pragnieniem niecierpliwie na nie czekała, tryska szerokim otworem z Boskiego Serca Jezusa, i cały świat rada by objąć w obfitych nurtach Swoich, aby cały świat zbawić. — Padły też krople Krwi Boskiej na zuchwałego żołnierza i ten, z świętokradcy i przelewcy Krwi Najdroższej, staje się Jej wyznawcą i czcicielem.

Tak to umie “mścić” się Krew Najświętsza!… Longin nam jest dany jako dowód, iż nawet gdy Ciało śmiertelne Pana Jezusa żyć przestało, nie zatamowało się dla nas Źródło Krwi Przenajdroższej. Nawrócenie jego po krwawym Boku przebiciu wskazuje, iż przepaść dzieląca grzeszników od Pana Boga zapełniła się Krwią Najświętszą, która stając się oceanem ubłogosławienia, wydaje oną rzeszę wielką Świętych, zaludniających Niebios Przybytki.

Krew Przenajdroższa za Życia Pana Jezusa wylana, służy na okup całego świata; po Śmierci z Boskiego Serca wytoczona, przyniósłszy ludziom Łaski Sakramentalne, staje się Źródłem nawrócenia grzeszników. Krew Pana Jezusa Swój przelew odtąd ponawia w ciągłym administrowaniu Sakramentów, które na obmycie i wybielenie dusz naszych są postanowione.

I Zbawiciel, który powiedział, że “trzciny nadłamanej nie złamie” (Mat. 12, 20), nie tylko Bóstwo Swe ku nam nachylił, aby nas podnieść i wyprostować, lecz z wielkiej Swej Miłości, nam — trzcinom złamanym, skruszonym — własną Krwią Swoją wraca pierwotną krzepkość i żywotne soki.

A my, jak się wypłacamy Panu za Dar nieskończony Krwi Jego?… Czy oddajemy Mu miłość za Miłość, cierpienie za Cierpienie, żarliwość za Żarliwość, poświęcenie za Jego Poświęcenie, ofiarę serc naszych za Ofiarę Boskiej Krwi Jego?… Niestety! serce nasze doczesnością zaślepione nie umie się poznać na tych wzniosłych objawach Bożej Miłości; serce nasze uwięzione w małostkach ziemskich nie próbuje się podnieść do wysokości ofiary; serce nasze zatrute samolubstwem, kamienieje dla najwyższej piękności, drewnieje wobec najwymowniejszego Krwi Najświętszej poświęcenia, a rozrzewniając się łatwo dla ziemskich bólów, nie znajduje częstokroć ani jednego drgnienia współczucia dla Krwi Pana Jezusa, ani jednego żywszego tętna miłości — dla Jego Miłości.

O Zbawicielu mój, skrusz twarde serce moje, jako w chwili Twego Zgonu kruszyły się skalne opoki; zmiękcz je Potęgą Krwi Twojej, jako się zmiękczyły serca tych, co Krzyż Twój otaczali. Już Krzyża Twego nie odstąpię, od Krzyża Twego nie odejdę, i “tu z Magdaleną pragnę pokutować i za me grzechy serdecznie żałować” (Pieśń wielkopostna: “Wisi na Krzyżu”).

A gdybyś, Panie, (co być nie może, bom tego niegodzien) zaprowadził mnie na wyżyny Taboru, rzekłbym zaiste w uczuciu podziwu i uwielbienia: “dobrze tu być” (Mat. 17, 4), lecz gdy mi pozwalasz u stóp Krzyża Krwią Twoją zroszonego zostawać, gdy ten Krzyż obejmuję w ramiona, gdy się Doń tulę, wołam z miłością: lepiej tu być… O! tak Panie, lepiej mi być pod Krzyżem Twoim, bom zgrzeszył; lepiej mi być pod Jego cieniem, bo On mnie ochroni; lepiej mi na Nim się oprzeć, bo On mi zwycięstwo zapewni…. Zachwyty Taboru zostawiając duszom czystym, niepokalanym i świętym, w poczuciu własnej niegodności i nędzy, garnę się pod osłonę Owego Krzyża, błagając, by Krew Najświętsza, spływająca po tym Znaku Zbawienia, obmyła duszę moją i stała się moim błogosławieństwem i tu, i w wieczności. Amen.

O Krwi Chrystusowa, będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas!

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023