Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym, o ile tylko mogę nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?… Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta, Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 33.

O Jezu, Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

 

Serce — jest bujnym gruntem uczuć wszelkich; najpiękniejszą z tego gruntu wyrosłą rośliną jest — miłość; miłości kwiatem — ofiara; ofiary owocem —krew. Krwi przelanie jest najwyższym stopniem i miarą miłości; najszczytniejszym objawem i oznaką poświęcenia dla umiłowanego przedmiotu. “Większej nad tę miłości żaden nie ma” (Jan 15, 13), mówi Sam Chrystus, jak kiedy ją Krwi oddaniem potwierdza; i chcąc nam dowieść, że bezgraniczne, niepodzielne, Oblubieńcze uczucie ku nam zwrócił, dopuszcza z Boskiego Serca Swego wytoczyć na Krzyżu wszystkę Krew, aby Jej Ofiarą jako najcenniejszym Darem poślubić dusze nasze.

Stąd też w dzisiejszym wezwaniu, miano Krwi Oblubieńca nadane Jezusowi oznacza, że był nienasycony, spragniony tego najwymowniejszego objawu swojej ku nam Miłości. Jakoż Syn Boży od pierwszej chwili, kiedy Sprawiedliwości Ojca Swego za nas się ofiarował, pragnął nam bez podziału oddać Przenajdroższą Krew Swoją; i od zstąpienia na tę ziemię, aż do onego ostatecznego słowa na Krzyżu: „Wykonało się ,“ nieustannie tęsknił za Jej przelewem.

Co więcej, “Król nad królmi i Pan nad pany” (Ks. Objaw. 19, 16) tak umiłował przezacną pamiątkę poświęcenia Krwi Swojej, że według słów Objawienia, nawet wśród Chwały Niebios ukazuje się “obleczony w szatę Krwią pokropioną” (Ks. Objaw. 19, 13) na wiecznotrwałe świadectwo Swojego dla nas poświęcenia i na znak odniesionego tryumfu nad piekłem, od którego nas kosztem Krwi Swojej wykupił. — Z chwilą też Wniebowstąpienia, Krew Najświętsza rozpoczęła, rzec można, życie dwojakie: w Niebie, — gdzie w Bosko-ludzkim Ciele Słowa Bożego jest przedmiotem nieskończonej czci i uwielbienia nieprzeliczonych Chórów Anielskich i mnogich Zastępów Świętych; i na ziemi,— gdzie tysiące tysięcy razy codziennie na Ołtarzach naszych ofiaruje się za nas nędznych i z tysiąca tysięcy kielichów wznosi się za nami błagalnie przed Tron Najwyższego.

Gdy przed wiekami lud wybrany postępował ku Ziemi Obiecanej, zesłał mu Pan Bóg w nużącym jego po pustyni pochodzie: Słup Obłoku za przewodnika, a mannę niebieską za pokarm; nam, w trudnej po tym padole pielgrzymce do Nieba, zostawił Zbawiciel Krzyż Swój jako bezpieczną, broniącą nas od zbłąkania wskazówkę, a Pokarm Mistycznej Manny u Ołtarza, jako skuteczny Posiłek, strzegący nas od duchowego głodu. Nadto, — Krzyż ma nam być onym pustynnym drzewem, osładzającym gorzkie wody niniejszego żywota, a Ołtarz skałą, z której tryska Źródło Krwi Przenajdroższej, ochładzającej pragnienie nasze wśród upałów doczesności. Zbawiciel obrawszy za narzędzie przelewu Krwi Swojej — Krzyż, i ustanowiwszy — Ołtarz na ciągłe, nieustanne bezkrwawej Ofiary ponawianie, tym samym pozostawił po wszystkie wieki: Krzyż i Ołtarz ku ciągłemu przypominaniu nam i uczczeniu Krwi Swojej Przenajdroższej.

Streszczając dziś wszystko, cośmy w ciągu poprzednich uwag o dziejach Krwi Najświętszej przelanej w czasie Męki Chrystusowej nieudolnie rozbierali, i cośmy o Jej Zasługach w Sakramentach i w Ofierze Świętej, jako jąkające się niemowlę opowiadali, spostrzeżemy: że godłem spełnionego dla nas w przeszłości Miłosierdzia Krwi Przenajdroższej jest — Krzyż, a symbolem objawiającej się nieustannie Tej Miłości — Ołtarz. I cokolwiek z bogactwa i hojności Krwi Najświętszej obecnie posiadamy, cokolwiek przez Potęgę i Litość Jej ku nam w wiekuistej szczęśliwości spodziewamy się otrzymać, to wszystko skupia się w Krzyżu i w Ołtarzu.

Krzyż i Ołtarz są narzędziami Łask Krwi Przenajdroższej; Ona jest Ich Boskiego pochodzenia Źródłem. Krzyż — stawia nam przed oczy obraz niepojętego Miłosierdzia, posuniętego do przelewu Krwi Boga-Człowieka; Ołtarz — świadczy o niewyczerpanej Jego Miłości, ciągłym poświęcaniem i udzielaniem nam Tej Krwi w Sakramentach i w Ofierze Świętej. Krzyż i Ołtarz, to dwie Tajemnice Miłości wzajem uzupełniające Siebie: jedna początkiem Łaski, druga Jej dopełnieniem. Krzyż —jest symbolem Wiary w Krew Odkupienia, Znakiem Nadziei przebaczenia, objawem ofiarnej Miłości; Ołtarz —jest Tej Wiary umocnieniem, Tej Nadziei sterem i Tej Miłości ogniskiem. — Ofiara krwawa Krzyża, to Tron Łask nieprzebranych; Ofiara bezkrwawa Ołtarza, to Zdrój pociech niezliczonych. Krzyż— Krwią Syna Bożego znaczony, jest nam drabiną do Nieba; Ołtarz — Tą Krwią uświęcony, szczeblem do Niego. Znakiem Krzyża uzbrojeni, Posiłkiem u Ołtarza pokrzepieni, stajemy się groźni samym potęgom piekła; Krzyżem ozdobieni, u Ołtarza do walki z namiętnościami wzmocnieni, możemy zadać gwałt Niebu i porwać Je Mocą i w Imieniu Krwi Chrystusowej.

Kończąc dziś to trzydziesto-trzydniowe nabożeństwo, ku uczczeniu Krwi Przenajdroższej prowadzone, powinniśmy z niego podwójny owoc dla pożytku dusz naszych pozyskać. Owocem pierwszym ma być: rozmiłowanie się w jak najczęstszym rozważaniu krwawej Męki Chrystusa Pana na Krzyżu; owocem drugim: rozgorzenie miłością w jak najgorliwszym przygotowywaniu się do Najświętszego Sakramentu i Ofiary Ołtarza. Tym bowiem tylko sposobem uwielbimy najlepiej Krew Przenajdroższą i tym tylko sposobem okażemy się jej prawdziwymi czcicielami. Krzyż i ołtarz, to jakoby dwa końce łuku spojonego cięciwą Miłości Krwi Przenajdroższej, przez który dusza nasza, jak strzała szybko do Nieba zdążać powinna. Każde odetchnienie, wznoszące w górę serce nasze, ma oznaczać wdzięczność ku Panu i Zbawcy naszemu za Ofiarę Krzyża; każde opuszczenie tegoż serca, ma być dziękczynieniem za Ofiarę Ołtarza. I z myślą o Krzyżu do spoczynku się kładąc, z pamięcią o Ołtarzu ze snu powstając, powinniśmy w pierwszych dnia brzaskach łączyć się w duchu z bezkrwawą Ofiarą, sprawującą się w kościołach naszych, a z ostatnimi promieńmi zachodzącego słońca, stawiać sobie przed oczyma —krwawą Ofiarę na Golgocie spełnioną.

O Jezu, Jezu Krwi Oblubieńcze! bez widoku Twego Krzyża i bez uczestnictwa w Sakramencie i w Ofierze Ołtarza, życie moje byłoby pozbawione świetlanej nadziei zbawienia, a śmierć stałaby mi się ciemną przepaścią nicości, albo-li też złowrogim widmem rozpaczy… Przeto, jak wątła latorośl — szuka silnej podpory, aby się krzewić bezpiecznie i nie zmarnieć, — tak dusza moja ogląda się za Twoim Krzyżem, o Jezu! aby się podnóża Jego uczepiwszy, na nim zwątlałe siły swoje oprzeć mogła. A jak ptaszyna drobna ścigana przez wrogów uchodzi pogoni kryjąc się “w rozpadlinach skalnych” (Ks. Pnp 5, 2), tak dusza moja pożąda przytułku i schronienia u Ołtarza Twego, aby uniknąć ciosów nieprzyjaciół swoich.

O Jezu, Jezu Krwi Oblubieńcze! zbierając na ostatek wszystkie krople Krwi Przenajdroższej w ciągu Bolesnej Męki Twej przelane i łącząc z Nimi wszystkie z Kielichów Świętych, od Pierwszej Twojej Ofiary w Wieczerniku ustanowionej i spełnionej, aż do Tej, która w skończeniu wieków na Ołtarzach naszych sprawowaną będzie, — składam je Tobie na ofiarę, jako okup swój własny i całego świata. Niech Krew Twoja Wszechpotężna spłynie “na nas i na syny nasze” (Mat. 27, 25), nie jako mścicielka, karząca nas za grzechy i nieprawości, lecz jako Ofiara przejednania zdolna rozbroić Majestat zagniewany, jako Ofiara zadość czyniąca za winy i zbrodnie nasze. Jedna kropla Twej Boskiej Krwi, o Jezu! starczyłaby na Odkupienie światów miliona, niechże Jej rozrzutna obfitość nie przejdzie marnie i bezskutecznie w sprawie mojego i bliźnich moich zbawienia.

O Jezu, Jezu Krwi Oblubieńcze! przebacz mi, żem Cię tym nabożeństwem nie uczcił jak przynależy, jak świętość Krwi Twojej tego wymaga. Dla wynagrodzenia niedostateczności uczuć moich i zastąpienia własnej nieudolności, wzywam pomocy Mieszkańców Niebios, którzy jedynie przez Zasługi Krwi Przenajdroższej otrzymali wiekuistą szczęśliwość, iżby Cię oni godnie wychwalając, należny hołd za mnie złożyli. Niech Cię, o Jezu Krwi Oblubieńcze, wysławia poważny Zastęp Proroków i Wybrańców, którzy przez nadzieję w Przyjście Twoje zostali zbawieni; niech Cię wysławia dostojne Wojsko Męczenników, wielka Rzesza Pokutników i Wyznawców, świetlany Orszak Dziewic, i niezliczone Chóry Aniołów i Archaniołów Bożych. Lecz nade wszystko, niech Cię wysławia Niepokalana, Najczystsza Marya Królowa, przez Której Macierzyńskie Serce błagam Cię, o Jezu, Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas; o Jezu, Krwi Oblubieńcze, Litością Twoją osłoń nas; o Jezu, Krwi Oblubieńcze, Miłosierdziem Twoim zbaw nas. Amen.

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023