Krew Jezusa

 

 

Źródło:  Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec 1889r.

 

 

W S T Ę P .

 

V. Boże! ku wspomożeniu memu przybądź.
R. Panie! ku ratunkowi memu pośpiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
R. Jak była na początku i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
V. Ciebie, Panie! prosimy, racz poratować sługi Twoje.
R. Któreś Najdroższą Krwią Swoją odkupił. Amen.

M o d l i t w a .
O Krwi Przenajdroższa, Źródło żywota wiecznego, nieoceniony Okupie świata całego, oczyszczenie i Napoju dusz naszych; o Krwi, która nieustannie wstawiasz się za nami, przed Tronem Miłosierdzia Najwyższego, Tobie oddaję pokłon i cześć najgłębszą. Pragnąłbym o ile tylko mogę, nagrodzić krzywdy i zniewagi, jakie od ludzi odbierasz, jakimi szczególnie miotają na Ciebie ci, którzy śmią bluźnić Cię zuchwale. Któżby mógł nie kochać Jezusa, który Krew Swą wylał za nas? Cóżby się ze mną, stało, gdybym nie był tą Krwią Przenajdroższą odkupiony? Cóż Ją wysączyło do ostatniej kropli z żył Zbawiciela mojego?.. Ach! to Miłość uczyniła.
O Miłości niezmierna, która nas obdarzyłaś tym najzbawienniejszym Balsamem! O Balsamie nieoceniony, wytryskający ze Źródła nieskończonej Miłości, spraw to, ach! spraw, żeby wszystkie serca, wszystkie usta Tobie cześć oddawały, Ciebie chwaliły, Tobie dziękowały, teraz i na wieki. Amen.

V. Odkupiłeś nas Boże Krwią Twoją,
R. I uczyniłeś nas Królestwem Bogu naszemu.

V. Módlmy się. — Wszechmogący wieczny Boże, który Jedynego Syna Twego na okup świata wydałeś i Krwią Jego zostałeś przebłagany, daj nam, prosimy Cię, tak czcić Cenę zbawienia naszego, abyśmy Jej Mocą od wszelkiego złego na ziemi uwolnieni byli, i w Niebie wiecznie Jej owoców używać mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
300 dni odpustu za każde odmówienie modlitwy: O Krwi Przenajdroższa… Pius VII.

 

 

Tu odczytać należy uwagę na każdy dzień miesiąca przypadającą; potem następne ofiarowanie, a na zakończenie Litanię do Krwi Przenajdroższej, lub kto woli o Imieniu Jezus.

 

 

 Uwagi na każdy dzień miesiąca ułożone z Litanii o Krwi Przenajdroższej

 

 

DZIEŃ 8.

Krwi błagalna, zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

 

Całopaleniem złożonym Bogu Ojcu na górze Kalwarii, zniósł Pan Jezus Wyrok na pierwszych naszych rodziców po ich grzechu wydany; lecz ta jednorazowa Ofiara krzyżowa, przez którą zostaliśmy z Bogiem pojednani, po wszystkie czasy i miejsca nieustannie na ołtarzach naszych, sposobem niekrwawym się ponawia. Stąd, jak orzeka Sobór Trydencki, nad wszystkie czynności spełniane w Kościele Chrystusowym: najprzedniejszą, najświętszą i najbardziej Boską jest Mszalna Ofiara. W niej łączą się wszystkie cele, w jakich kiedykolwiek ofiary były składane i zalecane. Jest ona Ofiarą pokłonną, przez którą człowiek Bogu, jedynie godne Jego Majestatu uczczenie złożyć może; jest Ofiarą dziękczynną za nieprzeliczone Dobrodziejstwa Stwórcy przez nędzne stworzenia składaną; jest Ofiarą upraszającą u Dawcy wszelkiego dobra, o nowe Łaski i Pomoce w potrzebach tak duchowych jako i doczesnych; jest wreszcie Ofiarą przebłagalną, Sprawiedliwości Boga zadość czyniącą i wyjednującą przebaczenie win naszych. Co więcej, w Tej Ofierze łączy się Ofiarnik z Ofiarą przez Siebie składaną, tak nierozdzielnie i ściśle, że stanowi najdoskonalszą łączność i najzupełniejszą jedność. Ofiarnikiem jest Sam Pan Jezus, Ofiarą Krew Jego, którą On wraz z Ciałem Swoim, Duszą i Bóstwem, sposobem niekrwawym na ołtarzu Ojcu Przedwiecznemu poświęcają, gdyż jak uczy Św. Jan: „On jest ubłaganiem za grzechy nasze” (1 J 2, 2), a wierni, uczestniczący w tym sacrificium, składają takowe Bogu ku odkupieniu dusz swoich”(Kanon Mszy).

Krew błagalna Jezusa, we Mszy Świętej głośno woła na każdą chwilę o Miłosierdzie dla nas grzeszników, a głos jej przenika serce Boga, do litości Go pobudzając. Krew błagalna Jezusa na Ołtarzach Świętych, jest Rękojmią wyjednania Łask i Darów, na jakich nędzy naszej zbywa; jest Ona wymowniejszą od wszystkich łez i westchnień ludzkich; przez Nią otrzymać zdołamy wszystko czego potrzebujemy, a Bóg niczego odmówić nam nie może. Krew błagalna w Ofierze Świętej modli się przez Rany, którymi dla nas się wysączyła, których ślady blizn pozostały w uwielbionym Ciele Pana Jezusa; modli się całą Potęgą Swej Boskości rozbrajającej Gniew Boży.

„Wszystkie dobre uczynki, mówi wielebny ks. Vianney, razem zebrane, nie wyrównają wartości jednej Mszy Świętej, bo wszystkie są dziełem ludzkim, a Ofiara Święta jest Dziełem Boga; tu Bóg ofiaruje za człowieka Ciało Swoje, Krew Swoją“. — Tu zasługi stworzenia niczym się stają, tu działanie istoty ludzkiej ginie bez śladu, bo tu Bóg — Bogu się ofiaruje. Gdyby się dało zgromadzić i do jedności sprowadzić, zasługi wszystkich starego Zakonu Mężów Świętych, w ciągu czterech tysięcy lat przed przyjściem Chrystusa żyjących; gdyby do tego przyłożyć prace Apostołów, cierpienia Męczenników, heroiczne cnoty Wyznawców i akty czystości Dziewic, przez blisko dwadzieścia jeden wieków Panu Jezusowi od Jego Narodzenia aż dotąd składane; gdyby dołączyć cześć i chwałę, jaką Zastępy Aniołów od chwili Swego stworzenia aż do dziś Bogu oddają; gdyby ponad to wszystko postawić świętość zasług przejrzanej przed wieki Bogarodzicy Maryi, — jeszcze by całe to zdumiewające bogactwo Skarbu Niebiańskiego, nie dorównało jednej Mszy Świętej.

„Każda modlitwa uczyniona w zjednoczeniu z tą Przenajświętszą Ofiarą, mówi Św. Franciszek Salezy, nabywa ceny i mocy niewypowiedzianej. Przez Nią dusza nasza obficie w rozkoszach niebieskich opływa i wspierając się jakoby na Oblubieńcu swoim, wonności cnót świętych od niego nabywa; tak, iż się zdaje być promieniem dymu mirry i innych drogich kadzideł, jak Ją Salomon w pieniach swoich opisuje“.

Lecz, chcąc godnie i z pożytkiem słuchać Mszy Świętej, trzeba się odpowiednio przygotować. W tej mierze weźmy sobie za prawidło, radę wspomnianego wyżej proboszcza z Ars, Jana Vianney’a, który tak mówi: „Aby godnie przysposobić się do Mszy, trzeba poświęcić przynajmniej kwadrans czasu; trzeba upokorzyć się tak głęboko przed Bogiem, jak się On dla nas w Eucharystii uniża, trzeba zrobić rachunek sumienia, gdyż, aby dobrze słuchać Mszy Świętej, trzeba być w stanie Łaski. O! gdybyśmy mieli wiarę, przykładalibyśmy się z większą gorliwością do słuchania Mszy Świętej“.

„Gdy słuchasz Ofiary Świętej, mówi autor Naśladowania, Ofiara Ta, dla ciebie tak wielką, nową i radosną być powinna, jak żeby w tej chwili Chrystus… do krzyża przybity cierpiał i umierał dla zbawienia rodu ludzkiego” (Ks. IV, 2.6). Prawda tych słów, głęboko i silnie w sercach naszych powinna być wyrytą i pobudzać uczucia: najżywszej wiary, i najmocniejszej ufności i najgorętszej miłości. Gdy klęczymy u stóp Ołtarza, gdzie sprawuje się Najświętsza Ofiara, powinniśmy często myśl naszą zwracać do stóp krzyża na Kalwarii, i pytać siebie: jakie byłyby wtenczas nasze uczucia miłości i żalu, na widok Krwi Jezusa, obficie z Ran Jego płynącej?…

O Krwi Przenajdroższa! żałuję nieskończenie, iż względem Daru Twego, na Ołtarzach we Mszy Świętej miłosiernie nam zostawionego, tak obojętnie się dotąd zachowywałem, tak niedbale zeń korzystałem; powinienem teraz z Jakubem Patryarchą, przekonanym o Bożej Obecności na miejscu kędy zostawał, zawołać: „Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a jam nie wiedział” (Ks. Rdz 28, 16).

Postanawiam, przynajmniej odtąd z coraz większym nabożeństwem i skupieniem ducha, znajdować się na każdej Mszy Świętej; postanawiam nie tracić z pamięci, iż przez: tę błagalną Ofiarę jedynie godną Majestatu Bożego, mogę otrzymać wejście na drogę poprawy i zadośćuczynienia; postanawiam, w Imię Krwi Najświętszej ofiarującej się za mnie, błagać Ojca Przedwiecznego, aby wszystko mi przebaczając, wszystko odpuszczając przywrócił do Łaski, która przez grzechy utraciłem, i przypuścić raczył przez tę wielką Ofiarę do uczestnictwa w Chwale Swojej. Amen.

O Krwi błagalna zmazująca grzechy nasze, miłościwą stań się nam.

 

 

Ofiarowanie.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą, Jezusa Chrystusa Syna Twego, na zadośćuczynienie za grzechy moje i za potrzeby Kościoła Świętego Katolickiego.
100 dni odpustu za każdy raz. Pius VII. I za zmarłych.

 

 

LITANIA DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń Miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi Odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o Miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna Niepokalanego Baranka, zbaw nas.

Krwi Nowego i Starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca Wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyśćcowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi Strumieniu pełen Łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej Oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi Ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, uświęć nas.

Krwi prawdziwy Balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca Rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi Fundamencie Łask Sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi Mocy Męczenników, pokrzep nas.

Krwi Radości Wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca Dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca Błogosławieństwem Wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, Miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas, Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas, Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, przy Obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu.

Przez Krew Twoją, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą,

Przez Krew Twoją przy Biczowaniu wylaną,

Przez Krew Twoją, z Głowy cierniem ostrym wyciśnioną,

Przez Krew Twoją, nogami w czasie niesienia Krzyża deptaną,

Przez Krew Twoją, przy Ukrzyżowaniu płynącą,

Przez Krew i Wodę z przebitego Boku Twojego wypływające,

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Aby ci, co żyją w oddaleniu od Wiary Świętej, przez Krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy,

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy,

Abyś przez Krew Twoją Najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy,

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy,

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy,

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodę Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy,

Aby pamiątka Krwi Twojej Najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy,

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Jezu Ukrzyżowany, przez Krew Twoją, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Przez Najdroższą Krew Twoją, Jezu,
R. Od grzechów wybaw nas.
V. Panie! wysłuchaj modlitwę moją.
R . A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.
V. Pan z wami.
R . I z duchem twoim niech będzie.
V. Módlmy się.— Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z Nieba zstąpiwszy, Miłosiernie wylał na Ołtarzu Krzyża, Krew Swoją Niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew Onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i Chwałę Wiekuistą dać raczył. Który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

Zamiast Litanii odmówić można:

 

 

AKTY STRZELISTE DO KRWI PRZENAJDROŻSZEJ Św. Benedykta Labre.

1. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Naznacz nas Krwią Baranka Niepokalanego, jakoś naznaczył domy ludu Izraelskiego, od śmierci go chroniąc. O Maryo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży na nas rozsrożony, i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
2. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od powodzi grzechów, jakoś wybawił Noego od powszechnego potopu. Ty zaś, o Maryo, Arko przymierza, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i uproś nam Łaskę o którą błagamy. Chwała Ojcu…
3. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Wybaw nas od plag na jakieśmy zasłużyli, jakoś wybawił Lota od sodomskich płomieni. Ty zaś, o Maryo, Liljo czystości, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę 0 którą błagamy.— Chwała Ojcu…
4. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Pociesz nas w utrapieniach i potrzebach obecnych, jakoś cieszył Hioba, Annę i Tobiasza, gdy w smutku wołali do Ciebie. Ty zaś, o Maryo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
5. Ojcze Przedwieczny, Miłosierdzia! przez Krew Jezusa, Miłosierdzia! Który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył, użycz przez Miłosierdzie Swoje, użycz nam czasu do pokuty, abyśmy całkiem się odmieniwszy, zadośćuczynili za grzechy, które są źródłem wszystkich naszych utrapień i żyli w wierze, nadziei, miłości, pokoju z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Ty zaś, o Maryo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami, uśmierz Gniew Boży i wyjednaj nam Łaskę, o którą błagamy.— Chwała Ojcu…
O Krwi Przenajdroższa Jezusa! Miłości nasza! wołaj za nami do Ojca Niebieskiego, błagaj Miłosierdzia, przebaczenia, Łaski i pokoju dla nas i dla wszystkich ludzi.
O Jezu, Miłosierdzia!
Maryo Niepokalana, nadziejo i Matko nasza, błagaj Syna Twego w Imię Krwi Jego Przenajświętszej, za nami, za wszystkimi ludźmi.
Jezu, Maryo, Miłosierdzia!
Święty Michale Archaniele, Święty Józefie, Święty Piotrze i Święty Pawle, którzy jesteście opiekunami Kościoła katolickiego i wy Wszyscy Aniołowie, Święci i Święte z Nieba, módlcie się za nami do Krwi Przenajdroższej Jezusa, błagajcie o Łaskę, o Miłosierdzie dla nas i dla wszystkich ludzi. Amen.
O Krwi Przenajdroższa bądź miłościwą duszy, która rozpowszechnieniem tego nabożeństwa pragnęła Twej Chwały i udziel jej Łask wszelkich, jakie jej w doczesności i wieczności są potrzebne, iżby zasługami Krwi Najdroższej odkupiona, zażywać mogła wiekuistej szczęśliwości w Niebie. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *