Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami, przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym o ile tylko mogę, nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną, stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?.. Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 4.

Krwi Chrystusowa spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

 

Poczucie niegodności dzielącej nędzne stworzenia od Stwórcy, pojęcie stosunku ich zależności od Najwyższej Istoty, wreszcie wyobrażenie konieczności zadośćuczynienia za grzech popełniony, pobudzało ludzi od samego początku do składania ofiar Panu, Twórcy wszechrzeczy. Na pierwszych też zaraz kartach Pisma Świętego widzimy: Adama i Ewę, ich synów i ich potomków przed i po potopie żyjących, jak poświęcaniem na ofiarę pierwocin ziemi i bydląt, oddawali cześć Bogu. Lecz co w pierwszych wiekach istnienia rodzaju ludzkiego, niejako dowolnie było czynione, to w prawie mojżeszowym już z rozkazu Bożego znajdujemy: stanowczo, wyraźnie, niezmiennymi określone przepisami. — Owóż. ze wszystkich krwawych ofiar, jakie Izraelici obowiązani byli składać Najwyższemu: za najprzedniejszą, najważniejszą, liczyła się całopalna, gdyż w niej zawierał się główny cel oddania czci boskiemu Majestatowi; a Ten im jest większy, tym głębsze należy Mu się ze strony stworzenia uniżenie, czyli właściwie mówiąc, całkowite jego strawienie, zupełne unicestwienie. Jakkolwiek całopalenia starego Przymierza, figurycznie doskonale wyobrażały tę konieczność wyniszczenia, na jakie człowiek samego siebie oddać by Bogu powinien, jednakże, nie mogły mieć żadnej mocy zadośćczyniącej i wystarczającej na zgładzenie grzechów ludzkich, albowiem, jak mówi Święty Paweł: niepodobna jest rzecz, aby krwią wołów i kozłów miały być zgładzone grzechy (Hbr 10, 4). Bogu —Boska tylko Ofiara mogła być odpowiednią, i Jemu miłą. Całopalenia i za grzech ofiary nie upodobałyć się (Hbr 10, 6), dodaje tenże Apostoł. Jakież zatem prawdziwie godne Boga znalazło się całopalenie? jaka krwawa ofiara równająca się wielkości Jego Majestatu? „Jaka to Krew, która świat odkupiła? która bezprzestannie ofiarowana jest za nas przed stolicą Miłosierdzia w Chwale Ojca?.. Jest to Krew Najdroższa Boga Syna, Wcielonego Słowa Przedwiecznego; On Sam, na Prawicy Ojca, ofiaruje po wszystkie czasy własną Swą Boską i Boskiego pokłonu godną Krew; własną Krew Boga, na przebłaganie za grzechy świata. (Kard. Manning)

Jak w starym Zakonie przeznaczoną na całopalenie ofiarę, wyprowadzano za obóz i tam ją palono, tak i Chrystus za Jerozolimę wyprowadzony, całopalną za grzechy nasze spełnił na krzyżu ofiarę, według świadectwa Św. Pawła: dlatego i Jezus, aby poświęcił lud przez własną Krew, za bramą ucierpiał. I zaraz po tych słowach, tenże Apostoł nakazująco dodaje: Wynijdźmyż wtedy do niego za obóz… albowiem nie mamy tu miasta trwającego: ale przyszłego szukamy. (Hbr 13, 12.14)

Usłuchaj powyższej rady i ty duszo moja, i wynijdź spiesznie za obóz tego świata; wynijdź zwłaszcza za obóz własnych nałogów i nie ociągaj się ze spełnieniem ofiary, jakiej Pan, w zamian za Krew Swoją od ciebie wymaga. Złóż Mu na całopalenie wszelkie zdrożne wstręty i grzeszne upodobania; złóż skryte namiętności i tajone żądze; On wszystkę Krew Swoją oddał za ciebie, nie odmawiaj Mu już niczego, bo tylko zupełna, całopalna z twych skłonności ofiara, doskonałą cię uczyni. Gdy zaś słabnąć będziesz na drodze wytkniętej ci przez Jezusa, nosząc urąganie Jego (Hbr 13, 13), wspomnij na gotowość, z jaką On siebie dla miłości twojej poświęcił i z głębi serca wołaj:

Krwi Chrystusowa spełnienie całopalnej ofiary, doskonałą uczyń mnie. Amen.

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą, Jezusa Chrystusa Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Chrystusowa Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Chrystusowa Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi Chrystusowa wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi Chrystusowa spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi Chrystusowa kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Chrystusowa Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi Chrystusowa zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi Chrystusowa błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi Chrystusowa oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi Chrystusowa uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi Chrystusowa oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi Chrystusowa zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi Chrystusowa przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi Chrystusowa spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi Chrystusowa zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi Chrystusowa przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi Chrystusowa wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi Chrystusowa wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Chrystusowa Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi Chrystusowa rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi Chrystusowa napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi Chrystusowa będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi Chrystusowa do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi Chrystusowa przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi Chrystusowa prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi Chrystusowa będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Chrystusowa Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Chrystusowa Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Chrystusowa Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi Chrystusowa rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi Chrystusowa będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *